AKTIVITETSPLAN Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning"

Transkript

1 AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1

2 Indholdsfortegnelse Forord BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Stressfrihverdag.dk Materiale om tidsmiljøer og grænseløst arbejde Lederkonference om tidsmiljøer & innovation Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen FYSISK ARBEJDSMILJØ Fyraftensmøder om fysisk arbejdsmiljø for teknisk servicepersonale samt folder Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen ULYKKER Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen ØVRIGE INDSATSER Opmærksomhedskampagne Evaluering - Brugerundersøgelse Indeklimaportalen.dk Uddannelsesdage Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk APPs Messer, konferencer og møder Genoptryk og opdatering af publikationer

3 Forord Denne aktivitetsplan er udviklet af BAR U&Fs råd, styregrupper og sekretariat. Planen er besluttet af BAR U&F på rådsmødet den 10. oktober BAR U&F fremlægger med denne plan sine indsatser og aktiviteter i 2013, som er en del af rådets strategi frem mod Rådet ønsker at rette sin vejledning mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på arbejdspladsen og derved nå hele vejen rundt til arbejdspladser inden for alle typer uddannelses- og forskningsinstitutioner. Det er BAR U&Fs mål at nå ud til de over beskæftigede medarbejdere inden for undervisnings- og forskningsområdet på de institutioner og virksomheder inden for området. Rådet vil anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem hhv. elektroniske og trykte medier og adfærdsændring via inspiration til at anvende forskellige redskaber og metoder. Rådet vil frem mod 2020 prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker og de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj og vil endvidere sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. 3

4 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013 Aktivitetsramme (Finanslov restmidler) kr. PSYKISK ARBEJDSMILJØ Stressfrihverdag og nyhedsbreve Materialer tidsmiljøer Budget indsatsområder Lederkonference tidsmiljøer Psykisk arbejdsmiljø i alt MUSKEL OG SKELET/fysisk arbejdsmiljø Møde for teknisk servicepersonale samt folder nyhedsbreve om godt skolebyggeri Muskel og skelet i alt ØVRIGE INDSATSER Opmærksomhedskampagne Brugerundersøgelse evaluering Indeklima Øvrige indsatser i alt KOMMUNIKATION Arbejdsmiljoweb og dattersider Apps Messer Genoptryk og print on demand Kommunikation i alt AKTIVITETER I ALT Økonomisk ramme 2013 (Finanslov 2013) Restmidler fra projekter Samlet ramme Difference ramme 2013 minus budget

5 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2.1 Stressfrihverdag.dk Stressfrihverdag.dk blev udviklet og lanceret på regionale fyraftensmøder i Det er en hjemmeside med 10 værktøjer om forebyggelse og håndtering af stress. I 2012 er der udsendt relevante nyheder og der arbejdes med forskellige temaer, som relaterer sig til stress med eksempler på god praksis, fx har der i 2012 været temaer om at komme godt i gang, og Anerkendende metoder. I 2013 skal hjemmesiden udvikles med flere aktuelle temaer og med eksempler på gode erfaringer med stressforebyggelse fra alle typer uddannelsesinstitutioner. De aktuelle temaer beror både på ny viden og på de konkreter udfordringer arbejdspladserne står med i praksis. Mulige temaer i 2013 er bl.a. selvledelse, grænsesætning, planlægning og håndtering af de store pukler som ligger i fastlagte perioder i løbet af skoleåret. Derudover skal der gøres en særlig indsats med personlig kontakt til ungdomsuddannelserne, for at få dem til at kende og bruge værktøjerne på stressfrihverdag.dk Effektmålet er udgivelser af fem temaer og otte nyhedsbreve samt en stigning på 20 % i antallet tilmeldte til nyhedsbrevet ift. antallet ved udgangen Materiale om tidsmiljøer og grænseløst arbejde Mange arbejdspladser oplever, at arbejdet i stigende grad præges af grænseløshed samt stor arbejdsmængde og tidspres. Ud fra et arbejdsmiljøperspektiv har det vist sig at give mening at tage udgangspunkt i det tidssociologiske begreb tidsmiljø og arbejde med, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af tiden og klarhed omkring tidsmiljøerne på arbejdspladserne. Det gør sig gældende, uanset om det drejer sig om grænseløst arbejde, nye teknologier eller oplevelsen af, at tiden til at udføre kerneopgaven er kommet under pres. Hvordan kan uddannelsesinstitutionerne arbejde hen imod at udvikle gode tidsmiljøer, hvor løsningen af kerneopgaven kommer i centrum? Hvordan skal opgaverne prioriteres? Hvordan skabes der tid til undervisningen? På baggrund af forskning i tidsmiljøer bl.a. RUC udvikles værktøjer, tjeklister og information med det formål, at sætte udviklingen af gode tidsmiljøer på dagsordenen. Til det formål udvikles nye elektroniske materialer, der kan integreres på en ny, fælles 3BAR elektronisk platform om tidsmiljøer. Målgruppen er decentrale trioer af ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på skoler og uddannelsesinstitutioner. Materialerne indgår i et virkningsflow, hvor første trin er at sikre, at materialerne når frem til de relevante målgrupper og virker forståelige, relevante og enkle at gå til. Effektmålet fokuserer på, at materialerne downloades af målgruppen og virker forståelige og relevante. Evaluering vil ske ved optælling af downloads, og målindikatoren er 500 downloads. 5

6 2.3 Lederkonference om tidsmiljøer & innovation Uddannelsesinstitutionerne gennemgår i disse år en række større forandringsprocesser med konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det kan skabe usikkerhed om forståelsen af kerneopgaven. Det samtidige forandringspres kan skabe oplevelsen af ikke at have tid nok til at udføre kerneopgaven. Så hvordan kan skolerne og uddannelsesinstitutionerne bruge værktøjer og forståelser af tidsmiljøer til at skabe afklaring af og fokus på kerneopgaven? På en konference ultimo 2013 inviteres ledere fra rådets arbejdspladser til at arbejde strategisk, innovativt og proaktivt med udvikling af tidsmiljøer og kerneopgaver? Det vil ske som en blanding af oplæg, workshops, gode praksiserfaringer og værktøjsafprøvninger samt netværk. Lederne er primærmålgruppen for indsatsen, men også ambassadører for at bringe indsatsen videre. Af samme grund skal et deltema være samarbejdsrelationerne mellem ledelse og tillidsvalgte og tematisere den offensive arbejdsmiljørepræsentant. Hvis rådet formår at skabe relevans for lederne, antages det, at lederne vil tage den nye viden og de nye værktøjer med ud på deres arbejdspladser. Effektmålet for lederkonferencen er, at 85 % finder konferencen relevant ud fra både et ledelses- og trivselsperspektiv samt finder værktøjerne brugbare. 6 måneder efter konferencen: - 50 % har sat arbejdsmiljø og tid på dagsordenen - 25 % har afprøvet værktøjerne. 2.4 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Fremme af social kapital (3BAR): (afsluttes 1. halvår 2013) 6

7 3. FYSISK ARBEJDSMILJØ 3.1 Fyraftensmøder om fysisk arbejdsmiljø for teknisk servicepersonale samt folder BAR U&F udgiver i januar 2013 en branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø for teknisk servicepersonale på alle typer uddannelsesinstitutioner. Branchevejledningen giver anbefalinger og gode råd om f.eks. forebyggelse af tunge løft, brug af tekniske hjælpemidler og håndtering af kemiske stoffer. I 2013 udbydes 2 fyraftensmøder, hvor branchevejledningens anbefalinger præsenteres og hjælpemidler og arbejdsteknikker demonstreres. Målgruppen for fyraftensmøderne er tekniske servicemedarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Målet med fyraftensmøderne er at udbrede kendskabet til såvel branchevejledningen som anbefalingerne i vejledningen. Der udarbejdes en folder eller en række faktablade om de særlige emner, som branchevejledningen indeholder. Folderen skal dels i kort form formidle budskaberne i branchevejledningen, dels være reklamefolder for selve vejledningen. Evalueringen af møderne viser, at 85 % af deltagerne finder anbefalingerne anvendelige i praksis. 3.2 Nyhedsbreve om godt skolebyggeri Nyhedsbrevet godtskolebyggeri.dk udkom til og med 2010, og har ligget stille siden da. I efteråret 2012 udvides hjemmesiden godtskolebyggeri.dk med et menupunkt om faglokaler. Det er her man kan finde den reviderede udgave af Når klokken ringer i elektronisk form som PDF. Revideringen af Når klokken ringer, er en god anledning til at omtale emner i relation til skolebyggeri. Det vil både være reklame for hjemmesiden og den nye vejledning. Samtidig ved vi, at nyhedsbreve påvirker besøgstallet på hjemmesiderne positivt. Effektmålet er, at der udgives 6 nyhedsbreve Godtskolebyggeri.dk i løbet af Nyhedsbrevene forventes at udkomme ca. hver anden måned. Målet er, at antal totale besøg og abonnenter øges med 10 %. 3.3 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Tilbagevenden til arbejdet (3BAR) 7

8 4. ULYKKER 4.1 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Vold og trusler på specialskoleområdet - Inspirationsmøder om voldsforebyggelse (3BAR): 8

9 5. ØVRIGE INDSATSER 5.1 Opmærksomhedskampagne Som opfølgning på rådenes kendskabs- og anvendelsesanalyse iværksættes en målrettet kampagne for at styrke formidlingen af BARenes vejledningsindsats. Analysen viste, at 45 % af målgruppen har et godt kendskab til BAR, mens 40 % har interesse for arbejdsmiljø, men ikke kendskab til de 3 BAR er. Særligt den sidste målgruppe er væsentlig at nå, da det kan have stor betydning for arbejdsmiljøet, at denne gruppe der er interesseret i arbejdsmiljø også får kendskab til de mange værktøjer og vejledningstilbud, der er i BAR-regi. Af øvrige konklusioner fra undersøgelsen kan fremhæves: Der er en høj interesse for arbejdsmiljø i alle 3 BAR. Mere end ¾ af respondenterne benytter nettet, når de skal finde informationer 86 % af respondenterne svarer, at de er enige i, at samarbejdet fungerer godt i arbejdsmiljøorganisationen. I løbet af efteråret 2012 er der gennemført en målrettet informationsindsats på delbrancheniveau til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Indsatsen har blandt andet bestået i en mail til ledere og tillidsvalgte mv. samt en trimning og tuning af de digitale platforme (hjemmesider facebook, styrkelse af afsenderidentitet mv.). Målet har været at øge kendskabet til de tre Branchearbejdsmiljøråd og den vejledning og værktøjer de hver især tilbyder. Denne indsats følges op på i Der afvikles en langsigtet netværksindsats, der har til formål at manifestere indsatsen i fra efteråret 2012, så den huskes og forankres hos målgruppen. Indsatsen skal gøre brug af forskellige henvendelsesformer og medier. Den endelige udformning vil blive til i tæt dialog mellem styregruppen, rådet og eksterne samarbejdsparter. Følgende elementer overvejes: 1. Presseindsats: Webannoncering for den relevante BAR på andre arbejdsmiljøhjemmesider (hos forbundene mv.) 2. Bannere: Placering af BAR-bannere på arbejdspladsernes intranet. 3. Søgemaskineoptimering: Søgeoptimering målrettet særlige brancheområder og øget markedsføring via google mv. 4. Justeret designmanual: Justering af designmanualen, sådan at BARene brandes bedre og skarpere når der laves nye printmaterialer. 5. Trimning af det digitale univers: Skarpere markedsføring af BARene på eksisterende hjemmesider. Her trimmes det digitale univers med fokus på at øge kend skabsgraden. 6. Kvik-guide med gode råd om arbejdsmiljø: Guide, der giver gode råd til centrale arbejdsmiljøproblemstillinger og guider ind til de materialer 3BAR tilbyder 7. Konkurrence: En konkurrence, hvor arbejdspladserne kan sende deres bedste arbejdsmiljøråd ind Den primære målgruppe er de 40 % interesserede, som ikke kender deres BAR jfr. Brugerundersøgelsen. De skal findes blandt ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter. Dertil kommer tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Ved udgangen af 2013 er det målet, at kendskabet er øget med samlet set 10 % i forhold til kendskabet målt ultimo Dette opgøres i en ny kendskabsundersøgelse. 9

10 5.2 Evaluering - Brugerundersøgelse De 3 BAR gennemførte i 2011 en undersøgelse af kendskabet til hhv. BAR FOKA, BAR U&F og BAR SoSu samt kendskabet til og anvendelsen af de forskellige aktiviteter, som rådene tilbyder målgrupperne. Undersøgelsen blev gennemført med telefon interviews. I 2012 har de 3 BAR planlagt en opfølgning på denne undersøgelse. Opfølgningen vil evaluere, hvordan målgrupperne kender og vurderer de aktiviteter de 3 BAR gennemfører. Der vil dels blive stillet spørgsmål, hvis resultater kan sammenlignes med 2011 dels en række nye spørgsmål, der kan give rådene ny viden om målgruppernes behov og ønsker i forhold til BARenes virksomhed. Undersøgelserne gennemføres fordi: - De bibringer vigtig viden om målgrupperne og deres behov/tilfredshed - De dokumenterer, at de 3 BARs aktiviteter kendes og anvendes af arbejdspladserne - De er de 3BARs effektevalueringsmetode i forhold til anvendelsen af de offentlige midler Der gennemføres en undersøgelse, der 1) afdækker om der er sket en øgning i kendskabs- og anvendelsesgraden af rådenes aktiviteter og 2) klarlægger om de mål der opstilles i aktivitetsplanen for 2012 er blevet indfriet. I forbindelse med undersøgelsens tilrettelæggelse bliver der mulighed for at gentage samme spørgsmål stillet if. med sidste undersøgelse samt stille nye spørgsmål, der udbygger forståelsen af de målgrupper og den opgave de 3 BAR er sat til at løse dvs. at vejlede arbejdspladserne. Med henblik på at styrke kendskabet og anvendelsen af de 3 BARs aktiviteter planlægges en opsøgende indsats overfor konkrete arbejdspladser med bl.a. mail fra den relevante BAR med introduktionsmateriale til arbejdsmiljøgruppen. Målgruppen er ledere og arbejdsmiljørepræsentanter samt tillidsrepræsentanter og centrale arbejdsmiljøaktører i virksomhederne. Ved udgangen af 2013 skal der være sket en vækst på 10 % blandt BAR U&Fs hovedmålgruppe i kendskabet og anvendelsen af BAR U&Fs tilbud, og brugerne skal rapportere, at de oplever, at disse hjælper dem i deres arbejdsmiljøarbejde. 5.3 Indeklimaportalen.dk 3 BARs indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden På hjemmesiden informeres om aktuelle indeklimaproblemstillinger, som formidles via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, vil være centrale for de tre brancher. Blandt emnerne i 2012 kan nævnes Indeklima og produktivitet eller Hvad er bedst automatisk eller manuel ventilation? Hvordan undgår vi at blive generet af den lavthængende sol i forårsmånederne? En nylig foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt abonnenter viser, at såvel hjemmeside som nyhedsbrev primært bruges af arbejdsmiljørepræsentanter, der skal have svar på konkrete spørgsmål. Målet for hjemmesiden er at øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10 %. Det skal bl.a. ske gennem søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring. 10

11 5.4 Uddannelsesdage BAR BYG har indgået et samarbejde med 8 arbejdsmiljøundervisningsudbydere om et tilbud om de supplerende arbejdsmiljøefteruddannelsesdage. I-BAR har gjort deres roadshow til et tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og måske kunne det også være en ide for andre branchearbejdsmiljøråd, herunder BAR U&F at tilvejebringe et tilbud, hvor man i samarbejde med en række udbydere dels kunne understøtte, at der skete en opkvalificering af arbejdsmiljøgruppernes arbejde dels kunne formidle de værktøjer, der er udviklet i BAR-regi, dels at finde en ny form, hvor BAR via andre dvs. arbejdsmiljøunderviserne formidler sine vejledninger. Såfremt udbyderne af supplerende arbejdsmiljøuddannelse eller større arbejdspladser er interesserede, er det hensigten, at tilbuddet skal hvile i sig selv. 5.5 Videreføres fra 2012-aktivitetsplanen - Evaluering af det virksomhedsrettede arbejde - Unges arbejdsmiljø 11

12 6. KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER God og klar kommunikation er en vigtig forudsætningen for, at rådets aktiviteter når ud til målgrupperne. BAR U&F har derfor de seneste år prioriteret den elektroniske formidling og den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser, fordi disse kanaler er virkningsfulde i forhold til, at sprede et grundlæggende kendskab til rådets vejledningstilbud. I BAR U&Fs kommunikationsstrategi er der følgende målsætninger: Fra ord til handling Synlighed ad flere kanaler Samspil og synergi mellem indsatser og aktører Det betyder, at BAR U&F prioriterer, at virksomhederne kommer fra ord til handling ved at de dels let kan finde rådets værktøjer og ved at inspirere til, hvordan de kan komme i anvendelse. Det vil dels ske på rådenes hjemmeside arbejdsmiljoweb.dk, dels i nyhedsbreve og på de møder og konferencer rådet deltager i. Synlighed søges skabt ved at benytte de medier og kanaler som også målgruppen benytter og ved at sørge for, at de er trimmet til at være synlige i cyberspace. Aktiviteterne sker i samspil med andre indsatser og aktører, som er relevante i forhold til den aktuelle indsats. Koblingen mellem det overordnede strategiske niveau og de enkelte aktiviteter, og hvordan vi forestiller os disse vil fungere til formålet, fremgår endvidere implicit af beskrivelserne for de enkelte aktiviteter. 6.1 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk og datterhjemmesider skal løbende videreudvikles og forbedres. Konkurrencen om brugernes opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiden er synlig på internettet, at indholdet appellerer til målgruppen, samt at det er let at finde de ting man leder efter og bringe dem i anvendelse. Arbejdet vil bl.a. bestå af oprydning og opdatering af eksisterende materiale, således at det afspejler og indeholder BARenes aktuelle aktiviteter, etablering af emnesider for specialmålgrupper og gennem brug af videointerviews fx med folk fra arbejdspladser, der har erfaringer med BARenes materialer. Nyhedsbreve udgør en vigtig krumtap i rådenes informationsaktivitet og er i høj grad med til at give hjemmesiden ekstra trafik. Der udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange i Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksom på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BARene har materialer om. Der vil i løbet af 2013 derudover blive udarbejdet 4 særlige temanyhedsbreve, som knytter sig til BARens særlige indsatsområder eller områder som BAR vurderer, er af særlig interesse for målgruppen. Hjemmesidens primære målgruppe er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Målet er en fortsat stigning i 2013 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyheds- 12

13 brevsabonnenter på 10 %, da det er en indikator og forudsætning for forøgelse af kendskabsog anvendelsesgraden. Optælling sker via webstatistik. 6.2 APPs Mange virksomheder og organisationer udvikler i disse år apps til smartphones. Ud over at kunne løse et konkret problem eller give og information til brugerne, kan de tænkes at spille en central rolle i forhold til BARenes strategi om at være synlig af flere kanaler, og hjælpe brugerne fra ord til handling. Apps kan give: Signalværdi: Først og fremmest har apps en stor signal- og brandingværdi man er der hvor alle andre også er og tilmed med et godt tilbud eller en hjælp. Loyalitet: Apps kan være med til at sikre brugernes loyalitet ved at man tilbyder nogle af sine services via en app. Nye brugere: Man kan tiltrække nye brugere som ikke kender BAR (men som måske burde det) ved at være til stede hvor man tidligere ikke har været det fx i form af en app der kan vise aktuelt materiale fra BARene. Understøtte konkrete behov: En app kan også understøtte et konkret behov, fx for at give overblik i konkrete situationer. BAR SoSu har i fx netop gennemført et pilotprojekt som skulle afprøve brugen af såkaldte QR-koder i forbindelse med forflytning. Ved at scanne koder med sin telefon kunne man få konkret videoinstruktion i korrekt forflytning. Der fremstilles 1-3 applikationer (alt efter hvad budgettet rækker til) på baggrund af såvel rådenes ideer som styregruppens konkretisering af forslag til disse. Applikationen skal på et overordnet niveau være med til at skabe synlighed omkring BARenes aktiviteter og understøtte konkrete behov, fx i en rådgivningssituation/dialog og her guide brugeren til relevant materiale. Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindelige medarbejdere med interesse for arbejdsmiljø. Hver af de fremstillede applikationer skal downloades 3000 gange. 6.3 Messer, konferencer og møder 3BAR prioriterer at deltage på messer, konferencer og møder, hvor målgruppen er til stede. Rådene oplever, at dette er en særlig mulighed for at komme direkte i dialog med målgruppen til begivenheder, hvor de allerede deltager. Der er på messer meget stor interesse for de 3BARs materialer, og mange benytter sig af lejligheden til at tegne abonnement på nyhedsbreve, få udleveret vejledninger og pjecer i fysisk form og få en snak med repræsentanter for rådene. Det personlige møde udgør en væsentlig platform for mødet med målgruppen og for at skabe synergi mellem BAR U&Fs skriftlige materialer (web og værktøjshæfter) og face-to-face mødet med fokus på den praktiske anvendelse. Der vil blive lagt en samlet plan for året, der bredt dækker deltagelse i konferencer o.l. inden for BARenes område. Herudover vil organisationerne til deres egne konferencer låne messestand og materialer. 13

14 Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindelige interesserede i arbejdsmiljø. Effektmålet er via konferencer og messer at nå ud nye dele af målgruppen målt ved minimum nye nyhedsbrevsabonnenter. 6.4 Genoptryk og opdatering af publikationer Det er vigtigt for brugerne, at 3 BARS materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugeren i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Hidtil er der produceret opdateringsblade vedr. hver publikation. I løbet af 2013 er målet, at 20 af de mest anvendte materialer fra de 3 BAR lægges over i en revideret skabelon med et print on demand format, hvor der kan ske ændringer i selve teksten. Dette sker efterhånden som publikationerne skal genoptrykkes. Hvad angår de resterende publikationer vil disse blive opdateret på rettelsesblade i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Målgruppen er brugere af arbejdsmiljoweb.dk: Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt interesserede i arbejdsmiljø. 14

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark STRESS KAMPAGNE STRESS 1 Fem års stresskampagne i Danmark - En beskrivelse af den fælles indsats for at forebygge arbejdsbetinget stress på de kommunale og regionale arbejdspladser 2 STRESS KAMPAGNE INDHOLD

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere