Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION"

Transkript

1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af a p p a r a t e t. CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION THIS DEVICE COMPLIES WITH PA RT 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1)THIS DEVICE MAY N O T C A U S E H A R M F U LINTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST A C C E P TA N Y INTERFERENCE RECEIVED. INCLUDING INTERFERENCE T H AT M AY CAUSE UNDESIRED O P E R AT I O N. A D VARSEL: UNDLAD AT UDSÆTTE DENNE AFSPILLER FOR REGN ELLER FUGT AF HENSYN TILFAREN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. UNDLAD AT ÅBNE KABINETTET, DAA F S P I L L E R E N INDEHOLDER DELE, DER KAN GIVE A LVORLIGE STØD. OVERLAD A LT R E PA R ATIONS- OG SERVICEARBEJDE TILFA G U D D A N N E T S E RV I C E P E R S O N A L E. A D VARSEL: UNDER AFSPILNING ROTERER DISKEN VED HØJ HASTIGHED, SÅ FORSØG IKKE AT LØFTE ELLER FLY T T E AFSPILLEREN UNDER AFSPILNING, DADISKEN I SÅ FALD KAN TA G E S K A D E. FORSIGTIG : Denne digitale videoafspiller indeholder et lasersystem. Sørg for, at afspilleren er slukket, inden du åbner afspillerens låg. Synlig laserstråling når afspilleren er åben eller låsemekanismen sættes ud af kraft. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. 1 2 UNDLAD AT STIRRE IND I LASERSTRÅLEN. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Derved sættes du i stand til at betjene afspilleren på rette vis. Hvis afspilleren får brug for vedligeholdelse, bør du kontakte en kvalificeret Radio/TV forhandler eller kontakte os. Afspillerens kabinet bør kun åbnes af kvalificeret s e r v i c e p e r s o n a l e. FCC NOTITS: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til reglerne i FCC stk. 15. Disse grænser er udformet for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig indstråling i en fast installation. Dette udstyr generere, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi som kan forstyrre radiokommunikation, hvis det ikke er installeret og anvendt i henhold til instruktionerne. Det kan dog ikke garanteres at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette apparat er skyld i generende udstråling som forstyrrer radio eller T V-modtagelse (hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde apparatet), anbefaler vi at man forsøger nedennævnte anvisninger for at udbedre problemet: - Drej eller flyt modtageantennen. - Forøg afstanden mellem udstyret og forstærkeren. - Forbind dette udstyr til et udtag på en anden strømkreds end den, forstærkeren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en erfaren Radio/TV tekniker for yderligere hjælp. FCC Advarsel: Til sikring af, at afspilleren fortsat overholder grænserne i henhold til ovennævnte standard anbefales det, at brugeren f.eks. kun anvender afskærmede kabler ved tilslutning til en computer eller andre eksterne enheder. Ligeledes kan enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten eller dennes forhandlere medføre, at enhver garanti på afspilleren bortfalder. A D VA R S E LVEDR. BATTERIER: DVD afspilleren indeholder en Li-P b a t t e r i p a k k e. Du kan risikere brand eller forbrændinger, hvis ikke batteripakken håndteres korrekt. Forsøg aldrig at adskille, knuse, punktere eller kortslutte pakken, ligesom du heller ikke bør smide den ud ved at komme den i vand eller på ild. Forsøg ikke at åbne eller reparere på batteripakken. Erstat udelukkende batteripakken med en anden batteripakke beregnet til denne afspiller. Brugte batterier bør altid b o r t s k a fes f på miljømæssigt forsvarlig vis.

2 Vigtige sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Læs omhyggeligt denne betjeningsvejledning og opbevar den på et sted, hvor du kan finde den igen og slå op i den. Der er dog visse henvisninger vedrørende installation og betjening, som du bør være opmærksom på. 1. Læs betjeningsvejledningen og følg anvisningerne - Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene afspilleren. Følg alle anvisninger i vejledningen. 2. Gem betjeningsvejledningen - Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt. 3. Vær opmærksom på advarslerne - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af afspilleren, som du finder i betjeningsvejledningen. 4. Følg instruktionerne - Alle instruktioner vedrørende betjening og brug bør følges. 5. Rengøring - Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør afspilleren. Brug aldrig rensevæske eller -spray, brug en let fugtet klud til rengøringen. 6. Tilslutninger - Foretag ikke tilslutninger, der ikke er anbefalet af producenten, da sådanne tilslutninger evt. kan beskadige afspilleren eller udgøre en fare. 7. Vand og fugt - Anvend aldrig afspilleren nær vand, f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine, i en fugtig kælder, nær et svømmebassin eller på lignende steder. 8. Tilbehør - Stil aldrig denne afspiller på et ustabilt underlag, stander, stativ, vægophæng, hylde eller bord. Afspilleren kan falde ned og forårsage alvorlig skade på børn eller voksne, ligesom afspilleren selv kan tage alvorlig skade. Stil altid afspilleren på et stabilt underlag, stander, rullebord, stativ, vægophæng eller et bord, der er anbefalet af producenten eller blev købt sammen med afspilleren. Ophængning af afspilleren bør altid ske i overensstemmelse med producentens anbefalinger og med brug af tilbehør anbefalet af producenten. 9. Hvis afspilleren står på et rullebord, bør du være forsigtig, hvis bordet skal flyttes. Hurtige stop, unødig kraft og færdsel på ujævne underlag kan føre til, at bordet med afspilleren tipper og vælter. 3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 10. Ventilation - Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sørge for driftssikkerhed og beskytte mod overophedning. Disse åbninger bør aldrig blokeres, hvorfor afspilleren aldrig bør stå på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. Afspilleren bør aldrig indbygges i et reolsystem eller et skab, med mindre der sørges for tilstrækkelig ventilation omkring den, eller placeringen er i overensstemmelse med producentens vejledning. 11. Strømkilder - Denne afspiller bør udelukkende forsynes med strøm fra en strømkilde svarende til den, der er angivet på den påsatte label. Hvis du ikke er klar over, hvilken strømtype og -styrke, der leveres til dit hjem, bør du spørge din forhandler eller dit lokale elektricitetsværk. For oplysninger om produkter, der er beregnet til at køre på batterier eller på andre strømkilder, skal du kigge i betjeningsvejledningen. 12. Jordledning eller polarisation - Denne afspiller kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Hvis du ikke kan få stikket helt ind i stikkontakten, skal du prøve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt. Sæt ikke stikkets sikkerhedsanordning ud af kraft. Alternativ advarsel - Denne afspiller er udstyret med en trebenet stikprop, hvoraf det tredie ben er til jordforbindelse. Dette stik kan kun anvendes i en stikkontakt med jordledning. Stikket er udformet på denne måde af sikkerhedshensyn. Hvis du ikke kan få stikket til at sidde i stikkontakten, bør du kontakte en elektriker med henblik på at få udskiftet den forældede stikkontakt med en nyere. Forsøg aldrig at sætte stikkets sikkerhedsanordning ud af kraft. 13. Beskyttelse af strømførende ledninger - Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især opmærksom på overgangene mellem ledning og stikprop, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet apparatet. 14. Sikring til beskyttelse mod overbelastning - Afspilleren er udstyret med en sikring til beskyttelse mod overbelastning. 4

3 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Oplysninger om udskiftning eller nulstilling af sikringen finder du i instruktionsbogen. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte sikringen, bør du sikre dig, at reparatøren anvender en sikring, der er anbefalet af producenten til netop denne model og som har samme beskyttelse mod overbelastning som den oprindelige sikring. 15. Jordforbindelse af udendørs antenne - Hvis afspilleren tilsluttes en udendørs antenne, eller hvis afspilleren tilsluttes et kabelsystem, skal du sikre dig, at antennen eller kabelsystemet har jordforbindelse, således at afspilleren er beskyttet mod udsving i strømstyrken og opbygning af statisk elektricitet. Artikel 810 i National Electrical Code (lovgivning vedr. elektricitet), ANSI/NFPA , giver oplysninger om korrekt udførelse af jordforbindelse på antennemasten og dens bærende konstruktion, jordforbindelse af ledningen til antennens udladningsenhed, størrelse på jordforbindelseskonduktorer, placering af antennens udladningsenhed, forbindelse af jordforbindelseselektroder og krav til jordledningselektroden. 16. Lynnedslag - Under tordenvejr, hvis du forlader hjemmet i længere tid, eller hvis afspilleren ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten og afmontere antennen eller trække antennekablet ud. På den måde forhindrer du, at der opstår skade på afspilleren, hvis lynet skulle slå ned og påvirke strømforsyningen. 17. Højspændingsledninger - Et udendørs antennesystem bør ikke opstilles i nærheden af luftbårne højspændingsledninger eller andre strømførende ledninger eller -kredsløb eller på steder, hvor antennen kan falde ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når du opsætter en udendørs antenne, bør du være yderst påpasselig med ikke at berøre sådanne ledninger eller kredsløb, da det kan være livsfarligt at komme i kontakt med dem. 18. Overbelastning - Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser med flere stik, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. 19. Genstande og væsker - Lad ikke genstande komme i kontakt med de strømførende dele, der findes inde i afspilleren, da berøring kan medføre kortslutning, hvilket igen kan føre til brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på afspilleren Service - Forsøg aldrig selv at reparere afspilleren, da du ved at åbne kabinettet risikerer at komme i kontakt med farer som bl.a. strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at kunne forårsage skade på personer ved elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret s e r v i c e p e r s o n a l e. 21. Skade, der kræver serviceeftersyn - Ledningen til afspilleren bør tages ud af stikkontakten og afspilleren kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder: a. Netledningen eller stikket er blevet beskadiget. b. Du har tabt en genstand eller spildt væske på afspilleren. c. Afspilleren har været udsat for regn eller vand. d. Afspilleren lader ikke til at fungere normalt, når du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. Stil kun på de knapper, der er nævnt i betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af andre knapper kan medføre skade på afspilleren, hvilket ofte vil nødvendiggøre en større gennemgang af afspilleren hos en autoriseret reparatør, inden afspilleren igen er i stand til at fungere normalt. e. Afspilleren har været tabt eller på anden måde beskadiget. f. Afspilleren opfører sig mærkbart anderledes end den plejer - dette i n d i k e r e, rat afspilleren trænger til et serviceeftersyn 22. Reservedele - Hvis der bliver brug for reservedele, skal du sikre dig, at reparatøren anvender de af DENVER anbefalede reservedele eller reservedele, der har samme karakteristika som de originale reservedele. Brug af uoriginale reservedele kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød eller give andre problemer. 23. Sikkerhedstjek - Efter enhver reparation eller serviceeftersyn bør du altid bede teknikeren foretage et sikkerhedstjek af afspilleren for at sikre, at den er fuldt funktionsdygtig. 24. Ophængning på væg eller loft - Hvis du ønsker at montere afspilleren på væg eller loft, bør dette kun finde sted i overensstemmelse med producentens anbefalinger. 25. Varme - Placér ikke afspilleren i nærheden af varmekilder så som r a d i a t o r e, rvarmluftsblæsere, ovne eller andre indretninger (inkl. forstærkere), der genererer varme 26. Genopladeligt batteri - lade spænding er DC 9V. 6

4 Introduktion Din nye bærbare DVD afspiller er designet, så du kan afspille alle typer diske. Dens slanke udformning gør det nemt at transportere afspilleren, hvis du vil se film eller høre musik andre steder end i hjemmet. Din afspiller indeholder det nyeste indenfor digital audio/video (A/V) teknologi og giver dig den ultimative oplevelse indenfor musik og film. Din nye afspiller understøtter også CD og MP3. Din afspiller har adskillige unikke funktioner, inkl. en S-video udgang (som giver bedre billedkvalitet), en stor, aktiv LCD-skræm, multivinkel og valg mellem flere skærmsprog, børnesikring (så du kan forhindre, at børn får adgang til at se ikkealderssvarende film) og understøttelse for Kodak Picture CD (så du kan vise billeder på dit TV). Denne afspiller er virkelig en multimedie-maskine, der bringer dig helt frem i forreste række i multimedie-verdenen. 7 Introduktion UDPAKNING Først skal du kontrollere, at pakken med din bærbare DVD afspiller indeholder følgende dele: Bærbar DVD afspiller 1 Audio kabel S - Video kabel 1 Video & Coaxial kabel L i - P B a t t e r i p a k k e 1 F j e r n b e t j e n i n g 1 Ekstern strømadapter 1 Adapter til cigarettaender 1 B e t j e n i n g s v e j l e d n i n g 1 Stereo Oeretelefoner 1 Taske 1 Hvis en eller flere af disse dele mangler i pakken eller er beskadigede, skal du kontakte din forhandler snarest muligt. Gem indpakningsmaterialet. Du får måske brug for det, hvis din afspiller skal transporteres i fremtiden. ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer foretaget på denne afspiller, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten eller dennes stedfortrædere vil medføre, at enhver garanti på afspilleren bortfalder. 8 1 par 1 par

5 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Vigtige sikkerhedsoplysninger Introduktion Indholdsfortegnelse... 9 Kom godt i gang Tilslutning til et TV Tilslutning til andet eksternt udstyr Sådan afspiller du en disk Sådan afspiller du en KODAK Picture CD Sådan finder du en bestemt titel, kapitel eller skæring Sådan gentager du afspilningen Sådan vælger du afspilningsrækkefølge Sådan zoomer du ind på et billede Sådan vælger du sprog til undertekster Sådan bruger du displayet på skærmen Sådan vælger du kameravinkel Sådan indstiller du børnesikringen Påmontering og brug af det genopladelige batteri Oversigt over afspillerens menuer og indstillinger Fejlfinding Tilslutning til en ekstern strømkilde Tilslut strømadapteren (leveres sammen med afspilleren) til stikket på siden af afspilleren og til en stikkontakt. Brug ikke andre apparater end dem, der anbefales af din forhandler. 2. Åben afspillerens beskyttelseslåg Låget kan højst åbnes til 135o, så forsøg ikke at tvinge det længere op. 3. Tryk på udløsere til diskrummet til venstre på afspilleren, så låget til diskrummet åbnes. 4. Ilægning af en DVD disk Læg DVD'en midt i diskrummet, så det passer med holderen til disken. Tryk forsigtigt DVD'en ned, så den klikker på plads i holderen og luk dernæst låget til diskrummet. 5. Tryk og hold på knappen ON i højre hjørne af afspillerenspanel i ca. 3 sec. for at tænde afspilleren. 9 10

6 Kom godt i gang 6. Tryk på knappen ON igen, denne gang for at påbegynde afspilningen. Generelt vil afspilleren automatisk begynde at læse en DVD, der ligger i den, så snart der tændes for strømmen. Afspilleren begynder omgående at spille indholdet på DVD'en. Når du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på knappen STOP, så skifter afspilleren til power-on logoet. Tryk på knappen OFF og hold den inde i 2 sekunder, når du vil slukke afspilleren. Tilslutning til et TV OPSÆTNING AF DIN AFSPILLER Trin 1: tilslut audio kablerne til stikkene AUDIO OUT på DVD afspilleren. Trin 2: tilslut det gule kabel til stikket VIDEO på siden af afspilleren. (Hvis dit TV er udstyret med en S-Video indgang, skal du i stedet følge vejledningen i afsnittet "BEDRE" herunder). GOOD TV audio indgang Hvid Rød TV video indgang Gul DVD afspilleren slukker automatisk for strømmen 3 minutter efter, at afspillerens screen saver er slået til. 11 Hvis du forbinder afspilleren med et TV, der anvender systemet PAL, skal du først indstille video udgangen til dit TV i menuen SETUP (opsætning). Tryk på knappen SETUP, vælg indstillingen Component/ Video. Tryk dernæst på knappen P/N på fjernbetjeningen for at indsætte systemet PAL som standard i stedet for NTSC. 12

7 Tilslutning til et TV Tilslutning til andet eksternt udstyr BEDRE TILSLUTNING AF HOVEDTELEFONER TV audio indgang TV S-video indgang 1. Tilslut hovedtelefonerne. Du kan tilslutte hovedtelefoner, der er udstyret med et 3,5 mm stereostik. 2. Indstil lydstyrken ved at dreje på volumenknappen. Hvid Rød Tilslut din bærbare DVD afspiller ved hjælp af et S -Video kabel (medfølger ikke), hvis dit TV er udstyret med en S-Video indgang. Tilslut ikke det gule kabel, hvis du anvender et S -Video kabel. Video output skal indstilles til TV. Sluk for strømmen og tag begge enheders stik ud af stikkontakten, inden du foretager nogen tilslutninger. Undlad at lytte ved lydstyrker, der kan være skadelige for din hørelse

8 Tilslutning til andet eksternt udstyr Sådan nyder du Dolby Pro Logic Surround Sound (GOD) Dolby Pro Logic Surround Nyd den dynamiske, realistiske lyd fra Dolby Pro Logic Surround ved tilslutning af en forstærker og et højttalersystem (højre og venstre fronthøjttaler, en centerhøjttaler og en eller to surroundhøjttalere). Tilslutning til andet eksternt udstyr Dette produkt indeholder en teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter, samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne teknologi til beskyttelse af copyright skal gives af Macrovision Corporation. Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. Det er forbudt ved lov at kopiere, radiotransmittere, vise, afspille offentligt samt udleje materiale, hvori der består copyright, uden forudgående tilladelse. DVD video diske er kopibeskyttede, og enhver optagelse fra disse diske vil være forvrænget. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og symbolet double-d er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. fortroligt, ikke-offentliggjort arbejde Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. 15 Indstil lydstyrken på din receiver til et behageligt lydniveau og undgå dermed skade på højttalerne. Når du kobler DVD afspilleren til eller fra, skal du slukke forstærkeren for at undgå skade på højttalerne. 16

9 Tilslutning til andet eksternt udstyr Sådan afspiller du en disk Sådan nyder du Dolby Digital eller DTS (BEDRE) Dolby Digital/DTS Diske optaget med Dolby Digital og DTS kan levere lyd med fem fuldt adskilte lydkanaler plus en sjette kanal til en subwoofer. Du kan nyde dine DVD'er med et Dolby Digital System. Alt, hvad du behøver, er at tilslutte din DVD afspiller til en forstærker med Dolby Digital/DTS eller en forstærker med Dolby Digital Ready og ekstern dekoder. AFSPILLERENS KNAPPER OG KONTROLLER LCD Skærm 2. Menu 3. LCD Mode 4. Setup (opsætning) 5. Enter (ok) 6. Pileknapper (Op / Ned / Højre / Venstre) 7. Forrige 8. Tilbage 9. Fremad 10. Næste 11. ON / Play (tænd / afspil) (knap med dobbeltfunktion) 12. OFF / Stop (sluk / stop) (knap med dobbeltfunktion) Indstil "SPDIF Output" til "SPDIF/PCM" i undermenuen "General Setup" (generel opsætning) i menuen Setup STANDBY 2. MENU 3. NUMERISKE KNAPPER 4. GOTO (gå til) 5. PROGRAM 6. AUDIO (lyd) 7. PILEKNAPPER (OP/ NED / HØJRE / VENSTRE) 8. (afspil) 9. SETUP(opsætning) 10. SLOW (langsomt) 11. STEP(trin) 12. PREVIOUS (forrige) 13. NEXT(næste) 14. PBC (afspilningskontrol) 15. DIS 16. MUTE (lyd fra) ALL (gentag 1/alt) 18. A-B (gentag A-B) 19. P/N (PAL/NTSC) 20. TITLE 21. ANGLE (vinkel) 22. SUBTITLE (undertekster) 23. ZOOM 24. RESUME (fortsæt) 25. STOP 26. SHUFFLE (vilkårlig rækkefølge) 27. PAUSE 28. FORWARD (fremad) 29. REVERSE (tilbage)

10 Sådan afspiller du en disk Sådan afspiller du en disk SÅDAN STARTER DU AFSPILNING FRA SKÆRMMENUEN 1. Tryk på knappen TITLE/MENU for at få adgang til skærmmenuen. 2. Tryk på pileknapperne eller de numeriske knapper for at vælge den ønskede titel. 3. Tryk på knappen ENTER (ok) eller (afspil) for at starte afspilningen. DVD afspilleren begynder afspilningen fra den valgte titel. Bemærk: Du kan også indtaste titlens nummer og dermed vælge 19 Titel 1 Titel 3 Tryk én gang på knappen PAUSE under afspilning. Tryk på knappen STEP gentagne gange under afspilning, hvis du vil gå frem i filmen ét billede ad gangen. Tryk på knappen, når du vil vende tilbage til normal afspilning. STEP Under visning af stillbillede er lyden slået fra. Titel 2 Titel 4 den direkte. SÅDAN HOLDER DU PAUSE I AFSPILNINGEN (VISNING AF STILLBILLEDE) PAUSE SÅDAN AFBRYDER DU AFSPILNINGEN Tryk på knappen STOP. Afspilleren standser afspilningen. HURTIGT FREMAD & TILBAGE Du kan afspille en disk ved 2x, 4x, 8x eller 16x den normale hastighed enten fremad eller tilbage. 2x 4x 8x 16x 2x 4x 8x 16x Tryk på knappen REV (tilbage) eller FWD (fremad) under afspilning. Afspilningshastigheden sættes op til det dobbelte af den normale hastighed. Hastigheden ændres for hver gang, du trykker på knappen REV eller FWD. SÅDAN GENOPTAGER DU NORMAL AFSPILNING. Tryk på knappen. Bemærk: Denne funktion kan ikke anvendes med alle DVD diske. 20 STOP FWD REV

11 Sådan afspiller du en disk AFSPILNING I SLOW-MOTION Du kan også vælge at afspille en disk i slow-motion. Tryk på knappen SLOW under afspilning. TV SCREEN 1/2 normal speed 1/4 normal speed 1/8 normal speed Afspilningshastigheden nedsættes til først 1/2, så 1/4, 1/8 og 1/16 af den normale hastighed for hver gang, du trykker på knappen SLOW. SÅDAN GENOPTAGER DU NORMAL AFSPILNING. Tryk på knappen. Under REV (hurtigt tilbage), FWD (hurtigt fremad) og afspilning i slow-motion er lyden slået fra. Denne funktion kan ikke anvendes med alle DVD diske. 21 SLOW 1/16 normal speed 1/2 1/8 1/16 1/4 Sådan afspiller du en KODAK Picture CD / JPEG disk 1. Læg din KODAK Picture CD eller JPEG disk i afspilleren Når du lægger en KODAK Picture CD i afspilleren, begynder afspilningen af disken automatisk. 2. Vælg en mappe eller en fil på disken i den menu, der vises på skærmen Tryk på pileknappen OP eller NED for at vælge en mappe, og tryk på knappen ENTER eller for at vise indholdet af mappen (indholdet vises i kolonnen til højre). 3. Vælg afspilningsfunktion Du kan trykke på knappen 1-ALL, hvis du vil vælge afspilningsfunktion, mulighederne er gentag én eller gentag alt. Tryk på pileknappen OP eller NED for at vælge det billede eller den fil, du vil afspille. 4. Start afspilningen Tryk på knappen ENTER eller for at starte afspilningen af billedet eller filen. 5. Tryk på knappen STOP eller MENU, hvis du vil se indholdet Når du afspiller en disk indeholdende JPEG filer, skal du trykke på knappen STOP eller knappen MENU for at vise en oversigt over mapperne, der indeholder de forskellige JPEG filer. Sådan laver du din egen Picture CD Du kan anvende din computer til at gemme billeder i formatet JPEG og dernæst brænde dem over på en CD- R disk. Herefter kan du se billederne på dit TV. 22 MENU 1-ALL STOP

12 Sådan finder du en bestemt titel, kapitel eller skæring DVD DISKE ER NORMALT INDDELT I TITLES (titler), DER IGEN ER INDDELT I CHAPTERS (kapitler). DESUDEN ER AUDIO CD'ER OG MP3 CD'ER INDDELT I TRACKS (skæringer). Chapter 1 Chapter 2 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 TITLE 1 DVD Video disk SÅDAN FINDER DU EN TITEL VED HJÆLPAF TITELMENUEN På en DVD video disk der indeholder en titelmenu, kan du anvende denne menu til at finde en bestemt titel. 1. Tryk på knappen TITLE On the LCD or TV screen, the title menu will a p p e a r. 2. Tryk på pileknapperne for at vælge den ønskede titel. Du kan også vælge en titel direkte ved at indtaste dens nummer med de numeriske knapper. 3. Tryk på knappen DVD afspilleren begynder afspilning fra begyndelsen af første kapitel i den valgte titel. Du kan også bruge knapperne NEXT og PREVIOUS til at vælge den ønskede titel eller skæring: Tryk på knappen eller gentagne gange, indtil det du vil se vises. 23 TITLE 2 PREVIOUS NEXT Sådan gentager du afspilningen MED DENNE DVD AFSPILLER KAN DU VÆLGE AT AFSPILLE EN BESTEMT TITEL, KAPITEL SKÆRING ELLER ET UDSNIT IGEN OG IGEN. (FUNKTIONERNE TITLE REPEAT (gentag titel), CHAPTER/TRACK REPEAT (gentag kapitel / skæring), A-B REPEAT (gentag fra A til B). SÅDAN GENTAGER DU EN TITEL, ET KAPITEL ELLER EN DISK Tryk på knappen 1-ALL (gentag) under normal afspilning. The repeat mode changes, each time you press the 1-ALL button. CHAPTER TITLE ALL Gentager det samme kapitel Gentager den samme titel Gentager hele disken Vender tilbage til normal afspilning 24 1-ALL

13 Sådan gentager du afspilningen Sådan vælger du afspilningsrækkefølge SÅDAN GENTAGER DU ET BESTEMT UDSNIT 1. Tryk på knappen A-B på det sted, hvor det ønskede udsnit skal starte (punkt A). 2. Tryk igen på knappen A-B på det sted, hvor det ønskede udsnit skal slutte (punkt B). DVD afspilleren vender automatisk tilbage til punkt A, begynder afspilningen derfra og gentager udsnittet (A - B). 3. Tryk på knappen A-B, når du vil afslutte funktionen gentag A-B. DVD afspilleren vender tilbage til normal afspilning. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL AFSPILLE UDVALGTE TITLER, KAPITLER ELLER SKÆRINGER I EN BESTEMT RÆKKEFØLGE 1. Tryk på knappen PROGRAM. Menuen PROGRAM vises på skærmen. PROGRAM:TT(01)/CH ( - - ) 1 TT: CH: 6 TT: CH: 2 TT: CH: 7 TT: CH: 3 TT: CH: 8 TT: CH: 4 TT: CH: 9 TT: CH: 5 TT: CH: 10 TT: CH: EXIT NEXT A AB Indsætter punkt A Indsætter punkt B A-B 2. Vælg de ønskede punkter ved hjælp af de numeriske knapper og indsæt dem i menuen i den ønskede afspilningsrækkefølge. Numrene på de valgte punkter indsættes i menuen PROGRAM. PROGRAM:TT(01)/CH ( - - ) Genoptager normal afspilning 1 TT: 01 CH: 03 6 TT: CH: 2 TT: CH: 7 TT: CH: 3 TT: CH: 8 TT: CH: 4 TT: CH: 9 TT: CH: 5 TT: CH: 10 TT: CH: EXIT START NEXT 25 26

14 Sådan vælger du afspilningsrækkefølge Sådan zoomer du ind på et billede 3. Markér punktet START og tryk på knappen ENTER eller for at begynde afspilning af programmet. 4. Når du vil slette programmet, skal du flytte cursor til STOP og trykke på knappen ENTER eller for at bekræfte. PROGRAM:TT(01)/CH ( - - ) 1 TT: 01 CH: 03 6 TT: CH: 2 TT: CH: 7 TT: CH: 3 TT: CH: 8 TT: CH: 4 TT: CH: 9 TT: CH: 5 TT: CH: 10 TT: CH: EXIT STOP NEXT SÅDAN ZOOMER DU IND PÅ ET BILLEDE Med denne DVD afspiller kan du zoome ind på et billede, og du kan frit bevæge dig rundt i det forstørrede billede. Tryk på knappen ZOOM under normal afspilning eller under afspilning i slow - motion. Afspilleren forstørrer billedets centrum. Hvis du trykker på knapperne under afspilning af zoom, ændres billedudsnittet. zoom 2x 3x 4x Normal Playback Når du vil afslutte funktionen zoom, skal du trykke på knappen ZOOM igen

15 Sådan vælger du sprog til undertekster Sådan bruger du displayet på skærmen SÅDAN VISER DU UNDERTEKSTER Du kan vælge at se underteksterne på et hvilket som helst af de sprog, der er optaget på DVD video disken. Tryk på knappen SUBTITLE (undertekster) under afspilning. MED DENNE AFSPILLER KAN DU FÅ VIST OPLYSNINGER OM DRIFTSSTATUS OG OPLYSNINGER OM DISKEN PÅ DIN TV-SKÆRM. SÅDAN KONTROLLERER DU DRIFTSSTAT U S Med denne funktion kan du få følgende oplysninger vist på dit TV: - Den aktuelle titel - Skæringens nummer - Samlet spilletid SUBTITLE 1 SUBTITLE 2 1/03 2/03 SUB-T SUBTITLE 3 3/03 SUBTITLE OFF To TURN OFF the subtitles. Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning, indtil underteksterne forsvinder fra skærmen. SUBTITLE OFF Tryk på knappen DIS under afspilning, hvis du vil slå skærmdisplayet til. Tryk på knappen igen, når du vil slå displayet fra

16 Sådan vælger du kameravinkel MED DENNE DVD AFSPILLER KAN DU VÆLGE MELLEM AT SE EN SCENE FRA FLERE FORSKELLIGE KAMERAVINKLER. vinkel1 vinkel 2 Valg af kameravinkel SÅDAN ÆNDRER DU KAMERAVINKLEN Hvis en DVD disk er optaget fra flere forskellige kameravinkler, kan du vælge, hvilken af de forskellige kameravinkler, du vil se. Tryk på knappen ANGLE (vinkel) under afspilning af en scene, der er optaget fra flere forskellige kameravinkler. Du kan kun anvende knappen ANGLE, når vinkelikonet blinker på DVD displayet. For hver gang, du trykker på knapppen ANGLE, skifter afspilleren kameravinkel. 2/2 1/2 Funktionen vinkel virker ikke med DVD video diske, der ikke indeholder scener optaget fra flere kameravinkler. 31 ANGLE Sådan indstiller du børnesikringen DU KAN KUN ANVENDE BØRNESIKRINGEN SAMMEN MED DVD VIDEO DISKE, DER ER UDSTYRET MED RATING TIL BØRNESIKRING. SÅDAN INDSTILLER DU BØRNESIKRINGEN DVD video diske med rating til børnesikring er udstyret med en kode, der giver oplysning om diskens indhold. Hvilket indhold, børnesikringen tillader på forskellige niveauer, og hvilke indstillinger, der er mulige, kan variere fra den ene DVD video disk til den anden. Hvis disken tillader det, kan du for eksempel bortredigere voldsomme scener, der er uegnede for børn, og erstatte dem med mere passende scener, eller du kan helt forhindre, at disken kan afspilles. 1. Tryk to gange på knappen STOP under afspilning 2. Tryk på knappen SETUP (opsætning) Menuen SETUP General Audio Dolby Video Preference vises på skærmen. -- Preference Page -- Audio Eng 3. Vælg Subtitle Eng Preference Page Disc Menu Eng (opsætning af Parental præferencer) og Password tryk på knappen Default ENTER eller. Go To Preference Page 32 SETUP STOP

17 Sådan indstiller du børnesikringen Påsætning og brug af det genopladelige batteri 4. Vælg punktet Parental (børnesikring) og tryk på knappen ENTER eller. 5. Vælg det ønskede børnesikringsniveau og tryk på knappen. 1 KID SAFE (børnefilm) 2 G (familiefilm) 3 PG (forældres tilstedeværelse anbefales) 4 PG 13 (forældres tilstedeværelse anbefales, uegnet for børn under 13) 5 PGR (uegnet for børn) 6 R (forbudt for børn) 7 NC17 (voksent indhold, uegnet for børn under 17) 8 ADULT (voksent indhold) OFF (deaktiveret) 6. Indtast din kode og tryk dernæst på knappen.den fabriksindstillede kode er Password OK 7. Tryk på knappen SETUP, når du vil lukke menuen setup, tryk på knappen for at begynde. TO CHANGE YOUR PA S S W O R D : 1. Følg disse fire trin, hvis du vil ændre din kode. 2. Indtast den gamle kode. 3. Indtast den nye kode. 4. Indtast den nye kode igen til bekræftelse. 5. Tryk på knappen ENTER eller. 6. Tryk på knappen SETUP for at lukke menuen. 33 SETUP STOP PÅMONTERING & AFMONTERING AF BATTERIPAKKEN 1. Sørg for, at afspilleren er slukket og stikket taget ud af s t i k k o n t a k t e n. 2. Sæt batteripakken fast på afspilleren som vist på tegningen; først i retningen vist med pil 1 og dernæst skubbes den fremad som vist med pil 2, til de hænger sammen, og du hører et klik. Afmontering af batteripakken 1. Sørg for, at afspilleren er slukket og stikket taget ud af stikkontakten. 2. Træk batteripakken bagud som vist med pil 3, mens du skubber låsen (4) i den retning, der vises på tegningen (låsen sidder i bunden af afspilleren). BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE DENNE AFSPILLER ER UDSTYRET MED ET S Æ R D E L E S E F F E K T I V T G E N O P L A D E L I G T B ATTERI AF TYPEN LI-P. SÅDANNE BAT T E R I PAKKER ER KENDT FOR STO R L A G E R K A PA C I T E TOG ETL AV TN E D B RYDNINGSNIVEAU. DET SIDSTE BETYDER, AT B ATTERIERNE OGSÅ KAN OPLADES, NÅR DE KUN ER DELV I S T T Ø M T F O R Indikator for opladning S T R Ø M. Sæt stikket til strømadapteren i batteriet. Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, inden du tager det i brug første gang Stik til strømadapter/lader 1 2

18 Påsætning og brug af det genopladelige batteri Det medfølgende batteri kan oplades ca. 300 gange. Det tager omkring 3-4 timer at oplade batteriet, hvorefter indikatoren lyser grønt. Et fuldt opladet batteri har strøm til ca. 2 timer. Strømforbruget afhænger af, hvordan afspilleren benyttes, så som lysstyrken på skærmen, lydstyrken, o.s.v. Oplad først batteripakken, når den er helt tømt for strøm, det forlænger dens levetid. Oplad aldrig batteriet, når det allerede er fuldt opladet. Du bør under ingen omstændigheder kortslutte batteriet, opbevare det i en metalbeholder eller efterlade det i omgivelser med høj luftfugtighed. Om muligt bør batteriet opbevares i en lufttæt beholder. Genopladningseffektiviteten nedsættes, når temperaturen i omgivelserne falder til under 10 ºC eller overstiger 35 ºC. Når du monterer eller afmonterer batteripakken, skal stikket til afspilleren altid være taget ud af stikkontakten. Oversigt over afspillerens menuer og indstillinger MED DENNE AFSPILLER KAN DU SKRÆDDERSY INDSTILLINGERNE, SÅ DE PASSER TIL NETOP DIT BEHOV. SETUPMENU General Audio Dolby Video Preference -- General Setup Page -- TV Display Ps Angle Mark On OSD Lang Eng SPDIF Output RAW Captions Off Screen Saver On Go To General Setup Page 1. Tryk på knappen SETUP (opsætning). 2. Tryk på pileknapperne / / / for at vælge (markere) den ønskede kategori, og tryk dernæst på knappen ENTER eller. Normal/PS Normal/LB Wide On Off English French Spanish Off Raw pcm On Off General Audio Dolby Video Preference -- Speaker Setup Page -- Downmix Go To Speaker Setup Page Tryk på knappen SETUP, når du vil lukke menuen. 36 LT/RT Stereo

19 Oversigt over afspillerens menuer og indstillinger F e j l f i n d i n g General Audio Dolby Video Preference -- Dolby Digital Setup -- Dual Mono Dynamic Go To Dolby Digital Setup General Audio Dolby Video Preference -- Video Setup Page-- Component LCD Sharpness Low Brightness 00 Contrast 00 Go To Video Setup Page General Audio Dolby Video Preference -- Preference Page -- Audio Subtitle Disc Menu Parental Password Default ENG E N G ENG Go To Preference Page Stereo L-Mono R-Mono MIX-Mono TV LCD High Medium Low Change FULL 3 / 4 1 / 2 1 / 4 OFF 0 English German French Spanish Chinese Japanese Korean Russian 1 KID SAFE 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6 R 7 NC17 8 ADULT 9 OFF Symptom Ingen strøm Intet billede og/eller lyd Interferens eller billedet ruller på skærmen Billedet er sort & hvidt Afspilleren begynder ikke at spille Mulig løsning Sæt stikket til adapterens netledning godt fast i stikkontakten. Hvis du anvender strøm fra batteriet; kontrollér, om batteriet er løbet tør for strøm. Kontrollér, at tilslutningen er korrekt udført; at der ikke er skruet ned for lyden; at din forstærker eller dit TV eller forstærker er i funktionsdygtig stand; at lydindstillingerne er korrekt gennemført. Kontrollér, om du har valgt den korrekte indstilling for TV Type (PAL eller NTSC) ved at trykke på knappen P/N på fjernbetjeningen. Af hensyn til kopi-beskyttelsen bør du undlade at tilslutte afspilleren gennem en VCR eller et kombineret TV/VCR. Justér det lodrette billedhold (V-hold) på dit TV. Hvis du afspiller en disk af typen DVD+-RW, skal den være lukket. Det er heller ikke muligt at afspille en tom disk. Læg disken i afspilleren med labelsiden opad og sørg for, at den ligger korrekt i holderen. Sørg for, at disken er fri for ridser og fingeraftryk. Læg en kompatibel disk i afspilleren (kontrollér disktype og farvesystem). Du kan ikke afspille en disk, hvis regionskode ikke er i overensstemmelse med afspillerens regionskode. Rengør disken. Slå børnesikringen fra eller sæt niveauet ned. (Den forud indstillede kode er 3308). Nulstil afspilleren. 37 RESET 38

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN DV5612E HA8SER_DAN AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 Læs venligst hele denne brugervejledning omhyggeligt inden tilslutning, anvendelse eller indstilling af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere