Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009"

Transkript

1 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 FREDERIKSHOLMS KANAL KØBENHAVN K TELEFON FAX Redegørelse om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder efter ændringen af retsplejeloven i 2004 (j.nr. RA ) 1. Indledning Ved lov nr. 443 af 9. juni 2004 om ændring af retsplejeloven (Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder) blev der fastsat regler i retsplejeloven om tvangsindgreb over for børn under 15 år. Lovændringen byggede på anbefalinger i Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1431/2003. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli Ved loven blev der i retsplejeloven som et nyt kapitel 75 b om indgreb over for personer under 15 år bl.a. fastsat regler om politiets tilbageholdelse af mistænkte personer under 15 år og om varigheden af sådanne tilbageholdelser ( 821 a, stk. 1, 3 og 4). Endvidere blev der fastsat bestemmelser om enerumsanbringelse af børn under 15 år under tilbageholdelsen hos politiet, og herunder en regel om, at enerumsanbringelse i intet tilfælde må udstrækkes ud over 6 timer ( 821 a, stk. 3 og 4). 2. Tidligere redegørelser på området På baggrund af tilkendegivelser i forarbejderne etablerede Rigsadvokaten i 2004 en indberetningsordning på området, og udarbejdede på grundlag af de modtagne indberetninger i såvel juni 2006 som i juni 2008 redegørelser om tilbageholdelse og ene-

2 rumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder. Begge redegørelser blev sendt til Justitsministeriet. Det fremgik af begge redegørelser, at der var tilfælde, hvor børn under den kriminelle lavalder var blevet enerumsanbragt, selvom betingelserne herfor ikke var tilstede, ligesom der i enkelte tilfælde var sket enerumsanbringelse udover den absolutte frist på 6 timer. På den baggrund udpegede Rigsadvokaten tilbageholdelse af børn under den kriminelle lavalder som et fokusområde i 2008, hvilket fremgår af Indsatsplan for legalitetssikring i politi og anklagemyndighed i RIGSADVOKATEN SIDE 2 Politikredsene og statsadvokaturerne skulle således ved henholdsvis den løbende kontrol af legaliteten under straffesagens behandling og ved tilsyn med politikredsene i 2008 i særlig høj grad være opmærksom på, at reglerne i retsplejeloven om tilbageholdelse af børn under den kriminelle lavalder i forbindelse med straffesager bliver fulgt i alle tilfælde. 3. Redegørelsen vedrørende 2008 Rigsadvokaten har nu udarbejdet endnu en redegørelse om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder. Redegørelsen er i modsætning til de tidligere redegørelser ikke udarbejdet på grundlag af en indberetningsordning, men derimod på grundlag af de tilsynsrapporter, som statsadvokaterne udarbejdede i forbindelse med deres årlige tilsynsbesøg i politikredsene i Af redegørelsen fremgår, at oplysningerne i statsadvokaternes tilsynsrapporter bortset fra en enkelt statsadvokatur beror på en stikprøvevis gennemgang af sager om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder, men at det på baggrund af oplysningerne i tilsynsrapporterne må antages, at der i politikredsene fortsat hersker en vis usikkerhed med hensyn til anvendelse af reglerne i praksis. Det er således i flere af de undersøgte sager konstateret, at beskrivelsen i politirapporterne af, hvad der foretaget i forhold til barnet, og på hvilket grundlag en eventuel enerumsanbringelse er sket, er mangelfuld. Der er endvidere blandt de undersøgte sager konstateret enkelte tilfælde, hvor betingelserne for en enerumsanbringelse ikke har været tilstede. Rigsadvokaten finder begge dele meget beklageligt. Herudover er der konstateret ganske få sager, hvor en enerumsanbringelse har været udstrakt ud over 6 timer, hvilket Rigsadvokaten ikke finder acceptabelt, idet der er tale om en absolut frist.

3 Redegørelsen, der nu er sendt til Folketingets Retsudvalg, vedlægges som bilag. 4. Ny redegørelse i 2010 Da reglerne forsat ikke i fuldt omfang administreres i overensstemmelse med det, der var forudsat ved lovens ikrafttræden, er det aftalt med Justitsministeriet, at rigsadvokaturen vil følge området i endnu en periode. Rigsadvokaten har på den baggrund i samråd med Fagudvalget for Kvalitet og Legalitet besluttet, at statsadvokaterne i 2010 som led i deres tilsyn skal gennemgå samtlige sager om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder og redegøre for resultaterne i deres årsrapporter for RIGSADVOKATEN SIDE 3 Den næste redegørelse vil således blive udarbejdet på grundlag af det, som statsadvokaterne anfører herom i deres årsrapporter. Da det er af helt afgørende betydning, at de pågældende regler bliver overholdt skal det på ny indskærpes over for politikredsene, at reglerne om tilbageholdelse og enerumsanbringelse skal overholdes, herunder at enerumsanbringelse af hensyn til efterforskningen forudsætter, at der er tale om personfarlig kriminalitet, og at 6-timers fristen i retsplejelovens 821 a, stk. 4, er absolut og dermed skal overholdes i ethvert tilfælde. Med henblik på at bidrage til at sikre den fremtidige overholdelse af reglerne, herunder navnlig at de fornødne oplysninger om varigheden og baggrunden for tilbageholdelsen og/eller enerumsanbringelsen registreres, har rigsadvokaturen udarbejdet et skema til brug for behandlingen af disse sager. Skemaet er netop sendt i høring hos de regionale statsadvokater og politidirektørerne, med henblik på at dette inden udgangen af 2009 kan blive gjort tilgængeligt på POLNET. Jørgen Steen Sørensen

4 RIGSADVOKATEN Juli 2009 J.nr. RA Tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder efter ændringen af retsplejeloven i Indledning Ved lov nr. 443 af 9. juni 2004 om ændring af retsplejeloven (Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder) blev der fastsat regler i retsplejeloven om tvangsindgreb over for børn under 15 år. Lovændringen byggede på anbefalinger i Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1431/2003. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli Ved loven blev der i retsplejeloven som et nyt kapitel 75 b om indgreb over for personer under 15 år bl.a. fastsat regler om politiets tilbageholdelse af mistænkte personer under 15 år og om varigheden af sådanne tilbageholdelser ( 821 a, stk. 1, 3 og 4). Endvidere blev der fastsat bestemmelser om enerumsanbringelse af børn under 15 år under tilbageholdelsen hos politiet, og herunder en regel om, at enerumsanbringelse i intet tilfælde må udstrækkes ud over 6 timer ( 821 a, stk. 3 og 4). Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at Justitsministeriet vil anmode Rigsadvokaten om at etablere en indberetningsordning for politiet til Rigsadvokaten vedrørende politiets enerumsanbringelser af børn under 15 år af efterforskningsmæssige grunde, således at Rigsadvokaten skal vurdere, om anvendelsen i praksis af denne anbringelsesmåde giver anledning til justeringer med henblik på en begrænsning. Endvidere fremgår, at Justitsministeriet finder, at den nævnte indberetningsordning tillige skal omfatte de situationer, hvor tilbageholdelsen af efterforskningsmæssige grunde udstrækkes ud over 6 timer, således at anvendelsen i praksis af muligheden for længere tilbageholdelser kan vurderes. På denne baggrund iværksatte Rigsadvokaten ved Rigsadvokaten Informerer nr. 32/2004 en indberetningsordning og udarbejdede siden på baggrund af de modtagne indberetninger en redegørelse om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder efter ændringen af retsplejeloven i Redegørelsen blev af Justitsministeriet sendt til Folketingets Retsudvalg og udsendt til politikredsene og statsadvokaterne ved Rigsadvokaten Informerer nr. 19/2006. Af redegørelsen fremgår bl.a., at der i den indledende fase efter den nye ordnings indførelse herskede en vis usikkerhed med hensyn til betingelserne for enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder. På den baggrund blev der ved Rigsadvokaten Informerer nr. 21/2006 iværksat en ny indberetningsordning. Politimestrene og Politidirektøren i København blev således anmodet om i perioden fra den 1. september 2006 til den 30. august 2007 løbende at indberette alle enerumsanbringelser af et barn under 15 år, uanset om enerumsanbringelsen skete af efterforskningsmæssige grunde eller sikkerhedsmæssige grunde.

5 2 Rigsadvokaten udarbejdede herefter yderligere en redegørelse om enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder. Redegørelsen blev af Justitsministeriet sendt til Folketingets Retsudvalg i juli Af redegørelsen fremgår bl.a., at anvendelsen af reglerne om enerumsanbringelse i praksis var betydeligt forbedret i forhold til den tidligere undersøgelse af området. Der var dog fortsat tilfælde, hvor børn under den kriminelle lavalder var blevet enerumsanbragt, selv om betingelserne herfor ikke havde været tilstede. Tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder har af Rigsadvokaten været udpeget som et fokusområde i Det fremgår således af Indsatsplan for legalitetssikring i politi og anklagemyndighed i 2008, at politikredsene og statsadvokaturerne i 2008 skal sætte særlig fokus på tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder, således at det sikres, at tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder gennemføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler, og at der i fornødent omfang følges op på tilfælde, hvor dette ikke er sket. Dette indebærer, at både politikredsene og statsadvokaturerne ved den løbende kontrol af legaliteten under straffesagens behandling og statsadvokaturerne ved tilsyn med politikredsene i 2008 i særlig høj grad har skullet være opmærksom på, at reglerne i retsplejeloven om tilbageholdelse af unge under 15 år i forbindelse med straffesager bliver fulgt i alle tilfælde. På den baggrund har Justitsministeriet anmodet Rigsadvokaten om at afgive en ny redegørelse om enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder. Efter aftale med Justitsministeriet er redegørelsen ikke som de tidligere redegørelser udarbejdet på grundlag af en indberetningsordning, men på grundlag af de tilsynsrapporter, som statsadvokaterne udarbejder i forbindelse med deres årlige tilsynsbesøg i politikredsene. Redegørelsen indeholder i afsnit 2 en kort beskrivelse af lovændringen i I afsnit 3 og 4 fremgår konklusionerne fra de tidligere redegørelser. I afsnit 5 er der redegjort for indholdet af statsadvokaternes tilsynsrapporter vedrørende tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder i Afslutningsvis er der i afsnit 6 foretaget en samlet vurdering af reglernes anvendelse. 2. Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1431/2003 og lov nr. 443 af 9. juni Baggrunden for lovændringen Retsplejeloven indeholdt ikke forud for ændringen i 2004 særlige regler om politiets anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder som led i den strafferetlige efterforskning. Det antoges imidlertid i praksis, at politiet efter gældende ret i vidt omfang kunne foretage straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under 15 år. I februar 2001 afleverede en af regeringen nedsat ekspertgruppe en rapport om ungdomskriminalitet. Ekspertgruppen anbefalede i rapporten, at der indførtes hjemmel i lovgivningen for politiet til at tilba-

6 3 geholde børn og unge under den kriminelle lavalder i forbindelse med mistanke om kriminalitet, og at der ligeledes blev tilvejebragt en klar hjemmel for politiet til at kunne oplyse sagen ved anvendelse af efterforskningsmidler, der kendes fra retsplejeloven. I regeringens handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet Stop volden fra marts 2002 anførtes det bl.a., at selv om børn og unge under 15 år ikke kan straffes, er det vigtigt, at politiet kan efterforske sagerne, bl.a. for at klarlægge omfanget af kriminaliteten til brug for de sociale myndigheders overvejelser om foranstaltninger efter den sociale lovgivning og med henblik på, at barnet skal forstå alvoren af den begåede kriminalitet. På den baggrund anmodede Justitsministeriet i april 2002 Strafferetsplejeudvalget om nærmere at overveje de spørgsmål, som ekspertgruppen havde rejst om adgangen til som led i politiets efterforskning at tilbageholde og foretage straffeprocessuelle indgreb over for børn og unge under den kriminelle lavalder. Strafferetsplejeudvalget afgav i november 2003 betænkning nr. 1431/2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder. I betænkningen har Strafferetsplejeudvalget på baggrund af en gennemgang af retsplejelovens gældende regler om straffeprocessuelle tvangsindgreb vurderet, i hvilket omfang de enkelte indgreb må antages også at kunne finde anvendelse over for børn under den kriminelle lavalder. Endvidere har udvalget overvejet, hvilke regler der bør finde anvendelse over for børn under den kriminelle lavalder, herunder navnlig om retsplejelovens bestemmelser om straffeprocessuelle tvangsindgreb bør finde anvendelse. Lovforslaget byggede på betænkningen og svarede i det væsentlige til Strafferetsplejeudvalgets lovudkast. Formålet med lovændringen var på denne baggrund at tilvejebringe en klar og udtømmende regulering i retsplejeloven af, hvilke indgreb der i forbindelse med en strafferetlig efterforskning efter omstændighederne kan foretages over for børn under den kriminelle lavalder Reglerne i retsplejeloven om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder Børn under 15 år kan ikke straffes. Politiet kan dog efterforske sådanne sager, bl.a. for at klarlægge omfanget af kriminaliteten, for at konstatere, om andre personer kan mistænkes, og for at få eventuelle koster tilbagegivet. Reglerne om tilbageholdelse og om enerumsanbringelse i forbindelse med efterforskning findes i retsplejelovens 821 a, der beskrives nærmere nedenfor. Rigsadvokaten har i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2007 fastsat nærmere retningslinjer for anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende unge lovovertrædere. Rigsadvokaten har endvidere til brug for politiets daglige arbejde udarbejdet en skematisk oversigt over retsplejelovens regler om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af mistænkte børn under 15 år. Oversigten er optrykt som bilag til Rigsadvokatmeddelelsen.

7 4 Tilbageholdelse Efter retsplejelovens 821 a, stk. 1, kan politiet tilbageholde en person under 15 år, der mistænkes for et strafbart forhold, hvis betingelserne for anholdelse efter retsplejelovens 755, stk. 1, er til stede, og tilbageholdelsens øjemed ikke kan opnås ved mindre indgribende foranstaltninger. Retsplejelovens 755, stk. 2 5 (om privat anholdelse, proportionalitet mv.) samt 758, stk. 1 (om skånsomhed, undersøgelse af legeme og tøj mv.) og 759 (om ransagning for at søge efter en mistænkt) finder tilsvarende anvendelse. Politiet skal snarest muligt gøre barnet bekendt med mistanken og tidspunktet for tilbageholdelsen, og det skal fremgå af politirapporten, at denne regel er iagttaget, jf. 821 a, stk. 2. Tilbageholdelse af børn under 15 år skal foretages så skånsomt som muligt, jf. 821 a, stk. 3. Der skal ved vurderingen af, om tilbageholdelsen af børn under 15 år vil være et uforholdsmæssigt indgreb, lægges vægt på den særlige belastning, som indgrebet på grund af den pågældendes unge alder må antages at indebære, jf. 821 c. Tilbageholdelsen skal være så kortvarig som mulig, jf. 821 a, stk. 4, 1. pkt. Tilbageholdelsen må kun udstrækkes ud over 6 timer, når væsentlige hensyn til efterforskningen gør dette påkrævet, og må i intet tilfælde udstrækkes ud over 24 timer, jf. 2. pkt. Der er i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 ( 821 a) anført følgende om tilbageholdelse: Bestemmelsen indebærer, at der for tilbageholdte børn under den kriminelle lavalder indføres et klart udgangspunkt om, at tilbageholdelse ikke må have en varighed ud over 6 timer. Fristen foreslås indsat med henblik på at understrege vigtigheden af, at tilbageholdelse af børn tidsmæssigt kun må udstrækkes i et omfang, som er strengt nødvendigt for, at tilbageholdelsens formål kan opnås. Den pågældende må således normalt løslades eller overgives til forældremyndighedsindehaveren eller de sociale myndigheder senest 6 timer efter tilbageholdelsens iværksættelse. Fristen på 6 timer for tilbageholdelse af børn under 15 år i den foreslåede 821 a, stk. 4, er dog ikke absolut. Efter lovforslaget kan tilbageholdelse således udstrækkes ud over 6 timer, når væsentlige hensyn til efterforskningen gør det påkrævet. Der kan f.eks. være tale om sager, hvor der skal gennemføres en retsmedicinsk undersøgelse af barnet, der kræver, at barnet transporteres over en længere afstand til det sted f.eks. fra Frederikshavn til Retsmedicinsk Institut hvor undersøgelsen skal foretages. Opretholdelsen af en tilbageholdelse ud over 6 timer kan i øvrigt navnlig tænkes at finde sted i sager om grov kriminalitet f.eks. voldsforbrydelser og bandekriminalitet hvor det efter en konkret vurdering findes nødvendigt med henblik på at hindre yderligere strafbart forhold eller at forhindre, at den pågældende modarbejder sagens opklaring, f.eks. ved at advare andre mistænkte på fri fod. Det forudsættes herved endvidere, at tilbageholdelsens øjemed ikke kan opnås ved mindre indgribende midler eller ved at overgive den pågældende til de sociale myndigheder mv. Det er sigtet med bestemmelsen, at tilbageholdelse af efterforskningsmæssige grunde skal afsluttes snarest muligt. Hvis det derefter af andre grunde er nødvendigt med en fortsat tilbage-

8 holdelse f.eks. for at afvente at barnet afhentes af sine forældre eller transporteres til en social institution efter aftale med socialforvaltningen må den fortsatte tilbageholdelse bero på andre regler. 5 Enerumsanbringelse Anbringelse af et tilbageholdt barn må ikke ske i arresthus, jf. 821 a, stk. 3, 2. pkt. Anbringelse i venterum, detentionslokale eller lignende må endvidere kun ske, når det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde, eller når det undtagelsesvis er påkrævet af hensyn til efterforskningen, og anden anbringelse ikke er mulig, jf. 3. pkt. Om de sikkerhedsmæssige grunde, der kan begrunde en enerumsanbringelse, anføres følgende i lovens forarbejder: Der kan med hensyn til spørgsmålet om anbringelse af sikkerhedsmæssige grunde i øvrigt henvises til, at Politikommissionen i betænkning nr. 1410/2002 om politilovgivning har udarbejdet et udkast til en lov om politiets virksomhed (politiloven). Lovudkastets 10, stk. 4 og 5, indeholder særlige regler om anbringelse af børn, der er frihedsberøvede (uden for strafferetsplejen). Efter 10, stk. 4, må der ikke ske anbringelse af børn under 12 år. Et barn under 15 år må kun anbringes i detention, hvis anden anbringelse er sikkerhedsmæssig uforsvarlig som følge af barnets adfærd. Det fremgår af bemærkningerne til denne bestemmelse, at anbringelse i detention af børn på år vil kunne ske, hvis barnets opførsel har karakter af voldelig eller ustyrlig adfærd, der indebærer en alvorlig risiko for skade på barnet selv eller på andre, og hvor anden anbringelse af barnet som følge heraf ikke skønnes forsvarlig. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at provokerende og generende adfærd således ikke i sig selv kan begrunde detentionsanbringelse. Den foreslåede 821 a, stk. 3, 3. pkt., 1. led, om anbringelse af sikkerhedsmæssige grunde er udformet i lyset heraf. Enerumsanbringelse i venterum mv. af børn under 15 år efter 821 a, stk. 3, forudsættes således kun at kunne finde sted på lignende betingelser herunder aldersgrænsen for detentionsanbringelse. Det følger således af lovens forarbejder, at børn under 12 år ikke må anbringes i enerum, ligesom provokerende og generende adfærd ikke i sig selv kan begrunde en sådan anbringelse. For så vidt angår muligheden for at anbringe børn under 15 år i venterum mv. af efterforskningsmæssige grunde er følgende anført i bemærkningerne til lovforslaget: Som undtagelse til hovedreglen om, at anbringelse af børn i venterum, detentionslokale eller lignende kun kan ske af sikkerhedsmæssige grunde, indeholder lovudkastet i stk. 3, 3. pkt., 2. led, et forslag om, at børn herudover ligeledes kan anbringes på denne måde, når det undtagelsesvist er påkrævet af hensyn til efterforskningen, og anden anbringelse ikke er mulig. Det forudsættes herved, at enerumsanbringelse af efterforskningsmæssige grunde kun finder sted, når der er tale om alvorlig personfarlig kriminalitet navnlig vold, voldtægt og væbnet røveri og når denne anbringelsesmåde er nødvendig af væsentlige efterforskningsmæssige grunde. Det må endvidere kræves, at det ikke er praktisk muligt at anbringe barnet på anden måde. Anbringelse i venterum mv. kan således kun ske i tilfælde, hvor der ikke er disponibelt mandskab hos politiet eller hos de sociale myndigheder, der kan være til stede sammen med barnet.

9 6 Som det fremgår af bemærkningerne, er det forudsat, at enerumsanbringelse som følge af efterforskningsmæssige hensyn kun skal anvendes undtagelsesvist, ligesom anbringelsen er begrænset til de tilfælde, hvor efterforskningen omfatter alvorlig personfarlig kriminalitet. Det er endvidere en forudsætning, at det ikke er praktisk muligt at anbringe barnet på en anden måde. Anbringelse i venterum mv. kan kun ske i tilfælde, hvor der ikke er disponibelt mandskab hos politiet eller hos de sociale myndigheder, der kan være til stede sammen med barnet. Anbringelse i venterum, detentionslokale eller lignende må i intet tilfælde udstrækkes ud over 6 timer, jf. 821 a, stk. 4, 3. pkt. I lovens forarbejder anføres følgende om 6-timers fristen for enerumsanbringelse: Der er dog en absolut frist på 6 timer for enerumsanbringelse af børn under 15 år. Hvis politiet efter udløbet af 6 timers fristen fortsat har behov for at tilbageholde barnet af efterforskningsmæssige grunde, må dette således ske ved, at barnet anbringes på et kontor eller lignende i fællesskab med en voksen, eksempelvis forældremyndighedsindehaveren eller en repræsentant for de sociale myndigheder. Tidspunktet for tilbageholdelsen og løsladelsen samt oplysninger om varigheden af enerumsanbringelsen skal fremgå af politirapporten, jf. 821 a, stk. 4, 4. pkt. Underretning om tilbageholdelse I retsplejelovens 821 d, stk. 1 og 2, er der fastsat regler om underretning af de sociale myndigheder i forbindelse med sager, hvor børn under 15 år er mistænkt. Ved tilbageholdelse af børn under den kriminelle lavalder skal politiet således snarest muligt tilkalde en repræsentant for de sociale myndigheder fra den kommune, hvor barnet har bopæl. Hvis bopælskommunen ikke er oplyst, eller hvis bopælskommunen på grund af afstanden ikke kan give møde, underrettes de stedlige sociale myndigheder. Medmindre der er grundlag for at antage, at barnet kan have behov for særlig støtte, kan underretning dog undlades, hvis tilbageholdelsen har været af ganske kort varighed, f.eks. hvor den pågældende løslades umiddelbart efter tilbageholdelsen, fordi det konstateres, at tilbageholdelsen er ubegrundet. Herudover skal den pågældendes forældre (forældremyndighedens indehaver) underrettes om tilbageholdelsen snarest muligt. Hvis barnet er anbragt uden for hjemmet, underrettes barnets opholdssted. Underretning kan dog udsættes, hvis dette er påkrævet af hensyn til efterforskningen eller må antages at stride mod væsentlige hensyn til barnet. Udsættelse af underretning kan efter omstændighederne være på ubestemt tid, hvis væsentlige hensyn til barnet tilsiger dette, jf. herved retsplejelovens 821 d, stk. 3.

10 7 3. Rigsadvokaturens redegørelse fra juni 2006 Som anført i afsnit 1 fastsatte Rigsadvokaten ved Rigsadvokaten Informerer nr. 32/2004 i juli 2004 retningslinjer om indberetning til Rigsadvokaten af visse sager om tilbageholdelse af børn under 15 år. Ifølge Rigsadvokaten Informerer nr. 32/2004 skulle politimestrene til Rigsadvokaten indsende skemaer med oplysninger om alle tilbageholdelser af børn under 15 år, der var udstrakt over 6 timer, og alle enerumsanbringelser af børn under 15 år af efterforskningsmæssige grunde foretaget i perioden fra den 1. juli 2004 til den 30. juni Med henblik på at få et fuldstændigt overblik over enerumsanbringelse af børn under 15 år omfattede indberetningsordningen ligeledes enerumsanbringelse af børn under 15 år af sikkerhedsmæssige grunde. Endvidere skulle politimestrene efter udløbet af perioden for indberetningsordningen oplyse, om der efter ikrafttrædelsen af de nye regler og retningslinjer havde været problemer af mere generel karakter. Til brug for Rigsadvokatens undersøgelse fremsendte politikredsene 146 indberetninger i perioden fra den 1. juli 2004 til den 30. juni 2005 om tilbageholdelse af efterforskningsmæssige hensyn i mere end 6 timer og om enerumsanbringelse af børn under 15 år, der var omfattet af ordningen. Hver indberetning omfattede en person, og indberetningerne omfattede i alt 107 personer, idet der var børn, der var tilbageholdt eller enerumsanbragt flere gange i perioden. Disse indberetninger udgjorde grundlaget for undersøgelsen. For så vidt angår tilbageholdelse i mere end 6 timer viste de modtagne indberetninger, at politiet alt overvejende anvendte adgangen til at udstrække en tilbageholdelse ud over 6 timer i overensstemmelse med de hensyn, der er nævnt i lovforslaget, hvorefter tilbageholdelse skal være begrundet i væsentlige hensyn til efterforskningen. På baggrund af indberetningerne konkluderede rigsadvokaturen, at der ikke var grundlag for at foreslå en begrænsning i politiets adgang til at tilbageholde børn under den kriminelle lavalder udover 6 timer. Med hensyn til enerumsanbringelser viste de modtagne indberetninger generelt, at der herskede en vis usikkerhed om betingelserne for enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder, herunder i hvilke tilfælde der kan ske enerumsanbringelse af sikkerhedsmæssige årsager, og hvilke betingelser, der gælder for enerumsanbringelse af efterforskningsmæssige grunde. De modtagne indberetninger om enerumsanbringelser begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn viste, at hovedparten af enerumsanbringelserne skyldtes, at barnet havde optrådt ustyrligt (truende eller aggressivt) eller havde truet med at forlade stedet. Det blev endvidere i nogle tilfælde oplyst, at enerumsanbringelsen blev foretaget under henvisning til, at der ikke var personaleressourcer nok til at varetage bevogtning af barnet.

11 8 De modtagne indberetninger om enerumsanbringelser begrundet i efterforskningsmæssige hensyn viste, at hovedparten af anbringelserne levede op til kravet i forarbejderne om, at enerumsanbringelse skal være nødvendig af efterforskningsmæssige hensyn. Indberetningerne viste dog samtidig, at politiet ikke fuldt ud havde været opmærksom på det kriminalitetskrav, som er opstillet i forarbejderne, hvorefter enerumsanbringelse af efterforskningsmæssige grunde alene forudsættes anvendt i tilfælde, hvor efterforskningen retter sig mod alvorlig personfarlig kriminalitet. Konklusionen på dette punkt var, at anvendelsen i praksis af adgangen til at enerumsanbringe et barn under den kriminelle lavalder af hensyn til efterforskningen ikke kunne siges at have haft den undtagelsesvise karakter, som der ved ordningens indførelse var lagt op til. Rigsadvokaturen indskærpede derfor ved Rigsadvokaten Informerer nr. 21/2006 over for politimestrene, at enerumsanbringelser af børn under den kriminelle lavalder af hensyn til efterforskningen kun bør finde sted undtagelsesvist og kun, når der er tale om alvorlig personfarlig kriminalitet. Endelig afdækkede indberetningerne, at der i en række tilfælde var sket overskridelse af den frist i retsplejelovens 821 a, stk. 4, hvorefter enerumsanbringelse i intet tilfælde må udstrækkes ud over 6 timer. Selv om der i en række af de indberettede sager var anført konkrete forhold, som kunne forklare den skete overskridelse af 6-timers fristen, bemærkede rigsadvokaturen i redegørelsen, at det naturligvis ikke var acceptabelt, at den i loven fastsatte frist for enerumsanbringelse blev overskredet, og det blev indskærpet, at 6-timers fristen i retsplejelovens 821 a, stk. 4, er absolut, og dermed skal overholdes. Politimestrenes opmærksomhed blev endvidere henledt på, at det er den samlede enerumsanbringelse, der ikke må overstige 6 timer. Det fremgik endvidere af redegørelsen, at de generelle udtalelser fra politimestrene viste, at der ikke var problemer af mere generel karakter i forbindelse med de nye regler. Politimestrene pegede dog på, at der konkret kan opstå vanskeligheder, bl.a. i aften- eller nattetimerne, hvor det i visse situationer kan være nødvendigt at placere barnet/børnene alene i venterum eller lignende. Sammenfattende viste gennemgangen af de modtagne indberetninger, at der i den indledende fase efter den nye ordnings indførelse herskede en vis usikkerhed med hensyn til betingelserne for enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder. For at sikre, at ordningen fremover i fuldt omfang blev administreret i overensstemmelse med det, der var forudsat ved lovens ikrafttræden, fandt Rigsadvokaten derfor, at der var behov for fortsat at følge dette område. Justitsministeren fremsendte redegørelsen til Folketingets Retsudvalg og tilkendegav i den forbindelse, at hun ville anmode rigsadvokaturen om i forbindelse med den fortsatte indberetning at udarbejde en ny redegørelse, der ville blive sendt til Retsudvalget.

12 9 4. Rigsadvokaturens redegørelse fra juni 2008 Ved Rigsadvokaten Informerer nr. 21/2006 iværksatte rigsadvokaturen en ny indberetningsordning, hvorefter politimestrene og Politidirektøren i København løbende skulle udfylde og indsende skemaer til Rigsadvokaten med oplysninger om alle enerumsanbringelser af børn under den kriminelle lavalder i perioden fra den 1. september 2006 til den 30. august Et skema skulle udfyldes og indsendes, hvis der i den nævnte periode skete enerumsanbringelse af et barn under 15 år, uanset om enerumsanbringelsen skete af efterforskningsmæssige grunde eller af sikkerhedsmæssige grunde og uanset varigheden af enerumsanbringelsen. Rigsadvokaten modtog i alt 101 indberetninger om enerumsanbringelse, omfattende i alt 87 personer. De modtagne indberetninger viste, at enerumsanbringelse begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn primært skyldtes, at barnet havde optrådt ustyrligt (truende eller aggressivt) eller havde truet med at forlade stedet, idet der kun blev indberettet få sager, hvor det på grund af sporadiske oplysninger ikke tydeligt fremgik, hvilken adfærd der var årsagen til enerumsanbringelsen. Rigsadvokaturen havde således ikke bemærkninger til de modtagne indberetninger, idet der ikke var grundlag for at antage, at betingelserne for enerumsanbringelse ikke havde været opfyldt. Enerumsanbringelse begrundet i efterforskningsmæssige hensyn vedrørte i langt hovedparten af de indberettede tilfælde sager om personfarlig kriminalitet, som det er forudsat i forarbejderne til reglen i retsplejelovens 821 a, stk. 3. Indberetningerne viste dog samtidig, at dette krav til kriminalitetens art ikke var opfyldt i en del af sagerne, som bl.a. vedrørte berigelseskriminalitet. Samlet måtte det derfor konkluderes, at det fortsat i praksis ikke var slået fuldt ud igennem, at det er en betingelse for enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder af hensyn til efterforskningen, at sagen vedrører personfarlig kriminalitet. Endelig viste indberetningerne, at der var ganske få tilfælde (tre), hvor enerumsanbringelsen var udstrakt ud over 6 timer. Rigsadvokaturen bemærkede i den forbindelse, at dette naturligvis ikke er acceptabelt, uanset at der i de indberettede sager var anført konkrete forhold, som kunne forklare den skete overskridelse af 6-timers fristen. Sammenfattende viste gennemgangen af sagerne således, at anvendelsen af reglerne om enerumsanbringelse i praksis var betydeligt forbedret i forhold til den tidligere undersøgelse af området fra Der var dog fortsat tilfælde, hvor enerumsanbringelse af hensyn til efterforskningen var sket i sager, der ikke vedrørte personfarlig kriminalitet, ligesom der forelå tre tilfælde, hvor 6-timers fristen for enerumsanbringelse ikke var overholdt. Justitsministeren fremsendte redegørelsen til Folketingets Retsudvalg og tilkendegav i den forbindelse, at hun ville anmode rigsadvokaturen om at udarbejde en ny redegørelse om enerumsanbringelse af børn under den kriminelle lavalder, der ville blive sendt til Retsudvalget.

13 10 5. Statsadvokaternes tilsynsrapporter Som nævnt i afsnit 1 har tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder af Rigsadvokaten været udpeget som et fokusområde i 2008 for politikredsene og statsadvokaturerne. Efter aftale med Justitsministeriet er denne redegørelse ikke udarbejdet på grundlag af en ny indberetningsordning på området. Redegørelsen bygger derimod på oplysninger fra tilsynsrapporter, som de seks regionale statsadvokater har udarbejdet i forbindelse med deres tilsynsbesøg i politikredsene i slutningen af Fem af de seks regionale statsadvokater har som led i tilsynet med politikredsene foretaget en gennemgang af et antal tilfældigt udvalgte sager om tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder, herunder sager om enerumsanbringelse (stikprøvekontrol). En enkelt statsadvokatur har gennemgået samtlige sager om tilbageholdelse af børn under 15 år i 2008 i de respektive politikredse. Statsadvokaternes gennemgang af sager i politikredsene omfatter således både sager om enerumsanbringelse og sager om tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder, hvor enerumsanbringelse ikke har været anvendt. Generelt fremgår det af statsadvokaternes tilsynsrapporter, at der i politikredsene er udstedt interne retningslinjer for behandlingen af og kontrollen med de pågældende sager. Det blev dog i forbindelse med tilsynsbesøgene konstateret, at der i enkelte politikredse ikke har været fastsat retningslinjer for den juridiske kontrol med sagernes behandling. De relevante politikredse har imidlertid tilkendegivet, at der snarest vil blive rettet op herpå. Det fremgår endvidere af flertallet af statsadvokaternes tilsynsrapporter, at der blandt de undersøgte sager fortsat er visse problemer med overholdelse af reglerne om tilbageholdelse af børn under den kriminelle lavalder. Formkravene i retsplejeloven er således i mange af sagerne ikke fuldt ud opfyldt. I flere af de undersøgte sager mangler der bl.a. oplysninger om grundlaget for enerumsanbringelsen, varigheden af den pågældende anbringelse, hvor og hvordan den unge har været anbragt, til hvem løsladelse er sket, og om der er foretaget underretning af den unges forældre og af de sociale myndigheder. Herudover mangler der i flere af sagerne oplysninger om tilbageholdelsestidspunktet eller løsladelsestidspunktet samt andre formkrav vedrørende formalia i politirapporten. Anholdelsesgrundlaget og dermed også tilbageholdelsesgrundlaget synes endvidere i enkelte sager at være tvivlsomt. Blandt de sager, hvor grundlaget for en enerumsanbringelse er anført, er der endvidere enkelte sager, hvor det er vurderet, at der ikke har været grundlag for den foretagne anbringelse. Der har eksempel-

14 vis været anvendt enerumsanbringelse af ressourcemæssige årsager, uden at dette har været nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde eller rent undtagelsesvis påkrævet af hensyn til efterforskningen. 11 Herudover er der blandt de undersøgte sager om tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder konstateret ganske få tilfælde, hvor en enerumsanbringelse har været udstrakt ud over 6 timer. Endelig fremgår det, at der i enkelte politikredse er konstateret visse problemer med korrekt registrering af sagerne om enerumsanbringelse i politiets sagsbehandlingssystem. Statsadvokaterne har i forbindelse med deres tilsyn drøftet problemerne vedrørende den manglende overholdelse af reglerne om tilbageholdelse af unge under den kriminelle lavalder med politikredsene, og det fremgår af tilsynsrapporterne, at der i de relevante politikredse enten er iværksat eller vil blive iværksat initiativer med henblik på at rette op herpå. 6. Samlet vurdering Oplysningerne i statsadvokaternes tilsynsrapporter beror bortset fra en enkelt statsadvokatur på en stikprøvevis gennemgang af sager om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under 15 år. Der er således ikke som grundlag for denne redegørelse foretaget en gennemgang af samtlige tilbageholdelser og enerumsanbringelser af børn under 15 år i Det må dog på baggrund af oplysningerne i tilsynsrapporterne antages, at der i politikredsene fortsat hersker en vis usikkerhed med hensyn til anvendelse af reglerne i praksis. I flere af de undersøgte sager er det således konstateret, at beskrivelsen i politirapporterne af, hvad der er foretaget i forhold til den unge, og på hvilket grundlag en eventuel enerumsanbringelse er sket, er mangelfuld. Dette indebærer bl.a., at det er vanskeligt at vurdere, om de materielle betingelser, herunder de tidsmæssige betingelser for anbringelsen, har været opfyldt, hvilket er meget beklageligt. Der er endvidere blandt de undersøgte sager konstateret enkelte tilfælde, hvor betingelserne for en enerumsanbringelse ikke har været tilstede, hvilket ligeledes er meget beklageligt. Herudover er der konstateret ganske få sager, hvor en enerumsanbringelse har været udstrakt ud over 6 timer, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt under hensyn til, at der er tale om en absolut frist. Det forhold, at anvendelsen af reglerne i praksis fortsat giver anledning til visse vanskeligheder, kan skyldes, at der er tale om vanskeligt tilgængelige regler, som indebærer, at politiet skal foretage en række vurderinger af praktisk og juridisk karakter og ofte i situationer eller på tidspunkter af døgnet, hvor den personalemæssige bemanding på stationen kan være begrænset. Det er imidlertid af helt afgørende betydning, at de pågældende regler bliver overholdt, og jeg vil derfor også på ny indskærpe over for politikredsene, at reglerne om enerumsanbringelse skal overholdes, herunder at enerumsanbringelse af hensyn til efterforskningen forudsætter, at der er tale om per-

15 sonfarlig kriminalitet, og at 6-timers fristen i retsplejelovens 821 a, stk. 4, er absolut og dermed skal overholdes i ethvert tilfælde. 12 Under hensyn til, at reglerne fortsat ikke i fuldt omfang administreres i overensstemmelse med det, der var forudsat ved lovens ikrafttræden, finder jeg, at der kan være behov for at følge området endnu en periode. For at sikre den fremtidige overholdelse af reglerne, herunder navnlig at de fornødne oplysninger om varigheden og baggrunden for tilbageholdelsen og/eller enerumsanbringelsen registreres, vil rigsadvokaturen endvidere tage initiativ til, at der udarbejdes et skema til brug for behandlingen af disse sager. Skemaet skal gøre det lettere for politiet at vurdere, om betingelserne for at tilbageholde og enerumsanbringe den pågældende unge er tilstede.

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Dok.nr. 15/00324-8/ ME

Dok.nr. 15/00324-8/ ME Temarapport 2015 om sikringscelleanbringelser Dok.nr. 15/00324-8/ ME 2/14 Hvad har temaet ført til? Anbringelse i sikringscelle var et tema for de tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institutioner, som ombudsmanden

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: børn og unge, Adm. afgørelser;ungdomskontrakter;ungdomssanktion;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere