Overtagelsesbalance 1. januar Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C. Telefon: CVR-nr Hjemsted: Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense"

Transkript

1 Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Telefon: CVR-nr Hjemsted: Odense

2 Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og nøgletal...side 6 Risiko og kapital...side 7 Forretningsområder...side 17 Compliance...side 21 Bestyrelse, direktion og revision...side 22 Påtegninger til overtagelsesbalancen...side 24 Balance...side 28 Noteoversigt...side 29 Anvendt regnskabspraksis...side 30 Forretningsmæssige segmenter...side 57 Koncernoversigt...side 58

3 Side 3 / 58 Ledelsens beretning Rammeaftale med selskabet for Finansiel Stabilitet Fionia Bank Holding A/S CVR nr tidligere Fionia Bank A/S måtte den 22. februar 2009 konstatere at dets individuelle solvensbehov oversteg den faktiske solvens. Derfor indgav selskabet en 75 erklæring Bekendtgørelse om Lov om Finansiel Virksomhed nr. 286 af 4. april 2006 til Finanstilsynet, der meddelte en frist til 15. april 2009 for opfyldelse af solvensbehovet. I umiddelbar forlængelse heraf indgik Fionia Bank Holding A/S en aftale med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Finansiel Stabilitet. Aftalen er dateret 22. februar Aftalens hovedpunkter er følgende: Fionia Bank Holding A/S etablerer en ny bank Fionia Bank A/S CVR nr ved foretagelse af en kapitalforhøjelse af apportindskud ved aktiver og passiver, bortset fra egenkapitalen og den efterstillede kapital. Finansiel Stabilitet påtager sig at styrke Fionia Bank A/S s kapitalgrundlag med supplerende kapital således, at Fionia Bank A/S opnår en solvens på ca. 13 pct. Den supplerende kapital ydes på markedsmæssige vilkår i form af ansvarligt lån eller hybrid kernekapital efter nærmere aftale. Finansiel Stabilitet påtager sig endvidere at yde den fornødne finansiering på markedsmæssige vilkår til Fionia Bank A/S s drift, såfremt Fionia Bank Holding A/S s funding ikke kan overtages af Fionia Bank A/S. Så længe Finansiel Stabilitet har ydet lån til Fionia Bank A/S må Fionia Bank A/S ikke udlodde udbytte, men alene stille midler til rådighed for Fionia Bank Holding A/S til betaling af omkostninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Fionia Bank Holding A/S samt andre rimelige omkostninger i forbindelse med den fortsatte administration af Fionia Bank Holding A/S. Til sikkerhed for den tilførte supplerende kapital, som er beskrevet i ovenstående punkter, skal Fionia Bank Holding A/S meddele Finansiel Stabilitet pant i aktierne i Fionia Bank A/S med tilhørende stemmeret. Fionia Bank Holding A/S s eneste aktiver er aktierne i Fionia Bank A/S. Passivsiden omfatter den efterstillede kapital på i alt 842,9 mio. kr. incl. renter, samt egenkapitalen. Med kapitaltilførslen er der skabt grundlag for, at Fionia Bank kan videreføres i nyt selskab og få mulighed for at gennemføre de allerede vedtagne handlingsplaner og justeringer af strategien for 2009, således at kunder, medarbejdere og øvrige interessenter kan bevare tilliden til bankens fortsatte drift og udvikling. Koncernens solvens er 1. januar 2009 opgjort efter standardmetoden på 8,4 pct. og kernekapitalen udgør 8,5 pct. før tilførsel af ansvarlig kapital fra selskabet for Finansiel Stabilitet. Særlig risiko og usikkerhed ved måling af engagementer Den finansielle sektors krise og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører efter ledelsens vurdering en større risiko og usikkerhed ved måling af engagementer pr. 1. januar 2009 end normalt. Målingen af bankens engagementer afhænger blandt andet af målingen af sikkerheder, som i høj grad afhænger af skøn over afkastkrav blandt andet i ejendomsmarkedet. Som følge heraf er der naturligvis en betydelig større risiko og

4 Side 4 / 58 usikkerhed end normalt. En negativ konjunkturudvikling kan medføre stigende nedskrivningsbehov, hvilket vil påvirke bankens resultat og dermed egenkapital negativt i kommende regnskabsperioder. Forventninger til vil være påvirket af finanskrisen, og resultatudviklingen vil afhænge af den samfundsøkonomiske udvikling samt udviklingen på kapitalmarkederne. På grund af den generelle økonomiske status og udvikling er der betydelig usikkerhed forbundet med skøn over størrelsen af nedskrivninger på udlån. Niveauet for nedskrivninger forventes at være højt i For første kvartal 2009 forventes nedskrivninger at være i niveauet 350 mio. kr. Beholdningsindtjeningen vil afhænge af den generelle udvikling på de finansielle markeder. For Fionia Bank A/S vil der blive tale om et år, hvor fokus lægges på trimning og sikring af rentabilitet. Banken forventer en konsolidering med en mindre nedgang i udlån. På den ene side arbejdes på at nedbringe antallet og størrelsen af store ejendomsengagementer, og på den anden side ydes indsats over for private kunder og mindre og mellemstore erhvervskunder på Fyn og i Trekantområdet. Indsatsen over for formuende kunder og forretningssamarbejdet med lokale pengeinstitutter i sammenhæng med bankens kompetence inden for formuerådgivning, kapitalforvaltning og værdipapirhandel vil også blive udviklet. Der vil være fokus på indlån med en forventning om vækst. Det samlede omkostningsniveau påvirkes af udgifter til statsgarantiordningen og udgifter affødt af den planlagte styrkelse af kapitalgrundlaget. Risikoreducerende aktiviteter Uanset kapitaltilførselen fra Finansiel Stabilitet, som i fornøden grad vil styrke bankens soliditet, vil Fionia bank A/S fortsætte de i Fionia Bank Holding A/S besluttede justeringer af strategi og vil fortsat arbejde på at skabe en bedre balance mellem udlån og indlån samt en bedre balance mellem privat og erhvervsdelen af banken. Der er iværksat en række risikoreducerende aktiviteter, hvoraf de vigtigste er: Reduktion af rammerne i forbindelse med genforhandling af kunders engagementer inden for større kommercielle ejendomsengagementer. Øget fokus på engagementsstyring, herunder udarbejdelse af handlingsplaner. Til håndtering af bankens risikobetonede ejendomsengagementer er nedsat en specialistgruppe med formålet at nedbringe risikoen og om muligt afvikle disse engagementer. Øget fokus på funktionsuafhængig kontrol af kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje. Opstramning af forretningsgange og procedurer. Datterselskaber Fionia Bank A/S Koncernen består af moderselskabet Fionia Bank A/S, Ejendomsselskabet Vestre Stationsvej 7, Odense A/S, Ejendomsselskabet Fjordsgade 10, Odense A/S, Fionia Ejendomme Holding A/S, som alle ejes 100 pct. og Cura Management A/S, som ejes 50 pct.

5 Side 5 / 58 Selskabets formål er at besidde bankens domicilejendom. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 107,7 mio. kr. Selskabets formål er at besidde erhvervsejendomme med henblik på udlejning. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 0,2 mio. kr. Banken har afgivet støtteerklæring over for selskabet indtil 3. februar Selskabets formål er at eje eller investere i ejendomme eller selskaber, som driver aktiviteter inden for fast ejendom, herunder med besiddelse af, køb, salg, investering, administration, udvikling og udlejning af fast ejendom, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Selskabet har ingen ansatte. Egenkapitalen udgør 0,4 mio. kr. Fionia Ejendomme Holding A/S ejer 100 pct. af Fionia Ejendomme I A/S, Fionia Ejendomme II A/S og Fionia Ejendomme III A/S, der alle indgår i konsolideringen. Selskaberne har ingen ansatte. Banken har afgivet støtteerklæringer over for Fionia Ejendomme II A/S og Fionia Ejendomme III A/S indtil 3. februar C Selskabets formål er at yde rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom og selskabsadministration samt anden beslægtet virksomhed. Selskabet har i gennemsnit 4 heltidsansatte. Egenkapitalen udgør 5,0 mio. kr. Kapitalforhold og solvens Bankens solvens er opgjort efter standardmetoden. Solvensprocenten 1. januar 2009 er opgjort til 8,4 og kernekapitalprocenten er 8,5 Basiskapitalen efter fradrag udgør 1.738,9 mio. kr. pr. 1. januar Fionia Banks egenkapital er 1.829,5 mio. kr. pr. 1. januar Efter drøftelser med Finanstilsynet har banken opgjort et højere solvensbehov end den faktiske solvens pr. 1. januar Der er som følge heraf indgået en aftale med Finansiel Stabilitet om at skabe grundlaget for at tilføre supplerende eller hybrid kapital til Fionia Bank A/S. Fionia bank A/S vil efter kapitaltilførslen være kapitaliseret til ca. 13 pct. i faktisk solvens.

6 Fionia Bank A/S Koncerns hoved og nøgletal Hovedtal fra balancen mio. kr. Udlån Indlån ekskl. puljeindlån Udstedte obligationer Egenkapital Balancesum Nøgletal Solvensprocent 8,4 Kernekapitalprocent 8,5 Renterisiko 1,1 Valutaposition 22,5 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 160,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 111,8 Summen af store engagementer 143,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,9 Side 6 / 58

7 Side 7 / 58 Risiko og kapital Bankens bestyrelse fastsætter retningslinjerne for den løbende styring af Fionia Banks likviditetsberedskab og kapital og risikostyring. Bankens Balancestyringsgruppe bidrager til styring af bankens solvens og risiko, samt bankens finansieringsstrategi. Balancestyringsgruppen omfatter, udover direktionen, repræsentanter fra Kredit, Forretningsdivisionerne, Markets og Økonomi og Risiko. Balancestyringsgruppen er desuden inddraget i udviklingen af risikorelaterede værktøjer. Større udviklingsopgaver knyttet til risiko, kapital og balanceforhold placeres i tværgående projekter med reference til Balancestyringsgruppen. Solvens Fionia Bank A/S s solvens er 1. januar 2009 opgjort til 8,4 pct. og kernekapitalen til 8,5 pct. Det er i aftalen med selskabet for Finansiel Stabilitet aftalt, at Fionia Bank A/S ydes supplerende kapital således at Fionia Bank A/S opnår en solvens på ca. 13 pct. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for at banken lider et tab som følge af, at bankens modparter ikke kan opfylde sine forpligtelser. Rammerne for bankens kreditrisiko fastsættes af bestyrelsen og udmøntes i en kreditinstruks til direktionen. Bevillingsrammer er endvidere uddelegeret til kreditchefen og de forretningsansvarlige direktører. Det operationelle ansvar for styringen af kreditrisici overfor danske og udenlandske penge og kreditinstitutter samt specialiserede selskaber, der aktivt deltager i børshandel som mægler eller broker, varetages af Fionia Bank, Markets. Lines på finansielle modparter bevilges af bestyrelse eller direktion. Udnyttelse af bevilgede lines overvåges af Økonomi og risikostyring, som er placeret i Økonomi og Risiko. Overskridelser af lines rapporteres til den kundeansvarlige, direktøren for Markets, kreditchefen og Intern Revision. Det operationelle ansvar for styringen af bankens kreditrisiko på ikke finansielle modparter varetages af bankens kreditafdeling. Krediteksponeringen overvåges i Kreditprocesser og Overvågning, som er placeret i Økonomi og Risiko. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om risici og udnyttelse af tildelte risikorammer.

8 Side 8 / 58 Der er udfærdiget specifikke kreditpolitikker på alle hovedområder, hvor banken påtager sig kreditrisici. Med udgangspunkt i kreditpolitikken søges sammenhæng mellem indtjening og risiko på bankens største og mest risikobehæftede forretningsområder. Bankens forretningsområder består af private kunder samt mindre og mellemstore virksomheder på Fyn og i Trekantområdet. I den øvrige del af landet ydes finansiering til private kunder på bankens normale forretningsmæssige vilkår, såfremt den fornødne økonomiske indsigt kan opnås. For mindre og mellemstore virksomheder ydes finansiering, såfremt disse har relation til Fyn eller Trekantområdet eller har relationer til samarbejdende lokale pengeinstitutter. Det forudsættes også her, at den fornødne økonomiske indsigt i engagementet kan opnås. Endelig finansierer Fionia Bank en række aktiviteter indenfor større kommercielle ejendomsprojekter i og uden for markedsområdet. I bankens strategiplan er det besluttet at afvikle disse forretninger, og at disse forretninger ikke indgår i bankens fremtidige forretningsgrundlag. Styringen af bankens engagementer foretages på enkeltkundeniveau i forbindelse med bevilling. For engagementer, der udvikler sig negativt, foretages en fornyet kreditvurdering, og der udarbejdes en særskilt handlingsplan, evt. efter bistand fra central kreditkonsulent. Den løbende overvågning af risiko rapporteres kvartalsvist til bestyrelsen. Rapporteringen omfatter en lang række specifikationer af bankens kreditrisiko, herunder fordeling på branche, kundesegment og risikoklasse. Rapporteringen omfatter tillige ajourførte engagementsvurderinger på bankens 20 største engagementer. Herudover rapporteres månedligt på udvalgte, kritiske risici. I den interne risikostyring og rapportering anvendes en mere vidtgående definition af risiko end nedskrivningsbeløbene. Den interne risiko fastsættes på alle erhvervsengagementer over 2 mio. kr. og omfatter både konstaterede og forventede værdiforringelser. I denne proces registreres det således også, hvis kunden udviser svaghedstegn. For beskrivelse af intern risiko henvises til afsnittet intern risiko nedenfor. Overvågning af kreditrisikoen varetages af Kreditprocesser og Overvågning. Funktionen har bl.a. det løbende tilsyn med kreditgivningen i afdelingerne. Sammensætningen af bankens udlåns og garantiportefølje fremgår af oversigten nedenfor. Udlån til Kredit, finans og forsikringsvirksomhed udgør 27,9 pct. af de samlede udlån og garantier. Andelen af bankens udlån og garantier i branchegruppen Ejendomsadministration er 6,4 mia. kr. Eksponeringen forventes at blive nedbragt i Den generelle opbremsning i omsætningen og prisfaldet på de fleste kommercielle ejendomstyper har medført en særlig fokus fra bankens side på disse engagementer. Der er foretaget betydelige nedskrivninger pr.

9 Side 9 / januar 2009 på disse engagementer. Nedskrivninger kan, jf. IFRS kun foretages på basis af indtrådte begivenheder og ikke på forventninger. Udlån og garantier før nedskrivninger Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 3,8 0,0 Landbrug mv 1.722,9 6,8 Fiskeri 7,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 1.011,4 4,0 Bygge og anlæg 714,1 2,8 Handel og restaurant 1.552,8 6,1 Transport 1.114,0 4,4 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 7.057,4 27,9 Ejendomsadministration 6.412,8 25,3 Øvrige erhverv 1.056,2 4,2 Privat 4.681,5 18,5 I alt ,8 100,0 I bankens strategi indgår fokus på privatkunder og mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vi forventer derfor at se forskydninger i den branchemæssige fordeling af bankens udlån og garantier i de kommende år. Særligt fokus er der på bankens største engagementer. En gennemgang af de store engagementer har vist, at det i nogle tilfælde har været nødvendigt at sammenlægge engagementer, hvor den økonomiske sammenhæng ikke vurderedes tilstede ved engagementets etablering. Bankens 20 største engagementer er pr. 1. januar ,9 mia. kr. eller 220 pct. af kernekapitalen. Antallet af kunder med engagement over 100 mio. kr. er 39, og det samlede engagement inkl. kreditrammer er 27,6 mia. kr. Engagement i mio. kr 1. januar 2009 Mio. kr. Antal , ,7 821 I alt , , , ,4 20 > , ,

10 Nedskrivningsregler i henhold til IFRS, hvor der kun kan foretages nedskrivninger, hvis der foreligger objektive indikationer på værdiforringelse betyder, at bankens korrektivkonto ikke afspejler den vurderede risiko i bankens udlånsportefølje. Derfor foretager banken en separat opgørelse af den interne kreditrisiko. Den interne risiko er en vurdering af bankens tabsrisiko på basis af den forventede eksponering på tabstidspunktet, værdien af de stillede sikkerheder og øvrige fremtidige betalinger. Vurderingerne baseres på et forsigtighedsprincip. Forskellen mellem den interne kreditrisiko og de regnskabsmæssige nedskrivninger betegner vi merrisiko, som indgår i bankens opgørelse af det individuelle solvensbehov. Den samlede interne risiko er vurderet til ca mio. kr. pr. 1. januar Summen af nedskrivninger og hensættelser er 981 mio. kr. Det vil sige, at der er en merrisiko på mio. kr., som medregnes i bankens individuelle solvensbehov. Merrisikoen fra pantebrevsengagementer indgår under kredit, finans og forsikringsvirksomhed. Merrisiko på landbrug er vurderet til yderligere merrisiko på 100 mio. kr. for denne branchegruppe Merrisiko Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 100,3 9,8 Fiskeri 0,1 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 98,3 9,6 Bygge og anlæg 54,9 5,4 Handel og restaurant 117,0 11,4 Transport 0,4 0,0 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 126,9 12,4 Ejendomsadministration 393,4 38,5 Øvrige erhverv 17,6 1,7 Privat 113,2 11,1 I alt 1.022,1 100,0 For at imødegå en stærk, negativ påvirkning af bankens fremadrettede resultater, er der iværksat en række risikoreducerende aktiviteter, hvoraf de vigtigste er Fortsat reduktion af bevillingerne i forbindelse med genforhandling af kundens engagement især indenfor større kommercielle ejendomsengagementer. Mål for og opfølgning på reduktion af både saldo og uudnyttede kreditrammer Øget fokus på svage engagementer, herunder udarbejdelse af handlingsplaner Til håndtering af bankens større risikobetonede engagementer er nedsat en specialistgruppe med formålet at nedbringe risikoen og om muligt afvikle disse engagementer. Øget fokus på funktionsuafhængig kontrol af kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje. Opstramning af forretningsgange og procedurer. Side 10 / 58

11 Forudsætningerne for nedskrivningsberegningerne gennemgås i Anvendt regnskabspraksis. Særligt under Ejendomsadministration er der bogført betydelige nedskrivninger. Udviklingen i ejendomsbranchen var i 2008 tæt på en nedsmeltning bl.a. som følge af likviditetskrisen. Nedskrivningerne under Kredit, finans og forsikringsvirksomhed omfatter primært nedskrivninger på pantebrevsengagementer, hvilket understreger de aktuelle problemer i ejendomsbranchen. Herudover er der inkluderet en hensættelse på 21,1 mio. kr. på Det Private Beredskab, heraf vedrører 7,8 mio. kr. Roskilde Bank. Individuelle nedskrivninger og hensættelser Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 54,9 6,7 Fiskeri 0,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 34,9 4,3 Bygge og anlæg 46,1 5,6 Handel og restaurant 63,0 7,7 Transport 4,5 0,5 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 219,7 26,8 Ejendomsadministration 357,1 43,6 Øvrige erhverv 6,5 0,8 Privat 31,8 3,9 I alt 818,4 100,0 På privatkunder er der foretaget individuelle nedskrivninger, hvis kunden har misligeholdt engagementet. I fastsættelsen af de individuelle nedskrivninger er der indregnet en aktuel vurdering af værdien af de stillede sikkerheder. De porteføljemæssige nedskrivninger beregnes efter anvisningerne i IFRS. De metoder og modeller, som anvendes til modelbaserede beregninger, udvikles og testes løbende. Beregningerne bygger dog fortsat på et datamateriale, som ikke dækker en hel konjunkturcyklus. Der foretages porteføljemæssige nedskrivninger på både privat og erhvervskunder. For alle privatkunder og flertallet af erhvervskunderne beregnes porteføljenedskrivningerne ved hjælp af ratingmodeller. Side 11 / 58

12 Engagementer, som nedskrives ved hjælp af ratingmodeller, klassificeres i syv risikoklasser og nedskrivningerne beregnes på basis af de historiske tabserfaringer og vandringer til dårligere risikoklasser. Porteføljemæssige nedskrivninger Modelbaseret Mio. kr. 1. januar 2009 Pct. Offentlige myndigheder 0,0 0,0 Landbrug mv 5,1 4,6 Fiskeri 0,0 0,0 Fremstillingsvirksomheder mv 24,0 21,4 Bygge og anlæg 4,8 4,3 Handel og restaurant 14,5 12,9 Transport 10,9 9,7 Kredit, finans og forsikringsvirksomhed 0,2 0,2 Ejendomsadministration 11,1 9,9 Øvrige erhverv 3,5 3,2 Privat 38,0 33,9 I alt 112,3 100,0 Porteføljemæssige nedskrivninger. Risikoklasse Erhverv 1. januar 2009 Mio. kr. Privat I alt 1 0,0 0,0 0,0 2 0,1 0,5 0,6 3 1,2 1,7 2,9 4 14,8 5,0 19,9 5 10,8 4,6 15,4 6 26,2 12,1 38,3 7 21,0 14,1 35,2 I alt 74,2 38,0 112,3 De porteføljemæssige nedskrivninger fordelt på risikoklasser vises ovenfor. Risikoklasse 1 indeholder kunderne med den bedste rating og risikoklasse 7 kunderne med den dårligste rating. Det er ledelsens vurdering, at bankens modeller til porteføljemæssige nedskrivninger ikke tager højde for alle de risikoelementer, som den aktuelle økonomiske situation medfører. Derfor har bankens ledelse foretaget en justering af de porteføljemæssige nedskrivninger. Side 12 / 58

13 Nedskrivninger i alt, metodefordelt Mio. kr. 1. januar 2009 Individuel nedskrivning/hensættelse 818,4 Ratingbaseret nedskrivning 112,3 Ledelsesmæssig justering 50,0 Segmentmetode 0,0 I alt 980,6 Saldo på rentenulstillede konti var 1. januar ,1 mio. kr. Der nedskrives på alle rentenulstillede engagementer, nedskrivninger herpå udgør 347,1 mio. kr. Rentenulstillede. Mio. kr. 1. januar 2009 Privat 44,6 Erhverv 683,4 I alt 728,1 Konklusion kreditrisiko Banken har 1. januar 2009 meget betydelige nedskrivninger, der primært kan henføres til større komplekse ejendomsengagementer, hvor det ikke har været muligt at gennemføre rekonstruktioner uden meget store tab. Årsagen til dette har været en kombination af svage sikkerhedskonstruktioner, komplekse selskabsstrukturer og vanskelige markedsforhold. Driftspåvirkningen for tab og nedskrivninger forventes at være væsentlig for Markedsrisiko Fionia Bank har markedsrisici som følge af åbne positioner i rente aktie og valutakontrakter. Styringen af bankens markedsrisiko varetages af Fionia Bank, Markets og omfatter både positioner i og uden for handelsbeholdningen. Med udgangspunkt i Fionia Banks politikker og forretningsgange fastsættes målingsprincipper for opgørelsen af markedsrisici, og der fastsættes specifikke grænser for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Niveauet for bankens risikovillighed fastsættes af bestyrelsen og udmøntes i en instruks til direktionen, hvori bemyndigelsen til at tage risikopositioner er fastsat på relevante risikomål. Styring og måling af markedsrisici kræver flere risikomål. I Fionia Bank styres eksempelvis på risici totalt omregnet til danske kroner, risici pr. valuta, risici totalt i fremmed valuta, løbetider, modpartstyper mm. Risici beregnes ved forskydninger af rentekurver, samt ændringer i aktieog valutakurser. Den operationelle risikostyring understøttes ved at direktionen uddelegerer en del af sine beføjelser til direktøren for Fionia Bank, Markets, der varetager den endelige uddelegering til de positionstagende funktioner. Side 13 / 58

14 Markedsrisikoen styres på koncernniveau. Markedsrisikoen i Fionia Banks datterselskaber er dog tæt på nul. For at sikre, at banken ikke påtager sig risici, der er større end de tildelte beføjelser, kontrolleres bankens risikopositioner løbende over dagen. Kontrollen foretages af funktionen Økonomi og risikostyring, der har reference til økonomidirektøren. Positioner der overskrider de tildelte beføjelser, rapporteres til positionstagende enhed, samt til uddelegerende direktør og Intern revision. Overskridelser af direktionens beføjelser rapporteres endvidere til bestyrelsen. Bestyrelsen har, i lyset af bankens kapitalforhold, reduceret bankens risikorammer på markedsrisikoområdet gennem lavere tildelte beføjelser. Afledte finansielle instrumenter anvendes af såvel bankens kunder som banken selv til at afdække og styre markedsrisici. Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisici, idet de kan henføres til hver af risikotyperne valutarisiko, renterisiko og aktierisiko. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændige markedsrisici for koncernen. Renterisiko Som led i den løbende risikostyring opgøres en total renterisiko inkl. positioner i handelsbeholdningen og udenfor handelsbeholdningen. Risikoen opgøres som tabet ved en stigning i renteniveauet på et pct. point. 1. januar 2009 udgjorde renterisikoen 20,7 mio. kr. En rentestigning på en pct. point vil give et tab på 1,13 procent af egenkapitalen. Aktierisiko Aktiekursrisikoen styres og måles henholdsvis på beholdningen der indeholder bankens egne risikopositioner, handelsbeholdningen til understøttelse af bankens handelsfunktion og beholdningen af unoterede aktier af mere strategisk karakter. Beholdning af aktier Mio. kr. 1. januar 2009 Beholdning 1,6 Handelsbeholdning 21,4 Strategisk beholdning 405,5 Aktiebeholdning i alt 428,5 Aktiekursrisikoen opgøres som værdiændringen ved et kursfald på 10 pct. Risikoen beregnes inkl. ændringen på uafviklede handler og afledte finansielle instrumenter. Aktiekursrisikoen udgjorde 1. januar ,6 mio. kr. Aktierisikoen består herefter primært af den strategiske beholdning. Beholdningen af strategiske aktier består primært af unoterede aktier bl.a. sektoraktier som medejerskab af DLR og PBS. Disse aktier optages til markedsværdi. Da der er tale om unoterede aktier, er markedskursen beregnet og vurderet ud fra modelberegninger Side 14 / 58

15 Side 15 / 58 kombineret med managementvurderinger, og der er dermed en vis usikkerhed i værdiansættelsen. En ændring i de underliggende forudsætninger på /+10 pct. ville betyde en ændring i kursværdien på ca. 10,8 mio. kr. / +8,5 mio. kr. Valutarisiko Valutarisikoen opgøres løbende bl.a. i form af valutakursindikator 1. Indikator 1 angiver den samlede valutakursposition mod danske kroner. Mio. kr. 1. januar 2009 Valutakursindikator 1 396,7 Indikator 1 i procent af egenkapital 21,6% Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken lider tab som følge af, at banken ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor sine kreditorer. Fionia Banks primære finansieringskilde er indlån fra kunder. Derudover anvendes kapitalmarkederne som langsigtet finansieringskilde og interbankmarkedet til udligning af kortsigtede likviditetsudsving. Likviditetsstyringen udføres i Markets. Fionia Bank er aktiv på de internationale pengemarkeder i mange valutaer og er i særdeleshed aktiv på det indenlandske pengemarked, hvor banken også deltager i den daglige CIBOR fastsættelse. Som supplement til de kortsigtede pengemarkedsaktiviteter anvendes indskud på det korte engrosmarked aftaleindlån. Likviditeten i banken følges endvidere i bankens Balancestyringsgruppe. Fionia Banks umiddelbare likviditetsberedskab målt efter FIL 152 til dækning af gælds og garantiforpligtigelser udgør pr. 1. januar ,2 mia. kr. Svarende til en overdækning på 111,8 pct. i forhold til lovens krav. Operationel risiko Operationel risiko defineres som risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder, der ikke kan henregnes til kredit, markeds, eller likviditetsrisici. Banken er opmærksom på behovet for håndtering af operationel risiko, herunder at tabsrisici er en naturlig følge af at være i markedet og af de daglige operationer. Solvensopgørelser efter Basel II Solvensopgørelsen sker i henhold til reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen, der er opdelt i 3 søjler. Søjle 1 vedrører opgørelsen af bankens solvenskapital, risikovægtede aktiver og dermed opgørelsen af den faktuelle solvensprocent.

16 Side 16 / 58 Søjle 2 er opgørelsen af bankens individuelle solvensbehov med udgangspunkt i bankens risikoprofil. Søjle 3 vedrører øget information om bankens risikostyring med henblik på styrkelse af markedsdisciplinen. Søjle 1 Fionia Bank beregner markedsrisiko og kreditrisiko efter standardmetoden. Til den operationelle risiko anvendes basisindikator metoden. Søjle 2 Med udgangspunkt i en analyse af bankens samlede risikoprofil, vurderes behovet for ansvarlig kapital. Der udarbejdes en rapport indeholdende en gennemgang af bankens væsentligste risikoområder, hvor der inden for hvert risikoområde er beregnet et solvensbehov. Beregningerne har hver især karakter af en stresstest. Der foretages risikovurdering for Overordnede samfundsmæssige forhold. Der vurderes på de væsentligste samfundsøkonomiske nøgletal Bankens resultater. Det vurderes hvordan bankens vækst og resultatforventninger påvirker bankens solvensbehov. Kreditrisiko. Langt den største del af solvensbehovet beregnes ved individuel gennemgang af alle engagementer over 2 mio. kr. Til engagementer under 2 mio. kr. anvendes credit score modeller, hvor de beregnede tabssandsynligheder stresses. Herudover afsættes særligt solvensbehov til store engagementer, koncentrationsrisiko og til særlige risici i udsatte brancher. Markedsrisiko. Solvensbehov til aktie, rente og valutarisiko beregnes som direktionens beføjelse. Likviditetsrisiko beregnes dels i forhold til lovens overdækningskrav, dels i forhold til en konkret vurdering af bankens adgang til funding Operationel risiko. Solvensbehovet er opgjort efter den basisindikatormetode, som anvendes til beregning af solvensprocenten Kapitalfremskaffelse. Der foretages en vurdering af de aktuelle omkostninger ved bankens adgang til kapital. Herudover foretages stresstest på relevante resultatposter. Det individuelle solvensbehov opgøres kvartårligt, samt efter behov. Banken følger pt. det individuelle solvensbehov tæt. Søjle 3 Sammen med de nye regler for opgørelsesmetode og solvensbehov, indeholder den nye bekendtgørelse også et bilag om forøgede oplysningskrav relateret til bankens risiko og risikostyring. Fionia Bank offentliggør oplysningerne sammen med bankens web baserede regnskab under et selvstændigt menuvalg Risikooplysninger.

17 Side 17 / 58 Fionia Banks forretningsområder Fionia Banks forretningsområder er koncentreret om: Privatkunder Formuende kunder Mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder Kapitalforvaltning og handel på det institutionelle marked Engrosbank og samarbejdspartner for lokale pengeinstitutter Privatkunder Fionia Bank dækker alle relevante finansielle behov for private kunder. Fionia Bank har fokus på, at kunderne har forskellige behov gennem livet og tilpasser såvel produkter som rådgivning i overensstemmelse hermed. Unge Unge kunder efterspørger som hovedregel kun få produkter. Forretningsomfanget og behovet for rådgivning er ligeledes forholdsvis beskeden. Alligevel er det en prioriteret kundegruppe i Fionia Bank. Det er i disse år, kunden får opbygget tillid til banken og troen på, at banken kan levere værdifuld rådgivning, når der kommer begivenheder i ens liv, der kræver store økonomiske ændringer, behov for lån og så videre. Aktive familier Flytte samme, købe bolig, købe bil eller få børn er alt sammen begivenheder, der påvirker dagligdagen og økonomien for familien. Det samme gælder, hvis der skulle indtræffe skilsmisse, arbejdsløshed eller andet, der forrykker familiens indtjeningsgrundlag. Fionia Bank er klar både med lån og andre finansielle ydelser til vore kunder. Vi er også klar til at være kundens rådgiver og sparringspartner ved valg af de nødvendige finansielle produkter og ydelser, som er relevante i den givne situation. Derfor har Fionia bank opbygget stor kompetence indenfor investering, pension, bolig, forsikring mv. Vi har rådgivere indenfor disse felter i 22 af vore afdelinger. Har kunden spørgsmål af særlig kompleks art, tilbyder Fionia Bank at en specialist fra hovedsædet deltager i kundemøder i afdelingerne.

18 Side 18 / 58 Vores faglige kompetence og tilgængelighed bygger på følgende principper Vi finder individuelle løsninger, som er afpasset den enkelte kundes ønsker og økonomiske muligheder. Vi har høje faglige kompetencer. Dermed kan vi som sparringspartner foreslå løsninger, som går på tværs af traditionel vanetænkning Rådgivning bygger også på personlig tillid. Fionia Bank gør derfor meget ud af at udvikle og fastholde personlige relationer til alle vore kunder. Der er ikke langt til en afdeling i Fionia Banks markedsområde, hvor kunden kan være sikker på at kunne få løst næsten alle finansierings eller rådgivningsopgaver. Kan vi ikke klare opgaven lokalt, har den lokale rådgiver adgang til at trække på specialisterne i hovedsædet. I nødvendigt omfang er Fionia Bank efter aftale også tilgængelig for rådgivning udenfor normal kontortid, hvis kunden har behov for det. Langt de fleste daglige transaktions og ekspeditionsbehov kan lettest løses via elektroniske systemer, som er tilgængelig stort set døgnet rundt. Dermed kan kunden få løst disse opgaver, når det passer ind i kundens dagligdag. Formuende kunder Det er ikke kun eliten, der har en formue, som kræver pleje. Mange mennesker i gruppen fra 50 år og op har foretaget store opsparinger, både i pensionsordninger og som frie midler, ligesom mange har meget store friværdier i ejerboligen, som de gerne vil gøre aktiv. Fionia Bank har derfor udskilt formuende kunder som et særligt segment, der kræver specialistrådgivning på et meget højt niveau. Der er ligeledes behov for stor kompetence indenfor skat og arveret. Produkt og rådgivningskompetencen omfatter foruden traditionelle obligationer og aktier også virksomhedsobligationer og generelt nye markeder. Endvidere tilbyder Fionia Bank derivater. Det er et område, som bliver udviklet i de kommende år. Fionia Bank har derfor opbygget et formuecenter, med en direktør i spidsen. Til formuecenteret er tilknyttet dels et antal formueplanlæggere og dels et antal chefrådgivere på pension og investering. Fionia Bank har etableret en afdeling i København udelukkende med henblik på at betjene formuende kunder. Som udgangspunkt skal kunden have en formue over 6 mio. kr. for at blive betjent af specialisterne i Formuecentret. Øvrige formuende kunder betjenes af investeringsrådgiverne i de enkelte afdelinger. De kan dog i relevant omfang trække på specialisterne i Formuecentret. Erhvervskunder Fionia Bank ønsker at være full service bank for mindre og mellemstore virksomheder. Der stilles imidlertid meget forskellige krav til rådgivningen af vore erhvervskunder. Banken har derfor delt leverancesystemet op i tre søjler, nemlig erhvervskunder, storkunder og landbrug. Første søjle omfatter de mindre erhvervskunder. De betjenes af veluddannede specialister, som er fordelt på 9 afdelinger i bankens markedsområde. Kunden kan udmærket være kontoførende i en anden afdeling. Det kan være praktisk i forhold til f.eks. indlevering af døgnboks. Kundemøder vil ligeledes kunne afholdes i den kontoførende afdeling, selvom rådgiveren har normal kontoradresse i en af de 9 afdelinger. Vi kommer til kunden.

19 Side 19 / 58 De ni afdelinger er bemandet med chefrådgivere, som kan matche kundernes normale behov for rådgivning. Derudover råder afdelingerne over specialister indenfor finansiel rådgivning og cash management. Anden søjle består af storkunder og kunder der tidligere var tilknyttet finanscenteret. Alle medarbejdere i storkundeafdelingen har fast kontoradresse i hovedsædet, men kommer gerne til kundemøder enten hos kunden eller i en af vore afdelinger, der ligger tæt på kunden. Afdelingen råder ligeledes over specialister indenfor finansiel risikostyring og cash management. Tredje søjle består af landbrugskunder. Rådgivningsbehovet hos den enkelte landmand er steget markant i de seneste 10 år. Det hænger meget snævert sammen med at, den enkelte bedrift er blevet meget større. Til gengæld er der langt færre landbrug end for 10 år siden. Dermed er der også færre kunder i hver enkelt af Fionia Banks afdelinger. Fionia Bank har taget konsekvensen af at der er færre landbrugskunder, som så til gengæld driver en langt mere kompliceret forretning end tidligere. Vi samler i løbet af 2009 alle vore landbrugsrådgivere i én afdeling. Dermed vil landmanden møde en rådgiver, som er specialist inden for den produktionsgren, som landmanden har specialiseret sig i. Igen gælder at nok har landbrugsrådgiverne fælles kontoradresse, men kundemøder kan arrangeres, hvor det passer kunden bedst. Institutionelle kunder Fionia Bank, Markets har gennem en årrække opbygget en position på kapitalmarkedet, som langt overstiger, hvad sammenlignelige banker har. På obligationsmarkedet er Fionia Bank, Markets primary dealer i statsobligationer, dvs. en af de banker som Nationalbanken foretager sin handel igennem. Fionia Bank er ligeledes market maker i en lang række realkreditobligationer. Med udgangspunkt i det flow af handler, der følger af at være primary dealer og market maker, har Fionia Bank kontakt til en lang række institutionelle investorer. Fionia Banks stærke position i markedet illustreres bl.a. af, at Markets hvert år afholder en investeringskonference, senest i september Talerne kommer fra internationale finanshuse. I 2008 var en af hovedtalerne Jürgen Stark, som er medlem af den øverste ledelse i Den Europæiske Centralbank. Den mediemæssige opmærksomhed var tilsvarende stor. Bl.a. overværede en reportagehold fra TV2 NEWS hele konferencens første dag. Foruden direkte handel med kunder tilbyder Fionia Bank også kapitalforvaltning. En lang række virksomheder, mindre institutionelle investorer og formuende private kunder foretrækker at afgive et mandat til Fionia Bank. Dermed får de en professionel pleje af deres formue i overensstemmelse med den aftalte investeringsprofil. Kunden slipper for dagligt at skulle overvåge markedet og selv reagere på dagens bevægelser. Det gør Fionia Bank på kundens vegne. Tilsvarende har en stor del af bankens pensionskunder valgt at placere deres pensionsopsparing i Fionia Invest, der er en ny og anderledes måde at håndtere puljepension på. Her er det igen Fionia Banks forvaltningsspecialister, der foretager handlerne i markedet. Kunderne placeres som hovedregel i én af fire kategorier, afhængig af alderen og dermed tiden til pensionstidspunktet.

20 Side 20 / 58 Lokale pengeinstitutter Gennem mere end ti år har ca. 50 lokale pengeinstitutter samarbejdet med Fionia Bank. Samarbejdet omfatter mange forskellige områder. Typiske områder er clearing, fonds og udlandsforretninger. Nogle er knyttet tættere til Fionia Bank i form af en pakke. Det omfatter bl.a. adgang til Fionia Banks forretningsgang, adgang til Fionia Banks interne kurser for det lokale pengeinstituts medarbejdere. Fordelen for de lokale pengeinstitutter er, at de dermed kan tilbyde deres kunder rådgivning og produkter på samme høje niveau, som Fionia Bank kan til sine kunder. Det vil ikke være muligt for de lokale pengeinstitutter at opbygge og vedligeholde denne kompetence uden en stærk underleverandør som Fionia Bank.

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere