Overtagelsesbalance 1. januar Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C. Telefon: CVR-nr Hjemsted: Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense"

Transkript

1 Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Telefon: CVR-nr Hjemsted: Odense

2 Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og nøgletal...side 6 Risiko og kapital...side 7 Forretningsområder...side 17 Compliance...side 21 Bestyrelse, direktion og revision...side 22 Påtegninger til overtagelsesbalancen...side 24 Balance...side 28 Noteoversigt...side 29 Anvendt regnskabspraksis...side 30 Forretningsmæssige segmenter...side 57 Koncernoversigt...side 58

3 Side 3 / 58 Ledelsens beretning Rammeaftale med selskabet for Finansiel Stabilitet Fionia Bank Holding A/S CVR nr tidligere Fionia Bank A/S måtte den 22. februar 2009 konstatere at dets individuelle solvensbehov oversteg den faktiske solvens. Derfor indgav selskabet en 75 erklæring Bekendtgørelse om Lov om Finansiel Virksomhed nr. 286 af 4. april 2006 til Finanstilsynet, der meddelte en frist til 15. april 2009 for opfyldelse af solvensbehovet. I umiddelbar forlængelse heraf indgik Fionia Bank Holding A/S en aftale med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Finansiel Stabilitet. Aftalen er dateret 22. februar Aftalens hovedpunkter er følgende: Fionia Bank Holding A/S etablerer en ny bank Fionia Bank A/S CVR nr ved foretagelse af en kapitalforhøjelse af apportindskud ved aktiver og passiver, bortset fra egenkapitalen og den efterstillede kapital. Finansiel Stabilitet påtager sig at styrke Fionia Bank A/S s kapitalgrundlag med supplerende kapital således, at Fionia Bank A/S opnår en solvens på ca. 13 pct. Den supplerende kapital ydes på markedsmæssige vilkår i form af ansvarligt lån eller hybrid kernekapital efter nærmere aftale. Finansiel Stabilitet påtager sig endvidere at yde den fornødne finansiering på markedsmæssige vilkår til Fionia Bank A/S s drift, såfremt Fionia Bank Holding A/S s funding ikke kan overtages af Fionia Bank A/S. Så længe Finansiel Stabilitet har ydet lån til Fionia Bank A/S må Fionia Bank A/S ikke udlodde udbytte, men alene stille midler til rådighed for Fionia Bank Holding A/S til betaling af omkostninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Fionia Bank Holding A/S samt andre rimelige omkostninger i forbindelse med den fortsatte administration af Fionia Bank Holding A/S. Til sikkerhed for den tilførte supplerende kapital, som er beskrevet i ovenstående punkter, skal Fionia Bank Holding A/S meddele Finansiel Stabilitet pant i aktierne i Fionia Bank A/S med tilhørende stemmeret. Fionia Bank Holding A/S s eneste aktiver er aktierne i Fionia Bank A/S. Passivsiden omfatter den efterstillede kapital på i alt 842,9 mio. kr. incl. renter, samt egenkapitalen. Med kapitaltilførslen er der skabt grundlag for, at Fionia Bank kan videreføres i nyt selskab og få mulighed for at gennemføre de allerede vedtagne handlingsplaner og justeringer af strategien for 2009, således at kunder, medarbejdere og øvrige interessenter kan bevare tilliden til bankens fortsatte drift og udvikling. Koncernens solvens er 1. januar 2009 opgjort efter standardmetoden på 8,4 pct. og kernekapitalen udgør 8,5 pct. før tilførsel af ansvarlig kapital fra selskabet for Finansiel Stabilitet. Særlig risiko og usikkerhed ved måling af engagementer Den finansielle sektors krise og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører efter ledelsens vurdering en større risiko og usikkerhed ved måling af engagementer pr. 1. januar 2009 end normalt. Målingen af bankens engagementer afhænger blandt andet af målingen af sikkerheder, som i høj grad afhænger af skøn over afkastkrav blandt andet i ejendomsmarkedet. Som følge heraf er der naturligvis en betydelig større risiko og

4 Side 4 / 58 usikkerhed end normalt. En negativ konjunkturudvikling kan medføre stigende nedskrivningsbehov, hvilket vil påvirke bankens resultat og dermed egenkapital negativt i kommende regnskabsperioder. Forventninger til vil være påvirket af finanskrisen, og resultatudviklingen vil afhænge af den samfundsøkonomiske udvikling samt udviklingen på kapitalmarkederne. På grund af den generelle økonomiske status og udvikling er der betydelig usikkerhed forbundet med skøn over størrelsen af nedskrivninger på udlån. Niveauet for nedskrivninger forventes at være højt i For første kvartal 2009 forventes nedskrivninger at være i niveauet 350 mio. kr. Beholdningsindtjeningen vil afhænge af den generelle udvikling på de finansielle markeder. For Fionia Bank A/S vil der blive tale om et år, hvor fokus lægges på trimning og sikring af rentabilitet. Banken forventer en konsolidering med en mindre nedgang i udlån. På den ene side arbejdes på at nedbringe antallet og størrelsen af store ejendomsengagementer, og på den anden side ydes indsats over for private kunder og mindre og mellemstore erhvervskunder på Fyn og i Trekantområdet. Indsatsen over for formuende kunder og forretningssamarbejdet med lokale pengeinstitutter i sammenhæng med bankens kompetence inden for formuerådgivning, kapitalforvaltning og værdipapirhandel vil også blive udviklet. Der vil være fokus på indlån med en forventning om vækst. Det samlede omkostningsniveau påvirkes af udgifter til statsgarantiordningen og udgifter affødt af den planlagte styrkelse af kapitalgrundlaget. Risikoreducerende aktiviteter Uanset kapitaltilførselen fra Finansiel Stabilitet, som i fornøden grad vil styrke bankens soliditet, vil Fionia bank A/S fortsætte de i Fionia Bank Holding A/S besluttede justeringer af strategi og vil fortsat arbejde på at skabe en bedre balance mellem udlån og indlån samt en bedre balance mellem privat og erhvervsdelen af banken. Der er iværksat en række risikoreducerende aktiviteter, hvoraf de vigtigste er: Reduktion af rammerne i forbindelse med genforhandling af kunders engagementer inden for større kommercielle ejendomsengagementer. Øget fokus på engagementsstyring, herunder udarbejdelse af handlingsplaner. Til håndtering af bankens risikobetonede ejendomsengagementer er nedsat en specialistgruppe med formålet at nedbringe risikoen og om muligt afvikle disse engagementer. Øget fokus på funktionsuafhængig kontrol af kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje. Opstramning af forretningsgange og procedurer. Datterselskaber Fionia Bank A/S Koncernen består af moderselskabet Fionia Bank A/S, Ejendomsselskabet Vestre Stationsvej 7, Odense A/S, Ejendomsselskabet Fjordsgade 10, Odense A/S, Fionia Ejendomme Holding A/S, som alle ejes 100 pct. og Cura Management A/S, som ejes 50 pct.

5 Side 5 / 58 Selskabets formål er at besidde bankens domicilejendom. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 107,7 mio. kr. Selskabets formål er at besidde erhvervsejendomme med henblik på udlejning. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 0,2 mio. kr. Banken har afgivet støtteerklæring over for selskabet indtil 3. februar Selskabets formål er at eje eller investere i ejendomme eller selskaber, som driver aktiviteter inden for fast ejendom, herunder med besiddelse af, køb, salg, investering, administration, udvikling og udlejning af fast ejendom, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 0,4 mio. kr. Fionia Ejendomme Holding A/S ejer 100 pct. af Fionia Ejendomme I A/S, Fionia Ejendomme II A/S og Fionia Ejendomme III A/S, der alle indgår i konsolideringen. Selskaberne har ingen ansatte. Banken har afgivet støtteerklæringer over for Fionia Ejendomme II A/S og Fionia Ejendomme III A/S indtil 3. februar C Selskabets formål er at yde rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom og selskabsadministration samt anden beslægtet virksomhed. Selskabet har i gennemsnit 4 heltidsansatte. Egenkapitalen udgør 5,0 mio. kr. Kapitalforhold og solvens Bankens solvens er opgjort efter standardmetoden. Solvensprocenten 1. januar 2009 er opgjort til 8,4 og kernekapitalprocenten er 8,5 Basiskapitalen efter fradrag udgør 1.738,9 mio. kr. pr. 1. januar Fionia Banks egenkapital er 1.829,5 mio. kr. pr. 1. januar Efter drøftelser med Finanstilsynet har banken opgjort et højere solvensbehov end den faktiske solvens pr. 1. januar Der er som følge heraf indgået en aftale med Finansiel Stabilitet om at skabe grundlaget for at tilføre supplerende eller hybrid kapital til Fionia Bank A/S. Fionia bank A/S vil efter kapitaltilførslen være kapitaliseret til ca. 13 pct. i faktisk solvens.

6 Fionia Bank A/S Koncerns hoved og nøgletal Hovedtal fra balancen mio. kr. Udlån Indlån ekskl. puljeindlån Udstedte obligationer Egenkapital Balancesum Nøgletal Solvensprocent 8,4 Kernekapitalprocent 8,5 Renterisiko 1,1 Valutaposition 22,5 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 160,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 111,8 Summen af store engagementer 143,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,9 Side 6 / 58

7 Side 7 / 58 Risiko og kapital Bankens bestyrelse fastsætter retningslinjerne for den løbende styring af Fionia Banks likviditetsberedskab og kapital og risikostyring. Bankens Balancestyringsgruppe bidrager til styring af bankens solvens og risiko, samt bankens finansieringsstrategi. Balancestyringsgruppen omfatter, udover direktionen, repræsentanter fra Kredit, Forretningsdivisionerne, Markets og Økonomi og Risiko. Balancestyringsgruppen er desuden inddraget i udviklingen af risikorelaterede værktøjer. Større udviklingsopgaver knyttet til risiko, kapital og balanceforhold placeres i tværgående projekter med reference til Balancestyringsgruppen. Solvens Fionia Bank A/S s solvens er 1. januar 2009 opgjort til 8,4 pct. og kernekapitalen til 8,5 pct. Det er i aftalen med selskabet for Finansiel Stabilitet aftalt, at Fionia Bank A/S ydes supplerende kapital således at Fionia Bank A/S opnår en solvens på ca. 13 pct. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for at banken lider et tab som følge af, at bankens modparter ikke kan opfylde sine forpligtelser. Rammerne for bankens kreditrisiko fastsættes af bestyrelsen og udmøntes i en kreditinstruks til direktionen. Bevillingsrammer er endvidere uddelegeret til kreditchefen og de forretningsansvarlige direktører. Det operationelle ansvar for styringen af kreditrisici overfor danske og udenlandske penge og kreditinstitutter samt specialiserede selskaber, der aktivt deltager i børshandel som mægler eller broker, varetages af Fionia Bank, Markets. Lines på finansielle modparter bevilges af bestyrelse eller direktion. Udnyttelse af bevilgede lines overvåges af Økonomi og risikostyring, som er placeret i Økonomi og Risiko. Overskridelser af lines rapporteres til den kundeansvarlige, direktøren for Markets, kreditchefen og Intern Revision. Det operationelle ansvar for styringen af bankens kreditrisiko på ikke finansielle modparter varetages af bankens kreditafdeling. Krediteksponeringen overvåges i Kreditprocesser og Overvågning, som er placeret i Økonomi og Risiko. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om risici og udnyttelse af tildelte risikorammer.

8 Side 8 / 58 Der er udfærdiget specifikke kreditpolitikker på alle hovedområder, hvor banken påtager sig kreditrisici. Med udgangspunkt i kreditpolitikken søges sammenhæng mellem indtjening og risiko på bankens største og mest risikobehæftede forretningsområder. Bankens forretningsområder består af private kunder samt mindre og mellemstore virksomheder på Fyn og i Trekantområdet. I den øvrige del af landet ydes finansiering til private kunder på bankens normale forretningsmæssige vilkår, såfremt den fornødne økonomiske indsigt kan opnås. For mindre og mellemstore virksomheder ydes finansiering, såfremt disse har relation til Fyn eller Trekantområdet eller har relationer til samarbejdende lokale pengeinstitutter. Det forudsættes også her, at den fornødne økonomiske indsigt i engagementet kan opnås. Endelig finansierer Fionia Bank en række aktiviteter indenfor større kommercielle ejendomsprojekter i og uden for markedsområdet. I bankens strategiplan er det besluttet at afvikle disse forretninger, og at disse forretninger ikke indgår i bankens fremtidige forretningsgrundlag. Styringen af bankens engagementer foretages på enkeltkundeniveau i forbindelse med bevilling. For engagementer, der udvikler sig negativt, foretages en fornyet kreditvurdering, og der udarbejdes en særskilt handlingsplan, evt. efter bistand fra central kreditkonsulent. Den løbende overvågning af risiko rapporteres kvartalsvist til bestyrelsen. Rapporteringen omfatter en lang række specifikationer af bankens kreditrisiko, herunder fordeling på branche, kundesegment og risikoklasse. Rapporteringen omfatter tillige ajourførte engagementsvurderinger på bankens 20 største engagementer. Herudover rapporteres månedligt på udvalgte, kritiske risici. I den interne risikostyring og rapportering anvendes en mere vidtgående definition af risiko end nedskrivningsbeløbene. Den interne risiko fastsættes på alle erhvervsengagementer over 2 mio. kr. og omfatter både konstaterede og forventede værdiforringelser. I denne proces registreres det således også, hvis kunden udviser svaghedstegn. For beskrivelse af intern risiko henvises til afsnittet intern risiko nedenfor. Overvågning af kreditrisikoen varetages af Kreditprocesser og Overvågning. Funktionen har bl.a. det løbende tilsyn med kreditgivningen i afdelingerne. Sammensætningen af bankens udlåns og garantiportefølje fremgår af oversigten nedenfor. Udlån til Kredit, finans og forsikringsvirksomhed udgør 27,9 pct. af de samlede udlån og garantier. Andelen af bankens udlån og garantier i branchegruppen Ejendomsadministration er 6,4 mia. kr. Eksponeringen forventes at blive nedbragt i Den generelle opbremsning i omsætningen og prisfaldet på de fleste kommercielle ejendomstyper har medført en særlig fokus fra bankens side på disse engagementer. Der er foretaget betydelige nedskrivninger pr.

9 Side 9 / januar 2009 på disse engagementer. Nedskrivninger kan, jf. IFRS kun foretages på basis af indtrådte begivenheder og ikke på forventninger. Udlån og garantier før nedskrivninger Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 3,8 0,0 Landbrug mv 1.722,9 6,8 Fiskeri 7,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 1.011,4 4,0 Bygge og anlæg 714,1 2,8 Handel og restaurant 1.552,8 6,1 Transport 1.114,0 4,4 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 7.057,4 27,9 Ejendomsadministration 6.412,8 25,3 Øvrige erhverv 1.056,2 4,2 Privat 4.681,5 18,5 I alt ,8 100,0 I bankens strategi indgår fokus på privatkunder og mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vi forventer derfor at se forskydninger i den branchemæssige fordeling af bankens udlån og garantier i de kommende år. Særligt fokus er der på bankens største engagementer. En gennemgang af de store engagementer har vist, at det i nogle tilfælde har været nødvendigt at sammenlægge engagementer, hvor den økonomiske sammenhæng ikke vurderedes tilstede ved engagementets etablering. Bankens 20 største engagementer er pr. 1. januar ,9 mia. kr. eller 220 pct. af kernekapitalen. Antallet af kunder med engagement over 100 mio. kr. er 39, og det samlede engagement inkl. kreditrammer er 27,6 mia. kr. Engagement i mio. kr 1. januar 2009 Mio. kr. Antal , ,7 821 I alt , , , ,4 20 > , ,

10 Nedskrivningsregler i henhold til IFRS, hvor der kun kan foretages nedskrivninger, hvis der foreligger objektive indikationer på værdiforringelse betyder, at bankens korrektivkonto ikke afspejler den vurderede risiko i bankens udlånsportefølje. Derfor foretager banken en separat opgørelse af den interne kreditrisiko. Den interne risiko er en vurdering af bankens tabsrisiko på basis af den forventede eksponering på tabstidspunktet, værdien af de stillede sikkerheder og øvrige fremtidige betalinger. Vurderingerne baseres på et forsigtighedsprincip. Forskellen mellem den interne kreditrisiko og de regnskabsmæssige nedskrivninger betegner vi merrisiko, som indgår i bankens opgørelse af det individuelle solvensbehov. Den samlede interne risiko er vurderet til ca mio. kr. pr. 1. januar Summen af nedskrivninger og hensættelser er 981 mio. kr. Det vil sige, at der er en merrisiko på mio. kr., som medregnes i bankens individuelle solvensbehov. Merrisikoen fra pantebrevsengagementer indgår under kredit, finans og forsikringsvirksomhed. Merrisiko på landbrug er vurderet til yderligere merrisiko på 100 mio. kr. for denne branchegruppe Merrisiko Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 100,3 9,8 Fiskeri 0,1 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 98,3 9,6 Bygge og anlæg 54,9 5,4 Handel og restaurant 117,0 11,4 Transport 0,4 0,0 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 126,9 12,4 Ejendomsadministration 393,4 38,5 Øvrige erhverv 17,6 1,7 Privat 113,2 11,1 I alt 1.022,1 100,0 For at imødegå en stærk, negativ påvirkning af bankens fremadrettede resultater, er der iværksat en række risikoreducerende aktiviteter, hvoraf de vigtigste er Fortsat reduktion af bevillingerne i forbindelse med genforhandling af kundens engagement især indenfor større kommercielle ejendomsengagementer. Mål for og opfølgning på reduktion af både saldo og uudnyttede kreditrammer Øget fokus på svage engagementer, herunder udarbejdelse af handlingsplaner Til håndtering af bankens større risikobetonede engagementer er nedsat en specialistgruppe med formålet at nedbringe risikoen og om muligt afvikle disse engagementer. Øget fokus på funktionsuafhængig kontrol af kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje. Opstramning af forretningsgange og procedurer. Side 10 / 58

11 Forudsætningerne for nedskrivningsberegningerne gennemgås i Anvendt regnskabspraksis. Særligt under Ejendomsadministration er der bogført betydelige nedskrivninger. Udviklingen i ejendomsbranchen var i 2008 tæt på en nedsmeltning bl.a. som følge af likviditetskrisen. Nedskrivningerne under Kredit, finans og forsikringsvirksomhed omfatter primært nedskrivninger på pantebrevsengagementer, hvilket understreger de aktuelle problemer i ejendomsbranchen. Herudover er der inkluderet en hensættelse på 21,1 mio. kr. på Det Private Beredskab, heraf vedrører 7,8 mio. kr. Roskilde Bank. Individuelle nedskrivninger og hensættelser Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 54,9 6,7 Fiskeri 0,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 34,9 4,3 Bygge og anlæg 46,1 5,6 Handel og restaurant 63,0 7,7 Transport 4,5 0,5 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 219,7 26,8 Ejendomsadministration 357,1 43,6 Øvrige erhverv 6,5 0,8 Privat 31,8 3,9 I alt 818,4 100,0 På privatkunder er der foretaget individuelle nedskrivninger, hvis kunden har misligeholdt engagementet. I fastsættelsen af de individuelle nedskrivninger er der indregnet en aktuel vurdering af værdien af de stillede sikkerheder. De porteføljemæssige nedskrivninger beregnes efter anvisningerne i IFRS. De metoder og modeller, som anvendes til modelbaserede beregninger, udvikles og testes løbende. Beregningerne bygger dog fortsat på et datamateriale, som ikke dækker en hel konjunkturcyklus. Der foretages porteføljemæssige nedskrivninger på både privat og erhvervskunder. For alle privatkunder og flertallet af erhvervskunderne beregnes porteføljenedskrivningerne ved hjælp af ratingmodeller. Side 11 / 58

12 Engagementer, som nedskrives ved hjælp af ratingmodeller, klassificeres i syv risikoklasser og nedskrivningerne beregnes på basis af de historiske tabserfaringer og vandringer til dårligere risikoklasser. Porteføljemæssige nedskrivninger Modelbaseret Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 5,1 4,6 Fiskeri 0,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 24,0 21,4 Bygge og anlæg 4,8 4,3 Handel og restaurant 14,5 12,9 Transport 10,9 9,7 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 0,2 0,2 Ejendomsadministration 11,1 9,9 Øvrige erhverv 3,5 3,2 Privat 38,0 33,9 I alt 112,3 100,0 Porteføljemæssige nedskrivninger. Risikoklasse Erhverv 1. januar 2009 Mio. kr. Privat I alt 1 0,0 0,0 0,0 2 0,1 0,5 0,6 3 1,2 1,7 2,9 4 14,8 5,0 19,9 5 10,8 4,6 15,4 6 26,2 12,1 38,3 7 21,0 14,1 35,2 I alt 74,2 38,0 112,3 De porteføljemæssige nedskrivninger fordelt på risikoklasser vises ovenfor. Risikoklasse 1 indeholder kunderne med den bedste rating og risikoklasse 7 kunderne med den dårligste rating. Det er ledelsens vurdering, at bankens modeller til porteføljemæssige nedskrivninger ikke tager højde for alle de risikoelementer, som den aktuelle økonomiske situation medfører. Derfor har bankens ledelse foretaget en justering af de porteføljemæssige nedskrivninger. Side 12 / 58

13 Nedskrivninger i alt, metodefordelt Mio. kr. 1. januar 2009 Individuel nedskrivning/hensættelse 818,4 Ratingbaseret nedskrivning 112,3 Ledelsesmæssig justering 50,0 Segmentmetode 0,0 I alt 980,6 Saldo på rentenulstillede konti var 1. januar ,1 mio. kr. Der nedskrives på alle rentenulstillede engagementer, nedskrivninger herpå udgør 347,1 mio. kr. Rentenulstillede. Mio. kr. 1. januar 2009 Privat 44,6 Erhverv 683,4 I alt 728,1 Konklusion kreditrisiko Banken har 1. januar 2009 meget betydelige nedskrivninger, der primært kan henføres til større komplekse ejendomsengagementer, hvor det ikke har været muligt at gennemføre rekonstruktioner uden meget store tab. Årsagen til dette har været en kombination af svage sikkerhedskonstruktioner, komplekse selskabsstrukturer og vanskelige markedsforhold. Driftspåvirkningen for tab og nedskrivninger forventes at være væsentlig for Markedsrisiko Fionia Bank har markedsrisici som følge af åbne positioner i rente aktie og valutakontrakter. Styringen af bankens markedsrisiko varetages af Fionia Bank, Markets og omfatter både positioner i og uden for handelsbeholdningen. Med udgangspunkt i Fionia Banks politikker og forretningsgange fastsættes målingsprincipper for opgørelsen af markedsrisici, og der fastsættes specifikke grænser for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Niveauet for bankens risikovillighed fastsættes af bestyrelsen og udmøntes i en instruks til direktionen, hvori bemyndigelsen til at tage risikopositioner er fastsat på relevante risikomål. Styring og måling af markedsrisici kræver flere risikomål. I Fionia Bank styres eksempelvis på risici totalt omregnet til danske kroner, risici pr. valuta, risici totalt i fremmed valuta, løbetider, modpartstyper mm. Risici beregnes ved forskydninger af rentekurver, samt ændringer i aktieog valutakurser. Den operationelle risikostyring understøttes ved at direktionen uddelegerer en del af sine beføjelser til direktøren for Fionia Bank, Markets, der varetager den endelige uddelegering til de positionstagende funktioner. Side 13 / 58

14 Markedsrisikoen styres på koncernniveau. Markedsrisikoen i Fionia Banks datterselskaber er dog tæt på nul. For at sikre, at banken ikke påtager sig risici, der er større end de tildelte beføjelser, kontrolleres bankens risikopositioner løbende over dagen. Kontrollen foretages af funktionen Økonomi og risikostyring, der har reference til økonomidirektøren. Positioner der overskrider de tildelte beføjelser, rapporteres til positionstagende enhed, samt til uddelegerende direktør og Intern revision. Overskridelser af direktionens beføjelser rapporteres endvidere til bestyrelsen. Bestyrelsen har, i lyset af bankens kapitalforhold, reduceret bankens risikorammer på markedsrisikoområdet gennem lavere tildelte beføjelser. Afledte finansielle instrumenter anvendes af såvel bankens kunder som banken selv til at afdække og styre markedsrisici. Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisici, idet de kan henføres til hver af risikotyperne valutarisiko, renterisiko og aktierisiko. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændige markedsrisici for koncernen. Renterisiko Som led i den løbende risikostyring opgøres en total renterisiko inkl. positioner i handelsbeholdningen og udenfor handelsbeholdningen. Risikoen opgøres som tabet ved en stigning i renteniveauet på et pct. point. 1. januar 2009 udgjorde renterisikoen 20,7 mio. kr. En rentestigning på en pct. point vil give et tab på 1,13 procent af egenkapitalen. Aktierisiko Aktiekursrisikoen styres og måles henholdsvis på beholdningen der indeholder bankens egne risikopositioner, handelsbeholdningen til understøttelse af bankens handelsfunktion og beholdningen af unoterede aktier af mere strategisk karakter. Beholdning af aktier Mio. kr. 1. januar 2009 Beholdning 1,6 Handelsbeholdning 21,4 Strategisk beholdning 405,5 Aktiebeholdning i alt 428,5 Aktiekursrisikoen opgøres som værdiændringen ved et kursfald på 10 pct. Risikoen beregnes inkl. ændringen på uafviklede handler og afledte finansielle instrumenter. Aktiekursrisikoen udgjorde 1. januar ,6 mio. kr. Aktierisikoen består herefter primært af den strategiske beholdning. Beholdningen af strategiske aktier består primært af unoterede aktier bl.a. sektoraktier som medejerskab af DLR og PBS. Disse aktier optages til markedsværdi. Da der er tale om unoterede aktier, er markedskursen beregnet og vurderet ud fra modelberegninger Side 14 / 58

15 Side 15 / 58 kombineret med managementvurderinger, og der er dermed en vis usikkerhed i værdiansættelsen. En ændring i de underliggende forudsætninger på /+10 pct. ville betyde en ændring i kursværdien på ca. 10,8 mio. kr. / +8,5 mio. kr. Valutarisiko Valutarisikoen opgøres løbende bl.a. i form af valutakursindikator 1. Indikator 1 angiver den samlede valutakursposition mod danske kroner. Mio. kr. 1. januar 2009 Valutakursindikator 1 396,7 Indikator 1 i procent af egenkapital 21,6% Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken lider tab som følge af, at banken ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor sine kreditorer. Fionia Banks primære finansieringskilde er indlån fra kunder. Derudover anvendes kapitalmarkederne som langsigtet finansieringskilde og interbankmarkedet til udligning af kortsigtede likviditetsudsving. Likviditetsstyringen udføres i Markets. Fionia Bank er aktiv på de internationale pengemarkeder i mange valutaer og er i særdeleshed aktiv på det indenlandske pengemarked, hvor banken også deltager i den daglige CIBOR fastsættelse. Som supplement til de kortsigtede pengemarkedsaktiviteter anvendes indskud på det korte engrosmarked aftaleindlån. Likviditeten i banken følges endvidere i bankens Balancestyringsgruppe. Fionia Banks umiddelbare likviditetsberedskab målt efter FIL 152 til dækning af gælds og garantiforpligtigelser udgør pr. 1. januar ,2 mia. kr. Svarende til en overdækning på 111,8 pct. i forhold til lovens krav. Operationel risiko Operationel risiko defineres som risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder, der ikke kan henregnes til kredit, markeds, eller likviditetsrisici. Banken er opmærksom på behovet for håndtering af operationel risiko, herunder at tabsrisici er en naturlig følge af at være i markedet og af de daglige operationer. Solvensopgørelser efter Basel II Solvensopgørelsen sker i henhold til reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen, der er opdelt i 3 søjler. Søjle 1 vedrører opgørelsen af bankens solvenskapital, risikovægtede aktiver og dermed opgørelsen af den faktuelle solvensprocent.

16 Side 16 / 58 Søjle 2 er opgørelsen af bankens individuelle solvensbehov med udgangspunkt i bankens risikoprofil. Søjle 3 vedrører øget information om bankens risikostyring med henblik på styrkelse af markedsdisciplinen. Søjle 1 Fionia Bank beregner markedsrisiko og kreditrisiko efter standardmetoden. Til den operationelle risiko anvendes basisindikator metoden. Søjle 2 Med udgangspunkt i en analyse af bankens samlede risikoprofil, vurderes behovet for ansvarlig kapital. Der udarbejdes en rapport indeholdende en gennemgang af bankens væsentligste risikoområder, hvor der inden for hvert risikoområde er beregnet et solvensbehov. Beregningerne har hver især karakter af en stresstest. Der foretages risikovurdering for Overordnede samfundsmæssige forhold. Der vurderes på de væsentligste samfundsøkonomiske nøgletal Bankens resultater. Det vurderes hvordan bankens vækst og resultatforventninger påvirker bankens solvensbehov. Kreditrisiko. Langt den største del af solvensbehovet beregnes ved individuel gennemgang af alle engagementer over 2 mio. kr. Til engagementer under 2 mio. kr. anvendes credit score modeller, hvor de beregnede tabssandsynligheder stresses. Herudover afsættes særligt solvensbehov til store engagementer, koncentrationsrisiko og til særlige risici i udsatte brancher. Markedsrisiko. Solvensbehov til aktie, rente og valutarisiko beregnes som direktionens beføjelse. Likviditetsrisiko beregnes dels i forhold til lovens overdækningskrav, dels i forhold til en konkret vurdering af bankens adgang til funding Operationel risiko. Solvensbehovet er opgjort efter den basisindikatormetode, som anvendes til beregning af solvensprocenten Kapitalfremskaffelse. Der foretages en vurdering af de aktuelle omkostninger ved bankens adgang til kapital. Herudover foretages stresstest på relevante resultatposter. Det individuelle solvensbehov opgøres kvartårligt, samt efter behov. Banken følger pt. det individuelle solvensbehov tæt. Søjle 3 Sammen med de nye regler for opgørelsesmetode og solvensbehov, indeholder den nye bekendtgørelse også et bilag om forøgede oplysningskrav relateret til bankens risiko og risikostyring. Fionia Bank offentliggør oplysningerne sammen med bankens web baserede regnskab under et selvstændigt menuvalg Risikooplysninger.

17 Side 17 / 58 Fionia Banks forretningsområder Fionia Banks forretningsområder er koncentreret om: Privatkunder Formuende kunder Mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder Kapitalforvaltning og handel på det institutionelle marked Engrosbank og samarbejdspartner for lokale pengeinstitutter Privatkunder Fionia Bank dækker alle relevante finansielle behov for private kunder. Fionia Bank har fokus på, at kunderne har forskellige behov gennem livet og tilpasser såvel produkter som rådgivning i overensstemmelse hermed. Unge Unge kunder efterspørger som hovedregel kun få produkter. Forretningsomfanget og behovet for rådgivning er ligeledes forholdsvis beskeden. Alligevel er det en prioriteret kundegruppe i Fionia Bank. Det er i disse år, kunden får opbygget tillid til banken og troen på, at banken kan levere værdifuld rådgivning, når der kommer begivenheder i ens liv, der kræver store økonomiske ændringer, behov for lån og så videre. Aktive familier Flytte samme, købe bolig, købe bil eller få børn er alt sammen begivenheder, der påvirker dagligdagen og økonomien for familien. Det samme gælder, hvis der skulle indtræffe skilsmisse, arbejdsløshed eller andet, der forrykker familiens indtjeningsgrundlag. Fionia Bank er klar både med lån og andre finansielle ydelser til vore kunder. Vi er også klar til at være kundens rådgiver og sparringspartner ved valg af de nødvendige finansielle produkter og ydelser, som er relevante i den givne situation. Derfor har Fionia bank opbygget stor kompetence indenfor investering, pension, bolig, forsikring mv. Vi har rådgivere indenfor disse felter i 22 af vore afdelinger. Har kunden spørgsmål af særlig kompleks art, tilbyder Fionia Bank at en specialist fra hovedsædet deltager i kundemøder i afdelingerne.

18 Side 18 / 58 Vores faglige kompetence og tilgængelighed bygger på følgende principper Vi finder individuelle løsninger, som er afpasset den enkelte kundes ønsker og økonomiske muligheder. Vi har høje faglige kompetencer. Dermed kan vi som sparringspartner foreslå løsninger, som går på tværs af traditionel vanetænkning Rådgivning bygger også på personlig tillid. Fionia Bank gør derfor meget ud af at udvikle og fastholde personlige relationer til alle vore kunder. Der er ikke langt til en afdeling i Fionia Banks markedsområde, hvor kunden kan være sikker på at kunne få løst næsten alle finansierings eller rådgivningsopgaver. Kan vi ikke klare opgaven lokalt, har den lokale rådgiver adgang til at trække på specialisterne i hovedsædet. I nødvendigt omfang er Fionia Bank efter aftale også tilgængelig for rådgivning udenfor normal kontortid, hvis kunden har behov for det. Langt de fleste daglige transaktions og ekspeditionsbehov kan lettest løses via elektroniske systemer, som er tilgængelig stort set døgnet rundt. Dermed kan kunden få løst disse opgaver, når det passer ind i kundens dagligdag. Formuende kunder Det er ikke kun eliten, der har en formue, som kræver pleje. Mange mennesker i gruppen fra 50 år og op har foretaget store opsparinger, både i pensionsordninger og som frie midler, ligesom mange har meget store friværdier i ejerboligen, som de gerne vil gøre aktiv. Fionia Bank har derfor udskilt formuende kunder som et særligt segment, der kræver specialistrådgivning på et meget højt niveau. Der er ligeledes behov for stor kompetence indenfor skat og arveret. Produkt og rådgivningskompetencen omfatter foruden traditionelle obligationer og aktier også virksomhedsobligationer og generelt nye markeder. Endvidere tilbyder Fionia Bank derivater. Det er et område, som bliver udviklet i de kommende år. Fionia Bank har derfor opbygget et formuecenter, med en direktør i spidsen. Til formuecenteret er tilknyttet dels et antal formueplanlæggere og dels et antal chefrådgivere på pension og investering. Fionia Bank har etableret en afdeling i København udelukkende med henblik på at betjene formuende kunder. Som udgangspunkt skal kunden have en formue over 6 mio. kr. for at blive betjent af specialisterne i Formuecentret. Øvrige formuende kunder betjenes af investeringsrådgiverne i de enkelte afdelinger. De kan dog i relevant omfang trække på specialisterne i Formuecentret. Erhvervskunder Fionia Bank ønsker at være full service bank for mindre og mellemstore virksomheder. Der stilles imidlertid meget forskellige krav til rådgivningen af vore erhvervskunder. Banken har derfor delt leverancesystemet op i tre søjler, nemlig erhvervskunder, storkunder og landbrug. Første søjle omfatter de mindre erhvervskunder. De betjenes af veluddannede specialister, som er fordelt på 9 afdelinger i bankens markedsområde. Kunden kan udmærket være kontoførende i en anden afdeling. Det kan være praktisk i forhold til f.eks. indlevering af døgnboks. Kundemøder vil ligeledes kunne afholdes i den kontoførende afdeling, selvom rådgiveren har normal kontoradresse i en af de 9 afdelinger. Vi kommer til kunden.

19 Side 19 / 58 De ni afdelinger er bemandet med chefrådgivere, som kan matche kundernes normale behov for rådgivning. Derudover råder afdelingerne over specialister indenfor finansiel rådgivning og cash management. Anden søjle består af storkunder og kunder der tidligere var tilknyttet finanscenteret. Alle medarbejdere i storkundeafdelingen har fast kontoradresse i hovedsædet, men kommer gerne til kundemøder enten hos kunden eller i en af vore afdelinger, der ligger tæt på kunden. Afdelingen råder ligeledes over specialister indenfor finansiel risikostyring og cash management. Tredje søjle består af landbrugskunder. Rådgivningsbehovet hos den enkelte landmand er steget markant i de seneste 10 år. Det hænger meget snævert sammen med at, den enkelte bedrift er blevet meget større. Til gengæld er der langt færre landbrug end for 10 år siden. Dermed er der også færre kunder i hver enkelt af Fionia Banks afdelinger. Fionia Bank har taget konsekvensen af at der er færre landbrugskunder, som så til gengæld driver en langt mere kompliceret forretning end tidligere. Vi samler i løbet af 2009 alle vore landbrugsrådgivere i én afdeling. Dermed vil landmanden møde en rådgiver, som er specialist inden for den produktionsgren, som landmanden har specialiseret sig i. Igen gælder at nok har landbrugsrådgiverne fælles kontoradresse, men kundemøder kan arrangeres, hvor det passer kunden bedst. Institutionelle kunder Fionia Bank, Markets har gennem en årrække opbygget en position på kapitalmarkedet, som langt overstiger, hvad sammenlignelige banker har. På obligationsmarkedet er Fionia Bank, Markets primary dealer i statsobligationer, dvs. en af de banker som Nationalbanken foretager sin handel igennem. Fionia Bank er ligeledes market maker i en lang række realkreditobligationer. Med udgangspunkt i det flow af handler, der følger af at være primary dealer og market maker, har Fionia Bank kontakt til en lang række institutionelle investorer. Fionia Banks stærke position i markedet illustreres bl.a. af, at Markets hvert år afholder en investeringskonference, senest i september Talerne kommer fra internationale finanshuse. I 2008 var en af hovedtalerne Jürgen Stark, som er medlem af den øverste ledelse i Den Europæiske Centralbank. Den mediemæssige opmærksomhed var tilsvarende stor. Bl.a. overværede en reportagehold fra TV2 NEWS hele konferencens første dag. Foruden direkte handel med kunder tilbyder Fionia Bank også kapitalforvaltning. En lang række virksomheder, mindre institutionelle investorer og formuende private kunder foretrækker at afgive et mandat til Fionia Bank. Dermed får de en professionel pleje af deres formue i overensstemmelse med den aftalte investeringsprofil. Kunden slipper for dagligt at skulle overvåge markedet og selv reagere på dagens bevægelser. Det gør Fionia Bank på kundens vegne. Tilsvarende har en stor del af bankens pensionskunder valgt at placere deres pensionsopsparing i Fionia Invest, der er en ny og anderledes måde at håndtere puljepension på. Her er det igen Fionia Banks forvaltningsspecialister, der foretager handlerne i markedet. Kunderne placeres som hovedregel i én af fire kategorier, afhængig af alderen og dermed tiden til pensionstidspunktet.

20 Side 20 / 58 Lokale pengeinstitutter Gennem mere end ti år har ca. 50 lokale pengeinstitutter samarbejdet med Fionia Bank. Samarbejdet omfatter mange forskellige områder. Typiske områder er clearing, fonds og udlandsforretninger. Nogle er knyttet tættere til Fionia Bank i form af en pakke. Det omfatter bl.a. adgang til Fionia Banks forretningsgang, adgang til Fionia Banks interne kurser for det lokale pengeinstituts medarbejdere. Fordelen for de lokale pengeinstitutter er, at de dermed kan tilbyde deres kunder rådgivning og produkter på samme høje niveau, som Fionia Bank kan til sine kunder. Det vil ikke være muligt for de lokale pengeinstitutter at opbygge og vedligeholde denne kompetence uden en stærk underleverandør som Fionia Bank.

Årsrapport 2008. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 14 66 90 00 Hjemsted: Odense

Årsrapport 2008. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 14 66 90 00 Hjemsted: Odense Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 14 66 90 00 Hjemsted: Odense Indhold Fionia Bank kort fortalt... side 3 Ledelsens beretning... side 6 Resultat og nøgletal...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift.

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Side 1 / 19 Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Aftale med Finansiel Stabilitet om at

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere