2 Esbjerg Forsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Esbjerg Forsyning A/S"

Transkript

1 miljøredegørelse

2 2 Esbjerg Forsyning A/S

3 Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S Ledelsens beretning Miljøpolitik Miljøarbejdet Organisationen Miljøaktiviteter og informationer til interessenter Miljøhændelser Vand A/S Stamdata for Vand Væsentlige processer, miljø- og risiko forhold for Vand A/S Miljødata Varme A/S Stamdata for Varme Væsentlige processer, miljø- og risikoforhold for Varme A/S Miljødata Energibesparelser Spildevand Stamdata for Spildevand Væsentlige processer, miljø- og risikoforhold for Spildevand A/S Miljødata Andre væsentlige miljøforhold Administrationsbygningen på Ravnevej Affald Resultat og målopfyldelse for Nøgleindikatorer (EMAS III) Miljømål for Verifikationserklæring og certifikat Miljøredegørelse

4 1. Esbjerg Forsyning A/S Navn: Ejerforhold: Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Aktieselskab ejet af Esbjerg Kommune Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: P-nummer: Administrerende direktør: Miljø kontaktperson: Jesper Frost Rasmussen Tenna Nørbygaard, Miljø og kvalitetskoordinator Antal ansatte: ca. 160 Hovedaktivitet: Forsyningsselskab for vand, varme og spildevand Esbjerg Forsyning A/S er et holdingselskab, der er ejet af Esbjerg Kommune. I Esbjerg Forsyning arbejdes der for at sikre kunderne en stabil, miljørigtig forsyning af fjernvarme, levering af rent drikkevand i høj kvalitet samt en sikker afledning af spildevand og overfladevand. Esbjerg Forsyning A/S har siden 1998 arbejdet systematisk med miljøledelse og Forsyningen er certificeret efter den international standard ISO 14001:2004 og er verificeret efter EMAS III-forordningen. Esbjerg Forsyning er en moderne virksomhed med 160 medarbejdere. 4 Esbjerg Forsyning A/S

5 2. Ledelsens beretning Esbjerg Forsyning A/S har som EMAS III-registreret virksomhed forpligtiget sig til løbende forbedringer på miljøområdet og til at udarbejde en miljøredegørelse som verificeres hvert år og følger kalenderåret. Miljøredegørelsen omtaler alle væsentlige miljøpåvirkninger, forbrug af råvarer/ressourcer, inddrager virksomhedens tilladelser og miljøgodkendelser og oplyser om status på miljømål. I 2010 har ledelsen afholdt kvartalsvise evalueringsmøder. Dette har medført, at der systematisk følges på op miljøledelsessystemets effektivitet, status på miljømål og konstaterede forhold i den interne audit. Statusoplysninger, referater mm. er løbende blevet offentliggjort på Esbjerg Forsynings intranet hvorved medarbejderne har kunnet holde sig informeret om status på miljøområdet. Miljømålene for 2010 er opfyldt, bortset fra 2 mål. Målet omhandlede substituering af røde kemikalier med 5% er ikke nået, da der ved årets udgang var registret 2 mere i forhold til udgangspunktet. Desuden har det ikke været muligt at foretage en præcis konklusion på virksomhedens mål om reducering af papirforbruget med 10%. Der er iværksat forskellige initiativer for at begrænse papirforbruget, men målemetoden besværliggør en klar konklusion. I afsnit 9 på side 36 ses en skematisk oversigt over miljømål for 2010 med uddybende forklaring på målenes status. En af Esbjerg Forsynings store miljøpåvirkninger er energiforbruget. Samlet set har Esbjerg Forsyning A/S et forbrug på over 19 mio. kwh om året. Der er gennemført mange projekter i løbet af året med henblik på at reducere energiforbruget. Blandt andet kan nævnes udskiftning af vinduer og isolering af vægge og lofter på Gjesing Varmeværk, omfattende renovering med bedre isolerede varmeledninger, idriftsættelse af lavtemperaturdrift på varmeområdet til minimering af varmetabet, ændring af beluftning på Aike vandværk mm. Den største energibesparelse er fundet i Spildevand på renseanlægsdriften, hvor især elforbruget er reduceret med kwh ved især procesomlægninger og ændringer af procesparametre så som iltkoncentrationen i den biologiske rensning. Dette er sket udelukkende på Rens Vest. En anden stor energibesparelse er fundet i forbindelse med omrøring i beluftningstanken. Her er der indført start/stop sekvenser i stedet for kontinuerlig omrøring 24 timer i døgnet. Dette tiltag er gennemført på flere anlæg. Til trods for de ovennævnte indsatser er energiforbruget stadig stort og Esbjerg Forsyning vil i 2011 fortsætte arbejdet med at skabe løbende forbedringer med specielt fokus på at gennemføre besparelser på energiområdet og der er opstillet nye miljømål for 2011, som kan ses i afsnit 11 startende på side 34. Jesper Frost Rasmussen Administrerende direktør Esbjerg d. 24. maj Miljøredegørelse

6 3. Miljøpolitik Esbjerg Forsynings miljøpolitik: Miljøbelastningen reduceres gennem en aktiv inddragelse af medarbejderne og samarbejdspartnere Kompetenceudvikling af medarbejderne skal sikre opfyldelse af miljømålsætninger Fastholde forbrugerens tillid ved dokumentation, service og forbrugerinformation Være i åben dialog med myndigheder, borgere og andre interessenter og yde informationer omkring vores miljømæssige forhold Miljøpolitikken er offentliggjort på Esbjerg Forsynings hjemmeside på og det samme gør sig gældende med forskellige diplomer, certifikater og redegørelser. Miljøpolitikken omsættes til målsætninger og miljømål, som munder ud i konkrete handlingsplaner. Der følges op på de årlige fastsatte mål gennem fastlagte procedurer i miljøstyringssystemet. 4. Miljøarbejdet 4.1 Organisationen Esbjerg Forsyning påtager sig det nødvendige ansvar for: En sikker og stabil vand- og varmeforsyning samt håndtering af spildevand med respekt for mennesker og miljø En adfærdsregulerende information af kunderne med henblik på begrænsning af energi- og ressourceforbruget Vedligeholdelse af aktiviteterne ved bedst mulig udnyttelse af hver miljøkrone Esbjerg Forsyning opfatter miljøarbejdet som en naturlig og nødvendig del af hverdagen for at drive en forsyningsvirksomhed. Arbejdet med miljøstyring sikrer desuden, at miljøforholdene i både teori og praksis er dokumenteret og i orden. Esbjerg Forsyning A/S har haft et miljøledelsessystem siden Opstarten af miljøstyring i Vandforsyningen skete i et samarbejde med brancheforeningen DANVA og 5 andre vandforsyninger. I Vand og Varme er systemet blevet implementeret i løbet af Det samme gør sig gældende i Spildevand, hvor især Renseanlæg Vest er gået i spidsen med både arbejdsmiljø- og miljøcertificering af anlægget i Ovennævnte systemer er efterfølgende samlet i ét system: QSE-system (Quality, Safety, Enviroment-system). Sammenlægningen af systemerne foregik i hele 2007 og i november 2008 skete den endelig launching af systemet på Esbjerg Kommunes intranet. Det samlede system blev certificeret efter den internationale standard ISO 14001:2004 i april Systemet er bygget op således, at Esbjerg Forsyning A/S efterlever de krav, der er i ISO og EMAS forordningen, men væsentlig er, at systemet er tilpasset Esbjerg Forsynings orga- 6 Esbjerg Forsyning A/S

7 nisation og den kultur, der er opbygget gennem mange års virke. Systemet tilpasses løbende de aktuelle behov. Ansvar og kompetence i forhold til miljøledelsessystemet (QSE-systemet) følger de almindelige ledelsesmæssige struk- turer i Esbjerg Forsyning. Dog er der nedsat grupper til styring og drift af miljøledelsessystemet. Diagrammet herunder viser QSE organisationen: Esbjerg Forsyning A/S Kvalitetschef og Formand for QSE-system Miljø/kvalitet ADMINISTRATION QSE-Styregruppemedlem økonomi QSE-Styregruppemedlem Ledelsessystemer QSE-gruppe kundeservice vand QSE-Styregruppemedlem Varme QSE-Styregruppemedlem spildevand QSE-Styregruppemedlem Vandteknik QSE-gruppe Varmeteknik QSE-gruppe Tek/Adm support QSE-gruppe drift drift ANLÆG Produktion Produktion Distribution Produktion Distribution Måler Figur 4.1: Gul kasse viser organisatorisk enhed på niveau 3, grøn kasse viser organisatorisk enhed på niveau 4, blå kasse viser organisatorisk enhed på niveau 5, mens orange oval viser funktioner/opgave placering. QSE-organisationen og ansvarsforhold er nærmere beskrevet i QSE-systemets dokumenter, dog har Esbjerg Forsynings administrerende direktør det overordnede ansvar for QSE-systemet. 4.2 Miljøaktiviteter og informationer til interessenter Miljøaktiviteter De senere års fokus på ressourceforbrug, særligt forbrug af el og hjælpestoffer, er fastholdt i 2010, og det har igen i år resulteret i væsentlige reduktioner i el-forbruget ca kwh. På spildevandsområdet er der gjort en stor indsats for at nedbringe forbruget. I 2010 er der taget en ny gasmotor i drift på Rens Vest. Denne gasmotor har en væsentlig bedre energiudnyttelse end de gasmotorer den afløser. Det betyder en øget el-produktion og produktion af så meget varme, at en del kan sælges til fjernvarmeforsyningen. Endvidere er der taget en ny slam/ slam varmeveksler i brug, der nedsætter varmeforbruget på anlægget og dermed øger mængden af varme, der kan sælges. Miljøredegørelse

8 Vandets dag 2010 I anledning af Vandets Dag 2010 og Ribes 1300-års jubilæum skænkede Esbjerg Forsyning A/S en vandfontæne til Ribe, således at byens borgere og turister fremover kan sluk ke tørsten i koldt, friskt drikkevand fra Es bjerg For syning. På billedet ses administrerende direktør Jesper Frost Rasmussen afprøve den nye fontæne. Informationer til interessenter Formidling af information om Esbjerg Forsynings miljøforhold i 2010 er primært sket via miljøredegørelsen, gennem møder med interne og eksterne samarbejdsparter og via pressen. I 2010 har der været en del presseomtale blandt andet om nedgravning af verdens største twin-rør med en diameter på 810 millimeter og om Esbjerg Forsynings el-bilsprojekt. De 2 viste eksempler er fra Esbjerg Ugeavis. 8 Esbjerg Forsyning A/S

9 4.3 Miljøhændelser 2010 I 2010 har der været 5 miljøhændelser alle hændelser er sket i Spildevand da hverken Vand eller Varme har haft miljøhændelser, der har medført overskridelser af vilkår, tilladelser eller resulteret i klager (miljøklager) af noget art. En tilstoppet kloak resulterede i at spildevand i ca. 1 måned løb ovenud af en brønd og ud på jorden og videre via en vejgrøft til Fovrfeld Bæk. Et kraftigt regnvejr underminerede en kloakledning, hvorved der opstod brud på ledningen. Som følge af bruddet blev der ledt spildevand ud i Spangsbjerg Møllebæk. En upåagtet gasalarm på Renseanlæg Øst resulterede i støjgener for beboere i området. De 2 resterende hændelser var overskridelse af udlederkravet for ammonium fra Ribe og Spandet Renseanlæg. På Ribe Renseanlæg var temperaturen i anlægget i februar og marts for lav til at den ønskede proces kunne forløbe. Spandet Renseanlæg blev i oktober forgiftet formentlig af styren i spildevandet fra strømpeforing af kloaksystemet i Spandet. I 2010 har der været 12 henvendelser fra borgere vedrørende lugtgener fra kloaksystemet. Generne er afhjulpet så hurtigt som muligt. 5. Vand A/S Esbjerg Forsyning leverer drikkevand i primært Esbjerg, Ribe og Bramming. Vandindvindingen til Esbjerg foregår overvejende i Brørup/Holsted området. Vandet gennemgår en simpel vandbehandling, hvorefter det pumpes ud til ledningsnettet til distribution. Esbjerg Forsyning leverer vand til ca. 80% af kommunes indbyggere. De resterende 20 % dækkes af private vandværker og private boringer. Esbjerg Forsyning er også en servicevirksomhed, der har til opgave at opfylde borgernes behov for godt og rent drikkevand. Opgaven indebærer, at Esbjerg Forsyning sørger for planlægning, etablering, drift og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg samt kontrol af vandkvaliteten. Desuden yder Esbjerg Forsyning vejledning og service til forbrugerne og sørger for måling af vandforbruget til afregning. 5.1 Stamdata for Vand CVR-nummer: Branche: Vandforsyning (360000) P-nummer: ESBJERG VAND A/S Indvindingstilladelser I henhold til Vandforsyningsplanen fra skal den samlede indvindingstilladelse ligge 15% højere end det faktiske forbrug, netop for at sikre dækningsbehovet og reservere ressourcen af vand til indvinding. Forbruget i Esbjerg Kommune ligger på 7,4 mio. m³ det seneste år. Udledningstilladelser Når vand udledes til recipient, kræver det tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Esbjerg Forsyning har følgende udledningstilladelser fra vandværker: Forum Vandværk: tilladelse til udledning af skyllevand efter genbrugsanlæg Astrup Vandværk: tilladelse til udledning af skyllevand efter genbrugsanlæg og efter nedsivning gennem bassin Tilsynsmyndighed: Miljø, Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Natur, miljø og byg, Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Spangsbjerg Vandværk: tilladelse til udledning af skyllevand Aike Vandværk: tilladelse til nedsivning Vand har i 2010 haft 7 vandværker i drift: 2 i Ribe, 1 i Bramming og 4 i Esbjerg. Ved udgangen af 2010 er Dagmarsgades Vandværk i Ribe taget ud af drift. Miljøredegørelse

10 Vandværk Adresse Indvindingstilladelse [m³] Udløbsdato Spangsbjerg Slåenvej 5, Esbjerg Gjesing Grønlandsparken 22, Esbjerg Forum Forum Hovedvej 177, Esbjerg Astrup Forum Hovedvej 125, Esbjerg Vognsbøl Gl. Vardevej, Esbjerg Ribe Nørremarksvej 49, Ribe Aike Vandværk og Hunderup kildefelt Risagervej 12, Gørding Kildefelt, Sekær Holsted Kildefelt, Bøgeskov Brørup Sum Anden indvinding Kildefelt, Vognsbøl Teknisk vand, Esbjerg Kildefelt, Kjersing Teknisk vand, Esbjerg Sum Noter til ovenstående tabel: 1) Ved ændring af lov om Vandforsyning af 15. december 2009 er vandindvindingstilladelser, der er gældende 1. januar 2010 forlænget til at gælde til 1 år efter vedtagelsen af den første kommunale handleplan i medfør af Miljømålsloven. 2) Ude af drift hele ) Esbjerg Forsyning har fra Esbjerg Kommune den 14. august 2010 modtaget endelig tilladelse for den samlede indvinding i Ribe. Dagmarsgades Vandværk er lukket pr. 31. december ) Esbjerg Forsyning har fra Vejen Kommune modtaget endelig tilladelse den 4. november Tabel 5.1: Indvindingstilladelser Vand. 10 Esbjerg Forsyning A/S

11 Ca. 30% af vandet til Brammings forsyningsnet leveres fra Bjøvlund Vandværk I/S, der ejes af vandværkerne i det tidligere Bramming Kommune i fællesskab. Fordeling af udpumpet vandmængde 2010 For at udnytte grundvandsressourcerne bedst muligt er der udarbejdet en vandforsyningsplan for årene I fremtiden satser vi på 3 indsatsområder, som er: 4,3% 6,7% n Husholdning n Erhverv n Institutioner, hospitaler n Tab at beskytte indvindingsområder at begrænse vandspild 37,9% 51,1% at spare på vandet Handlingsplan for Vand, 1. juli 2008 følges. Det betyder, at kapaciteterne gradvist tilpasses det nuværende lavere vandforbrug. Planen sikrer, at denne tilpasning sker under stadig sikring af forsyningssikkerhed og vandkvalitet i alle tre forsyningsnet. Figur 5.1: Fordeling af vandforbruget i Væsentlige processer, miljø- og risikoforhold for Vand A/S I 2010 har Vand opdateret miljøkortlægningen for forsyningsgrenen og resultatet af denne vises i nedenstående figur. Til vurdering og prioritering er der benyttet flere forskellige kriterier som lovkrav, bæredygtighed, krav fra interessenter mm. Ud fra disse kriterier er der opstillet en prioriteringsliste. Både kriterier og prioriteringslisten er gældende for hele Esbjerg Forsyning og procedurer/instruktioner for dette findes i QSEsystemet. Procesdiagram Esbjerg Vandforsyning El Risiko Hærværk Bakterier Anden forurening El Risiko Hærværk Bakterier Luft Anden forurening Støj Lugt Luftudblæsning El Risiko Brud Hærværk Bakterier Vira Defekte installationer Fejltilslutninger Grundvand Vandindvinding Kildepladser Råvand Rentvand Drikkevand Vandværker Distribution Forureningstrusler Pesticider Olietanke Industri Lossepladser Klorerede opløsningsmidler Grundvandskvalitet Nikkel, clorid, nitrat m.v. Tilsætningsstoffer Kalk, CO 2, luft Fældningsmiddel Forbrugsstoffer Rengøringsmidler Olie, klor, maling Papir Affald Slam Spildevand Filtersk. vand Vandtab Affald Støj Forurenet jord Overskudsjord Figur 5.2: Procesdiagram Vand A/S. Miljøredegørelse

12 5.3 Miljødata Vands data for produktion og forbrug Metode 1 Enhed Ny Esbjerg 2008 Ny Esbjerg 2009 Ny Esbjerg 2010 Ny Esbjerg Indvinding M m³ Udpumpet M m³ El-forbrug M kwh El-forbrug B kwh/ m³ 0,468 0,49 0,47 0,45 0,45 Skyllevand, netto B m³ Forbrug af brugsvand (værker) S m³ Kalkforbrug M kg Slam B kg Solgt mængde R/B m³ Købt vand, Bjøvlund M m³ Tab R/B m³ Tab % R/B % 6,8 4,4 7,7 4,1 6,7 Registreret og afregnet teknisk vand * M m³ ) M, B, R og S står henholdsvis for målt, beregnet, registreret på SCADA og skønnet, og angiver den metode der er anvendt til opgørelse af data. *) Teknisk vand bliver pumpet direkte op af kildefelt og sendt urenset ud til erhvervsvirksomheder der anvender vandet til køling. Tabel 5.3: Miljødata Vand. Som det ses af tabellen er tallene for 2007, 2008, 2009 og 2010 opgjort for den fusionerede forsyning dækker kun tidligere Esbjerg Kommune. Tabstallene skal tages med et vist forbehold, da de altid vil være behæftet med en vis usikkerhed. Dels er der de direkte måleusikkerheder, dels er der en vis usikkerhed mht. afregningstidspunkter for forbrugerne. Den sidste usikkerhed vil kunne give en vis forskydning fra år til år, men vil udlignes over en årrække. 12 Esbjerg Forsyning A/S

13 Indvinding-Udpumpning-kWh Forsyningen, Ny Esbjerg Kommune Elforbrug pr. m 3 udpumpet vand Indvinding Udpumpning Elforbrug 0, , , ,480 m 3 x kwh x kwh/m 3 0, , , , Figur Vandindvinding og udpumpning for Vand. Figur 5.3.2: Nøgletal for elforbruget pr. m³ udpumpet vand. Vands indvinding og udpumpning er faldet over årene frem til Faldet fra skyldes at 3 storforbrugere ophørte i juli Der er således ikke tale om en tendens, men én enkelt ændring, der er sket midt i 2008, og derfor først får fuld effekt i Som det ses af ovenstående figur er forbruget for 2010 stort set identiske med forbruget i Det markante fald i specifikt forbrug de seneste 2 år kan tilskrives løbende forbedringer på eksisterende vandværker, nedlæggelse af værker og at lavere forbrug giver mindre flow og dermed lavere modstand i de lange råvandsledninger. Miljøredegørelse

14 6. Varme A/S Varmeleverancen fremskaffes overvejende ved køb af spildvarme /overskudsvarme (ca.98 %) fra det kulfyrede Esbjergværket (50-60 %) og fra L90 Affaldsforbrændingen (40-50 %). Produktionen på spids- og reservelastanlæg var i 2010 alene baseret på bioolie. Fordeling af produktion på anlæg og de miljømæssige konsekvenser ses i figur 6.2. side 19 og tabel på side Stamdata for Varme CVR-nummer: Branche: Varmeforsyning (353000) Tilsynsmyndighed: Miljø, Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til distribution er der anlagt ca. 750 km dobbelt ledninger med et volumen på ca m³ og med forbindelse til ca kunder. Ledningsnettet renoveres løbende og i forbindelse med renovering anvendes isoleringsklasser, som er bedre en standarden, for at mindske varmetabet. Varmeværk Adresse Miljøgodkendelse (meddelt dato) Udledning af CO2 (værker over 20 MW) P-nummer Gjesing Østervangsvej 18, Esbjerg N 20. nov n Sædding Sædding Ringvej 18, Esbjerg V 22. feb jun n Hjerting Bytoften 4, Esbjerg V 19. jun n Tjæreborg Skolevej 5, Tjæreborg 19. jun Tarp Hammeren 7, Esbjerg N 19. jun Andrup Majgårdsparken 7, Esbjerg Ø 19. jun Hedelund Hedelundvej 25, Esbjerg Ø 22. okt n Vester Nebel Hygumvej 23, Esbjerg N Under 1 MW Citycentralen Stikvejen 5, 6705 Esbjerg Ø 27. oktober 2010 n Tabel 6.1: Værkoversigt - Varme. 14 Esbjerg Forsyning A/S

15 Udledningstilladelserne for CO 2, af 1. oktober 2004 er forlænget, således at tilladelsen også gælder allokeringsperiode: Varme leverance fordeling 2010 Det totale varmeforbrug i forsyningsområdet er generelt ikke forøget siden energikrisen i 1970erne trods udbygningen og forøgelsen af dækningsgraden til ca. 96%. Effektivisering og driftsoptimering samt den løbende energibesparende indsats har fuldt ud kompenseret for merforbruget. Fordelingen af den solgte varmemængde mellem virksomheder og private er ca. 65 % til private boliger og 35 % til virksomheder/institutioner. 39,5% 0,3% 58,4% n Esbjergværket n L90 n Egne værker n Industriel overskudsvarme Varmeleverancerne er hovedsagelig baseret på to hovedleverandører: 1,8% L90 Affaldsforbrændingen (Leverandørforeningen af 1990) producerer grundlasten, omkring 50 Mjoule/sekundet i mere end timer pr. år, hvilket dækker en stor del af Esbjergs behov uden for fyringssæsonen - juni, juli og august måned. Affaldsmængden, ca ton, leveres af de kommuner, der er tilsluttet L90. Anvendelsen af overskudsvarmen ved forbrænding af affald, som er delvis CO 2 neutral har reduceret varmeleverancen fra det kulfyrede centrale kraftvarmeværk Esbjergværket - med %. DONG Energy A/S, Esbjergværket Blok 3 Værket leverer overskudsvarmen fra el-produktionen, som dækker det resterende varmebehov (op til 300 MJ/sekund om vinteren). Figur 6.1: Fordeling af varmeforbrug Udover ovennævnte leveres en mindre mængde varme som overskudsvarme fra Renseanlæg Øst, hvor en gasmotor omsætter lossepladsgas til el og varme, fra Arovit samt Scan Coat. I spids- og reservelastsituationer anvendes egne 9 centraler som anvender bioolie. Dette sikrer, at Esbjerg Forsyning i stort set alle tænkelige situationer vil være i stand til at opretholde varmeforsyningen. Det vurderes, at der ikke er væsentlige miljømæssige risici forbundet med produktion, drift og vedligeholdelse af Varmeforsyningen. Processer, miljø- og risikoforhold samt grønne regnskaber for vores hovedleverandører er tilgængelige på: L 90 s hjemmeside: Esbjergværkets hjemmeside: Miljøredegørelse

16 6.2 Væsentlige processer, miljø- og risikoforhold for Varme A/S Procesdiagram Esbjerg Varmeforsyning Husholdningsog industriaffald Vand Fuelolie El L90 affaldsforbrænding kraft/varme prod. Bioolie Støj Spildevand Nordby Fjernvarme Varde Fjernvarme Emissioner Fjernvarme Spilde vand Emissioner Flyveaske Slagger Lækager El Esbjergværket Kulbaseret kraft/varme prod. Fjernvarme Spids og Reservelast Produktion & Distribution Forbrugere Varmetab Emission Kul Teknisk vand Fyringsgasolie Fueloile Fjernvarme El Industriel overskudsvarme Naturgas Vand Kemikalier Rengøringsmidler Losseplads gas (Rens Øst) Fyringsgasolie Naturgas El Fjernvarme Figur 6.2: Procesdiagram Varme 16 Esbjerg Forsyning A/S

17 6.3 Miljødata Varmes data for produktion, forbrug og emissioner Metode 1 Enhed Forbrug af fyringsgasolie M liter Forbrug af naturgas M Nm³ Forbrug af bioolie M liter Produktion egne værker B Gjoule Elforbrug egne værker M kwh tot. Elforbrug inkl. Transmission M kwh tot. Elforbrug exc. Transmission B kwh tot. Elforbrug kwh/gjoule (inkl. transm.) B 1,52 1,65 1,63 1,71 1,82 tot. Elforbrug kwh/gjoule (ekskl. transm.) B 1,37 1,41 1,41 Emission af CO 2 2 værker med > 20 MW indfyret effekt, omfattet af CO 2 kvoter (Sædding, Gjesing, Hjerting og Hedelund) Emission af CO 2 2 værker med < 20 MW indfyret effekt, ikke omfattet af CO 2 kvoter (Andrup, Tarp, Tjæreborg og Vr. Nebel) B ton B ton Emission af CO 2 alle værker B ton Emission af SO 2 B kg Forbrug af spædevand (Esbjerg) M m³ Forbrug af brugsvand (værker) M m³ Produktion Esbjergværket R Gjoule Produktion L90 Affaldsforbrænding R Gjoule Reservelastproduktion TripleNine R Gjoule Industriel overskudsproduktion Arovit R Gjoule Industriel overskudsproduktion Rens Øst R Gjoule Industriel overskudsproduktion Scan Coat R Gjoule Total produceret R/B Gjoule Graddage R ,490 Solgt mængde 4 R/B Gjoule Tab 4 B Gjoule Tab % B % 21,4 24,9 22,6 21,5 21,0 1) M, B, R og S står for henholdsvis: målt, beregnet, registreret på SCADA og skønnet, og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data. 2) Produktion på værker er beregnet ud fra brændselsforbrug, indregnet med standardbrændværdi for anvendt brændsel samt en gennemsnitlig virkningsgrad på 0,85. 3) Emissionen er beregnet på baggrund af forbrug af olie og/eller naturgas på egne værker. Emissionsberegningerne er baseret på formler/nøgletal anvendt i Miljøstyrelsens Luftvejledning nr samt nøgletal fra leverandører (SO 2 ). For året 2006 og 2007 er Energistyrelsens standardfaktorer for brændværdier og CO 2 -emission anvendt. 4) På grund af ny opgørelsesmetode for 2005, er tallene ikke direkte sammenlignelige med tidligere års opgørelser. 5) Brud på vandinstallation Tjæreborg Varmeværk (ca. 270m³) + defekt hane på Hedelund Varmeværk (ca. 68 m³). Tabel 6.3.1: Miljøkortlægning Varme. Miljøredegørelse

18 Esbjerg Forsyning aftager så meget så meget miljøvenlig bioolie som muligt som erstatning for naturgas og fyringsolie. Som det ses af tabel er elforbruget på egne værker steget med 23% i forhold til Det stigende elforbrug på egne værker samt totalt set, er dels et udtryk for en betydeligt koldere fyringssæson (se graddage stigning) dels tilknyttet det faktum, at vi har sænket fremløbstemperaturen markant i alle delområderne i forbindelse med fuld implementering af Termis temperatur optimerings programmet. Denne indsats har medvirket til at øge flowet i ledningsnettet betragteligt, for at fremføre den samme energimængde ved den lavest mulige fremløbstemperatur. Den totale energiproduktion er meget afhængig af det samlede antal graddage pr. år. En graddag er et udtryk for en forskel på 1 C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn. Brændselsforbrug og CO 2 emission på egne værker (L90 og Esbjergværket ikke medregnet) Fyringsgas olie Naturgas Bioolie CO 2 udledning m 3 spædevand/år (incl. Varde og Nordby) m 3 N naturgas/liter olie Tons CO 2 m 3 /år * Figur 6.3.2: Brændselsforbrug og emission Varme Figur 6.3.1: Spædevandstab Som det ses af figur er spædevandsforbruget faldende. Årsagen hertil er, en målrettet renoveringsstrategi for distributionsnettet, samt en forbedret styring af tryk og temperatur. Varierende forbrug grundet vekslen mellem grønne og hvide vintre må dog fortsat forventes at kunne medføre spring i spædevandforbruget. Da hovedvægten af brændselsforbruget er lagt på bioolie er emissionerne på både CO 2 og SO 2 reduceret væsentligt i forhold til tidligere år, jf. tabel på side Energibesparelser Fra 2006 til 2009 har Esbjerg Forsyning årligt skullet indberette realiserede energibesparelser på MWh/år til Energistyrelsen. Besparelserne skulle dengang alene findes ved slutbrugerne. I 2010 blev målet for de realiserede energibesparelser ændret til MWh/år, og vi måtte medregne besparelser i ledningsnettet. Esbjerg Forsyning har i år 2010 haft et budget på ca. 5 mio. kr. til indfrielse af årets energibesparelser. Pengene er primært blevet anvendt til at yde tilskud til energibesparelserne ude ved brugerne, for at få retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. 18 Esbjerg Forsyning A/S

19 Registrerede energibesparelser i perioden n Krav til realiserede besparelser pr. år fra og med 2006 til og med 2009: n Krav til realiserede besparelser fra 2006 til 2009 i alt: n Mål for realiserede energibesparelser pr. år fra 2010: n Samlet mål for realiserede energibesparelser frem til og med 2010: MWh MWh MWh MWh De realiserede besparelser i MWh fordeler sig som følgende: Område/år I alt Husholdning Erhverv Handel og service Produktionserhverv Offentlig sektor Ledningsnet Konverteringer I alt Tabel 6.3.2: Energibesparelser i perioden Esbjerg Forsyning har samlet set registreret væsentlig flere realiserede energibesparelser end målet. Som følge heraf er tilskuddets størrelse formindsket uden for Esbjerg Forsynings område og dermed er budgettet ændret til ca. 3 mio. kr. for år I fremtiden skal der yderligere vurderes på, hvilke dele af indsatsen, der har størst udbytte i forhold til omkostningerne/indsatsen på området. Miljøredegørelse

20 7. Spildevand Esbjerg Spildevand A/S modtager og renser ca. 90% af den samlede mængde spildevand i Esbjerg Kommune. De sidste 10% bortskaffes ved private foranstaltninger. Omkring 60% af forureningsbelastningen i spildevandet stammer fra industrien, mens resten stammer fra husholdninger. Desuden renses spildevand fra Fanø. Spildevandet transporteres i kloakledninger til renseanlæggene, hvor selve rensningen foregår. De 3 store renseanlæg: Rens Øst og Rens Vest i Esbjerg samt Ribe Centralrenseanlæg renser 87% af den samlede spildevandsmængde, der ledes til renseanlæggene. De resterende 13% renses på 10 mindre renseanlæg, som er fysisk placeret i de tidligere Ribe og Bramming Kommuner. På alle renseanlæg foregår en effektiv nedbrydning af organiske stoffer, og på de større anlæg foregår der ligeledes en effektiv fjernelse af kvælstof (typisk 90%) og fosfor (typisk 95%). Slam fra spildevandsrensningen søges nyttiggjort til jordbrugsformål. Som biaktivitet produceres der el og varme på Rens Øst og Rens Vest i Esbjerg. Energien produceres ved forbrænding af biogas fra rådnetanke og fra lossepladsen i Måde. Der fremstilles el svarende til forbruget i ca. 900 husstande, mens varmeproduktionen svarer til forbruget i ca. 350 husstande. 7.1 Stamdata for Spildevand CVR-nummer: Branche: Opsamling og behandling af spildevand (370000) Tilsynsmyndighed: Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Anlæg Adresse Kapacitet (PE) Godkendelser, meddelt P-nummer Endrup Vibækvej 17, Bramming 935 Påbud 1 af 1/ Hunderup Kjærgårdvej, Bramming 400 Påbud af 1/ Bramming Syd Mulvadvej 53, Brammming Påbud af 1/ Bramming Nord Gabelsvej 26, Bramming / Gørding Engvej 2, Gørding / St. Darum Sviegade 47, Bramming Påbud af 1/ Vejrup Elmevej 4, Bramming Påbud af 1/ Gredstebro Vilslevvej 7, Gredstebro / Ribe Bjerrumvej 10, Ribe / Roager Vestermarksvej 29, Ribe 590 Påbud af 16/ Spandet Toftlundvej 110, Ribe Påbud af 16/ Mandø Midtvej/Mandø Toftevej / Rens Øst Mådevej 52, Esbjerg Ø / Rens Vest Vognbøl Engvej, Esbjerg / ) Der foreligger ingen udledningstilladelse for de mindre anlæg, men der er meddelt påbud om afløbskontrol, herunder udtagelse af prøver til egenkontrol. Tabel 7.1 Anlægsoversigt Spildevand 20 Esbjerg Forsyning A/S

MILJØREDEGØRELSE. Fokus: Elbesparelser 2007-2011

MILJØREDEGØRELSE. Fokus: Elbesparelser 2007-2011 MILJØREDEGØRELSE Fokus: Elbesparelser 2007-2011 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S MILJØREDEGØRELSE 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S MILJØREDEGØRELSE 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125år Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125års jubilæum Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 Esbjerg Vandforsyning har 125 års jubilæum den 1. oktober 2012. I 1887 begyndte vi at levere vand i Ribe fra Dagmarsgades

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Ressourceregnskab 2015 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12 Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord.... 3 2. Selskabsstiftelse... 4 2.1 Rammerne....4 3. Implementering af ejerstrategi... 6 4. Selskabsstruktur... 7 5. Organisationen... 8 6. Målsætninger...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

VARDE FORSYNING A/S 4 LEDELSENS BERETNING 5 MILJØPOLITIK 6 ARBEJDSMILJØ 11 VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S 14 VARDE VANDFORSYNING A/S 23

VARDE FORSYNING A/S 4 LEDELSENS BERETNING 5 MILJØPOLITIK 6 ARBEJDSMILJØ 11 VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S 14 VARDE VANDFORSYNING A/S 23 MILJØREDEGØRELSE For Varde Forsyning A/S Og dertilhørende datterselskaber 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VARDE FORSYNING A/S 4 LEDELSENS BERETNING 5 MILJØPOLITIK 6 ARBEJDSMILJØ 11 VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Priser på vand, varme og spildevand 2013

Priser på vand, varme og spildevand 2013 Priser på vand, varme og spildevand 2013 Priser for vand, varme og spildevand 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VAND 1.1 Kort over forsyningsområde 2 1.2 Tilslutningsbidrag 3 1.3 Forbrugsbidrag 5 1.4

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere