AKTIVITETSPLAN Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration"

Transkript

1 AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1

2 Indholdsfortegnelse Forord BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Værktøjshæfte om tidsmiljøer, teknologi og grænseløst arbejde Temanyhedsbrev om opfølgning på målinger BAR konferencer om tidsmiljøer Videreføres fra 2012-aktivitetsplan INDSATS OM MUSKEL OG SKELET Nyhedsbreve om sundhed og ergonomi Videreføres fra 2012-aktivitetsplan AKTIVITETER OM ULYKKER ØVRIGE INDSATSER Opmærksomhedskampagne Evaluering - Brugerundersøgelse Indeklimaportalen.dk Uddannelsesdage KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk APPs Messer, konferencer og møder Opdatering af publikationer

3 Forord BAR FOKA fremlægger med denne plan sine indsatser og aktiviteter i 2013, som er en del af rådets strategi frem mod Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Rådet ønsker at rette sin vejledning mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på arbejdspladsen, og derved nå hele vejen rundt til arbejdspladser inden for de statslige, regionale, kommunale og finansielle kontorer. Det er BAR FOKAs mål at nå ud til endnu flere af de beskæftigede medarbejdere inden for det offentlige og finansielle kontorområde på de virksomheder og arbejdspladser, som findes inden for området. Rådet vil anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem hhv. elektroniske og trykte medier og adfærdsændring via inspiration til, at anvende forskellige redskaber og metoder. Rådet vil frem mod 2020 prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker og de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj og vil endvidere sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. BAR FOKAs aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 1. oktober

4 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013 Aktivitetsramme udmeldt kr. PSYKISK ARBEJDSMILJØ Værktøjshæfte om tidsmiljøer Temanummer målinger Konference om tidsmiljøer Psykisk arbejdsmiljø i alt MUSKEL OG SKELET/fysisk arbejdsmiljø Nyhedsbrev sundhed og åbne kontorer Muskel og skelet i alt ULYKKER Vold og trusler forprojekt film Ulykker i alt ØVRIGE INDSATSER Opmærksomhedskampagne Brugerundersøgelse evaluering Indeklima Særlige indsatser i alt KOMMUNIKATION arbejdsmiljoweb og dattersider App* Messer Opdatering Genoptryk Kommunikation i alt Aktiviteter i alt Rådet har herudover restmidler overført fra tidligere år. Rådet vil disponere over disse, når resultatet af forskellige undersøgelser og forprojekter foreligger. 4

5 Fordeling på indsatsområder i budget % 32% PSYKISK ARBEJDSMILJØ MUSKEL OG SKELET ULYKKER ØVRIGE INDSATSER KOMMUNIKATION 6% 16% 13% 5

6 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2.1 Værktøjshæfte om tidsmiljøer, teknologi og grænseløst arbejde Mange arbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor oplever, at arbejdet i stigende grad præges af grænseløshed samt stor arbejdsmængde og tidspres. Ud fra et arbejdsmiljøperspektiv har det vist sig at give mening at tage udgangspunkt i det tidssociologiske begreb tidsmiljø og arbejde med, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af tiden og klarhed omkring tidsmiljøerne på arbejdspladserne. Ny teknologi og en høj grad af selvledelse på flere kontorarbejdspladser skaber fleksible arbejdstider, som både kan være gevinster og en belastning for trivselen på arbejdspladsen. Og tiden på arbejdspladsen kan både være præget af en høj grad af omskiftelighed, uforudsigelighed og mange bolde i luften. Så hvordan får arbejdspladsen skabt et godt tidsmiljø, hvor der både er tid til drift og udvikling, samarbejde og individuel fordybelse? På baggrund af forskning bl.a. i selvledelse på kontorarbejdspladser (COWI) og i tidsmiljøer (RUC) vil BAR FOKA udvikle et projekt, der sigter mod at bistå arbejdspladserne i deres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø ved 1) at sætte tidsmiljøer på dagsordenen, 2) at gøre det forståeligt og relevant og 3) at gøre det let at arbejde med det. Til dette formål udvikles værktøjshæfte med værktøjer, tjeklister og praksiseksempler, der formidles på arbejdsmiljoweb. Målgruppen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter decentralt på kontorarbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor. Værktøjshæftet indgår i et virknings flow for at sikre, at materialerne når frem til de relevante målgrupper og virker forståeligt, relevant og enkelt at gå til. Evalueringen fokuserer derfor på, at materialerne downloades af målgruppen og virker forståelige og relevante. Evaluering vil ske ved optælling af downloads (mål indikatoren er 2000) og en spørgeskemaevaluering 6 måneder efter lancering med spørgsmål til forståelighed, relevans og brugbarhed. 2.2 Temanyhedsbrev om opfølgning på målinger Mange kontorarbejdspladser gennemfører løbende både trivselsundersøgelser og APV. BAR FOKA vil gerne bistå arbejdspladserne, således at der skabes nogle rammer, der giver mulighed for, at målingerne kan anvendes som et konstruktivt og brugbart bidrag til et godt arbejdsmiljø og høj produktivitet på arbejdspladserne. Det er BAR FOKA intension at bidrage til, at målingerne integreres som en del af kerneopgaveløsningen, hvor der skabes den nødvendige tid og det nødvendige rum til at skabe gode processer og ejerskab til trivselsprocessen. På baggrund af en ny publikation fra Væksthus for Ledelse med faglig konsultation fra CASA og Kubix vil rådet udvikle et nyhedsbrev, der oversætter udfordringen til kontorarbejdspladser i det offentlige og finanssektoren. Nyhedsbrevet kan omsætte gode råd og værktøjer fra værktøjshæftet og i øvrigt henvise til samme, argumentere ud fra de økonomiske fordele ved at skabe en sammenhængende arbejdsmiljøindsats og give nogle gode råd til arbejdsmiljøorganisationen, om hvordan man udvikler en APV- handlingsplan med udgangspunkt i en eller flere målinger af arbejdsmiljøet. Der er tale en aktivitet, hvor de 6

7 primære succeskriterier er, at nyhedsbrevet åbnes af 20 % af arbejdsmiljøwebs abonnenter og 30 % af sundarbejdsplads.dk s. hhv.15 % / 20 % klikker videre og læser nyhederne. 2.3 BAR konferencer om tidsmiljøer Mange arbejdspladser oplever på forskellig vis udfordringer og behov for at skabe klarhed omkring tidsmiljøet. Det viser sig i forbindelse med grænseløst arbejde, nye teknologier og oplevelsen af at tiden til at udføre kerneopgaven er kommet under pres. Af samme grund udvikler alle tre råd vejledninger, inspiration og værktøjer til at sætte fokus på arbejdspladsens tidsmiljøer. På konferencerne vil deltagerne høre inspirerende oplæg om tidsmiljøer og afprøve rådenes nyudviklede værktøjer og tjeklister til at stille skarpt på arbejdspladsernes tidsmiljøer. Der kan indgå gode eksempler fra arbejdspladser samt forskningsresultater fra bl.a. COWI og RUC. Målgrupperne er centrale og lokale trioer på BAR FOKAs og SoSus arbejdspladser. Målet er at formidle rådenes værktøjer og dermed skabe dialog på arbejdspladserne, om hvordan arbejdspladsen kan håndtere de udfordringer man står over for arbejdsmiljømæssigt. Evaluering af konferencerne: - 85 % af deltagerne finder viden relevant ud fra et produktivitets-, kvalitets- og trivselsperspektiv - 85 % af deltagerne finder værktøjer på konferencen relevante og brugbare for deres arbejdsplads Efter konferencen (6 måneder): - 50 % af deltagerne har sat tidsmiljøer på dagsordenen - 50 % af deltagerne har afprøvet værktøjer - 20 % af deltagerne har aftalt konkrete handlinger Evalueringen sker pr. evalueringsskema samt indtryk og uformelle tilbagemeldinger på konferencen og ved spørgeskema efter konferencen. 2.4 Videreføres fra 2012-aktivitetsplan - Social kapital 2.0 (forløber medio 2012-primo 2013) - 5 konferencer om social kapital (afholdes primo/medio 2013) 7

8 3. INDSATS OM MUSKEL OG SKELET 3.1 Nyhedsbreve om sundhed og ergonomi Kontorarbejdspladser er udfordret af stillesiddende arbejde. Der er brug for incitamenter for, at fastholde opmærksomheden på og inspirere til sundhedsindsatser på arbejdspladsen,og til fokus på god ergonomi på kontoret. BAR FOKA har bidraget til at udvikle værktøjer og nye løsninger indenfor sundhed på kontorarbejdspladsen. Derfor vil rådet fortsat prioritere at bidrage med nyhedsartikler om disse emner, fx ved at inddrage nye historier og aktuelle eksempler fra kontorarbejdspladser, der arbejder med indsatsområderne. Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere på kontorer i det offentlige og i finanssektoren. Som omdrejningspunkt for informationsindsatsen videreføreres, BAR FOKAs og og udgiver i 2013 i alt fire nyhedsbreve, der berører sundhed på arbejdspladsen og muskel & skelet. Nyhedsbrevene skal åbnes af 30 % af abonnenterne på hhv. sundarbejdsplads.dk, 20 % på arbejdsmiljoweb.dk, hhv. 20 % og 15 % skal klikke videre. 3.2 Videreføres fra 2012-aktivitetsplan - Tilbagevenden efter sygefravær 8

9 4. AKTIVITETER OM ULYKKER 4.1 Vold og trusler forprojekt film BAR FOKA har i 2012 udviklet inspirationshæftet Kom volden i forkøbet og et nyt spil tæt på vold. Materialet ligger på sammen med en række filmklip med episoder med trusler og optakt til vold i kommuner. BAR FOKA ønsker at udvide filmpakken, så der også er eksempler på episoder fra finanssektoren og episoder som ikke foregår på et kontor, men fx udenfor selve kontorarbejdspladsen. Formålet er at vise episoder, som de kunne se ud i virkeligheden og sætte dialogen om trusler og vold i gang på arbejdspladsen. Derudover kan der være behov for, at nogle af de eksisterende film opdateres, da de er produceret i BAR FOKA gennemfører et forprojekt med henblik på at afklare og udvikle et konkret projektforslag og den videre indsats i Det er hensigten at producere et antal filmklip. Filmene skal: Forberedes godt så midler og mål bliver tydelige, fx med en visionsdag som opstart Skabe meget opmærksomhed Kan fx være to film som beskriver Worst og Best beskrivelse af samme situation Inspiration fra John Cleese, gode reklamer fra OBS og lignende Må gerne være udført af eksterne konsulenter som er lidt Skæve og meget Kreative 9

10 5. ØVRIGE INDSATSER 5.1 Opmærksomhedskampagne Som opfølgning på rådenes kendskabs- og anvendelsesanalyse iværksættes en målrettet kampagne for at styrke formidlingen af BARenes vejledningsindsats. Analysen viste, at 45 % af målgruppen har et godt kendskab til BAR, mens 40 % har interesse for arbejdsmiljø, men ikke kendskab til de 3 BAR er. Særligt den sidste målgruppe er væsentlig at nå, da det kan have stor betydning for arbejdsmiljøet, at denne gruppe der er interesseret i arbejdsmiljø også får kendskab til de mange værktøjer og vejledningstilbud, der er i BAR-regi. Af øvrige konklusioner fra undersøgelsen kan fremhæves: Der er en høj interesse for arbejdsmiljø i alle 3 BAR. Mere end ¾ af respondenterne benytter nettet, når de skal finde informationer 86 % af respondenterne svarer, at de er enige i, at samarbejdet fungerer godt i arbejdsmiljøorganisationen. I løbet af efteråret 2012 er der gennemført en målrettet informationsindsats på delbrancheniveau til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Indsatsen har blandt andet bestået i en mail til ledere og tillidsvalgte mv. samt en trimning og tuning af de digitale platforme (hjemmesider facebook, styrkelse af afsenderidentitet mv.). Målet har været at øge kendskabet til de tre Branchearbejdsmiljøråd og den vejledning og værktøjer de hver især tilbyder. Denne indsats følges op på i Der afvikles en langsigtet netværksindsats, der har til formål at manifestere indsatsen i fra efteråret 2012, så den huskes og forankres hos målgruppen. Indsatsen skal gøre brug af forskellige henvendelsesformer og medier. Den endelige udformning vil blive til i tæt dialog mellem styregruppen, rådet og eksterne samarbejdsparter. Følgende elementer overvejes: 1. Presseindsats: Webannoncering for den relevante BAR på andre arbejdsmiljøhjemmesider (hos forbundene mv.) 2. Bannere: Placering af BAR-bannere på arbejdspladsernes intranet. 3. Søgemaskineoptimering: Søgeoptimering målrettet særlige brancheområder og øget markedsføring via google mv. 4. Justeret designmanual: Justering af designmanualen, sådan at BARene brandes bedre og skarpere når der laves nye printmaterialer. 5. Trimning af det digitale univers: Skarpere markedsføring af BARene på alle eksisterende hjemmesider. Her trimmes det digitale univers trimmes med fokus på at styrke kendskabsgraden. 6. Revision af designprofil: Revision if. med overgang til print on demand 7. Kalender med mærkedage og gode råd: Kalender med årets vigtigste arbejdsmiljømæssige opgaver, begivenheder og events samt gode råd 8. Idé- konkurrence: En konkurrence, hvor man f.eks. skal sende sin bedste arbejdsmiljø-idé til ind til arbejdsmiljøweb 10

11 Den primære målgruppe er de 40 % interesserede, som ikke kender deres BAR jfr. Brugerundersøgelsen. De skal findes blandt ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter. Dertil kommer tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Ved udgangen af 2015 er det målet, at kendskabet er øget med samlet set 25 %. Dette opgøres via en ny kendskabsundersøgelse. 5.2 Evaluering - Brugerundersøgelse De 3 BAR gennemførte i 2011 en undersøgelse af kendskabet til hhv. BAR FOKA, BAR U&F og BAR SoSu samt kendskabet til og anvendelsen af de forskellige aktiviteter, som rådene tilbyder målgrupperne. Undersøgelsen blev gennemført med telefon interviews. I 2013 har de 3 BAR planlagt en opfølgning på denne undersøgelse. Opfølgningen vil evaluere, hvordan målgrupperne kender og vurderer de aktiviteter de 3 BAR gennemfører. Der vil dels blive stillet spørgsmål, hvis resultater kan sammenlignes med 2011 dels en række nye spørgsmål, der kan give rådene ny viden om målgruppernes behov og ønsker i forhold til BARenes virksomhed. Undersøgelserne gennemføres fordi: - De bibringer vigtig viden om målgrupperne og deres behov/tilfredshed - De dokumenterer, at de 3 BARs aktiviteter kendes og anvendes af arbejdspladserne - De er de 3BARs effektevalueringsmetode i forhold til anvendelsen af de offentlige midler Der gennemføres en undersøgelse, der 1) afdækker om der er sket en øgning i kendskabs- og anvendelsesgraden af rådenes aktiviteter og 2) klarlægger om de mål der opstilles i aktivitetsplanen for 2012 er blevet indfriet. I forbindelse med undersøgelsens tilrettelæggelse bliver der mulighed for at gentage samme spørgsmål stillet if. med sidste undersøgelse samt stille nye spørgsmål, der udbygger forståelsen af de målgrupper og den opgave de 3 BAR er sat til at løse dvs. at vejlede arbejdspladserne. Med henblik på at styrke kendskabet og anvendelsen af de 3 BARs aktiviteter planlægges en opsøgende indsats overfor konkrete arbejdspladser med bl.a. mail fra den relevante BAR med introduktionsmateriale til arbejdsmiljøgruppen. Målgruppen er ledere og arbejdsmiljørepræsentanter samt tillidsrepræsentanter og centrale arbejdsmiljøaktører i virksomhederne. Ved udgangen af 2013 skal flertallet blandt BAR FOKAs hovedmålgruppe kende og anvende BAR FOKAs tilbud, og et flertal af brugerne skal rapportere, at de oplever, at disse hjælper dem i deres arbejdsmiljøarbejde. 11

12 5.3 Indeklimaportalen.dk 3 BARs indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden På hjemmesiden informeres om aktuelle indeklimaproblemstillinger, som formidles via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, vil være centrale for de tre brancher. Blandt emnerne i 2013 kan nævnes Indeklima og produktivitet eller Hvad er bedst automatisk eller manuel ventilation? Hvordan undgår vi at blive generet af den lavt hængende sol i forårsmånederne? En nylig foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt abonnenter viser, at såvel hjemmeside som nyhedsbrev primært bruges af arbejdsmiljørepræsentanter, der skal have svar på konkrete spørgsmål. Målet for hjemmesiden er at øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10 %. Det skal bl.a. ske gennem søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring. 5.4 Uddannelsesdage BAR BYG har indgået et samarbejde med 8 arbejdsmiljøundervisningsudbydere om et tilbud om de supplerende arbejdsmiljøefteruddannelsesdage. I-BAR har gjort deres roadshow til et tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og måske kunne det også være en ide for andre branchearbejdsmiljøråd, herunder BAR FOKA at tilvejebringe et tilbud, hvor man i samarbejde med en række udbydere dels kunne understøtte, at der skete en opkvalificering af arbejdsmiljøgruppernes arbejde dels kunne formidle de værktøjer, der er udviklet i BAR-regi. Den umiddelbare baggrund for at tage et sådant initiativ er at skabe nye veje, hvor BAR via andre dvs. arbejdsmiljøunderviserne formidler egne vejledninger. Hvis BAR FOKA vælger at gennemføre denne aktivitet, er det hensigten, at den økonomisk skal hvile i sig selv. 12

13 6. KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER God og klar kommunikation er en vigtig forudsætningen for, at rådets aktiviteter når ud til målgrupperne. BAR FOKA har derfor de seneste år prioriteret den elektroniske formidling og den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser, fordi disse kanaler er virkningsfulde i forhold til at sprede et grundlæggende kendskab til rådets vejledningstilbud. I BAR FOKAs kommunikationsstrategi er der følgende målsætninger: Fra ord til handling Synlighed ad flere kanaler Samspil og synergi mellem indsatser og aktører Det betyder, at BAR FOKA prioriterer, at virksomhederne kommer fra ord til handling ved at de dels let kan finde rådets værktøjer og ved at inspirere til, hvordan de kan komme i anvendelse. Det vil dels ske på rådenes hjemmeside arbejdsmiljoweb.dk, dels i nyhedsbreve og på de møder og konferencer rådet deltager i. Synlighed søges skabt ved at benytte de medier og kanaler som også målgruppen benytter og ved at sørge for, at de er trimmet til at være synlige i cyberspace. Aktiviteterne sker i samspil med andre indsatser og aktører, som er relevante i forhold til den aktuelle indsats. Koblingen mellem det overordnede strategiske niveau og de enkelte aktiviteter og hvordan vi forestiller os disse vil fungere til formålet, fremgår endvidere implicit af beskrivelserne for de enkelte aktiviteter. 6.1 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk og datterhjemmesider skal løbende videreudvikles og forbedres. Konkurrencen om brugernes opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiden er synlig på internettet, at indholdet appellerer til målgruppen, samt at det er let at finde de ting man leder efter og bringe dem i anvendelse. Arbejdet vil bl.a. bestå af oprydning og opdatering af eksisterende materiale, således at det afspejler og indeholder BARenes aktuelle aktiviteter, etablering af emnesider for specialmålgrupper (fx oversigtsside med samling af værktøjer særligt for forflytningsvejledere, ledere mv.) og gennem brug af videointerviews fx med folk fra arbejdspladser, der har erfaringer med BARenes materialer. Nyhedsbreve udgør en vigtig krumtap i rådenes informationsaktivitet og er i høj grad med til at give hjemmesiden ekstra trafik. Der udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange i Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksom på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BARene har materialer om. Der vil i løbet af 2013 derudover blive udarbejdet 4 særlige temanyhedsbreve, som knytter sig til BARens særlige indsatsområder eller områder som BAR vurderer, er af særlig interesse for målgruppen. 13

14 Hjemmesidens primære målgruppe ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Målet er en fortsat stigning i 2013 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, da alt andet lige vil være en indikator og forudsætning for forøgelse af kendskabs- og anvendelsesgraden. Optælling sker via webstatistik. 6.2 APPs Mange virksomheder og organisationer udvikler i disse år apps til smartphones. Ud over at kunne løse et konkret problem eller give og information til brugerne, kan de tænkes at spille en central rolle i forhold til BARenes strategi om at være synlig af flere kanaler, og hjælpe brugerne fra ord til handling. Apps kan give: Signalværdi: Først og fremmest har apps en stor signal- og brandingværdi man er der hvor alle andre også er og tilmed med et godt tilbud eller en hjælp. Loyalitet: Apps kan være med til at sikre brugernes loyalitet ved at man tilbyder nogle af sine services via en app. Nye brugere: Man kan tiltrække nye brugere som ikke kender BAR (men som måske burde det) ved at være til stede hvor man tidligere ikke har været det fx i form af en app der kan vise aktuelt materiale fra BARene. Understøtte konkrete behov: En app kan også understøtte et konkret behov, fx for at give overblik i konkrete situationer. BAR SoSu har i fx netop gennemført et pilotprojekt som skulle afprøve brugen af såkaldte QR-koder i forbindelse med forflytning. Ved at scanne koder med sin telefon kunne man få konkret videoinstruktion i korrekt forflytning. Der fremstilles 1-3 applikationer (alt efter hvad budgettet rækker til) på baggrund af såvel rådenes ideer som styregruppens konkretisering af forslag til disse. Applikationen skal på et overordnet niveau være med til at skabe synlighed omkring BARenes aktiviteter og anvendes i markedsføringsøjemed samt ikke mindst understøtte konkrete behov fx i en rådgivningssituation/dialog og her guide brugeren til relevant materiale. Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindelige medarbejdere med interesse for arbejdsmiljø. Hver af de fremstillede applikationer skal downloades gange. 14

15 6.3 Messer, konferencer og møder 3BAR prioriterer at deltage på messer, konferencer og møder, hvor målgruppen er til stede. Rådene oplever, at dette er en særlig mulighed for at komme direkte i dialog med målgruppen til begivenheder, hvor de allerede deltager. Der er på messer meget stor interesse for de 3BARs materialer, og mange benytter sig af lejligheden til at tegne abonnement på nyhedsbreve, få udleveret vejledninger og pjecer i fysisk form og få en snak med repræsentanter for rådene. Det personlige møde udgør en væsentlig platform for mødet med målgruppen og for at skabe synergi mellem BAR FOKAs skriftlige materialer (web og værktøjshæfter) og face-to-face mødet med fokus på den praktiske anvendelse. Der vil blive lagt en samlet plan for året, der bredt dækker deltagelse i konferencer o.l. inden for BARenes område. Herudover vil organisationerne til deres egne konferencer låne messestand og materialer. Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindelige interesserede i arbejdsmiljø. Det skal være en stigning på 5 % i antallet af folk der besøger BARenes stand på de konferencer der deltages på 10 %. Opgøres ved vurdering af antal besøg (optælling). 6.4 Opdatering af publikationer Det er vigtigt for brugerne, at 3 BARS materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugeren i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Hidtil er der produceret opdateringsblade vedr. hver publikation. I løbet af 2013 er målet, at 20 af de mest anvendte materialer fra de 3 BAR lægges over i en revideret skabelon med et print on demand format, hvor der kan ske ændringer i selve teksten. Dette sker efterhånden som publikationerne skal genoptrykkes. Hvad angår de resterende publikationer vil disse blive opdateret på rettelsesblade i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Målgruppen er brugere af arbejdsmiljoweb.dk: Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindelige interesserede i arbejdsmiljø. 15

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere