AKTIVITETSPLAN Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed"

Transkript

1 AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1

2 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ APV og psykisk arbejdsmiljø Vidner til mobning Arbejdstid rette tid og sted Konferencer om tidsmiljøer, teknologi og grænseløst arbejde Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Etsundarbejdsliv.dk Tryk af voldscases Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen INDSATS OM MUSKEL OG SKELET QR-koder med instruktionsvideoer om arbejdsteknik Hjælpemidler og robotteknologi Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær på dagsordenen Fagligt træf for forflytningsvejledere Forflyt.dk Ambassadørprojektet Tilbage til arbejde - TTA Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen INDSATS OM ULYKKER Videreudvikling af værktøj til analyse af arbejdsulykker Udvikling af INFO-kort til risikovurdering Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen ØVRIGE AKTIVITETER Indeklimaportalen.dk Indsats byggeri og indretning Unges og nyansattes arbejdsmiljø Brugerundersøgelse Opmærksomhedskampagne Uddannelsesdage Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk APPs Messer Genoptryk og opdatering

3 FORORD BAR SoSu fremlægger med denne plan sine indsatser og aktiviteter i 2013, der er en del af rådets strategi frem mod Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Det er BAR SoSus mål at nå ud til de beskæftigede medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet på de institutioner og virksomheder inden for området. Rådet ønsker at rette sin vejledning mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere og derved nå hele vejen rundt til hospitaler, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, hjemmeplejen, fysioterapien og læge-, speciallæge-, dyrlæge- og tandlægeklinikker. Rådet vil anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden og værktøjer gennem hhv. elektroniske og trykte medier og give arbejdspladserne inspiration til at anvende forskellige redskaber og metoder. Rådet vil frem mod 2020 prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker og de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj og vil endvidere sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. Denne aktivitetsplan er udviklet af BAR SoSus råd, styregrupper og sekretariat og godkendt efter behandling på rådsmødet den 27. september

4 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Etsundarbejdsliv.dk APV og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstid Mobning Hverdagsrehabilitering og Social Kapital Konferencer om tidsmiljøer Tryk af voldscases Psykisk arbejdsmiljø i alt MUSKEL OG SKELET Forflyt.dk Fagligt træf Forebyggelse af MSB på dagsordenen QR-koder med instruktionsvideoer Hjælpemidler og robotteknologi Ambassadørnetværket TTA tilbage til arbejdet Muskel- og skelet i alt ULYKKER Projekt ulykker: Information, redskaber og bearbejdning Ulykker i alt ØVRIGE INDSATSER Opmærksomhedskampagne Brugerundersøgelse evaluering Byggeri og indretning Indeklima Fælles BAR evaluering Øvrige indsatser i alt KOMMUNIKATION Arbejdsmiljoweb og dattersider Apps Messer Genoptryk og opdatering Kommunikation i alt Aktiviteter i alt

5 Økonomisk ramme Restmidler fra projekter afsluttet tidligere år Restmidler fra 2012 ramme I alt ramme Difference ramme 2013 minus budget Fordeling på indsatsområder i budget % 11% 13% 34% Psykisk arbejdsmiljø Muskel og skelet Ulykker Øvrige indsatser Kommunikation 28% 5

6 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ BAR SoSus strategi for indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø er fortsat både at arbejde med at forhindre nedslidning og at have fokus på såvel de positive som de negative faktorer i arbejdsmiljøet med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø. I 2013 vil fokus på stress- og voldsrelaterede belastninger fortsætte, og der igangsættes flere nye aktiviteter. Aktiviteterne har forskellige målgrupper, afhængigt af problemerne og målene for aktiviteterne. Det drejer om i alt fem aktiviteter: APV og psykisk arbejdsmiljø Et Idekatalog: hvordan APV bedst kan koordineres med andre udviklingsprocesser på arbejdspladsen. Vidner til mobning Et forsøgsprojekt: hvordan kolleger og ledere aktivt kan støtte personer som er udsatte ift. mobning. Arbejdstid rette tid og sted Et inspirationshæfte: Viden om hvordan arbejdstid og arbejdsmiljø hænger sammen og ideer til arbejdet. Konferencer om tidsmiljøer, teknologi og grænseløst arbejde Relationel koordinering og rehabilitering Formidling af forskning og nye guides. Etsundtarbejdsliv.dk BAR SoSu s hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø Tryk af voldscases Trykning af cases fra laboratorier om voldsforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø % 7% 2% 10% Etsundarbejdsliv.dk APV og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstid 24% 36% Mobning 14% Hverdagsrehabilitering og Social Kapital Konferencer om tidsmiljøer 6

7 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø De seneste år har offentlige arbejdspladser gennemført mange arbejdspladsvurderinger samtidig med at der gennemføres sideløbende udviklingsprocesser fx trivselsundersøgelser, innovationsprojekter, ledelsesudvikling eller projekter støttet af Forebyggelsesfonden. For arbejdsmiljøgrupperne, de interne konsulenter og lederne er det en væsentlig opgave, at sikre løsning af de konkrete arbejdsmiljøproblemer samtidig med, at der sker en koordinering i forhold til indsatserne for trivsel og udvikling. BAR SoSu vil finde forskellige gode eksempler og på den måde afdække erfaringer og metoder, som er frugtbare i forhold til både at løse arbejdsmiljøproblemer og skabe udvikling på arbejdet. Målet er at formidle de konkrete gode erfaringer og perspektivere pointerne i forhold til det praktiske arbejdsmiljøarbejde med disse to spørgsmål: Hvordan virker APV egentlig bedst? Og, hvordan virker APV bedst i forhold til andre udviklingsprocesser? Aktiviteten består i at udvikle en eksempelsamling, som viser meningsfulde måder, at arbejde med APV, der samtidig holder fokus på koordinering til andre udviklingsområder og brændende platforme på arbejdspladserne. Den primære målgruppe er interne arbejdsmiljøkonsulenter og Hoved-MED, den sekundære er arbejdsmiljøgrupperne. LederAPV relanceres eventuelt som led i aktiviteten. Effektmålet er minimum 10 gode eksempler på koordinerede indsatser. 2.2 Vidner til mobning Mobning er et problem både for den ramte, kollegaer og lederen, men også for effektiviteten og kvaliteten i arbejdet. Fokus på negative relationer kan fjerne energien fra den professionelle relation omkring kerneopgaven og påvirke samarbejdet negativt. Erfaringer viser, at det er meget vanskeligt, både for den ramte og for lederen at agere, hvis mobning på arbejdspladsen er fremskreden. Samtidig har lederen stor interesse i, at stoppe mobning og forhindre, at det overhovedet udvikler sig. Lederen er derfor en hel central aktør i en given indsats. Målgruppen er kolleger i deres position, som vidner til mobning. Som kollega har du mulighed for at tage afstand fra negative handlinger og forsøge at styrke samarbejdet. Mange mobbe-handlinger er ikke-handlinger idet de ramte holdes udenfor ved passivitet og ved at blive ignoreret. Derfor kan aktiv involvering og dialog bidrage til et bedre samarbejdsklima. Det er kollegaerne, der ser og hører de negative handlinger, som kan sige fra, og i praksis gøre en forskel for den ramte. Teorien er at appellere til den menige medarbejder, mens arbejdsmiljøgruppen, herunder leder og arbejdsmiljørepræsentant, er dem, der skal bære aktiviteten ind på arbejdspladsen. Kampagnen skal have en positiv ladning i form af godt kollegaskab. Der udvælges 3-5 test arbejdspladser, som prøver en lokal kampagne af, herefter besluttes det, hvordan en landsdækkende aktivitet kan spredes i Kampagnen kan også omfatte udgivelse af en ny version af publikationen Den mobbefri zone som kan anvendes til en introducerende dialog om negative handlinger fx på et personalemøde. Effektmålet er, at testarbejdspladserne gennemfører testningen, og at det giver grundlag for en landsdækkende kampagne. 7

8 2.3 Arbejdstid rette tid og sted Arbejdstid og arbejdsmiljø hænger nøje sammen. Det handler både om hvordan man organiserer et godt vagtarbejde og den øgede grænseløshed omkring arbejdets udførelse. Nyere forskning taler for en opdatering af BAR SoSus materiale om arbejdstid i særdeleshed pjecen natarbejde og den generelle information om betydningen af indflydelse på arbejdstid (bl.a. nye tider i ældreplejen, grænseløst arbejde: stress, søvn og privatliv og NFA og Prioriteret arbejdstid, RUC og NFA). Det vil være relevant at revidere pjecen Arbejde og fritid med ny viden om det grænseløse arbejde, og den betydning det får for den konkrete tid til arbejdet. For AC erne inden for BAR SoSus område er arbejdstid relevant ud fra en bredere vinkel end vagtarbejde. Hvordan gør en mere grænseløs arbejdstid det muligt at løse opgaverne og skabe et særligt tidsmiljø?. Målet for aktiviteten er at samle den nye viden og de praktiske anbefalinger for at give målgrupperne bedre indblik i og overblik over hvad tiden kan betyde for arbejdsmiljøet inden for BAR Social og Sundhed. Aktiviteten består af en ny samlet publikation om Arbejdstid og Arbejdsmiljø suppleret med ny viden og praksis. Aktiviteten følges op med regionale fyraftensmøder i 2014 med henblik på direkte dialog med målgrupperne med anvendelse af den nye viden i det praktiske arbejdsmiljøarbejde. Effektmålet er download af publikationen i løbet af det første halvår af 2014 samt en telefonisk opfølgning medio 2014 blandt centrale enheder i kommuner og regioner på brugbarheden i forhold til de konkrete problemer arbejdspladserne har med håndtering af tid i forhold til arbejdsmiljø. Aktiviteten skal ligge i forlængelse af partsprojekt med konkrete nye gode erfaringer (DSR, FOA, og Regionerne). 2.4 Konferencer om tidsmiljøer, teknologi og grænseløst arbejde I det hele taget oplever mange arbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor, at arbejdet i stigende grad præges af grænseløshed samt stor arbejdsmængde og tidspres, og det kan medføre stress og udbrændthed. Ud fra et arbejdsmiljøperspektiv har det vist sig at give mening at tage udgangspunkt i det tidssociologiske begreb tidsmiljø og arbejde med, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af tiden og klarhed omkring tidsmiljøerne på arbejdspladserne. Det gælder uanset om det drejer sig om grænseløst arbejde, nye teknologier eller oplevelsen af, at tiden til at udføre kerneopgaven er kommet under pres. Af samme grund udvikler alle tre råd vejledninger, inspiration og værktøjer til at sætte fokus på arbejdspladsens tidsmiljøer. Som opfølgning på arbejdet med tidsmiljøer vil de BAR SoSu og BAR Foka, gennemføre 5 regionale konferencer. På konferencerne vil deltagerne høre inspirerende oplæg om tidsmiljøer og afprøve rådenes nyudviklede værktøjer og tjeklister til at stille skarpt på arbejdspladsernes tidsmiljøer. Om muligt vil der indgå gode eksempler fra arbejdspladser samt forskningsresultater fra bl.a. COWI og RUC. Målgrupperne er centrale og lokale trioer (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) på BAR SoSu og BAR FOKAs arbejdspladser. Målet er at inspirere til konkret handling og opfølgning på arbejdspladserne. Evaluering af konferencerne: - 85 % af deltagerne finder viden relevant ud fra et produktivitets-, kvalitets- og trivselsperspektiv - 85 % af deltagerne finder værktøjer på konferencen relevante og brugbare for deres arbejdsplads 8

9 Efter konferencen (6 måneder): - 50 % af deltagerne har sat tidsmiljøer på dagsordenen - 50 % af deltagerne har afprøvet værktøjer - 20 % af deltagerne har aftalt konkrete handlinger Evalueringen sker pr. evalueringsskema samt indtryk og uformelle tilbagemeldinger på konferencen og ved spørgeskema efter konferencen. 2.5 Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering BAR SoSu ønsker at bidrage til formidling af forskningsprojekt om hverdagsrehabilitering og relationel koordinering støttet af Arbejdsmiljøforskningsfondet. BAR SoSu vil bidrage med formidling af de guides, som udvikles i projektet ultimo Aktiviteten gennemføres med det forbehold, at formidlingen skal vurderes ud fra de resultater, som forskningsprojektet kommer frem med; om og hvordan, og er det noget BAR SoSu kan stå bag. I formidlingen skal der være særligt fokus på instruktion og oplæring, både i forhold til forebyggelse af MSB og de psykosociale konsekvenser og nye samarbejdsmuligheder. Effektmålet er at formidle guides og pointer i overensstemmelse med BAR SoSus øvrige budskaber inden for social kapital og MSB via 2.6 Etsundarbejdsliv.dk er BAR SoSus hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren, der udgiver 4-6 nyhedsbreve og aktuelle temaer i Her finder målgrupperne BAR SoSus materialer og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Der vil fortsat være drift og udvikling af hjemmesiden etsundtarbejdsliv.dk i En særlig indsats på etsundarbejdsliv.dk i 2013 er formidling af voldsaktiviteterne fra de fire arbejdspladslaboratorier, som gennemføres i samarbejde med Vold Som Udtryksform fra 2012 og ind i Effektmålet er en stigning i antallet af tilmeldte på nyhedsbrevet på 10 % i løbet af Tryk af voldscases Som led i aktiviteten om arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse på sygehuse og på børn og ungeområdet på 12 arbejdspladser (Samarbejdsprojekt med Socialt Udviklingscenter SUS i 2012 som slutter i 2013) trykkes 12 casehistorier om deres resultater og erfaringer. 2.8 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Social kapital 2.0 (forløber medio 2012-primo 2013) - 5 konferencer om social kapital (afholdes primo/medio 2013) 9

10 3. INDSATS OM MUSKEL OG SKELET Nedslidning og smerter i muskler og led er et problem inden for social- og sundhedssektoren med store omkostninger både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen på grund af sygefravær, behandling og udstødning fra arbejdsmarkedet. LO s rapport Arbejdsmiljø set i et virksomhedsøkonomisk perspektiv dokumenterer, at investeringer til forbedring af det ergonomiske arbejdsmiljø f.eks. hjælpemidler, uddannelse af medarbejderne og ændringer i arbejdsorganiseringen kan betale sig for virksomhederne i form af lavere sygefravær, mindre personaleomsætning og øget produktivitet. Tilbagebetalingstiden for investeringen vil oftest være under 1 år. BAR SoSus indsats i forhold til muskel- og skeletbesvær vil i 2013 være koncentreret om 2 aktivitetsområder: - Ny teknologi, som indeholder 2 aktiviteter: Instruktionsvideoer om arbejdsteknik formidlet via QR-koder samt hjælpemidler og robotteknologi. - Det strategiske niveau i kommuner og regioner, som vil indeholde aktiviteten Forebyggelse af Muskel- og skeletbesvær på dagsordenen. Udover ovenstående fokusområder vil indsatsen i forhold til muskel- og skeletbesvær omfatte formidlingsaktiviteter som Fagligt træf, forflyt.dk, initiativer vedr. tilbagevenden til arbejdet og Ambassadørnetværk. Muskel & skelet % 14% 5% 18% Forflyt.dk Fagligt træf Forebyggelse af MSB på dagsordenen 6% QR-koder med instruktionsvideoer 21% Hjælpemidler og robotteknologi Ambassadørnetværket 28% TTA tilbage til arbejdet 10

11 Ny teknologi Den teknologiske udvikling har betydet, at der efterhånden er mange muligheder for både at lette den fysiske belastning ved udvikling og produktion af nye hjælpemidler, og for at øge formidlingen af viden omkring forebyggelse ud i organisationen gennem nye informationsteknologiske teknikker (Apps, QR-koder m.m.). Øget anvendelse af hjælpemidler og informationsteknologi vil både reducere belastningerne for medarbejderne og give mere tid til udførelsen af kerneopgaverne. 3.1 QR-koder med instruktionsvideoer om arbejdsteknik Undervisning i arbejdsteknik foregår ofte løsrevet fra den praktiske hverdag. Det kan være svært at overføre eller huske de teoretisk indlærte teknikker i den praktiske hverdag. Antagelsen er, at små instruktionsvideoer, som er let tilgængelige f.eks. i smartphones, kan bidrage til at bygge bro over gabet mellem teori og praksis. Målgruppen for instruktionsvideoerne via QR-koder er ansatte, som har arbejdsfunktioner med muskel- skeletbelastninger, nyansatte og unge under uddannelse/i praktik. Målet med aktiviteten er at øge den enkelte ansattes viden om arbejdsteknik, så de kan anvende den i praksis. Effektmålet er, at der udarbejdes 4 6 instruktionsvideoer, som demonstrerer generel arbejdsteknik løft, rækkeafstand m.m., som kan anvendes inden for køkken og rengøring, samt i det omfang det er muligt 1 2 forflytningssituationer. Information om videoerne formidles gennem nyhedsbreve. 3.2 Hjælpemidler og robotteknologi Der er dokumentation for, at den mest effektive metode til at reducere muskel- og skeletbelastningen og skaderne af dette inden for plejesektoren, er anvendelsen af tekniske hjælpemidler. Der sker stor udvikling specielt i forhold til robotteknologi, som i højere grad reducerer behovet for manuel håndtering i plejearbejdet. Også inden for andre af BAR SoSus områder udvikles nye teknologier til nedbringelse af muskel-skeletbelastningen. Aktiviteten går ud på at være i dialog med arbejdspladser, som afprøver/implementerer ny teknologi, samt producenter og udviklere af hjælpemidler og robotter. Målgruppen for indsatsen er ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Målet er at formidle erfaringer med anvendelse og implementering på såvel forflyt.dk som på arbejdsmiljoweb.dk. Punktet omkring hjælpemidler på forflyt.dk udbygges med eksempler på implementering - herunder oplæring og instruktion i nye hjælpemidler. Punktet Krop og sundhed på arbejdsmiljoweb.dk udbygges med informationer om hjælpeudstyr inden for de relevante områder. Effektmålet er, at det totale antal besøg på forflyt.dk/hjælpemidler og arbejdsmiljoweb.dk øges med 10 %. Den strategiske indsats Muskel- og skelet besvær har ikke haft så stor bevågenhed i den strategiske ledelse på socialog sundhedsområdet, selv om det har haft stor betydning for økonomien bl.a. i forbindelse med sygefravær og oplæring af nye i jobbet. En indsats, som både synliggør de økonomiske muligheder i et forbedret ergonomisk arbejdsmiljø, og som anviser redskaber til at arbejde med det strategisk, vil medvirke til at sætte forebyggelse af muskel- og skeletbesvær på dagsordenen i kommuner og regioner. 11

12 3.3 Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær på dagsordenen Muskel- og skeletindsatser er oftest rettet mod løsning af konkrete problemstillinger decentralt i organisationerne. Derfor udarbejdes der sjældent centrale strategier for at nedbringe belastningerne og følgerne af belastningerne f.eks. i form af sygefravær. BAR SoSu gennemfører i 2012 en antropologisk undersøgelse af, hvordan Forflytningsblomsten kan anvendes som strategisk ledelsesredskab til forbedring af forflytningskulturen og dermed reducering af muskel- og skeletbelastningerne, samt hvilke barrierer der er for at få det strategiske niveau til at anvende metoden. Der er flere delelementer i aktiviteten: - Identifikation af mulige målgrupper for en informationsindsats - Opsporing af eksempler på, at indsatser virker både i forhold til økonomien og kvaliteten i arbejdet - Formidling af redskaber, forskningsresultater og erfaringer om forebyggelse af muskelog skeletbesvær - videreudvikling af Forflytningssblomsten på baggrund af undersøgelsen i 2012, så den adresserer de strategiske niveauer i kommuner og regioner Målet er for det første, at kunne målrette en informationsindsats om effekten af forbedring af arbejdsmiljøet på muskel- og skeletområdet til de rigtige aktører centralt i kommuner og regioner. For det andet er målet, at de strategiske niveauer i kommuner og regioner i løbet af 2013/14 vil iværksætte indsatser til nedbringelse af følgerne af muskel- og skeletbesvær. Effektmålene er: - at få udarbejdet en liste over kontaktpersoner, som kan bringe vores informationsmaterialer og redskaber i anvendelse i kommuner og regioner, samt at få udarbejdet en oversigt over gode eksempler på anvendelsen af f.eks. arbejdsmiljøregnskab, den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet, APV til nedbringelse af muskel- og skeletbesvær. - At min. 1 2 kommuners/regioners HovedMed sætter strategiske aktiviteter i gang i forhold til Muskel- og skeletbesvær Målgrupperne for aktiviteterne er de grupper, som er identificeret i foregående aktivitet. Det kan f.eks. være interne HR- og arbejdsmiljøkonsulenter samt Hoved Med på sygehuse og i kommunale forvaltninger. 3.4 Fagligt træf for forflytningsvejledere BAR SoSu vil videreføre netværksarbejdet i forhold til forflytningsvejledere på arbejdspladserne og vil afholde et forflytningstræf for mere end 200 forflytningsvejledere. Målgruppen er ansatte på sygehuse, plejehjem, hjemmepleje, døgnpleje som i det daglige har som opgave at vejlede og/eller undervise kolleger, nyansatte og elever i forflytningsteknik og brug af hjælpemidler til forflytning. Målet er at styrke forflytningsvejlederne både fagligt og personligt, så de mestrer vejledningsog undervisningsopgaverne. Effektmålet er, at der deltager min. 200 forflytningsvejledere. 80 % skal tilkendegive, at de oplever, at Fagligt træf styrker dem i udførelsen af deres opgaver hjemme i egen organisation 3.5 Forflyt.dk Hjemmesiden vil fungere som formidlingskanal i forhold til de øvrige aktiviteter, BAR SoSu gennemfører i forhold til forflytning. Desuden vil der blive udgivet 6 nyhedsbreve om forflytning. Målgrupperne for forflyt.dk er ledere, medarbejder og forflytningsvejledere, som har forflytning som arbejds- og/eller ansvarsområde. 12

13 Effektmålet er en øgning af besøgstallet på hjemmesiden med 10 % samt en øgning i abonnenterne på nyhedsbrevet på 10 %. 3.6 Ambassadørprojektet BAR SoSu har gennem flere år etableret et netværk af arbejdsmiljøambassadører. Ambassadørerne er undervisere, der udvikler ideer til undervisning og undervisningsmateriale, om hvordan arbejdsmiljø kan integreres i alle de fag, der undervises i på social- og sundhedsskolerne. Evalueringen af Ambassadørnetværket viser, at det har en gavnlig effekt på de studerendes praksis i forhold til at sikre deres eget arbejdsmiljø. Denne aktivitet ønskes fortsat og udvidet til også at omfatte sygeplejerske-, ergo- og fysioterapeut-, bioanalytiker- samt pædagogundervisere. Tanken er, at gøre undervisere til arbejdsmiljøambassadører, så de er rustet til at undervise de unge om de risici, der er i de pågældende brancher. De skal bl.a. gives kompetencer til at forebygge konflikter ift. med vold på arbejdspladsen, således at disse kompetencer kan anvendes ved løsning af kerneopgaven. Der afholdes 2 møder for ambassadørnetværket for SoSu-skolerne for deltagere fra de 20 So- Su-skoler, som deltagerne oplever hjælper dem i deres arbejdsmiljøundervisning. Der etableres desuden et netværk for sygeplejerske-, ergo- og fysioterapeut-, bioanalytiker- samt pædagogundervisere, og der afholdes efterfølgende 2 møder for denne målgruppe. Målgruppen er undervisere på hhv. SoSu-uddannelser og university-colleges. 75 % af ambassadørerne skal kunne svare Ja til, at arbejdsmiljøundervisningen er blevet bedre. 3.7 Tilbage til arbejde - TTA Tilbagevenden til arbejdet TTA er et indsatsområde med stort politisk bevågenhed: Hvordan kan vi lykkes med at få mennesker tilbage til arbejde, som har været fraværende med en fysisk eller psykisk lidelse? Det er også et område, som rejser nye spørgsmål til arbejdsmiljøet på arbejdspladserne: Hvad betyder det for den enkelte, der vender tilbage? Og hvad betyder det for de øvrige medarbejdere og for håndteringen af opgaverne, hvis en tidligere fuldtidsmedarbejder vender tilbage på deltid? Ultimo 2012 vil BAR SoSu udgive et idé-katalog med best practice i forhold til, at integrere og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne (jf aktivitetsplanen). Her skal bl.a. formidles eksempler inden for flere af BAR SoSus områder på, hvordan man har taklet denne udfordring til glæde for såvel den sygdomsramte medarbejder som for arbejdspladsen. Målgruppen er MED-organisationen og den lokale arbejdsmiljøgruppe. I 2013 bliver aktiviteten at formidle og øge kendskabet hos målgruppen til løsningerne i idékataloget. Aktiviteten er at udgive et idékatalog, der virker relevant for målgruppen. Tegn på succes vil være, hvis der sker mange download af materialet, når det udkommer samt året ud. Mål: downloads, som bliver optalt ved årsskiftet. Katalogets brugbarhed testes ved en skriftlig evaluering. 3.8 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Værktøj til forebyggelse af problemer med statisk arbejde og løft - Værktøjer til risikovurdering i forbindelse med forflytning med lift - Vejledning om sygehuspersonale, som skal udføre behandling i borgernes hjem - Tilbagevenden til arbejdet og fastholdelse (TTA) 13

14 4. INDSATS OM ULYKKER BAR SoSu fik i 2010 udarbejdet en rapport om forekomsten af arbejdsulykker inden for socialog sundhedssektoren. Rapporten viser, at såvel antal som incidents af arbejdsulykker er stigende og over gennemsnittet for alle grupper på arbejdsmarkedet. Skaderne er især forstuvninger, sårskader, knoglebrud, stikskader og chok. Skaderne sker oftest ved fald, overbelastning, støden ind i eller ramt af genstande, kontakt med skarpe/stikkende genstande samt akutte psykiske overbelastninger og fysisk vold. Rapporten påpeger, at flere faggrupper ikke anser ulykker som et problem, men som et vilkår ved arbejdet, hvilket gør det vanskeligt at sætte forebyggende aktiviteter i værk. I forhold til voldsulykker er der i 2012 udviklet særlige værktøjer, som er formidlet til arbejdspladserne. Indsatsen i 2013 i forhold til ulykker vil være at udvikle konkrete redskaber, som kan anvendes dels i de lokale arbejdsmiljøgrupper til analyse af de bagvedliggende årsager til ulykker dels i arbejdsmiljøorganisationen til vurdering af de væsentligste ulykkesrisici og sikkerhedsbarrierer: Videreudvikling af BAR SoSu s redskab til analyse af arbejdsulykker, herunder udvikling af undervisningsmateriale til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter om analyse af ulykker Udvikling af INFO-kort til identifikation af ulykkesrisici Antagelsen er, at hvis arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøorganisationen får stillet gode og anvendelige redskaber til rådighed kan disse øge bevidstheden om ulykker, så der skabes en sikkerhedskultur, der i sig selv er forebyggende for ulykker. Målgrupperne for ulykkesindsatsen er dels de lokale arbejdsmiljøgrupper dels MED/arbejdsmiljøorganisationen samt interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter Hensigten med ulykkesindsatsen er at medvirke til at der over en årrække vil ses et fald i antallet af arbejdsulykker, og at arbejdspladsernes evner til at forudse ulykkesrisici øges. 4.1 Videreudvikling af værktøj til analyse af arbejdsulykker Rapporten fra 2010 viser, at der mangler bevidsthed inden for BAR SoSus brancheområder om hvilke risici, der skaber arbejdsulykker, hvilken måde den enkelte skal være opmærksom på, at risici er til stede, samt hvilken adfærd det kræver af den enkelte, for at forhindre ulykken i at ske. BAR SoSus Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker rummer en vejledning om, hvordan man indsamler de væsentligste oplysninger om en hændt ulykke, samt en måde til vurdering af, hvordan man kan bruge oplysningerne om de eventuelle årsager til ulykken. Værktøjerne er målrettet pædagogiske arbejdspladser, sygehuse og ældreplejen. Værktøjerne har ikke fokus på, hvordan man kan bruge analyse af et årsagsforløb eller kortlægning af de bagvedliggende årsager til ulykken i det forebyggende arbejde. BAR SoSus aktivitet i 2013 vil derfor videreudvikle det eksisterende værktøj med de elementer, der mangler, for at det kan bruges til læring og forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen. Der udvikles desuden et undervisningsmateriale, som skal bruges til uddannelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i at gennemføre analyser af ulykker. Målet med denne aktivitet, der blev opstartet i 2012 er at kvalificere arbejdsmiljøgrupperne til at gennemføre ulykkesanalyser samt stille et værktøj til rådighed for dem, som gør dem i stand til at udarbejde analyser af skete ulykker. 14

15 Målgruppen er dels interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter i forhold til undervisningsmaterialet, dels arbejdsmiljøgrupperne på BAR SoSus arbejdspladser i forhold til analyseværktøjet. Effektmålet er, at værktøjet downloades 150 gange, samt at interne konsulenter i kommuner og regioner uddannes til at bruge undervise i brug af værktøjet 4.2 Udvikling af INFO-kort til risikovurdering Et vigtigt element i ulykkesforebyggelsen er, at både ledere og medarbejdere ved, hvilke risici, de skal være bevidste om samt hvilke sikkerhedsbarrierer, der skal skabes for at sikkerheden er god. Det er først, når denne viden og bevidsthed er til stede, at man ved, hvad man skal observere af risici, hvordan man skal vurdere risiciene, samt hvordan man skal handle. BAR SoSus vil i 2013 udvikle INFO-kort om udvalgte typer af risici, som oftest ses på arbejdspladserne. INFO-kortene fortæller, hvad man skal være særlig opmærksom på, og hvad man skal gøre forebyggende i forhold til disse risici. Målgruppen for aktiviteten er arbejdsmiljøgrupperne inden for BAR SoSus område. Målet med indsatsen er at øge bevidstheden om, hvordan arbejdsmiljøgrupperne konkret kan medvirke til forebyggelse af ulykker ved at være opmærksomme på forhold som kan føre til en ulykke. Effektmålet er, at der udvikles 8 forskellige INFO-kort, som formidles via arbejdsmiljoweb.dk 4.3 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Inspirationsmøder om voldsforebyggelse (afholdes fra ult. november ult. januar 2013) - Netværk for specialskoler - Arbejdspladslaboratorier til voldsforebyggelse - Gennemføre en informations- og vejledningsindsats - Udvikling af ulykkesforebyggende redskaber til faggrupper indenfor BAR SoSu 15

16 5. ØVRIGE AKTIVITETER 5.1 Indeklimaportalen.dk 3 BAR indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden På hjemmesiden informeres om aktuelle indeklimaproblemstillinger, som formidles via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, vil være centrale for de tre brancher. Blandt emnerne i 2012 kan nævnes Tobaksrøg i borgerens hjem. Hvordan tackler man dette? Hvad er bedst automatisk eller manuel ventilation? Hvordan undgår vi at blive generet af den lavt hængende sol i forårsmånederne? En nylig foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt abonnenter viser, at såvel hjemmeside som nyhedsbrev primært bruges af arbejdsmiljørepræsentanter, der skal have svar på konkrete spørgsmål. Antallet af abonnenter var svagt stigende i Det samme var antallet af totale besøg. Målet for hjemmesiden er at øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10 %. Fortrinsvis gennem søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring. 5.2 Indsats byggeri og indretning I disse år investeres der milliarder af kroner i offentligt byggeri. De nye supersygehuse udgør selvsagt en væsentlig del af aktiviteterne, men der bygges og renoveres også nye skoler, plejeboliger, dagtilbud og storrumskontorer. Nye arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø kan fremmes ved at inddrage brugerne i byggeprocessen. Det viser en lang række erfaringer. BAR SoSu har sammen med BAR U&F og BAR FOKA udarbejdet adskillige materialer om godt byggeri og gode byggeprocesser fra hospitaler over skoler og storrumskontorer til plejeboliger. De øgede byggeaktiviteter gør det aktuelt at gennemføre en indsats, der fremmer kendskabet og anvendelsen af disse materialer. Samtidig er der stor forskel på, hvordan målgrupperne for indsatserne nås. Derfor er en differentieret afdækkende indsats en forudsætning for et øget kendskab. Ved at afdække hvordan målgrupperne bedst nås, øges chancerne for at den får kendskab til materialerne og dermed medvirker til at det kommer i konkret anvendelse. Indsatsen vil bestå af flere elementer: Identifikation af målgrupper (indsamling af mailadresser) for BARenes indsatser, dvs. de centrale personer i virksomhederne, som kan være med til at bringe materialet i anvendelse samt udbrede kendskabet til disse. Identifikation af de kanaler ad hvilke målgrupperne bedst nås direkte via organisationerne, direkte, via centrale organer på arbejdspladserne mv. Udarbejdelse af mailtekster med link til relevant indhold. Udarbejdelse af nye sider på arbejdsmiljøweb, som samler de mange aktiviteter Udarbejdelse af fire nyhedsbreve med særligt fokus byggeri herunder på vigtigheden af brugerinddragelse. Produktion af tre videoklip med erfaringer fra arbejdspladser. Der foretages en rundspørge blandt målgruppen for indsatsen. Den skal afdække om informationen om materialet er nået frem og i bekræftende fald, om det kan bruges og om hvad brugen har resulteret i. Alt efter hvilke materialer og brancher der arbejdes indenfor, er målgrupperne forskellige Samlet set arbejdes der med flg. målgrupper: Hoved MED, MED arbejdsmiljøgrupperne, tekniske forvaltninger samt ledelse, medarbejdere, bygherrer, bygherrerådgivere. 16

17 Der skal registreres en 10 % stigning i antallet af besøg på arbejdsmiljøweb.dk/byggeri, godtskolebyggeri.dk og sygehusbyggeri.dk. 5.3 Unges og nyansattes arbejdsmiljø BARene afholdt i samarbejde med de øvrige arbejdsmiljøaktører en konference om unge og nyansattes arbejdsmiljø. I 2013 er det tanken at forsøge at gennemføre en fælles og mere koordineret indsats fra flere arbejdsmiljøaktører på dette område. Baggrunden for dette initiativ er at netop denne gruppe af medarbejdere i særlig grad er udsat på arbejdsmarkedet både hvad angår det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Hvis arbejdsmiljøaktørerne får skabt større opmærksomhed på arbejdspladserne i forhold til at bl.a. instruktion af nyansatte og forebyggelse af ulykker vil der kunne hentes meget på dette område. BARene har i forvejen en fælles indsats i forhold til unge i form af hjemmesiden Her kan arbejdsgivere, forældre, lærere og unge læse om de forhold man skal være opmærksom på i de enkelte brancher og hvordan man undgår at komme til skade. Der udgives to årlige nyhedsbreve og indholdet på hjemmesiden opdateres med ny viden og indhold fra de branchearbejdsmiljøråd, der medvirker til aktiviteten. Aktiviteten følger ansøgning fra BAR U&F, som AT har givet tilsagn til. BAR U&F er ansvarlig for aktiviteten. Rådene har afsat midler i perioden frem til 2013 til aktiviteten. Målgruppen er arbejdsgivere, unge ansatte, forældre og undervisere. Der er opsat følgende måleindikatorer for projektet i dets løbetid: Antallet af abonnenter på Nyhedsbrev om arbejdsmiljøundervisning øges med 20 % om året At 75 % af abonnenterne vurderer, at indholdet af nyhedsbrevet er interessant og relevant At antallet af besøgende på ungmedjob.dk øges med 20 % om året Effektevalueringen sker på baggrund af web-statistik. 5.4 Brugerundersøgelse De 3 BAR gennemførte i 2011 en undersøgelse af kendskabet til hhv. BAR FOKA, BAR U&F og BAR SoSu samt kendskabet til og anvendelsen af de forskellige aktiviteter, som rådene tilbyder målgrupperne. Undersøgelsen blev gennemført med telefon interviews. I 2012 har de 3 BAR planlagt en opfølgning på denne undersøgelse. Opfølgningen vil evaluere, hvordan målgrupperne kender og vurderer de aktiviteter de 3 BAR gennemfører. Der vil dels blive stillet spørgsmål, hvis resultater kan sammenlignes med 2011 dels en række nye spørgsmål, der kan give rådene ny viden om målgruppernes behov og ønsker i forhold til BARenes virksomhed. Undersøgelserne gennemføres fordi: - De bibringer vigtig viden om målgrupperne og deres behov/tilfredshed - De dokumenterer at de 3 BARs aktiviteter kendes og anvendes af arbejdspladserne - De er de 3BARs effektevalueringsmetode i forhold til AT Der gennemføres en undersøgelse, der 1) afdækker om der er sket en øgning i kendskabs- og anvendelsesgraden af rådenes aktiviteter og 2) klarlægger om de mål der opstilles i aktivitetsplanen for 2012 er blevet indfriet. I forbindelse med undersøgelsens tilrettelæggelse bliver der mulighed for at gentage samme spørgsmål stillet ift. sidste undersøgelse samt stille nye spørgsmål, der udbygger forståelsen af de målgrupper og den opgave de 3 BAR er sat til at løse dvs. at vejlede arbejdspladserne. 17

18 Med henblik på at styrke kendskabet og anvendelsen af de 3 BARs aktiviteter planlægges en opsøgende indsats overfor konkrete arbejdspladser med bl.a. mail fra den relevante BAR med introduktionsmateriale til arbejdsmiljøgruppen. Målgruppen er ledere og arbejdsmiljørepræsentanter samt tillidsrepræsentanter og centrale arbejdsmiljøaktører i virksomhederne. Ved udgangen af 2013 skal flertallet blandt BAR SoSus hovedmålgruppe kende og anvende BAR SoSus tilbud, og et flertal af brugerne skal rapportere, at de oplever, at disse hjælper dem i deres arbejdsmiljøarbejde. 5.5 Opmærksomhedskampagne Som opfølgning på rådenes kendskabs- og anvendelsesanalyse iværksættes en målrettet kampagne for at styrke formidlingen af BARenes vejledningsindsats. Analysen viste, at 45 % af målgruppen har et godt kendskab til BAR, mens 40 % har interesse for arbejdsmiljø, men ikke kendskab til de 3 BAR er. Særligt den sidste målgruppe er væsentlig at nå, da det kan have stor betydning for arbejdsmiljøet, at denne gruppe der er interesseret i arbejdsmiljø også får kendskab til de mange værktøjer og vejledningstilbud, der er i BAR-regi. Af øvrige konklusioner fra undersøgelsen kan fremhæves: Der er en høj interesse for arbejdsmiljø i alle 3 BAR. Mere end ¾ af respondenterne benytter nettet, når de skal finde informationer 86 % af respondenterne svarer, at de er enige i, at samarbejdet fungerer godt i arbejdsmiljøorganisationen. I løbet af efteråret 2012 er der gennemført en målrettet informationsindsats på delbrancheniveau til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Indsatsen har blandt andet bestået i en mail til ledere og tillidsvalgte mv. samt en trimning og tuning af de digitale platforme (hjemmesider facebook, styrkelse af afsenderidentitet mv.). Målet har været at øge kendskabet til de tre Branchearbejdsmiljøråd og den vejledning og værktøjer de hver især tilbyder. Denne indsats følges der op på i Der afvikles en langsigtet netværksindsats, der har til formål at manifestere indsatsen fra efteråret 2012, så den huskes og forankres hos målgruppen. Indsatsen skal gøre brug af forskellige henvendelsesformer og medier. Den endelige udformning vil blive til i tæt dialog mellem styregruppen, rådet og eksterne samarbejdsparter. Den primære målgruppe er de 40 % interesserede, som ikke kender deres BAR jfr. Brugerundersøgelsen. De skal findes blandt ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter. Dertil kommer tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Følgende elementer overvejes: 1. Presseindsats: Webannoncering for den relevante BAR på andre arbejdsmiljøhjemmesider (hos forbundene mv.) 2. Bannere: Placering af BAR-bannere på arbejdspladsernes intranet. 3. Søgemaskineoptimering: Søgeoptimering målrettet særlige brancheområder og øget markedsføring via google mv. 4. Justeret designmanual: Justering af designmanualen, sådan at BARene brandes bedre og skarpere når der laves nye printmaterialer. 18

19 5. Trimning af det digitale univers: Skarpere markedsføring af BARene på eksisterende hjemmesider. Her trimmes det digitale univers med fokus på at øge kendskabsgraden. 6. Kvik-guide med gode råd om arbejdsmiljø: Guide, der giver gode råd til centrale arbejdsmiljøproblemstillinger og guider ind til de materialer 3BAR tilbyder 7. Konkurrence: En konkurrence, hvor arbejdspladserne kan sende deres bedste arbejdsmiljøråd ind 5.6 Uddannelsesdage BAR BYG har indgået et samarbejde med 8 arbejdsmiljøundervisningsudbydere om et tilbud på de supplerende arbejdsmiljøefteruddannelsesdage. I-BAR har gjort deres roadshow til et tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og måske kunne det også være en ide for andre branchearbejdsmiljøråd, herunder BAR SoSu at tilvejebringe et tilbud, hvor man i samarbejde med en række udbydere dels kunne understøtte, at der skete en opkvalificering af arbejdsmiljøgruppernes arbejde dels kunne formidle de værktøjer, der er udviklet i BAR-regi. Den umiddelbare baggrund for at tage et sådant initiativ er at skabe nye veje, hvor BAR via andre dvs. arbejdsmiljøunderviserne formidler egne vejledninger. Hvis BAR SoSu vælger at gennemføre denne aktivitet, er det hensigten, at den økonomisk skal hvile i sig selv. 5.7 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - unges arbejdsmiljø - plejeboliger/sygehuse 19

20 6. KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Kommunikation udgør et stort og vigtigt område for BAR SoSu, fordi det er en væsentlig forudsætning for at rådets aktiviteter har den virkning, at de formidles til brugerne, så de får kendskab til de mange forskellige vejledningstilbud rådet har. BAR SoSu har derfor de seneste år prioriteret den elektroniske formidling og den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser, fordi disse kanaler er virkningsfulde i forhold til at sprede et grundlæggende kendskab til rådets vejledningstilbud. I BAR SoSus kommunikationsstrategi er der følgende målsætninger: Fra ord til handling Synlighed ad flere kanaler Samspil og synergi mellem indsatser og aktører Det betyder, at BAR SoSu prioriterer, at virksomhederne kommer fra ord til handling ved at de dels let kan finde rådets værktøjer og ved at inspirere til, hvordan de kan komme i anvendelse. Det vil dels ske på rådenes hjemmeside arbejdsmiljoweb.dk, dels i nyhedsbreve og på de møder og konferencer rådet deltager i. Synlighed søges skabt ved at benytte de medier og kanaler som også målgruppen benytter og ved, at sørge for, at de er trimmet til at være synlige i cyberspace. Aktiviteterne sker i samspil med andre indsatser og aktører, som er relevante i forhold til den aktuelle indsats. Koblingen mellem det overordnede strategiske niveau og de enkelte aktiviteter og hvordan vi forestiller os disse vil fungere til formålet, fremgår endvidere implicit af beskrivelserne for de enkelte aktiviteter. Kommunikation % 22% 27% 46% arbejdsmiljoweb og dattersider Apps Messer Genoptryk og opdatering 20

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Kirsten Mortensen Svend Erik Christensen Karina Dam Lise Keller

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere