Ad. 1. Detentionslokalerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad. 1. Detentionslokalerne"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg modtog i den anledning udtalelser af 25. maj, 11. august og 28. september 2005 fra henholdsvis Politimesteren i Nykøbing Falster, Rigspolitichefen og Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad. 1. Detentionslokalerne I forbindelse med renovering af detentionen i 1999 blev ventilationsristene til de tre detentionslokaler udskiftet med nye riste. Jeg konstaterede under inspektionen at disse riste var forsynet med fire vandrette lameller. Bag ved lamellerne var monteret et grovmasket ståltrådsnet som gav sig når man trykkede på det. I min rapport anslog jeg afstanden mellem lamellerne til at være mindst 10 mm, idet jeg samtidig bemærkede at mine medarbejdere og jeg ikke foretog en præcis opmåling. Jeg tilkendegav under inspektionen som min umiddelbare opfattelse at ventilationsgitrene i detentionen kan udgøre en sikkerhedsrisiko for de detentionsanbragte. Jeg henviste i rapporten i den forbindelse til en tidligere (generel) sag fra 1997 om ventilationsriste i detentionerne i Grønland og til en inspektionssag vedrørende arresten og detentionen i Kangerlussuaq som jeg inspicerede i maj måned Inden jeg foretog mig videre, bad jeg politimesteren om at oplyse de præcise mål for afstanden mellem lamellerne.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Politimesteren har i sin udtalelse oplyst at afstanden mellem lamellerne er målt til 15 mm, og at maskerne i ståltrådsnettet ligeledes er målt til 15 mm. Politimesteren har samtidig oplyst at arkitektkontoret der stod for arbejdet uanset at der i kontorets arbejdsbeskrivelse fra juli måned 2000 er anført en hulstørrelse på 4 mm på et byggemøde den 1. december 2000 godkendte, at der i stedet for blev leveret og monteret de ovenfor nævnte jalousiriste med større mellemrum. Rigspolitichefen har anført følgende herom: Rigspolitiet kan oplyse, at man har anmodet Nykøbing Falster Politi om at drage omsorg for, at de nuværende ventilationsriste udskiftes med ventilationsriste med en lamelafstand på 4 mm. Justitsministeriet har under henvisning hertil oplyst at ministeriet ikke foretager sig mere vedrørende dette spørgsmål. Jeg tager til efterretning at Rigspolitichefen har henstillet at ventilationsristene bliver udskiftet til riste med en lamelafstand på 4 mm. Jeg går ud fra at arbejdet er udført og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Jeg konstaterede at håndvasken på toilettet i tilknytning til detentionslokalerne var fjernet og vandrørene stoppet til. Det blev under inspektionen oplyst at håndvasken blev afmonteret efter at den havde været udsat for hærværk. Jeg forstod umiddelbart at der ikke skulle sættes en anden håndvask op og bad politimesteren om nærmere oplysninger herom. Politimesteren har anført at ordenspolitiets vagthavende har oplyst at håndvasken rettelig er afmonteret for at hindre, at anholdte kunne skylle eventuelle narkotiske stoffer og lignende ud i vasken, inden den anholdte var endeligt visiteret forinden indsættelse i detentionen.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Politimesteren har endvidere oplyst at de anholdte har mulighed for at vaske hænder ved håndvasken i visitationsrummet, hvor det kan ske under overvågning af politipersonalet, og at der også derfor ikke er behov for at montere håndvasken på ny. Justitsministeriets udtalelse indeholder ingen bemærkninger hertil. Jeg har noteret mig at de anholdte og (eventuelt) senere detentionsanbragte har mulighed for at bruge en anden håndvask end håndvasken på toilettet. Jeg har endvidere noteret mig den egentlige begrundelse for at håndvasken i sin tid blev afmonteret, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Jeg beder dog for fuldstændighedens skyld politimesteren om at oplyse om den anholdte ikke fortsat i selve toiletkummen kan skylle noget ud inden den endelige visitation finder sted. Ad. 2. Rapportgennemgang Jeg forstod umiddelbart oplysningerne i anholdelsesrapporten om én af de ti tilbageholdte på den måde at den tilbageholdte ikke blev anbragt i detentionen på noget tidspunkt i de ca. 70 minutter han opholdt sig på politistationen. Jeg bad politimesteren om at oplyse om jeg havde forstået dette korrekt hvilket politimesteren har bekræftet. Jeg har noteret mig det oplyste. Min gennemgang af de udlånte sager omfatter herefter de resterende ni anbringelser i detentionen.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Under inspektionen oplyste politimesteren at den lokale blanket som blev udfærdiget efter inspektionen i 1998, fortsat blev anvendt i nogle tilfælde fordi ikke alle vagthavende endnu var trænet i udfyldelsen af den (elektroniske) standardblanket (P152). Jeg henstillede til politimesteren at foretage (de nødvendige) ændringer i den lokale blanket, jf. Rigspolitichefens udtalelse af 22. september 2004 i en anden inspektionssag; en udtalelse som Justitsministeriet havde tilsluttet sig. Min henstilling blev afgivet under forudsætning af at den lokale blanket (fortsat) var i brug. Jeg oplyste samtidig at jeg på baggrund af oplysningerne om baggrunden for den fortsatte anvendelse af den lokale blanket gik ud fra at politiet i Nykøbing Falster inden for en overskuelig tidshorisont udelukkende ville anvende blanket P152. Politimesteren har oplyst at politiinspektøren under et møde den 7. oktober 2004 med ordenspolitiets vagthavendegruppe foranlediget af ombudsmandens kritik har indskærpet at blanket P152 altid skal anvendes og i øvrigt udfyldes korrekt når en person anbringes i detentionen. Politimesteren har oplyst efterfølgende at have konstateret at alle vagthavende nu anvender den elektroniske blanket P152. Justitsministeriet hvis bemærkninger jeg desuden udbad mig, har oplyst at ministeriet på baggrund af politimesterens oplysninger ingen bemærkninger har til spørgsmålet om valg af blanket. Jeg har noteret mig det oplyste og tager politimesterens oplysninger om at alle vagthavende nu anvender P152, til efterretning. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål. Jeg konstaterede at det af Politiets Statistik for 2003 ( fremgår at der dette år var 119 detentionsanbringelser af spirituspåvirkede personer i Nykøbing Falster politikreds, at ingen spirituspåvirket person blev bragt til forsorgshjem eller lig-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 nende eller til eget hjem, og at én person blev indbragt på sygehuset. Jeg bad politimesteren meddele mig hvis der var fejl i de nævnte tal for så vidt angår Nykøbing Falster politikreds. Politimesteren har anført følgende: Det er korrekt, at statistikken over detentionsanbringelser ikke er retvisende, idet der ikke udfærdiges blanket P152, når en beruset person bringes til bopælen, sygehus eller forsorgshjem direkte fra findestedet. I disse tilfælde anføres opgaven kun som en hændelse på døgnrapporten under hændelseskode I 2004 er der registreret i alt 19 tilfælde, hvor en beruset person blev bragt direkte til bopælen. Justitsministeriet har oplyst at have gjort politimesteren opmærksom på at også overgivelse til andre, indbringelse til hospital og indbringelse til forsorgshjem eller lignende, skal fremgår af detentionsrapporten. At der ikke er blevet udfærdiget blanketter hvis de pågældende berusere er blevet bragt til fx eget hjem, er beklageligt. Det fremgår forudsætningsvist af politimesterens udtalelse at politimesteren nu er opmærksom på denne forpligtelse. Da Justitsministeriet endvidere udtrykkeligt har gjort politimesteren opmærksom herpå, foretager jeg mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål. På mit spørgsmål om i hvilket omfang politikredsen har forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer, har politimesteren oplyst at der kun findes ét sådant forsorgshjem i politikredsen Saxenhøj i Sakskøbing. Politimesteren har endvidere oplyst at Saxenhøj i givet fald alene har ressourcer til at tage sig af egne beboere og dette kun hvis de pågældende er fredelige. Politimesteren har endvidere oplyst at politiet er opmærksom på Rigspolitichefens henstilling i følgebrev af 28. juni 2001 til detentionskundgørelsen om at politiet i

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 stigende grad skal bringe den berusede hjem hvis der er sikkerhed for at der i hjemmet er voksne personer tilstede som på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Lægeundersøgelse Jeg gik for så vidt angår anholdelsen den 11. juni 2004, kl , ud fra at lægen på baggrund af den detentionsanbragtes tilstand (såret i hovedet) havde vurderet at den pågældende inden for kort tid burde køres til nærmere undersøgelse og/eller behandling på sygehuset. Jeg bad politimesteren oplyse nærmere herom og herunder oplyse hvor den pågældende opholdt sig fra kl til Jeg bad endvidere om en kopi af lægeerklæringen i sagen hvis en sådan erklæring var udfærdiget. Politimesteren har oplyst følgende: Det fremgår af ordenspolitiets døgnrapport ( ) at anholdte samme nat kl ( ) blev bragt til skadestuen på sygehuset i Nykøbing Falster (SSNF). Skadestuen anmodede kl telefonisk om politiets assistance, idet indbragte HH ikke ville behandles og var truende, ubehagelig og lavede ballade på skadestuen. Efter at være tilset at en læge ( ) blev han af politiet bortvist fra skadestuen. Han vendte dog kort efter tilbage til skadestuen, hvor han lavede ny ballade, og politiet blev igen tilkaldt. HH blev derfor anholdt kl og indbragt til politistationen, hvor han blev fremstillet for vagthavende. Politimesteren har endvidere oplyst at den pågældende efter at han kl havde revet sin forbinding af hovedet i tidsrummet kl til kl på ny blev lægeundersøgt (nu på politistationen), at lægen efter denne undersøgelse anmodede om at den tilbageholdte blev bragt til (yderligere) behandling på skadestuen, at den pågældende derefter på ny blev anbragt i detentionen (under konstant overvågning) indtil han kl blev udtaget, løsladt og kl indbragt direkte med ambulance til skadestuen.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Politimesteren har yderligere oplyst at det i detentionsrapporten under lægens bemærkninger burde være anført at den tilbageholdte skulle være på skadestuen om en time (i stedet for om en ). Politimesteren har endelig oplyst at der ikke blev udfærdiget erklæring om lægeundersøgelsen af den pågældende hverken sådan må jeg forstå det på skadestuen eller på politistationen. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere på dette punkt. Om politiets tilsyn med den pågældende henviser jeg til pkt og nedenfor. Ad Tidspunkt for tilkald af læge Jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning, jf. kundgørelsens 6. Politimesteren har oplyst at politiet følger den fremgangsmåde der er beskrevet i kundgørelsens 6. Justitsministeriet har henvist til det som politimesteren har oplyst, og har endvidere tilføjet at det fremgår forudsætningsvist af detentionskundgørelsens 9 at der også i tilfælde hvor det er uvist om den tilbageholdte skal detentionsanbringes tilkaldes en læge allerede under transporten af tilbageholdte til politistationen. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bemærker for fuldstændighedens skyld og i tilknytning til det som Justitsministeriet har anført at det nu fremgår af 5, stk. 1, i Justitsministeriets bekendtgørelse om detentionsanbringelse (bekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2004 der trådte i

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 kraft den 16. oktober 2004) at bestemmelsen om tilkald af læge under transporten til politistationen ikke gælder når transporttiden er af kortere varighed. Ad Tidspunkt for lægetilsyn Jeg bad politimesteren om at oplyse baggrunden for at der i et enkelt tilfælde gik 2 timer og 12 minutter fra indbringelse i detentionen til lægetilsynet. Politimesteren har oplyst følgende: Vagthavende tilkaldte allerede kl en læge til at foretage undersøgelse af HH, men lægen havde oplyst, at han tidligst kunne komme ca. kl Jeg har som allerede nævnt kun i dette tilfælde kunnet konstatere at lægetilsyn ikke har fundet sted snarest muligt. Herefter og idet jeg samtidig henviser til det under inspektionen oplyste om politiets samarbejde med fire læger der alle bor i byen, jf. inspektionsrapporten pkt. 1, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om tidspunktet for lægetilsyn. Ad Fremstilling Jeg konstaterede at anholdelsestidspunkterne i to sager (anholdelserne den 19. juni 2004 kl og kl ) er sammenfaldende med tidspunkterne i detentionsrapporten for indbringelse til politistationen. Jeg gik umiddelbart ud fra at der er tale om en fejlskrivning for så vidt angår tidspunkterne for indbringelse til politistationen, og at også disse anholdte blev fremstillet for vagthavende straks efter indbringelsen i overensstemmelse med kundgørelsens 8. Politimesteren har bekræftet at der er tale om en fejlskrivning, og at de pågældende der blev anholdt i henholdsvis Stubbekøbing og Sakskøbing blev indbragt til stationen i Nykøbing Falster og fremstillet for vagthavende henholdsvis kl og kl

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Visitation mv. Det var efter min opfattelse beklageligt at det ikke fremgår efter hvilken bestemmelse visitationen i fire tilfælde var sket, og jeg bad politimesteren om oplysning herom hvis det var muligt. Politimesteren har oplyst at visitationen i alle tilfælde er foretaget af personer af samme køn som den tilbageholdte, jf. 13, stk. 3. Politimesteren har endvidere oplyst at det er en fejl at der i et andet tilfælde som jeg ligeledes spurgte til er sat kryds (tillige) ved 13, stk. 4 (anholdelsen den 11. juni 2004). Justitsministeriet har henholdt sig til politimesterens udtalelse herunder oplysningen om at politiinspektøren har indskærpet at detentionsrapporten altid skal udfyldes nøje efter retningslinjerne i kundgørelsen. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg udleder af politimesterens oplysninger at omstændighederne i intet tilfælde har tilsagt en visitation der kan krænke blufærdigheden, jf. kundgørelsens 13, stk. 4. I ét tilfælde havde den tilbageholdte ikke kvitteret for udlevering af effekter ved løsladelsen (anholdelsen den 25. juni 2004). Den pågældende havde fået frataget nogle penge 604,75 kr. Det var heller ikke i bemærkningsfeltet eller på anden måde noteret at den pågældendes effekter var udleveret til ham. Om den manglende underskrift fra den tilbageholdte skyldes at den tilbageholdtes bror og altså ikke den tilbageholdte selv fik pengene udleveret, fremgik ikke. Og jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger herom.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Politimesteren har herom oplyst at brødrene blev anholdt, sigtet for hærværk og indbragt til politistationen, at pengene efter indbyrdes aftale blev udleveret til den af dem som pengene reelt tilhørte, og at dette skete da den pågældende der havde overtrådt vilkår for udgang blev overført til Arresthuset i Helsingør. Politimesteren har endvidere oplyst at den vagthavende har beklaget at dette ikke fremgår tydeligt af anholdelsesrapporten, og at han ikke som foreskrevet har anvendt den elektroniske blanket (P152). Jeg har noteret mig det oplyste og herunder beklagelsen og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad Tilsyn Jeg gik i rapporten ud fra at Nykøbing Falster politi har lytte- og overvågningsudstyr der er godkendt af rigspolitiet, men bad for en ordens skyld politimesteren om oplysning herom. Politimesteren har bekræftet min antagelse hvilket jeg har noteret mig. Ad Tidspunkt for det sidste tilsyn I ét tilfælde (anholdelsen den 11. juni 2004 kl ) blev den tilbageholdte anbragt foreløbig i detentionen kl , tilset kl , og og løsladt kl Der gik således umiddelbart 1 time og 55 minutter fra det sidst noterede tilsyn til løsladelsen. Den pågældende blev dog i mellemtiden kl undersøgt af lægen og tilsyneladende ikke anbragt endeligt i detentionen. Jeg anførte i rapporten at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet om det sidste tilsyn i dette tilfælde når jeg havde modtaget de yderligere oplysninger som jeg havde udbedt mig i anden sammenhæng (pkt. 2.2.). Politimesteren i Nykøbing Falster har oplyst at lægen ankom kl , at lægen indtil kl foretog undersøgelse af den tilbageholdte, at lægen efter undersøgelsen

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 anmodede om at den tilbageholdte på ny blev bragt til behandling på skadestuen, at vagthavende derfor rekvirerede en ambulance (uden udrykning) til transport af den tilbageholdte, at den tilbageholdte der var aggressiv efter lægeundersøgelsen på ny blev anbragt i detentionen indtil ambulancen ankom, men at dette skete under konstant overvågning. Politimesteren har endvidere oplyst at den pågældende kl blev udtaget af detentionen, at han fik udleveret sine effekter, og at han kl blev løsladt og bragt direkte til skadestuen i Nykøbing Falster. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om politiets tilsyn i dette tilfælde (det tidsmæssige aspekt). Om tilsynet med en anden tilbageholdt anførte jeg følgende: I et tilfælde (anholdelsen den 25. juni 2004 kl ) blev det sidst noterede tilsyn foretaget kl I tilsynsrubrikken (i den lokale blanket) er herefter i det næstfølgende felt vedrørende tilsyn anført AFHØ- RING VENTERUM til kl HELSINGØR ARREST.. Jeg bemærkede at det var klart at den pågældende kl blev overført til Arresthuset i Helsingør. Da det umiddelbart var mindre klart hvornår den pågældende blev udtaget af detentionen med henblik på afhøring, bad jeg politimesteren oplyse nærmere herom. Politimesteren har oplyst at denne detentionsanbragte den ene af de to ovenfor nævnte brødre blev udtaget af detentionen kl og afhørt til sigtelsen om hærværk, og at han efter endt afhøring blev indsat i venterum med henblik på overførsel kl til arresten i Helsingør. Det sidst noterede tilsyn af den pågældende blev foretaget kl samtidig med at han blev udtaget af detentionen hvorfor jeg ser bort fra dette tilsyn. Det i øvrigt

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 sidst noterede tilsyn blev ifølge anholdelsesrapporten (lokal blanket) foretaget kl og altså en halv time før udtagelsen af detentionen. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad Skærpet tilsyn Jeg anførte bl.a. følgende i rapporten: De tre tilsyn der i sagen om anholdelsen den 11. juni 2004 kl er ført forud for tidspunktet for lægeundersøgelsen, er i intet tilfælde angivet som skærpede tilsyn, men som tilsyn ved fremmøde (det andet af tre tilsyn) og som elektronisk tilsyn (de to øvrige tilsyn). Det ene tilsyn som i samme periode blev ført med den foreløbigt detentionsanbragte i sagen om anholdelsen den 19. juni 2004 kl , er angivet som ført elektronisk. Da tilsyn i den periode hvor anbringelsen er foreløbig, skal ske ved personligt fremmøde, jf. kundgørelsens 12, stk. 2, jf. 19, stk. 2, er det beklageligt at tilsynet i tre af fire tilfælde er sket elektronisk. Det er endvidere beklageligt at der ikke er ført skærpet tilsyn med den pågældende under den foreløbige anbringelse, jf. kundgørelsens 19, stk. 1. Det er i ingen af de fem tilfælde hvor blanket P152 er anvendt, noteret at der er ført skærpet tilsyn. Politimesteren har om politiets tilsyn med denne detentionsanbragte oplyst følgende: HH blev ( ) indsat i detentionen, hvor han blev konstant overvåget via elektronisk overvågningsudstyr. Der blev ikke foretaget personligt fremmøde i detentionen, idet HH vedvarende gik rundt og råbte i detentionen. HH var konstant aktiv under hele opholdet i detentionen. HH var fortsat aggressiv, hvorfor han på ny blev anbragt i detentionen under konstant overvågning indtil ambulancens ankomst kl

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Da HH blev udtaget af detentionen kl var han stadig aggressiv og kastede sin blodfyldte trøje i hovedet på en af politiassistenterne. Som tidligere nævnt, var HH under konstant overvågning via det elektroniske udstyr, men denne overvågning er desværre ikke anført i detentionsrapporten. Politimesteren har mere generelt anført følgende (på sidste side i udtalelsen): vagthavendegruppen er vidende om retningslinierne i kundgørelsens 12, stk. 2, og 19, stk. 2, om, at skærpet tilsyn skal ske ved personligt fremmøde i detentionen. Det er min vurdering, at de vagthavende er påpasselige med at følge disse retningslinier, men i enkelte tilfælde, når vagthavende på grund af hastende udrykningsopgaver er alene på stationen, kan de skærpede tilsyn ikke altid ske ved personligt fremmøde. Den manglende registrering af de skærpede tilsyn skyldes oftere en forglemmelse end et udtryk for, at de ikke er foretaget. Som nævnt indledningsvis har politiinspektøren på mine vegne allerede indskærpet retningslinierne for detentionsanbringelse, herunder pligten ved personligt fremmøde de to første gange, der føres tilsyn efter endelig detentionsanbringelse. Den sidste bemærkning er også knyttet til min henstilling under pkt til politimesteren om at indskærpe pligten til personligt fremmøde de første to gange der efter endelig anbringelse i detentionen føres tilsyn med den detentionsanbragte. Justitsministeriet har anført følgende: På side 34 i inspektionsrapporten har Folketingets Ombudsmand kritiseret, at detentionskundgørelsens 12, stk. 2, jf. 19, stk. 2 og 19, stk. 1, i flere tilfælde ikke er fulgt. Politimesteren har oplyst, at politiinspektøren på hans vegne allerede har indskærpet retningslinierne for detentionsanbringelse, herunder pligten til personligt fremmøde de to første gange, der føres tilsyn efter endelig detentionsanbringelse.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af detentionskundgørelsens 12, stk. 2, jf. 19, at der skal foretages skærpet tilsyn, hvor detentionsanbringelsen er foreløbig, fordi den tilbageholdte endnu ikke er lægeundersøgt. Efter detentionskundgørelsens 18, stk. 1, skal tilsyn ved personligt fremmøde ske så hyppigt, som den anbragtes tilstand gør det nødvendigt og så vidt muligt 1 gang hver halve time. Efter kundgørelsens 18, stk. 2, kan tilsyn ske elektronisk, når en detentionsanbragt er tilset 2 gange ved personligt fremmøde i detentionen, og der ikke er påvist forhold ved anbragtes tilstand, der nødvendiggør, at fremtidige tilsyn sker ved fremmøde i detentionen. Da politimesteren har oplyst, at pligten til personligt fremmøde de første to gange, der sker tilsyn, er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg beder om at Justitsministeriet udtrykkeligt forholder sig til det problem som politimesteren med en henvisning til det konkrete tilfælde har peget på hvorledes politiet kan føre et lovligt (skærpet) tilsyn med en aggressiv detentionsanbragt, eller et tilsyn i øvrigt af en sådan detentionsanbragt ved personligt fremmøde. Jeg henleder herved ministeriets opmærksomhed på at ombudsmanden i forbindelse med en sag om et dødsfald i detentionen på politistationen i Holbæk (j.nr , Justitsministeriets (politikontorets) j.nr / ) har stillet spørgsmål ved Justitsministeriets, Rigsadvokatens og Statsadvokaten for Sjællands forståelse af begrebet personligt fremmøde i detentionen. Jeg henviser til en supplerende høringsskrivelse af 21. november 2005 til Justitsministeriet. Ad Noteringen af hvem der har forestået tilsyn Jeg anførte at jeg gik ud fra at Rigspolitichefen ved næstkommende revision af kundgørelsen vil præcisere bestemmelsen i kundgørelsens 18 om at navnet på den polititjenestemand der har udført tilsynet, skal noteres.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Rigspolitichefen har i sin udtalelse af 11. august 2005 oplyst at der ved revidering af kundgørelsen bliver indføjet at navn eller initialer på den tilsynsførende polititjenestemand skal påføres detentionsrapporten hvilket jeg har noteret mig. Ad Karakteren af de udførte til syn Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt der er fastsat lokale bestemmelser om tilsynet med detentionsanbragte, jf. kundgørelsens 18, stk. 6. Politimesteren har oplyst at dette ikke er tilfældet hvilket jeg har noteret mig. 6. Opfølgning Jeg beder om at politimesterens oplysninger mv. tilbagesendes gennem Justitsministeriet således at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil. Jeg har under pkt udtrykkeligt bedt Justitsministeriet om en udtalelse. 7. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Politimesteren i Nykøbing Falster, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere