PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV"

Transkript

1 Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

2 PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet af Ane Grethe Stadel (AGST) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Henning Lehmann Pedersen (HLP) PCB-undersøgelse Beskrivelse Ref \LF AGST Miljøundersøgelse PCB

3 Skolen ved Stadion INDHOLD 1. Indledning 1 2. PCB og risiko 1 3. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier 1 4. Materialeprøvning og registreringer Metodebeskrivelse - materialeprøver Analysemetode - materialeprøver Metodebeskrivelse - luftprøver Analysemetode - luftprøver 3 5. Resultater Vurdering af resultater Konklusion og anbefalinger til tiltag 7 6. Bortskaffelse 9 7. Referencer 10 BILAG Bilag 1 Bygningstegninger med prøvetagningssteder Bilag 2 Fotobilag Bilag 3 Analyserapporter PCB Miljøundersøgelse PCB

4 Skolen ved Stadion 1 af INDLEDNING Haderslev Kommune har i 2012 fået foretaget en screening af kommunale ejendomme for indhold af PCB-holdige materialer. Screeningen indikerede, at flere materialer på Skolen ved Stadion Louisevej 8-10, 6100 Haderslev, kan have indhold af PCB. På den baggrund er der efterfølgende i juni 2013 lavet målinger af PCB-koncentrationen i indeluften i enkelte af skolens bygninger. I de to opsamlede luftprøver blev der konstateret indhold af PCB med en koncentration på op til ng/pcb m 3. På baggrund af måleresultaterne og de observerede materialer med mistanke om indhold af PCB, er der i denne undersøgelse opsamlet yderligere prøver af luften kombineret med udtagning af materialeprøver med henblik på at kunne indkredse primære kilder til det målte indhold af PCB i indeluften. Denne rapport beskriver de udførte undersøgelser af bygningerne, herunder beskrivelse af prøvetagningen, vurdering af analyseresultater og anbefalinger til tiltag i bygningerne. Den supplerende undersøgelse er udført i august-september Haderslev Kommune har oplyst, at de forventer at skolen skal nedrives indenfor ca. 2 år. 2. PCB OG RISIKO PCB (poly-chlorerede-biphenyler) er en gruppe bestående af 209 kemiske stoffer (kongener), der i perioden blev anvendt i en række byggematerialer. Stofferne findes typisk i bløde fugemasser omkring vinduer og døre i byggerier fra perioden, samt endvidere i dilatationsfuger i elementbyggeri fra samme periode og i visse typer betonpuds, gulvbeton, malinger og termoruder /3/. Desuden er PCB anvendt i elektriske installationer som kondensatorer og transformatorer. Fra 1977 blev det forbudt at lade PCB indgå i åbne anvendelser, idet der blev konstateret en række miljø- og sundhedsmæssige problemer med stofferne/6/. PCB i fugemasser giver høj elasticitet og blev tilsat i varierende koncentrationer fra få procent og op til ca. 30 % ( mg/kg). Disse høje koncentrationer af PCB genfindes i prøver af 40 år gamle PCB-holdige fuger. PCB kan desuden vandre fra f.eks. fuger og ud i de tilstødende materialer som beton og mursten, som også vil kunne indeholde større koncentrationer af PCB. Stofferne er svært nedbrydelige og ophobes gennem fødekæden. Længere tids eksponering med høje niveauer kan medføre alvorlige sundhedsskader. PCB virker toksisk på lever, immunsystem og nervesystem og kan være hormonforstyrrende, skade reproduktionsevnen og være potentielt kræftfremkaldende/1/. Stof-gruppen er optaget på listen over Persistent Organic Pollutants (POP er) og reguleret gennem bestemmelserne i Stockholm konventionen /8/. Affald med indhold af PCB er under visse omstændigheder på listen over farligt affald, og bygningsaffald indeholdende PCB skal håndteres efter specifikke regler, herunder krav om udsortering og særlig bortskaffelse /5/ og /7/. 3. SUNDHEDSSTYRELSENS AKTIONSVÆRDIER Byggemateriale med indhold af PCB afdamper under normale omstændigheder små mængder PCB til luften. Øges temperaturen i et rum, som har begrænset luftskifte, kan selv beskedne mængder kildemateriale med PCB medføre afdampning og koncentrationsniveauer i luften, som er målbare. I nogle tilfælde kan afdampningen af PCB være så kraftig, at koncentrationen af PCB i luften i en bygning bliver så høj, at ophold i bygningen er sundhedsskadelig. Miljøundersøgelse PCB

5 Skolen ved Stadion 2 af 10 Sundhedsstyrelsen har vurderet, at grænsen for hvornår indholdet af PCB i indeluften er skadeligt, er 300 ng PCB/m 3 luft. Når der er foretaget målinger af PCB i indeluften i en bygning, og koncentrationen af PCB viser sig at overskride aktionsværdien, er ejeren af bygningen forpligtet til at iværksætte tiltag, som bringer niveauet ned under aktionsværdien. Sundhedsstyrelsen har fastsat aktionsværdier som, alt efter de målte koncentrationer af PCB, beskriver hvor lang tid ejeren af bygningen har til at iværksætte tiltag, som kan bringe niveauet af PCB ned under aktionsværdien. Sundhedsstyrelsen har fastsat følgende aktionsværdier for indhold af PCB i indeluft /1/ Mere end ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse. Det vil sige, at der skal udføres nødvendige afværgetiltag til nedbringelse af PCB i indeluften ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3 indenfor et år ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. I bygninger med koncentrationer < 300 ng PCB/m 3 er det ikke nødvendigt at foretage tiltag til fjernelse af PCB. 4. MATERIALEPRØVNING OG REGISTRERINGER Formålet med materialeprøvningen og registreringen er at fastlægge, hvilke materialer med indhold af PCB, der er i bygningen. I undersøgelsen indgår bygningsdele, der kan indeholde PCB. Bygningerne 1-11 er alle opført i 1967 og udgør i et areal på m 2. Prøverne er mærket med angivelse af prøvetype og prøvenummer. Materialeprøver er navngivet med [P] og luftprøver med [L]. Eksempelvis er materialeprøve nr. 16 navngivet: [P16]. Denne nummerering er anvendt i tabeller og bilag. Nummereringen af prøver er fortsat fra den tidligere screening og luftprøvetagning foretaget på Skolen ved Stadion. For alle prøver, der er udtaget i forbindelse med materialeprøvningen, gælder det, at Bilag 1 viser bygningstegninger med markering af prøvetagningssteder og fotodokumentation fremgår af Bilag 2. Analyseresultater fremgår af Bilag 3. Udtagning af materiale- og luftprøver sker efter retningslinjer udarbejdet af hhv. Københavns Kommune /2/og Erhvervs- og Byggestyrelsen/3/. 4.1 Metodebeskrivelse - materialeprøver Udtagning af materialeprøver sker med hobbykniv. Efter hver prøvetagning udskiftes knivbladet for at undgå indbyrdes forurening af prøverne. Opsamling af udtaget prøve sker i aluminiumsfolie og prøven opbevares i rilsanposer. Der har ved inspektion og gennemgang været fokus på bløde fuger omkring vindues- og dørpartier, mellem betonelementer samt gulvbelægninger og malede betonelementer. Udtagne prøver opbevares i køletaske, og sendes til analyse ved Højvang Miljølaboratorium A/S. Miljøundersøgelse PCB

6 Skolen ved Stadion 3 af Analysemetode - materialeprøver Prøver analyseres ved kombineret gaschromatografi og massespektrometri efter metode GC/MS M0286. Indholdet af syv PCB-kongener (PCB 7 ) bestemmes: PCB 28, 52, 101, 118, 153, 138 og PCB 180. Detektionsgrænsen er 0,02 mg/kg pr. kongene. 4.3 Metodebeskrivelse - luftprøver Opsamling af PCB sker i rør ved aktiv sampling med Rotek eller SKC pumpestation, med følgende måleparametre: Flow: 4 L/min Tid/volumen: Minimum 125 minutter svarende til 500 L Opsamling af luft sker 1,0-1,5 meter over gulv og mindst 1 meter fra væggen Fysisk aktivitet, temperatur, luftskifte og luftfugtighed kan påvirke PCB-indholdet i luften, derfor er følgende parametre registreret og noteret ved hver prøvetagning: Om døre og vinduer har været lukkede under målingen Om evt. ventilation kører som normalt Om lokalet har været benyttet som anvist inden og under prøvetagning Solindfald, da øget opvarmning i lokaler med PCB kontaminering kan øge afgivelsen/koncentrationen af PCB til indeluften Temperatur og luftfugtighed (inden- og udendørs) Registrering af materialer i prøvetagningslokalerne (gulvmateriale, om væggene er malede og om det er på væv eller direkte på betonen, om der er synlige gummifuger i lokalet) Start- og sluttidspunkt Rumfang af lokalet Bygningsbrugere informeres om, at indeklimaforholdene op til og under prøvetagningen bør være som ved normal anvendelse af lokalerne. Klasselokaler skal så vidt muligt være tomme under prøvetagningen. Prøverne er udtaget på XAD2 rør med end caps, pakket separat i lufttætte rilsanposer og indsendt til Højvang Miljølaboratorium A/S. Prøver opbevares, efter udtagning, i køletaske, og sendes til analyse ved Højvang Miljølaboratorium A/S. 4.4 Analysemetode - luftprøver Prøver analyseres ved kombineret gaschromatografi og massespektrometri efter metode GC/MS M0286. Indholdet af syv PCB-kongener (PCB 7 ) bestemmes: PCB 28, 52, 101, 118, 153, 138 og PCB 180. Detektionsgrænsen er 0,6 ng/rør. Ud fra det opsamlede luftvolumen beregnes koncentrationen af PCB i indeluften i ng/m RESULTATER Luftprøver: Der er opsamlet 12 luftprøver, som er analyseret for indhold af PCB. Resultaterne af de udførte analyser fremgår af Tabel 5.1, mens de fysiske betingelser på undersøgelsestidspunktet er angivet i Tabel 5.2. Analyserapporten findes i Bilag 3. Miljøundersøgelse PCB

7 Skolen ved Stadion 4 af 10 Prøvenr. Bygning Lokale Analyseresultat [ng PCB total/m 3 ] L3 2 Redskabsrum 560 L4 1 Undervisningslokale L5 3 Bibliotek L6 4 Fællesrum L7 5 Fællesrum L8 6 Klasselokale L9 7 Undervisningslokale L10 8 Undervisningslokale L11 9 Fordeler gang L12 10 Fællesrum L13 11 Fællesrum Kælder under gymna- L14 2 stiksal 430 Tabel 5.1. Analyseresultater supplerende luftmålinger PCB. Med fed er angivet værdier, som overskrider Sundhedsstyrelsens værdier for, hvornår der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen i indeluften. Prøvenr. Areal [m 2 ] Udendørs luftfugtighed [%] Indendørs luftfugtighed [%]* Udendørs temperatur [ C] Indendørs temperatur [ C]* L , ,3 L , ,5 L , ,8 L , ,6 L , ,9 L , ,6 L , ,4 L , ,6 L , ,6 L , ,3 L , ,3 L , ,2 Tabel 5.2. Fysiske betingelser luftmålinger PCB. *Målingerne er et gennemsnit af målingerne ved pumpestart og pumpeslut Resultaterne viser, at der er indhold af PCB i alle opsamlede luftprøver. I prøverne er der påvist koncentrationer af PCB på mellem ng PCB/m 3. I alle prøver er der konstateret indhold af PCB i luftprøven over aktionsværdien for PCB i indeluften. Desuden er der i syv af prøverne konstateret indhold af PCB i indeluften over ng/m 3 svarende til grænseværdien for umiddelbar indsats. Materialeprøver Der er udtaget 23 prøver af forskellige materialer, som er analyseret for indhold af PCB. Prøverne er udtaget i de lokaler, hvor der er opsamlet luftprøver. Resultaterne af de udførte PCB-analyser fremgår af Tabel 5.3, hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialetyper skal bortskaffes i forbindelse med en renovering/nedrivning. Analyserapporten findes i Bilag 3. Miljøundersøgelse PCB

8 Skolen ved Stadion 5 af 10 Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald og bortskaffes til Nord. Bygning Prøve nr. Materiale Beskrivelse Analyseresultat PCB total [mg/kg] 2 P1 Maling Gulvmaling 23 2 P2 Maling Vægmaling 16 1 P3 Klæbemateriale Isoleringsklæber under loftisolering P4 Fuge Elastiske fuger i vådrum mellem klinker og vægbeklædning 2 P5 Fuge Elastiske fuger omkring dør i gymnastiksal 2 P6 Maling Betonmaling i redskabsrum 20 2 P7 Gulv Linoleumsgulv i redskabsrum 8,5 2 P8 Gulv Linoleum i vådrum 54 1 P9 Fuge Tynde elastiske fuger mellem ydervægelementer og jernskelet 50 i.a P10 Gulv Linoleumsgulv P11 Fuge Elastisk fuge mellem ydervægge og jernskelet P12 Fuge Mellem ydervæg og jernskelet P13 Fuge Mellem ydervæg og jernskelet i 5 P14 Klæbemateriale fællesrum Isoleringsklæber under isolering på loft P15 Gulv Linoleumsgulv 41 6 P16 Fuge Mellem ydervæg og jernskelet i klasselokale 7 P17 Fuge Fuger mellem ydervægge og jernskelet 8 P18 Fuge Fuge mellem ydervægge og jernskelet P19 Gulv Linoleumsgulv P20 Klæbemateriale Isoleringsklæber under loftsisolering 9 P21 Fuge Fuge mellem ydervægge og jernskelet 10 P22 Fuge Fuge mellem ydervægge og jernskelet P23 Fuge Fuge mellem ydervæg og jernskelet P25 Fuge Skjult fuge Tabel 5.3. Analyseresultater materialeprøver PCB supplerende undersøgelse i.a. ikke analyseret. Resultaterne viser, at der er konstateret meget høje koncentrationer af PCB i fugemassen, som er anvendt i indvendige fuger mellem ydervæg og metalskelet. Der er påvist koncentrationer mellem mg/kg. Dog er der i én materialeprøve (P3), udtaget fra vådrumsfuge konstateret et indhold af PCB på 50 mg/kg. Miljøundersøgelse PCB

9 Skolen ved Stadion 6 af 10 Der er i analyserede prøver af isoleringsklæber under loftisolering konstateret et indhold af PCB på mellem mg/kg. I gulvbelægningen (linoleumsgulve) er der konstateret koncentrationer af PCB på mellem 8,5-220 mg/kg. Tidligere undersøgelser Der er ved en screening af bygningen foretaget i juni 2013 konstateret høje værdier af PCB i indeluften. Af Tabel 5.4 ses analyseresultaterne fra målingerne, mens de fysiske betingelser på undersøgelsestidspunktet er angivet i Tabel 5.5. Prøvenr. Bygning Lokale Analyseresultat [ng PCB total/m 3 ] L1 2 Gymnastiksal L2 2 Omklædningsrum 850 Tabel 5.4. Analyseresultater, indledende undersøgelse luftmålinger PCB. Med fed er angivet værdier, som overskrider Sundhedsstyrelsens værdier for, hvornår der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen i indeluften. Prøvenr. Areal [m 2 ] Udendørs luftfugtighed [%] Indendørs luftfugtighed [%]* Udendørs temperatur [ C] Indendørs temperatur [ C]* L L Tabel 5.5. Fysiske betingelser luftmålinger PCB. *Målingerne er et gennemsnit af målingerne ved pumpestart og pumpeslut 5.1 Vurdering af resultater Luftprøver Der er i denne undersøgelse opsamlet i alt 14 luftprøver, som er analyseret for indhold af PCB. Som det fremgår af Tabel 5.1, er der konstateret indhold af PCB i alle prøverne. I alle prøver er der målt indhold af PCB i indeluften over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for afværgetiltag. I syv af luftprøverne er der målt indhold af PCB over ng/m 3, som er grænseværdien for umiddelbar indsats. Afdampning af PCB til indeluften er afhængig af flere faktorer, herunder temperatur, indstilling af ventilationsanlæg og meteorologiske forhold. Det er svært at reproducere indeklimamålinger, på trods af, at så mange parametre som muligt holdes ens fra målerunde til målerunde. Der vurderes at være to mulige forklaringer på de forskellige måleresultater: Afvigelse af de fysiske forhold under målingen Analyseusikkerheder Temperatur og solindfald i lokalerne har stor betydning for de målte koncentrationer. Der er generelt en tendens til, at der kan forekomme højere værdier af PCB i indeluften i sommerhalvåret end i vinterhalvåret. En stigning i temperatur på 5 o C fra eksempelvis 20 o C til 25 o C kan føre til at indholdet af PCB i indeluften stiger op til tre gange /11/. Temperaturen i lokalerne, var højere ved denne undersøgelse end ved den indledende screening. Ved denne undersøgelse er der målt temperature i lokalerne på mellem 21,2-26,4 O C. Indeklimamålingerne er således udført i en periode, hvor der er risiko for forholdsvis stor afdampning af PCB fra materialerne til indeluften. Miljøundersøgelse PCB

10 Skolen ved Stadion 7 af 10 Analyselaboratorier anvender avanceret udstyr til at bestemme indholdet af stoffer i de prøver, de modtager. Jo lavere indhold en prøve har af et stof, jo vanskeligere er det for udstyret at måle det præcise indhold af stoffet i prøve. Man taler om, at analyseresultaterne er forbundet med en usikkerhed. Rapporterne fra laboratorier indeholder oplysninger om usikkerheden på analyseresultaterne. Usikkerheden bruges til at fastlægge det interval, som resultaterne, hvis man kunne måle 100 gange på den samme prøve, i 95 af tilfældene ville ligge inden for. Måleusikkerheden er større jo tættere analyseresultatet ligger på laboratorieudstyrets detektionsgrænse dvs. analyseresultater for prøver med lavt indhold af det pågældende stof er forbundet med større usikkerhed, end analyseresultater for prøver med et højt indhold af stoffet. På trods af, at målingerne i denne undersøgelse ligger væsentligt højere end laboratoriets detektionsgrænse, kan usikkerheden stadig være op til ±100 %. Dvs. et analyseresultat på 100 ng/m 3 kunne også opgives som at ligge i intervallet ng/m 3. Materialeprøver Der er ved denne undersøgelse udtaget i alt 23 materialeprøver fra fuge-, maling- og gulvmateriale, som er analyseret for indhold af PCB. Som det fremgår af Tabel 5.3, er der konstateret indhold af PCB i alle de analyserede prøver. Resultaterne viser, at indholdet af PCB er højt i fugemassen, der er anvendt indvendigt mellem ydervæg og metalskelet. Det vurderes, at disse fuger er den primære kilde til afdampning i bygningen. Der er målt koncentrationer af PCB på op til mg/kg. Der er udtaget tre materialeprøver af isoleringsklæber under loftisolering, og i disse prøver er der konstateret indhold af PCB på mellem mg/kg. I gulvbelægningen er der konstateret koncentrationer mellem 8,5-220 mg/kg. Denne kilde vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på afdampningen af PCB i bygningen. I betonmaling er der konstateret koncentrationer af PCB på mellem mg/kg. Indholdet af PCB i malingen kan skyldes, at der er tilsat PCB i malingen. Det vurderes, at PCB-indholdet i malingen ikke har væsentlig indflydelse på afdampningen af PCB i bygningen. Indholdet af PCB i maling og gulvmateriale kan også stamme fra afsmitning fra indeluften. 5.2 Konklusion og anbefalinger til tiltag Der er i denne undersøgelse udtaget 23 materialeprøver samt 14 luftmålinger til undersøgelse af PCB-indholdet i skolens bygninger. Alle luftprøver ligger over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier og heraf er der i syv af luftmålingerne målt koncentrationer af PCB over ng/m 3 svarende til, at der skal foretages afværgeforanstaltninger umiddelbart for at reducere indholdet af PCB i indeluften. Analyseresultaterne viser et øjebliksbillede, og de giver en indikation af niveauet af PCB i indeluften på den gældende dag, i det pågældende lokale under de pågældende fysiske forhold. På baggrund af de udførte luftmålinger vurderes det, at fugemassen mellem ydervæg og metalskelettet er kilden til PCB til indeluften. I bygningerne 1 og 3-10 er der konstateret indhold af PCB i indeluften over de ng/m 3. Miljøundersøgelse PCB

11 Skolen ved Stadion 8 af 10 I bygning 2 og 11 er der konstateret indhold af PCB i indeluften over 300 ng/m 3, som er Sundhedsstyrelsens aktionsværdi for senere indsats. Foto: Fuge mellem ydervæg og metalskelet Foto: Fuge mellem ydervæg og metalskelet Foto: Fuge skjult under beklædning Foto: Skjult fuge Med de påviste indhold af PCB i indeluften og i fugematerialet bør der umiddelbart igangsættes afværgetiltag for at reducere PCB-indholdet indeklimaet. Haderslev Kommune har som nævnt oplyst, at de forventer, at disse bygninger på skolen skal nedrives inden for ca. 2 år i forbindelse med opbygning af nye bygninger på skolen. Afværgeforanstaltningerne til reduktion af PCB-indholdet i indeluften kan være at forsegle alle indvendige fuger mellem ydervægge og metalskeletter, så afdampningen til indeluften forhindres. Det skal bemærkes at ikke alle fuger, der indeholder PCB, er synlige jf. ovenstående fotos, og omfanget af PCB-holdige fuger kendes dermed ikke. Efter forseglingen af fugerne skal der foretages en kraftig rengøring af alle lokaler i de berørte bygninger. Det vil ikke være muligt at hindre afdampning af PCB til indeluften alene ved at forsegle fugerne, da det høje indhold af PCB i fugemassen kan have bidraget til en afsmitning af PCB på gulve, vægge, møbler og andet inventar. Det kan derfor være nødvendigt at udskifte dele af inventaret, for at opnå en tilstrækkelig reduktion af bidraget til PCB i indeluften. Miljøundersøgelse PCB

12 Skolen ved Stadion 9 af 10 For at reducere indholdet af PCB i indeluften yderligere, efter forseglingen af fugerne, kan der evt. også opsættes luftrensere på skolen. Bygningernes ventilation/udluftning bør hæves, for at sikre et godt luftskifte i lokalerne. Dette vil medvirke til at sænke PCB-belastningen for bygningens brugere. Desuden anbefales det at hæve rengøringsniveauet i bygningen, til der er fundet en varig løsning på problemet. Alternativt kan der foretages genhusning af skolens elever og ansatte, til en varig løsning opnås. 6. BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af materialer med indhold af PCB skal ske til godkendt modtager. Haderslev Kommune kan desuden anvise affaldsmodtagere. Inden arbejdet påbegyndes skal der ske anmeldelse af affaldet til Haderslev Kommune i henhold til Affaldsbekendtgørelsens 70 (farligt affald) og 82 (PCB-holdigt affald) /7/. Anmeldelsen af affaldet efter 82 skal udover oplysningerne i denne rapport blandt andet indeholde oplysninger om hvordan de PCB-holdige materialer planlægges fjernet, de forventede affaldsmængder og typer samt den forventede modtager af affaldet. Transport af farligt affald er omfattet af Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-reglerne). Emballering herunder mærkning af farligt affald skal følge de til enhver tid gældende ADR-regler /8/. Ved bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som rent, forurenet og farligt /9/. Grænseværdier for håndtering af PCB-holdige materialer i affaldsstrømmen ses i Tabel 6.1. Indhold mg PCB total/kg Kategori Bortskaffelse <0,1 Ren Kan genanvendes efter anmeldelse til kommunen. 0,1-50 Forurenet Forbrændes eller deponeres som inert/mineralsk affald >50 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Tabel 6.1. Grænseværdier for håndtering af PCB-holdigt affald. Af Tabel 6.1 fremgår det, ud fra de målte koncentrationer, hvordan affaldsfraktionerne i denne undersøgelse kan bortskaffes. PCB kan vandre fra fuger til andre tilstødende materialer som beton eller mursten. Diffusionen sker langsomt, men kan over mange år resultere i, at der også kan måles et indhold af PCB i de tilstødende materialer. Indholdet af PCB i de analyserede materialer er i visse tilfælde så højt, at det bør undersøges nærmere, om PCB er diffunderet ind i tilstødende materialer, hvis disse skal fjernes i forbindelse med projektet. Affald med indhold af PCB skal opbevares i lukkede emballager (tolags plast eller lignende) således at udvaskning og spredning af støv undgås. De enkelte deponier har forskellige krav til emballering, så det anbefales at kontakte det anviste anlæg for at sikre, at deres specifikke krav til emballering overholdes Miljøundersøgelse PCB

13 Skolen ved Stadion 10 af REFERENCER /1/ Sundhedsstyrelsen (25. februar 2011). Bilag: Helbredsrisiko PCB i byggematerialer. /2/ Københavns Kommune, Center for Miljø (2012). Vejledning om PCB-holdigt affald i byggeriet. /3/ Erhvervs- og Byggestyrelsen (november 2010). Vejledning for måling af PCB i indeklimaet (1. udg.). /4/ Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Energistyrelsen, Socialministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Håndtering af PCB-holdige byggematerialer. Hentet august Lokaliseret /5/ Miljøministeriet (2011). Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 12. december /6/ Secretariat of the Stockholm Convention. Listing of POPs in the Stockholm Convention. Hentet august Lokaliseret /7/ Miljøministeriet. Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. /8/ Sundhedsstyrelsen ( ). Bilag: Helbredsrisiko PCB i byggematerialer. Hentet 23. januar Lokaliseret: lsvamp/bilag-risiko-endelig1.ashx /9/ /10/ Miljøstyrelsen. Virksomhed og myndighed. Affald->Affaldsfraktioner->PCB og PCT. Hentet 5. februar Lokaliseret: myndighed/affald/affaldsfraktioner/pcb+og+pct/fortegnelse_over_pcbholdige_transformatorer_og_kondensatorer.htm /11/ Volland, G, Neuwirht, A (marts, 2005). Dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (PCB) und polychlorierte Dioxine/Furane (PCDD/F) im innenraum. Stuttgart Universität Miljøundersøgelse PCB

14 Skolen ved Stadion 0-1 BILAG 1 BYGNINGSTEGNINGER MED PRØVETAGNINGSSTEDER Miljøundersøgelse PCB

15 Signaturforklaring Skolen ved Stadion Louisevej 8-10, 6100 Haderslev Journalnr: Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan 1:500 Kort og Matrikelstyrelsen, Haderslev Kommune ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus 25/ Sagsbehandler:

16 Skolen ved Stadion 0-2 BILAG 2 FOTOBILAG Miljøundersøgelse PCB

17 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 1. Prøveopstilling L1. Foto 2. Prøveopstilling L2. Foto 3. Prøveopstilling L3. Foto 4. Prøveopstilling L4. Foto 5. Prøveopstilling L5. Foto 6. Prøveopstilling L6. 1

18 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 7. Prøveopstilling L7. Foto 8. Prøveopstilling L8. Foto 9. Prøveopstilling L9. Foto 10. Prøveopstilling L10. Foto 11. Prøveopstilling L11. Foto 12. Prøveopstilling L12. 2

19 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 13. Prøveopstilling L13. Foto 14. Prøveopstilling L14. Foto 15. Brun gulvmaling, P1. Foto 16. Grøn vægmaling, P2. Foto 17. Isoleringsklæber, P3. Foto 18. Fugemasse i vådrum, P4. 3

20 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 19. Fugemasse omkring dør, P5. Foto 20. Hvid betonmaling i redskabsrum, P6. Foto 21. Brun linoleumsgulv, P7. Foto 22. Hvid linoleum, P8. Foto 23. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P9. Foto 24. Grå linoleumsgulv, P10. 4

21 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 25. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P11. Foto 26. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P12. Foto 27. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P13. Foto 28. Isoleringsklæber, P14. Foto 29. Grå linoleumsgulv, P15. Foto 30. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P16. 5

22 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 31. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P17. Foto 32. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P18. Foto 33. Grå linoleumsgulv, P19. Foto 34. Isoleringsklæber, P20. Foto 35. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P21. Foto 36. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P22. 6

23 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune Foto 37. Fugemasse mellem ydervæg og metalskelet, P23. Foto 38. Kondensator fra lampe i omklædning, P24. Foto 39. Fugemasse skjult bag beklædning, P25 7

24 Fotobilag PCB-undersøgelse Haderslev Kommune FOTO 1. PRØVEOPSTILLING L1. 1 FOTO 2. PRØVEOPSTILLING L2. 1 FOTO 3. PRØVEOPSTILLING L3. 1 FOTO 4. PRØVEOPSTILLING L4. 1 FOTO 5. PRØVEOPSTILLING L5. 1 FOTO 6. PRØVEOPSTILLING L6. 1 FOTO 7. PRØVEOPSTILLING L7. 2 FOTO 8. PRØVEOPSTILLING L8. 2 FOTO 9. PRØVEOPSTILLING L9. 2 FOTO 10. PRØVEOPSTILLING L10. 2 FOTO 11. PRØVEOPSTILLING L11. 2 FOTO 12. PRØVEOPSTILLING L12. 2 FOTO 13. PRØVEOPSTILLING L13. 3 FOTO 14. PRØVEOPSTILLING L14. 3 FOTO 15. BRUN GULVMALING, P1. 3 FOTO 16. GRØN VÆGMALING, P2. 3 FOTO 17. ISOLERINGSKLÆBER, P3. 3 FOTO 18. FUGEMASSE I VÅDRUM, P4. 3 FOTO 19. FUGEMASSE OMKRING DØR, P5. 4 FOTO 20. HVID BETONMALING I REDSKABSRUM, P6. 4 FOTO 21. BRUN LINOLEUMSGULV, P7. 4 FOTO 22. HVID LINOLEUM, P8. 4 FOTO 23. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P9. 4 FOTO 24. GRÅ LINOLEUMSGULV, P10. 4 FOTO 25. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P11. 5 FOTO 26. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P12. 5 FOTO 27. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P13. 5 FOTO 28. ISOLERINGSKLÆBER, P14. 5 FOTO 29. GRÅ LINOLEUMSGULV, P15. 5 FOTO 30. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P16. 5 FOTO 31. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P17. 6 FOTO 32. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P18. 6 FOTO 33. GRÅ LINOLEUMSGULV, P19. 6 FOTO 34. ISOLERINGSKLÆBER, P20. 6 FOTO 35. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P21. 6 FOTO 36. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P22. 6 FOTO 37. FUGEMASSE MELLEM YDERVÆG OG METALSKELET, P23. 7 FOTO 38. KONDENSATOR FRA LAMPE I OMKLÆDNING, P24. 7 FOTO 39. FUGEMASSE SKJULT BAG BEKLÆDNING 7 8

25 Skolen ved Stadion 0-3 BILAG 3 ANALYSERAPPORTER PCB Miljøundersøgelse PCB

26 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelse Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 12 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emission Emballage XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 Prøvertager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID L L L L L6 Parameter stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ,8 2, ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 1,2 <0,60 <0,60 2,8 3,0 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 0,84 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 <0,60 <0,60 <0,60 0,84 0,86 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ,5 4, ng/m3 PCB 118 2,4 <1,2 <1,2 5,6 5,9 ng/m3 PCB 138 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 1,7 ng/m3 PCB 153 <1,2 <1,2 <1,2 1,7 1,7 ng/m3 PCB 180 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Trine Jørgensen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 3

27 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelse Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 12 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emission Emballage XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 Prøvertager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID L L L L L11 Parameter stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 1,6 1,5 4,6 1,7 2,3 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 <0,60 1,5 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 <0,60 <0,60 2,0 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB 118 3,3 3,0 9,3 3,4 4,6 ng/m3 PCB 138 <1,2 <1,2 3,1 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB 153 <1,2 <1,2 4,0 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB 180 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Trine Jørgensen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 3

28 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelse Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 12 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emballage XAD-2 XAD-2 Prøvertager Rekvirent Rekvirent Prøve ID L L13 Parameter stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ,9 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 2,2 0,78 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 0,81 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB 118 4,4 1,6 ng/m3 PCB 138 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB 153 1,6 <1,2 ng/m3 PCB 180 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Trine Jørgensen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 3 af 3

29 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelse Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 2 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emballage XAD-2 XAD-2 Prøvertager Rekvirent Rekvirent Prøve ID L L2 Parameter stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ,7 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 1,9 1,2 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB 118 3,7 2,4 ng/m3 PCB 138 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB 153 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB 180 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 1

30 Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 21 Bilag: Lab. nr Prøvetype Sort lak Fuge Gulv Fuge - Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P P P P P5 Parameter Analyserapport Enhed Metode stk. Detektionsgrænse Usikkerhed PCB 28 5, ,7 1,9 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 7, ,6 3,2 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 1, ,0 0,83 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 0, ,42 0,12 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 0, ,19 <0,020 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0, ,17 0,035 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0, <0,020 <0,020 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB ,1 ia mg/kg beregnet PCB totalindhold ia mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1242/ / / /8.2 ia Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 5

31 Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 21 Bilag: Lab. nr Prøvetype Maling Gulv Gulv Fuge Fuge Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P P P P P12 Parameter Analyserapport stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB 28 0,93 0,45 2, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 1,9 0,51 5, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,65 0,075 1, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 0,16 <0,020 0, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 0,15 <0,020 0, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,086 <0,020 0, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 0,025 <0,020 <0, mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 3,8 1, mg/kg beregnet PCB totalindhold 20 8, mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1248/ / / / /5.3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 5

32 Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 21 Bilag: Lab. nr Prøvetype Fuge Fuge Fuge Fuge Gulv Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P P P P P19 Parameter Analyserapport stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB ,3 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB ,54 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB ,14 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB ,14 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB ,046 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB mg/kg beregnet PCB totalindhold mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1248/ / / / /8.2 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 3 af 5

33 Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 21 Bilag: Lab. nr Prøvetype Sort lak Fuge Fuge Fuge Sort lak Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P P P P P14 Parameter Analyserapport stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB ,1 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 4, ,0 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 1, ,54 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 1, ,64 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 0, ,14 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB mg/kg beregnet PCB totalindhold mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1248/ / / / /5.3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 4 af 5

34 Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 21 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emballage Prøvetager Prøve ID Parameter Gulv s Rekvirent P15 Analyserapport Enhed Metode stk. Detektionsgrænse Usikkerhed PCB 28 2,5 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 3,4 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 1,1 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 0,46 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 0,18 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,052 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 7,7 mg/kg beregnet PCB totalindhold 41 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1248/5.3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 5 af 5

35 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: HK-PCB Poulsgade 8 Sags nr.: Herning Sagsbeh.: - Att.: mtmo Udt.dato: Prøvetager: MTMO Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 1 Bilag: Lab. nr Prøvetype Grå fuge Emballage s Prøvetager Rekvirent Prøve ID P stk. Parameter PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB mg/kg beregnet PCB totalindhold mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1254/3,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 1

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE

PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 1159153\LF00019-1-LOV PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE 1 Revision 0 Dato 04-02-2013 Udarbejdet af Jacob Tørring

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg. Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ 157 2880 BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres.

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. Senest opdateret 25. januar 2011 PCB fakta ark Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. De nævnte områder berører

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Frederiksberg Skole. Undersøgelse PCB. Januar 2010 ALECTIA A/S. Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01

Frederiksberg Skole. Undersøgelse PCB. Januar 2010 ALECTIA A/S. Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 F R E D E R I K S B E R G S K O L E S O R Ø K O M M U N E Frederiksberg Skole Januar 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Undersøgelse af forurening på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Januar / 2011 Notat Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger.

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger. DATO 02.09.2015 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Morten Seltoft Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL kirill_kongstad@golder.com LUFTPRØVER I FLØJ D - TRØRØDSKOLEN. Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Kommentar/løsningsforslag

Kommentar/løsningsforslag Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Opsamling fra

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

»PCB og miljøsanering

»PCB og miljøsanering »PCB og miljøsanering Kemiingeniør Jesper Jørgensen 22 222 145 Jejo@alectia.com Civilingeniør Christoffer Marxen 3010 9659 cmkn@alectia.com »Fakta om ALECTIA 700 medarbejdere i ind- og udland Hovedkontor

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, stueplan

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, stueplan Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, stueplan 3. marts 2017 Titel: Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Miljøtekniske undersøgelser - Revision 1 Maj 2015 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato: 28.09.2015 Version:

Læs mere

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan 3. marts 2017 Titel: Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S PCB som indeklimaproblem og farligt affald Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S 1 Indeklima og farligt affald Fakta orientering Kemi Anvendelse Sundhed Retningslinier

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM 12. maj 2010 914700\146558\10105406.doc Side

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger 30. juni 2015 604862_samlerapport_v1_mano_01-07-2015 Side 1 af 17 Titel: Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Rekvirent: PCB

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere