UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg."

Transkript

1 Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg Udarbejdet af: Maglebjergvej 6, Kgs. Lyngby Danmark DISTRIBUTION: 1 Kopi Gladsaxe Kommune, Jens Førby 10. oktober 2011 Projektnr Revision: 0

2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION har efter anmodning fra Gladsaxe Kommune udført en orienterende indeklimaundersøgelse med hensyn til PCB i hovedbygningen på Værebro Skole. Undersøgelsen har omfattet indeluftmålinger i 10 lokaler. I 4 prøver blev der påvist indhold af PCB på 550 til 800 ng/m 3 PCB-total hvilket er over Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdi på 300 ng/m 3 for, hvornår der på sigt bør gribes ind for at nedbringe koncentrationen af PCB. I de sidste 6 prøver blev der påvist indhold af PCB i indeluften, der lå under 300 ng/m 3 PCB-total. De højeste koncentrationer af PCB er fundet på 1. sal, hvor der er registreret ng/m 3 PCBtotal. I stueetagen ligger de registrerede værdier på 95 til 155 ng/m 3 PCB-total. Hovedbygningen er opført i 1972, jævnfør Gladsaxe Kommunes registreringsskema, og kilden til den målte PCB i indeluften vurderes at være fugematerialer med PCB anvendt i konstruktionssamlinger indvendigt i bygningen. Målingerne har vist at Sundhedsstyrelsen nedre aktionsgrænse på 300 ng/m 3 bliver overskredet i flere lokaler på 1. sal i sommerperioden, det er dog ikke muligt at vurdere årsmiddelværdien for PCB i indeluften på skolen på baggrund af denne undersøgelse. Det er Golders anbefaling at der udtages supplerende luftmålinger under ventilationsforhold svarende til daglig drift og at driften af ventilationsanlægget kortlægges, idet at en indregulering af anlægget kan være med til at nedsætte indholdet af PCB i indeluften. Det anbefales at der foretages en gennemgang af bygningen, med henblik på kortlægning af mulige kilder til de målte værdier. Simona Davidsen Udførende Marlene Thorman Kvalitetsansvarlig Side 2 af 16

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INTRODUKTION KORT OM PCB PCB i fugematerialer PCB i luft UNDERSØGELSE AF LUFT/INDEKLIMA Formål Prøvetagningssteder Prøvetagning Resultater Vurdering af luftundersøgelsens resultater Bemærkninger til undersøgelsen Indeklimaundersøgelsens begrænsninger og usikkerheder PRØVETAGNINGSPROCEDURER Bilag 1: Bilag 2: Situationsplan med angivelse af prøvetagningssteder og målte PCB-koncentrationer. Analyserapport nr. C40313/rev 1 fra Eurofins Miljø A/S. Side 3 af 16

4 1.0 INTRODUKTION Gladsaxe Kommune har foretaget en visuel gennemgang af kommunens bygninger opført eller renoveret i perioden med henblik på udbredelsen af elastiske fuger samt termoruder. På baggrund af denne gennemgang har Golder foretaget en vurdering om der findes en øget risiko for indhold af PCB i indeluften. I de ejendomme hvor der blev vurderet at der kunne være en øget risiko for indhold af PCB i indeluften har Gladsaxe Kommune valgt at få foretaget PCB-målinger af indeluften. Nærværende rapport beskriver undersøgelserne, der blev udført af Golder d. 12. juli Målingerne blev udført af Thomas Laursen Vig og nærværende rapport er udarbejdet af Simona Davidsen. Rapporten har været underlagt Golders kvalitetsgranskning. Side 4 af 16

5 2.0 KORT OM PCB PCB er en forkortelse for PolyChlorerede Biphenyler, der er en miljø- og sundhedsskadeligt stofgruppe, som findes i visse byggematerialer og industrielle produkter. PCB er industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. PCB besidder en række gode tekniske egenskaber, og blev derfor vidt udbredt i industrien op gennem 1960 erne og 1970 erne. I Danmark blev PCB i 1977 totalt forbudt i åbne anvendelser, og senere i 1986 også i lukkede anvendelser, på grund af alarmerende oplysninger om PCB s miljøskadelige egenskaber. PCB er reguleret såvel nationalt som internationalt via Stockholmkonventionen og reglerne heri. 2.1 PCB i fugematerialer PCB s blødgørende egenskaber i kombination med en god vejrbestandighed gjorde PCB til et populært tilsætningsstof. PCB var i perioden fra omkring 1955 frem til 1977 et hyppigt benyttet tilsætningsstof til elastiske fugeprodukter. Blandt de typiske anvendelser af fugematerialer med PCB kan nævnes: Fuger omkring vinduer og døre. Fuger mellem facadeelementer af beton. Dilatationsfuger mellem bygningselementer, f.eks. altaner, trapper og tilbygninger. PCB-holdig fugemasse var af én- eller tokomponent-typen og blev normalt lagt af professionelle. Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfugen. En anden udbredt anvendelse er brugen af PCB-holdig forsegling mellem glassene i termoruder. Side 5 af 16

6 2.2 PCB i luft PCB i bygningsmaterialer fordamper langsomt. Det medfører, at der i bygninger hvori der er anvendt PCB-holdige materialer i mange tilfælde kan findes PCB i indeluften. Sundhedsstyrelsen ( PCB og sundhed, dateret 4. februar 2011) har fastlagt følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft: Ved koncentrationer over ng PCB/m 3 luft tilråder Sundhedsstyrelsen, at der gribes ind uden unødig forsinkelse Ved koncentrationer i intervallet ng PCB/m 3 luft indebærer, tilråder Sundhedsstyrelsen, at der på sigt bør gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. På grundlag af de fundne koncentrationer, kan der foretages en yderligere risikovurdering, baseret på opholdstid/eksponering i de konkrete sager. De angivne koncentrationer er årsmiddelværdier. Generelt må det forventes, at målinger i sommerperioden vil vise højere koncentrationer end tilsvarende målinger udført i vinterperioden. Ved analyse bestemmes normalt indholdet af 7 udvalgte PCB-kongener (PCB-7). Det totale indhold af de i alt 209 PCB-kongener beregnes i luft jf. Erhvervs og Byggestyrelsens Vejledning for måling af PCB i indeklimaet, 1. udgave, november 2010, ved at benytte en faktor 5. Denne omregning er nødvendig for at kunne sammenligne de fundne værdier af PCB med Sundhedsstyrelsens aktionsniveauer, der er baseret den tyske Din Norm (VDI 4300) vedrørende retningslinjer for måling af indeluft. Side 6 af 16

7 3.0 UNDERSØGELSE AF LUFT/INDEKLIMA 3.1 Formål Formålet med indeluftmålingerne er at vurdere risikoen for, at der forekommer sundhedsskadelige koncentrationer af PCB i hovedbygningen på Værebro Skole. 3.2 Prøvetagningssteder Der er tale om orienterende indeluftmålinger, hvor prøverne er udtaget i udvalgte lokaler i hovedbygningen. Der er således ikke tale om en kortlægning af samtlige rum og lokaler i bygningerne. Undersøgelsens prøvetagningssteder er valgt ud fra en betragtning af, at de skal repræsentere indendørsarealerne, herunder opholdsrum og de rum der vurderes at have sandsynlighed for øget afdampning fra fuger, der sandsynligvis er med PCB. Prøverne er endvidere tilstræbt fordelt således at de dækker bygningens indeklima. Bygningen er opført i 1972 og registreret med udsug og balanceret ventilation. Det er desuden oplyst, at der i klasselokalerne på 1. sal er CO 2 -styret naturlig ventilation. Det blev ved planlægning af målinger oplyst at ventilationen kørte i døgndrift. Målingerne er på grund af denne misforståelse foretaget mens ventilationen har været slukket. Det er efterfølgende oplyst, at ventilationen er slukket om natten og starter kl Det har ikke været muligt at skaffe nærmere oplysninger om luftskifte mm. 3.3 Prøvetagning Den 12. juli 2011 udtog Golder i alt 10 luftprøver til analyse for PCB. Prøverne er udtaget i ti forskellige repræsentative lokaler. Eftermiddagen inden udtagningen af luftprøverne, blev der foretaget en grundig udluftning af de respektive lokaler og pumperne blev sat op. Pumperne blev programmeret til at starte den efterfølgende morgen kl og sat til at prøvetage i 2 timer. Pumperne blev nedtaget umiddelbart efter endt prøvetagning. Denne procedure blev valgt for at så vidt muligt sikre at målingerne blev gennemført i et lukket uforstyrret miljø, som Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler i deres vejledning om måling af PCB i indeluft. Side 7 af 16

8 Prøvetagningsstederne er angivet på situationsplanen vedlagt i bilag 1. Fotos af prøvetagningssteder er indsat i Tabel 1. Prøverne blev sendt til kemisk analyse hos det akkrediterede laboratorium Eurofins Miljø A/S. Analyseresultater og indsamlingssteder fremgår af Tabel 1. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Prøve-id Registreringer: Analyseresultat (5 x PCB-7) GK VÆS 229 PL 01 Foto 1 Lok Specialundervisning. 650 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 25,3 o C Temp.(stop) = 27,4 o C Luftvol: 240 liter GK VÆS 275 PL 01 Foto 2 Lok ng/m³ PCB total Temp.(start) = 25,7 o C Temp.(stop) = 25,9 o C Luftvol: 240 liter GK VÆS SFO PL 01 Foto 3 Lok. SFO. 95 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 24,1 o C Temp.(stop) = 25,8 o C Luftvol: 240 liter Side 8 af 16

9 Prøve-id Registreringer: Analyseresultat (5 x PCB-7) GK VÆS 218 PL 01 Intet foto Lok. 218, klasselokale. 800 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 26,0 o C Temp.(stop) = 27,5 o C Luftvol: 240 liter GK VÆS 154 PL 01 Foto 4 Lok. 154 (på dør). 120 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 23,6 o C Temp.(stop) = 23,9C Luftvol: 240 liter GK VÆS KAN PL 01 Foto 5 Lok. Kantine. 95 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 25,2 o C Temp.(stop) = 26,3 o C Luftvol: 240 liter GK VÆS LV PL 01 Foto 6 Lok. Lærerværelse. 155 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 24,0 o C Temp.(stop) = 29,8 o C Luftvol: 240 liter Side 9 af 16

10 Prøve-id Registreringer: Analyseresultat (5 x PCB-7) GK VÆS BIB PL 01 Foto 7 Lok. Bibliotek. 600 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 27,1 o C Temp.(stop) = 27,2 o C Luftvol: 240 liter GK VÆS SY PL 01 Foto 8 Lok. Håndarbejde. 155 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 23,6 o C Temp.(stop) = 23,9 o C Luftvol: 240 liter GK VÆS 130C PL 01 Intet foto Lok. 130C. 245 ng/m³ PCB total Temp.(start) = 23,9 o C Temp.(stop) = 24,2 o C Luftvol: 240 liter Tabel 1: Oversigt over udtagne prøver og analyseresultater jf. rapport nr. C40313/rev 1 fra Eurofins. Angivne PCB-koncentrationer er beregnet i henhold til formler beskrevet i afsnit 2.2. Med fed er markeret prøver, hvor der er målt indhold af PCB-total der overskrider Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdi på 300 ng/m Vurdering af luftundersøgelsens resultater Som det fremgår af resultaterne i Tabel 1 er der i luftprøverne påvist indhold af PCB i alle prøverne. De målte koncentrationer ligger mellem 95 og 800 ng/m 3 PCB-total, hvoraf 4 af analyseresultaterne overskrider Sundhedsstyrelsens vejledende nedre aktionsværdi på 300 ng/m 3 PCB-total. Side 10 af 16

11 De højeste indhold af PCB er fundet på 1. sal, hvor der er registreret 245 til 800 ng/m³ PCB-total. I stueetagen ligger de registrerede værdier på 95 til 155 ng/m³ PCB-total. Afgasning af PCB fra byggematerialer afhænger af temperaturen, således at højere temperaturer medfører større afgasning. Målingerne er gennemført ved temperaturer over normal stuetemperatur (prøverne er udtaget ved 23,6-29,8 og normal stuetemperatur er ca o C). Udendørstemperaturen i måleperioden blev målt op til 20 o C, hvilket vurderes at være normalt for årstiden. Det var en solskinsdag med let vind. Det kan ikke udelukkes, at der lokalt i meget vare sommerperioder kan forekomme højere koncentrationer af PCB i indeluften end de målte. Præcis hvor meget højere koncentrationen vil være, kan ikke bestemmes med sikkerhed uden opfølgende målinger. Det er Golders vurdering, at det er forventeligt, at Sundhedsstyrelsen nedre aktionsgrænse på 300 ng/m 3 bliver overskredet i sommerperioden. Det er dog ikke muligt at vurdere årsmiddelværdien for PCB i indeluften på Værebro Skolen uden yderligere målinger. De målte værdier af PCB i indeluften ligger alle markant under Sundhedsstyrelsens øverste aktionsgrænse på ng/m 3. De forventelige kilder til PCB i indeluften vurderes at være fugematerialer anvendt i forbindelse med indvendige konstruktionssamlinger. Det er oplyst, at vinduerne er skiftet i Koncentrationen af PCB i indeluften på skolen er i dag varierende. Det generelle billede er, at stueetagen er med koncentrationer af PCB i indeluften, der ikke overstiger 300 ng/m 3. På 1. salen er der i 4 ud af 5 målinger registreret PCB-niveauer på over 300 ng/m 3 og i den sidste måling er umiddelbart under de 300 ng/m 3. Der er foreløbigt ikke målt koncentrationer af PCB, der overstiger Sundhedsstyrelsens aktionskriterium på ng/m 3, hvor en hurtig indsats er anbefalet. Årsagen til de højere værdier af PCB, der er registreret på 1. sal vurderes at være den naturlige ventilation, herunder fejl på styringen af anlægget. Det er Golders anbefaling, at der udtages supplerende luftmålinger under ventilationsforhold svarende til daglig drift og at driften af ventilationsanlægget kontrolleres, idet at en indregulering af anlægget kan være med til at nedsætte indholdet af PCB i indeluften. Side 11 af 16

12 Det anbefales videre, at der foretages en gennemgang af bygningen, med henblik på detaljeret kortlægning af PCB-kilder i bygningen. 3.6 Bemærkninger til undersøgelsen Luftprøvetagningerne blev efter ønske fra Gladsaxe Kommune foretaget tidligt om morgenen for at forstyrre mindst mulig. 3.7 Indeklimaundersøgelsens begrænsninger og usikkerheder Undersøgelserne i bygningens lokaler blev foretaget under prøvetagningsforhold, som beskrevet i afsnit 4.0. Variationer i forhold til andre lokaler kan ikke udelukkes ved f.eks. afvigende temperatur eller luftskifte. Måling af indeluft er generelt følsomt og der må påregnes betydende usikkerheder på målingerne. Den analysetekniske usikkerhed vurderes af Eurofins at være 10-15%. Andre usikkerheder ved prøvetagningen vurderes at være af samme størrelsesorden. Side 12 af 16

13 4.0 PRØVETAGNINGSPROCEDURER Hver af luftprøverne blev udtaget ved, at 240 liter luft blev pumpet gennem to serieforbundne XAD II-rør. Foran rørene var monteret et lukket 37 mm glasfiberfilter til opsamling af støvpartikler. Både rør og filtre blev sendt til Eurofins Miljø A/S og samlet analyseret for indhold af PCB. De anvendte pumper er af typen SKC AirCheck Sampler Model 224-PCXR8, kalibreret til 2000 ml/min. Flowet blev ved pumpestart og pumpestop kontrolleret ved hjælp af flowmeter. Forud for opsætning af pumpene, blev der foretaget en grundig udluftning af de respektive lokaler. Pumperne blev programmeret til at starte den efterfølgende morgen kl og prøvetage i 2 timer. Pumperne blev nedtaget umiddelbart efter endt prøvetagning. Prøvetagning er gennemført i et lukket stabilt miljø i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende retningslinjer for måling af PCB i indeklimaet, november Side 13 af 16

14 Bilag 1 Situationsplan Side 14 af 16

15 Værebro Skole GK VÆS 218 PL ng/m³ PCB-total GK VÆS 229 PL ng/m³ PCB-total GK VÆS 130C PL ng/m³ PCB-total GK VÆS 275 PL ng/m³ PCB-total GK VÆS BIB PL ng/m³ PCB-total 1. sal GK VÆS KAN PL ng/m³ PCB-total GK VÆS SFO PL ng/m³ PCB-total GK VÆS LV PL ng/m³ PCB-total GK VÆS SY PL ng/m³ PCB-total GK VÆS 154 PL ng/m³ PCB-total Stueetage Side 15 af 16

16 Bilag 2 Analyserapporter Side 16 af 16

17 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS 229 PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 130 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 133 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

18 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS 275 PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 110 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 62 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

19 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 3 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS SFO PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 19 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 22 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

20 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 4 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS 218 PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 160 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 167 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 5 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS 154 PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 24 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 27 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 6 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS KAN PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 19 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 14 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 7 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS LV PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 31 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 35 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 8 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS BIB PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 120 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 120 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 9 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS SY PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 31 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 35 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Registernr.: C40313/Rev.1 Kundenr.: Maglebjergvej 6, 1 Ordrenr.: Kgs. Lyngby Prøvenr.: C Sagsnr.: VÆS Att.: Marlene Thorman Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Maglebjergvej 6, 1, 2800 Kgs. Lyngby Prøvested...: Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (TLV) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 10 af 10 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: GK VÆS 130C PL 01 grænse Metoder (%) PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 38 PCB nr ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 118 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 26 PCB nr. 138 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 153 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 32 PCB nr. 180 <0.83 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS 56 Sum 7 PCB (excl LOQ) 49 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Sum 7 PCB (incl LOQ) < 53 ng/m³ 0.20 M0286 GC/MS Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen 240 l * Analysekommentarer: Pga lab-fejl er resultaterne ændret. Rettet analyserapport. Erstatter tidligere fremsendte. *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 05. august 2011 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Signe Vork Nissen Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger.

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger. DATO 02.09.2015 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Morten Seltoft Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL kirill_kongstad@golder.com LUFTPRØVER I FLØJ D - TRØRØDSKOLEN. Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for:

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol.

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol. DATO 18.04.2016 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Naima Iqbal Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL niels_trap@golder.com OPFØLGENDE LUFT MÅLINGER PÅ TRØRØDSKOLEN Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem

Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem RAPPORT Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem Nærum Skole - Etape 5 Sendt til: Rudersdal Kommune Indsendt af: Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, DK 2800 Kongens Lyngby, Denmark +45 70 27 47

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stamspor til Østhavnen, Sporrenovering Miljøundersøgelser af sidespor ved stationering km 13,5 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77

Læs mere

KONTROL AF INDEKLIMA. Dansk Miljørådgivning A/S FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

KONTROL AF INDEKLIMA. Dansk Miljørådgivning A/S FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin KONTROL AF INDEKLIMA FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU Rekvirent: Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin Dato: 5. april 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0430 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune Vej & Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att: Brita Skovlyst Sagsnr.: Dato: 2016-1033 2. februar 2017 Notat vedr. miljøteknisk tilsyn ifm. opgravning af jerntromler,

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august 2016

Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

Vejdirektoratet. Etape 4048 sideudvidelse af M40 Orienterende kortlægning af tjærestabiliseret grus (TSG) 1. november 2011

Vejdirektoratet. Etape 4048 sideudvidelse af M40 Orienterende kortlægning af tjærestabiliseret grus (TSG) 1. november 2011 Vejdirektoratet Etape 4048 sideudvidelse af M40 Orienterende kortlægning af tjærestabiliseret grus (TSG) 1. november 2011 Vejdirektoratet Etape 4048 sideudvidelse af M40 Orienterende kortlægning af tjærestabiliseret

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg gladsaxe.dk Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg Gladsaxe Kommune udbyder ejendommene Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3 i Søborg til salg i offentligt udbud. Ejendommene

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Notat. Klient : Ribe Amt, Grundvandsafdelingen Projekt : Moniteringsplan for Grindsted by Opgave : Prøvetagning af boring dgu.nr 114.

Notat. Klient : Ribe Amt, Grundvandsafdelingen Projekt : Moniteringsplan for Grindsted by Opgave : Prøvetagning af boring dgu.nr 114. Notat Ejlskov A/S Rolighedsvej 30 DK-8240 Risskov CVR/SE: 24 23 22 98 Telefon: +45 8731 0060 Direkte: +45 8731 0065 Telefax: +45 8741 6160 E-mail: Web: kss@ejlskov.com www.ejlskov.com Dato: 17-03-2006

Læs mere

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010 Til Aarhus Lufthavn A/S Dokumenttype Moniteringsrapport Dato April 11 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 10 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS-OVERVÅGNING 10 Revision 0 Dato 11-04-01 Udarbejdet af

Læs mere

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT ODENSE KOMMUNE ÅENS HUS, TIDL. ODENSE GASVÆRK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UNDERSØGELSESNOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Undersøgelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Upernavik, B 142, Miljøsanering og nedrivning

Upernavik, B 142, Miljøsanering og nedrivning Upernavik, B 142, Miljøsanering og nedrivning Miljøkortlægning og vurdering (MKV) 05.03.2018 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK TELEFON: (+299) 34 37 00 TELEFAX: (+299) 32 41 92 E-MAIL: INUPLAN@INUPLAN.GL

Læs mere

GL. SKIVEVEJ 24, 7870 ROSLEV

GL. SKIVEVEJ 24, 7870 ROSLEV SEPTEMBER 2016 TRYG FORSIKRING A/S GL. SKIVEVEJ 24, 7870 ROSLEV TRYG SKADESNR. 670-8020858 24-02-2015 2 F53K HYDRAULIKOLIEFORURENING, SUPPLERENDE UNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG)

MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG) MAJ 2017 MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG) UNDERSØGELSESRAPPORT Bilag 5 ADRESSE COWI A/S Visionshuset Visionsvej 52 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 MARIAGER HAVN

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Kirkegade 14, 5884 Gudme.

RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Kirkegade 14, 5884 Gudme. RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Kirkegade 14, 5884 Gudme. Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 06-01-2016 DMR-sagsnr.: 2015-1296 Bygningsundersøgelse - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 1. december 2016 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup PCB i luften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej 47 8541 Skødstrup Sagsbehandler Bent Bukh Mobil: 2726 4792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Screening af PCB i luften på skoler Sagsnr.: 20131141

Læs mere

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger 30. juni 2015 604862_samlerapport_v1_mano_01-07-2015 Side 1 af 17 Titel: Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Rekvirent: PCB

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Faldsled Vandværk G e n e r a l F o r s a m l i n G

Faldsled Vandværk G e n e r a l F o r s a m l i n G Faldsled Vandværk G e n e r a l f o r s a m l i n g Beretning og regnskab 1/1-31/12 2009 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING Mandag d. 12 april kl. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497,

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere