Opsummering af rapport: Omkostninger og gevinster ved indførelse af alternative publiceringsmodeller i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering af rapport: Omkostninger og gevinster ved indførelse af alternative publiceringsmodeller i Danmark"

Transkript

1 Opsummering af rapport: Omkostninger og gevinster ved indførelse af alternative publiceringsmodeller i Danmark Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

2 Opsummering af rapport: Omkostninger og gevinster ved indførelse af alternative publiceringsmodeller i Danmark Costs and Benefits of Alternative Publishing Models: Denmark John Houghton Centre for Strategic Economic Studies Victoria University, Melbourne 29 may 2009 Dette er en opsummering af Houghtons rapport. Af hensyn til omfanget er der set bort fra rapportens sidste kapitel, der indeholder en række konklusioner og anbefalinger. Her henvises til den fulde engelske rapport. Alle henvisninger i opsummeringen refererer til den fulde rapport, som er offentliggjort på

3 Indledning I de seneste to årtier er der sket en stor udvikling i den måde, hvorpå videnskabelige forskningsresultater og videnskabelige værker publiceres. Publiceringen er blevet mere og mere koncentreret på store udenlandske forlag, og prisen på tidsskrifter og for elektronisk adgang hertil er steget kraftigt. Det har betydet store udgifter for biblioteker, forskningsinstitutioner og virksomheder til at abonnere på de videnskabelige tidsskrifter. På grund af omkostningerne er der mange mindre virksomheder, enkeltpersoner o.l. som ikke får adgang til at indhente den nyeste faglige viden. Denne manglende adgang har også samfundsmæssige konsekvenser, idet viden ikke udnyttes optimalt. Den teknologiske udvikling har dog samtidig åbnet for nye alternativer til de traditionelle publiceringsmetoder, og begrebet Open Access er opstået. Open Access betyder fri adgang til den videnskabelige litteratur og kan implementeres ved hjælp af forskellige publiceringsmodeller. Selvom der tales om gratis adgang til videnskabelige værker, artikler og forskningsresultater, er Open Access ikke omkostningsfrit, men indførelsen af Open Access vil betyde utroligt mange fordele og besparelser. Rapporten indeholder en cost-benefit analyse, som viser hvilken indvirkning det vil have for Danmark, hvis man indførte Open Access overalt. Rapporten beskriver hvilke omkostninger og gevinster, der vil være ved indførelsen af Open Access, og beskriver de parametre, som analysen bygger på. Der bliver i den forbindelse sat konkrete tal på. Derudover beskriver den hele værdikæden i forbindelse med publicering af videnskabelige værker og hvilke konsekvenser det vil få, hvis man går ind og ændrer på et led i kæden, f.eks. selve publiceringen. Rapporten bygger på en indgående analyse af hele værdikæden i den videnskabelige publi-ceringsproces (informationssøgning, dataindsamling, skrivning, peer review, publicering osv.). Folkene bag rapporten har udviklet en beregningsmetode, der bygger på hundredvis af parametre. Derfor udgør den et særdeles godt arbejdsværktøj i forbindelse med beregning af effekten af Open Access og kan implementeres ved hjælp af forskellige publiceringsmodeller. 1

4 Metode Rapporten vedrørende de danske forhold benytter sig af samme metode og modeller, som blev anvendt ved lignende rapporter udarbejdet i henholdsvis Australien, Storbritannien og Holland. Tilsvarende fremgangsmåde kan også benyttes for Danmark, hvor man har foretaget en grundig undersøgelse af forskellige omkostninger og potentielle fordele i Danmark. Omkostningerne er identificeret via omfattende dataindsamling, litteraturstudier, regnskaber for statslige organer og ministerier, lønskalaer for forskere, m.m. Rapporten ser ikke blot på selve publiceringsleddet, men tager hele den videnskabelige kommunikationsproces (hele værdikæden) med i betragtning. Den videnskabelige kommunikationsproces omfatter fem kerneaktiviteter: Bevilling af støtte til forskning og forskningskommunikation Forskning og videreformidling af forskningsresultater Publicering af videnskabelige værker Understøttelse af videnspredning, informationssøgning og bevarelse af forskningsresultater Studier af publikationer og implementering af viden. Resultaterne i rapporten bygger på mange hundrede variabler, hvilket giver et solidt grundlag for konklusionerne. Rapporten har på baggrund af omfattende kildemateriale, undersøgelse/analyse af aktiviteter og omkostninger estimeret omkostningerne i hele den videnskabelige kommunikationsproces (værdikæden) på nationalt plan samt for otte universiteter i Danmark. Omkostninger i den videnskabelige kommunikationsproces Al forskning er kumulativ dvs. at ny forskning bygger på tidligere forskning. En forsker skal således læse videnskabelige publikationer. Læsning af videnskabelige publikationer i bred forstand udgør en væsentlig aktivitet for danske forskere og akademikere, og skønnes at koste omkring 16 mia. kr. om året. Af dette beløb skønnes læsning med henblik på aktiv publicering, at beløbe sig til ca. 6,6 mia. kr. i Derudover skønnes kvalitetssikring (peer review) at koste omkring 390 mio. kr. i 2007, og redaktionsarbejde skønnes at udgøre ca. 170 mio. kr. Publiceringsomkostninger for danske publikationer skønnes at udgøre ca. 780 mio. kr. (ekskl. de eksterne udgifter, der er nævnt ovenfor). Samlet set betyder det, at de basale omkostninger forbundet med publicering - altså hele den videnskabelige publikationsværdikæde set under ét - udgjorde ca. 11 mia. kr. i Danmark i En lignende analyse er foretaget for otte universiteter i Danmark: Læsning blandt akademisk personale kostede ca. 8,3 mia. kr. i Heraf udgjorde publicerende forskeres læsning ca. 5 mia. kr. I rapporten skønnes det, at udarbejdelsen af kvalitetssikrede (peer reviewed) videnskabelige publikationer på universiteterne beløb sig til 2,5 mia. kr., og at udarbejdelse og behandling af ansøgninger til forskningsråd m.m. i sig selv kan beløbe sig til 185 mio. kr. Peer review af videnskabelige publikationer foretaget af akademisk personale på vegne af forlagene kostede ca. 356 mio. kr. i 2007 og andet redaktionsarbejde 125 mio. kr. 2

5 Omkostninger forbundet med alternative modeller Rapportens analyse fokuserer på tre alternative modeller for videnskabelig publicering. Abonnements-/licensbaseret publicering Publicering med forfatterbetalt fri adgang (gylden Open Access) Selvarkivering med fri adgang (grøn Open Access). Ad. Abonnements-/licensbaseret publicering Abonnementer og adgangslicenser koster universitetsbibliotekerne 94 mio. kr. Forhandling af abonnementer, og licenser, adgangskontroller m.m. i den forbindelse udgør en betydelig andel af universitetsbibliotekernes ikke-indkøbsrelaterede omkostninger. Andre forskningsbiblioteker brugte 126 mio. kr. til indkøb (f.eks. materiale og online ressourcer). Ad. Publicering med fri adgang (Open Access) Ved denne publiceringsform betaler forfatteren eller den institution, som forfatteren er tilknyttet, for publiceringen uden tilknyttede restriktioner. Open Access-publicering af samtlige tidsskriftsartikler fra danske universiteter ville i den forfatterbetalte model beløbe sig til ca. 230 mio. kr. (dvs kr. pr. artikel). Det antages, at kun omkring halvdelen af OA tidsskrifterne rent faktisk opkræver betaling fra forfatterne. Ad. Selvarkivering med fri adgang (Open Access) Ved OA selvarkivering deponerer forfatterne deres arbejder i åbne online databaser, hvor de er frit tilgængelige. Også her er der minimale restriktioner på brugen. Omkostningerne til selvarkivering med fri adgang er baseret på de estimerede omkostninger til digitale arkiveringsdatabaser (repositories). Såfremt der fandtes et arkiveringssystem, hvor de otte universiteter havde hver deres publikationsrelaterede database og alle publikationer blev selvarkiveret én gang, ville det koste ca. 9 mio. kr. om året (i 2007 priser/tilnærmede værdier). Omkostningsberegning af aktiviteter, publikationstyper og funktioner Den matrixopbyggede beregningsmetode, der er brugt til beregning af aktivitetsomkostningerne, gør det muligt at præsentere dem på forskellig vis. Hvis man f.eks. sammenlægger aktivitetsomkostningerne for de enkelte publikationstyper (objekter), kan man se, at det i gennemsnit kostede omkring kr. at producere tidsskriftsartikler i Danmark (2007), hvoraf kr. vedrørte direkte omkostninger til skrivning (dog ikke input-forskningsaktivitet som f.eks. læsning), kr. vedrørte udgivelsesomkostninger og kr. gik til kvalitetskontrol (peer review) pr. offentliggjort artikel. I lighed hermed skønnes forskningsmonografier (bøger) i gennemsnit at koste omkring 1 mio. kr. at producere, hvoraf kr. vedrører direkte omkostninger til skrivning (dog ikke input-forskningsaktiviteter, som f.eks. læsning), kr. vedrører udgivelsesomkostninger og kr. skønnes at gå til distributionsomkostninger og kr. til ekstern kvalitetskontrol (peer review) pr. offentliggjort titel. Omkostningerne kan også relateres til specifikke funktionsomkostninger, f.eks. peer review og kvalitetskontrol/godkendelse (omfatter både interne og eksterne reviews). Pr. offentliggjort artikel skønnes disse at udgøre henholdsvis kr. og kr., hvilket vil sige en samlet funktionsomkostning på kr. (2007). For bøger skønnes de tilsvarende udgifter at udgøre kr. pr. titel 3

6 til forlagsredigering og kr. til ekstern kvalitetskontrol (peer review), hvilket vil sige en samlet funktionsomkostning på kr. Nedenfor er vist figur 2 fra rapporten, hvor omkostningsfordelingen vises i procent: Kilde: Costs and Benefits of Alternative Publishing Models: Denmark, John Houghton Publiceringsomkostninger pr. tidsskriftsartikel Det kan være vanskeligt at sammenligne abbonnementsbaseret publicering med Open Access, når artiklen ikke er udgivet i samme format, dvs. at sammenligne en trykt publiceret artikel med en artikel, der er udgivet elektronisk. Rapporten har dog søgt at gøre det muligt ved at estimere omkostningerne for trykte artikler, for artikler, der udelukkende findes i elektronisk format og for en kombination af disse, og dernæst foretaget en sammenligning mellem abonnementspublicering og Open Access-publicering, som om der kun fandtes elektroniske formater. Alle omkostningsberegningerne indeholder forlagsavance. Ved abonnementsbaseret publicering anslås de gennemsnitlige udgivelsesomkostninger at være kr. pr. artikel for artikler, der er både trykte og elektroniske, kr. pr. trykt artikel og kr. pr. artikel, der udelukkende foreligger elektronisk. Ved Open Access-publicering anslås den gennemsnitlige publiceringsomkostning pr. artikel at være kr. for elektroniske artikler. Ses der bort fra omkostninger til trykning og levering, estimerer rapporten omkostninger for de kombinerede artikler til ca kr. pr. artikel og kr. pr. trykt artikel. Hvis de nævnte udgivelsesomkostninger til redigering/kvalitetssikring i forbindelse med selvarkivering blev indregnet sammen med samme kommercielle håndtering, investering og profitmarginer, ville omkostninger til peer review, redigering, produktion og korrekturlæsning koste omkring kr. pr. artikel ekskl. hosting eller kr. inkl. hosting. 4

7 Publiceringsomkostninger pr. bogtitel Kildematerialet til beregning af omkostninger ved publicering af akademiske bøger er ikke helt så omfattende, og det eksisterende materiale viser, at publiceringsomkostninger varierer betydeligt. Baseret på kildematerialet vurderes den gennemsnitlige nettoomsætning hos forlagene/udgiverne til mellem kr. til kr. i 2007-priser (uden eksternt peer review). De gennemsnitlige omkostninger kan opsummeres baseret på format og publiceringsmodel, således at omkostninger til bogudgivelser i trykt form med betalt adgang skønnes til gennemsnitligt kr. pr. titel. Med hensyn til de elektroniske formater skønnes omkostningerne til bøger med abonnements-/licensbetalt adgang at udgøre ca kr. pr. titel og ca kr. pr. titel ved Open Access-publicering. De nævnte gennemsnitlige værdier er estimerede værdier. Fordeling af omkostninger til udgivelse Margin/profit 10% Distribution Marketing and sales 8% Forskellene bliver endnu tydeligere, hvis man tager højde for distributørrabatter. Disse rabatter kan være betydelige og udgøre op til %. Rabatterne bør ikke uden videre inkluderes i publiceringsomkostningerne, men snarere identificeres separat som distributions- eller kanaliseringsomkostninger. Hvis beregningerne justeres for distributørrabatter bringer det de estimerede gennemsnitsomkostninger op på kr. for trykte bøger, kr. for e-bøger med licensbetaling og et uændret på beløb på kr. for e-bøger med fri adgang (Open Access), hvilket øger forskellen mellem publiceringsmodellerne betragteligt. Effekten af at anvende alternative publiceringsmetoder Man kan således udlede, at de samlede omkostninger til produktion, publicering og udbredelse af artikler gennemsnitligt vil udgøre kr. pr. artikel i det abonnementsbetalte system (ekskl. moms), kr. ved Open Access-publicering og kr. pr. artikel med Open Access selvarkivering (herunder peer review, produktion og kommerciel avance). Open Access-publicering ville således være omkring kr. billigere pr. artikel end ved abonnementsbetalt publicering, og selvarkivering med kvalitetskontrol ville være omkring kr. billigere pr. artikel. 5

8 For de videregående uddannelser (universiteterne) ville et skift i publiceringsform fra abonnementbaseret til Open Access betyde en gevinst på 122 mio. kr. årligt (2007-priser) og 180 mio. kr. ved et skift til Open Access selvarkivering inkl. omkostninger til tillægsydelser. Selvom modellerne for publicering af videnskabelige bøger ikke bygger på et helt så solidt grundlag, tegner der sig også et billede af betydelige omkostningsbesparelser her. Ud over de direkte omkostningsforskelle er der også potentielle systembesparelser. Afsmitning på afkastet fra forskning og udvikling Den benyttede model i rapporten er en viderebygning på Solow-Swan modellen. I Solow-Swan modellen antages det, at al forskning og udvikling giver brugbar viden, og at al forskning og udvikling er lige tilgængelig. Men da dette ikke er realistisk i den virkelige verden, har Houghton i rapporten, med henblik på at undersøge hvilken effekt, forbedret adgang vil have på afkastet fra forskning og udvikling, udbygget Solow-Swans model ved at introducere tilgængelighed og effektivitet som negative variabler eller friktionsvariabler. Dernæst beregnes det, hvilken effekt det vil have på afkastet, hvis man reducerer friktionen (begrænsningerne) ved at øge adgangen og effektiviteten heraf. Rapporten når således frem til, at med et 20 % afkast af offentligt finansieret forskning og udvikling, (baseret på de væsentligste kategorier af forskningsudgifter i Danmark i 2007), vil 5 % forøgelse af adgangen og effektivitet betyde: 304 mio. kr. om året i forbedret afkast af forskning og udvikling i den offentlige sektor (stat og videregående uddannelser) svarende til 243 mio. kr. om året i forbedret afkast af forskning og udvikling ved de videregående uddannelser, og 61 mio. kr. om året i forbedret afkast af statslig forskning. Disse gevinster vil være årligt tilbagevendende gevinster som resultat af ét års forskningsudgifter, og hvis ændringerne i adgang og effektivitet er permanente, vil gevinsterne smitte af på vækstraten. Rapporten skønner, at gylden Open Access-publicering af tidsskriftsartikler (via det forfatterbetalte system) kan føre til en gevinst på ca. 520 mio. kr. pr. år i Danmark i et verdensomspændende Open Access system, hvoraf 340 mio. kr. gælder universiteterne. Grøn Open Access (selvarkivering uden opsigelse af abonnementer) vil eventuelt kunne føre til en gevinst på 215 mio. kr. pr. år nationalt i et verdensomspændende Grønt Open Access system, hvoraf ca. 130 mio. kr. gælder universiteterne. Modellen med Open Access selvarkivering inkl. tillægsydelser (peer review mm.) er i sagens natur usikker, men tyder på, at der kan være en gevinst på 570 mio. kr. årligt nationalt, såfremt tillægsydelserne indgår i et internationalt system, hvoraf 390 mio. kr. gælder universiteterne. Disse gevinster kan holdes op imod omkostningerne til Open Access-publicering. Hvis alle producerede tidsskriftsartikler blev pålagt et forfattergebyr på kr., ville det beløbe sig til 250 mio. kr. (2007), hvoraf 225 mio. kr. dermed skulle betales af universiteterne. Til sammenligning vil omkostningerne til repositories udgøre ca. 12 mio. kr. nationalt og 8 mio. kr. for universiteterne. De potentielle gevinster ved Grøn Open Access eller selvarkivering inkl. tillægsydelser (i form af peer reviews, redigering, m.m.) ville altså være betydelige. 6

9 Sammenligning af økonomiske gevinster og omkostninger Laver man en model over, hvilken effekt den øgede tilgængelighed og effektivitet, der opstår som følge af Open Access, vil have på forskning (R&D) set over en 20-årig periode, og dernæst sammenligner omkostninger og økonomiske gevinster, viser det sig, at gevinsterne langt vil overstige omkostningerne. Rapporten foretager en cost-benefit analyse ved at antage forskellige scenarier. Et alt-andet-lige scenarie, hvor man blot tilføjer Open Access-publicering og selvarkivering til de eksisterende aktiviteter. Et nettoomkostningsscenarie, hvor Open Access-publicering og selvarkivering ses som et alternativ til de eksisterende aktiviteter. Disse sammenligninger af økonomiske gevinster og omkostninger viser, at det ekstra afkast af forskningen (R&D), som følge af øget tilgængelighed og effektivitet i sig selv vil være tilstrækkeligt til at dække omkostningerne ved Grøn Open Access (parallelt med det nuværende abonnementssystem). Forskellen mellem besparelser og omkostninger viser en betydelig forbedring af cost-benefit ratioen, således at de økonomiske gevinster langt overstiger omkostningerne for både Open Access-publicering og selvarkivering (dvs. både gylden og grøn OA). Ses der på situationen, når den har stabiliseret sig efter overgangen til Open Access (steady-state), ser det ud til, at de alternative publiceringsformer og selvarkiveringssystemer vil føre til betydeligt højere nettogevinster, så snart de er etablerede. I overgangsperioden skønner rapporten at, i en verden med fri adgang til den videnskabelige forskning ville: De samlede omkostningsbesparelser og gevinster fra øget afkast på R&D som følge af Open Accesspublicering af alle tidsskriftsartikler produceret i Danmarks universiteter via forfatterbetalte systemer være omkring tre gange så høje som omkostningerne. De samlede omkostningsbesparelser og gevinster fra Open Access selvarkivering parallelt med abonnementspublicering (Grøn OA) være omkring 27 gange så høje som omkostningerne, og De samlede omkostningsbesparelser og gevinster fra et alternativt Open Access system med selvarkivering inkl. tillægsydelser i form af kvalitetssikring, hosting, osv., være omkring fire gange så høje som omkostningerne. Kort beskrivelse af afkastmodellen Karakteristika: En regnearksmodel til estimering af hvorledes øget tilgængelighed og effektivitet indvirker på afkastet, set over en 20-årig periode baseret på (i) Udgifter til R&D, (ii) årlige omkostninger forbundet med publiceringsmodellen og (iii) årlige besparelser, som følge af publiceringsmodellen (kun i nettoomkostningsscenariet). Forudsætninger og parametre: Alle parametre er manipulerbare, således at man kan undersøge forskellige scenarier og teste følsomheden. Nøgleparametre omfatter: (i) det sociale afkast af R&D, (ii) afskrivningsgraden på den underliggende videnbase, (iii) diskonteringssatser for omkostninger og gevinster med henblik på udregning af nutidsværdien, (iv) vækstraten i forsknings- og udviklingsomkostninger, (v) vækstraten i omkostninger forbundet med de undersøgte alternative publiceringsscenarier, (vi) gennemsnitlig forsinkelse (antal år) mellem publikation/selvarkivering og afkast af R&D, og (vii) gennemsnitlig forsinkelse (antal år) mellem forsknings- og udviklingsomkostninger og publikation. Overgang i forhold til steady-state : På grund af forsinkelsen mellem forskningsudgifter og realiseringen af de økonomiske og sociale afkast af forskningen, er virkningen på afkastet af forskning og udviklingen forsinket med 10 år i overgangsscenariet, og værdien af afkastet er diskonteret tilsvarende. 7

10 Dette viser, at et skift til OA-publicering og selvarkivering ville være fremtidsrettet og ikke bagudrettet, og at den økonomiske effekt af den forbedrede tilgængelighed og effektivitet ikke vil blive afspejlet i forskningen, før end afkastet er realiseret. En alternativ fremgangsmåde kunne være en model baseret på et hypotetisk alternativt steady-statesystem for alternative publiceringsmodeller, hvor fremtidige gevinster af historisk stigning i tilgængelighed og effektivitet tilbagediskonteres til år 1. Dette ville afspejle situationen i et alternativt system, efter overgangen var gennemført og ikke længere påvirkede afkastet af forsknings- og udviklingsinvesteringerne. Den model, der er anvendt i rapporten, fokuserer på overgangen og undersøger alternative modeller ved hjælp af en række scenarier over en 20-årig overgangsperiode. Dog undersøges den mulige virkning af et hypotetisk alternativt steady-state system (som et vejledende eksempel) ved at indregne den estimerede årlige stigning i afkast i år 1. Dette udligner den tidsmæssige forskel, men kan ikke anses for andet end vejledende, da det ikke omfatter de tilbagevendende gevinster af historiske omkostninger, der har været før overgangen til "steady-state". Skemaerne på næste side opsummerer i simplificeret form, hvilken effekt det vil have på Danmark og de danske universiteter, hvis man indfører alternative publiceringsformer (Grøn Open Access, Gylden Open Access og selvarkivering med tillægsydelser) henholdsvis unilateralt (udelukkende i Danmark) og på verdensplan. 8

11 Sammendrag af cost-benefit analysen ud fra forskellige scenarier og modeller. (Beløb i mio. kr. og benefit-cost ratio) Alt-andet-lige scenarier Overgangsmodel: Omkost. Bespar. Afkast OA-publicering på universiteter (urealistisk) ,4 OA-publicering nationalt (urealistisk) ,5 Benefit -cost ratio OA-selvarkivering på universiteter ,3 OA-selvarkivering nationalt ,4 Simuleret model for Steady State : OA-publicering på universiteter (urealistisk) ,9 OA-publicering nationalt (urealistisk) ,6 OA-selvarkivering på universiteter ,3 OA-selvarkivering nationalt ,0 Nettoomkostningsscenarier Scenarie (OA udelukkende i Danmark) Overgangsmodel: OA-publicering på universiteter ,0 OA-selvarkivering på universiteter (Grøn OA) ,5 OA-selvarkivering på universiteter (Tillægsydelser) ,6 OA-publicering nationalt ,1 OA-selvarkivering nationalt (Grøn OA) ,6 OA-selvarkivering nationalt (Tillægsydelser) ,6 Simuleret Steady State Model: OA-publicering på universiteter ,4 OA-selvarkivering på universiteter (Grøn OA) ,4 OA-selvarkivering på universiteter (Tillægsydelser) Gevinst ,3 OA-publicering nationalt ,1 OA-selvarkivering nationalt (Grøn OA) ,2 OA-selvarkivering nationalt (Tillægsydelser) ,0 Scenarie (OA på verdensplan) Overgangsmodel: OA-publicering på universiteter ,9 OA-selvarkivering på universiteter (Grøn OA) ,3 OA-selvarkivering på universiteter ,8 (Tillægsydelser) OA-publicering nationalt ,6 OA-selvarkivering nationalt (Grøn OA) ,5 OA-selvarkivering nationalt (Tillægsydelser) ,5 Simuleret Steady State Model: OA-publicering på universiteter ,4 OA-selvarkivering på universiteter (Grøn OA) ,2 OA-selvarkivering på universiteter ,5 (Tillægsydelser) OA-publicering nationalt ,7 OA-selvarkivering nationalt (Grøn OA) ,1 OA-selvarkivering nationalt (Tillægsydelser) ,9 9

12 Cost-benefit eksempel: OA Self-archiving Nationally (Green OA) i en overgangsfase i et unilateralt scenario Omkostningerne udgør 160 mio. kr. Det koster altså 160 mio. kr. at etablere en struktur med respositories og selvarkivering i Danmark parallelt med det eksisterende publiceringssystem Besparelser på 31 mio. kr. og fordele på mio. kr. Et forhold mellem fordele og omkostninger på: ( )/160 = 9,6 Det vil sige, at fordele er 9,6 gange så store som omkostningerne i dette scenario. Rapportens analyse indikerer, at de realiserede gevinster og omkostninger i høj grad afhænger af, hvilken publiceringsmodel, der vælges. Det ser ud til, at øget fri adgang vil føre til store nettogevinster på lang sigt, og selvom nettogevinsterne vil være lavere i overgangsperioden, vil de sandsynligvis være positive for både gylden OA og grøn OA. Gevinster ved indførelse af Open Access Gevinsterne ved Open Access omfatter både besparelser og øget afkast af investeringer i forskning og udvikling (R&D). Besparelserne og det øgede afkast kommer til udtryk inden for forskellige grupper af samfundet, og rapporten giver mange eksempler på fordelene for henholdsvis forskningen, samfundet og industrien. Gevinster for forskningen: Adgang for alle Større potentiale for nye opdagelser/opfindelser Mindre risiko for dobbeltarbejde Færre blindgyder (situationer, hvor man ikke kan få adgang til det ønskede materiale) Nye forskningsmuligheder Bedre søgemuligheder (selvarkiveringsfunktionen kunne organiseres og udføres centralt (f.eks. af forskningsbiblioteker)) Bedre uddannelse og forbedrede forskningsmuligheder (synergieffekt) Større mulighed for forskerne for at blive læst og citeret (eksponering) Øget synlighed af forskningen Mindre tid brugt på adgang og tilladelser = mere tid til forskning. 10

13 Gevinster for samfundet: Adgang efter behov Bevidste forbrugere (f.eks. sundhed og uddannelse) Bedre uddannelsestilbud Nemmere for forbrugerne at træffe gode valg, hvilket kan føre til bedre velfærd, som igen kan føre til produktivitetsforbedringer i samfundet Forbedret forskningsformidling. Gevinster for industrien: Adgang efter behov Nye avancerede specialprodukter Hurtigere og bedre muligheder for samarbejde Lettere kommercialisering Bedre adgang for læger, sygeplejersker Bedre adgang for lærere og studerende Bedre adgang for små konsulentvirksomheder Bedre adgang for IT- og kommunikationsvirksomheder Bedre adgang for virksomheder inden for nanoteknologi, bioteknologi, osv. Potentiale for opståen af nye virksomheder baseret på Open Access. Besparelser Fri adgang til viden og forskningsresultater vil betyde besparelser på flere områder. Transaktionsomkostninger til håndtering af rettigheder og adgangsstyring vil blive reduceret, og der vil være bedre mulighed for tværgående søgning. Muligheden for genanvendelse af viden og resultater vil blive forbedret væsentligt til glæde for undervisningen på universiteter og andre læreanstalter, og for forskningen generelt. Den tværgående søgemulighed vil samtidig betyde tidsbesparelser i forbindelse med litteratursøgning, og ved at man ikke skal sætte sig ind i et utal af søgesystemer. Der vil også opstå tidsbesparelser i relation til autentificering, betalingsbarrierer og dokumentlevering. Endelig vil den frie adgang også betyde besparelser i relation til forvaltningsorganisationer (COPYDAN), idet systemet stort set vil være frit for ophavsrets- og licensrestriktioner. 11

14 Afslutning Rapporten giver en dybdegående analyse af gevinster og omkostninger forbundet med overgang til Open Access set med danske øjne. Rapporten er således velegnet som arbejdsværktøj for beslutningstagere og forskere i relation til spørgsmålet om at indføre Open Access i Danmark; hvilken model man i så fald skal vælge, hvordan de digitale samlinger/arkiver (repositories) skal organiseres (inkl. bevillinger hertil) og hvordan forfatterbetalingen skal foregå (inkl. bevillinger hertil.) Rapportens sidste kapitel rummer en række konklusioner og anbefalinger til centrale interessenter i forhold til forskningskommunikation. Disse er af hensyn til overskueligheden ikke inkluderet i denne opsummering, og der henvises i stedet til den fulde engelske rapport. 12

15 Opsummering: Omkostninger og gevinster ved indførelse af alternative publiceringsmodeller i Danmark Udgivet i 2009 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Tel Forsidefoto: Tobias Toyberg Elektronisk ISBN:

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Finansielt outlook 2015+

Finansielt outlook 2015+ B5-2013 Pkt. 2.a Bilag 2.1 Bestyrelsesmødet 16. december 2013 Finansielt outlook 2015+ 16. december 2013 Side 1 En dansk business school iblandt den internationale elite af business schools CBS ambition

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

BLÅ BOG ONLINE. User Guide for Blå Bog Online. Version 2, maj 2015. Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1

BLÅ BOG ONLINE. User Guide for Blå Bog Online. Version 2, maj 2015. Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1 BLÅ BOG ONLINE User Guide for Blå Bog Online Version 2, maj 2015 Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1 EN BIOGRAFI En biografi består af strukturerede oplysninger om: Fornavn, efternavn, titel, fødselsdato

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 1. Indledning Det er en glæde for Danmarks Forskningsningsbiblioteksforening at være partner med Danmarks Biblioteksforening

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske målsætninger 2016-2019

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan?

Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan? Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan? Det er vigtigt at evaluere sociale indsatser. Ikke mindst for at kunne kortlægge, hvordan de deltagende i diverse indsatser bliver hjulpet, men også til at

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Humaniora og online publicering

Humaniora og online publicering Humaniora og online publicering Rapport til Det humanistiske Fakultet, KU, 2009 Gunner Lind og Catharina Raudvere Denne rapport er en skitse af situationen for Det humanistiske Fakultet og de humanistiske

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning Maj 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Strategi 2016-2019 Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn Omkostningsvurdering af De Utrolige År - Småbørn Marts 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie 6 Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie Baggrund Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Flere unge har brug for fleksuddannelse?

Flere unge har brug for fleksuddannelse? Flere unge har brug for fleksuddannelse? Knap hver femte ung f i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fra hver gang er ca. 11.000 unge, som har brug for et andet tilbud end de eksisterende

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere