Generelle Vilkår Hosting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle Vilkår Hosting"

Transkript

1 Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen Indledning Definitioner Generelt Kundens forpligtelser Særlige bestemmelser vedrørende Leverandørens ASP ydelser Tilgængelighed Sikkerhed og back-up Kundens data Afhjælpning af fejl og mangler Ændringer Fortrolighed Vederlag og betaling Force majeure Væsentlig misligholdelse og ophævelse Erstatning og ansvarsbegrænsning Varighed, opsigelse og ophør Overdragelse og anvendelse af underleverandører Konflikter... 8 v1.2 2 / 8

3 Generelle Vilkår Generelle Vilkår for Business Data A/S levering af Ydelserne under Aftalen 1. Indledning Disse Generelle Vilkår og de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på for de i bilag 1 oplistede programmer, der gøres tilgængelige som ASP ydelser finder anvendelse på Leverandørens levering af hosting og/eller ASP ydelser til Kunden. Punkt 5 vedrører alene Leverandørens ASP ydelser. 2. Definitioner De nedenfor anførte udtryk skal forstås på følgende måde: Ved Aftalen forstås hosting/asp aftalen mellem Parterne med senere aftalte ændringer og tilføjelser samt de til enhver tid gældende bilag hertil. Ved ASP ydelser forstås de ASP ydelser, Leverandøren eventuelt leverer i henhold til Aftalen og som i så tilfælde er specificeret i produktoversigten. Ved Generelle Vilkår forstås de til enhver tid gældende generelle vilkår. Ved Leveringsdatoen forstås den dag, da Leverandøren skal påbegynde leveringen af Ydelserne. Ved Parterne eller en Part forstås henvisning til Leverandøren og Kunden enten sammen eller hver for sig. Ved Programmel og Programmellet forstås det tredjemands programmel, der er dækket af Leverandørens ASP ydelser i henhold til Aftalen. Ved Uopsigelighedsperiode forstås den periode, Parterne i Aftalens afsnit om Ikrafttrædelse og varighed har fastlagt som Uopsigelighedsperioden. Ved Virtuel maskine forstås en fil indeholdende Kundens serverkonfiguration inkl. data, som bliver udlæst, og som Kunden efterfølgende kan afvikle i VmWare eller andet kompatibelt miljø. Ved Ydelserne forstås de i bilag 1 specificerede hosting og/eller ASP ydelser. 3. Generelt Leverandøren leverer hosting og/eller ASP ydelser til Kunden i henhold til Aftalen. Kunden leverer selv programmel og data, der hostes af Leverandøren i overensstemmelse med den nærmere beskrivelse i produktoversigten. Leverandøren stiller endvidere ASP ydelser til rådighed i det omfang, det fremgår af produktoversigten. Leverandøren vurderer Kundens behov for hosting og/eller ASP ydelser på grundlag af oplysninger fra Kunden. Leverandøren indestår ikke for, at Ydelserne vil være tilstrækkelige til at imødekomme Kundens behov for kapacitet eller programmel, og Ydelsernes omfang kan således til enhver tid justeres efter anmodning fra Kunden og efter nærmere aftale mellem Parterne, jf. punkt 10. v1.2 3 / 8

4 4. Kundens forpligtelser Det programmel, som Kunden selv leverer, og som Leverandøren skal hoste i henhold til Aftalen skal stilles til rådighed for Leverandøren i rimelig tid inden Leveringsdatoen. Kunden indestår for, at Kundens programmel ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Kunden er berettiget til at overlade det programmel, der er genstand for hosting, til Leverandøren med henblik på dennes driftsafvikling af programmellet i henhold til Aftalen. Kunden indestår for, at Kundens programmel og Kundens anvendelse af Ydelserne ikke er ærekrænkende eller i strid med gældende lovgivning. Kunden skal overholde Leverandørens til enhver tid fastsatte bruger- og sikkerhedspolitik, når denne er meddelt Kunden. Kunden skal endvidere overholde de af Leverandøren og/eller tredjemand til enhver tid fastsatte sikkerhedsregler og retningslinjer for brugen af Programmellet, når de er meddelt Kunden. Kunden skal inden Leveringsdatoen anskaffe det fornødne udstyr, netværk, VPN forbindelse og programmel for at gøre brug af Ydelserne, jf. punkt 5 vedrørende etableringen af VPN forbindelsen. Kunden bærer risikoen for det nævnte udstyr, netværk, forbindelse og programmel. Kunden skal overholde lov om behandling af personoplysninger med hensyn til anvendelse af Kundens data. 5. Særlige bestemmelser vedrørende Leverandørens ASP ydelser a) Installation og VPN forbindelse Programmellet er installeret i Leverandørens IT-miljø. Leverandørens ASP ydelser leveres via en VPN forbindelse, der bestilles og betales af Kunden. Kunden kan bede Leverandøren om at bistå med etableringen af VPN forbindelsen mod særskilt betaling, hvilket afregnes efter medgået tid og til gældende officielle timepris for konsulentbistand for Leverandøren. Produktoversigten beskriver Leverandørens ASP Ydelser dækket af Aftalen og løbende priser gældende herfor. b) Dokumentation og Kundens brug af samt adgangsret til Programmellet Leverandøren leverer ikke dokumentation, brugermanualer eller lignende vedrørende Programmellet eller Leverandørens ASP ydelser. Kunden erhverver ingen rettigheder til Programmellet. Rettigheder til Programmellet er i øvrigt reguleret af de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på for de i produktoversigten oplistede programmer, der gøres tilgængelige som ASP ydelser. Kunden har adgang til og skal gøre brug af Programmellet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på for de i produktoversigten oplistede programmer, der gøres tilgængelige som ASP ydelser. c) Service og support Kunden modtager alene service og support af Programmellet fra Leverandøren, såfremt der er indgået særskilt aftale herom. d) Opdatering og sikkerhed Leverandøren opdaterer kun programmellet med nye versioner, releases, ændringer og opdateringer efter anmodning fra kunden. Opdatering afregnes efter medgået tid og til gældende officielle timepris for konsulent bistand for Leverandøren. v1.2 4 / 8

5 Leverandøren udleverer relevante brugernavne og passwords til Kunden for det af Kunden ønskede antal brugere. Brugernavne og passwords skal behandles fortroligt og må kun benyttes af det aftalte antal brugere. Brugernavne og passwords må under ingen omstændigheder udleveres til tredjemand, og Kunden hæfter for ethvert tab som følge af uretmæssig brug af brugernavne og passwords. Kunden skal straks give Leverandøren skriftlig meddelelse, såfremt en af Kundens registrerede brugeres brugernavne og/eller password ikke længere er fortroligt. 6. Tilgængelighed Leverandøren garanterer ikke for Ydelsernes tilgængelighed eller for, at bestemte svartider kan opfyldes. Leverandørens målsætning er, at Kunden har adgang til Ydelserne 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. For at kunne yde Kunden den bedst mulige service kan det være nødvendigt periodisk at udbygge, udskifte eller opgradere udstyr og programmel og foretage fejlretning. I den forbindelse forbeholder Leverandøren sig ret til at foretage afbrydelser af Ydelserne. Afbrydelser af Ydelserne vil blive tilstræbt gennemført med rimeligt interval og under omstændigheder, som ikke er til væsentlig gene for Kunden. Afbrydelser af Ydelserne vil i muligt omfang blive varslet, medmindre der er tale om uforudsete fejl eller akutte sikkerhedsmæssige forhold. 7. Sikkerhed og back-up Leverandøren leverer back-up i det omfang og til de priser, der er specificeret i produktoversigten. Leverandøren opretholder rimelige sikkerhedsprocedurer til sikring mod virus og sikkerhedsbrud. 8. Kundens data Kunden alene har råderet, adkomst, ejendomsret og ophavsret over de af Kundens data og informationer, som Kunden måtte indlægge i Kundens eget programmel eller i Programmellet. Data kan dog efter aftale og forudgående indhentelse af Kundens samtykke benyttes og behandles af Leverandøren til brug for udførelse af opgaver i henhold til Aftalen. Leverandøren behandler alene data efter instruks fra Kunden. Reglerne i 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger gælder for Leverandørens behandling af Kundens data. 9. Afhjælpning af fejl og mangler Hvis Kunden ikke kan benytte Ydelserne som følge af fejl eller mangler, som Leverandøren hæfter for, skal Leverandøren være forpligtet og berettiget til i rimeligt omfang at foretage afhjælpning efter Kundens klage herom. Kundens klage skal detaljeret beskrive den konstaterede mangel og redegøre for, hvordan manglen kan frembringes. Kunden har adgang til Ydelserne, som de er og forefindes og uden andre afhjælpningsforpligtelser fra Leverandørens side eller misligholdelsesbeføjelser for Kunden over for Leverandøren end ovenstående. Leverandøren yder således ikke garanti for, at adgang til Ydelserne vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for, at programfejl eller lignende kan eller vil blive rettet. Leverandøren henviser i øvrigt til de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på for de i produktoversigten oplistede programmer, der gøres tilgængelige som ASP ydelser. 10. Ændringer Leverandøren skal være berettiget til at foretage sædvanlige ændringer i Leverandørens IT-miljø. Kunden skal give Leverandøren meddelelse om alle relevante ændringer i sit programmel. Ønskes andet programmel installeret og hostet af Leverandøren, end det i produktoversigten anførte, skal Parterne enes herom, og Kunden skal stille sådan programmel til rådighed for Leverandøren efter aftale. v1.2 5 / 8

6 Leverandørens eventuelle implementering af nyt programmel sker efter anmodning fra Kunden og afregnes efter medgået tid og til gældende officielle timepris for konsulentbistand for Leverandøren. Såfremt der implementeres ændringer uden forudgående aftale herom med Leverandøren, er Leverandøren fritaget for ansvar for eventuelle fejl og mangler, der måtte opstå som følge af sådanne ændringer. Alle ændringer af Aftalen skal være aftalt skriftligt mellem parterne for at være gældende. Reklamation vedr. udført arbejde og/eller faktura, skal reklamation være Leverandøren skriftligt i hænde senest 5 arbejdsdage efter arbejde er udført og/eller faktura er modtaget. 11. Fortrolighed Parterne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger og data om forretningshemmeligheder, forretningskoncepter og andre fortrolige forhold om den anden Part, som en Part i forbindelse med Aftalen måtte opnå kendskab til, og som ikke allerede var retmæssigt offentliggjorte eller almindelig kendte. Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren er på loyal vis berettiget til at benytte Kunden som reference, med mindre Kunden skriftligt har meddelt andet. 12. Vederlag og betaling Vederlaget fastsættes i produktoversigten. Vederlaget opgøres i danske kroner (DKK) eksklusiv moms. Vederlaget er sat til et fast beløb under hensyntagen til produktoversigten s specifikation af ydelser. Ved ønske om regulering af hosting kapacitet kan kunden skriftligt meddele Leverandøren dette og Leverandøren vil herefter regulere prisen i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste. Ved manglende betaling er Leverandøren berettiget til at pålægge fakturabeløbet 2 % i rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 200 pr. rykker. Leverandøren er til enhver tid berettiget til at regulere prisen for Leverandørens ASP Ydelser i opadgående retning, hvor dette skyldes ændringer i prisen for Programmellet som meddeles af tredjemand til Leverandøren. Leverandøren skal skriftligt varsle sådan regulering over for Kunden med længst muligt varsel. Leverandøren kan i den nævnte situation regulere prisen for Leverandørens ASP Ydelser til et beløb svarende til det beløb, tredjemand forhøjer sine priser, samt et rimeligt tillæg hertil. Ved automatisk forlængelse af aftalen er Leverandøren berettiget til at regulere prisen for Ydelserne i opadgående retning med 4 % pro anno. 13. Force majeure Såfremt Aftalens opfyldelse helt eller delvis hindres eller i væsentlig grad vanskeliggøres som følge af Force Majeure, suspenderes Parternes pligter i den udstrækning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Som Force Majeure hændelser anses omstændigheder, der ligger uden for Parternes kontrol, som typisk er af afgørende betydning for at opfylde Aftalen, herunder krig, oprør, terror, hærværk, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktionsinventar, lovindgreb og forvaltningsakter, der gør Aftalen helt eller delvis umulig eller ulovlig at opfylde, og som Parterne ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. v1.2 6 / 8

7 14. Væsentlig misligholdelse og ophævelse En Part kan ophæve Aftalen, såfremt Aftalen væsentligt misligholdes af den anden Part. Det anses bl.a. men ikke kun at udgøre væsentlig misligholdelse, a) at Kundens betaling er forsinket med mere end 14 dage efter forfaldsdato, b) at Kunden gentagne gange afsender uopfordrede meddelelser (spam) i strid med gældende lovgivning, c) at Kunden udfører aktiviteter, der har til formål at opnå uberettiget adgang til programmel eller til systemer tilkoblet Leverandørens net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer, d) at Kunden udfører aktiviteter som forårsager uforholdsmæssig stor belastning af programmel, Leverandørens net eller dertil koblede IT-systemer eller på anden måde truer systemernes funktion eller anvendelighed, e) at Kundens programmel eller Kundens eller Leverandørens anvendelse heraf eller Kundens anvendelse af Programmellet indebærer en ulovlig aktivitet, f) at Leverandøren konstaterer forhold eller omstændigheder hos Kunden, der kan begrunde et erstatningskrav eller andre krav fra tredjemand mod Leverandøren, eller g) at Kunden tilsidesætter den gældende brugerpolitik, jf. pkt. 4, eller de til enhver tid gældende tredjemands licensvilkår, tilgængelige på for de i produktoversigten oplistede programmer, der gøres tilgængelige som ASP ydelser, på en sådan måde, at tilsidesættelsen kan indebære fare for Leverandørens systemer. Indtræder væsentlig misligholdelse fra Kundens side, er Leverandøren berettiget til uden påkrav at afbryde Aftalen uden yderligere varsel og uden refusion af forudbetalte beløb. Afbrydelse af aftalen fritager ikke Kunden for sine forpligtigelser i henhold til betaling for den tilbageværende del af tegningsperioden. Leverandøren skal straks give Kunden meddelelse, når driften afbrydes. Kundens ophævelse af Aftalen som følge af Leverandørens væsentlige misligholdelse kan først ske 14 kalenderdage efter, at Kunden har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, der begrunder ophævelse, og misligholdelsen ikke indenfor fristen er blevet afhjulpet. 15. Erstatning og ansvarsbegrænsning Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med de i Aftalen fastsatte begrænsninger. Der kan ikke kræves erstatning for indirekte tab og følgeskader eller direkte eller indirekte tab i form driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser, tab som følge af, at Ydelserne ikke kan benyttes som forudsat (afsavn), tabt fortjeneste som følge af en kontrakt med tredjemand falder bort eller ikke opfyldes korrekt og tab forbundet med Kundens tab af eller korrumperede data. Leverandørens samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til Leverandørens vederlag for Ydelserne i 3 måneder. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Kundens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i programmel, Leverandøren ikke har ophavsretten til, Kundens udstyr, internetforbindelse eller andre kommunikationsforbindelser, Kundens fejlagtige anvendelse af Programmellet, eller hændelige begivenheder eller forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen. Leverandøren er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes Leverandørens forhold. Endvidere er Leverandøren ansvarsfri for mangler ved Leverandørens ydelser, der skyldes udefrakommende angreb, herunder hacker angreb. v1.2 7 / 8

8 Leverandøren er ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Kundens programmel eller Kundens data, medmindre den ulovlige anvendelse var muliggjort af Leverandørens misligholdelse af Aftalen, og den ulovlige anvendelse var en påregnelig følge heraf. 16. Varighed, opsigelse og ophør Aftalen er uopsigelig og gælder fra den dato og i den Uopsigelighedsperiode, der er specificeret under Ikrafttrædelse og varighed og bekræftes ved Parternes underskrivelse. Såfremt Aftalen ikke er opsagt skriftligt af en Parterne med minimum 6 måneders varsel til udløbet af Uopsigelighedsperioden, forlænges Aftalen automatisk med en ny periode, svarende til Uopsigelighedsperiodens længde. Ved Aftalens ophør, uanset årsag, er Kunden berettiget til at få udleveret sin Virtuel maskine inden 5 dage fra opsigelsesdato, mod betaling af kr ,00. Kunden kan endvidere altid efter anmodning få udleveret sin Virtuelle maskine indenfor 5 dage, mod betaling af kr ,00. Dette fritager dog ikke kunden for sine betalingsforpligtelser, i henhold til nærværende kontrakt. Overskrider datamængden for Kundens Virtuel maskine 300 Giga Byte, skal kunden betale Leverandøren for yderligere køb af harddiske svarende til den totale størrelse data på Kundens Virtuelle maskine. Kunden kan anmode Leverandøren om hjælp til, at Kundens Virtuelle maskine sættes i drift andetsteds af Leverandøren. Såfremt Leverandøren ønsker at bistå Kunden med dette, vil Leverandørens arbejde forbundet hermed blive faktureret efter medgået tid i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste. 17. Overdragelse og anvendelse af underleverandører En Part er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overdrage sine rettigheder eller forpligtigelser i henhold til Aftalen uden den anden Parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund. Leverandøren skal i det omfang, det er sædvanligt, være berettiget til at benytte sig af factoring, outsourcing samt til at inddrage underleverandører i opfyldelsen af Aftalen. 18. Konflikter Aftalen og tvister, som er opstået som følge heraf, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Uenighed og Aftalens virkning, indhold eller gennemførelse skal forsøges løst ved forhandling. Fører forhandlingen ikke til løsning af tvisten, kan hver af Parterne kræve sagen afgjort ved Sø- og Handelsretten i København. v1.2 8 / 8

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere