UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING Tirsdag den 28. april 2009 Klokken 8:30-10:30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup Mødelokale: Administrationsbygningen - mødelokale 1 på 1. sal. Møde nr. 3 Mødet slut kl. 10:00 Medlemmer: Benedikte Kiær Michael Lange Bent Larsen Hans Toft Abbas Razvi Marianne Stendell Georg Miksa Allan Schneidermann Anna Rosbach Fraværende: Bent Larsen Hans Toft fra kl Abbas Razvi Marianne Stendell Georg Miksa

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udkast til handlingsplan for den regionale udviklingsplan 3 2. Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner 7 mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd blandt unge i Region Hovedstaden 3. Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Meddelelser Eventuelt 19 2

3 Den 28. april 2009 UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING SAG NR. 1 UDKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN SAGSFREMSTILLING I kommissoriet for underudvalget er det blevet fastlagt, at underudvalget skal drøfte og komme med input til forslag til regionale udviklingsinitiativer, som udvikles og igangsættes i regi af den regionale udviklingsplan og den opfølgende handlingsplan. I det følgende præsenteres processen med og indholdet i udkast til handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Baggrund Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 den regionale udviklingsplan (RUP) for hovedstadsregionen. Udviklingsplanen indeholder en vision og syv pejlemærker indenfor temaerne infrastruktur, uddannelse, natur/miljø, erhvervsudvikling, kultur- og oplevelser samt internationalt samarbejde. Den regionale udviklingsplan har sat retning og mål for en lang række tiltag på både lokalt, regionalt og statslig niveau. Fx indgik udviklingsplanens væsentligste løsningsforslag inden for infrastruktur i et fælles regionalt/kommunalt indspil til regeringens infrastrukturkommission, og sikrede derved parterne stor indflydelse på den nationale trafikaftale. Desuden er mange af de konkrete løsningsforslag på infrastrukturområdet blevet igangsat. Fx har 30 parter på begge sider Øresund igangsat et ambitiøst samarbejde i Øresundsregionen om infrastruktur og byudvikling. Projektet skal bl.a. analysere, hvordan man skaber et bæredygtigt transportsystem og realiserer en bæredygtig byudvikling i Øresundsregionen. På uddannelsesområdet har mange af de problemstillinger og udfordringer, som den regionale udviklingsplan rejser, påvirket og formet den offentlige debat. Fx peger udviklingsplanen på regionens store frafald på ungdomsuddannelsesområdet, hvor hver femte elev falder fra. Siden 2008 er der sat en lang række initiativer i søen for at mindske frafaldet. Desuden har de regionale erhvervsskoler haft et øget fokus på frafaldsproblematikken og i tråd med målsætningerne i udviklingsplanen udviklet og igangsat nye initiativer. Hvad angår de videregående uddannelser bl.a. på universiteterne, drøftes udfordringer og muligheder på det område hyppigt i Vækstforum Hovedstaden, hvor en række initiativer er igangsat i erhvervsudviklingsstrategien. Endvidere har universiteterne mulighed for at søge om medfinansiering af projekter fra EU s strukturfondsmidler. På miljø- og naturområdet er der fx i forhold til det regionale stinet igangsat mange kommunale og tværkommunale indsatser. Dette arbejde understøttes af trafikaftalen fra januar 2009, hvor der er afsat 100 mio. kr. til sammenhængende og innovative cykelprojekter i Desuden er der også igangsat mange initiativer 3

4 vedrørende forbedring af luftforurening. Fx har Københavns Kommune etableret Danmarks første miljøzone. Miljøzonen omfatter lastbiler og busser over 3,5 ton og stiller krav til, at disse køretøjer skal have påmonteret partikelfiltre. Dialogproces For at sikre yderligere handling og konkret implementering af udviklingsplanens løsningsforslag er administrationen ved at udarbejde en handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Resultatet foreligger nu i form af første udkast til en handlingsplan. Arbejdet startede med, at KKR Hovedstaden blev forelagt en procesplan for udarbejdelse af handlingsplanen i november Januar 2009 blev alle kommuner i hovedstadsregionen inviteret til et dialogmøde for at formidle deres interesse og behov for at udvikle regionale løsninger på de udfordringer, der beskrives i RUP en vedrørende infrastruktur, natur og miljø. Herefter har administrationen været i dialog med bl.a. Transportministeriet, Vejdirektoratet, By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, kommuner, og enkelte interesseorganisationer for at videreudvikle de idéer og forslag til initiativer, som fremkom på mødet med kommunerne i januar. På uddannelsesområdet har administrationen løbende været i dialog med centrale uddannelsesaktører for at drøfte og udvikle løsninger på de regionale udfordringer. Administrationen har været i dialog med kommunerne gennem KKR's udvalg vedr. Børne- og Kulturområdet og har holdt en række møder med repræsentanter fra erhvervsskolerne, øvrige ungdomsuddannelser, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Udkast til handlingsplanen har desuden løbende været drøftet med en administrativ RUP-følgegruppe med deltagelse af bl.a. sekretariatet for KKR Hovedstaden. Handlingsplanen består dels af en beskrivelse af status for implementering af RUP ens løsningsforslag og dels af 16 konkrete initiativer indenfor infrastruktur, uddannelse og natur/miljø. Kortlægning af den igangværende indsats Statusbeskrivelsen bygger på Oxford Researchs kortlægning af initiativer i hovedstadsregionen, som er igangsat af offentlige myndigheder og som relaterer sig til udfordringerne og løsningsforslagene i udviklingsplanen. Kortlægningen kan læses på linket: g+af+aktiviteter/ For at skabe overblik over denne omfattende status har Oxford Research anvendt et trafiklyssystem. Hvert løsningsforslag fra RUP en er blevet tildelt et rødt, gult eller grønt trafiklys afhængig af i hvor høj grad, det enkelte løsningsforslag er blevet gennemført. Trafiklysvurderingen er baseret på 1) hvilke og hvor mange aktører, der deltager i det enkelte initiativ - som en indikator for initiativets effekt 4

5 2) initiativets økonomiske størrelse som en indikator for initiativets gennemslagskraft 3) initiativets RUP-relevans om initiativet er sammenfaldende med udfordringer og løsningsforslag i RUP en Kortlægningen viser, at kommuner, region og stat har igangsat en omfangsrig indsats, der håndterer mange af de udfordringer og løsningsforslag, der er beskrevet i RUP en. Indsatsen er dog ofte ikke tilstrækkelig markant og bredt favnende. Derfor har langt de fleste indsatsområder fået enten et gult eller et rødt trafiklys. På infrastrukturområdet har fx løsningsforslagene - styrket anvendelse af intelligent trafikstyring og flere store parker og rejs anlæg ved de store indfaldsveje fået gult lys, mens etablering af jernbane- og vejforbindelse i Ring 5 har fået rødt lys. På uddannelsesområdet har fx løsningsforslagene - styrket vejledning og bedre rekruttering til plejeomsorgsuddannelser fået gult lys, mens samspil mellem uddannelsernes erhvervsrelevans og faglige udvikling og målretning mod regionale erhvervsmæssige behov har fået rødt lys. På natur- og miljøområdet har fx løsningsforslagene - etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland - forøget kapacitet til behandling af forurenet jord og satsning på kollektiv trafik fået gult lys, mens udvikling af en miljøvenlig bilpark har fået rødt lys. Handlingsplanens initiativer Handlingsplanens 16 nye konkrete initiativer tager fat på nogle af disse områder i RUP en, hvor der mangler handling. Initiativerne er formuleret på et overordnet niveau, og skal videreudvikles i løbet af efteråret i samspil med relevante og interesserede aktører. Initiativerne tager form af enten analyser, der bibringer ny viden om konkrete problemstillinger; pilotprojekter, der bidrager til udvikling af nye løsninger eller afprøver nye samarbejdsformer; etablering af faglige netværk eller initiativer, der bidrager til kompetenceudvikling. På infrastrukturområdet er der formuleret 6 initiativer i handlingsplanen. Et af dem vedrører strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejinfrastrukturen i hovedstadsområdet. Analysen skal klarlægge fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder. Et andet initiativ er analyse og kortlægning af mulighederne for at etablere parker og rejs-anlæg ved udvalgte stationer og trafikale knudepunkter. På uddannelsesområdet er der formuleret 4 brede initiativer i handlingsplanen. Et af dem vedrører en styrket vejledningsindsats og består af 4-5 projekter om bl.a. nyt informations- og vejledningsmateriale til folkeskolens afgangsklasser, vejledningssamarbejde mellem produktions- og erhvervsskoler og mentorordninger på erhvervsskolerne. Endelig er der i handlingsplanen formuleret 6 initiativer på natur- og miljøområdet. Et af dem vedrører rekreative områder og skal bl.a. undersøge mulighederne for at forlænge de grønne kiler og udvikle den femte grønne ring. Et andet initiativ handler om at reducere luftforening ved at skabe mulighed for nemt og sikkert 5

6 at cykle i hele Øresundsregionen. Dette skal bl.a. ske ved at registrere og udbedre missing links i det regionale cykelstinet og harmonisere skiltning af cykelstier. Regionens rolle Det er en forudsætning for handlingsplanens succes, at initiativerne forankres og gennemføres hos de myndigheder og aktører, der har ansvar og/eller interesse herfor og som bidrager med ressourcer. Regionen kan som udgangspunkt ikke varetage et projektlederansvar for de enkelte initiativer. Regionen kan til gengæld bidrage til at initiativerne igangsættes og formuleres. I nogle tilfælde vil regionen også kunne følge samt bidrage til den videre udvikling af initiativerne, mens regionen i andre tilfælde vil trække sig tilbage, når initiativet er kommet godt fra start. Regionen har desuden mulighed for at medfinansiere op til 50 % af de enkelte initiativer i handlingsplanen. Regionen har i 2009 afsat ca. 17 mio. kr. til regionale udviklingsprojekter generelt og ca. 30 mio. kr. specifikt til uddannelsesprojekter. Det endelige udkast til handlingsplanen drøftes af RUP-følgegruppen den 12. maj, KKR s formandskab den 15. maj, URU den 26. maj og regionsrådet den 24. juni KONKLUSION Udkastet blev gennemgået og drøftet. Der blev aftalt en række tilføjelser. Endvidere vil der blive udarbejdet en supplerende oversigt over RUP-forslag, hvad der er under gennemførelse på anden vis samt hvad de 16 handlingsplanforslag er målrettet. Sagen drøftes på ny på URU-mødet den 26. maj Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til handlingsplan for den regionale udviklingsplan. Sagsnr: Arkiv:

7 Den 28. april 2009 UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING SAG NR. 2 KONKLUDERENDE REDEGØRELSE FOR UDFORDRINGER OG HANDLEPLANER MHT. ULIGHEDER I UDDANNELSESVALG OG STUDIEADFÆRD BLANDT UNGE I REGION HOVESTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Underudvalget for regional udvikling har på udvalgsmøder d. 17. februar og 31. marts 2009 drøftet udfordringer og indsatsområder i forhold til at imødegå uhensigtsmæssige uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd blandt unge og unge voksne i Region Hovedstaden. Ulighed skal ses i forhold til den nationale målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Drøftelserne er sket på baggrund af to notater, der dokumenterer markante forskelle i uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i regionens kommuner, og som udpeger en række indsatsområder, som regionen vil fokusere på fremover for at imødekomme ulighederne. Sigtet er, at regionens handlingsplan for den regionale udviklingsplan skal indeholde initiativer, der følger op på de indsatsområder, som er beskrevet her. Administrationen har på baggrund af de to foregående oplæg udarbejdet et konkluderende notat, hvor der bliver samlet op på de analyser, mål og handleplaner, som tidligere er blevet præsenteret. Notatet i bilag 1 indeholder redegørelser for følgende: 1. Unges uddannelsesmønster og studieadfærd i Region Hovedstaden 2. Ungdomsuddannelsernes geografiske placering og kapacitet og videregående uddannelsers geografiske placering 3. Region Hovedstadens strategi og handleplaner for at imødekomme udfordringer på uddannelsesområdet 1. Unges uddannelsesmønster og studieadfærd i Region Hovedstaden Hovedstadsregionen står over for en særlig udfordring, når det kommer til ulighed i uddannelse. Der er væsentlige sociale, økonomiske, kulturelle og geografiske forskelle internt i regionen, og der er et stort spænd mellem dem, der klarer sig godt i uddannelsessystemet, og dem der har svært ved at gennemføre en uddannelse. Administrationen har kortlagt de unges uddannelsesmønster og studieadfærd i regionens kommuner i forhold til karaktergennemsnit, frafald samt igangværende uddannelse og forventede opnået uddannelsesniveau. Kortlægningen viser, at der er markante forskelle på, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet i regionens kommuner. 7

8 Ser man på unges karaktergennemsnit fra folkeskolen skiller især flere vestegnskommuner og nogle nordsjællandske kommuner sig ud ved, at eleverne forlader skolen med lavere karaktergennemsnit end lands- og regionsgennemsnittet. I den modsatte ende ligger flere kommuner nord for København. Her er karaktergennemsnittene markant højere end regions- og landsgennemsnittet. I nogle kommunerne forlader de unge folkeskolen med et karaktergennemsnit på 5,5. Til sammenligning er samme tal 6,4 for hele landet, og 7,8 for de kommuner der præsterer bedst i regionen. Der tegner sig et lignende geografisk mønster i gymnasiet som i folkeskolen. Dog er karakterspændet mellem kommunerne ikke lige så stort som på folkeskoleområdet. Det skal særligt bemærkes, at andelen af gymnasieelever, der gennemfører deres gymnasieuddannelse i region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet (82 % i region Hovedstaden for de almene gymnasieuddannelser mod 84 % på landsplan) Ser man på, hvorvidt regionens unge er i uddannelse, hvilken uddannelsestype de er i gang med, og hvordan vi kan forvente, at de unge generationer uddanner sig fremover, kan der spores et mønster, der i mange henseender ligner mønstret i folkeskolen. I flere af de kommuner, som ligger lavt mht. karaktergennemsnit, er der også flere unge, der ikke er i gang med en uddannelse, og som ikke forventes at få en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Også her er der stor forskel på kommunerne eksempelvis forventer man, at 77,3 % af Ishøjs unge får en ungdomsuddannelse. Samme tal er 92,9 % i Allerød. Desuden tyder det på, at der er større risiko for, at unge ikke får en videre uddannelse senere i livet, hvis de ikke er i gang med en ungdomsuddannelse som 18årige. Ser man på, hvor mange unge, der falder fra undervejs i ungdomsuddannelsen, er frafaldet generelt større på erhvervsuddannelserne end på de gymnasiale uddannelser. Desuden er frafaldet på hf-kurserne større end på de almindelige gymnasieuddannelser. På nogle erhvervsskoler falder mere end halvdelen af eleverne fra i løbet af grundforløbet. 2. Ungdomsuddannelsers geografiske placering og kapacitet og videregående uddannelsers geografiske placering Udbuddet af uddannelser spiller en væsentlig rolle for unges uddannelsesvalg. Det er vigtigt, at der er et varieret uddannelsesudbud i hele regionen, så et begrænset antal studiepladser eller transportafstande ikke er barrierer for, at regionens unge gennemfører en ungdomsuddannelse og eventuelt en videregående uddannelse. Udbuddet af videregående uddannelser er langt størst i Københavnsområdet. Ungdomsuddannelsestilbuddene er mere ligelig fordelt i regionens kommuner. I visse områder er der dog et relativt lille udbud af ungdomsuddannelser sammenlignet med andre. Der er mange ungdomsuddannelsesinstitutioner i københavnsområdet, mens der er markant længere mellem dem i kommuner som Frederiks- 8

9 sund, Halsnæs og Gribskov. Udbuddet skal naturligvis ses i relation til befolkningstallet i kommunerne, men lange transportafstande har formentlig indflydelse på unges uddannelsesvalg især hvis de mangler opbakning til at søge uddannelse hjemmefra. I forhold til uddannelsernes kapacitet tyder det på, at kapaciteten på de almengymnasiale gymnasier generelt er tilstrækkelig i de fire fordelingsområder. Det skal dog bemærkes, at søgningen til de almengymnasiale uddannelser er steget i Der kan derfor være ændringer i forhold til de senere år. Det er sværere at få overblik over udbuddet af erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Det skyldes, at der ikke findes kapacitetstal på dette område, fordi udbuddet tilpasses antallet af ansøgere fra år til år, og fordi ansøgerne ikke fordeles centralt. Da der oprettes pladser afhængig af ansøgertallet, er der umiddelbart passende kapacitet på dette område. 3. Region Hovedstadens strategi og handleplaner for at imødekomme udfordringer på uddannelsesområdet Hovedstadsregionen står over for en særlig udfordring, når det kommer til ulighed i uddannelse. Der er væsentlige sociale, økonomiske, kulturelle og geografiske forskelle internt i regionen. Der er nogle områder i Region Hovedstaden, som står over for større udfordringer end andre. Det er nødvendigt at yde en særlig indsats over for unge i disse områder. Ellers er der risiko for, at vi ikke får brudt den negative spiral, der betyder, at nogle unge vokser op med markant ringere chancer for at få en uddannelse end andre. Der vil i 2009 blive sat særligt fokus på at imødegå uhensigtsmæssige uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd blandt unge og unge voksne i Region Hovedstaden. Regionen vil inden for rammerne af den regionale udviklingsplan arbejde på at reducere sociale og geografiske faktorers betydning for, at unge får en kompetencegivende uddannelse. Region Hovedstaden vil særligt fokusere på følgende indsatsområder: Fagligt løft af tosprogede og bogligt svage Vejledning Regional ulighed i uddannelsessystemet Det regionale erhvervslivs behov for kompetencer Der er udarbejdet handlingsplaner for hvert af de fire indsatsområder, som er nærmere beskrevet i bilag 1. Disse punkter forventes også at indgå i handleplanen for den regionale udviklingsplan. 9

10 KONKLUSION Sagen forelægges regionsrådet i juni 2009 parallelt med RUP-handlingsplanen. Administrationen undersøger, om det er muligt yderligere at opdele talmaterialet på de københavnske bydele, svarende til sundhedsprofil-opdelingen. Bilagsfortegnelse: 1. Konkluderende notat om Region Hovedstadens udfordringer og indsatsområder mht. uligheder i uddannelse og studieadfærd i regionen. 2. Oversigt over erhvervs- og SOSU-skoler i Region Hovedstaden. 3. Oversigt over produktionsskoler i Region Hovedstaden 4. Oversigt over videregående uddannelser i Region Hovedstaden 5. Kapacitet på Region Hovedstadens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 6. Region Hovedstadens initiativer på uddannelsesområdet Sagsnr: Arkiv:

11 Den 28. april 2009 UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING SAG NR. 3 EFFEKTIVITET I REGIONENS LOKALBANER OG REGIONALE BUSRUTER SAGSFREMSTILLING Underudvalget behandlede denne sag den 17. februar og 31. marts Sagsnotaterne fra møderne er vedlagt som bilag. Der skal nu inden for rammerne af udvalgets kommissorium udarbejdes et konkluderende notat som grundlag for udvalgets afrapportering til Regionsrådet. På mødet den 31. marts 2009 var konklusionen, at udvalget ønsker, at afrapporteringen til Regionsrådet peger på behovet for at følge Movias videre arbejde med udvikling og implementering af trafikplan for Nordsjælland tæt i forhold til effektiviteten af den kollektive trafik. Udvalget pegede derudover på muligheden for en øget anvendelse af incitamentsaftaler, betydningen af en god korrespondance mellem de regionale busser og lokalbaner, behovet for en effektiv markedsføring samt indsatsen for at skabe tryghed for chaufførerne. Hovedkonklusionerne fra udvalgets drøftelser er: 1. Der er særlige udfordringer for trafikken i Nordsjælland både økonomisk og planlægningsmæssigt 2. Der er behov for et særligt fokus på samspillet mellem busser og lokalbaner både for at sikre en bedre køreplanlægning, korrespondancer mellem tog og bus og en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer Økonomiske nøgletal for lokalbaner og regionale busser Udvalget er blevet præsenteret for følgende nøgletal, der afspejler de lokale jernbaners og de regionale bussers økonomiske effektivitet: Baner: Strækning Passagerer Udgift Selvfinansie- (mio.) pr. pass. ringsgrad ( kr.) (pct.) Frederiksværk 1,358 15,10 47,3 Gribskov 1,348 16,21 44,2 Hornbæk 0,659 9,52 38,7 Lille Nord 0,933 14,01 55,4 Nærum 0,635 4,83 46,7 I alt 4,935 14,49 46,2 11

12 Busser: Rutenr. Påstigere Nettoudgift Selvfinansie- (mio.) pr. påstiger ringsgrad (kr.) (pct.) 308 0,130 18,61 36, ,436 11,10 48, ,246 19,40 30,5 300S 4,742 3,95 67,2 400S 2,554 3,42 73,6 500S 3,081 4,81 68,5 600S 1,055 7,02 63,8 I alt 12,243 5,04 65,3 Konklusion: For lokalbanerne er der en del forskel på selvfinansieringsgraden. Hornbækbanen ligger i bund og Lille Nord i top. Sammenligner man med andre lokalbaner i Danmark er der ingen væsentlig forskel på niveauet for selvfinansiering. Lokalbanerne er omfattet af en aftale med staten, hvorefter det statslige investeringstilskud er betinget af et fastsat driftsomfang på banerne. Hvis der køres mindre f.eks. hvis en bane lukkes kan der blive tale om tilbagebetaling af en del af investeringstilskuddet. Aftalen løber til og med For busserne er de tværgående S-busser et populært produkt. Det viser sig tydeligt i oversigten. De mere lokale linjer 308 og 319 fra Frederikssund til Farum hhv. Helsinge har ikke den samme passagertilgang. Den særlige problemstilling vedr. linje 400/400S omtales nedenfor. Helt generelt viser nøgletallene, at der er en betydeligt lavere selvfinansieringsgrad for banerne end for busserne. Samtidig er nettoudgiften pr. påstiger næsten tre gange så høj i togene som i busserne. Selv om togene gennemsnitligt transporterer passagererne længere end busserne, er toget et betydeligt dyrere tilbud end busserne. Passagertallene på lokalbanerne skal følges tæt for at følge udviklingen. Trafikplan for Nordsjælland Movia har udarbejdet et forslag til en plan for trafikken i Nordsjælland, som går under arbejdstitlen Projekt Nordkalotten. Hensigten er at optimere tog- og busdriften i lokalbanernes opland og skaffe flere passagerer i det samlede system. Der er set på bussernes rolle, som tilbringer til togene og på et hovedrutenet for busserne med faste minuttal og faste korrespondance mellem tog og bus i udvalgte knudepunkter. Samtidig lægges op til, at paralleldrift mellem tog og busser bliver minimeret. Movia mener, at dette kan især få en positiv betydning for Hornbækbanen, som konkurrerer med en kommunal buslinje, der kører parallelt med banen. I planen indgår desuden en øget markedsføringsindsats. Movia arbejder nu 12

13 med at sætte økonomi på forslagene, som herefter skal drøftes med de involverede kommuner og regionen. Konklusion: Udvalget ønsker at følge fremdriften i Projekt Nordkalotten tæt, herunder arbejdet i projektet med at få klarlagt de egentlige pendlerstrømme og de økonomiske konsekvenser. Administrationen vil i forbindelse hermed fortsætte dialogen med Movia om at optimere bus- og lokalbanedriften i Nordsjælland, herunder at sikre bedre korrespondancer mellem lokalbaner og busser. Samtidig bør indtænkes en markedsføringsstrategi for de nye initiativer. Linje 308 og 400 Udvalget har haft særlig opmærksomhed på de to buslinjer, der har den laveste selvfinansieringsgrad. Linje 400 er i praksis aftendelen af linje 400S. Forskellen er, at linjen betjener samtlige stoppesteder på strækningen. Samlet har linje 400/400S en økonomi på niveau med de øvrige S-busser. Linje 308 mellem Farum og Frederikssund er sammen med tre kommunale linjer en del af den samlede busbetjening i området. Movia vurderer, at der er basis for en optimering af den samlede busdrift i området. Det fordrer dog et samarbejde mellem de tre involverede kommuner og regionen. Konklusion: Movia opfordres til at tage initiativ til sammen med de tre kommuner og regionen at udarbejde forslag til optimering af den lokale og regionale busdrift mellem Farum og Frederikssund. Incitamentsaftaler m.m. Movia har sammen med nogle af kommunerne og operatørerne indgået incitamentsaftaler, som giver operatørerne en del af merindtægten ved passagerfremgang. Indtil videre er det gennemført som forsøg på to buslinjer. Forsøget har været en succes med betydelig fremgang i passagertallet. Movia ønsker at udvide antallet af incitamentsaftaler i de kommende år. Der vil i april 2009 blive forelagt en sag i Regionsrådet om indgåelse af incitamentsaftaler for de regionale buslinjer 300S og 400/400S. Udvalget har også set på chaufførsikkerheden i busserne. Der er ingen fast tendens over årene i antallet af voldelige episoder. Der arbejdes løbende fra Movias og operatørernes side med initiativer, der skal fremme sikkerheden. Det drejer sig bl.a. om videoovervågning, kurser i konflikthåndtering og minimering af kontantbeholdninger i busserne. 13

14 Konklusion: Udvalget finder, at incitamentsaftaler vil være et godt instrument i indsatsen for at øge passagertallet på de regionale buslinjer. Derudover ønsker udvalget, at der fortsat fra Movias og operatørernes side er fokus på chaufførsikkerheden i busserne. KONKLUSION Sagen forelægges regionsrådet i maj 2009, parallelt med Movia-bestiller-sagen for Bilagsfortegnelse: 1. Notat fra KRU af 9. februar 2009 (til URU) 2. Notat fra Movia af 6. marts 2009 (til URU) 3. Passagertal på lokalbanerne Sagsnr: Arkiv:

15 Den 28. april 2009 UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING SAG NR. 4 DEN ØRESUNDSREGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI (ØRUS) BAG- GRUND, INDHOLD OG PROCES SAGSFREMSTILLING I henhold til kommissoriet for 2009 skal underudvalget vedr. regional udvikling følge udarbejdelsen af den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS). Baggrund Den 6. marts 2008 besluttede Øresundskomiteens forretningsudvalg, at der skal udarbejdes en Øresundsregional udviklingsstrategi. Målet er at have en færdig strategi for udviklingen af Øresundsregionen klar til politisk godkendelse i april/maj Det er endvidere besluttet, at udarbejdelsen af ØRUS skal ses i sammenhæng med og inddrage relevante regionale og kommunale strategier, herunder de regionale udviklingsplaner, samt OECD s analyse af hovedstadsregionen og tidligere projekter i Øresundsregionen, herunder ØRIB I og II. Derudover er det aftalt, at Interreg-projektet Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen (IBU), som Region Hovedstaden sammen med de to andre regioner har taget initiativ til, skal levere en væsentlig del af de analyser og det baggrundsmateriale, der vil indgå som grundlag for ØRUS. De første resultater fra IBU offentliggøres således i forbindelse med en politisk konference, som regionerne arrangerer i samarbejde med Øresundskomiteen den 11. september Den Øresundsregionale udviklingsstrategi er forankret i Øresundskomiteens forretningsudvalg, som har det politiske ansvar for udarbejdelsen af strategien. Forretningsudvalget har nedsat en ledningsgruppe, der har det administrative ansvar for udarbejdelsen af ØRUS og koordinering af processen. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af kontorchefer/udviklingschefer med deltagelse fra de tre regioner og øvrige medlemmer af Øresundskomiteen. Region Hovedstaden deltager aktivt i udarbejdelsen af ØRUS, således er regionen repræsenteret i forretningsudvalget, ledningsgruppen og arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har udarbejdet en ramme for ØRUS, der er blevet forelagt Øresundskomiteens forretningsudvalg d. 20. april Med godkendelsen af dette dokument er den politiske ramme for proces og indhold i ØRUS blevet fastlagt. 15

16 Den politiske ramme for ØRUS Den politiske ramme og den overordnede proces for udarbejdelse af ØRUS fremgår af vedlagte notat, som har været behandlet i Øresundskomiteens forretningsudvalg. Forretningsudvalget har på baggrund af mødet den 20. april besluttet, at den indholdsmæssige ramme for ØRUS indeholder fire hovedtemaer. Disse er bl.a. valgt med udgangspunkt i den nyligt offentliggjorte OECD-analyse af hovedstadsregionen. De fire temaer, som alle er centrale for Øresundsregionens konkurrenceevne, er følgende: Tilgængelighed og mobilitet Viden og innovation Et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarked Kultur og events i Øresundsregionen Arbejdet med Kultur og events i Øresundsregionen er allerede i gang og vil blive indarbejdet i ØRUS i forbindelse med dennes udformning. Udover de fire hovedtemaer indeholder rammen tre tværgående emner, der vurderes at have særlig betydning for en attraktiv og konkurrencedygtig Øresundsregion, og som i større eller mindre grad knytter sig til de fire hovedtemaer. De tre tværgående emner er: Attraktivitet og åbenhed: fx i forhold til tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft og de internationale forbindelser til regionen Klima og miljø: fx i forhold til satsning på kollektiv trafik samt forskning og innovation Sundhed og helse: fx forskning og innovation inden for bio-sundhed og events med fokus på idræt og sport Proces Udarbejdelsen af ØRUS starter op ultimo april efter Øresundskomiteens forretningsudvalgs behandling og løber frem til foråret 2010, hvor den sendes i høring. Selve arbejdet med udviklingsstrategien falder i to hoveddele. Første del er udrednings- og kortlægningsdelen, som løber frem til september måned, mens den anden del omfatter udarbejdelsen af selve strategien frem til årsskiftet. I løbet af 2009 vil der blive afholdt en række møder med medlemsorganisationerne og andre aktører på begge sider af Øresund for at give information og viden om arbejdet Udviklingsstrategien forventes vedtaget og præsenteret i forbindelse med det årlige Øresundsting i maj 2010 og Øresundsbroens 10-års jubilæum. Procesplanen fremgår af rammen for ØRUS. (Bilag 1) 16

17 KONKLUSION Udvalget tog orienteringen til efterretning. Administrationen udarbejder et notat om Øresundsorganisationer. Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til ramme for ØRUS. Bilag til mødet i Øresundskomiteens FU/VU d Sagsnr: Arkiv:

18 Den 28. april 2009 UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING SAG NR. 5 MEDDELELSER 1. Ændring af tidspunktet for mødet i underudvalget for regional udvikling den 24. november I henhold til den fastlagte tidsplan for underudvalgenes møder afholdes der møde i underudvalget for regional udvikling tirsdag den 24. november På grund af valget den 17. november 2009 foreslås mødetidspunktet ændret til: Tirsdag den 1. december 2009, kl Udvalget er enige herom. 2. Agenda 21 Underudvalget vedr. regional udvikling blev den 31. marts 2009 orienteret om processen for implementering af Agenda 21 på virksomhederne. Der har som planlagt nu været holdt møder med virksomhederne på direktionsniveau, og der er generelt bred tilslutning til at indføre miljø- og energiledelse samt at deltage i processen med at opbygge en handleplan for region Hovedstaden. Procesplanen følges således og næste step i planen er en nærmere kortlægning af forbruget på strategiens seks indsatsområder: energi, luft og klima, vand, spildevand, kemikalier og affald. Kortlægningen udarbejdes af virksomhederne. URU vil blive holdt løbende orienteret om processen. Første udkast til handleplan forventes forelagt URU i september/oktober

19 Den 28. april 2009 UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING SAG NR: 6 EVENTUELT MØDET SLUT: KL. 10:00 NÆSTE MØDE: Tirsdag den 26. maj

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet REGION HOVEDSTADEN Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet Bilag 3 Koncern Regional Udvikling

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 28. september 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 7 Medlemmer: Marianne Stendell

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden Stillings- og personprofil Direktør By- og Pendlercykel Fonden December 2015 Opdragsgiver By- og Pendlercykel Fonden Adresse By- og Pendlercykel Fonden Bredgade 36B, 3. sal 1260 København K Stilling Direktør

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere