DEF E-publicering - Perspektivplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes sommeren 2003 med følgende kommissorium: Området omfatter projekter inden for elektronisk publicering, samarbejde med Den Danske Forskningsdatabase og koordinering m.h.p. at sikre, at lokale initiativer efterlever standarder og udveksler erfaringer om tekniske løsninger for e-publicering Vision "Return science to the scientists" 2 - bidrage til at skabe organisatoriske, økonomiske og teknologiske rammer for den internationalt orienterede videnskabelige kommunikation, således at man primært tilgodeser hensynet til universiteter og sektorforskningsinstitutioner og ikke til kommercielle forlag. 2. Formål Programområdet Danmarks Elektroniske Forskningspublicering iværksætter undersøgelser og projekter relateret til fremtidens videnskabelige kommunikation og publicering af relevans for dansk forskning. Det overordnede formål er dobbelt: at bidrage til åben adgang til danske forskningsresultater i videst muligt omfang at bidrage til at dansk forskning, dens institutioner og forskere, eksponeres så effektivt som muligt i den internationale digitale vidensdeling og kommunikation. Dette forudsætter, at der arbejdes med tekniske og organisatoriske løsninger på tværs af danske universiteter, forskningsinstitutioner og forskningsbiblioteker og at dette sker i et samarbejde med internationale initiativer. Ligesom det forudsætter, at der udvikles modeller for e-publicering i samarbejde med udgivere og at der samarbejdes om standarder og software. Den Danske Forskningsdatabase indgår i en national forskningsportal i forbindelse med kommunikation mellem samfund og forskning. 3 1 fra: Programområder i Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, udsendt juli kilde: SPARC 3 Jævnfør VTU Tænketank vedr. formidling af dansk forskning, se indsatsområdet

2 3. Indsatsområder Indsatsområderne og de konkrete projekter bidrager til realiseringen af visionen for DEF og er i overensstemmelse med DEF's mission eksempelvis gennem at øge mængden af online information for forskere og studerende samt forbedre mulighederne for åben adgang, dvs. adgang uden om de kommercielle forlag. Programområdets aktiviteter er organiseret i 5 indsatsområder Generelt, standardisering, rettigheder, dialog og formidling Området dækker overordnede organisatoriske og politiske forhold samt standardiseringstiltag, ophavs- og publiceringsrettigheder, dialog med forskere, beslutningstagere og myndigheder, international monitering og kontakt samordning ift. de øvrige (nedenstående) e-publiceringsområder og med relevante DEF-initiativer i øvrigt. Bevaring af e-publiceret information Området dækker behovet for en national politik og standard for digital bevaring og en fremtidssikret adgang til e-publiceret videnskabelig information. Specifikt er der behov for etablering af en national tjeneste med identifikatorer til digitale objekter (URN, DOI eller andet), anbefalinger af nationale retningslinier for metadataformater samt en afklaring af samspillet med pligtafleveringen. Institutional Repositories Området dækker Institutional Repositories, IR - digitale arkiver med åben adgang ved de enkelte institutioner inden for forskning og højere uddannelse. Disse vil typisk rumme objekter som publikationer og grå litteratur, datasæt, programmer og simuleringer, audiovisuelt materiale, læringsobjekter og kurser. Videnskabelige tidsskrifter Området dækker elektronisk publicering af egentlige peer-reviewed tidsskrifter. I tråd med de internationale initiativer SPARC, BOAI og PLoS 4 arbejdes der især med støtte til e-publicering af tidsskrifter, der er forankret i danske universiteter eller forskningsinstitutioner. Preprints, rapporter mv. Området dækker preprint-, eprint-, rapport-servere mv. dvs. hele det område der tidligere blev refereret til som grå litteratur, men som har fået en meget stor betydning som alternativ til de kommercielle tidskrifter hurtigere og med fri adgang. Den Danske Forskningsdatabase Området dækker videreudviklingen af Den Danske Forskningsdatabase, herunder dens relation til de øvrige områder i kraft af dens rolle som fælles national søgetjeneste, ikke mindst med samspillet med Institutional Repositories. Forskningsportal DEF etablerer i samarbejde med VTU, forskningsinstitutioner og Forskningsråd en forskningsformidlingsportal som én samlet indgang til information om forskning i Danmark. Forskningsportalen fremstår som en national populærvidenskabelig portal, hvor forskningskommunikation kan ske mellem samfund og forskning. Den Danske 4 SPARC: Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition - BOAI: Budapest Open Access Initiative - PLoS: Public Library of Science - 2

3 4. Mål Forskningsdatabase er et væsentligt grundelement i forskningsportalen Se fx og Ambitiøse mål for er at: 8-10 universiteter har truffet principbeslutning om, at deres forskere afleverer forskningsresultater til oplægning/publicering på universitets digitale forskningsarkiv. Målet vedrører alene videnskabelige artikler og PhD afhandlinger, hvor forfatterne ikke har kommerciel interesse. Målet er at forskeren i internationale og nationale forlagskontrakter søge at beholde rettighederne elektronisk publicering af egne artikler - minimum på universitets digitale forskningsarkiv - eventuelt senere suppleret med en tidsforskudt publicering på universitets eksterne web der er udarbejdet forslag til en national infrastruktur for institutionelle digitale arkiver, inkl. rammer for videreudvikling, vedligeholdelse, kvalitetskontrol, forretningsmodeller samt samarbejdsmodeller der er installeret institutionelle digitale arkiver ved hovedparten af universiteterne samt ved et antal af de større forsknings- og sektorforskningsinstitutioner på baggrund af den nationale infrastruktur og samarbejdsmodel der er installeret institutionelle arkiver ved et antal CVU er på baggrund af den nationale infrastruktur og samarbejdsmodel en analyse og design af en sammenhængende national model for digital bevaring af den elektroniske forskningspublicering er gennemført der er udviklet en model for etablering af en national tjeneste med forslag til identifikatorer til digitale objekter (URN, DOI eller andet) der er udarbejdet anbefalinger til nationale retningslinier for metadataformater samt en afklaring af samspillet med pligtafleveringen der er gennemført e-migrering af mindst to peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter i samarbejde med innovative forskerredaktører der er gennemført en analyse og et eksperiment med moderne peer-review som en overlay-tjeneste på (pr)eprint-servere og institutionelle digitale arkiver der er gennemført forsøg med udnyttelse af de institutionelle digitale arkiver til oplægning af undervisningsmateriale, herunder learning objects Den Danske Forskningsdatabase har opnået en dækningsgrad på 90% af universiteter og større forsknings- og sektorforskningsinstitutioner, og at de indgår med 100% af deres årlige produktion af publikationer og andet ikke tekstligt materiale (fx multimedie publicerede forskningsresultater) Den Danske Forskningsdatabase er etableret som national søgetjeneste ved baseret på en tværgående teknisk infrastruktur som kobler de institutionelle digitale arkiver sammen med DDF og derved gør genbrug af metadata mulig. der er etableret et samarbejde og en organisation omkring etableringen af den nationale forskningsportal baseret på en videreudvikling af Den Danske Forskningsdatabase i kombination med anden relevant forskningsinformation placeret i decentrale databaser. DEF har en aktiv rolle i etablering af en virtuel referenceservice i Forskningsportalen; hvor borgeren kan stille spørgsmål og få svar som i 3

4 der er kommunikeret, skabt opmærksomhed og vidensoverført til interessenter (universiteter, forskningsråd, ministerier, forskningsinstitutioner og biblioteker) på det tekniske, organisatoriske og politiske plan. 5. Kommunikation og formidling E-publiceringsgruppen ser kommunikation og formidling som et middel til at opnå de opstillede mål i Perspektivplanen E-publiceringsområdets målgrupper for kommunikation deles op i: universiteter, forskningsinstitutioner mv. biblioteker og relevante potentielle samarbejdsparter. Det er programområdets formidlingspolitik at kommunikation og formidling ligger som en integreret del af projekterne. Projektformidling kan ske på forskellig måde og med brug af forskellige medier alt efter projektets karakter, formidlingens formål og formidlingens målgruppe. Formidlingsformen vil typisk være rapporter, notater, artikler, workshop og temadage eller en kombination af disse. Formidlingen i de enkelte projekter afstemmes mellem projekterne og planlægges i fællesskab hvor dette måtte være relevant. En opdateret liste over formidlingsaktiviteter vil ligge tilgængelig på 4

5 BILAG 1 Projekter Generelt gælder det, at programområdet s projekter vil blive gennemført i samarbejde med relevante forskningsgrupper, -institutioner og biblioteker og at der vil blive lagt stor vægt på den løbende kontakt og information til andre interessenter, som f.eks. FC, Forskningsbibliotekernes Chefkollegium. Projekterne skal desuden koordineres med aktiviteter i de øvrige DEF programområder hvor dette er relevant. Omkring prioriteringen af projekterne gælder der, at projekterne inden for de enkelte indsatsområder langt hen ad vejen er gensidigt supplerende og sammenhængende, og den samlede gennemførelse er en forudsætning for at opnå konkrete resultater inden for programområdet. DEF styregruppen har opstillet følgende formål for projektgennemførelsen: projekterne bidrager til realiseringen af visionen for DEF og er i overensstemmelse med DEF's mission projekterne skaber værdi for DEF s målgrupper projektet styrker samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne projekterne har en blivende effekt projekterne gennemføres med brugerinddragelse resultaterne kan genbruges af flere forskningsbiblioteker. Projekter Generelt, standardisering, rettigheder, dialog Ia- Kortlægning af standardiseringsmæssige tiltag og behov for samme Projektansvarlig: DVJB, Adrian Price Projektet er en udredning, der vil resultere i en rapport, der kan anvendes som grundlag for projekter inden for E-publicering og de øvrige programområder. Udredningen vil omfatte: Oversigt over standarder og best practices i forbindelse med elektronisk publicering (i videste forstand) og i tæt kontakt med de øvrige projekter i programområdet E- publicering. Kontakt til andre aktører og instanser ved offentlige institutioner i Danmark, f.eks. Videnskabsministeriet, Offentlig Information Online (http://www.oio.dk/) mv. Oversigt over standardiseringstiltag i udvalgte lande, som vurderes at kunne tjene til inspiration for en forbedret dansk praksis herunder formater, metadata, protokoller, bevaringsaspekter mv. Undersøgelser af behovet for (yderligere) standardiseringstiltag i dialog med DEFprogramområderne E-læring og Digitalisering. En konkret analyse af kompatibiliteten mellem metadataformater i populære IR systemer og Forskningsdatabasen samt evt. anbefaling af tilpasninger. Projektet forventes færdigt medio

6 Ib- Kortlægning af state-of-the-art, hvad angår rettigheder og deres forvaltning Projektansvarlig: SB, Harald von Hielmcrone Projektets formål er udarbejdelse af udredning af ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med forsknings- og uddannelsesinstitutionernes elektroniske publicering af medarbejderes forskning samt udvikling af aftalemodeller om ophavsret i forsker og universitetsmiljøer. Del I er deskriptiv og sigter mod at belyse de retlige forudsætninger og muligheder, herunder forskellen mellem US og EU ophavsret i arbejdsforhold, publikationsmønsteret inden for forskellige fagområder, forlagenes krav, institutionsaftaler om publicering af forskeres papers og preprints på egne servere. Del II sigter mod at formulere model(ler) for aftaler om ophavsret i forsker/universitetsmiljøet for videnskabelige tekster bestemt for publicering af kommercielle forlag samt institutionernes muligheder for at tilgængeliggøre ansattes videnskabelige arbejder på egen hjemmeside. Udredningens anbefalinger vil kunne indgå i Kulturministeriets udvalgsarbejde om reglerne for ophavsret i arbejdsforhold i løbet af Resultatet vil ligeledes kunne anvendes inden for DEF s øvrige indsatsområder. Arbejdet vil ske i nært samarbejde med ophavsmændenes organisation, UBVA, ligesom der vil blive søgt afholdt møder med Forskningsråd, forskningsledelserne og dekaner ved udvalgte universiteter. Internationale erfaringer inddrages. at afklaringen af de ophavsretlige problemstillinger er nødvendig i forbindelse med udviklingen af e-publiceringsområdet og implementeringen af Institutional Repositories på universiteterne. Udredningen vil kunne anvendes i dialogen mellem forskningsbiblioteker, institutioner og forskere. Udredningen vil umiddelbart blive anvendt i praksis som følge af dens rolle som baggrundsmateriale for de øvrige projekter. III. Institutional Repositories IIIa- Pilotimplementering af Institutional Repositories på danske universiteter Projektansvarlig: RUB, Birgitte Lau Projektets formål er at gøre det muligt for forskere og studerende at deponere elektroniske publikationer i lokale repositories. Projektet indebærer parallel implementering af softwareløsninger til institutional repositories på de tre institutioner, hvor man vil fokusere på forskellige aspekter af implementeringsforløbet: Statsbiblioteket implementerer Systemet DIVA, som er udviklet af Uppsala universitet. Dette software baserer sig på indførelse af dokumentskabeloner til selvarkivering, og fokus på SBs model vil ligge dels på workflows og langtidsbevaring af de digitale dokumenter. Roskilde Universitetsbibliotek implementerer Dspace i en tilpasset version som eksempel på en implementering uden omfattende systemrettelser, og inden for de tekniske og økonomiske rammer, som vil gælde mindre og mellemstore institutioner. Fokus vil ligge på samarbejdet med universitetets brugergrupper. 6

7 DTV vil foretage en hybridisering mellem Dspace og systemet bag den danske forskningsdatabase, således at forskningsindberetning til DDF integreres med lokal dokumentopbevaring i Dspace. De tværgående aktiviteter vil omfatte fælles teknologianalyse og international monitorering samt formidling til andre biblioteker. Succeskriterierne ved projektets afslutning, at potentielle brugergrupper kender arkiverne og er motiverede til at bruge dem, samt at der er opbygget en kritisk masse af materiale i arkiverne. Projektets tidsramme er et år. V. Preprints, rapporter mv. Va- International preprintsøgetjeneste i DEF portalen mv. Projektansvarlig: DTV, Mogens Sandfær Projektets formål at stille de mere end en million videnskabelige artikler, der er fordelt på mere end hundrede preprint-/e-printservere, til rådighed for danske forskere. Adgangen til disse p.t. er vanskelig, bl.a. fordi tjenesterne er spredte og benytter forskellige webgrænseflader. Tjenesten kan etablere et supplement til adgangen til videnskabelige artikler gennem kommercielle forlag. Projektet vil udnytte OAI-høstning til at høste metadata om artiklerne og samle disse i en "OAI-dataprovider", der både kan søges fra DEF-portalen, fagportalerne og bibliotekernes lokale webgrænseflader. Søgningen vil dels ske ved hjælp af den z39.50 funktionalitet, der er i TKL, og dels ved at etablere tjenesten som en webservice. DTV har kontakt med en række udenlandske institutioner, der vil fungere som sparringspartnere på projektet. Projektet vil genbruge allerede udviklede komponenter, herunder TKL og Den Danske Forskningsdatabase. Projektet samarbejder med programområdet Systemarkitektur, hvor tjenesten vil indgå som eksempel på udvikling af XML-baserede web-services. Projektresultatet vil eventuelt kunne bruges i forbindelse med en eventuel videreudvikling af Den Danske Forskningsdatabase. Projektets tidsplan er at have etableret en database, der dækker 50% af de relevante høstbare ressourcer tilgængelig primo Projekter IV. Videnskabelige tidsskrifter Projektforslag under udarbejdelse. VI. Den Danske Forskningsdatabase Projektforslag under udarbejdelse. VII. Forskningsformidlingportal Projektforslag under udarbejdelse. 7

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Indhold Formål og proces... 3 Baggrund... 4 Definition... 5 Vurdering... 6 Problemtype...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Digital dannelse i gymnasieskolen

Digital dannelse i gymnasieskolen Strategi Digital dannelse i gymnasieskolen Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen Executive summary hører til i verdenseliten, når det gælder adgang til it-udstyr, Digital dannelse rummer et stort

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere