Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl."

Transkript

1 Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade Odense C Tlf Hjemmeside: Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for grundforløbet er forstander Bo Ravn, som sammen med uddannelseschefer Lene Hellsten Frederiksen og Flemming Wazar Jørgensen udgør den daglige ledelse af Tietgen HG. Øverst ansvarlige for hovedforløbet er forstander Mette Greisen, som sammen med uddannelseschef Jesper Stentoft udgør den daglige ledelse af hovedforløbene på TietgenSkolen. Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Grundforløbets (HG) administration, vejledning og praktikservice træffes på skolens adresse på Lerchesgade 29, Odense C på tlf eller Tietgen HG udgør alene den merkantile indgang hvorfor nedenstående punkter under afsnit 1: Generelt for skolen vil være identiske med enkelte af underpunkterne i afsnit 2: Den merkantile indgang. Hvor dette er tilfældet henvises der derfor til afsnit 2 s ordlyd. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På Tietgen HG sætter vi den enkelte elev og dennes læring i centrum. Vi møder hver enkelt elev som tydelige voksne med ligeværd og respekt for eleven som menneske. Skolen påtager sig det pædagogiske og faglige ansvar, der sikrer at eleven kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Gennem udbuddet af grundforløbspakker tager vi som skole ansvar for logiske sammenhænge, kvalificerede valg og differentierede forløb. Eleverne fordeles således på profiler afhængig af deres individuelle uddannelsesmål. Hver profil udgør en grundforløbspakke. Til hver profil hører et team af lærere. Derved sikrer vi en organisering i mindre, overskuelige enheder for både elever og lærere. Det enkelte team har ansvaret for undervisningen og at dets elever når kompetencemålene. Se i øvrigt afsnit 2.2. Overordnet bedømmelsesplan Skolen gennemfører løbende evalueringer, afsluttende bedømmelser og eksamen i henhold til bestemmelserne i LBK nr 439 af , hovedbekendtgørelse nr. 834 af , BEK om grundfag og centralt udarbejdede valgfag nr 1272 af samt bekendtgørelse nr. 836 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Ved karakterfastsættelse finder bekendtgørelse nr. 262 af om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse.

2 Eksaminer og prøver finder sted i henhold til bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen om det afsluttende grundforløbsprojekt og om antallet af prøver i grundforløbet i BEK nr 834 af Forsøgsordningen med at give elever mulighed for at gå op i grupper ved grundforløbsprøven vil vi på skolen ikke benytte os af. Elever opfordres stadig til at arbejde i grupper med materialer til grundforløbsprøven, men vi vil udprøve eleverne individuelt. Om bedømmelsesplan i øvrigt se afsnit 2.6 herunder. Som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept gennemfører skolen hvert år en elevtrivselsundersøgelse, der bl.a. retter opmærksomhed på elevernes vurdering af undervisningsindhold og metoder samt på de øvrige rammer for undervisningen. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I forbindelse med optag af eleven og forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer Formelle, dokumenterbare kompetencer, for eksempel i form af afgangsbevis eller andet. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med anden uddannelse, job og/eller anden beskæftigelse samt livserfaring. Denne vurdering har primært sigte på optag på linie og profil, grundforløbets varighed samt evt. godskrivning af et eller flere fag. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven eller om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om den skolebaserede vej er den rigtige for eleven, eller om eleven har bedre gennemførelsesmuligheder gennem mere praktikbaserede ordninger. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder ekstra danskundervisning, social- og/eller specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Eksamensregler Skolens eksamensregler findes på: https://www.tietgen.dk/globalassets/business/dokumenter/dokumentation/eksamensavis---tietgen-hg.pdf

3 Indgangen Merkantil, version 01 Praktiske oplysninger Adresser Undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb finder sted på Tietgen HG Lerchesgade Odense C og Tietgen Erhverv Ejlskovgade Odense C eller på Nyborg-Kerteminde Handelsskole Tietgen HG Ringvej Nyborg Didaktiske og metodiske overvejelser Der lægges i undervisningen på Tietgen HG stor vægt på praksisnærhed, herunder inddragelse af virksomheder indenfor elevens valgte uddannelse. Målet med undervisningen er, at elever opnår de krævede kompetencer. Der undervises efter varierende undervisnings- og organisationsformer med størst mulig hensyntagen til individuelle læringsstile. Undervisningen er en inkluderende proces, hvor elever medinddrages og deres ressourcer anerkendes og tilgodeses. Organisering af undervisningen Undervisningen på grundforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisorienteret, således at den daglige undervisning forbereder, understøtter og supplerer den praktiske læring. I det omfang det er muligt, inddrages eleverne ved tilrettelæggelsen. Undervisningen er, som nævnt i afsnit 1.2, organiseret i grundforløbspakker, der benævnes linier eller profiler. Der sammensættes således forløb for grupper af elever med identiske mål og uddannelsesønsker. En grundforløbspakke vil altid indeholde de obligatoriske grundfag og valgfag, samt profilfag med indhold der retter sig mod den valgte uddannelses kompetencemål. Profilfag og grundfag på fælles niveau danner rammen om et stamhold. Øvrige grundfag niveaudeles, og eleven kan vælge sit niveau. Hermed sikres logisk sammenhæng, mere homogene klasser og solide sociale strukturer. Vi ved at disse forhold er afgørende for elevers oplevelse af sammenhæng og dermed gennemførelse af uddannelsen. Den daglige undervisning opdeles således i tre dele: Grundfag som retter sig mod niveauer, indhold og mål som beskrevet i grundfagsbekendtgørelsen Profilfag som retter sig mod kompetencemålene som de er beskrevet indenfor hver enkelt uddannelse Projektorienteret arbejde. Som afslutning på et semester udarbejder eleverne et individuelt, tværfagligt projekt, som danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse. Lærerne fungerer som projektvejledere.

4 Målet med tredelingen er at skabe sammenhæng og helhed mellem faglige mål fra grundfagsundervisningen, kompetencemål fra profilundervisningen og det tværfaglige i projektskrivningen. I nogle profilfag og ved udarbejdelse af grundforløbsprojektet arbejdes projektorienteret, hvilket ofte omfatter både praktisk og teoretisk undervisning og tværfagligt samarbejde, således at eleven oplever helhed i undervisningen. Den projektorganiserede undervisningsform med casebaserede problemstillinger anvendes under hensyntagen til, at nogle elever har vanskeligt ved at arbejde selvstændigt og problemorienteret og måske lærer og fungerer bedst ved undervisningsformer med relativ høj grad af lærerstyring. Typisk vil et semester være opdelt i perioder med grundfagsundervisning og kortere perioder med profilfagsundervisning, og semesteret afsluttes med at arbejde med et tværfagligt projekt. Dette arbejde udmøntes i en synopsis eller egentligt projekt. Eleverne evalueres efterfølgende ved mundtlige fremlæggelser med intern eller ekstern censur. Evalueringen resulterer i en karakter. Prøver i mange fag (herunder alle grundfag) er casebaseret. Planlægningsprincipper for undervisningen I vores planlægning af undervisningsforløb søger vi at skabe en kombination mellem på den ene side at tilbyde længere, sammenhængende forløb og på den anden side give muligheder for at afslutte grundforløbet med de niveauer og på den tid, der passer til den enkelte elev. Vi ved at nogle elever lærer bedst gennem teori og bøger, andre ved at have tingene i hænderne. På Tietgen HG anvender vi derfor mange forskellige læringsrum, så alle gives mulighed for at få udbytte af undervisningen. Klasserummet Studierummet Praksisrummet Klasserummet er det rum, de fleste vil forbinde med læring. En væsentlig del af læringen på HG vil finde sted i klasserummet. Studierummet er et andet væsentligt virtuelt læringsrum. Her vil eleven arbejde selv - eventuelt i samarbejde med en gruppe og fordybe sig i et emne. Man styrer selv processen, og læreren er her en slags vejleder, som man kan rådspørge undervejs. Praksisrummet er en tredje mulighed for læring. Det praksisnære læringsmiljø er både arbejdet med konkrete objekter i skolens indrettede butiks- eller kontormiljøer og mødet med virkeligheden i form af det erhvervsliv, vi uddanner til. Praksisnærhed som pædagogisk princip handler om i undervisningen at gøre metoder og midler så praktisk relaterede som muligt. På Tietgen HG udnytter vi de muligheder, der ligger i at samarbejde med erhvervslivet. Herved tilstræbes at øge elevernes erhvervskompetence. I virksomhedsforlagt undervisning og praktikforløb tydeliggøres det erhvervsdidaktiske udgangspunkt for uddannelsen.

5 Undervisningsdifferentiering Selvom vi bestræber os på at en betydelig niveaudeling af elever både på profiler og i de enkelte fag, herunder en række grundfag, hvor eleverne får undervisning på hold, svarende til deres faglige niveau, er der stadig behov for betydelig differentiering af undervisningen på det enkelte hold mht. undervisningsmetode, valg af stof, mængde af opgaver og tid samt hensyntagen til elevers individuelle læringsstile. For den enkelte lærer stiller det store krav at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevers forskellige standpunkter, læringsstile og behov og med uddannelsens niveau- og kompetencekrav som mål. Lærer/elev roller og ansvar Læreren fungerer typisk i flere forskellige roller: Som underviser, med fokus på elevers læring og kompetenceudvikling. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til klassens trivsel og den enkelte elevs personlige uddannelsesplan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. Som teamspiller, når læreren indgår i et team af lærere, som har ansvaret for en gruppe elevers uddannelse, trivsel, adfærd og gennemførelse. Læreren skal foruden fagligheden have engagementet, lysten og evnen til at lære fra sig. Læreren skal være elevens faglige sparringspartner. Læreren skal turde sætte grænser, markere holdninger og have evnen og viljen til at flytte eleven. Lærerens faglige og pædagogiske ansvar (at skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan udvikle sig): At være fagligt velforberedt og engageret. At tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevernes forudsætninger (gennem udvælgelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler). At anvende forskellige undervisningsmetoder og -situationer (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.). At fremme elevernes personlige kvalifikationer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne. At inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og form. Elevernes ansvar (viljen til at lære og til at ville flytte sig fagligt og personligt): At arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.). At forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag. At udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne læreprocesser. At ville respektere lærere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse. At bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer. Konkluderende gælder det, at både lærer og elev skal være til stede. Ikke nødvendigvis i det traditionelle klasserum, men være til stede menneskeligt og fagligt i det fællesskab, som undervisningen er. Elevindflydelse I forbindelse med optag på uddannelsen deltager elever i obligatoriske informationsmøder og individuelle, afklarende samtaler med skolens vejledere. Herpå indplaceres eleven på den profil, der retter sig mod elevens uddannelsesmål, hvis målet vurderes realistisk for eleven. Eleverne kan i grundfag vælge forskellige niveauer, ligesom der i skolens LæringsCenter vil være mulighed for mere individuelle forløb, særlig støtte og lektiehjælp. For elever med danskfaglige problemer vil skolen udbyde særlige forløb til afhjælpning heraf. De løbende evalueringer af undervisningen i det enkelte fag sikrer eleven indflydelse herpå.

6 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Den indledende kompetencevurdering foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De faglige forudsætninger og standpunkter afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af Tidligere gennemført forløb Anden uddannelse Vurdering af reelle kompetencer Særlige behov Afklaringen resulterer i et aftalt grundforløb og elevens personlige uddannelsesplan med eksempelvis Overblik over krævede grundfag, niveauer og gærdehøjder, herunder eksamenskrav. Årsplan for eleven med overblik over uddannelsens forskellige elementer. Eventuelle praktikophold i virksomheder. Tilbud om særlig støtte og vejledning. Eventuelle fag på højere niveau. Elevens personlige uddannelsesplan holdes opdateret gennem grundforløbet, bl.a. gennem regelmæssige samtaler mellem elev og kontaktlærer. Elever, som alene har skolebaggrund, vurderes ved en samtale med studievejleder. Elevens uddannelsesmål og forudsætninger afklares. Behov for eventuel særlig støtte, herunder ekstra danskindsatser afdækkes ved samtalen. Eleven indplaceres på et forløb på baggrund af denne samtale. Skolen kan pålægge eleven et bestemt forløb på baggrund af en helhedsvurdering af elevens forudsætninger og mulighed for gennemførelse. Skolen kan vejlede eleven til et afklarende for-eud forløb, såfremt skolen vurderer, at eleven har for utilstrækkelige forudsætninger til at kunne gennemføre uddannelsen. Elever, som har nogen eller meget praktisk erfaring og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen. Ofte vil det være voksne elever, der tilbydes særlige forløb med mål og varighed, der er tilpasset elevens realkompetencer. Disse elever kan vælge mellem tre forskellige grundforløbspakker. Et forløb med en varighed på ½ år til de elever, der kan godskrives for en del af fagene på HG. Et forløb på 1 år for eleven med realkompetencer men ofte uden godskrivning for fag. Endeligt har vi et forløb på 1½ år for de elever, som behøver mere tid til gennemførelse af et grundforløb på HG. For elever med en almen gymnasial baggrund udbydes et såkaldt HGS forløb. Forløbet er på 12 uger og giver adgang til hovedforløbene indenfor detail, handel og kontor.

7 Undervisningen i grundforløbet Grundforløbet med udvidet vejledning kalder vi Tietgen Erhverv (TE) Med TE vil vi bane vejen til en hel erhvervsuddannelse (merkantil eller anden) for de unge, der ellers har svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi vil skabe en enhed, hvor der målrettet arbejdes med at udvikle og afprøve metoder, der kan være med til at fastholde disse unge. I TE vil vi ligeledes skabe en enhed, der gennem faglig og personlig opkvalificering kan klargøre "ikkeuddannelsesparate" unge, så de bliver i stand til at påbegynde en uddannelse indenfor serviceområdet. TE er for de elever, der sigter mod at arbejde i detailhandlen, og som lærer bedst på en kreativ og praksisnær måde. Elever som lærer uden for mange bøger og som måske har haft det fagligt svært i tidligere skoleforløb. I TE er det første mål at nå målene til Trin 1 uddannelserne, eksempelvis uddannelsen til butiksmedhjælper. Den vejledende tid for grundforløbet er 1 år, hertil kommer en valgfri del på op til 1 år, sådan at vi planlægger med op til 2 år til at nå disse mål. Den endelige længde afhænger af den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen består af de obligatoriske grundfag til de krævede niveauer. Da mange af eleverne - udover svage faglige forudsætninger - også har svage personlige og sociale kompetencer vil en stor del af undervisningen målrettet arbejde med elevers selvværd og deres evne til at indgå i sociale sammenhænge. Midler hertil er et anvendt ressourcesyn, praksisnære forløb i virksomheder, introture, sociale arrangementer, fælles spisninger, idræt, friluftsliv og sund levevis som nogle af læringsaktiviteterne. Optag på TE vil være løbende. De brancherettede grundforløb kalder vi rene butiksprofiler, butiksprofiler med enten dekoration eller iværksætteri og handel- og kontorprofilen. Undervisningen på disse linier er for de afklarede elever, der har valgt uddannelsesretning enten indenfor de detailrettede uddannelser eller indenfor handel- og kontoruddannelserne. Eleverne vil blive placeret på hold på baggrund af deres mål og standpunkt, men altid sådan at eleven kan nå det højest mulige niveau i det enkelte fag. Den vejledende tid for Trin 1 uddannelserne er 1 år på grundforløb. Den vejledende tid for Trin 2 uddannelserne (assistent med specialer) er 2 år. Afhængig af elevens forudsætninger og indsats/resultater er det muligt at forkorte eller forlænge varigheden af forløbet. Undervisningen består af de obligatoriske grundfag til de krævede niveauer. Profilfag og valgfag tones mod de enkelte brancher og retter sig mod de særlige kompetencemål for de enkelte uddannelser. Valgfag kan være butikslære, dekoration, iværksætteri eller kvalitet i kontorarbejdet. Optag på disse forløb med start i august og i januar.

8 Grundforløbspakken HG for voksne For de voksne elever med realkompetencer udover folkeskolen tilbyder vi tre forskellige grundforløb, ½- årligt, 1-årigt og 1½-årigt. Indenfor hvert forløb er det muligt at vælge branchemål og niveauer på grundfag. Valgfag kan være dekoration, kvalitet i kontorarbejdet, privatøkonomi, grammatik og sprogforståelse eller personlig trivsel og arbejdsliv. Optag på disse forløb med start i august og i januar Grundforløb med studiekompetence Det særlige grundforløb med studiekompetence kalder vi for HG Business forløbet. HG Business forløbet er for elever, der ønsker og magter et HG forløb med et meget højt fagligt niveau. Forløbet åbner både for de mange specialer indenfor detail, handel, kontor og finans, og for korte videregående uddannelser (KVU) efter endt praktikforløb. I løbet af de to år forløbet er planlagt til, når eleverne udover C-niveauer i grundfagene de obligatoriske fag på 2. år: Virksomhedsøkonomi B, Afsætningsøkonomi B, Engelsk B og Matematik C. Som et led i internationaliseringsprofilen vil en del af grundforløbet på 2. år foregå som et kombineret studie- og praktikopholdet foregå i udlandet. Elevers arbejdstid En skoleuge er en arbejdsuge, hvor der som på arbejdsmarkedet arbejdes gennemsnitligt 37 timer. En uge består af gennemsnitligt 22 lektioner a 60 min. svarende til ca. 26 timer inklusive pauser. Hertil kommer tilbud/påbud om valgfri undervisning, lektiehjælp og ekstra lærerressourcer i skolens LæringsCenter i alt op til 26 lektioner om ugen, svarende til ca. 32 timer inklusive pauser. Gennemsnitligt forventes en elev at arbejde med forberedelse og opgaveløsning ca. 8 timer om ugen. Normalt skemalægges undervisning i tidsrummet 8:15 15:30 mandag - torsdag. Fredag dog oftest kun til kl Deltagelse i intro-ture, studieture, ekskursioner og uge(r) med internationale aktiviteter, er eksempler på læringsaktiviteter, der rækker udover det gennemsnitlige antal timer på en uge. Ny Mesterlære Elever i Ny mesterlære går på en uddannelse, som veksler mellem undervisning på skolen og praktik i virksomheden. Første del af uddannelsen kaldes praktisk oplæring, og her starter eleven i virksomheden, men følger også moduler på skolen. Hvert modul varer 14 uger. Der undervises 2 dage om ugen, tirsdag + onsdag, med 6 lektioner á 1 time pr. dag. Elever i Ny mesterlære til butiksmedhjælper følger 2 moduler og elever i Ny mesterlære til salgsassistent følger 4 moduler. Modulerne starter hhv. primo februar og medio august. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som virksomhed og skolen udarbejder i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt / ikke godkendt af virksomhed og skolens kontaktperson i fællesskab. Når den praktiske prøve er vurderet godkendt udstedes bevis for gennemført praktisk oplæring, og eleven overgår derefter til uddannelsens hovedforløb. I hovedforløbet arbejder eleven i virksomheden, kun afbrudt af det antal skoleperioder, som er knyttet til specialet. Her er der ingen forskelle i forhold til alle andre elever i samme hovedforløb / speciale. Den samlede uddannelseslængde for elever i Ny mesterlære til butiksmedhjælper er 2 år. Elever der uddanner sig til salgsassistenter har en samlet uddannelseslængden på 4 år.

9 Bedømmelsesplan De afsluttende bedømmelser finder sted når de fastsatte undervisningsdele er gennemført og resulterer i en standpunktskarakter evt. udtrækning af faget til prøve. Den løbende bedømmelse finder sted undervejs i forløbene og er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring. Her bedømmes om eleven har opnået de krævede kompetencer. Bedømmelsen resulterer i terminskarakterer i grundfag, samt karakterer eller evalueringer i udvalgte profilfag. De løbende evalueringer er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Disse løbende evalueringer og opfølgningssamtaler skal klarlægge elevens viden om eget niveau samt identificere områder, eleven skal forbedre sig i. Endvidere skal den løbende evaluering af undervisning og metoder sikre at lærere og elever regelmæssigt evaluerer denne med henblik på evt. forbedringer. Antallet af grundfagsprøver og afsluttende grundforløbsprojekt Vejledende varighed af grundforløb HG (HGS) <20 uger HG uger HG uger Grundfag BEK af Grundforløbsprøve HG >60 uger Oversigt over bedømmelsesform Fag Mål Bedømmelsesform Grundfag/grundfag valgt Løbende bedømmelse Grundfagsbekendtgørelser som valgfag Afsluttende bedømmelse Valgfag Afsluttende bedømmelse Kompetencemål Profilfag Kompetencemål på henholdsvis trin 1 og trin 2 Løbende bedømmelse Afsluttende bedømmelse Prøveprojekter Tværfaglige kompetencemål Løbende bedømmelse Grundforløbsprøve De kompetencemål som eleven skal opfylde ved overgang til hovedforløb Afsluttende bedømmelse Oversigt over karaktergivning i de forskellige fag Fag Terminskarakter Standpunktskarakter Eksamen Grundfag og grundfag valgt som valgfag Når niveauet ikke er afsluttet ved semesterslut Ved afslutning af hvert niveau uanset om eleven fortsætter med faget på et højere niveau Muligt for de niveauer, der er med i eksamenslodtrækningen. Valgfag Når niveauet ikke afsluttet ved semesterslut Ved afslutning af faget Mulighed for eksamen med ekstern eller intern censur Profilfag Profilfagsforløb afsluttes med en evaluering, enten i form af mundtlig tilbagemelding til eleven eller en karakter. Prøveprojekter Hvert semester afsluttes med et prøveprojekt som evalueres med en karakter. Grundforløbsprojekt Obligatorisk ved afslutning af trin 1 og 2

10 Valgfag (lokalt eller centralt udarbejdede) Valgfagene vil indgå i skolens lokale udtrækning til eksamen, således at % af de afviklede valgfag udtrækkes til eksamen. Liste over valgfag som bilag 2. Profilfag rettende sig mod kompetencemål Se bedømmelsesplan for profilfag som bilag 4. Den afsluttende grundforløbsprøve Hovedbekendtgørelsens 21 Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb jf. 22 stk. 2, bedømmes. Projektets formål og indhold Projektet skal give eleven mulighed for at demonstrere alle fælles kompetencemål samt nogle af de særlige kompetencemål fra de enkelte hovedforløb. Projektoplægget skal formuleres så bredt at det giver eleven mulighed for at demonstrere nævnte kompetencer. Prøven er individuel og varer 30 min inklusive votering og resulterer i en karakter. Formkrav til det konkrete produkt, som eleven skal producere fremgår af det projektoplæg, eleven modtager i forbindelse med det afsluttende projekt. Det vil fremgå af projektoplægget, om det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen. Censor modtager inden prøven projektoplægget samt elevers produkter. Når grundforløbet afsluttes udsteder skolen grundforløbsbevis, såfremt eleven efter skolens samlede vurdering har opnået de fornødne kompetencer. For at skolen kan udstede grundforløbsbevis vil det normalt være et krav, at eleven opnår beståelseskarakter ved den afsluttende grundforløbsprøve. Formkrav til projektoplægget I hvert team/for hver klasse udarbejdes et projektoplæg, som præciserer: 1) Omfang, titel og form på projekt eller synopsis 2) Kompetencemålene i elevvenligt sprog 3) Processen omkring projektudarbejdelsen (godkendelse, vejledning, afrapportering midtvejs, arbejdsform og sted, etc.) 4) Antal deltagere i projektet 5) Hvilke(t) hovedforløb giver projektet adgang til 6) Hvad bliver eleven bedømt på ved prøven, herunder indgår det skriftlige produkt i bedømmelsen 7) Afleveringsfrister og øvrige formkrav ved aflevering 8) Inddragelse af censor, tilsendelse af projektoplæg og projekter inden prøven? 9) Elever på et hold udarbejder projekter på fælles projektoplæg og "pensum", uanset at enkeltelever kan sigte mod forskellige hovedforløb, og derfor skal udprøves på forskellige særlige kompetencemål ved den samme prøvebegivenhed. Projekter på Tietgen HG Projekt efter 1. semester: Midtvejsprojekt (fremlæggelser) Projekt efter 2. semester for elever der fortsætter 2. år: Prøvegrundforløbsprojekt med internt censur Projekt efter 2. af 3 semestre: Midtvejsprojekt 2 (fremlæggelser) Projekt efter 3. semester: Midtvejsprojekt 2 (fremlæggelser) Projekt ved afslutning af grundforløb uanset antallet af semestre: grundforløbsprøve med ekstern censur

11 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Inden for den Merkantile indgang udbydes uddannelserne Butiksmedhjælper, Salgsassistent og Generel Kontor som skolepraktik. En elev kan optages i skolepraktik hvis: Eleven ikke har fundet en ordinær praktikplads og opfylder EMMA-kriterierne. Eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale og opfylder EMMA-kriterierne. Eleven har afsluttet et 1. trin i en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale og mangler en uddannelsesaftale til den fulde uddannelse og samtidigt opfylder EMMA-kriterierne. Inden for uddannelsen kontor med specialer er der adgangsbegrænsning med en begrænset kvote. Herudover kan en elev derfor kun optages i skolepraktik i denne uddannelse i følgende to situationer: Eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen. I disse situationer under forudsætning af, at kvoten ikke er opbrugt, og under hensyntagen til at EMMAkriterierne er opfyldt. Ved optagelse og løbende i skolepraktiktiden, skal eleven opfylde EMMA-kriterierne (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende). Hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, forsøger skolens praktikpladskonsulenter, i samarbejde med eleven, at skaffe eleven en ny uddannelsesaftale hurtigst muligt. I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker bl.a. gennem arbejde med de opgaver, som skolen kan tilbyde i et simulerende merkantilt miljø. På denne måde sikres det, at elever i skolepraktik får en oplæring med mindst samme kvalitet, som de ville have fået i virksomheden. Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikvejlederne og eleverne på de ugentlige personalemøder, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de perioder med virksomhedsforlagt undervisning og/eller delaftale, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål. I det daglige praktiske arbejde fungerer vejlederen som leder i sidemandsoplæring. Vejlederen vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og vedvarende søger praktikplads. Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter virksomhedsforlagt undervisning i den løbende egnethedsvurdering. I den enkelte elevs ugeplan indarbejdes opfølgning på elevens praktikpladsopsøgende arbejde. Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangs Inden for det merkantile område er uddannelsen Sundhedsservicesekretær omfattet af adgangsbegrænsning. Til skolepraktik er der adgangsbegrænsning på Kontor med specialer. TietgenSkolen er blevet tildelt en optagelseskvote på 16 elever i 2013, og udbyder i 2013 således kontorspecialet Administration samt trin 1-uddannelsen Kontorservice. Elever er herudover kun berettiget til optagelse i skolepraktik, hvis de opfylder et af følgende kriterier: Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale og opfylder EMMA kriterierne. Eleven har afsluttet 1. del i en trindelt uddannelse med en uddannelsesaftale og opfylder EMMA kriterierne. Eleven har gennemført en kort uddannelsesaftale i en virksomhed og opfylder EMMA kriterierne.

12 Eksamensregler For afholdelse af prøver i grundfag henvises til skolens eksamensreglement: https://www.tietgen.dk/globalassets/business/dokumenter/dokumentation/eksamensavis---tietgen-hg.pdf Overgangsordninger Reformen af erhvervsuddannelserne "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" træder i kraft for alle elever, der påbegynder deres erhvervsuddannelse efter den 1. august Skolen fastsætter overgangsordninger for elever, som er påbegyndt uddannelsen før den 1. august Herunder hvornår disse elever evt. overgår til ny ordning. I hovedtræk vil vores overgangsordninger fastholde elevers ret til at færdiggøre uddannelsen på de vilkår, der eksisterede ved uddannelsens start. Dog vil vi sikre at de elever, der ønsker at overgå til det nye studiekompetencegivende forløb, EUX kan gøre det på mest hensigtsmæssige måde mht. overgangskrav og længde af forløb. Vi fastlægger derfor for skoleåret og følgende overgangsordninger, alle for elever, som har planer om at påbegynde studiekompetenceåret, når de har fag og niveauer hertil. Elever som er påbegyndt uddannelsen i august 2013 med normal afslutning i juni 2015 vil have mulighed for forlængelse i efteråret 2015 og dermed opnå de fag og niveauer, som sikrer dem adgang til studiekompetenceåret med start i januar Elever som er påbegyndt uddannelsen i august 2014 vil i efteråret 2015 enten vælge at færdiggøre på eksisterende vilkår eller få et særligt tilrettelagt forløb i skoleåret 15-16, som muliggør overgang til studiekompetenceåret i august Voksne elever med planlagt afslutning af grundforløb i januar 2016 vil have mulighed for forlængelse i foråret 2016 og dermed opnå de fag og niveauer, som sikrer dem adgang til studiekompetenceåret med start i august Elever som gennem de særlige "business-forløb" i juni 2015 har opnået en del af de faglige niveauer fra studiekompetenceåret vil blive tilbudt et særligt komprimeret studiekompetenceår i efteråret 2015 med afslutning januar På baggrund af individuelle evalueringer af elever vil vi sikre at dygtige elever med gode faglige kompetencer gives mulighed for at vælge overgang til Ny Ordning, når de faglige krav er opfyldt. Ressourcer og rammer HG-afdelingen har særlige faciliteter til dekorationsundervisning, ligesom der rådes over kontorlandskab til undervisning i simuleret kontorvirksomhed og butikslandskab til undervisning i simuleret butiksvirksomhed. Forskellige steder er der indrettet elevarbejdsrum med IT-faciliteter, hvor der kan arbejdes med projektrapporter eller med IT i de forskellige grundfag. I alt ca. 450 IT arbejdspladser på skolen. Trådløst netværk over hele skolen. I skoleåret eksperimenterer vi med "rene IT-klasser" hvor elever på medbragte PC er arbejder med elektroniske materialer, der hvor det giver mening. Skolen vil i stigende grad digitalisere såvel undervisningen som kommunikation med og til elever i form af Elevplan, Outlook, LMS og Sharepoint. I LæringsCenter HG, kan elever arbejde selvstændigt og samtidig få faglig hjælp undervejs. Vi vil arbejde for et fleksibelt læringsmiljø, som samtidig er praksisnært.

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen IBC Hovedforløb International Business College 2014 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB FINANSUDDANNELSEN PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR SKOLEN...

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf. 3386 2200 Hotel-og Restaurantskolen er en uddannelsescampus, der udbyder uddannelser

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1. Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.3 Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid... 4 1.3.1 Elevtid for skriftligt

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

En erhvervsuddannelse kan tages som EUD eller EUX. EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen, der giver mulighed for videreuddannelse.

En erhvervsuddannelse kan tages som EUD eller EUX. EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen, der giver mulighed for videreuddannelse. 1. Generelt for skolen Inden for hovedområdet Kontor, Handel og Forretningsservice udbyder Tietgen Business erhvervsuddannelser bestående af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet foregår typisk på

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere