DF December vilkår for fritidshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus"

Transkript

1 DF December 2013 vilkår for fritidshus

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, orupvang 4, 2750 allerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. Topdanmark, Danske ank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske ank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske ank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske ank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, orupvang 4, 2750 allerup, VR-nr

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Fritidshusforsikringen....4 Et par ord om skadehjælp Skadehjælp 24 timer i døgnet...5 Har du spørgsmål til forsikringen?...5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Ejerskifte Selvrisiko Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Voldgift Lovgivning Vejledning i brug af dækningsskemaer Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning Lejerskade 18. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Særlige erstatningsregler Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo Skadeopgørelse - ygning 22. Hvordan erstattes skaderne? Oprydnings omkostninger Anvendelige rester Forøgede byggeudgifter Restværdierstatning etaling af erstatning Udgifter til redning, flytning og huslejetab Skadeopgørelse - Indbo 29. Hvordan erstattes skaderne? Udgifter til redning, oprydning samt ud- og indflytning Forsikringssum - underforsikring Husejeransvar i tilknytning til kasko 32. Hvornår er man ansvarlig? Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket? Særlige regler Retshjælp i tilknytning til kasko 36. Retshjælp Ordforklaring Side 3

4 Et par ord om Fritidshusforsikringen Fritidshusforsikringen er en kombineret forsikring, der kan indeholde såvel dækning for bygning som dækning for indbo. Forsikringen kan desuden bestå af flere deldækninger. I det følgende er indholdet af fritidshusforsikringen kort beskrevet og visse af forsikringens fordele er fremhævet. På policen kan du se, hvilke dækninger du har. Fritidshusforsikringen dækker jf. dækningsskema for bygning punkt 17 og dækningsskema for indbo punkt 21. rand* for bygning dækker forsikringsstedets bygninger og visse faste installationer og udstyr i tilfælde af brandskade og kortslutning. Kasko for bygning 1. dækker i tilknytning til branddækningen direkte skade ved storm. snetryk. vandskade som følge af voldsomt sky-/tøbrud. udstrømning af vand, olie og kølevæske. frostsprængning. brud på glas og sanitet. indbrudstyveri og tilknyttet hærværk. væltende ting, der udefra forårsager skade. andre pludselige skader. 2. På fritidshusforsikringen gælder der en fast selv risiko ved glas- og sanitetsskade. Forsikringen dækker tillige skader på glaskeramiske komfurplader. 3. Lejerskadedækning dækker uden merpræmie visse skader forvoldt af lejere, som har lejet fritidshuset i henhold til en lejekontrakt. Også på lejerskadedækningen gælder der en selvrisiko. Svamp og insekt for bygning dækker direkte skader ved angreb af aktive træ- eller murødelæggende svampe og ved angreb af træødelæggende insekter. Rør for bygning 1. dækker direkte skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer i huset eller fra stikledninger. 2. skade på rørinstallationer i huset, erstattes altid med nyværdi. yggedækning dækker uden ekstra betaling bygninger under opførelse, til- eller ombygning i tilfælde af brandskade, stormskade og skypumpe. Dækningen er tilknyttet brand* for bygning, men gælder kun, hvis det fremgår af policen. Der er mulighed for at oprette en mere ideel forsikringsdækning, når et fritidshus nyopføres, bygges om eller til. Kontakt din bank for oprettelse af Entrepriseforsikring. Husejeransvar dækker uden ekstra betaling husejeransvar. Hus ejeransvarsdækningen erstatter den skade den sikrede, som ejer af den forsikrede ejendom, er ansvarlig for. Dækningen er tilknyttet kasko. Retshjælp dækker visse omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Retshjælpsdækningen har særlige regler om selvrisiko. Fritidshus indbo dækker 1. cykler fordelagtigt. ingen summæssig begrænsning på cyklens værdi. eneuheld dækkes på cykler. 2. uden merpræmie også skader forvoldt af anvist lejer. 4

5 Vær dog opmærksom på reglerne om selvrisiko ved disse skader. Læs nærmere om fritidshusforsikringen i vilkårene. Med fritidshusforsikringen får du desuden 1. meddækket huslejetab, hvis et udlejet fritidshus bliver ubeboeligt som følge af en dækningsberet tiget skade, og når en lejekontrakt kan fremvises. 2. meddækket rimelige merudgifter til afholdelse af tilsvarende egen ferie, hvis ferien var påbegyndt eller umiddelbart var nært forestående efter en dækningsberettiget skade. Denne dækning er beløbsbegrænset. 3. mulighed for at tilknytte en særdeles billig Tophjælp Fritidshus fra Danske Forsikring. Det er en redningshjælp, som bl.a. dækker udgifter til oprydning og tildækning i fritidshuset ved skade. pumpearbejde ved vandskade. Dette giver dig professionel redningshjælp døgnet rundt. garanti for redningshjælp indenfor 1 time under normale vejr- og trafikforhold. Kommer hjælpen senere, får du efter anmodning tilbagebetalt præmien for Tophjælp Fritidshusdækningen for det seneste år. Læs nærmere om dette i vilkårene for Tophjælp Fritidshus fra Danske Forsikring. Et par ord om skadehjælp Skadehjælp 24 timer i døgnet Du kan anmelde skader på eller ringe til vores skadehjælp på telefon Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Danske Forsikring hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police. Fælles vilkår De ord, der er markeret med * er nærmere beskrevet i ordforklaringen, som er en del af selve vilkårene. Ordforklaringen findes bagerst i vilkårene. 1. Hvem er sikret? A ygning Forsikringen omfatter 1. forsikringstageren* som ejer eller bruger af ejendommen. 2. byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter bygning under opførelse, tilbygning eller ombygning. 3. medhjælp ved pasning af ejendommen, men alene i forbindelse med ansvar for skader, der hører under husejeransvarsforsikringen. 4. ny ejer i 14 dage efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke har tegnet anden forsikring. Indbo Forsikringen omfatter 1. forsikringstageren*. 2. forsikringstagerens* husstand, dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos 5

6 forsikringstageren*, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren* eller hjemmeboende børn. ofællesskab be stående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens* helårsadresse. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 3. medhjælp, som sikrede* har ansat i hushold ningen til pasning af børn og ejendommen. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens* helårsadresse. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen er alene dækket i forbindelse med ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen, og alene i forbindelse med handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens* husførelse. 2. Hvor dækker forsikringen? A ygning Forsikringen dækker det forsikringssted, der er anført i policen. Indbo Forsikringen dækker 1. på forsikringsstedet. 2. midlertidigt uden for forsikringsstedet. 3. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med præmien opkræves evt. stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. D E F Forsikringstageren* betaler alle udgifter ved opkrævningen. eløbet opkræves med angivelse af sidste ret tidige betalingsdag. Påkrav om betaling sendes til den opgivne be talingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Danske Forsikring underrettes hurtigst muligt. etales beløbet ikke rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring udsender, opkræves gebyr. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. etales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Danske Forsikring efter retspleje loven foretage udlæg - uden dom - for den del af præmien, renter, andre omkostninger - herunder advokatomkostninger, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning. 4. Gebyr Hvilke gebyrer? Danske Forsikring har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Danske Forsikrings prisliste på men kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. 5. Indeksregulering A Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i police eller vilkår samt rykker gebyr indeksreguleres en gang om året den 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. Præmien indeksreguleres ved den førstkommende opkrævning i kalenderåret. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i løntallet*. 6

7 6. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Danske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Danske Forsikrings prisliste på eløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler se punkt D. Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter Danske Forsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, for eksempel ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Danske Forsikring skal have skriftlig besked inden. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler se punkt D. Ændring af vilkår og pris 1. Danske Forsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændre Danske Forsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler se punkt D. D Særligt om fritidshusforsikringen 1. Danske Forsikrings accept af opsigelse af bygningsbrandforsikringen forudsætter samtykke fra de tinglyste rettighedshavere, hvis ikke ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et selskab, der har tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring. 2. Danske Forsikring kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for forladte bygninger*. I forhold til de tinglyste rettighedshavere ophører Danske Forsikrings ansvar med 14 dages varsel. 7. Ret til besigtigelse Danske Forsikring har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 8. Flytning og risikoændring A Af hensyn til præmieberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Danske Forsikring underrettes hvis: ygning 1. der sker ombygninger. 2. bygningsarealet på policen ændres ved ny- eller tilbygninger. 3. bygningerne anvendes til andet end beboelse. 4. tagbelægningen ændres. 5. der sker overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme. Danske Forsikring skal underrettes, inden arbejdet sættes i gang. Indbo 1. fritidshusets tagbeklædning ændres. 2. fritidshuset anvendes til andet end beboelse. 7

8 D E F Når Danske Forsikring er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Danske Forsikring ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede* at miste retten til erstatning helt eller delvist. For de tinglyste rettighedshavere i ejendommen ophører Danske Forsikrings ansvar med 14 dages varsel. Husk også at underrette Danske Forsikring, hvis forsikringstagerens* helårsadresse ændres. 9. Ejerskifte ygning A Danske Forsikring skal straks have meddelelse, hvis der sker ejerskifte. 1. Ved ejerskifte er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 14 dage. 2. Hvis en forsikringstager* dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, med mindre den ønskes ændret eller ophævet. Danske Forsikring skal dog have meddelelse. Dækningen for bygningsbrand fortsætter dog, indtil det dokumenteres, at Danske Forsikring ikke længere hæfter overfor de tinglyste rettighedshavere i ejendommen. Indbo Hvis fritidshuset sælges, skal det straks med deles Danske Forsikring. 10. Selvrisiko A Er forsikringen tegnet med selvrisiko, betaler forsikringstageren*, efter at erstatningsberegningen har fundet sted, den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. D E F G Danske Forsikring lægger ikke selvrisiko ud. Forsikringstageren* behandler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisiko beløbet. Hvis en og samme forsikringstager* har flere forsikringer i Danske Forsikring, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. Der gælder særlige selvrisikobestemmelser for følgende dækninger: Glas og sanitet 923 kr. (2010) Lejerskade 923 kr. (2010) ykler 923 kr. (2010) Retshjælp jf. de særlige vilkår De aktuelle beløb fremgår af policen. Er forsikringen tegnet med en højere selvrisiko, er det dog denne selvrisiko, der gælder ved lejerskade. 11. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 12. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af 8

9 1. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. 3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, me dicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssig og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelleratordrift. 13. Ankenævn A Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede* og Danske Forsikring om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede* klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon , mellem kl. 10 og 13. Klager til ankenævnet skal indsendes på et sær ligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede* helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a. Danske Forsikring. b. Ankenævnet for Forsikring. 14. Voldgift A Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren* og Danske Forsikring om skadens opgørelse, kan såvel forsikringstageren* som Danske Forsikring forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd. D Forsikringstager* og Danske Forsikring vælger hver sin vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, hvor der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opgørelsen er endelig og bindende for forsikringstageren* og Danske Forsikring og kan ikke indbringes for domstolene. Udgifterne til vurderingsmændene og opmanden fastsættes og fordeles af voldgiftsretten. 15. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler, og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. 16. Vejledning i brug af dækningsskemaer I punkterne er det beskrevet, hvad der er omfattet af fritidshusforsikringen, hvilke skader den dækker, og de undtagelser og begrænsninger der gælder. I dækningsskemaets vandrette felter øverst på skemaet er de skadetyper anført, som forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og be grænsninger, der gælder inden for de enkelte typer skader. Til venstre og lodret i skemaet står, hvad der er omfattet af forsikringen, og hvad der ikke er omfattet. 9

10 17. Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning = dækket = ikke dækket Hvilke skader er dækket Den direkte skade opstået i forsikringstiden på det forsikrede ved 1. rand* og kortslutning* 1. rand*, og smeltning af ting, der er imprægneret mod brand*. 2. Lynnedslag*. 3. Eksplosion og tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning. 4. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af sprængstoffer. 5. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 6. randslukningsskade* og forsikrede ting, der bortkommer under en brandskade. 7. Kortslutning*. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1. Driftstab eller andet indirekte tab. 2. ygningstilbehør, bygningsdele og faste anlæg/instal lationer*, der er af erhvervsmæssig art eller skade fra disse anlæg. 3. lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. 4. Gulvbelægninger, der enten ikke er limet fast til et underlag eller ikke er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv. 5. Nedgravede svømmebassiner, der ikke fremgår af policen. 6. Anlæg til vedvarende energi, der ikke fremgår af policen. 7. Vindmøller. Hvad omfatter forsikringen 1. Skade forårsaget ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet, anses ikke for brandskade. 2. kortslutningsskade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse eller manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. 3. kortslutningsskade som følge af installation eller anvendelse i strid med stærkstrømsreglementet. 4. kortslutningsskade der er dækket af garanti. 5. Skade ved rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Som elektrisk fænomen kan fx nævnes induktion og overspænding fra tordenvejr. Induktion og overspænding sidestilles med kortslutningsskade og erstattes efter reglerne for disse. ygninger inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv* med sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer*. Ved kortslutningsskade dækkes kun skade på den faste el-installation* og el-motorer på indtil 25 hk samt el-ure, styreenheder o.lign. Verandaer, altaner, udhuse, garager, carporte, terrasser eller lignende bygninger af træ. D Skjulte installationer*, herunder stikledninger*. E Ruder og andet glas, der er nagelfast på bygninger samt sanitet. F Kunstnerisk udsmykning af bygninger samt haveskulpturer. G Flagstænger og antenner, grundvandspumper og hegn, dog ikke levende. H Haveanlæg, herunder terrasser, drivhuse og indkørsel udført af betonbelægning. I yggedækning Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning ygninger under opførelse inkl. fundament til en dybde af 1 m. under jordlinien eller under kældergulv, herunder bygningsmaterialer der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen, tilbygningen eller ombygningen. Herunder større reparationer som fx udskiftning af tagbeklædning. Kortslutning* dækkes ikke. 10

11 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning = dækket = ikke dækket 2. Kasko - anden bygningsbeskadigelse 1. Storm*, herunder skypumpe og evt. samtidig forvoldt nedbørsskade. 2. Snetryk. 3. vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. 4. Skade som følge af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. 5. Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder vand-, varme-, sanitetsinstallationer og køle- og fryseanlæg. 6. I frostperioder skal rør, beholdere mv. holdes tømte for vand, hvis huset er uopvarmet. a. Frostsprængning af røranlæg, der tilfører eller indgår i bygningens vand-, varme- og sanitetsinstallationer samt skade på tilknyttede installationer, herunder skade på kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, wc-kummer og -cisterner, når skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. b. vandskade som følge af frostsprængning af rør og installationer når skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 7. rud på glas, der er monteret som bygningsdel samt brud på fastmonteret sanitet. 8. Indbrudstyveri eller forsøg på det samt hærværk. 9. Væltende eller nedstyrtende ting, der udefra beskadiger det forsikrede. 10. Pludselige skader*, som ikke er undtaget eller nævnt i de foregående punkter. ortset fra skader der er omfattet af garanti. 1. Skade, der skyldes det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. 2. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre det skyldes tilfældigt teknisk svigt (fx i en grundvandspumpe). 3. Udgifter til reparation af tærede røranlæg mm. samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. 4. Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. 5. Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand eller forårsaget af vand fra tagrender eller disses nedløbsrør. 6. Vandskade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 7. Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton samt frost skade på udendørs springvand, svømmebassin og dertil hørende installationer samt udgifter til optøning. 8. Skader, der skyldes dryp, udsivning, revnedannelser ved frost, tæring, sætning, trafikrystelser, dyr der gnaver eller bygger reder eller lignende skader. 9. Skader som opstår ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse fx ridser, skrammer eller tilsmudsning ved spild af fødevarer o.l. 10. Skader forvoldt af lejere eller lånere, se dog punkt Skade på bygningsdele der er nævnt i ordforklaringen under ygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv *, samt dækningsskemaets punkt F, G, og H, hvis de hører til bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. Kun bygninger og anlæg på muret eller støbt fundament eller betonblokke er dækket. Telte, boble- og presenningshaller, baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser, overdækninger, projektører og skilte dækkes ikke. Vedvarende energianlæg* dækkes, når det fremgår af policen. Kun bygninger og anlæg på muret eller støbt fundament eller betonblokke er dækket. Kun hvis der er brud på glas eller sanitet. Ridsning, afskalning eller lignende skade der ikke kan betegnes som brud dækkes ikke, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig. Skade i forbindelse med reparation eller ombygning dækkes ikke. Punkteringer og andre utætheder i termoruder dækkes ikke. Glas i drivhuse er kun dækket ved brandskade. Vær opmærksom på de særlige selvrisikobestemmelser i punkt 10 F. Kun genstande, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke er dækket. Kun håndværkeres ødelæggelse under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade er dækket. Kun storm*, herunder skypumpe og evt. samtidigt forvoldt nedbørsskade er dækket. Det er en forudsætning, at projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen, at projektet er godkendt af byggemyndighederne, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis, samt at glas og sanitet er monteret i bygningen. 11

12 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning = dækket = ikke dækket = ikke relevant Hvilke skader er dækket Den direkte skade opstået i forsikringstiden på det forsikrede ved 3. Svamp og insekt Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning Angreb af træ- eller murødelæg gende svampe eller angreb af træ øde læggende insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Ved angreb af træødelæggende insekter er det en betingelse for dækning, at skaden har medført en svækkelse af træets bæreevne. 4. Rør Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning Skade på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer* i huset eller fra stikledninger* til gas-, vand-, varme- eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen, herunder rørledninger mellem flere bygninger på samme grund eller mellem huset og septik- eller trixtanken. Reparation af den utæt hed der er årsag til udsivningen samt udgifter til retablering efter en dækningsberettiget skade. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1. Driftstab eller andet indirekte tab. 2. ygningstilbehør, bygningsdele og faste anlæg/instal lationer*, der er af erhvervsmæssig art eller skade fra disse anlæg. 3. lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. 4. Gulvbelægninger, der enten ikke er limet fast til et underlag eller ikke er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv. 5. Nedgravede svømmebassiner, der ikke fremgår af policen. 6. Anlæg til vedvarende energi, der ikke fremgår af policen. 7. Vindmøller. 1. Skade, forårsaget af råd* eller rådborebiller. 2. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 3. Skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. 4. Skade på sternbeklædning, tagudhæng, vindskeder og de tilhørende dæklister. 5. Skade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender. 6. Skade, som følge af materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl. Er fejlen begået før ejendommen overtages af forsikringstager*, er denne dog dækket, hvis sikrede* ikke vidste eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 1. Skade, som er konstateret inden rørdækningen er trådt i kraft. 2. Hvis der foretages ændring i installationen, uden Danske Forsikring er underrettet, før arbejdet udføres. 3. Skade på kedler og beholdere, der er mere end 10 år gamle. 4. Skade på de bygningsdele, der er nævnt i ordforklaringen under ygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv *, samt dækningsskemaets punkt F, G, og H, hvis de hører til bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 5. Frostsprængning og vandskade som følge heraf. ygninger inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv* med sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer*. Kun bygninger og anlæg der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. Verandaer, altaner, udhuse, garager, carporte, terrasser eller lignende bygninger af træ. D Skjulte installationer*, herunder stikledninger*. Kun bygninger og anlæg der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. E Ruder og andet glas, der er nagelfast på bygninger samt sanitet. F Kunstnerisk udsmykning af bygninger samt haveskulpturer. G Flagstænger og antenner, grundvandspumper og hegn, dog ikke levende. Kun genstande der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. H Haveanlæg, herunder terrasser, drivhuse og indkørsel udført af betonbelægning. I yggedækning Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning ygninger under opførelse inkl. fundament til en dybde af 1 m. under jordlinien eller under kældergulv, herunder bygningsmaterialer der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen, tilbygningen eller ombygningen. Herunder større reparationer som fx udskiftning af tagbeklædning. Kun håndværkeres ødelæggelse under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade er dækket. Kun håndværkeres ødelæggelse under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade er dækket. 12

13 Lejerskade i tilknytning til kasko for fritidshusforsikring - bygning samt fritidshusforsikring - indbo 18. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter skade forvoldt af lejere, som er anvist enten gennem et udlejningsbureau eller gennem en lejekontrakt med depositum. 19. Hvilke skader er dækket? A ygning 1. Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld. 2. Hærværk på fritidshuset forvoldt af lejere. 3. Huslejetab, som udlejer kan få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode, dog højst 1 år. Indbo 1. Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld. 2. Hærværk på indbo forvoldt af lejere. 3. Tyveri af indbo begået af lejere. 4. Huslejetab, som udlejer kan få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode, dog højst 1 år. 20. Særlige erstatningsregler Ved skader forvoldt af lejere gælder en særlig selv risiko, se punkt 10 F og G. 13

14 21. Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo = dækket = ikke dækket = ikke relevant Hvilke skader er dækket 1. rand* rand* samt lynnedslag*, eksplosion, smeltning af brand imprægnerede ting, pludselig tilsodning fra opvarmning, nedstyrtning af eller fra fly, brandslukningsskader og bortkomst under brand*. 2. Kortslutning* Skader på maskiner og apparater som følge af kortslutning* i disse. 3. Indbrudstyveri Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, opholdsrum eller lokale. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen omfatter ikke 1. ting, der fast hører til helårsboligen. 2. penge, værdipapirer, mønt- og samlinger, guld, sølv (herunder bestik), platin, perler, ædelstene og smykker. 3. ting, der fast hører til i båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 4. motorkøretøjer, campingvogne, både og fly samt dele og tilbehør til disse, der ikke direkte er nævnt i dækningsskemaet. 5. windsurfere. 6. ting, der opmagasineres uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt her, og som fast hører til fritidshuset, hvis de sikrede* ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen dækker ikke 1. svidning, overophedning eller smeltning, fx pga. gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet. 2. brandskade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme fx ved strygning, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 3. skade ved lynnedslag*, når der ikke på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Forsikringen dækker ikke 1. skade på nedslidte eller udtjente ting. 2. skade, som er omfattet af garanti. 3. skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening. 4. skade, der skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion, når årsagen er de sikredes forsømmelse. 5. skade, der er dækket af en husforsikring. Forsikringen dækker ikke 1. i hotelværelse, kahyt eller togkupe, hvis det ikke kan konstateres, at låse, døre e.l. er brudt op, se dog kolonne 4. Simpelt tyveri. 2. tyveri fra biler, campingvogne, telte, både eller fly, se dog kolonne 4 Simpelt tyveri. Privat indbo, fødevarer, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber (også motoriserede på under 15 hk). rand* eller forkulning af vasketøj i vaskemaskine er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj med tilbehør. Højst 5 % af forsikringssummen ved indbrud i udhuse og garager. Særligt indbo. Antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, foto- og filmudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, radio-, grammofon-, forstærker-, bånd optager-, video-, tv-udstyr og cd-afspiller (herunder plader, cd-ere, bånd og kassetter), pelsværk, skind, våben, vin og spiritus. Kun radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video-, tv-udstyr og cdafspiller. Højst 25 % af forsikringssummen. Forsikringen dækker ikke i udhuse og garager. D ykler. Kun hvis stelnummeret kan oplyses. E Knallerter. F Kanoer, kajakker og andre både indtil 5,5 m s længde med tilbehør (påhængsmotor dog højst 3 hk), når de befinder sig på ejendommen. 14

15 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo 4. Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra bygning, opholdsrum eller lokale, der ikke var forsvarligt låst. Tyveri fra biler, private både og fly samt beboede campingvogne og telte. 5. ran*, røveri* og overfald = dækket = ikke dækket = ikke relevant 6. Hærværk Skade, der forårsages med vilje. De forsikrede ting er dækket hele året, når de er i en forsvarligt låst bygning. Ellers er hærværk kun dækket, når fritidshuset er beboet. 7. Færdselsuheld 5. udstrømning af væsker Udstrømning af vand, olie eller andre væsker, der sker tilfældigt og pludseligt fra installa tioner, akvarier, eller andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover (altså ikke udsivning eller dryp). Tagrender og nedløbsrør betragtes ikke som installationer. Forsikringen dækker ikke 1. glemte, tabte eller forlagte ting. 2. tyveri begået af de sikrede* eller deres medhjælp. 3. når huset er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. tyveri fra biler, campingvogne, telte, private både eller fly, der ikke var lukket og forsvarligt låst. 5. tyveri fra biler, private både og fly samt beboede campingvogne og telte, hvis det ikke kan konstateres, at lås, dør, vindue el.l. er brudt op. 6. tyveri, hvis de sikrede* har udvist grov uagtsomhed. Forsikringen dækker ikke hvis skaden er forårsaget af de sikrede* eller af personer, der havde lov til at gå ind på de sikredes* private område. Forsikringen dækker ikke 1. flyttegods eller ting, der transporteres mod betaling. 2. færdselsuheld, hvor et trafikmiddel ikke er indblandet. Forsikringen dækker ikke 1. skade, som følge af frostsprængning, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 2. skade som følge af opstigning af grund- eller kloak vand, medmindre det skyldes et voldsomt sky- eller tøbrud. 3. skade som følge af byggeog reparationsarbejder. Højst 10 % af forsikrings summen. Dog højst 2 % 1. i udhuse og garager. 2. for udvendig bagage på biler. Højst 5 % af forsikringssummen 1. i udhuse og garager. 2. uden for bygning. Højst 10 % af forsikringssummen ved tyveri uden for bygning eller fra bygning, opholdsrum eller lokale, der ikke var forsvarligt låst. Forsikringen dækker ikke i udhuse og garager. Højst 5 % af forsikringssummen ved tyveri fra biler, private både og fly samt be boede campingvogne og telte, men kun hvis det stjålne lå i et låst bagagerum og ikke var synligt udefra. Højst 10 % af forsikringssummen og kun hvis cyklen var låst. Ikke hærværk 1. i udhuse og garager. 2. uden for bygning. Kun inden for sikredes* grund. Højst 10 % af forsikringssummen. Årer, sejl, mast, påhængs motor og andet udstyr dækkes ikke. Kun hærværk på både, der befinder sig i bygning. 15

16 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo = dækket = ikke dækket = ikke relevant Hvilke skader er dækket 9. Storm* og oversvømmelse Stormskade samt oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke får normalt afløb. 10. Strømafbrydelse Skade som følge af tilfældig strøm afbrydelse. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen omfatter ikke 1. ting, der fast hører til helårsboligen. 2. penge, værdipapirer, mønt- og samlinger, guld, sølv (herunder bestik), platin, perler, ædelstene og smykker. 3. ting, der fast hører til i båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 4. motorkøretøjer, campingvogne, både og fly samt dele og tilbehør til disse, der ikke direkte er nævnt i dækningsskemaet. 5. windsurfere. 6. ting, der opmagasineres uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt her, og som fast hører til fritidshuset, hvis de sikrede* ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen dækker ikke 1. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre den skyldes teknisk svigt (fx i en grundvandspumpe). 2. skade, som følge af nedbør, der kommer ind gennem utætheder eller åbninger, når skaden ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Forsikringen dækker ikke 1. skade, som dækkes af garanti. 2. skade, der skyldes, at en af de sikrede* har afbrudt strømmen. 3. skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion, når årsagen er de sikredes* forsømmelse. Privat indbo, fødevarer, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber (også motoriserede på under 15 hk). Kun fødevarer i køle- og fryseanlæg og med højst 2% af forsikringssummen. Særligt indbo. Antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, foto- og filmudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, radio-, grammofon-, forstærker-, bånd optager-, video-, tv-udstyr og cd-afspiller (herunder plader, cd-ere, bånd og kassetter), pelsværk, skind, våben, vin og spiritus. D ykler. Kun hvis stelnummeret kan oplyses. E Knallerter. F Kanoer, kajakker og andre både indtil 5,5 m s længde med tilbehør (påhængsmotor dog højst 3 hk), når de befinder sig på ejendommen. 16

17 Skadeopgørelse - ygning 22. Hvordan erstattes skaderne? A Erstatningens beregning. 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt (nyværdiforsikring). 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse* på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. eskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveog mønsterforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. Svampe- eller insektskade. 1. For at der er tale om svampeskade*, skal bygningsdelen eller bygningen vise tegn på en hur tigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Skader, som har udviklet sig over et tidsrum, bliver karakteriseret som værende råd skade* og er ikke dækket af forsikringen. Der vil blive foretaget analyse af et anerkendt analysefirma med henblik på at få fastslået, om der er tale om svampe- eller rådskade*. Udgifter til dette betales af Danske Forsikring. 2. Ved svampeskade* eller angreb af træødelæg gende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er på krævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. 3. I øvrigt gælder erstatningsreglerne i punkterne 22 A, D, E samt Rørskade. 1. Skade på rørinstallationer i huset erstattes med nyværdi. 2. For skade på stikledninger til gas-, vand-, varme eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen, herunder rørledninger mellem flere bygninger på samme grund eller mellem huset og septik- eller trixtanken, erstattes med følgende procenter af nyværdien. Alder år 100 % år 68 % år 60 % år 52 % år 44 % år 36 % år 28 % 50 år og derover 20 % 3. Reduktion af erstatningsbeløbet foretages på grundlag af den samlede skadeudgift inklusiv reparations- og håndværkerudgift, dog ikke på fejlfindingsomkostninger og retablering af have anlæg. Hvis det ikke kan dokumenteres, at stikledningen er udskiftet, vil alderen være identisk med bygningens alder. 4. Hvis afskrivningen er større end en eventuel selv risiko, gøres selvrisikoen ikke gældende. Er afskrivningen mindre end en eventuel selvrisiko, gøres afskrivningen ikke gældende. D Kortslutningskade. 1. Skade på den faste el-installation* erstattes efter reglerne i punkt 22 A. 2. Skade på el-motorer. a. Totalskade erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien. Genstandens alder indtil 2 år 100 % 3 år 80 % 4 år 60 % 5 år 40 % derefter 20 % 17

18 b. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. E F Særligt om selvrisiko. Ved skader på glas og sanitet og ved skader forvoldt af lejere gælder en særlig selvrisiko. Se punkt 10 F og G. Forladte/ubeboede bygninger. For bygninger, der henligger forladte/ubeboede fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. G ygninger bestemt til nedrivning. For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne under punkt 22 A. H Kunstnerisk udsmykning. Kunstnerisk udsmykning af bygninger samt haveskulpturer er dækket for deres håndværksmæssige værdi med højst kr. eløbet er fastsat i I Haveanlæg. Haveanlæg dækkes med udgifter til retablering og godtgøres med højst kr. eløbet er fastsat i For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning - det vil for buske, træer, hække mv. sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. 23. Oprydnings omkostninger Danske Forsikring erstatter nødvendige udgifter til oprydning* af det forsikrede efter en skade. 24. Anvendelige rester Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er på mindst 50 %, målt i forhold mellem bygningens beskadigelse og nyprisen for en tilsvarende bygning. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 25. Forøgede byggeudgifter A Udover den egentlige skadeerstatning jf. punkt 22 erstatter forsikringen også forøgede byggeudgifter, som efter en skade - ved istandsættelse eller gen opførelse - påføres forsikringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndighederne i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen for hver bygning er begrænset til 10 % af bygningens nyværdi og til højst kr. eløbet er fastsat i Erstatningen fastsættes til de udgifter, der er nævnt under punkt 25 A, og som vil medgå til istand sættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Det er en forudsætning for dækningen, at 1. udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for. 2. dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. 3. bygningens værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdien. 4. istandsættelse eller genopførelse finder sted. 18

19 D Forsikringen dækker ikke 1. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 2. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt, inden skaden indtrådte. 26. Restværdierstatning A Hvis bygningens beskadigelse er på mindst 50 %, målt i forhold mellem bygningens beskadigelse og nyprisen for en tilsvarende bygning, (opgjort efter punkt 22 A), kan forsikringstageren* - i stedet for reparation - vælge at få nedrevet resterne og opgjort erstatningen, som om hele bygningen var ødelagt ved skaden. Restværdierstatningen opgøres efter de samme regler, som er anført under punkt 22 A. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen, og at erstatningen anvendes til gen opførelse af en ny bygning. D Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Hvis forsikringstageren* overtager sådanne rester, nedsættes erstatningen med det beløb, de er ansat til i erstatningsopgørelsen. 27. etaling af erstatning A Erstatning til genoprettelse. Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. Erstatning til fri rådighed. Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. etaling af erstatning for udsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 28. Udgifter til redning, flytning og huslejetab A I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over erstatningen for bygningen 1. rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. 2. huslejetab, hvis et udlejet fritidshus bliver ube boeligt. Erstatningen beregnes på grundlag af gældende lejekontrakt og betales i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst for 1 år. 3. rimelige og nødvendige merudgifter til afholdelse af tilsvarende egen ferie, hvis denne egen ferie var påbegyndt i huset eller umiddelbart fore stående. Disse merudgifter erstattes med indtil kr. om ugen og højst kr. i alt. eløbene er fastsat i D Hvis der ikke er indboforsikring, betales rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af sik redes* indbo samt opmagasinering af dette i indtil 1 år. Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 19

20 Skadeopgørelse - Indbo 29. Hvordan erstattes skaderne? A Reparation. Danske Forsikring betaler for en reparation, der sætter de beskadigede ting i væsentlig samme stand som før skaden. Værdiforringelse. I stedet for eller i forbindelse med reparation kan Danske Forsikring erstatte værdiforringelsen. Totalskade. 1. Hvis en ting er beskadiget så meget, at en reparation efter Danske Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller er tingen stjålet, erstatter selskabet skaden ved at betale eller levere tilsvarende ting. 2. Hvis skaden opgøres som total, tilhører de erstattede ting Danske Forsikring. 3. Nyværdi. For ting, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, betales hvad det koster at købe nye ting svarende til de beskadigede på det tidspunkt, Danske Forsikring betaler erstatningen. I stedet for at betale kan selskabet dog vælge at give nye ting svarende til de beskadigede. 4. Dagsværdi. For ting, der er mere end 2 år gamle, kan trækkes et rimeligt beløb fra nyværdien for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I stedet for at betale kan Danske Forsikring dog vælge at give ting (eventuelt brugte) svarende til de beskadigede. D Særlige erstatningsregler. For kortslutningsskader, skader på cykler, film- og båndoptagelser, manuskripter o.l. gælder særlige regler. 1. Kortslutningsskade. a. Hvis en kortslutning medfører totalskade på husholdningsmaskiner, hobbyværktøj, radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video-, tv-udstyr og cd-afspiller, betaler Danske Forsikring nyværdien (se under totalskade) eller giver nye ting svarende til de beskadigede, hvis skaden sker i de første 2 år efter anskaffelsen. Derefter erstattes med følgende procenter af nyværdien. Genstandens alder indtil 3 år 80 % 4 år 60 % 5 år 40 % derefter 20 % b. Danske Forsikring betaler for reparation efter tilsvarende regler. Det er derfor alderen på de nævnte ting - ikke den udskiftede del - der er bestemmende for beregning af erstatningen. 2. ykler. a. Danske Forsikring dækker tyveri af cykler, der er låst med en fastmonteret og godkendt lås. Alle fastmonterede låse, der er varedeklareret (D.V.N. mærket), er godkendte. Oplysning om andre godkendte låse fås hos Danske Forsikring. b. Det er også en forudsætning for dækningen, at Danske Forsikring får cyklens stelnummer, og sammen med skadeanmeldelsen modtager et bevis fra sælgeren med oplysning om, hvilken dato låsen er købt. c. Kravet om, at låsen er godkendt, gælder ikke for børnecykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder. d. Totalskade på cykler erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien. 20

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Alka Fritidshusforsikring

Alka Fritidshusforsikring Alka Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings Aktieselskabet Alka CVR nr.

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere