Overtagelsesbalance 1. januar Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C. Telefon: CVR-nr Hjemsted: Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense"

Transkript

1 Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Telefon: CVR-nr Hjemsted: Odense

2 Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og nøgletal...side 6 Risiko og kapital...side 7 Forretningsområder...side 17 Compliance...side 21 Bestyrelse, direktion og revision...side 22 Påtegninger til overtagelsesbalancen...side 24 Balance...side 28 Noteoversigt...side 29 Anvendt regnskabspraksis...side 30 Forretningsmæssige segmenter...side 57 Koncernoversigt...side 58

3 Side 3 / 58 Ledelsens beretning Rammeaftale med selskabet for Finansiel Stabilitet Fionia Bank Holding A/S CVR nr tidligere Fionia Bank A/S måtte den 22. februar 2009 konstatere at dets individuelle solvensbehov oversteg den faktiske solvens. Derfor indgav selskabet en 75 erklæring Bekendtgørelse om Lov om Finansiel Virksomhed nr. 286 af 4. april 2006 til Finanstilsynet, der meddelte en frist til 15. april 2009 for opfyldelse af solvensbehovet. I umiddelbar forlængelse heraf indgik Fionia Bank Holding A/S en aftale med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Finansiel Stabilitet. Aftalen er dateret 22. februar Aftalens hovedpunkter er følgende: Fionia Bank Holding A/S etablerer en ny bank Fionia Bank A/S CVR nr ved foretagelse af en kapitalforhøjelse af apportindskud ved aktiver og passiver, bortset fra egenkapitalen og den efterstillede kapital. Finansiel Stabilitet påtager sig at styrke Fionia Bank A/S s kapitalgrundlag med supplerende kapital således, at Fionia Bank A/S opnår en solvens på ca. 13 pct. Den supplerende kapital ydes på markedsmæssige vilkår i form af ansvarligt lån eller hybrid kernekapital efter nærmere aftale. Finansiel Stabilitet påtager sig endvidere at yde den fornødne finansiering på markedsmæssige vilkår til Fionia Bank A/S s drift, såfremt Fionia Bank Holding A/S s funding ikke kan overtages af Fionia Bank A/S. Så længe Finansiel Stabilitet har ydet lån til Fionia Bank A/S må Fionia Bank A/S ikke udlodde udbytte, men alene stille midler til rådighed for Fionia Bank Holding A/S til betaling af omkostninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Fionia Bank Holding A/S samt andre rimelige omkostninger i forbindelse med den fortsatte administration af Fionia Bank Holding A/S. Til sikkerhed for den tilførte supplerende kapital, som er beskrevet i ovenstående punkter, skal Fionia Bank Holding A/S meddele Finansiel Stabilitet pant i aktierne i Fionia Bank A/S med tilhørende stemmeret. Fionia Bank Holding A/S s eneste aktiver er aktierne i Fionia Bank A/S. Passivsiden omfatter den efterstillede kapital på i alt 842,9 mio. kr. incl. renter, samt egenkapitalen. Med kapitaltilførslen er der skabt grundlag for, at Fionia Bank kan videreføres i nyt selskab og få mulighed for at gennemføre de allerede vedtagne handlingsplaner og justeringer af strategien for 2009, således at kunder, medarbejdere og øvrige interessenter kan bevare tilliden til bankens fortsatte drift og udvikling. Koncernens solvens er 1. januar 2009 opgjort efter standardmetoden på 8,4 pct. og kernekapitalen udgør 8,5 pct. før tilførsel af ansvarlig kapital fra selskabet for Finansiel Stabilitet. Særlig risiko og usikkerhed ved måling af engagementer Den finansielle sektors krise og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører efter ledelsens vurdering en større risiko og usikkerhed ved måling af engagementer pr. 1. januar 2009 end normalt. Målingen af bankens engagementer afhænger blandt andet af målingen af sikkerheder, som i høj grad afhænger af skøn over afkastkrav blandt andet i ejendomsmarkedet. Som følge heraf er der naturligvis en betydelig større risiko og

4 Side 4 / 58 usikkerhed end normalt. En negativ konjunkturudvikling kan medføre stigende nedskrivningsbehov, hvilket vil påvirke bankens resultat og dermed egenkapital negativt i kommende regnskabsperioder. Forventninger til vil være påvirket af finanskrisen, og resultatudviklingen vil afhænge af den samfundsøkonomiske udvikling samt udviklingen på kapitalmarkederne. På grund af den generelle økonomiske status og udvikling er der betydelig usikkerhed forbundet med skøn over størrelsen af nedskrivninger på udlån. Niveauet for nedskrivninger forventes at være højt i For første kvartal 2009 forventes nedskrivninger at være i niveauet 350 mio. kr. Beholdningsindtjeningen vil afhænge af den generelle udvikling på de finansielle markeder. For Fionia Bank A/S vil der blive tale om et år, hvor fokus lægges på trimning og sikring af rentabilitet. Banken forventer en konsolidering med en mindre nedgang i udlån. På den ene side arbejdes på at nedbringe antallet og størrelsen af store ejendomsengagementer, og på den anden side ydes indsats over for private kunder og mindre og mellemstore erhvervskunder på Fyn og i Trekantområdet. Indsatsen over for formuende kunder og forretningssamarbejdet med lokale pengeinstitutter i sammenhæng med bankens kompetence inden for formuerådgivning, kapitalforvaltning og værdipapirhandel vil også blive udviklet. Der vil være fokus på indlån med en forventning om vækst. Det samlede omkostningsniveau påvirkes af udgifter til statsgarantiordningen og udgifter affødt af den planlagte styrkelse af kapitalgrundlaget. Risikoreducerende aktiviteter Uanset kapitaltilførselen fra Finansiel Stabilitet, som i fornøden grad vil styrke bankens soliditet, vil Fionia bank A/S fortsætte de i Fionia Bank Holding A/S besluttede justeringer af strategi og vil fortsat arbejde på at skabe en bedre balance mellem udlån og indlån samt en bedre balance mellem privat og erhvervsdelen af banken. Der er iværksat en række risikoreducerende aktiviteter, hvoraf de vigtigste er: Reduktion af rammerne i forbindelse med genforhandling af kunders engagementer inden for større kommercielle ejendomsengagementer. Øget fokus på engagementsstyring, herunder udarbejdelse af handlingsplaner. Til håndtering af bankens risikobetonede ejendomsengagementer er nedsat en specialistgruppe med formålet at nedbringe risikoen og om muligt afvikle disse engagementer. Øget fokus på funktionsuafhængig kontrol af kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje. Opstramning af forretningsgange og procedurer. Datterselskaber Fionia Bank A/S Koncernen består af moderselskabet Fionia Bank A/S, Ejendomsselskabet Vestre Stationsvej 7, Odense A/S, Ejendomsselskabet Fjordsgade 10, Odense A/S, Fionia Ejendomme Holding A/S, som alle ejes 100 pct. og Cura Management A/S, som ejes 50 pct.

5 Side 5 / 58 Selskabets formål er at besidde bankens domicilejendom. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 107,7 mio. kr. Selskabets formål er at besidde erhvervsejendomme med henblik på udlejning. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 0,2 mio. kr. Banken har afgivet støtteerklæring over for selskabet indtil 3. februar Selskabets formål er at eje eller investere i ejendomme eller selskaber, som driver aktiviteter inden for fast ejendom, herunder med besiddelse af, køb, salg, investering, administration, udvikling og udlejning af fast ejendom, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 0,4 mio. kr. Fionia Ejendomme Holding A/S ejer 100 pct. af Fionia Ejendomme I A/S, Fionia Ejendomme II A/S og Fionia Ejendomme III A/S, der alle indgår i konsolideringen. Selskaberne har ingen ansatte. Banken har afgivet støtteerklæringer over for Fionia Ejendomme II A/S og Fionia Ejendomme III A/S indtil 3. februar C Selskabets formål er at yde rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom og selskabsadministration samt anden beslægtet virksomhed. Selskabet har i gennemsnit 4 heltidsansatte. Egenkapitalen udgør 5,0 mio. kr. Kapitalforhold og solvens Bankens solvens er opgjort efter standardmetoden. Solvensprocenten 1. januar 2009 er opgjort til 8,4 og kernekapitalprocenten er 8,5 Basiskapitalen efter fradrag udgør 1.738,9 mio. kr. pr. 1. januar Fionia Banks egenkapital er 1.829,5 mio. kr. pr. 1. januar Efter drøftelser med Finanstilsynet har banken opgjort et højere solvensbehov end den faktiske solvens pr. 1. januar Der er som følge heraf indgået en aftale med Finansiel Stabilitet om at skabe grundlaget for at tilføre supplerende eller hybrid kapital til Fionia Bank A/S. Fionia bank A/S vil efter kapitaltilførslen være kapitaliseret til ca. 13 pct. i faktisk solvens.

6 Fionia Bank A/S Koncerns hoved og nøgletal Hovedtal fra balancen mio. kr. Udlån Indlån ekskl. puljeindlån Udstedte obligationer Egenkapital Balancesum Nøgletal Solvensprocent 8,4 Kernekapitalprocent 8,5 Renterisiko 1,1 Valutaposition 22,5 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 160,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 111,8 Summen af store engagementer 143,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,9 Side 6 / 58

7 Side 7 / 58 Risiko og kapital Bankens bestyrelse fastsætter retningslinjerne for den løbende styring af Fionia Banks likviditetsberedskab og kapital og risikostyring. Bankens Balancestyringsgruppe bidrager til styring af bankens solvens og risiko, samt bankens finansieringsstrategi. Balancestyringsgruppen omfatter, udover direktionen, repræsentanter fra Kredit, Forretningsdivisionerne, Markets og Økonomi og Risiko. Balancestyringsgruppen er desuden inddraget i udviklingen af risikorelaterede værktøjer. Større udviklingsopgaver knyttet til risiko, kapital og balanceforhold placeres i tværgående projekter med reference til Balancestyringsgruppen. Solvens Fionia Bank A/S s solvens er 1. januar 2009 opgjort til 8,4 pct. og kernekapitalen til 8,5 pct. Det er i aftalen med selskabet for Finansiel Stabilitet aftalt, at Fionia Bank A/S ydes supplerende kapital således at Fionia Bank A/S opnår en solvens på ca. 13 pct. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for at banken lider et tab som følge af, at bankens modparter ikke kan opfylde sine forpligtelser. Rammerne for bankens kreditrisiko fastsættes af bestyrelsen og udmøntes i en kreditinstruks til direktionen. Bevillingsrammer er endvidere uddelegeret til kreditchefen og de forretningsansvarlige direktører. Det operationelle ansvar for styringen af kreditrisici overfor danske og udenlandske penge og kreditinstitutter samt specialiserede selskaber, der aktivt deltager i børshandel som mægler eller broker, varetages af Fionia Bank, Markets. Lines på finansielle modparter bevilges af bestyrelse eller direktion. Udnyttelse af bevilgede lines overvåges af Økonomi og risikostyring, som er placeret i Økonomi og Risiko. Overskridelser af lines rapporteres til den kundeansvarlige, direktøren for Markets, kreditchefen og Intern Revision. Det operationelle ansvar for styringen af bankens kreditrisiko på ikke finansielle modparter varetages af bankens kreditafdeling. Krediteksponeringen overvåges i Kreditprocesser og Overvågning, som er placeret i Økonomi og Risiko. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om risici og udnyttelse af tildelte risikorammer.

8 Side 8 / 58 Der er udfærdiget specifikke kreditpolitikker på alle hovedområder, hvor banken påtager sig kreditrisici. Med udgangspunkt i kreditpolitikken søges sammenhæng mellem indtjening og risiko på bankens største og mest risikobehæftede forretningsområder. Bankens forretningsområder består af private kunder samt mindre og mellemstore virksomheder på Fyn og i Trekantområdet. I den øvrige del af landet ydes finansiering til private kunder på bankens normale forretningsmæssige vilkår, såfremt den fornødne økonomiske indsigt kan opnås. For mindre og mellemstore virksomheder ydes finansiering, såfremt disse har relation til Fyn eller Trekantområdet eller har relationer til samarbejdende lokale pengeinstitutter. Det forudsættes også her, at den fornødne økonomiske indsigt i engagementet kan opnås. Endelig finansierer Fionia Bank en række aktiviteter indenfor større kommercielle ejendomsprojekter i og uden for markedsområdet. I bankens strategiplan er det besluttet at afvikle disse forretninger, og at disse forretninger ikke indgår i bankens fremtidige forretningsgrundlag. Styringen af bankens engagementer foretages på enkeltkundeniveau i forbindelse med bevilling. For engagementer, der udvikler sig negativt, foretages en fornyet kreditvurdering, og der udarbejdes en særskilt handlingsplan, evt. efter bistand fra central kreditkonsulent. Den løbende overvågning af risiko rapporteres kvartalsvist til bestyrelsen. Rapporteringen omfatter en lang række specifikationer af bankens kreditrisiko, herunder fordeling på branche, kundesegment og risikoklasse. Rapporteringen omfatter tillige ajourførte engagementsvurderinger på bankens 20 største engagementer. Herudover rapporteres månedligt på udvalgte, kritiske risici. I den interne risikostyring og rapportering anvendes en mere vidtgående definition af risiko end nedskrivningsbeløbene. Den interne risiko fastsættes på alle erhvervsengagementer over 2 mio. kr. og omfatter både konstaterede og forventede værdiforringelser. I denne proces registreres det således også, hvis kunden udviser svaghedstegn. For beskrivelse af intern risiko henvises til afsnittet intern risiko nedenfor. Overvågning af kreditrisikoen varetages af Kreditprocesser og Overvågning. Funktionen har bl.a. det løbende tilsyn med kreditgivningen i afdelingerne. Sammensætningen af bankens udlåns og garantiportefølje fremgår af oversigten nedenfor. Udlån til Kredit, finans og forsikringsvirksomhed udgør 27,9 pct. af de samlede udlån og garantier. Andelen af bankens udlån og garantier i branchegruppen Ejendomsadministration er 6,4 mia. kr. Eksponeringen forventes at blive nedbragt i Den generelle opbremsning i omsætningen og prisfaldet på de fleste kommercielle ejendomstyper har medført en særlig fokus fra bankens side på disse engagementer. Der er foretaget betydelige nedskrivninger pr.

9 Side 9 / januar 2009 på disse engagementer. Nedskrivninger kan, jf. IFRS kun foretages på basis af indtrådte begivenheder og ikke på forventninger. Udlån og garantier før nedskrivninger Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 3,8 0,0 Landbrug mv 1.722,9 6,8 Fiskeri 7,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 1.011,4 4,0 Bygge og anlæg 714,1 2,8 Handel og restaurant 1.552,8 6,1 Transport 1.114,0 4,4 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 7.057,4 27,9 Ejendomsadministration 6.412,8 25,3 Øvrige erhverv 1.056,2 4,2 Privat 4.681,5 18,5 I alt ,8 100,0 I bankens strategi indgår fokus på privatkunder og mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vi forventer derfor at se forskydninger i den branchemæssige fordeling af bankens udlån og garantier i de kommende år. Særligt fokus er der på bankens største engagementer. En gennemgang af de store engagementer har vist, at det i nogle tilfælde har været nødvendigt at sammenlægge engagementer, hvor den økonomiske sammenhæng ikke vurderedes tilstede ved engagementets etablering. Bankens 20 største engagementer er pr. 1. januar ,9 mia. kr. eller 220 pct. af kernekapitalen. Antallet af kunder med engagement over 100 mio. kr. er 39, og det samlede engagement inkl. kreditrammer er 27,6 mia. kr. Engagement i mio. kr 1. januar 2009 Mio. kr. Antal , ,7 821 I alt , , , ,4 20 > , ,

10 Nedskrivningsregler i henhold til IFRS, hvor der kun kan foretages nedskrivninger, hvis der foreligger objektive indikationer på værdiforringelse betyder, at bankens korrektivkonto ikke afspejler den vurderede risiko i bankens udlånsportefølje. Derfor foretager banken en separat opgørelse af den interne kreditrisiko. Den interne risiko er en vurdering af bankens tabsrisiko på basis af den forventede eksponering på tabstidspunktet, værdien af de stillede sikkerheder og øvrige fremtidige betalinger. Vurderingerne baseres på et forsigtighedsprincip. Forskellen mellem den interne kreditrisiko og de regnskabsmæssige nedskrivninger betegner vi merrisiko, som indgår i bankens opgørelse af det individuelle solvensbehov. Den samlede interne risiko er vurderet til ca mio. kr. pr. 1. januar Summen af nedskrivninger og hensættelser er 981 mio. kr. Det vil sige, at der er en merrisiko på mio. kr., som medregnes i bankens individuelle solvensbehov. Merrisikoen fra pantebrevsengagementer indgår under kredit, finans og forsikringsvirksomhed. Merrisiko på landbrug er vurderet til yderligere merrisiko på 100 mio. kr. for denne branchegruppe Merrisiko Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 100,3 9,8 Fiskeri 0,1 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 98,3 9,6 Bygge og anlæg 54,9 5,4 Handel og restaurant 117,0 11,4 Transport 0,4 0,0 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 126,9 12,4 Ejendomsadministration 393,4 38,5 Øvrige erhverv 17,6 1,7 Privat 113,2 11,1 I alt 1.022,1 100,0 For at imødegå en stærk, negativ påvirkning af bankens fremadrettede resultater, er der iværksat en række risikoreducerende aktiviteter, hvoraf de vigtigste er Fortsat reduktion af bevillingerne i forbindelse med genforhandling af kundens engagement især indenfor større kommercielle ejendomsengagementer. Mål for og opfølgning på reduktion af både saldo og uudnyttede kreditrammer Øget fokus på svage engagementer, herunder udarbejdelse af handlingsplaner Til håndtering af bankens større risikobetonede engagementer er nedsat en specialistgruppe med formålet at nedbringe risikoen og om muligt afvikle disse engagementer. Øget fokus på funktionsuafhængig kontrol af kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje. Opstramning af forretningsgange og procedurer. Side 10 / 58

11 Forudsætningerne for nedskrivningsberegningerne gennemgås i Anvendt regnskabspraksis. Særligt under Ejendomsadministration er der bogført betydelige nedskrivninger. Udviklingen i ejendomsbranchen var i 2008 tæt på en nedsmeltning bl.a. som følge af likviditetskrisen. Nedskrivningerne under Kredit, finans og forsikringsvirksomhed omfatter primært nedskrivninger på pantebrevsengagementer, hvilket understreger de aktuelle problemer i ejendomsbranchen. Herudover er der inkluderet en hensættelse på 21,1 mio. kr. på Det Private Beredskab, heraf vedrører 7,8 mio. kr. Roskilde Bank. Individuelle nedskrivninger og hensættelser Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 54,9 6,7 Fiskeri 0,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 34,9 4,3 Bygge og anlæg 46,1 5,6 Handel og restaurant 63,0 7,7 Transport 4,5 0,5 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 219,7 26,8 Ejendomsadministration 357,1 43,6 Øvrige erhverv 6,5 0,8 Privat 31,8 3,9 I alt 818,4 100,0 På privatkunder er der foretaget individuelle nedskrivninger, hvis kunden har misligeholdt engagementet. I fastsættelsen af de individuelle nedskrivninger er der indregnet en aktuel vurdering af værdien af de stillede sikkerheder. De porteføljemæssige nedskrivninger beregnes efter anvisningerne i IFRS. De metoder og modeller, som anvendes til modelbaserede beregninger, udvikles og testes løbende. Beregningerne bygger dog fortsat på et datamateriale, som ikke dækker en hel konjunkturcyklus. Der foretages porteføljemæssige nedskrivninger på både privat og erhvervskunder. For alle privatkunder og flertallet af erhvervskunderne beregnes porteføljenedskrivningerne ved hjælp af ratingmodeller. Side 11 / 58

12 Engagementer, som nedskrives ved hjælp af ratingmodeller, klassificeres i syv risikoklasser og nedskrivningerne beregnes på basis af de historiske tabserfaringer og vandringer til dårligere risikoklasser. Porteføljemæssige nedskrivninger Modelbaseret Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 5,1 4,6 Fiskeri 0,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 24,0 21,4 Bygge og anlæg 4,8 4,3 Handel og restaurant 14,5 12,9 Transport 10,9 9,7 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 0,2 0,2 Ejendomsadministration 11,1 9,9 Øvrige erhverv 3,5 3,2 Privat 38,0 33,9 I alt 112,3 100,0 Porteføljemæssige nedskrivninger. Risikoklasse Erhverv 1. januar 2009 Mio. kr. Privat I alt 1 0,0 0,0 0,0 2 0,1 0,5 0,6 3 1,2 1,7 2,9 4 14,8 5,0 19,9 5 10,8 4,6 15,4 6 26,2 12,1 38,3 7 21,0 14,1 35,2 I alt 74,2 38,0 112,3 De porteføljemæssige nedskrivninger fordelt på risikoklasser vises ovenfor. Risikoklasse 1 indeholder kunderne med den bedste rating og risikoklasse 7 kunderne med den dårligste rating. Det er ledelsens vurdering, at bankens modeller til porteføljemæssige nedskrivninger ikke tager højde for alle de risikoelementer, som den aktuelle økonomiske situation medfører. Derfor har bankens ledelse foretaget en justering af de porteføljemæssige nedskrivninger. Side 12 / 58

13 Nedskrivninger i alt, metodefordelt Mio. kr. 1. januar 2009 Individuel nedskrivning/hensættelse 818,4 Ratingbaseret nedskrivning 112,3 Ledelsesmæssig justering 50,0 Segmentmetode 0,0 I alt 980,6 Saldo på rentenulstillede konti var 1. januar ,1 mio. kr. Der nedskrives på alle rentenulstillede engagementer, nedskrivninger herpå udgør 347,1 mio. kr. Rentenulstillede. Mio. kr. 1. januar 2009 Privat 44,6 Erhverv 683,4 I alt 728,1 Konklusion kreditrisiko Banken har 1. januar 2009 meget betydelige nedskrivninger, der primært kan henføres til større komplekse ejendomsengagementer, hvor det ikke har været muligt at gennemføre rekonstruktioner uden meget store tab. Årsagen til dette har været en kombination af svage sikkerhedskonstruktioner, komplekse selskabsstrukturer og vanskelige markedsforhold. Driftspåvirkningen for tab og nedskrivninger forventes at være væsentlig for Markedsrisiko Fionia Bank har markedsrisici som følge af åbne positioner i rente aktie og valutakontrakter. Styringen af bankens markedsrisiko varetages af Fionia Bank, Markets og omfatter både positioner i og uden for handelsbeholdningen. Med udgangspunkt i Fionia Banks politikker og forretningsgange fastsættes målingsprincipper for opgørelsen af markedsrisici, og der fastsættes specifikke grænser for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Niveauet for bankens risikovillighed fastsættes af bestyrelsen og udmøntes i en instruks til direktionen, hvori bemyndigelsen til at tage risikopositioner er fastsat på relevante risikomål. Styring og måling af markedsrisici kræver flere risikomål. I Fionia Bank styres eksempelvis på risici totalt omregnet til danske kroner, risici pr. valuta, risici totalt i fremmed valuta, løbetider, modpartstyper mm. Risici beregnes ved forskydninger af rentekurver, samt ændringer i aktieog valutakurser. Den operationelle risikostyring understøttes ved at direktionen uddelegerer en del af sine beføjelser til direktøren for Fionia Bank, Markets, der varetager den endelige uddelegering til de positionstagende funktioner. Side 13 / 58

14 Markedsrisikoen styres på koncernniveau. Markedsrisikoen i Fionia Banks datterselskaber er dog tæt på nul. For at sikre, at banken ikke påtager sig risici, der er større end de tildelte beføjelser, kontrolleres bankens risikopositioner løbende over dagen. Kontrollen foretages af funktionen Økonomi og risikostyring, der har reference til økonomidirektøren. Positioner der overskrider de tildelte beføjelser, rapporteres til positionstagende enhed, samt til uddelegerende direktør og Intern revision. Overskridelser af direktionens beføjelser rapporteres endvidere til bestyrelsen. Bestyrelsen har, i lyset af bankens kapitalforhold, reduceret bankens risikorammer på markedsrisikoområdet gennem lavere tildelte beføjelser. Afledte finansielle instrumenter anvendes af såvel bankens kunder som banken selv til at afdække og styre markedsrisici. Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisici, idet de kan henføres til hver af risikotyperne valutarisiko, renterisiko og aktierisiko. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændige markedsrisici for koncernen. Renterisiko Som led i den løbende risikostyring opgøres en total renterisiko inkl. positioner i handelsbeholdningen og udenfor handelsbeholdningen. Risikoen opgøres som tabet ved en stigning i renteniveauet på et pct. point. 1. januar 2009 udgjorde renterisikoen 20,7 mio. kr. En rentestigning på en pct. point vil give et tab på 1,13 procent af egenkapitalen. Aktierisiko Aktiekursrisikoen styres og måles henholdsvis på beholdningen der indeholder bankens egne risikopositioner, handelsbeholdningen til understøttelse af bankens handelsfunktion og beholdningen af unoterede aktier af mere strategisk karakter. Beholdning af aktier Mio. kr. 1. januar 2009 Beholdning 1,6 Handelsbeholdning 21,4 Strategisk beholdning 405,5 Aktiebeholdning i alt 428,5 Aktiekursrisikoen opgøres som værdiændringen ved et kursfald på 10 pct. Risikoen beregnes inkl. ændringen på uafviklede handler og afledte finansielle instrumenter. Aktiekursrisikoen udgjorde 1. januar ,6 mio. kr. Aktierisikoen består herefter primært af den strategiske beholdning. Beholdningen af strategiske aktier består primært af unoterede aktier bl.a. sektoraktier som medejerskab af DLR og PBS. Disse aktier optages til markedsværdi. Da der er tale om unoterede aktier, er markedskursen beregnet og vurderet ud fra modelberegninger Side 14 / 58

15 Side 15 / 58 kombineret med managementvurderinger, og der er dermed en vis usikkerhed i værdiansættelsen. En ændring i de underliggende forudsætninger på /+10 pct. ville betyde en ændring i kursværdien på ca. 10,8 mio. kr. / +8,5 mio. kr. Valutarisiko Valutarisikoen opgøres løbende bl.a. i form af valutakursindikator 1. Indikator 1 angiver den samlede valutakursposition mod danske kroner. Mio. kr. 1. januar 2009 Valutakursindikator 1 396,7 Indikator 1 i procent af egenkapital 21,6% Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken lider tab som følge af, at banken ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor sine kreditorer. Fionia Banks primære finansieringskilde er indlån fra kunder. Derudover anvendes kapitalmarkederne som langsigtet finansieringskilde og interbankmarkedet til udligning af kortsigtede likviditetsudsving. Likviditetsstyringen udføres i Markets. Fionia Bank er aktiv på de internationale pengemarkeder i mange valutaer og er i særdeleshed aktiv på det indenlandske pengemarked, hvor banken også deltager i den daglige CIBOR fastsættelse. Som supplement til de kortsigtede pengemarkedsaktiviteter anvendes indskud på det korte engrosmarked aftaleindlån. Likviditeten i banken følges endvidere i bankens Balancestyringsgruppe. Fionia Banks umiddelbare likviditetsberedskab målt efter FIL 152 til dækning af gælds og garantiforpligtigelser udgør pr. 1. januar ,2 mia. kr. Svarende til en overdækning på 111,8 pct. i forhold til lovens krav. Operationel risiko Operationel risiko defineres som risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder, der ikke kan henregnes til kredit, markeds, eller likviditetsrisici. Banken er opmærksom på behovet for håndtering af operationel risiko, herunder at tabsrisici er en naturlig følge af at være i markedet og af de daglige operationer. Solvensopgørelser efter Basel II Solvensopgørelsen sker i henhold til reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen, der er opdelt i 3 søjler. Søjle 1 vedrører opgørelsen af bankens solvenskapital, risikovægtede aktiver og dermed opgørelsen af den faktuelle solvensprocent.

16 Side 16 / 58 Søjle 2 er opgørelsen af bankens individuelle solvensbehov med udgangspunkt i bankens risikoprofil. Søjle 3 vedrører øget information om bankens risikostyring med henblik på styrkelse af markedsdisciplinen. Søjle 1 Fionia Bank beregner markedsrisiko og kreditrisiko efter standardmetoden. Til den operationelle risiko anvendes basisindikator metoden. Søjle 2 Med udgangspunkt i en analyse af bankens samlede risikoprofil, vurderes behovet for ansvarlig kapital. Der udarbejdes en rapport indeholdende en gennemgang af bankens væsentligste risikoområder, hvor der inden for hvert risikoområde er beregnet et solvensbehov. Beregningerne har hver især karakter af en stresstest. Der foretages risikovurdering for Overordnede samfundsmæssige forhold. Der vurderes på de væsentligste samfundsøkonomiske nøgletal Bankens resultater. Det vurderes hvordan bankens vækst og resultatforventninger påvirker bankens solvensbehov. Kreditrisiko. Langt den største del af solvensbehovet beregnes ved individuel gennemgang af alle engagementer over 2 mio. kr. Til engagementer under 2 mio. kr. anvendes credit score modeller, hvor de beregnede tabssandsynligheder stresses. Herudover afsættes særligt solvensbehov til store engagementer, koncentrationsrisiko og til særlige risici i udsatte brancher. Markedsrisiko. Solvensbehov til aktie, rente og valutarisiko beregnes som direktionens beføjelse. Likviditetsrisiko beregnes dels i forhold til lovens overdækningskrav, dels i forhold til en konkret vurdering af bankens adgang til funding Operationel risiko. Solvensbehovet er opgjort efter den basisindikatormetode, som anvendes til beregning af solvensprocenten Kapitalfremskaffelse. Der foretages en vurdering af de aktuelle omkostninger ved bankens adgang til kapital. Herudover foretages stresstest på relevante resultatposter. Det individuelle solvensbehov opgøres kvartårligt, samt efter behov. Banken følger pt. det individuelle solvensbehov tæt. Søjle 3 Sammen med de nye regler for opgørelsesmetode og solvensbehov, indeholder den nye bekendtgørelse også et bilag om forøgede oplysningskrav relateret til bankens risiko og risikostyring. Fionia Bank offentliggør oplysningerne sammen med bankens web baserede regnskab under et selvstændigt menuvalg Risikooplysninger.

17 Side 17 / 58 Fionia Banks forretningsområder Fionia Banks forretningsområder er koncentreret om: Privatkunder Formuende kunder Mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder Kapitalforvaltning og handel på det institutionelle marked Engrosbank og samarbejdspartner for lokale pengeinstitutter Privatkunder Fionia Bank dækker alle relevante finansielle behov for private kunder. Fionia Bank har fokus på, at kunderne har forskellige behov gennem livet og tilpasser såvel produkter som rådgivning i overensstemmelse hermed. Unge Unge kunder efterspørger som hovedregel kun få produkter. Forretningsomfanget og behovet for rådgivning er ligeledes forholdsvis beskeden. Alligevel er det en prioriteret kundegruppe i Fionia Bank. Det er i disse år, kunden får opbygget tillid til banken og troen på, at banken kan levere værdifuld rådgivning, når der kommer begivenheder i ens liv, der kræver store økonomiske ændringer, behov for lån og så videre. Aktive familier Flytte samme, købe bolig, købe bil eller få børn er alt sammen begivenheder, der påvirker dagligdagen og økonomien for familien. Det samme gælder, hvis der skulle indtræffe skilsmisse, arbejdsløshed eller andet, der forrykker familiens indtjeningsgrundlag. Fionia Bank er klar både med lån og andre finansielle ydelser til vore kunder. Vi er også klar til at være kundens rådgiver og sparringspartner ved valg af de nødvendige finansielle produkter og ydelser, som er relevante i den givne situation. Derfor har Fionia bank opbygget stor kompetence indenfor investering, pension, bolig, forsikring mv. Vi har rådgivere indenfor disse felter i 22 af vore afdelinger. Har kunden spørgsmål af særlig kompleks art, tilbyder Fionia Bank at en specialist fra hovedsædet deltager i kundemøder i afdelingerne.

18 Side 18 / 58 Vores faglige kompetence og tilgængelighed bygger på følgende principper Vi finder individuelle løsninger, som er afpasset den enkelte kundes ønsker og økonomiske muligheder. Vi har høje faglige kompetencer. Dermed kan vi som sparringspartner foreslå løsninger, som går på tværs af traditionel vanetænkning Rådgivning bygger også på personlig tillid. Fionia Bank gør derfor meget ud af at udvikle og fastholde personlige relationer til alle vore kunder. Der er ikke langt til en afdeling i Fionia Banks markedsområde, hvor kunden kan være sikker på at kunne få løst næsten alle finansierings eller rådgivningsopgaver. Kan vi ikke klare opgaven lokalt, har den lokale rådgiver adgang til at trække på specialisterne i hovedsædet. I nødvendigt omfang er Fionia Bank efter aftale også tilgængelig for rådgivning udenfor normal kontortid, hvis kunden har behov for det. Langt de fleste daglige transaktions og ekspeditionsbehov kan lettest løses via elektroniske systemer, som er tilgængelig stort set døgnet rundt. Dermed kan kunden få løst disse opgaver, når det passer ind i kundens dagligdag. Formuende kunder Det er ikke kun eliten, der har en formue, som kræver pleje. Mange mennesker i gruppen fra 50 år og op har foretaget store opsparinger, både i pensionsordninger og som frie midler, ligesom mange har meget store friværdier i ejerboligen, som de gerne vil gøre aktiv. Fionia Bank har derfor udskilt formuende kunder som et særligt segment, der kræver specialistrådgivning på et meget højt niveau. Der er ligeledes behov for stor kompetence indenfor skat og arveret. Produkt og rådgivningskompetencen omfatter foruden traditionelle obligationer og aktier også virksomhedsobligationer og generelt nye markeder. Endvidere tilbyder Fionia Bank derivater. Det er et område, som bliver udviklet i de kommende år. Fionia Bank har derfor opbygget et formuecenter, med en direktør i spidsen. Til formuecenteret er tilknyttet dels et antal formueplanlæggere og dels et antal chefrådgivere på pension og investering. Fionia Bank har etableret en afdeling i København udelukkende med henblik på at betjene formuende kunder. Som udgangspunkt skal kunden have en formue over 6 mio. kr. for at blive betjent af specialisterne i Formuecentret. Øvrige formuende kunder betjenes af investeringsrådgiverne i de enkelte afdelinger. De kan dog i relevant omfang trække på specialisterne i Formuecentret. Erhvervskunder Fionia Bank ønsker at være full service bank for mindre og mellemstore virksomheder. Der stilles imidlertid meget forskellige krav til rådgivningen af vore erhvervskunder. Banken har derfor delt leverancesystemet op i tre søjler, nemlig erhvervskunder, storkunder og landbrug. Første søjle omfatter de mindre erhvervskunder. De betjenes af veluddannede specialister, som er fordelt på 9 afdelinger i bankens markedsområde. Kunden kan udmærket være kontoførende i en anden afdeling. Det kan være praktisk i forhold til f.eks. indlevering af døgnboks. Kundemøder vil ligeledes kunne afholdes i den kontoførende afdeling, selvom rådgiveren har normal kontoradresse i en af de 9 afdelinger. Vi kommer til kunden.

19 Side 19 / 58 De ni afdelinger er bemandet med chefrådgivere, som kan matche kundernes normale behov for rådgivning. Derudover råder afdelingerne over specialister indenfor finansiel rådgivning og cash management. Anden søjle består af storkunder og kunder der tidligere var tilknyttet finanscenteret. Alle medarbejdere i storkundeafdelingen har fast kontoradresse i hovedsædet, men kommer gerne til kundemøder enten hos kunden eller i en af vore afdelinger, der ligger tæt på kunden. Afdelingen råder ligeledes over specialister indenfor finansiel risikostyring og cash management. Tredje søjle består af landbrugskunder. Rådgivningsbehovet hos den enkelte landmand er steget markant i de seneste 10 år. Det hænger meget snævert sammen med at, den enkelte bedrift er blevet meget større. Til gengæld er der langt færre landbrug end for 10 år siden. Dermed er der også færre kunder i hver enkelt af Fionia Banks afdelinger. Fionia Bank har taget konsekvensen af at der er færre landbrugskunder, som så til gengæld driver en langt mere kompliceret forretning end tidligere. Vi samler i løbet af 2009 alle vore landbrugsrådgivere i én afdeling. Dermed vil landmanden møde en rådgiver, som er specialist inden for den produktionsgren, som landmanden har specialiseret sig i. Igen gælder at nok har landbrugsrådgiverne fælles kontoradresse, men kundemøder kan arrangeres, hvor det passer kunden bedst. Institutionelle kunder Fionia Bank, Markets har gennem en årrække opbygget en position på kapitalmarkedet, som langt overstiger, hvad sammenlignelige banker har. På obligationsmarkedet er Fionia Bank, Markets primary dealer i statsobligationer, dvs. en af de banker som Nationalbanken foretager sin handel igennem. Fionia Bank er ligeledes market maker i en lang række realkreditobligationer. Med udgangspunkt i det flow af handler, der følger af at være primary dealer og market maker, har Fionia Bank kontakt til en lang række institutionelle investorer. Fionia Banks stærke position i markedet illustreres bl.a. af, at Markets hvert år afholder en investeringskonference, senest i september Talerne kommer fra internationale finanshuse. I 2008 var en af hovedtalerne Jürgen Stark, som er medlem af den øverste ledelse i Den Europæiske Centralbank. Den mediemæssige opmærksomhed var tilsvarende stor. Bl.a. overværede en reportagehold fra TV2 NEWS hele konferencens første dag. Foruden direkte handel med kunder tilbyder Fionia Bank også kapitalforvaltning. En lang række virksomheder, mindre institutionelle investorer og formuende private kunder foretrækker at afgive et mandat til Fionia Bank. Dermed får de en professionel pleje af deres formue i overensstemmelse med den aftalte investeringsprofil. Kunden slipper for dagligt at skulle overvåge markedet og selv reagere på dagens bevægelser. Det gør Fionia Bank på kundens vegne. Tilsvarende har en stor del af bankens pensionskunder valgt at placere deres pensionsopsparing i Fionia Invest, der er en ny og anderledes måde at håndtere puljepension på. Her er det igen Fionia Banks forvaltningsspecialister, der foretager handlerne i markedet. Kunderne placeres som hovedregel i én af fire kategorier, afhængig af alderen og dermed tiden til pensionstidspunktet.

20 Side 20 / 58 Lokale pengeinstitutter Gennem mere end ti år har ca. 50 lokale pengeinstitutter samarbejdet med Fionia Bank. Samarbejdet omfatter mange forskellige områder. Typiske områder er clearing, fonds og udlandsforretninger. Nogle er knyttet tættere til Fionia Bank i form af en pakke. Det omfatter bl.a. adgang til Fionia Banks forretningsgang, adgang til Fionia Banks interne kurser for det lokale pengeinstituts medarbejdere. Fordelen for de lokale pengeinstitutter er, at de dermed kan tilbyde deres kunder rådgivning og produkter på samme høje niveau, som Fionia Bank kan til sine kunder. Det vil ikke være muligt for de lokale pengeinstitutter at opbygge og vedligeholde denne kompetence uden en stærk underleverandør som Fionia Bank.

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere