NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE"

Transkript

1 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

2 BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato Udarbejdet af JTD Kontrolleret af LOV Godkendt af Beskrivelse HLP PCB-undersøgelse Ref \dok\D JTD

3 PCB-UNDERSØGELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Materialeprøvning Resultater Vurdering af resultater 2 3. Håndtering 2 4. Bortskaffelse 4 5. Referencer 4 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bygningstegninger med prøvetagningssteder Fotobilag Analyserapporter

4 1 1. INDLEDNING I forbindelse med planlagt nedrivning af bygværkerne 84 og 87 og sideudvidelse af bygværkerne 80, 82, 85 og 86 på strækningen Nr. Aaby-Middelfart, har Vejdirektoratet bedt Rambøll om, at foretage en undersøgelse af PCB i fuger mellem betonelementer og af PCB i maling på betonelementer. Bygværkerne er opført fra 1966 til Denne rapport beskriver den udførte PCB-undersøgelse, herunder beskrivelse af prøvetagningen, vurdering af analyseresultater samt retningslinjer i forhold til håndtering og bortskaffelse af PCBholdige byggematerialer. 2. MATERIALEPRØVNING PCB er en stofgruppe på i alt 209 forskellige stoffer, der blandt andet har været brugt som blødgører i maling og gummifuger. Stoffet blev anvendt i en periode fra omkring 1950 til 1977, hvor det blev forbudt at anvende PCB er i åben anvendelse i Danmark. Der har ved inspektion og gennemgang været fokus på bløde fuger mellem betonelementer, dilatationsfuger og malede betonelementer. Tabel 2.1 viser de observationer, der er gjort under inspektionen. På baggrund af inspektionen er der udtaget og indsendt stikprøver af materiale til analyse for indhold af PCB. Fugeprøver og malingprøver er udtaget med hobbykniv, og bladet er skiftet ved hver prøvetagning for at undgå indbyrdes forurening med PCB af prøverne. Prøverne er udtaget i lufttætte rilsanposer og indsendt til laboratoriet. Prøverne af fugemasse er analyseret for 7 indikator-pcb'er (PCB 7 ) af Eurofins Miljø A/S ved GC- MS. Prøverne af maling er analyseret for PCB 7 af Dansk Miljøanalyse A/S ved GC-MS. PCB 7 udgøres af stofferne PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB 180. Det totale indhold af PCB (PCB total ) estimeres som PCB 7 x 5. Bilag 1 viser tegninger af bygværkerne med markering af prøvetagningssteder. Fotodokumentation af prøvetagningsstederne fremgår af Bilag 2. Tabel 2.1 Inspektion materialeprøver - PCB. Bygværk Observation Udtagning af materialeprøve 80 Besigtiget nedefra. Korte, bløde fuger over sidefløjene. Cementfuger mellem elementerne i sidefløjene. Der er belysning i underføringen, men det Ja ser ud til at være støbt ind i betonen. Elementerne er ikke malede. Det var ikke muligt at besigtige fugerne mellem motorvejens dæk og sidefløje 82 Besigtiget nedefra. Korte, bløde fuger over sidefløjene. Cementfuger mellem elementerne i sidefløjene. Elementerne er ikke malede. Det var ikke muligt at besigtige fugerne mellem motorvejens dæk og sidefløje 84 Besigtiget oppefra og nedefra. Ingen bløde fuger observeret. Samlinger mellem vejbelægning og bjælker af sorte bitumen-fuger. Cementfuger omkring autoværn. 85 Besigtiget nedefra. Cementfuger mellem elementer i sidefløjene. Bløde fuger Ja mellem bjælkerne i motorvejens dæk. Der er malede betonelementer. 86 Besigtiget nedefra. Bløde fuger mellem elementerne i sidefløjene og mellem bjælkerne i motorvejens dæk. Der er malede betonelementer. 87 Besigtiget nedefra. Ingen bløde fuger observeret. Nej Ja Nej Ja

5 2.1 Resultater I Tabel 2.1 ses analyseresultaterne af de udtagne materialeprøver. Analyserapporter er vedlagt i Bilag 3. 2 Tabel 2.1 Analyseresultater materialeprøver - PCB. Bygværk Prøvenr. Lokalisering af prøve Materiale Analyseresultat PCB total [mg/kg] 80 P1 Over sidefløje Fugemasse 1,3 82 P2 Over sidefløje Fugemasse 0,47 85 P3 Sidefløj Maling i.p. 85 P4 Sidefløj Maling i.p. 85 P9 Sidefløj Maling i.p. 85 P10 Mellem bjælker Fugemasse i.p. 86 P5 Mellem sidefløje Fugemasse i.p. 86 P6 Mellem sidefløje Fugemasse i.p. 86 P7 Mellem sidefløje Fugemasse i.p. 86 P8 Sidefløj parallel med overpassage Maling i.p. 86 P11 Mellem bjælker Fugemasse i.p. i.p.: Ikke påvist indhold af PCB i prøven. 2.2 Vurdering af resultater Undersøgelsen er udført som stikprøver på fuger og maling på repræsentative dele af bygværkerne. Det er dog forbundet med usikkerhed at ekstrapolere undersøgelsesresultaterne til at være repræsentative for hele bygningsmassen. Med ovenstående usikkerhed in mente er omfanget af PCB-forekomster i bygværkerne vurderet i dette afsnit. Bygværkerne 80 og 82 er opført i 1970 og er på nær belysningen i bygværk 80 identiske. Der er anvendt en relativ lille mængde blød fugemasse, som indeholder PCB. Disse fuger skal håndteres og bortskaffes efter særlige regler se nedenfor. Bygværkerne 85 og 86 har bløde fuger mellem bjælkerne i motorvejens dæk og mellem sidefløjene. Disse fuger indeholder ikke PCB og er sandsynligvis udskiftet siden bygværkerne blev opført. Malingen anvendt til bygværkerne 85 og 86 indeholder ikke PCB og er sandsynligvis påført bygværkerne efter 1977, hvor anvendelsen af PCB ophørte. PCB kan "vandre" til andre materialer, som findes i nærheden af de PCB-holdige fuger f.eks. beton. Denne diffusion sker langsomt over mange år, men ved høje PCB-niveauer er det sandsynligt, at grænseværdien for farligt affald også vil være overskredet i de omgivende materialer. De målte PCB-koncentrationer er dog i dette tilfælde så lave, at det vurderes at være tilstrækkeligt med en grundig afrensning af fugen fra betonen. På Bilag 1 er det markeret, hvor der er påvist PCB-holdige materialer i bygværkerne. 3. HÅNDTERING I forbindelse med renovering kan håndværkere og arbejdere blive udsat for PCB gennem f.eks. indånding af støv og dampe eller ved optagelse gennem huden. Derfor skal der anvendes særlige værnemidler og foranstaltninger under udskæring og håndtering af de PCB-holdige materialer. Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om håndtering af PCB-holdige bygningsmaterialer /2/, Dansk Asbestforenings PCB-vejledning /3/ og BAR s Branchevejledning om PCB i bygninger /3/ hvorfra følgende fremhæves: Fra At-vejledningen fremhæves følgende: < 50 mg/kg: Sanering af PCB-holdige fuger og afrensning af beton:

6 3 Ved sanering af fuger og afrensning af beton, hvor der anvendes værktøj, der giver støv- og varmeudvikling, skal der benyttes: Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3. Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB fx butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL). Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5, ved støvende arbejde. Der skal anvendes specialværktøj med udsugning og støvfilter. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang afskærmes med en blød afskærmning og respektafstand på 10 meter. Arbejdet skal planlægges, så det ikke er til fare for andre, der udfører arbejdsopgaver på projektet. Det anbefales at vaske hænderne før spisning for at undgå at indtage støv, som kan indeholde PCB. I forbindelse med arbejdet med PCB-holdige materialer skal der træffes passende foranstaltninger til at undgå spredning af PCB til omgivelserne. Det er vigtigt, at affald fra saneringsarbejde, også støv og andet løst materiale, løbende opsamles og opbevares på en forsvarlig måde. Det er vigtigt, at PCB-affald opbevares i lukkede containere, så der ikke sker en udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Fjernelse af fuger og afrensning af beton udføres ofte med fræse- eller saveværktøjer, hvilket normalt giver anledning til støvudvikling. Støv fra saneringsarbejder kan indeholde PCB, og dette bør derfor i videst muligt omfang begrænses. Rengøring og løbende opsamling af støv/løst materiale foretages med specialstøvsuger. Arbejdsgiver skal sørge for passende instruktion om arbejdet, herunder farlighed, værnemidler, indretning af arbejdspladsen, bortskaffelse af affald mv.

7 4 4. BORTSKAFFELSE Ved bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som uforurenet, ikke-farligt og farligt /4/. Grænseværdierne er som følger: < 0,1 mg PCB total /kg: Kan genanvendelse efter nærmere regler og efter anmeldelse til kommunen. 0,1 mg PCB total /kg - 50 mg PCB 7 /kg: Kan bortskaffes som forbrændingsegnet affald eller evt. deponeres som inert/mineralsk affald. > 50 mg PCB total /kg: Skal behandles som farligt affald, dvs. afbrændes på særligt anlæg. I dette tilfælde kan affaldet bortskaffes til deponi (eksempelvis Klintholm I/S) eller brændes på et forbrændingsanlæg, der har tilladelse til at afbrænde PCB-holdigt affald. Kommunen skal i de enkelte tilfælde vurdere og give tilladelse til, at affaldet kan genanvendes i overensstemmelse med lovgivning hvis det vurderes at være miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen skal i regulativer eller ved konkret vurdering anvise, hvordan PCB-holdigt affald, der ikke kan genanvendes, skal bortskaffes. Affaldsproducenten skal overfor kommunen dokumentere, hvilke PCB-koncentrationer affaldet indeholder, hvis det tilgår et deponeringsanlæg. 5. REFERENCER /1/ PCB-holdige bygningsmaterialer. At-intern instruks nr. 19/2007. /2/ PCB-vejledning fra Asbestforeningen. /3/ Branchevejledning om PCB i bygninger-0311-ubj. /4/

8 Bilag 1 5

9 P1 Bløde fuger Prøvetagningssted fuger Bygværk 80 - Timsgyden

10 P2 Bløde fuger Prøvetagningssted fuger Bygværk 82 - Højagervej

11 Besigtiget område Bygværk 84 - Aulbyvej

12 Tilsvarende fuger ses på nordfacaden. P4 P9 P3 Bløde fuger Maling Prøvetagningssted maling Bygværk 85 - Staurbyvej

13 Tilsvarende fuger ses på østfacaden. P5-P7 er taget herfra. P5 Ser ud til at være udskiftet P8 P7 P6 Bløde fuger Prøvetagningsted fuger Maling Prøvetagningssted maling Bygværk 86 - Bogensevej

14 Besigtiget område Bygværk 87 - Jyllandsvej

15 6 Bilag 2

16 Fotobilag - PCB Foto 1. Bygværk 80, fra syd. Foto 2. Bygværk 80, fra nord. Foto 3. Bygværk 80, samling ml. dæk og fløje. Foto 4. Bygværk 80, prøvetagningsted P1. Foto 5. Bygværk 80. Foto 6. Bygværk 80.

17 Fotobilag - PCB Foto 7. Bygværk 80, lysarmatur. Foto 8. Bygværk 80. Foto 9. Bygværk 80, cementfuge. Foto 10. Bygværk 80, betonbjælke. Foto 11. Bygværk 80, cementfuger. Foto 12. Bygværk 82, fra syd.

18 Fotobilag - PCB Foto 13. Bygværk 82, fra nord. Foto 14. Bygværk 82. Foto 15. Bygværk 82. Foto 16. Bygværk 82. Foto 17. Bygværk 82, prøvetagningssted P2. Foto 18. Bygværk 82, fuge ml. betondæk og fløj.

19 Fotobilag - PCB Foto 19. Bygværk 84, fra syd. Foto 20. Bygværk 84. Foto 21. Bygværk 84, fuge ml. søjle og dæk. Foto 22. Bygværk 84. Foto 23. Bygværk 84. Foto 24. Bygværk 84.

20 Fotobilag - PCB Foto 25. Bygværk 84. Foto 26. Bygværk 84. Foto 27. Bygværk 84. Foto 28. Bygværk 84. Foto 29. Bygværk 84, fra nord. Foto 30. Bygværk 85, fra syd.

21 Fotobilag - PCB Foto 31. Bygværk 85, fra nord. Foto 32. Bygværk 85, fra nord, prøvetagningssted P3. Foto 33. Bygværk 85. Foto 34. Bygværk 85, fra syd, prøvetagningssted P4. Foto 35. Bygværk 85, fra syd, P4. Foto 36. Bygværk 85, fra syd, prøvetagningssted P9.

22 Fotobilag - PCB Foto 37. Bygværk 86, fra øst. Foto 38. Bygværk 86, fra vest. Foto 39. Bygværk 86, fra vest. Foto 40. Bygværk 86, prøvetagningssted P5. Foto 41. Bygværk 86, P5. Foto 42. Bygværk 86, prøvetagningsted P6.

23 Fotobilag - PCB Foto 43. Bygværk 86, prøvetagningsted P7 og P8. Foto 44. Bygværk 86, P8. Foto 45. Bygværk 86. Foto 46. Bygværk 87, fra sydvest. Foto 47. Bygværk 87. Foto 48. Bygværk 87.

24 Fotobilag - PCB Foto 49. Bygværk 87. Foto 50. Bygværk 85, prøvetagningsted P10. Foto 51. Bygværk 86, prøvetagningssted P11.

25 Fotobilag - PCB FOTO 1. BYGVÆRK 80, FRA SYD. 1 FOTO 2. BYGVÆRK 80, FRA NORD. 1 FOTO 3. BYGVÆRK 80, SAMLING ML. DÆK OG FLØJE. 1 FOTO 4. BYGVÆRK 80, PRØVETAGNINGSTED P1. 1 FOTO 5. BYGVÆRK FOTO 6. BYGVÆRK FOTO 7. BYGVÆRK 80, LYSARMATUR. 2 FOTO 8. BYGVÆRK FOTO 9. BYGVÆRK 80, CEMENTFUGE. 2 FOTO 10. BYGVÆRK 80, BETONBJÆLKE. 2 FOTO 11. BYGVÆRK 80, CEMENTFUGER. 2 FOTO 12. BYGVÆRK 82, FRA SYD. 2 FOTO 13. BYGVÆRK 82, FRA NORD. 3 FOTO 14. BYGVÆRK FOTO 15. BYGVÆRK FOTO 16. BYGVÆRK FOTO 17. BYGVÆRK 82, PRØVETAGNINGSSTED P2. 3 FOTO 18. BYGVÆRK 82, FUGE ML. BETONDÆK OG FLØJ. 3 FOTO 19. BYGVÆRK 84, FRA SYD. 4 FOTO 20. BYGVÆRK FOTO 21. BYGVÆRK 84, FUGE ML. SØJLE OG DÆK. 4 FOTO 22. BYGVÆRK FOTO 23. BYGVÆRK FOTO 24. BYGVÆRK FOTO 25. BYGVÆRK FOTO 26. BYGVÆRK FOTO 27. BYGVÆRK FOTO 28. BYGVÆRK FOTO 29. BYGVÆRK 84, FRA NORD. 5 FOTO 30. BYGVÆRK 85, FRA SYD. 5 FOTO 31. BYGVÆRK 85, FRA NORD. 6 FOTO 32. BYGVÆRK 85, FRA NORD, PRØVETAGNINGSSTED P3. 6 FOTO 33. BYGVÆRK FOTO 34. BYGVÆRK 85, FRA SYD, PRØVETAGNINGSSTED P4. 6 FOTO 35. BYGVÆRK 85, FRA SYD, P4. 6 FOTO 36. BYGVÆRK 85, FRA SYD, PRØVETAGNINGSSTED P9. 6 FOTO 37. BYGVÆRK 86, FRA ØST. 7 FOTO 38. BYGVÆRK 86, FRA VEST. 7 FOTO 39. BYGVÆRK 86, FRA VEST. 7 FOTO 40. BYGVÆRK 86, PRØVETAGNINGSSTED P5. 7 FOTO 41. BYGVÆRK 86, P5. 7 FOTO 42. BYGVÆRK 86, PRØVETAGNINGSTED P6. 7 FOTO 43. BYGVÆRK 86, PRØVETAGNINGSTED P7 OG P8. 8 FOTO 44. BYGVÆRK 86, P8. 8 FOTO 45. BYGVÆRK FOTO 46. BYGVÆRK 87, FRA SYDVEST. 8 FOTO 47. BYGVÆRK FOTO 48. BYGVÆRK FOTO 49. BYGVÆRK FOTO 50. BYGVÆRK 85, PRØVETAGNINGSTED P10. 9 FOTO 51. BYGVÆRK 86, PRØVETAGNINGSSTED P11. 9

26 7 Bilag 3

27 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Rambøll Danmark A/S Registernr.: C55176 Kundenr.: Poulsgade 6-8 Ordrenr.: Herning Prøvenr.: C Sagsnr.: Att.: JTD Modt. dato: Rekvirent...: Prøvested...: Prøvetype...: Prøvemærke...: Prøveudtagning...: Prøvetager...: Kundeoplysninger.: ANALYSERAPPORT Rambøll Danmark A/S Poulsgade 6-8, 7400 Herning Nr. Åby, Middelfart Materiale P1 Rekvirenten (JTD) Sidenr.: 1 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: grænse Metoder (%) PCB'er PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Sum af 7 PCB (excl. LOQ) 0.26 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Total PCB (faktor 5) 1.3 mg/kg * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

28 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Rambøll Danmark A/S Registernr.: C55176 Kundenr.: Poulsgade 6-8 Ordrenr.: Herning Prøvenr.: C Sagsnr.: Att.: JTD Modt. dato: Rekvirent...: Prøvested...: Prøvetype...: Prøvemærke...: Prøveudtagning...: Prøvetager...: Kundeoplysninger.: ANALYSERAPPORT Rambøll Danmark A/S Poulsgade 6-8, 7400 Herning Nr. Åby, Middelfart Materiale P2 Rekvirenten (JTD) Sidenr.: 2 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: grænse Metoder (%) PCB'er PCB nr. 28 <0.01 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 180 <0.01 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Sum af 7 PCB (excl. LOQ) 0.09 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Total PCB (faktor 5) 0.47 mg/kg * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

29 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Rambøll Danmark A/S Registernr.: C55176 Kundenr.: Poulsgade 6-8 Ordrenr.: Herning Prøvenr.: C Sagsnr.: Att.: JTD Modt. dato: Rekvirent...: Prøvested...: Prøvetype...: Prøvemærke...: Prøveudtagning...: Prøvetager...: Kundeoplysninger.: ANALYSERAPPORT Rambøll Danmark A/S Poulsgade 6-8, 7400 Herning Nr. Åby, Middelfart Materiale P5 Rekvirenten (JTD) Sidenr.: 3 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: grænse Metoder (%) PCB'er PCB nr. 28 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 52 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 101 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 118 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 138 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 153 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 180 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Sum af 7 PCB (excl. LOQ) # mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Total PCB (faktor 5) 0.00 mg/kg * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

30 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Rambøll Danmark A/S Registernr.: C55176 Kundenr.: Poulsgade 6-8 Ordrenr.: Herning Prøvenr.: C Sagsnr.: Att.: JTD Modt. dato: Rekvirent...: Prøvested...: Prøvetype...: Prøvemærke...: Prøveudtagning...: Prøvetager...: Kundeoplysninger.: ANALYSERAPPORT Rambøll Danmark A/S Poulsgade 6-8, 7400 Herning Nr. Åby, Middelfart Materiale P6 Rekvirenten (JTD) Sidenr.: 4 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: grænse Metoder (%) PCB'er PCB nr. 28 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 52 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 101 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 118 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 138 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 153 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 180 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Sum af 7 PCB (excl. LOQ) # mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Total PCB (faktor 5) 0.00 mg/kg * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

31 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Rambøll Danmark A/S Registernr.: C55176 Kundenr.: Poulsgade 6-8 Ordrenr.: Herning Prøvenr.: C Sagsnr.: Att.: JTD Modt. dato: Rekvirent...: Prøvested...: Prøvetype...: Prøvemærke...: Prøveudtagning...: Prøvetager...: Kundeoplysninger.: ANALYSERAPPORT Rambøll Danmark A/S Poulsgade 6-8, 7400 Herning Nr. Åby, Middelfart Materiale P7 Rekvirenten (JTD) Sidenr.: 5 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: C Prøve ID: Detekt. Um Prøvemærke: grænse Metoder (%) PCB'er PCB nr. 28 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 52 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 101 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 118 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 138 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 153 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS PCB nr. 180 <1.0 mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Sum af 7 PCB (excl. LOQ) # mg/kg 0.01 M0303 GC/MS Total PCB (faktor 5) 0.00 mg/kg * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 05. december 2011 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Hanne Jensen Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

32 Skelstedet5,Trørød DK-2950Vedbæk (+45) dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Rambøll Poulsgade Herning Att: Jacob Damsgaard Vor Journal nr.: Antal prøver modtaget: 4 prøver Dato for modtagelse: Analyse: Metode: PCB i maling Se bilag Analyseresultater Prøvens mærkning PCB 7 -indhold. mg/kg (ppm) Detektions grænse Måleusikkerhed PCB total -indhold. mg/kg (ppm) P3 < 0,014 0,014 +/- 15% - P4 < 0,014 0,014 +/- 15% - P8 < 0,014 0,014 +/- 15% - P9 < 0,014 0,014 +/- 15% - Der er ikke konstateret PCB i de analyserede prøver. Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet Venlig hilsen Kristoffer Kampmann

33 Dansk MiljøAnalyse Bilag: [ Metodebeskrivelse. Prøveforberedelse og analyse af maling for PCB ] Ved modtagelsen bliver prøven registreret og opbevaret i samme emballage, som den er ankommet i, indtil den bliver analyseret. Hvis tiden fra modtagelsen til analysen påbegyndes overskrider 4 timer, opbevares prøven på køl (4 C) indtil analysen påbegyndes. Forberedelse og analyse: Emballagen åbnes og malingen skrappes af. Malingen findeles mest muligt, dog højst i 1x1 mm stykker. Fra den samlede prøve udtages 1,0g, der afvejes nøjagtigt på analysevægt med fire decimaler. Prøven afvejes direkte i 10 ml vial, hvorefter der tilsættes 5,0 ml ekstraktions middel bestående af 50 % n-hexan og 50 % acetone. Vialen lukkes og sættes i ultralydsbad i 15 min (EPA 8082A-2, EPA 3550). Efter endt ultralydsbehandling åbnes vialen og prøven fortyndes 10, 100, 1000 gange og analyseres herefter på GC-MS efter metode SNV Ved GC-MS bestemmes koncentrationen af 7 PCB congener: 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. Grænseværdierne for de enkelte congener er 0,002 mg/kg. Den samlede grænseværdi for summen af de 7 PCB congener i prøven er 0,014 mg/kg. Summen af de 7 congener multipliceres med er omregningsfaktor svarende til den arochlor forbindelse prøven indeholder. For at bestemme hvilken arochlorforbindelse der er i prøven sammenlignes der med standard chormatogrammer. Der benyttes følgende omregningsfaktorer: Produkt Arochlor Arochlor Arochlor Arochlor Omregningsfaktor 8,2 5,3 3,5 3,0 Hvis det ikke er muligt at identificerer en arochlor forbindelse multipliceres der med den højeste omregningsfaktor på Side 2 af 2 J.nr

34 Analyserapport P11 P10 Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Vejdirektoratet, Middelfart-Nr. Aaby Poulsgade 8 Sags nr.: Herning Sagsbeh.: Jacob Tørring Damsgaard Udt.dato: Prøvetager: JTD Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 2 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Grå fuge Grå fuge Emballage m/r m/r Enhed Metode Detektionsgrænse Prøvetager Rekvirent Rekvirent Prøve ID Bogensevej Staurbyvej Parameter Usikkerhed PCB 28 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % PCB 52 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % PCB 101 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % PCB 118 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % PCB 138 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % PCB 153 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % PCB 180 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 mg/kg +/- 15 % Sum af 7 PCB # # mg/kg beregnet PCB totalindhold # # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor - - Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Bente Sørensen Ledende laborant Trine Jørgensen Laborant Højvang Miljølaboratorium A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side - 1 af 1

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Titel: Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere