Lokalplan 1046 for Køge Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1046 for Køge Nord"

Transkript

1 Lokalplan 1046 for Køge Nord Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Forvaltningen indstiller, at lokalplan 1046 vedtages endeligt med følgende ændringer samt, at indsigere svares i overensstemmelse med nærværende notat. Forvaltningen indstiller, at følgende indskrives i lokalplanens 5.1: Bebyggelsesprocenten forventes i mindre områder indenfor delområde 1 at blive 150, mens delområdet som helhed forventes mindre tæt. Forvaltningen indstiller, at afsnittet om 0-balance i lokalplanens redegørelse præciseres, samt at følgende indskrives i lokalplanens 7.2: Dvs. at arealet på en ejendom skal disponeres, således at: - min. 10 % af ejendommen er anlagt som ikke-befæstet areal med regnbede - min. 30 % af ejendommen er bebygget - max. 60 % af ejendommen er befæstet (eksklusiv bebyggede arealer). Forvaltningen indstiller, at Ølsemagle Kirkevej i lokalplanens kortbilag 3 indtegnes med signaturen fordelingsvej. Forvaltningen indstiller, at følgende tilføjes til lokalplanens 5.3: I den sydligste 1/4 af delområdet som vist på kortbilag 2 må bygningshøjden dog ikke overstige 20 m. Forvaltningen indstiller, at følgende tilføjes til lokalplanens: 7.6 Indenfor delområde 2b skal der udlægges areal til et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal bestå af høje træer så som popler og fungere som visuel afskærmning mellem erhvervsbebyggelsen og Ølsemagle Kirke og Kirkegård. 1

2 Forvaltningen indstiller, at følgende indtegnes i lokalplanens kortbilag: - Areal indenfor delområde 2b indenfor hvilket, bygningshøjden ikke må overstige 20 m Forvaltningen indstiller, at lokalplanens 3.6 ændres til følgende: Delområde 3 må kun anvendes til grønt område og jordbrugsformål. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Udenfor åbeskyttelseslinjen kan indpasses regnvandsbassiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring. Der kan etableres klimaskov syd for Egedesvej. Forvaltningen indstiller, at følgende afsnit indføjes i lokalplanens redegørelse: Jordforureningsloven Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan vil hele lokalplanområdet blive undtaget af områdeklassificeringen for lettere forurenet jord i byzone. Forvaltningen indstiller, at følgende indføjes i afsnittet om museumsloven i lokalplanens redegørelse: Der findes en række diger indenfor lokalplanområdet. Digerne er beskyttet efter museumslovens 29a. Ændring i tilstanden af digerne, kræver en dispensation fra lokalplanen med udtalelse fra museet. Museum Sydøstdanmark gør opmærksom på, at der i forbindelse med eventuelle gennembrud af beskyttede diger, bør der være en arkæolog til stede, således at konstruktionsdetaljer og evt. anlæg kan registreres. Forvaltningen indstiller, at følgende afsnit i lokalplanens 7.4 slettes: Bassiner til forsinkelse og rensning kan etableres i delområde 3 syd for Egedesvej samt i overgangen mellem erhvervsarealerne og området omkring Skensved Å som i princippet vist på kortbliag 4. Samt at området, indenfor hvilket der jf. lokalplanens kortbilag 4 er mulighed for placering af bassiner, slettes. Forvaltningen indstiller, at følgende indføjes i lokalplanen: 7.7 Beskyttede diger som vist på kortbilag 4 må ikke fjernes, gennembrydes eller ændres uden Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 2

3 Forvaltningen indstiller, at følgende indtegnes i lokalplanens kortbilag: - Naturgasledninger - Eksisterende regnvandsbassiner - Omlægning af Snogebækken - Tilrettet vejforløb for hovedvejen Nordstjernen - Beskyttede diger Nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 HMN Naturgas 1. Gør opmærksom på, at HMN Naturgas har ledninger, som løber gennem lokalplanområdet og ønsker, at disse nævnes i 2. Indsiger imod lokalplanforslagets 3.6, som giver mulighed for, at der i Skensved Ådal kan indpasses arealer, som modtager overfladevand, da en servitutsikret ledning krydser ådalen langs banen. Indsiger kan ikke acceptere oversvømmelse af arealer i servitutbæltet omkring ledningen. Forvaltningen indstiller, at naturgasledninger indtegnes i lokalplanens kortbilag. Der udarbejdes et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan samt en masterplan for byudviklingsområdet Køge Nord. I disse afklares det nærmere, hvordan vandhåndtering indenfor lokalplanområdet skal foregå. Forvaltningen er i den forbindelse opmærksom på ledningsanlæg indenfor lokalplanområdet. 2 Line Timm og Roar Medici Ølsemaglevej 57, 4623 Lille Skensved 1. Mener, lokalplanforslaget er for upræcist i forhold til fastsættelse af bebyggelsesprocenten for lokalplanens delområde 1. Lokalplanforslaget fastsætter bebyggelsesprocenten til 150 for delområdet, selvom det er hensigten, at det primært er omkring stationen, at der bygges så tæt. Det er uklart, hvor tæt det forventes, at der bygges i resten af delområdet, herunder på indsigers ejendom. 2. Ønsker en redegørelse for de økonomiske Hensigten er, at det kun er dele af lokalplanens delområde 1, der bebygges med en bebyggelsesprocent på 150. I den byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger lokalplan 1046, vil der blive fastsat forskellige bebyggelsesprocenter for mindre områder indenfor delområde 1. Det er hensigten, at bebyggelsen bliver tættest omkring stationen. Delområde 1 svarer til rammeområde 1C02 i tillæg nr. 5 til Kommuneplan For rammeområdet er det beskrevet, at bebyggelsesprocenten i delområder indenfor rammen forventes at blive op til 150, mens bebyggelsesprocenten for rammen som helhed forventes mindre tæt. Forvaltningen indstiller, at følgende indskrives i lokalplanens 5.1: Bebyggelsesprocenten forventes i mindre områder indenfor delområde 1 at blive 150, mens delområdet som helhed forventes mindre tæt. 3

4 konsekvenser for grundejere indenfor lokalplanområdet ved overførelse af arealer indenfor lokalplanområdet fra landzone til byzone. 3. Spørger, hvorfor der i lokalplanforslaget ikke er taget højde for indsigers jordvarmeanlæg, som er placeret indenfor lokalplanområdet. Det er SKAT, der foretager en sådan vurdering. Ad. 3) Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastlægger rammer for byudviklingen. Detaljeringsgraden er derfor ikke på et niveau, hvor der er taget højde for jordvarmeanlæg og lignende. Ved den fremtidige mere detaljerede lokalplanlægning vil sådanne anlæg indgå. 4. Mener, at en +way-forbindelse gennem det rekreative område langs Lille Syd banen, som det er beskrevet i lokalplanforslaget, vil ødelægge området som rekreativt område, herunder cykel- og gangstien gennem området. Mener desuden at etablering af +wayforbindelsen udgør en uforholdsvis stor økonomisk omkostning i forhold til den relativt lille tidsbesparelse den vil medføre. Ad. 4) Den store investering, Køge Nord Station udgør, medfører en række forpligtelser i forhold til at sikre god udnyttelse af stationen. Derfor er der igangsat en planlægningsproces omkring en +Way forbindelse fra Køge Nord Station til Køge Campus og Universitetssygehuset. Formålet med en +Way forbindelse er at have en bus, som så vidt muligt kører i eget tracé og på veje uden trængsel. Det er vurderet, at den mest optimale rute for en +Way forbindelse fra Køge Nord Station er over det rekreative areal langs Lille Syd banen. 3 Solrød Kommune 1. Afventer en mere detaljeret lokalplanlægning samt visualiseringer af lokalplanområdet, og påpeger at Solrød Kommunes administration bør inddrages i udarbejdelsen af disse. 2. Gør opmærksom på, at Solrød Kommunes administration bør inddrages i vurderingen af eventuelle miljøpåvirkninger i Det er Køge Kommunes hensigt fortsat at invitere Solrød Kommune med i arbejdet med byudviklingsområdet Køge Nord. Der udarbejdes et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan for 4

5 forbindelse med udledning af vand til Skensved Å, som Køge Kommune deler med Solrød Kommune. byudviklingsområdet Køge Nord. Med spildevandstillægget tages der bl.a. højde for eventuelle miljøpåvirkninger i forbindelse med udledning af vand til Skensved Å. Tillægget udsendes i offentlig høring og i den forbindelse vil Solrød Kommune blive hørt. 4 Energiforsyningen 1. Anbefaler, at en række eksisterende arealreservationer, boringer, bassiner og ledninger indtegnes i lokalplanens kortbilag. Det vurderes, at de anbefalede kortelementer, med undtagelse af eksisterende regnvandsbassiner, ikke er relevante i Forvaltningen indstiller, at eksisterende regnvandsbassiner indtegnes i lokalplanens kortbilag. 2. Anbefaler, at 7.2 præciseres. 3. Anbefaler, at der i spildevandsplanen for byudviklingsområdet stilles krav om forsinkelse og rensning af regnvand på de enkelte ejendomme og vejanlæg. Hvis der ikke stilles krav om lokal håndtering af regnvand, forventer Energiforsyningen at skulle etablere flere store regnvandsbassiner for at overholde krav fra Vandplanen, hvilket vil forudsætte, at der i den videre planlægning skal reserveres areal til dette. Anbefaler, at regnvand ved ekstremregn opmagasineres i lavtliggende vejarealer, rundkørsler, parkarealer eller p-pladser og ikke i underjordiske forsinkelsesbassiner. Forvaltningen indstiller, at afsnittet om 0-balance i lokalplanens redegørelse præciseres, samt at følgende tilføjes til lokalplanens 7.2: Dvs. at arealet på en ejendom skal disponeres, således at: - min. 10 % af ejendommen er anlagt som ikke-befæstet areal med regnbede - min. 30 % af ejendommen er bebygget - max. 60 % af ejendommen er befæstet (eksklusiv bebyggede arealer). Ad. 3) Der udarbejdes et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan for byudviklingsområdet Køge Nord. Det er hensigten, at regnvand håndteres lokalt og på overfladen, og det vurderes, at det ikke er nødvendigt at reservere areal til regnvandsbassiner i 5

6 5 Bjarne Larsen Krohn Højelsesvej Lille Skensved 1. Mener ikke, at lokalplanen beskriver en social bæredygtig byudvikling, men udelukkende handler om økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, fordi den type erhverv, lokalplanen muliggør, big boxes og huse i op til 40 meters højde, ikke er forenelig med en menneskelig skala og med de små bysamfund, der ligger i og omkring lokalplanområdet. 2. Giver udtryk for bekymring i forhold til Ølsemagle Landsby, da lokalplanen ikke beskriver kommunens planer for landsbyen. I indsigers optik bliver landsbyen klemt inde mellem menneskefjendske byggerier og vil afvikles som en konsekvens af byudviklingen. 3. Udtrykker bekymring i forhold til lokalplanens delområde 2b, som ligger op mod Lille Skensved. Mener at erhvervsområdet, som muliggøres med lokalplanen vil gøre det mindre attraktivt at bo i Lille Skensved og gøre det sværere at tiltrække nye borgere til byen. 4. Mener ikke, at erhvervsområdet, som Køge Byråd har vedtaget en vision for byudviklingsområdet Køge Nord. Af visionen fremgår det, at byudviklingsområderne og herunder erhvervsområderne skal gives en grøn/blå karakter med bl.a. afskærmende beplantning og synlig regnvandshåndtering. Det vurderes, at det på denne baggrund vil være muligt at skabe et erhvervsområde, hvor det er rart at færdes på trods af bygninger i en meget stor skala. Ølsemagle Landsby er i dag omfattet af en bevarende lokalplan, som er relativt restriktiv og har til formål at fastholde landsbyen, som den ser ud i dag. Med den udvikling som sker og allerede er sket omkring landsbyen, er den bevarende lokalplan ikke længere hensigtsmæssig, og forvaltningen er pt. i gang med udarbejdelse af en ny lokalplan for landsbyen i fællesskab med landsbyens beboere. Det er ønsket, at lokalplanen vil styrke rammerne for udvikling af Ølsemagle Landsby. Ad. 3) Der er ca. 500 m mellem lokalplanens delområde 2b og Lille Skensveds nærmeste boligområder. Her imellem ligger lokalplanens delområde 3 (grønt område), områder, som er lokalplanlagt til erhverv samt virksomheden CP. Kelco, som har en markant karakter med høje skorstene og industribygninger. Det vurderes, at ny bebyggelse indenfor lokalplanens delområde 2b, som det er beskrevet i lokalplanen ikke vil påvirke byens attraktivitet i en negativ retning. Ad 4.) 6

7 muliggøres med lokalplanen, vil medføre arbejdspladser, som det tidligere er beskrevet. Samt om disse arbejdspladser vil medføre den forventede stigning i skatteindtægter, idet det påpeges at lønniveauet for fremtidige ansatte i erhvervsområdet sandsynligvis vil være lavt. Det er fortsat Køge Kommunes vurdering, at et byudviklingsområde med de anvendelsesmuligheder, som er indeholdt i lokalplanen, vil medføre mange nye arbejdspladser, hvilket eksempelvis Nomeco er et godt eksempel på. Med en placering tæt på de nye motorvejsramper ved Egedesvej er det oplagt, at byudviklingsområdet vil være attraktivt til lager- og transportvirksomhed. Lokalplanens delområde 2a er udlagt til lettere industri så som håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder indenfor fremstilling. Der er således i lokalplanen sikret mulighed for etablering af andre typer virksomheder foruden lager- og transportvirksomhed. 5. Udtrykker bekymring for, at erhvervsområdet, som muliggøres med lokalplanen, ikke vil blive ordentligt afskærmet af beplantning. Ad. 5) Med udgangspunkt i Køge Byråds vision for byudviklingsområdet Køge Nord, arbejder tegnestuen COBE (vinder af konkurrencen om Køge Nord Station) på en masterplan for området. Masterplanen skal være udgangspunkt for den videre udvikling og den fremtidige byggeretsgivende lokalplanlægning indenfor byudviklingsområdet. Af Byrådets vision fremgår det, at byudviklingsområdet Køge Nord og herunder erhvervsområderne skal gives en grøn/blå karakter. Masterplanen skal blandt andet beskrive, hvordan det sikres, at erhvervsområdet kommer til at fremstå grønt/blåt med f.eks. afskærmende beplantning og synlig regnvandshåndtering. 6. mener, at regnbede skal være store nok til at håndtere 50 års-hændelser. Ad. 6) Masterplanen nævnt i Ad. 5) beskriver principper for håndtering af regnvand op til 100-års hændelser. Der udarbejdes desuden et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan for byudviklingsområdet Køge Nord, i hvilket indgår regnvandshåndtering. 7

8 7. Mener, at et af de bærende elementer i lokalplanområdet i dag, er de lange kig i det åbne landskab. Mener ikke det er acceptabelt at disse kig forsvinder til fordel for byudvikling. 8. Mener ikke, at lokalplan 1046 harmonerer med et afsnit i lokalplan 1008 for udvidelse af STC, i hvilket det er beskrevet, at STC ved etablering af byudviklingsområdet Køge Nord vil indgå som en del af Køges Bys byprofil og ikke vil skille sig ud fra det samlede byområde og kystlandskabet. 9. Mener, at den visuelle påvirkning af de beboede områder, som lokalplanen medfører, bør beskrives i den fremtidige detaljerede lokalplanlægning, ligesom den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Ad 7.) Byudviklingsområdet er allerede i dag præget af STC, motorvej, jernbaner, en højspændingsledning, Lille Skensveds industrielle byfront og den store erhvervsbygning Valsemøllen øst for lokalplanområdet. De store investeringer, Køge Nord Station og de nye motorvejsramper udgør, medfører en række forpligtelser i forhold til at sikre god udnyttelse af arealerne omkring disse. Byudviklingsområdet kommer til at ligge optimalt i forhold til motorvejs- og jernbanetrafik. En del af lokalplanområdet kommer desuden til at ligge indenfor stationsnært område jf. Fingerplanen. Det vurderes, at det med udgangspunkt i ovenstående er acceptabelt, at de lange kig i landskabet ændres i forbindelse med byudviklingen. Ad. 8) Afsnittet, der henvises til, beskriver den visuelle påvirkning af kystlandskabet ved den udvidelse af STC, som muliggøres med lokalplan Det skal forstås, således at når byudviklingsområdet Køge Nord er fuldt udbygget, vil udvidelsen af STC ikke være synlig fra kysten. Afsnittet har ingen betydning for lokalplan Ad. 9) En stor del af lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, hvorfor der ved den fremtidige byggeretsgivende lokalplanlægning skal redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet jf. planlovens 16, stk. 3 og 4. Der stilles ikke på samme måde krav til en redegørelse for den visuelle påvirkning af omkringliggende byområder. 10. Mener, at regnvandsbassiner til håndtering af regnvand fra lokalplanens delområde 2 Ad. 10) Det er ikke hensigten, at lokalplanens delområde 3 skal anvendes til egentligt 8

9 bør placeres i delområde 2 og ikke i delområde 3, da det rekreative areal i delområde 3 i så fald vil blive mindre. rekreativt område, da dette kan betyde skærpede støjkrav for virksomheder i området. Hensigten er, at der i området kan etableres regnvandsbassiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring, herunder klimaskov syd for Egedesvej. 11. Mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at beboerne i Ølsemagle Landsby kan udstykke dele af deres ejendomme (som det er nævnt i bilag til lokalplanen). I indsigers optik vil ejendomspriserne i landsbyen falde, når erhvervsområdet er udbygget, fordi ingen vil ønske at bo her. Beboerne vil desuden blive indkomstbeskattet, når de sælger deres ejendomme pga. muligheden for udstykning. Ad. 11) Det er forvaltningens vurdering, at byudviklingen i Køge Nord ikke vil gøre Ølsemagle Landsby mindre attraktiv at bosætte sig i. Med etablering af Køge Nord Station får landsbyen en central placering i forhold til København, hvorfor det vil være oplagt for bl.a. pendlere at bosætte sig her. I den gældende lokalplan for landsbyen er bygningsmassen udpeget som bevaringsværdig, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at ændre f.eks. uudnyttede landbrugsbygninger. Størstedelen af landsbyen er desuden udlagt til jordbrugsformål, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Muligheden for at udstykke ejendomme skal ses som et ønske om at give Ølsemagle mulighed for at udvikles i takt med den byudvikling, der sker omkring landsbyen. Spørgsmålet afklares i forbindelse med den lokalplan for landsbyen, som er under udarbejdelse. 12. Mener, at der bør stilles høje krav til arkitekturen i byudviklingsområdet og foreslår, at der afholdes en arkitektkonkurrence, som udmunder i en plan, som fungerer som baggrund for udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplaner. Opdraget til konkurrencen bør være, at bygninger skal tilpasses de omkringliggende omgivelser, være miljømæssigt bæredygtige med grønne facader, solenergi osv. og ikke må være højere end 15 m. I indsigers optik vil en sådan planlægning sammen med den nye Ad. 12) Med udgangspunkt i Køge Byråds vision for byudviklingsområdet Køge Nord, arbejder tegnestuen COBE (vinder af konkurrencen om Køge Nord Station) på en masterplan for området. Masterplanen skal være udgangspunkt for den videre udvikling og den fremtidige byggeretsgivende lokalplanlægning indenfor byudviklingsområdet. Af Byrådets vision fremgår det, at byudviklingsområdet Køge Nord skal være en bæredygtig bydel, som fungerer som forbillede for fremtidens bæredygtige forstad. Bydelen skal være kendt for sin markante og nyskabende arkitektur. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at udvikle området efter Byrådets vision, hvis der stilles krav om bygningshøjder på max. 15 m 9

10 station kunne tiltrække nye ressourcestærke borgere samt små og mellemstore virksomheder indenfor f.eks. design og IT, hvilke vil medføre en højere skattemæssig værdi pr. ansat end transport- og lagervirksomheder. 6 Roskilde Stift 1. Udtrykker utilfredshed med, at lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 30 meters højde umiddelbart udenfor kirkebyggelinjen omkring Ølsemagle Kirke samt byggeri i op til 40 meters højde nord for Ølsemagle Kirke. I indsigers optik vil så høje bygninger i områderne omkring Ølsemagle Kirke og Ølsemagle Landsby være et overgreb på kirken og landsbyen. 2. Udtrykker utilfredshed med den trafikplanlægning, som er beskrevet i lokalplanen, da det vurderes, at denne kan få negativ indvirkning på det kulturhistoriske samhørsforhold mellem kirken og Ølsemagle Landsby. for det samlede område. Det er dog hensigten, at bygningshøjden gradueres indenfor byudviklingsområdet. Ad ) Forvaltningen har afholdt møde med Roskilde Stift. På mødet blev det aftalt, at det præciseres i lokalplanen, at Ølsemagle Kirkevej fortsat skal fungere som fordelingsvej. Desuden indskrives det i lokalplanens bestemmelser, at bygningshøjden i den sydligste ¼ af lokalplanens delområde 2b ikke må overstige 20 m. Samt at der skal etableres et beplantningsbælte visuel afskærmning mellem erhvervsbebyggelsen og Ølsemagle Kirke og Kirkegård. På denne baggrund har Roskilde Stift trukket indsigelsen tilbage. Forvaltningen indstiller, at Ølsemagle Kirkevej i lokalplanens kortbilag 3 indtegnes med signaturen fordelingsvej. Forvaltningen indstiller, at følgende tilføjes til lokalplanens 5.3: I den sydligste 1/4 af delområdet som vist på kortbilag 2 må bygningshøjden dog ikke overstige 20 m. Forvaltningen indstiller, at følgende tilføjes til lokalplanens: 7.6 Indenfor delområde 2b skal der udlægges areal til et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal bestå af høje træer så som popler og fungere som visuel afskærmning mellem erhvervsbebyggelsen og Ølsemagle Kirke og Kirkegård. Forvaltningen indstiller, at følgende indtegnes i lokalplanens kortbilag: - Areal indenfor delområde 2b indenfor hvilket, bygningshøjden ikke må overstige 20 m 7 Banedk 1. Ønsker en række ændringer i lokalplanens kortbilag. Forvaltningen indstiller, at følgende indtegnes i lokalplanens kortbilag: - Eksisterende regnvandsbassiner - Omlægning af Snogebækken - Tilrettet vejforløb for hovedvejen Nordstjernen 8 Naurbjerg Landsbylaug 1. Udtrykker bekymring for byudviklingens 10

11 påvirkning af naturområder og mener, at åbeskyttelseslinjen bør rykkes ned til Egedesvej. Der udarbejdes et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan for byudviklingsområdet Køge Nord. Med spildevandstillægget tages der bl.a. højde for eventuelle miljøpåvirkninger i forbindelse med udledning af vand til omkringliggende naturområder, herunder Skensved Å. Åbeskyttelseslinjen er fastsat i miljølovgivningen. 2. Foreslår, at der i planlægningen indtænkes beplantning langs grænsen til Solrød Kommune, således at de fremtidige erhvervsområder så vidt muligt afskærmes visuelt. Køge Byråd har vedtaget en vision for byudviklingsområdet Køge Nord. Af visionen fremgår det, at byudviklingsområderne og herunder erhvervsområderne skal gives en grøn/blå karakter med bl.a. afskærmende beplantning og synlig regnvandshåndtering. Særligt i området med innovative virksomheder mellem Egedesvej og Skensved Å skal der arbejdes med at integrere de nye virksomheder i Ådalen. 9 Mølbak Landinspektører på vegne af ejer af ejendommen Ølsemaglevej 59, 4623 Lille Skensved, Anne- Marie Helsøe Jensen 1. Foreslår, at den vestligste af de to +Way forbindelser, som er indtegnet på lokalplanens kortbilag 3 udtages af forslaget, da det ligger tæt på beboelsesbygninger og afgrænsningen af Ølsemagle Landsby. 2. Udtrykker bekymring for, at dele ejendommen Ølsemaglevej 59 med lokalplanen overføres til byzone. Det er endnu ikke afklaret, hvor den fremtidige +Way forbindelse fra Køge Nord Station til Køge Campus og Universitetssygehuset skal løbe gennem Køge Nord. Med udgangspunkt i Køge Byråds vision for byudviklingsområdet Køge Nord, udarbejdes en masterplan for området. Masterplanen skal være udgangspunkt for den videre udvikling og bl.a. rumme en disponering af arealerne mellem Ølsemagle Landsby og jernbanen. I masterplanen afklares placering af + way forbindelsen, og denne indpasses under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse. Kommunen har valgt at udarbejde en lokalplan som grundlag for den fremtidige udvikling af Køge Nord. Lokalplanen fastlægger rammer for 11

12 10 Mølbak Landinspektører på vegne af ejer af ejendommen Egedesvej 36, 4623 Lille Skensved, Dann Kristiansen Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, og først ved en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning vil det blive muligt at realisere den værdi, der er forbundet med overførsel af ejendommen til byzone, mens beskatningsgrundlaget forventes at stige allerede ved vedtagelsen af denne lokalplan. Ønsker at få oplyst, hvorfor overførslen af ejendomme indenfor lokalplanområdet til byzone ikke kan afvente den fremtidige byggeretsgivende lokalplanlægning, men skal ske med denne lokalplan. Ejer af ejendommen Ølsemaglevej 59 er fortsat er positiv overfor dialog med Køge Kommune om en eventuel overtagelse af ejendommen. 1. Udtrykker bekymring for, at der ikke vil være efterspørgsel på ejendomme til den type erhverv, som ejendommen Egedesvej 36 er udlagt til i lokalplanen (lettere industri og håndværk). 2. Ønsker svar på, hvornår ejendommen Egedesvej 36 forventes at kunne udnyttes til bymæssige formål. 3. Udtrykker bekymring for, at dele ejendommen Egedesvej 36 med lokalplanen overføres til byzone. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, og først ved en fremtidig mere detaljeret byudvikling og danner bl.a. grundlag for en nærmere afklaring af statslige myndigheders interesser i området. Ifølge kommuneplantillæg nr. 5 skal arealer omfattet af tillægget overføres til byzone ved lokalplanlægning. Kun arealer, der ikke skal anvendes til byudvikling, kan forblive i landzone ved lokalplanlægning. Det gælder eksempelvis lokalplanens delområde 3, som udlægges til grønt område. Lokalplanens anvendelsesmuligheder tager udgangspunkt i en vurdering af de kommende virksomheders transportbehov, størrelse og påvirkning af omgivelserne. Det vurderes, at der vil være efterspørgsel på alle de anvendelser, lokalplanen giver mulighed for, og at virksomheder til lettere industri og håndværk bør placeres nord for Egedesvej, således at arealerne langs Skensved Å friholdes for store bygningsvolumner. Med udgangspunkt i Køge Byråds vision for byudviklingsområdet Køge Nord, udarbejdes pt. en masterplan for området. I forbindelse med masterplanen forventes en afklaring på bl.a. dette spørgsmål. Ad. 3) Kommunen har valgt at udarbejde en lokalplan som grundlag for den fremtidige udvikling af Køge Nord. Lokalplanen fastlægger rammer for byudvikling og danner bl.a. grundlag for en nærmere afklaring af statslige myndigheders interesser i området. Ifølge kommuneplantillæg nr. 5 skal 12

13 11 Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn lokalplanlægning vil det blive muligt at realisere den værdi, der er forbundet med overførsel af ejendommen til byzone, mens beskatningsgrundlaget forventes at stige allerede ved vedtagelsen af denne lokalplan. Ønsker at få oplyst, hvorfor overførslen af ejendomme indenfor lokalplanområdet til byzone ikke kan afvente den fremtidige byggeretsgivende lokalplanlægning, men skal ske med denne lokalplan. Ejer af ejendommen Egedesvej 36 fortsat er positiv overfor dialog med Køge Kommune om en eventuel overtagelse af ejendommen og afventer tilbagemelding omkring dette. 1. Mener, at bygninger i op til 40 meters højde vil få en negativ visuel indvirkning på områderne omkring lokalplanområdet. Lokalplanen bør indeholde krav, særligt for den vestlige del af delområde 2b, som minimerer synligheden af erhvervsområdet f.eks. ved afskærmning med beplantning. 2. Mener at lokalplanens delområde 3 bør udnyttes til rekreativt område og samtidigt fungere som visuel afskærmning af erhvervsområdet f.eks. ved beplantning med træer. arealer omfattet af tillægget overføres til byzone ved lokalplanlægning. Kun arealer, der ikke skal anvendes til byudvikling, kan forblive i landzone ved lokalplanlægning. Det gælder eksempelvis lokalplanens delområde 3, som udlægges til grønt område. Med udgangspunkt i Køge Byråds vision for byudviklingsområdet Køge Nord, udarbejdes en masterplan for området. Masterplanen skal være udgangspunkt for den videre udvikling og den fremtidige byggeretsgivende lokalplanlægning indenfor byudviklingsområdet. Af Byrådets vision fremgår det, at byudviklingsområdet Køge Nord og herunder erhvervsområderne skal gives en grøn/blå karakter. Masterplanen skal blandt andet beskrive, hvordan det sikres, at erhvervsområdet kommer til at fremstå grønt/blåt med f.eks. afskærmende beplantning og synlig regnvandshåndtering. Det er ikke hensigten at lokalplanens delområde 3 skal anvendes til rekreativt område, da dette kan betyde skærpede støjkrav for virksomheder i området. Hensigten er, at der i området kan etableres regnvandsbassiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring, herunder klimaskov syd for Egedesvej. Det er hensigten at området får en grøn og naturlig karakter, og lokalplanen forhindrer ikke at området beplantes med træer. 13

14 3. Ser positivt på de stiforbindelser, som er fastlagt i lokalplanen, men mener at de bør suppleres af tilslutninger udenfor lokalplanområdet samt en natursti langs underføring af Skensved Å under jernbaner og motorvej til forbindelse mod Køge Bugt. Ad. 3) Lokalplanen forhindrer ikke etablering af stitilslutninger, som det er foreslået. Forslagene tages til efterretning i forvaltningen. 14

Lokalplan 1046. Køge Nord

Lokalplan 1046. Køge Nord Lokalplan 1046 Køge Nord 2015 2 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

HMN Naturgas har en del vigtige ledninger i dette område og vi mener de bør nævnes i lokalplanen. Ledningerne er vist på vedlagte tegning.

HMN Naturgas har en del vigtige ledninger i dette område og vi mener de bør nævnes i lokalplanen. Ledningerne er vist på vedlagte tegning. Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 8. maj 2015 12:01 Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan Emne: VS: VS: Forslag til lokalplan 1046 Køge Nord i høring [Ref.nr.=ea7306ac840d441c82a02cc2dd09ca54]

Læs mere

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Lokalplan 249 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej, Haraldsted Bilag til Plan- og Boligudvalgsmødet den 25. oktober 2011 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er hovedindholdet i de indkomne

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND"

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND" JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP

LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP LOKALPLAN NR. 7 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed 100.000 m 2 nyt stort erhvervsområde i Sdr. Borup Erhvervsområde Industri- og servicevirksomheder Regnvandsbassin Forberedt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2008 J.nr.: NKN-33-02473 ssc Afgørelse i sagen om Tårnby Kommunes vedtagelse

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplantillæg - Ærø Kommune. Klinten og del af Arnekrogen

Lokalplantillæg - Ærø Kommune. Klinten og del af Arnekrogen Lokalplantillæg - Ærø Kommune Klinten og del af Arnekrogen Lokalplantillæg nr. 42-1-1 2015 Offentlighedsperiode Planforslaget var fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra tirsdag d. 1. september 2015 til

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag

Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015 Lokalplan 1046 Køge Nord Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 29. april 2015 til den 8. juli 2015. Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Ole Lund Sørensen T: 58 57 95 31 E: olels@slagelse.dk Hvidbog lokalplan nr. 1111 Sags-ID KMD 330-2011-276455

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse for Stevns Kommunes ønsker til ændringer i Fingerplanen... 5 Udviklingen i Strøby

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere