VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

2 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde mellem erhvervene, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer samt Frederikshavn Kommune at fremme en sund erhvervsudvikling og en god beskæftigelse i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune. Foreningen deltager i Frederikshavns Erhvervsråd, jf. 9. Foreningen har desuden til formål gennem deltagelse i Frederikshavn Erhvervsråd at tilgodese det anførte formål samt subsidiært samme vedrørende hele Frederikshavn Kommune. Dette skal blandt andet, men ikke udtømmende, ske ved gennem foreningens bestyrelsesmøder og deltagelse i Frederikshavn Erhvervsråd a. at udøve indflydelse på forretningsplan for Frederikshavn Erhvervsråd, b. i samarbejde med Frederikshavn Erhvervsråd at foretage prioritering af den lokale indsats i henhold til den vedtagne forretningsplan i det i 2 anførte område, og c. at udøve indflydelse på øvrige forhold, hvorom Frederikshavn Erhvervsråd træffer beslutning. 3 Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, pengeinstitutter, liberale erhverv og faglige organisationer. Byrådsmedlemmerne i Frederikshavn kommune er fødte medlemmer af foreningen. 4 Medlemmerne betaler et kontingent til foreningen. Byrådsmedlemmerne betaler ikke kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Side 2 af 7

3 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Pressen kan inviteres. Intet medlem har mere end én stemme. Et medlem har først stemmeret efter 3 måneders medlemskab, regnet fra indmeldelsesdatoen. Denne bestemmelse gælder ikke for byrådsmedlemmerne. Stemmeret er betinget af, at medlemskontingentet er betalt senest ved generalforsamlingens åbning. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvis blot ét medlem forlanger det, skal en afgørelse træffes ved skriftlig afstemning. 6 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 1. kvartal med følgende dagsorden: Generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal, dog senest 20. marts med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. fra foreningens formand. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse jf Fastsættelse af kontingent, jf Valg af bestyrelse jf Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, jf Behandling af indkomne forslag, jf Eventuelt. Den første generalforsamling efter stiftelsen foregår dog først inden udgangen af første kvartal Generalforsamlingen indkaldes af forretningsudvalget ved bekendtgørelse i de lokale aviser med mindst 10 dages varsel. Side 3 af 7

4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 8 Medlemmer af bestyrelsen skal have bopæl eller forretningssted i tidligere Sæby kommune. Sæby og omegn. Bestyrelsen skal virke som inspirationskilde og høringsorgan for forretningsudvalget, samt aktivt bidrage til foreningens profilering og resultatsøgende virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 2 3 gange årligt. Første møde afholdes senest 6 uger efter generalforsamlingen. Dagsordenen for bestyrelsesmødetn fastsættes af forretningsudvalget. Formateret: Fremhævning Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et enkelt medlem forlanger det. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af generalforsamlingen. 9 Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer, hvoraf de 6 vælges på en generalforsamling. De valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 afgår i lige år og 3 afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Sæby Turistforening, Sæby Handelsstandsforening og en LOfagforening med hjemsted i tidligere Sæby KommuneSæby og omegn, udpeger hver 1 medlem af bestyrelsen. De tre udpegede medlemmer sidder i 4 år af gangen. Byrådet udpeger 1 medlem - gerne med lokal forankring - til bestyrelsen. Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Erhvervschefen Erhvervsdirektøren eller dennes stedfortræder fungerer som sekretær for foreningen. Erhvervschefen Erhvervsdirektøren deltager uden stemmeret i alle bestyrelsens møder. Formand, næstformand og kasserer er foreningens forretningsudvalg og er fødte medlemmer af Side 4 af 7

5 Frederikshavn Erhvervsråd. Bestyrelsesmøder i foreningen afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme - i hans fravær den fungerende formands stemme - afgørende. Erhvervsforeningens bestyrelsesmedlemmer har pligt til at udvise diskretion og har tavshedspligt vedrørende alle ideer, personlige og økonomiske forhold, der kommer til bestyrelsesmedlemmernes kendskab i forbindelse med udøvelsen af bestyrelseshvervet. I tilfælde af, at et medlem skal udtræde i årets løb, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes på den nærmeste følgende generalforsamling. 10 Sæby Erhvervsforening tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget i forening. Forretningsudvalget kan meddele prokura. 11 Erhvervsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af forretningsudvalget, bestyrelsen eller af ¼ af medlemmerne. Indkaldelsen skal ske med mindst 10 dages varsel. 13 Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslag herom. Side 5 af 7

6 14 Forslag til nedlæggelse af foreningen kan vedtages af generalforsamlingen. Forudsat at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forudsat at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for et forslag herom. I modsat fald skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflerhed af fremmødte. Vedtages forslag om opløsning af foreningen tilgår eventuelle formuegoder Frederikshavn Erhvervsråd. 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller forretningsudvalg nogen personlig hæftelse. Vedtægterne er vedtaget således: Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. december Ændringer af vedtægterne er efterfølgende vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar Ændringer af vedtægterne er efterfølgende vedtaget på generalforsamlingen d. 15. februar 2011 Ændringer af vedtægterne er efterfølgende vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2012 Som dirigent: John Henrik Andersen I bestyrelsen: Side 6 af 7

7 Side 7 af 7

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere