HMN Naturgas har en del vigtige ledninger i dette område og vi mener de bør nævnes i lokalplanen. Ledningerne er vist på vedlagte tegning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HMN Naturgas har en del vigtige ledninger i dette område og vi mener de bør nævnes i lokalplanen. Ledningerne er vist på vedlagte tegning."

Transkript

1 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 8. maj :01 Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan Emne: VS: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=ea7306ac840d441c82a02cc2dd09ca54] Grethe Østergaard Sekretær Sekretariatet Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1, Tlf Fra: Jørn Laursen Sendt: 6. maj :27 Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Cc: Emne: Sv: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=ea7306ac840d441c82a02cc2dd09ca54] Sagsreference: HMN Naturgas har modtaget ovennævnte lokalplanforslag i høring. HMN Naturgas har en del vigtige ledninger i dette område og vi mener de bør nævnes i lokalplanen. Ledningerne er vist på vedlagte tegning. Det drejer sig især om 19 bar stålledningen, vest for den kommende bane. Denne ledning er servitutsikret med et 10 meter bredt servitutbælte. Der er også tre vigtige 4 bar PM ledninger: mm PM ledning der krydser under den nye bane og Køge Bugt Motorvejen mm PM ledning der forsyner Pektinfabrikken, CP Kelco mm PM ledning i Egedesvej. I forbindelse med ombygning af Egedesvej blev en del af denne ledning omlagt. På en anden strækning blev ledningen ikke omlagt, og kommer efter ombygningen til at ligge uden for den omlagte vej. Denne løsning blev valgt, da det blev oplyst, at det gamle vejareal vil ikke agtes nedlagt som vej i matriklen. Med venlig hilsen Jørn Laursen Landinspektør 2

2 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 8. maj :09 Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan Emne: VS: Automatisk svar: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=ea7306ac840d441c82a02cc2dd09ca54] Grethe Østergaard Sekretær Sekretariatet Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1, Tlf Fra: Jørn Laursen Sendt: 6. maj :09 Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Emne: Sv: Automatisk svar: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=ea7306ac840d441c82a02cc2dd09ca54] Sagsreference: Jeg har tidligere i dag sendt en kommentar til denne lokalplan. Jeg har en yderligere kommentar til lokalplanforslagets punkt 3.6 om at der i ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. HMN Naturgas kan ikke acceptere, at der etableres oversvømmede arealer i servitutbæltet for 19 bar stålgasledningen, der krydser gennem område 3 i lokalplanen. Med venlig hilsen Jørn Laursen Landinspektør Tlf: HMN Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej Søborg Tlf.: Vognmagervej Viborg Tlf.:

3 219 ST 19.0 V V V V V V V V V V V V V V V V V V Lille Skensved Ølsemagle S K8 S S K K1J K1J ST 19.0 Sandvads Tømrerv Snedkervej 7437 Fuglebæk Alle 2635 Egedesvej 1829 Humlekærgård 3842 Munkeageren 5779 Humlekærgård 3842 Munkekærgård 5783 Brydevangen 1235 Lillevangen 5273 Borgevangen 1025 Munkeageren 5779 Munkekærgård 5783 Nordvangen Vesterkærvej Nordvangen Dyssevangen Munkevangen Hjortekærvej Østervangen Toftekærvej Toftekærvej anekærvej Vesterkærvej Skyttevangen vangen Kratvangen Foldagervej 63 PM PM ST 63 PC PM Egedesvej 90 PM Egedesvej PM PM PM PM PC PC PM PM 4.0 Humleageren PC PC Humleageren 40 PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PM PM Egedesvej PM Egedesvej Egedesvej PM PM 4.0 Egedesvej PM PM Egedesvej PM 4.0 Egedesvej 200 PM PM 4.0 Egedesvej PM PM 4.0 Ullsvej PM ST LedningsInfo : Fax : Vagtcentralen : Gasledninger i lokalplan 1046 Køge 203-E2 Målforhold1:4000 Udtegnet den af JRL Gyldig 1 måned fra udtegnet dato 219 ST PM ST ST 219 ST PM 4.0 Egedesvej PM PM PM Hjørnegårdsvej PM 4.0 Egedesvej PM 4.0 Foldagervej Hjørnegårdsvej 3700 Østergade 9652

4 Eva Schønnemann Fra: Roar Medici Sendt: 31. maj :51 Til: Eva Schønnemann Emne: Re: Lokalplan 1046 for Køge Nord Hej Eva Tak for din . Dine svar og mangel på svar, gør at følgende er indsigelser til lokalplanen. Forslaget til lokalplan er ikke præcist nok omkring bebyggelsesprocenter og at du skriver, i dit svar til os, at hensigten ikke er en bebyggelsesprocent på 150 i hele området kan vi jo ikke bruge, så må planen laves så detaljeret så vi kan se f.eks. hvad bebyggelsesprocenten bliver på vores ejendom. matr. nr. 12g. De økonomiske konsekvenser ved at området skifter til byzone bør lægges frem. SKAT er ikke i stand til at give os et svar og henviser til jer i kommunen. Så en sådan beregning må være rimelig at lægge frem inden forslaget vedtages. Vi der har matrikler i området har jo ikke en chance for at vide hvordan vores økonomi ser ud hvis planen vedtages? Hvorfor er der ikke taget højde for placeringen af vores jordvarmeanlæg? +Way forbindelsen vil ødelægge skovområdet og muligheden for at bruge det til rekreative formål. Den vil også ødelægge den ellers gode cykel/gangsti og dermed gøre det mere farligt for børn at cykle til f.eks. fodbold. Samtidig virker det meget overdrevet at bruge så mange penge på så lille en tidsmæssig besparelse. Med venlig hilsen Line Timm & Roar Medici Den 29. maj 2015 kl skrev Eva Schønnemann Kære Line og Roar, Jeg beklager det sene svar. Jeg har antaget, at jeres mail med spørgsmål skulle opfattes som en indsigelse til lokalplanen. I så fald vil der blive svaret på spørgsmålene i et samlet høringsnotat, som fremlægges for politikkerne i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Politikkerne tager så stilling (udfra forvaltningens anbefalinger) til om indsigelserne skal medføre ændringer i lokalplanen. Jeg svarer på jeres spørgsmål her, men kan jeg også opfatte spørgsmålene som en indsigelse? Jeres ejendom, matr. nr. 12g, er i tillæg nr. 5 til kommuneplanen, som blev endeligt vedtaget i december sidste år, udlagt til centerområde (rammeområde 1C02). Det er fastlagt i tillægget, at ejendomme indenfor centerområdet ved fremtidig lokalplanlægning skal overføres til byzone. Lokalplan 1046 indeholder tillæggets rammer og overfører derfor jeres ejendom til byzone. Jeg kan godt huske, at der på mødet den 5. marts blev sagt, at jeres ejendom ikke ville blive udlagt til byzone lige med det samme, og det er uheldigt, for det har allerede med kommuneplantillægget været meningen, at ejendommen skulle overføres til byzone. 1

5 SOLRØD KOMMUNE I ØKONOMI-TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 Den 9. juni 2015 J.nr. 16/6716 Ref. bbo Høringssvar til Køge Kommunes Lokalplanforslag 1046 Køge Nord Solrød Kommunes Økonomi- teknik- og miljøudvalget har på møde den 8. juni 2015 taget stilling til Køge Kommunes Lokalplanforslag 1046 Køge Nord. Lokalplanforslaget er en rammelokalplan, som ikke er retningsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, grundvandsressourcen og O-balance for grundvandsdannelsen. Solrød Kommune har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget: Visualisering af området Solrød Kommune afventer fortsat og som aftalt en detaljeret lokalplanlægning af områderne, hvor Solrød Kommunes administration inddrages i lokalplanarbejdet, herunder visualisering af områderne. Påvirkning afvandløb og Natura 2000 Udledning til Skensved Å skal ske således, at vandløbet kan opnå god miljøtilstand, og det kan kun ske, hvis udledningen ikke påvirker Natura 2000-området, som vandløbet løber ud i. Med afsæt i at Skensved Å og Natura 2000 området, det løber ud i, deles med Solrød Kommune, er det forventningen, at administrationen i Solrød Kommune inddrages i vurderingen af evt. miljøpåvirkninger Solrød Kommune forventer at blive inddraget i ovenstående. Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Tit Fax Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl (Borgerservice kl ) Fredag kl

6 Returadresse: Energiforsyningen Revlen 2, DK- Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 Dato Sagsnummer Dokumentnummer 29. juni 2015 Vedr.: Lokalplan 1046 Køge Nord: Kommentarer og ændringsforslag Hermed fremsendes Energiforsyningens kommentarer og ændringsforslag til lokalplan 1046 Køge Nord: Energiforsyningen Revlen 2 DK- Tlf Fax Kontakt: Bettina Simonsen Energiforsyningen mener det vil være mere retvisende, at kalde planen for en rammelokalplan eller lignende, da den fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning. Vi anbefaler, at kortmaterialet i lokalplanen allerede på nuværende tidspunkt indeholder de eksisterende ledninger og bassiner i området, som der skal tages hensyn til i den videre planlægning: o Trafikkorridorer i forbindelse med udvidelsen af motorvejen og København-Ringsted banen o Eksisterende bassiner og boringer o Eksisterende ledninger som kloakledninger/regnvandsledninger, gas og højspændingsledninger etc. Vi er i tvivl om hvordan 7 afsnit 7.2 skal tolkes og anbefaler at få afsnittet præciseret. Menes der med 1:3:6 at: o Ikke befæstede arealer med regnbede/nedsivning = 10 % af matriklerne o Bebyggede arealer = 30% af matriklerne o Befæstede arealer (ekskl. bebyggede arealer) = 60% af matriklerne Køge Nord skal være en grøn og bæredygtig bydel. I det bæredygtiges tegn anbefaler vi, at der i spildevandsplanen for området stilles krav om forsinkelse og rensning af regnvand på de enkelte matrikler og vejanlæg. I stedet for at lede regnvandet i store ledninger til et stort centralt regnvandsbassin, vil det være ønskeligt at vejvand og pladsvand tilbageholdes og renses lokalt i oplandet. Det vil gøre det mere attraktiv at Side 1/2

7 Dato Sagsnummer Dokumentnummer 29. juni 2015 udnytte regnvandet rekreativt ved f.eks. at aflede regnvandet synligt til recipienten i åbne grøfter langs f.eks. stiger i området. Hvis ikke regnvandet forsinkes og renses lokalt, forventer Energiforsyningen at skulle anlægge flere store regnvandsbassiner i området for at overholde kravene i Vandplanen. Det vil forudsætte, at der i den videre planlægning skulle reserveres større, egnede arealer til opførelse af regnvandsbassiner. o Område 1: Der er ikke udpeget o et areal til regnvandshåndtering fra område 1 inden udledning til Skensved Å. For at Energiforsyningen kan etablere et åbent regnvandsbassin for område 1, skal der reserveres et passende stort areal i den sydlige del af området. o Område 2a og 2c: Af 7 afsnit 7.4 fremgår det, at der ikke må etableres bassiner indenfor åbeskyttelseslinien. Vi mener at det kan blive nødvendigt at reservere et bredere areal langs åbeskyttelseslinien til placering af regnvandsbassiner. o Område 2b og 3: Dele af det rekreative område langs Snogebæk er udlagt til regnvandshåndtering fra Skandinavisk Transportcenter (udenfor planområdet). Her er det ikke muligt at anlægge bassiner for planområdet Køge Nord. Energiforsyningen anbefaler at man tænker nyt med henblik på håndtering af skybrud. I stedet for at anlægge underjordiske forsinkelsesbassiner, vil det være ønskeligt at kunne opmagasinere regnvandet under ekstremregn på jorden i lavtliggende vejarealer, rundkørsler, parkarealer eller parkeringspladser. Det vil kunne resultere i multifunktionelle byrum, som sikrer mod oversvømmelse, men samtidig har mulighed for at skabe værdi for indbyggerne i byen. Venlig hilsen Bettina Simonsen Side 2/2

8 Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Torvet Køge 1 juli 2015 Høringssvar: Lokalplan 1046 Køge Nord Lokalplanen, når fuldt implementeret, er i medierne fremstillet som bæredygtig og i høringsmaterialet som værende medvirkende til at skabe nye arbejdspladser. Er lokalplanen udtryk for bæredygtighed? Når der tales om bebyggelse og arkitektur omhandler bæredygtighed ikke kun det fysiske miljø og økonomiske betragtninger, men har social bæredygtighed som sit omdrejningspunkt. Den menneskelige faktor er den afgørende forudsætning for at kunne realisere et bæredygtigt samfund. Dvs., at de bebyggede områder skal udvikle sig positivt i samklang med de mennesker der bor i og omkring det. Den fysiske udformning af bebyggelser indvirker direkte på, hvordan mennesker har det, opfører og udvikler sig. Dette er en af årsagerne til, at Gellerup Parken i Århus, et ghettoområde, nu bliver delvis nedrevet og bygget om. Lignende menneskefjendske grå kassebebyggelser findes f.eks. i Vollsmose ved Odense, også et område, der siden opførelsen gennem alle årene har været karakteriseret ved problemer. Beskrivelsen i Lokalplan 1046 af den type erhverv der ønskes til området i realiteten en udvidelse af STC plus industri til område 2b vil lede til flere mastodonter i form af grå kasser, der denne gang kan være større og højere end den nuværende Netto bygning, som er det første man ser, når man kommer kørende til Køge. For tiden er det Køges vartegn, 25 meter høj, placeret på det højeste sted på grunden. I område 2b kan bygningerne være 40 meter høje, placeret på det højeste sted på grunden, plus et ukendt antal meter ( elastik i metermål ). Det er ikke usandsynligt, at der vil være tale om væsentligt mere end 60 meter over havoverfladen, da område 2b på det højeste sted er 17 meter over havet. Lokalplanen nævner intet om, hvad strategien er for Ølsemagle. Den usagte strategi må være, at byen skal afvikles. Det kan ikke siges direkte, da Ølsemagle Kirke ligger midt i byen og er fredet. Man har ikke taget som udgangspunkt, at der bor mennesker her, som skal leve deres liv i harmoni med det omkringliggende. Byen vil med en gennemførelse af den foreslåede lokalplan blive lukket helt inde mellem de høje nye bygninger og det eksisterende STC, som vil gøre det til et menneskefjendsk sted at bo. Område 2b grænser helt op til Lille Skensved. Fremtidige grå kæmpekolosser vil afgrænse byen mod øst, fratage beboerne nydelsen ved det lang kik i landskabet og gøre det til et mindre attraktivt sted at bo som beskrevet ovenfor. En af mulighederne for at udstykke jord til boliger i Lille Skensved er i den sydlige del af byen mellem hallen og Ølbyvej. Det bliver ikke nemt at få folk til at købe byggegrunde ved siden af en række 40 meter høje bygninger. En bebyggelse med så høje bygninger vil direkte modarbejde det gode arbejde som udføres af Lille Skensved og Højelse Borgerforening for at tiltrække ressourcestærke familier til området. Der er således ikke en samlet tilgang til udviklingen af Køge Nord og tilstødende områder, hvor der tages udgangspunkt i de mennesker, som bor der. Lokalplanen, med dens manglende 1

9 samklang med de byer, der ligger midt i og omkring området, er derfor på ingen måde socialt bæredygtig. Vil der skabes nye arbejdspladser? I tillæg 5 til Kommuneplan 2013 angives det, at Køge Nord området, når fuldt udbygget, vil indeholde nye arbejdspladser. Dvs. arbejdspladser som ikke ville være skabt, hvis ikke lokalplanen blev gennemført. Hverken i Køge eller andre steder i Danmark. Det vides ikke, hvorfra dette tal stammer, men det er usandsynligt, at der vil skabes en mængde nye arbejdspladser i den størrelsesorden. I maj 2015 var der knap bruttoledige i Danmark. Med andre ord vil arbejdsløsheden kunne nedbringes til nul, hvis der blev etableret lignende lokalplaner i 20 byer i Danmark. En så stor effekt af et lokalplanforslag vil berettige til en omskrivelse af alle bøger om dansk økonomi, hvis arbejdsløsheden så simpelt kunne udryddes. Med hensyn til arbejdspladser må tanken være, at der i Køge Kommune skabes mere værditilvækst for at øge kommuneskattegrundlaget. I sig selv en fornuftig tilgang. Den bagvedliggende antagelse i lokalplanforslaget er, at enhver arbejdsplads skabt giver et bidrag i form at en kommuneskatteindtægt, uanset hvad det er for en arbejdsplads. Men der er forskel på hvilken kommuneskat der tilkommer Køge, afhængig af om afregningen per time er 200 kr. eller kr. Med den type erhverv man ønsker at tiltrække i den foreslåede lokalplan ender man helt sikkert i den lave ende af dette spektrum. Og dermed får man ikke den stigning i kommuneskatteindtægten, som potentielt kan hentes fra et nyt erhvervsområde. Hvad er erfaringerne med at gøre STC til et minimum af et grønt bebygget område, og hvordan kan disse erfaringer forventes anvendt i Køge Nord? Ved gennemførelse af den foreslåede lokalplan vil den visuelle del af miljøet blive forværret med det lyshav, der erfaringsmæssigt er resultatet af denne type byggerier. På trods af de oprindelige krav i lokalplanen for STC, hvor der sikres begrænset lyspunktshøjde og nedadrettet belysning således at der ikke må laves belysning, som kan genere de omkringliggende huse, gårde og landsbyer, er realiteten, at dette ikke overholdes. Det kan enhver forvisse sig om ved at køre en tur på Ølbyvej, når det er mørkt. Hvis den foreslåede lokalplan blev vedtaget, er der al mulig grund til at forvente den samme situation i det nye erhvervsområde og i større målestok. At plante træer i det nye Køge Nord område til at dække for bygninger på over 40 meter er i praksis ikke muligt. Hvad er erfaringerne på dette område for det nærtliggende STC? Det havde været helt naturligt at kræve af bygherrerne i STC, at de skulle bekoste etableringen af et bredt plantebælte med høje træer omkring området, således at der nu, i 2015, ville have været skærmet delvist af for indsyn. Uvist af hvilken grund er der ingen som synes det havde været eller er et relevant krav at stille. På trods af det ikke- attraktive visuelle udtryk STC har, er der fra kommunens side gennem snart mange år ikke gjort noget for at etablere et smukt plantebælte. Lokalplan 1008 for STC fra 2010 stiller krav om, at der etableres et beplantningsbælte på 30 meter, en videreførelse af kravet i den oprindelige lokalplan fra Ligeledes vedtog Teknik og Miljøudvalget i maj 2013 etablering af plantebælter omkring STC. Man så en mulighed for at Bane Danmark kunne plante erstatningsskov som kompensation for træfældning i forbindelse med den nye jernbane, men det blev afvist for halvandet år siden. Efterfølgende er der intet sket. Med baggrund i disse erfaringer, hvor der i lokalplanen siden 2001 har været krav om beplantningsbælter, er i forbindelse med det 2

10 foreslåede nye erhvervsområde i lokalplanen for Køge Nord på denne måde al mulig grund til at betvivle hensigten om reelt at lave et miljømæssigt bæredygtigt område. Der henvises endvidere til høringssvar fra Styregruppen for landsbyerne Ølby, St. Salby, Ll. Salby, Ølsemagle og Højelse, til lokalplan 1008, dateret 19 maj 2010, der både beskriver beplantningsbælte og byggehøjder i STC. Betragtningerne heri er fuldt ud gældende for lokalplanen for Køge Nord. Er lokalplan 1046 udtryk for miljømæssig bæredygtighed? Ja, på nogle enkelte områder. Såsom regnbede, som dog bør være så store, at de kan klare nedsivning af regnmængder, der svarer til den tiltagende forekomst af nedbør indenfor en 50 års periode. Et af de bærende og attraktive elementer i området i dag er de lange kig i landskabet. I lokalplanforslaget foreslås det, at tabet af åbent land nær ved bymæssig bebyggelse ved gennemførslen af lokalplanforslaget er acceptabelt. Det er ikke acceptabelt, hverken for beboere i Ølsemagle, Lille Skensved eller andre steder, at disse særlige visuelle oplevelsesmuligheder bliver ødelagt mange generationer ud i fremtiden af gigantiske bygninger, der i meget høj grad vil forøge den visuelle forurening, som allerede eksisterer med det nuværende STC. Ifølge lokalplan 1008 beskrives det, at når byudviklingsområdet Køge Nord etableres, vil det sammen med STC indgå som en del af Køge Bys byprofil, og området vil ikke skille sig ud i forhold til det samlede bybillede og kystlandskabet. En række af gigantiske kasser med en højde på mere end 60 meter over havet, der vil kunne ses lang vejs fra, vil i høj grad skille sig ud fra, hvordan den øvrige del af Køge By og omegn ser ud. De foreslåede maksimale bygningshøjder i Køge Nord lokalplanen harmonerer derfor på ingen måde med de forudsætninger, under hvilke lokalplan 1008 blev vedtaget. Det foreslås i lokalplanen, at den visuelle påvirkning af kysten indarbejdes ved den detaljerede byggeretsgivende lokalplan. Selvom dette er relevant, mangler denne tilgang fuldstændig med hensyn til de områder, hvor der bor mennesker i Ølsemagle og Lille Skensved. Der er ikke mange muligheder for at indarbejde dette bag 40 meter høje mure. Det foreslås, at forsinkelses bassiner til regnvand fra de store bygninger etableres i område 3, dvs. i det foreslåede rekreative område, som derved i realiteten vil blive mindre. Da regnvandet kommer fra bygningerne i område 2 er det kun rimeligt, at forsinkelsesbassinerne etableres her. Dobbelt straf til beboerne i Ølsemagle: Det nævnes (i den tilhørende Landskabskarakteranalyse, side 16), at i Ølsemagle får de lov at udstykke deres haver. Det vil være yderst vanskeligt for beboerne i Ølsemagle at sælge deres ejendomme. Der er ikke mange, om nogen, og slet ikke ressource stærke familier, som ønsker at bo og være lukket inde med en række halvt hundrede meter høje bygninger rundt om sig. Ejendomspriserne vil på sigt falde og dermed følger ejendomskatte grundlaget til kommune kassen med ned. Når beboerne til meget lavere salgspriser på deres ejendomme har fået solgt, bliver de indkomstbeskattet af den eventuelle fortjeneste på deres ejendomme, fordi der er givet mulighed for at kunne udstykke grundene, også selvom udstykning ikke sker. Da der kun 3

11 er udsigt til, at fraflytningen fra Ølsemagle vil være stigende med den foreslåede lokalplan, er det højest usandsynligt, at der kan sælges byggegrunde i dette område. Dette illustreres bl.a. ved, at der ligger en fin ejendom i byen, som har været til salg i mere end 7 år. Ud af de mere end boliger der er til salg for tiden, er der kun 28 boliger i hele Danmark, som har en længere liggetid. Beboerne i Ølsemagle vil således blive dobbelt straffet. Er der et realistisk alternativ til det foreslåede indhold af lokalplanen? Ja, absolut. Både med hensyn til bæredygtighed og skabelse af et højere kommuneskattegrundlag. Der er mange eksempler på, at der kan skabes en symbiose mellem bygninger, eksisterende omgivelser og de mennesker, der arbejder i og bor omkring dem. Med andre ord socialt, miljømæssigt og økonomiske bæredygtige byggerier. Et par få danske eksempler er det nye Moesgård museum i Århus, som er bygget ind i terrænnet og som med sine hældende grønne tage falder helt ind i naturen; det internationalt præmierede ny søfartsmuseum i Helsingør, der ikke måtte skæmme Kronborg; og den nye idrætshal ved Gammel Hellerup Gymnasium, der med sine skrå tage nærmest forsvinder helt i det omkringliggende beboelseskvarter. Den nye Køge Nord Station var tæt på at vinde den prestigefulde pris for Best Futura Project på den internationale ejendomsmesse MIPIM. Den lange række af betonkolosser, der i lokalplanen er lagt op til vil på ingen måde passe sammen med den flotte fremtidige station - og nye vartegn for Køge. Tværtimod vil der skabes en stor distance og u- harmoni mellem de forskellige bebyggelser. Løsningen er at indbyde, eventuelt i konkurrence, en række fremtrædende arkitektfirmaer med bæredygtig arkitektur som speciale, til at udforme, hvorledes bydelen skal se ud, og lade det vindende forslag være baggrund for at udforme byggeretsgivende lokalplaner. Opdraget til arkitekterne skal være, at intet byggeri må være højere end 15 meter. Der er ikke een ekstra arbejdsplads i at bygge højere med den type erhverv som nedenfor beskrives. Det skal indpasses og kunne være i symbiose med Ølsemagle landsby, Lille Skensved, den nye Køge Nord station og kunne indpasses helt i omgivelserne, således at disse ikke skæmmes af høje bygninger og ikke opføres i skrigende røde, blå og gule farver, som ikke passer ind i et naturligt miljø. Hver enkelt bygning skal være miljømæssigt bæredygtig med hensyn til både udseende og beplantning, inklusive grønne tage og vægge. Derudover med fuld integration af solenergi og genanvendelse af regnvand i indendørs installationer i alle bygninger, samt regnbede på de enkelte matrikler. Der skal ved udarbejdelsen specifikt tages udgangspunkt i, at det skal kunne tiltrække erhvervsvirksomheder, der genererer en høj værditilvækst per medarbejder. Et industriområde fyldt med firkantede mastodontbygninger, hvor der i det ene hjørne (område 2a) er placeret et par kontorbygninger, tiltrækker ikke denne type virksomhed. Eksempler på virksomheder, der vil være tiltrukket af et sådant bæredygtigt byggeri vil være en lang række af kreative små og mellemstore virksomheder indenfor design, arkitektur, reklame, konsulenter og rådgivere, IT- udviklere, revisorer og finansiering. Denne type virksomhed vil give et helt andet og højere kommuneskatte grundlag per medarbejder end det, som vil komme ud af de virksomheder, der med den foreslåede lokalplan vil blive tiltrukket. Hvis attraktive fysiske rammer er tilstede, er dette en unik mulighed for at tiltrække virksomheder til Køge, der kan frembringe en meget høj 4

12 værditilvækst til området og skabe et helt anderledes kommuneskattegrundlag end man er vant til. Med de fremtidige gode offentlige transportmuligheder fra og til København vil det være muligt for kreative og andre højværditilvækst virksomheder at tiltrække pendlende arbejdskraft fra det Storkøbenhavnske arbejdsmarked til hele det nye erhvervsområde, og for at denne type virksomhed får Køge kommune som hjemsted. Et sådant nyt erhvervsområde vil være et showcase og inspirationskilde til bæredygtige erhvervsområder i andre dele af landet. Yderligere positive direkte afledte effekter vil være, at det nu vil blive attraktivt at bo i Ølsemagle, ved siden af et muligt spektakulært og unikt erhvervsområde. Det vil samtidig spille positivt ind på muligheden for at tiltrække ressourcestærke familier til Lille Skensved og Højelse, og i det hele taget til Køge Kommune. I stedet for at afvikle og modarbejde andre initiativer til udvikling af denne del af kommunen, vil der skabes en positiv spiral, hvor det vil blive yderst attraktivt at bosætte sig tæt på sit arbejde, et unikt grønt område og med en helhed af spændende arkitektur, der overalt naturligt flyder sammen med omgivelserne. At det kan lade sig gøre at udarbejde en sådan type lokalplan er senest demonstreret i Skive, hvor Bjarke Ingels Group har lavet Skive 2040 masterplanen. Se: Med de erfaringer, der er fra eksisterende lokalplaner, hvor der skrives nogle få ord om at gøre områder grønne, Agenda 21 osv., er der behov for en anderledes tilgang, hvor hele bæredygtigheds perspektivet direkte integreres i alle dele af lokalplanen. Ellers bliver det beplantningsbælter omkring STC endnu engang. For at undgå, at det nye Køge Nord område ender som en æstetisk udørk og medvirker til afvikling af Ølsemagle og modarbejder øvrige gode initiativer til udvikling af området, er det nødvendigt, med et par simple greb, helt at gentænke, hvorledes området skal planlægges og bebygges. Som en fortsættelse af den gode stil som Køge Nord stationen er et udtryk for. Med venlig hilsen Bjarne Larsen Kron Højelsevej Lille Skensved./. Bilag: Høringssvar til Lokalplan 1008, Styregruppen for landsbyerne Ølby, St. Salby, Ll. Salby, Ølsemagle og Højelse, 19 maj

13 Køge Kommune Teknisk Forvaltning Torvet DK- Køge Nord d. 19. maj 2010 Høringssvar, Lokalplan 1008, Udvidelse af STC, Skandinavisk Transportcenter. Vedrørende Køge kommunes forslag til Lokal 1008 har Styregruppen flg. kommentarer: Vi er positive overfor at udvidelsen af STC åbner op for at C.P. Kelco (i daglig tale Pektinfabrikken) kan få adgangsvej via STC. Det vil lette trafikken af lastbiler og personbiler gennem området og Ll. Skensved betragteligt. Vi finder at kommunens detaljerede bestemmelser og restriktioner for belysning af hensyn til omgivelserne er respektfuldt for området, landsbyerne og naturen. Disse bestemmelser kommer forventligt også til at gælde for eksisterende byggeri i Lokalplansområdet? Og vi er meget glade for etableringen af beplantningsbælter til at skærme og omkranse STC. Vi vil gerne gøre opmærksom på at beplantningsbæltet ikke vil have nogen afskærmende virkning hvis man vælger at plante nye planter vi henstiller derfor til at træerne har en god størrelse for relativt hurtigt at have en effekt jf. de visuelle indvirkninger som udvidelsen af STC vil medfører på landområdet, landsbyerne samt Ll. Skensved. Ligeledes henstiller vi til, at der straks iværksættes etablering af dette beplantningsbælte. Der er i Lokalplanforslaget ikke beskrevet et beplantningsbæltet mod Syd og Øst tilsvarende mod Nord og Vest? Fra kommunens side er man opmærksom på faren ved nedgravning af tankanlæg, rørlægning, pipelines o.lign. Vi indstiller at kommunen ikke tillader det og ikke giver mulighed for dispensationer for nedgravning af disse anlægstyper. Det handler om den mest optimale beskyttelse af vores fælles grundvandsressourcer. En byggehøjde på 30 m. vil virke meget voldsom for hele området. Vi henstiller kraftigt til at byggehøjden ikke overstiger Netto s, der med en byggehøjde på 25 m. virker meget dominerende i terrænet og på kystlinjen. En byggehøjde på 30 meter og dertil 2 meter ekstra +/- til div. rørføringer, ventilationsanlæg m.v.... vil være voldsomt. Kommunen er allerede opmærksom på, at det vil være naturligt at etablere sti-/cykelsti gennem STC med forbindelse til Ll. Skensved, det kommende byområde mod nordøst og dermed til den kommende Køge Nord St. Vi ser frem til etableringen og vil i den forbindelse gerne påpege muligheden for at bevare Ølsemaglevej som sti - / cykelsti til Ølsemagle Strand og Revlen, således at der fremover vil være forbindelse til EUC, Køge Handelsskole, det kommende Campus-område og videre til Køge via stisystemer. 6

14 Det vil i forbindelse med udvidelsen af STC være oplagt og helt naturligt at etabler et rekreativt skovområde svarende til området mellem STC og Ølsemagle landsby med en placering mellem Ll. Skensved og STC mod Ølbyvej. Med venlig hilsen Styregruppen for landsbyerne Ølby, St. Salby, Ll. Salby, Ølsemagle og Højelse Morten Nygaard Oldestræde 4, Ll. Salby Mogens Keller Rasmussen Ølsemaglevej 66, Ølsemagle 4623 Ll. Skensved Steen Rasmussen Ølbyvej 159, Ølby Ann Britt Krejberg Højelsevej 11, Højelse 4623 Ll. Skensved Kim Mesterton Højelsevej 22, St. Salby Per Otzen Lyngvej 54, St. Salby Peter Juul Lyngvej 52, St. Salby Kim Olesen Lyngvej 32A, Ølby Henning Hovmøller Højelsevej 7, Højelse 4623 Ll. Skensved Anne Lykke Svendsen Højelsevej 21, Højelse 4623 Ll. Skensved Nikolaj Hanson Pilegårdsvej 4, Ølby 7

15 Roskilde Stiftskontor E-post Palæet, Stændertorvet 3 A tlf Telefax Roskilde, d. 2. juli 2015 Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen (er sendt elektronisk til Dokumentnr.: 73653/15 /idn Køge Kommunes Forslag til Lokalplan 1046 Køge Nord veto Roskilde Stiftsøvrighed er af den opfattelse, at der sker en væsentlig forringelse af de værdier, der knytter sig til Ølsemagle Kirke og kirkens omgivelser ved vedtagelsen af lokalplan nr Køge Nord, hvorfor vi ser os nødsaget til i medfør af planlovens 29, stk. 3, jf. 28 at nedlægge indsigelse i form af veto imod lokalplanforslagets 4, 5.1 og 5.2. Vi henviser til nedenfor. Vi deltager gerne i et møde med Køge Byråd til nærmere drøftelse af sagen, herunder tilpasning af lokalplanforslaget, så det ikke kommer i konflikt med hensynet til kirken og kirkegården. Vi udbeder os underretning om, hvad der videre passerer i sagen. Sagens forløb: Roskilde Stiftsøvrighed er ved en af 29. april 2015 fra PlansystemDK blevet orienteret om, at Køge Kommune har offentliggjort ovennævnte forslag til lokalplan i perioden 29. april juli Lokalplanen skal fastsætte rammerne for en fremtidig mere deltaljeret lokalplanlægning for Køge Nord og sikre en fremtidig udvikling af Køge Nord, herunder centerformål øst for Ølsemagle Landsby og omkring den nye Køge Station Nord, der etableres øst for Ølsemagle Landsby, jf. kortbilag 1 og 3. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, grundvandsressourcen og 0-balancen for grundvandsdannelsen. Ølsemagle Kirke og Kirkegård er ikke beliggende i lokalplanområdet, men den vestlige del af delområde 1 er omfattet af kirkebyggelinjen omkring Ølsemagle Kirke, jf. kortbilag 2. Ifølge lokalplanens 5.1. må bygningshøjden i delområde 1 ikke overstige 30, dog må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m. inden for kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke. Endvidere må bygningshøjden i delområde 2 b, der er beliggende nord for Ølsemagle Kirke ikke overstige 40 m. Det fremgår endvidere, at lokalplanen har til formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, herunder at der etableres en ny hovedvej til Køge Nord Station og Ølsemagle Landsby, at Ølsemaglevej, der løber gennem Ølsemagle Landsby, bliver en fordelingsvej til Køge 1

16 Nord Stationen og at der etableres en hovedstiforbindelse til Ølsemaglevej, der vil løbe ganske nær Ølsemagle Kirke og Kirkegård, adskilt af en ejendom. Ølsemagle Sogns Menighedsråd har oplyst over for stiftsøvrigheden, at Ølsemagle Kirke er en landsbykirke bygget helt tilbage i 1180 erne. Menighedsrådet er af den opfattelse, at Ølsemagle Kirke er i risiko for at blive klemt inde af moderne etagebyggeri i forbindelse med anlæggelse af den kommende Køge Nord Station med tilhørende forretningscenter. Med en bygningshøjde på indtil 8,5 m i området, der ligger inden for kirkebyggelinjen, og med en bygningshøjde på indtil 30 m i delområde 1 og indtil 40 m i delområde 2b er menighedsrådet af den opfattelse, at dette er et overgreb på kirken og den gamle landsby, som i væsentlig grad vil forandre den 1000 år gamle kirke og landsbymiljømiljøet med kirken som midtpunkt. Menighedrådet har endvidere anført, at der selvfølgelig skal være en fordelingsvej gennem hele Ølsemagle Landsby. Stiftsøvrighedens konsulent i plansager, kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Poul Schülein har udtalt, at han tilslutter sig menighedsrådets indsigelse. Den kgl. bygningsinspektør har anført, at lokalplanen har stor indflydelse på området omkring Ølsemagle Kirke, og at en bygningshøjde på 30 m i delområde 1 er uacceptabelt, når man tager i betragtning, at skalaen brydes fuldstændigt. En bebyggelseshøjde på 8,5 m er meget højt for en landsby som Ølsemagle Landsby og direkte uden for kirkebyggelinjen arbejder man med mulighed for 30 meters højde. Stiftsøvrigheden har forståelse for kommunens intentioner om at fastsætte rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning og at sikre en sammenhængende trafikplanlægning. I lighed med Ølsemagle Sogns Menighedsråd og kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Poul Schülein finder vi, at den foreslåede bygningshøjde for områder beliggende så tæt på Ølsemagle Kirke og Kirkegård er problematisk i forhold til kirken og kirkegården samt kirkens omgivelser. Ligeledes nærer vi betænkelighed ved den foreslåede trafikplanlægnings indflydelse på det kulturhistoriske samhørsforhold mellem kirken og Ølsemagle Landsby. Med venlig hilsen Ida Normann chefkonsulent Elektronisk kopi til: Ølsemagle Sogns Menighedsråd Køge Provstiudvalg Kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Poul Schülein 2

17 Eva Schønnemann Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan Sendt: 2. juli :23 Til: Eva Schønnemann Emne: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.= 9e774475b3e94bcc9322fc6bc08c0532] Vedhæftede filer: DigitalPostMetadata.xml; Message.pdf; TEKSX_1_028900_461_02.00.pdf Ina Sidor Teknisk administrativ medarbejder Plan Teknik- og Miljøforvaltningen Oprindelig meddelelse----- Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 2. juli :03 Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan Emne: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=9e774475b3e94bcc9322fc6bc08c0532] Grethe Østergaard Sekretær Sekretariatet Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1, Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Dir-sek Sendt: 2. juli :54 Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Emne: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=9e774475b3e94bcc9322fc6bc08c0532] Hermed høringssvar fra Banedanmark, vedrørende høring om forslag til lokalplan 1046 Køge Nord: Vedrørende lokalplanforslagets delområde 1: I delområdets nordlige ende har Banedanmark eksproprieret areal til et fremtidig regnvandsbassin, der bør fremgå af kortbilagene, se vedlagte ekspropriationsplan. I delområdets sydlige del, umiddelbart nord for Ølsemaglevej anlægger Køge Kommune et regnvandsbassin, der kommer til at indgå som en del af vejanlægget. Dette bassin bør ligeledes fremgå af kortbilagene, se vedlagte ekspropriationsplan. 1

18 Snogebækken omlægges syd for Ølsemaglevej, se vedlagte ekspropriationsplan. Lokalplanforslagets kortbilag 2 viser Snogebækkens oprindelige forløb. Køge Kommune har ønsket en anden linjeføring af "Hovedvej til Køge Nord Station", end den der fremgår af lokalplanforslagets kortbilag 3. Se det aftalte vejforløb på vedlagte ekspropriationsplan. Endvidere bemærkes det, at Køge Kommune måske har skrevet forkert matrikelnummer i høringen. Vi formoder, at den eksisterende Lille Syd Banen på matr. Nr. 48 Ølsemagle, ikke er omfattet af lokalplansforslaget. Med venlig hilsen Mia Farré Jensen Direktionssekretær Banedanmark Direktionssekretariatet Amerika Plads København Ø T: M: Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail? -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Sendt: 30. april :26 Til: Banedanmark Post Emne: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=9e774475b3e94bcc9322fc6bc08c0532] Automatisk videresendt Meddelelse fra Digital Post Afsender af meddelelsen: Køge Kommune Meddelelsen blev modtaget: KL Videresendt fra postkasse tilhørende CVRnr: Banedanmark Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor Du har fået vedlagte besked. 2

19

20 Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Cc: Johnny Andersen; Emne: Indsigelse lokalplan 1046 Køge Kommune Kære Køge Kommune Lokalplan 1046 er kommet til vores kenskab i Naurbjerg Landsbylaug, og vi tænker at det desværre nok ikke hjælper så meget at slås mod vejrmøller. Hvad mon der bliver af vores smukke ådal, og vores fredet mose når industrien skal holde sit indtog syd for os i 15, 30 og 40 m højde. Vi glæder os meget til fald i trafikken, som vi regner med der kommer, men prisen med stort industribyggeri synes pt høj. Hurra for å byggelinjen og den grønne kile. Ærgerligt at den stopper 150 m på den anden side af Skensved Å, og vi kan kun begræde at den grønne kile ikke sneg sig helt op til Egedesvejen. Det er jo ser ud som om Køge kommune satser på Ejby og videre mod vest til nyt boligområde, og adgangen mod strandområdet til erhverv. Københavns grimme havne fronter flytter til Køge. Godt / skidt må tiden vise. Det virker dog som om der tænkes noget grønt ind i lokalplanerne og de er forhåbentlig laaaangt ude i fremtiden. Vores Indsigelse / forslag til Køge Kommune er at man allerede nu udtænker plantning af hegn mod nord op mod Solrød Kommune. På den måde kan man hindre at udsynet til nye høje bygninger dominerer for meget i landskabet, og på den måde bevare illusionen om at vi stadig bor i grønt område Med venlig hilsen Lis Brandtberg på vegne af Naurbjerg Landsbylaug Yderholmvej / Naurbjergvej 4623 Ll. Skensved Mail: 2

21 Køge Kommune Torvet 1 Sendt på Dato: 8. juli 2015 J. nr Ref. JM/xx Indsigelse til lokalplan forslag 1046 Vedr. matr. nr.: 12a.Ølsemagle By, Ølsemagle Beliggende: Ølsemaglevej 59, Bjørnsagergård, 4623 Ll. Skensved Jeg har på foranledning af ejeren af ovenstående ejendom Anne-Marie Helsøe Jensen gennemgået lokalplanforslag Forslaget giver anledning til følgende bemærkninger, der skal ses i sammenhæng med vores bemærkninger til Kommuneplan tillæg nr. 5 dateret den 14. nov Lokalplanforslaget synes ikke at besvare de usikkerhedspunkter der blev rejst med indsigelsen til Kommuneplantillægget. Forslagets kortbilag 3 fastlægger to mulig +way-forbindelser henover ejendommens nuværende landbrugsarealer. Det vestlige forslag ligger meget tæt på ejendommens beboelsesbygninger. Der henstilles til, at det vestlige forslag udtages af forslaget, således at fremtidige eventuelle forbindelser til de fremtidige stations- og centerområder holdes i de områder der i forvejen er støjbelastede. Det vil samtidig være mere skånsomt i forhold til landsby afgrænsningen og de nuværende beboelsesbygninger på ejendommen. Med lokalplanens 2.2 overføres størsteparten af ejendommen til byzone. Det fremgår af lokalplanens redegørelse side 5, at lokalplanen ikke er byggeretsgivende, og at området ikke kan udvikles før der er gennemført en yderligere planlægning af de enkelte delområder med en ny lokalplan. Det fremgår samtidig af referatet fra byrådsmødet, at udviklingen af det samlede lokalplanområde kan forventes at ske mellem 2018 og Overførelsen til byzone giver en begrundet frygt for, at beskatningsgrundlaget for ejendommen stiger uden det er muligt at realisere den forventningsværdi der knytter sig til ejendommen, primært på grund af den manglende yderligere lokalplanlægning. I forlængelse af ovenstående ønsker ejeren, at Køge Kommune ud fra almindelige forvaltningsretlige principper og planlægningsmæssige hensyn begrunder, hvorfor ejendomme skal overføres til byzone med rammelokalplan 1046, og hvorfor overførslen ikke kan afvente den nødvendige mere detaljerede lokalplanlægning af de enkelte delområder, når realiseringen af de enkelte delområder er nært forestående. Afslutningsvis skal det bemærkes, at ejeren fortsat er positiv over for en dialog med Køge Kommune om en eventuel overdragelse af dele af ejendommen til kommunen. Med venlig hilsen Mølbak Landinspektører A/S Jens Mølbak Landinspektør, Partner Greve Hellerup Køge København Roskilde Greveager 7 Carolinevej 2A Galoche Alle 15 Vesterbrogade 35, 4.tv. Ledreborg Allé 130A 2670 Greve 2900 Hellerup 1620 København V 4000 Roskilde Al returpost bedes fremsendt til Roskilde-kontoret

22 Køge Kommune Torvet 1 Sendt på Dato: 8. juli 2015 J. nr Ref. JM/xx Indsigelse til lokalplan 1046 Vedr. matr. nr.: 5i m.fl. Ølsemagle By, Ølsemagle Beliggende: Egedesvej 36, 4623 Ll. Skensved Jeg har på foranledning af ejeren af ovenstående ejendom Dann Kristiansen gennemgået lokalplanforslag Forslaget giver anledning til følgende bemærkninger, der skal ses i sammenhæng med vores bemærkninger til Kommuneplan tillæg nr. 5 dateret den 14. nov Generelt er Dann Kristiansen positiv over for den forestående udvikling af hans ejendom og området som helhed. Lokalplanforslaget giver, som den er fremlagt ikke noget svar på, hvornår ejendommen kan forventes at overgå til bymæssige formål. Ejendommen er beliggende i område 2a, der udlægges til lettere industri og håndværk. Det er fortsat vores bekymring, at der ikke er tilstrækkelige efterspørgsel på planlagte anvendelse. Et forhold der gør det mere uklart, hvor længe ejendommen kan være hjemsted for hans virksomhed og tjene som bopæl for hans familie. Med lokalplanens 2.2 overføres største parten af hans ejendom til byzone. Det fremgår af lokalplanens redegørelse side 5, at lokalplanen ikke er byggeretsgivende, og at området ikke kan udvikles før der er gennemført en yderligere planlægning af de enkelte delområder med en ny lokalplan. Det fremgår samtidig af referatet fra byrådsmødet, at udviklingen af det samlede lokalplanområde kan forventes at ske mellem 2018 og Overførelsen til byzone giver en begrundet frygt for, at beskatningsgrundlaget for ejendommen stiger uden, det er muligt at realisere den forventningsværdi der knytter sig til ejendommen på grund af manglende yderligere planlægning. I forlængelse af ovenstående ønsker ejeren, at Køge Kommune ud fra almindelige forvaltningsretlige principper og planlægningsmæssige hensyn begrunder, hvorfor ejendommen skal overføres til byzone med rammelokalplan 1046, og hvorfor overførslen ikke kan afvente den nødvendige mere detaljerede lokalplanlægning af de enkelte delområder, når realiseringen af de enkelte delområder er nært forestående. Afslutningsvis skal det fremføres, at ejeren fortsat er positiv over for en dialog med Køge Kommune om en eventuel overdragelse af ejendommen til kommunen. Det er vores opfattelse, at vi afventer en tilbagemelding fra Køge Kommune. Med venlig hilsen Mølbak Landinspektører A/S Jens Mølbak Landinspektør, partner Greve Hellerup Køge København Roskilde Greveager 7 Carolinevej 2A Galoche Alle 15 Vesterbrogade 35, 4.tv. Ledreborg Allé 130A 2670 Greve 2900 Hellerup 1620 København V 4000 Roskilde Al returpost bedes fremsendt til Roskilde-kontoret

23 Køge Kommune Teknik og Miljøudvalget Torvet 1 1 Høringssvar Lokalplan 1046, Køge Nord Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores høringsvar for Høring om eventuel udarbejdelse af lokalplan for Højelse. Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn er en forening med det formål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Desuden arbejder foreningen for at markedsføre området aktivt for at fortsat styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Borgerforeningen er meget aktiv og vores aktiviteter, informationer og høringer følges og har opbakning fra over 500 personer i området. Vores område er kendetegnet ved en hyggelig stationsby og en række mindre landsbyer. Området har et stærkt socialt sammenhold og mange aktive foreninger. Vores område har hyggelige familiehuse til meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet. Med udgangspunkt i Borgerforeningens formål at gøre området endnu mere attraktivt er der en naturlig bekymring med hensyn til ændringer i landskabet, som ødelægger områdets fremtoning og harmoni. VISUELT UDTRYK AF OMRÅDET Med udgangspunkt i Borgerforeningens formål at gøre området endnu mere attraktivt er der en naturlig bekymring med hensyn til ændringer i landskabet, som ødelægger områdets fremtoning og harmoni. Vi ønsker ikke at stå i vejen for udviklingen, men vi ønsker, at man tager områdets helhed med i betragtning, når man planlægger og giver tilladelse til bygninger, der er 40 meter høje eller i særlige tilfælde endnu højere. Bygninger, som vel at mærke ligger meget tæt på Lille Skensved, og som vil få negativ visuelt betydning for området. Det er allerede nævnt i afsnittet vedr. Landskabskarakteranalyse: Resultatet af byudvikling i Køge Nord vil være tab af åbent land nær bymæssig bebyggelse. Da landskabet i Køge Nord allerede i dag er præget af tekniske anlæg, og landbrugsejendommene i området ikke længere er koblet til jordene, vurderes tabet som acceptabelt. Et af de vigtigste bærende elementer i området i dag er de lange kig ud i landskabet. Disse bør indtænkes i den fremtidige udbygning af området. De grønne områder indenfor lokalplanområdet, Ådalen og fredskovene, ligger i dag som fragmenter i landskabet. Områderne bør forbindes, så de kan være en del af et samlende grønt område i et nyt byområde i Køge Nord. Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

24 Som borgerforening er det vigtigt for os at bevare landskabets karakter, og vi ønsker, at de grønne områder tænkes ind i en helhed omkring det nuværende STC, og hvordan man kan anvende det til at mindske de negative konsekvenser, som opførelsen af de høje bygninger får og allerede har fået for vores område. I det visuelle udtryk er det også vigtigt for os, at industribygninger afskærmes ved hjælp af grønne områder, og at bygningernes højde ikke skæmmer landskabet. Dermed sikres, at vores boliger ikke kommer til at ligge midt i et industrikvarter. Konkret foreslår vi, at den vestlige del af delområde 2b i lokalplanen pålægges regler, der har til hensigt at minimere synligheden af industribygninger og sikre udsyn fra Lille Skensved. Det vigtigt for os at bevare landskabets karakter, og vi ønsker, at de grønne områder tænkes ind i en helhed omkring det nuværende STC (...) I det visuelle udtryk er det også vigtigt for os, at industribygninger afskærmes ved hjælp af grønne områder, og at bygningernes højde ikke skæmmer landskabet. 2 GRØNT OMRÅDE IMELLEM LILLE SKENSVED OG KØGE NORD Området omkring Lille Skensved er kendetegnet ved by, industriområder, samt dyrkede marker. Det er et stort ønske for Borgerforeningen at få flere naturområder med muligheder for anvendelse til forskellige rekreative formål. I forlængelse af det visuelle udtryk af delområde 2b mener Borgerforeningen, at det vil være oplagt at lave en konkret plan for anvendelsen af delområde 3 i området syd imellem Lille Skensved og lokalplanens delområde 2b på en måde, så det både giver et nyt rekreativt naturområde, og at det samtidig anlægges sådan, at det reducerer den visuelle forringelse fra Lille Skensved. Dette kunne f.eks. være ved beplantning med hurtigt voksende træer. N Signaturforklaring m 3 Delområder Centerformål Erhvervsområde Rekreativt område Kirkebyggelinje 2a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel 2b 1 2c

Lokalplan 1046 for Køge Nord

Lokalplan 1046 for Køge Nord Lokalplan 1046 for Køge Nord Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Læs mere

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Lokalplan 249 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej, Haraldsted Bilag til Plan- og Boligudvalgsmødet den 25. oktober 2011 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er hovedindholdet i de indkomne

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten From:Mogens Gundersen Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten Som en af de nærmeste naboer til det eksisterende samt kommende Borupgårdscenter som lyder godt. Men det bliver alt for

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg 20. marts 2015 Sagsnr.: 2015030021 Tlf. direkte: 62259570 energiplaner@naturgas.dk HMN Naturgas I/S' høringssvar

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Lokalplan 1046. Køge Nord

Lokalplan 1046. Køge Nord Lokalplan 1046 Køge Nord 2015 2 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse

Læs mere

Rina Erstad 04-05-2011

Rina Erstad 04-05-2011 Page 1 of 1 Rina Erstad Fra: (Funktionspostkasse) Sendt: 14. marts 2011 09:29 Til: Rina Erstad Emne: VS: Lokalplan 040 docid: http://esdh/sj07/dok883142 SJ: -1 Administrativ sagsbehandler Frederikssund

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk Juridisk Afdeling Asmildklostervej 11 8800 Viborg Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Byggeri - att. Vibeke B. Pedersen Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Dette notat er udarbejdet for at belyse en ansøgning vedrørende udstykning af Forsvarets eksisterende boliger på adressen Tingstedet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Banedanmark har via plansystem.dk modtaget underretning om ovennævnte plantillæg.

Banedanmark har via plansystem.dk modtaget underretning om ovennævnte plantillæg. Indsigelse nr. 1 >>> "Gunner Nielsen (GUNI)" < guni@bane.dk > 4/3/2012 1:49 >>> Til Faaborg-Midtfyn kommune Nedenstående, fremsendt tidligere i dag, retter sig også mod lokalplan 2011-3. Bemærkningerne

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND"

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND" JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere