BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015"

Transkript

1 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

2 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet udførligt i rådets Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker vil BrancheArbejdsmiljøRådet prioritere det branchespecifikke område indeklima og sætte fokus på målgruppen nyansatte. Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning arbejder løbende på at nå ud til endnu flere af de medarbejdere, der er beskæftigede inden for undervisnings- og forskningsområdet (Danmarks statistik, 2012). Rådets brugerundersøgelse fra 2013 blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i branchen, viste at 60 % af respondenterne, havde hørt om BrancheArbejdsmiljøRådet. Derfor vil rådet også fremover anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem elektroniske og trykte medier og give inspiration til, hvordan forskellige redskaber og metoder kan anvendes. Brugerundersøgelsen viste ligeledes, at 89 % af dem der kender BrancheArbejdsmiljøRådet finder det værdifuldt, at både arbejdsgivere og arbejdstagere står bag rådets aktiviteter. En kvalitet ved rådets aktiviteter, som der også i 2015 vil være fokus på at formidle. Aktivitetsplanen indeholder de indsatser, som rådet vil arbejde med i BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning s aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 23. oktober

3 Indhold Indsatsområder... 4 Budget Psykisk arbejdsmiljø... 6 Den gode modtagelse... 6 Tæt på mistrivsel-konference... 6 Stressfrihverdag.dk... 6 Værktøjsudvikling... 6 Muskel & Skelet... 7 Ulykker... 7 Videreførte aktiviteter fra Øvrige indsatser... 7 Indeklimaportalen.dk... 7 Nyhedsbreve om godt skolebyggeri... 8 Kommunikation... 8 Udvikling af en kommunikationsplatform... 8 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk... 9 Sociale Medier synlighed ad flere kanaler... 9 Messer og folkemøde Opdatering af publikationer Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Mål i arbejdet

4 Indsatsområder BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning gennemfører i 2015 en række aktiviteter inden for de områder, som er prioriteret i den nationale arbejdsmiljøstrategi. Målet er at forebygge fysiske og psykiske belastninger og undgå ulykker. I fordelingen af midler er der taget udgangspunkt i oplægget til Finanslov for 2015, og på denne baggrund har Arbejdstilsynet oplyst, at den forventede aktivitetsramme til BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning er på kr. Sådan planlægger rådet at fordele midlerne i 2015: Aktivitetsrammens fordeling på indsatsområder Formidling 39% Psykisk arbejdsmiljø 45% Øvrige indsatser 10% Muskel & skelet 6% Budget 2015 i kr. Psykisk arbejdsmiljø Muskel & skelet Øvrige indsatser Formidling I alt

5 Budget 2015 Nedenfor ses en fordeling af budgettet på aktiviteter inden for de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og branchespecifikke indsatser som indeklima og skolebyggeri unde røvrige indsatser samt de generelle formidlingsaktiviteter. Budget 2015 Sekretariatsbidrag Ekstern konsulent Psykisk arbejdsmiljø Den gode modtagelse Tæt på mistrivsel konference Stressfrihverdag Værktøjsudvikling Muskel og skelet Opfølgning muskel/skelet materiale Øvrige indsatser Indeklima Godt skolebyggeri Kommunikation Digital formidling (arbejdsmiljoweb.dk) Sociale medier Messer, konferencer og folkemøde Opdatering af publikationer I ALT Fordelingen af det sekretariatsbidraget er 65% til intern konsulent og 35% til projektadministration. 5

6 Psykisk arbejdsmiljø Den gode modtagelse På baggrund af arbejdet i Arbejdsmiljørådets (AMR) task force udvikles en publikation om Den gode modtagelse. Rådet ønsker at bidrage til at forebygge, at unge og nyansatte er overrepræsenterede ift. forekomst af ulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Planen er, at rådet samler op på viden fra AMR s task force og forfatter en kort publikation med gode råd. Publikationen færdiggøres og udkommer i 2015 og downloades gange første år fra udgivelsesdato. Publikationen målrettes de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner inden for brancheområdet. Budget 2015: kr. Tæt på mistrivsel-konference I 2014 udarbejder rådet et nyt materiale til at sikre, at arbejdspladsen har fokus på undervisernes trivsel, når uddannelsesinstitutionen har at gøre med elever, studerende eller kursister, der lider af psykisk eller social mistrivsel. Materialet udarbejdes bl.a. på baggrund af input fra Psykiatrifonden og Arbejdsmiljø København. I 2015 lanceres hæftet, blandt andet på en konference, hvor der forsøges indgået et samarbejde med Psykiatrifonden og Arbejdsmiljø København om konferencens indhold, herunder træning af trioen (arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant) til at løfte udfordringen på den enkelte uddannelsesinstitution. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer + deltagerbetaling). Stressfrihverdag.dk Stressfrihverdag.dk er BrancheArbejdsmiljøRådets hjemmeside om stress og psykisk arbejdsmiljø. Her finder målgruppen værktøjer, der retter sig mod at give information og vejledning til at fremme et bedre psykisk arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutionerne. I 2014 har hjemmesiden ændret struktur, så den dækker psykisk arbejdsmiljø bredere end på stress alene, og retter sig mere direkte til alle ungdomsuddannelser; i 2015 igangsættes arbejdet med at udfolde hjemmesiden mere direkte henvendt til voksenområdet. Der udgives et nyhedsbrev 4-6 gange i løbet af året. Nyhedsbrevet har pr. 1. oktober abonnenter. Målet er i 2015 en stigning på 10% i antal abonnenter ultimo Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Værktøjsudvikling I 2015 udvikler og formidler BrancheArbejdsmiljøRådet nye korte og enkle værktøjer om arbejdsmiljø. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Værktøjerne kan også være initieret af Arbejdstilsynet. Målsætningen er at udvikle 3 miniværktøjer, som samlet downloades gange. Modtagelsen af værktøjerne evalueres via et elektronisk spørgeskema som sendes ud via nyhedsbrevet på stressfrihverdag.dk Budget 2015: Kr (heraf kr. til eksterne ressourcer). 6

7 Muskel & Skelet I slutningen af 2014 lanceres et materiale på arbejdsmiljoweb/pas på din krop om forebyggelse af muskelog skeletbesvær inden for undervisningsområdet. Materialet sætter fokus på og omfatter følgende: 1. Undervisningen: Undervisningslokalet og dets indretning. Kendte problemstillinger ergonomi/variation/indeklima. Sammenhæng med det didaktiske 2. Forberedelsen: Arbejdet ved skærm. Møder og teams. Fysiske rammer på skolerne. Arbejdets tilrettelæggelse og organisering 3. Teknologien: Brug af smartboards, pc er og tablets både for elever og undervisere. Rollemodeller, gode arbejdsvaner. Afveksling fra skærmen. Sammenhæng med didaktik 4. Organisering: Dagsordensætning. Fælles ansvar. Nudging. Arbejdets organisering og ledelsens/amrs ansvar 5. Materialer: Plakater, foldere, øvelser... I 2015 videreformidles materialet ved, at der hver anden måned omtales elementer fra materialet via 3BAR nyhedsbreve samt andre relevante nyhedsbreve, og der indsamles og formidles eksempler fra forskellige typer af uddannelsesinstitutioner, der har gennemført en vellykket forebyggelse af muskel- og skeletproblemer. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Ulykker Der gennemføres 2 formidlingsmøder for målgruppen MED-udvalg om trusler og vold på arbejdspladser, som arbejder med børn og unge, den 20. januar 2015 i Vejle og den 9. marts 2015 i Taastrup. Videreførte aktiviteter fra 2014 Trusler og vold børn og unge. Der afholdes to konferencer i 2015: Den 20. januar i Vejle Den 9. marts i Høje Taastrup Bemærk, at konferencerne gennemføres som et samarbejdsprojekt med Vold som udtryks form, der bidrager yderligere med udvikling af et Mødekit, som arbejderpladser kan anvende til at sætte voldsforebyggelse på dagsorden lokalt. Budget 2015: 0 Kr. Midlerne er afsat i Aktivitetsplan 2014 Øvrige indsatser Indeklimaportalen.dk BrancheArbejdsmiljøRådenes (3BAR) indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden indeklimaportalen.dk, som er en af rådenes mest besøgte hjemmesider. På hjemmesiden kan man læse om centrale og aktuelle emner inden for indeklimaområdet. Aktuelle indeklimaproblemstillinger bliver formidlet via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, er centrale for de tre brancher. Målet i 2015 er at øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10 %. Det skal bl.a. ske gennem søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring over for organisationer og andre interessenter. BAR U&Fs andel kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer). Samlet budget alle 3 BAR kr. 7

8 Nyhedsbreve om godt skolebyggeri Nyhedsbrevet godtskolebyggeri.dk er udkommet syv gange i Hjemmesiden godtskolebyggeri.dk er udvidet med et menupunkt om faglokaler, hvor man kan hente BrancheArbejdsmiljøRådets populære vejledning Når klokken ringer. I 2015 udgives 6 nyhedsbreve om skolebyggeri. Her omtales emner i relation til byggeri og renovering af skoler. Målet i 2015 er at øge antal totale besøg og abonnenter med 10 %. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Kommunikation God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det og hvor de er, er omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. At være synlig over for dem, der skal omsætte BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer til konkret handling på de enkelte arbejdspladser, er en væsentlig forudsætning for rådet. Og derfor er formidling af aktiviteter og indsatser stærkt prioriteret. Arbejdsmiljoweb.dk, særlige brancherettede datterhjemmesider samt de sociale medier udgør således en væsentlig del af prioriteringen. Samtidig er det værd at bemærke, at selv om nogle af aktiviteterne, som fx indeklimaportalen.dk og godtskolebyggeri.dk, emnemæssigt ligger inden for fysisk arbejdsmiljø, så er de fordelingsmæssigt placeret under kommunikation. BrancheArbejdsmiljøRådet prioriterer såvel den elektroniske formidling og distribution, som den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. Kommunikationsstrategien er tredelt: Fra ord til handling Rådets værktøjer skal være lette at bringe i anvendelse Synlighed af flere kanaler Rådet vil være til stede på de medier hvor brugerne er Samspil og synergi mellem arbejdsmiljøaktører Rådet vil samarbejde og skabe synergi, der hvor det er relevant i forhold til den enkelte indsats Målgruppen for kommunikationsaktiviteterne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. I alt kommunikation kr. Udvikling af en kommunikationsplatform BAR - En aktiv og synlig aktør på arbejdsmiljøområdet I den hektiske medieskabte dagsorden bliver det til stadighed vigtigere for BrancheArbejdsmiljøRådene at markere sig som en aktiv og synlig aktør med konkrete tilbud til ansatte i den offentlige og finansielle sektor, og som en spiller, der er med til at skabe gode resultater på arbejdspladserne. Samtidig er der mange aktører som konkurrerer om ledernes og arbejdsmiljørepræsentanternes opmærksomhed. Det er baggrunden for, at de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd vil gå sammen om et formidlingsprojekt, som har til formål at markere rådene som en vigtig aktør med klare holdninger til, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvordan det kan opnås. Indsatsen har til formål at bidrage til en styrket og øget indsats overfor såvel fagmedier som lokale medier (nyhedsbreve, intranet, personaleblade på de enkelte arbejdspladser), hvor rådene vil reagere aktivt på de 8

9 emner, der rører sig i det arbejdsmiljøfaglige arbejde. Aktiviteten vil have form af såkaldt issues management, der er en målrettet og kontrolleret kommunikationsindsats, der bl.a. har til formål at sætte bestemte emner på dagsordenen og medvirke til, at omtalen forløber i overensstemmelse med ens ønsker og bl.a. indeholder de arbejdsmiljøfaglige synspunkter, man ønsker at fremme. Derfor skal denne indsats integreres i den formidling der sker i forbindelse med rådets aktiviteter. Formålet med indsatsen er at gøre flere opmærksom på, at et aktivt arbejdsmiljøarbejde lønner sig. Målet er at nå helt ud til rådenes forskellige målgrupper ved at stille skarpt på, hvordan den enkelte målgruppe kan nås, og hvordan dette kan ske i et samarbejde med organisationerne. Udgift i kr. Midlerne er afsat i aktivitetsplanen for 2014 ( kr. jf. tillægsbevilling) Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk I 2014 fik de 3 BrancheArbejdsmiljøRåds hjemmesider nyt CMS-system, som ud over at effektivisere og optimere vedligeholdelsesarbejdet også gjorde det muligt at se siderne via tablets eller telefon. Den nye teknologi er er del af opgaven at sikre løbende udvikling og vedligehold af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider. Konkurrencen om brugernes tid og opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiderne er synlige på internettet, at de kan ses på de platforme brugerne benytter, at indholdet appellerer til målgrupperne, samt at det er let at finde det man leder efter og bringe det i anvendelse. Derudover er et aktivt tilstedeværd på de sociale medier, hvor materialer omtales, ligeledes med til at sikre, at BrancheArbejdsmiljøRådet er der, hvor brugerne også er. Og der ud over vil synlighed og overblik ske gennem oprydning i gammelt materiale, søgemaskineoptimering og udgivelse af faste nyhedsbreve. I 2015 udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksomme på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Målet er en fortsat stigning i 2015 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, der alt andet lige vil være en indikator og forudsætning for en forøgelse af kendskabs- og anvendelsesgraden. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget alle 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Sociale Medier synlighed ad flere kanaler De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd er aktive på de sociale medier og har udarbejdet og implementeret en strategi for arbejder, som påbegyndtes i marts Det er sket som en del af den overordnede strategi om at være synlige ad flere kanaler. Flere brugere har, i de brugerundersøgelser rådene har gennemført, udtrykt ønske om større synlighed, tættere dialog og rammer for erfaringsudveksling. Samtidig benytter stadig flere sociale medier i professionel sammenhæng, hvor også flere konkurrerende aktører er synlige og aktive det gælder såvel Facebook, Twitter og LinkedIn. De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd har derfor sammen etableret facebooksiden Godt arbejdsmiljø som med et udgangspunkt på 600 venner i foråret 2014 har øget sin vennekreds til ved indgangen til oktober Siden benyttes aktivt til at slå indhold op om rådenes materialer, og den har bidraget med 3 % af trafikken på Arbejdsmiljøweb.dk. Derudover er det et formål at invitere brugere til dialog og give mulighed for at hente inspiration hos andre. Den samme ambition gør sig gældende på rådenes side på LinkedIn. Også her er det indholdsmæssige udgangspunkt de 9

10 vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene har udviklet inden for de strategiske indsatsområder. Formålet er, at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation på de sociale medier skal kommenteres og deles og på den måde nå ud til så mange interesserede som muligt. Målet i 2015 er at øge antallet af venner på Facebook til og et udvidet kontaktnet på LinkedIn. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget alle 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Messer og folkemøde BrancheArbejdsmiljøRådet deltog i 2014 som noget nyt i Folkemødet på Bornholm. Her delte man sammen med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Arbejdsmiljø Rådet og Videncenter for Arbejdsmiljø et telt, kaldet Arbejdsmiljø Loungen og stod for en succesfuld afvikling af 12 events. Derfor ønsker rådet også at deltage i Folkemødet i Formålet med deltagelsen er at komme i dialog med beslutningstagere og sætte arbejdsmiljø på dagsordenen samt gøre opmærksom på BrancheArbejdsmiljøRådenes aktiviteter. Derudover deltager rådet på messer, konferencer og møder efter en samlet plan for året, der bredt dækker brancheområderne for de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd. Herudover kan organisationerne til egne konferencer låne messestand og materialer. Såfremt budgettet tillader det, vil messestanden blive opdateret så den lever op til den nye designlinje. Målet i 2015 er at få tilmeldinger til nyhedsbreve på de messer og konferencer BrancheArbejdsmiljøRådene deltager i. Målet med Folkemødet er, i samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen gennem debatter, dialog og events. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget 3 BrancheArbejdsmiljøRåd ca kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Opdatering af publikationer Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugerne i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Målet i 2015 er, at rådenes publikationer bliver opdateret og i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Rettelserne indføjes direkte i PDF erne kr. (Kr ,- til interne ressourcer, Kr. 0,- til eksterne ressourcer) Samlet budget alle tre BAR ca kr. Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø De 11 BrancheArbejdsmiljøRåd fortsætter samarbejdet med at opdatere hjemmesiden og sørge for, at der bliver udgivet nyhedsbreve, som kan være med til at fastholde interessen i målgruppen. Samarbejdet foregår i perioden Målgruppen er primært undervisere i arbejdsmiljø, de unge selv, forældre og arbejdsgivere. Målet er en stigning i antallet af abonnenter og totale besøg på 10 % ved projektsamarbejdets afslutning ultimo Udgift 0 kr. Midlerne er afsat i aktivitetsplanen for 2014 ( kr.) 10

11 Mål i arbejdet Område Indsats Strategi Effektmål Psykisk arbejdsmiiljø Den gode modtagelse Tæt på mistrivsel konference Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling Fra ord til handling 200 deltagere Synergi med andre aktører 75% tilfredshed Udgivelse af publikation med gode råd downloads det 1. år Stressfrihverdag Synlighed ad flere kanaler Udgivelse af 6 nyhedsbreve 10 % flere abonnenter Værktøjsudvikling Fra ord til handling 10 % højere besøgstal på værktøjerne Muskel & skeletbesv ær Opfølgning muskel/skelet materiale Synlighed ad flere kanaler 6Xomtale i 3 BAR nyhedsbrev om U&Fs M&S materiale på arbejdsmiljøweb indsamling/formidling af eksempler fra forskellige typer uddannelsesinstitutioner Ulykker Øvrige indsatserr 2 formidlingsmøder Fra ord til handling Synlighed ad flere kanaler 5 møder med 60 deltagere 85 % tilfredse med møderne Indeklimaportalen Synlighed ad flere kanaler Udgivelse af 6 nyhedsbreve 10 % flere abonnenter og besøg Nyhedsbrevet Godt skolebyggeri Synlighed ad flere kanaler Udgivelse af 6 nyhedsbreve 10 % flere abonnenter og besøg Arbejdsmiljoweb.dk Synlighed ad flere kanaler Udgivelse af 25 nyhedsbreve 10 % højere besøgstal Kommunikation Sociale medier Synlighed ad flere kanaler venner på Facebook Opbygning af netværk på LinkedIn Messer og Folkemøde Opdatering af publikationer Synergi med andre aktører tilmeldinger til nyhedsbreve Synlighed ad flere kanaler Dialog, debatter og events på Folkemødet Synlighed ad flere kanaler Alle materialer opdateres i løbet af året Ungmedjob.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % højere besøgstal Synergi med andre aktører 11

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark STRESS KAMPAGNE STRESS 1 Fem års stresskampagne i Danmark - En beskrivelse af den fælles indsats for at forebygge arbejdsbetinget stress på de kommunale og regionale arbejdspladser 2 STRESS KAMPAGNE INDHOLD

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi

Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi BILAG 1 1. juni 2011 DJØF/lik Notat til AC s bestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Pkt. 4) Temadrøftelse om arbejdsmiljø Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere