Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland"

Transkript

1 Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland Marts 2009 Udarbejdet af: Arbejdsgruppen for Værdiskabelse af de levende ressourcer V/ Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Grønlands Turist- og Erhvervsråd Grønlands Fiskerilicenskontrol KNAPK KANUKOKA Grønlands Hjemmestyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

2 Indhold Baggrund... 3 Arbejdsgruppens kommissorium... 5 Intern høringsrunde...5 Konklusion...7 Arbejdsgruppens indstilling ) Bibeholdelse af gældende nationale fiskekort...8 Ændringer i lovgrundlag:...9 2) Indførsel af kommunalt fiskekort til særskilte elve....9 Forslag til ændringer i lovgrundlag: ) Udarbejdelse af Lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer...10 Ændringer i lovgrundlag:...11 Økonomisk analyse af tiltaget Det nationale fiskekort...13 Indførsel af kommunalt fiskekort til særskilte elve...14 Elve underlagt lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer...15 Arbejdsmarkedet og årsværk...17 Konklusion...17 Generelt om den økonomiske vurdering...19 Konsekvensanalyse Bibeholdelse af gældende nationale fiskekort...20 Indførsel af kommunalt fiskekort til ørredførende elve...20 Lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer...20 Ændringer for betalingsfiskere kontra herboende

3 Baggrund Reglerne for fiskeri efter fjeldørred er beskrevet i bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred og reglerne vedr. betalingsfiskeri i bekendtgørelse nr. 18 af 26. juni 2002 om betalingsjagt og fiskeri 2-5 med hjemmel i Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri kap Af Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri kap. 5 8.stk 1. fremgår det at, Ikkeerhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeri- og landterritorium må udøves af danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. og af 8 stk. 3. at, personer som ikke er omfattet af stk. 1 skal have særlig tilladelse til ikke-erhvervsmæssigt fiskeri. Således er personer med fast bopæl i Grønland herefter kaldet herboende - underlagt bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred og der kan ikke opkræves en afgift for disse. Personer underlagt lovens 8. stk herefter kaldet betalingsfiskere - henhører under bekendtgørelse nr. 18 af 26. juni 2002 om betalingsjagt og fiskeri 2-5 hvor landsstyret fastsætter nærmere vilkår om betaling af en afgift. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter fjeldørred har en lang tradition i Grønland og ressourcen udnyttes primært som et supplement til husholdningen. Derudover anses den relativt åbne tilgang til ressourcen som en essentiel ret af befolkningen i Grønland. Der er således tradition for at familier igennem generationer har haft deres egen elv og føler en hævd til denne. I de senere årtier er der på verdensplan sket en markant stigning i turismeaktiviteter og efterspørgslen efter unikke og eksklusive oplevelser bliver stadig større. I Grønland findes der en række aktører som igennem en årrække har forsøgt at opbygge et eksklusivt marked for lystfiskeri. Grønland besidder i den forbindelse en række komparative fortrin i form af store uberørte vidder samt en rig diversitet af levende ressourcer og der findes mange købestærke individer på det internationale marked som er villige til betale for en sådan unik oplevelse. Det er dog turisterhvervets opfattelse at de nuværende rammer for betalingsfiskeriet ikke udnytter dette potentiale i tilstrækkelig grad. Ifølge Landkassens regnskab 2008 tegnede de samlede indtægter fra betalingsfiskeri sig for DKK Til sammenligning genererede den direkte indtjening for laksefiskeri i Island i 2002 ca. US $ 14.7 mil hvilket i 2002 svarede til DKK 114 mil. 3

4 Det skal understreges at betalingsfiskeri efter fjeldørred ikke har samme prestige og derved ikke er direkte sammenlignelig, men prisdifferencen afspejler at rammerne for betalingsfiskeri i Grønland står for en tiltrængt revidering. Der skal også tages højde for forskelle i udregningsgrundlaget, da Landskassen regnskab alene inkluderer de direkte indtægter ifm. afgifter. En af årsagerne til den store forskel skyldes at den islandske stat allerede i 1932 opkøbte alle laksekvoter i det kystnære fiskeri, med den begrundelse at en laks fanget på stang repræsenter en værdi 70 gange så høj som en laks fanget i garn. Siden 1932 har myndighederne spillet en meget tilbagetrukket rolle, og har kun gennem overordnede reguleringer lagt rammerne for erhvervet. Dette har gjort det muligt for private aktører at skabe et eksklusivt erhverv gennem langsigtede investeringer. I Island er incitamentet for langvarige investeringer sikret ved at retten til udnyttelsen af ressourcerne følger den private ejendomsret. I Grønland findes der ingen privat ejendomsret, men jf. Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 om planlægning og arealanvendelse kap kan man til opførsel af anlæg og øvrig infrastruktur opnå en arealtildeling. Det skal bemærkes at der ved denne lov alene kan tildeles et areal svarende til det den fysiske installation dækker et område til brug for turisme-aktiviteter kan således ikke hjemles ved denne lov. 4

5 Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen bestående af en repræsentant fra henholdsvis KNAPK, KANUKOKA, Grønlands Turist- og Erhvervsråd, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Fiskerilicenskontrol samt Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked blev nedsat d. 9. september 2008 på foranledning af Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Formålet med arbejdsgruppen er at undersøge mulighederne for at øge beskæftigelsen i fangst- og fiskerierhvervet, jf. projektet med alternative indtjeningsmuligheder i relation til socioøkonomisk analyse af fangererhvervet samt at sikre et større økonomisk afkast på de levende ressourcer. Med udgangspunkt i at udvikle en bæredygtigt forvaltningsplan for de levende ressourcer har arbejdsgruppen som første punkt behandlet forvaltningen af fjeldørredressourcen. Senere eller parallelt med nærværende opgave, vil der også igangsættes andre lignende projekter, f.eks. generel evaluering af eksisterende trofæjagt-muligheder. Det er ønskeligt at skabe rammer for et erhverv som, indirekte og direkte, vil kunne styrke økonomien i lokalsamfundene. Gruppen arbejder derfor ud fra følgende overordnede målsætninger: øget beskæftigelse i fiskeri- og fangererhvervet større økonomisk afkast på ressourcerne bæredygtig forvaltning lokal kompetenceudvikling kanalisering af indtægter til de involverede lokalsamfund styrkelse af turismeerhvervet Det var arbejdsgruppens umiddelbare opfattelse at der skulle arbejdes for at rettighederne til en given elv kunne sikres ved tildeling af en flerårig brugsret (koncession) til de levende ressourcer. Gruppen noterede sig på forhånd de konflikter som kunne følge deraf, særlig den frie tilgang til landets ressourcer i Grønland, der betragtes som en essentiel rettighed og at det i den sammenhæng var vigtig ikke at komme i konflikt med lokale interesser. 5

6 Intern høringsrunde Med udgangspunkt i ovenstående har aktører under GTE samt KNAPK s lokalafdelinger været hørt i forbindelsen med udarbejdelsen af en handlingsplan. Der var både fra fisker- og fangererhvervet samt turisterhvervet en bred opbakning til at udvikle et eksklusivt lystfiskeri i Grønland. Nedenfor er indstillingerne fra de forskellige parter skitseret: Turisterhvervet: - Tildeling af brugsret er en nødvendighed for udvikling af et eksklusivt lystfiskeri efter fjeldørred og anses som den endegyldige løsning - Der skal forsat være mulighed for at udbyde fiskeri efter fjeldørred til en overkommelig pris for turister hvor lystfiskeri ikke er det primære mål for rejsen. - Lokale interesser skal varetages for ikke at skabe konflikt med turisterhvervet, men skal et eksklusivt marked opbygges skal elve hvor der er tildelt en brugsret friholdes for fiskeri efter gældende lovgivning både for lokale som for turister. - Områder underlagt brugsret skal have en omkransende zone friholdt for erhvervsmæssig udnyttelse for at sikre kvaliteten på ressourcerne - Områderne skal holdes under opsyn og der skal føres en stram politik overfor ulovligheder. - Der skal stilles krav til redskabsbrug i elve underlagt en brugsret Fangererhvervet: - Kompetencen til at give lokale rettigheder til udnyttelse af elve skal ligge i den lokale kommune - Rettigheden til udnyttelse af elve skal gives efter de lokale fangere/fiskere og de flerårige brugere af elvene er blevet hørt. - Kommunerne skal lave lokalplan vedr. udnyttelsen af elvene sammen med de flerårige brugere og de lokale fisker/fanger organisationer. - Grønlands Hjemmestyre arbejder for at lempe eller arbejde for en ordning, så det bliver muligt for fangerne/fiskerne at sejle med turisterne (jf. krav om p-både). Som loven er i dag er det umuligt for fangere og fiskere at opfylde kravene for at sejle med turister, både økonomisk og udstyrsmæssigt. 6

7 Konklusion På baggrund af ovenstående høringssvar konkluderer arbejdsgruppen at der skal arbejdes for følgende: Sikre lokales rettigheder og traditioner Udbyde et eksklusivt lystfiskeri Sikre den almene turists tilgang til fiskeri på Grønlands land- og fiskeriterritorium Langsigtet forvaltning af bestande gennem øget kontrol. 7

8 Arbejdsgruppens indstilling Afslutningsvis konkluderer arbejdsgruppen at der skal arbejdes med en såkaldt 3-kategori-model. Fiskekort defineret i modellens kategori 1 og 2 indfatter personer omfattet af Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri kapitel 5. 8 stk. 3. og vil medføre en revidering af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 26. juni 2002 om betalingsjagt og fiskeri 2-5. Herboende vil forsat være underlagt bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred. Ergo revideres primært lovgivning gældende for betalingsfiskere, da personer med folkeregister i Grønland kun vil begrænses i tilgangen til ressourcen i de særlige beskrevne elve jf. pkt. 3. Modellen skal ses som en kompromisløsning som på den ene side vil kunne optimere afkastet på fjeldørredressourcen ifølge med turismeaktiviteter og på den anden side ikke begrænse lokale til ressourcen. Arbejdsgruppen vurderer at, det deraf afledte arbejde med revidering af gældende love og bekendtgørelser skal danne rammerne for det fremtidige udviklingspotentiale. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal i samarbejde med Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked være lead på udarbejdelsen af rammerne jf. tiltagets pkt. 3. Den medførte ændringer ifølge med tiltagets pkt. 2 henhører alene under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug s ansvar. De fremtidige forvaltningsmæssige aspekter, herunder branding og markedsføring, vil ikke falde i arbejdsgruppens opgaveportefølje. Markedsføring bør ske fra turistaktørernes side. Arbejdsgruppen anbefaler at ressortmyndigheden for søfart arbejder for et tiltag, der muliggør at erhvervsfangere kan transportere turister i fremtiden. 1) Bibeholdelse af gældende nationale fiskekort Arbejdsgruppen vurderer at det nationale fiskekort skal bibeholdes i sin nuværende form. Ergo skal alle personer omfatter af Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri 8 stk. 3 forsat indløse et nationalt fiskekort. Et grundlæggende fiskekort til Grønlands land- og fiskeriterritorium skal sikre turisters tilgang til havfiskeri og fiskeri generelt. Dette åbner også mulighederne for eventuelle senere tiltag på andre områder indenfor betalingsfiskeri. Afgiften fra det nationale fiskekort skal fortsat fastsættes af Landsstyret og tilfalde landskassen. 8

9 Ændringer i lovgrundlag: - Ingen 2) Indførsel af kommunalt fiskekort til særskilte elve. Arbejdsgruppen anbefaler at der indføres et tillægs-fiskekort i, af kommunen udpegede, særskilte ørredelve. Det er hensigten at alle elve med anadrom 1 ørred i udgangspunktet skal pålægges en ekstraordinær kommunal afgift for betalingsfiskeri. Der gives hjemmel i Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri til at kommunerne i særskilte elve kan opkræve en ekstraordinær afgift. Disse elve skal udpeges af kommunen og særskilte krav til fangstredskaber, begrænsning i antal fiskende samt indføring af dagskvoter kan stadfæstes i en kommunal vedtægt. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 26. juni 2002 om betalingsjagt og fiskeri giver i sin nuværende form ikke hjemmel til differentieret prisregulering i kommunalt udpegede elve. Ved indføring af dette kort vil der gives mulighed for at prisen kan reguleres efter udbud og efterspørgsel, samt at afgiftsprovenuet tilfalder regionerne/kommunerne. Ved at flytte dele af omsætningen fra betalingsfiskeri til regionerne skønnes det også at man vil opnå en højere grad af selvjustits i form af øget værn og respekt for lokale erhverv. Personer med folkeregisteradresse i Grønland vil forsat kunne fiske efter gældende bestemmelser. Således vil dette tiltag kun være medvirkende til at regulere strømmen af betalingsfiskere til de grønlandske elve. Tiltaget vil dog fordre at man i kontroløjemed tydeligt skal kunne skelne mellem herboende og ikke-herboende. 1 Anadrom: fisk som vandrer mellem elv og hav/fjord 9

10 Forslag til ændringer i lovgrundlag: - Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri kap give hjemmel til at kommunerne kan opkræve ekstraordinære afgift for fiskeri i et nærmere defineret geografisk afgrænset område. - Udarbejde ny bekendtgørelse om betalingsfiskeri med særskilt kapitel om fiskeri efter fjeldørred på Grønlands landterritorium. Denne bemyndiger kommunerne til at opkræve særskilt afgift på de, i en kommunal vedtægt, særlig udvalgte ørredelve. Afgiften skal tilfalde kommunekassen. - Bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred. Der skal i denne stilles krav om at personer tilknyttet et grønlandsk folkeregister at kunne legitimere sig enten i form af bopælsattest eller et fritids-/erhvervsfangerbevis. 3) Udarbejdelse af Lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer Der skal i særskilt lovgivning gives hjemmel til at tildele en brugsret i et geografisk afgrænset område herunder til bestemte arter. Loven skal fungere som en rammelov og vil ikke kun gøre sig gældende til elvene, men vil også kunne bruges i trofæ-jagtsøjemed. Udarbejdelsen af en sådan lovgivning kan tage udgangspunkt i Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven). Der skal lægges op til at aktører selv ansøger om tildeling af brugsret hos kommunen/landsstyret og kan tildeles en sådan efter en lokalhøring og efter retten er udbudt i licitation. Arbejdsgruppen vurderer at der i en høringsrunde skal sikres at lokale ikke bliver frataget vigtige rekreative områder og at der i særlige tilfælde skal kunne stilles en klausul om at personer bosat i umiddelbar nærhed af et aktuelt område forsat skal have tilgang til ressourcen. En brugsret vil i givet fald gøre sig gældende i en periode på op til 10 år. Afgiftsprovenuet fastsættes af kommunen og tilfalder kommunekassen. Der skal i en sådan lovgivning stilles klare retningslinjer til brugsretshaver om krav til udnyttelse, forvaltning, statistisk indberetning og eventuel afvikling. En eventuel udbygning af infrastruktur i det, i brugsrettens definerede område, vil forsat kræve indhentelse af arealtildeling jf. gældende lovgivning. Dog skal der i lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer kunne stilles krav til at brugsretsindehaver kan stille garanti for oprydning som måtte følge af eventuel afvikling. 10

11 Det er vigtigt for turisme-produktet at kvaliteten på ressourcen er høj, såsom store fisk, store trofæer etc., derfor skal der kunne stilles skærpede krav til reguleringer for det erhvervsmæssige fiskeri omkring det pågældende område. Ligeledes skal det sikres at fangsten er økologisk-bæredygtigt, enten ved om nødvendigt at begrænse antallet af turister, eller at sætte kvoter for den daglige fangst. Der skal fastsættes krav til brugsretsindehaver om at denne er tilmeldt et Grønlandsk folkeregister samt har været bosiddende i Grønland i en sammenhængende periode på min. 2 år. Ændringer i lovgrundlag: - Udarbejdelse af lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer skal hjemle tildeling af brugsret til bestemt fastsatte arter i et nærmere defineret geografisk-afgrænset område i en afgrænset tidsperiode. - Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri kap. 5 8 samt Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt 7 skal tilpasses ny lovgivning Med baggrund i de overordnede målsætninger indstilles det at loven bygger på følgende principper: En brugsret tildeles alene til udnyttelsen af en de levende ressourcer herunder til en nærmere defineret art, i et geografisk afgrænset område og for en nærmere defineret tidsperiode. - Fredningsperioder fastsættes som hidtil for hver art for sig. - Fangstredskaber og våbenbrug fastsættes som hidtil for hver art for sig. I dette område får brugsretsindehaveren eneret på fiskeri/jagt til den i brugsretten fastsatte art. Brugsretten giver alene ret til udnyttelse, såfremt jagt/fiskeri sker til ikke-erhvervsmæssig brug (turister). Brugsretsindehaveren betaler en afgift for eneretten, minimum svarende til de estimerede indtægter kommunen vil have opnået ved at udbyde elven med kommunale fiskekort. For jagtområder skal fastsættes en lignende beregning. Kommunen kan dog bestemme at visse personer/slægter med særlig tilknytning fortsat kan fiske/jage i deres traditionelle områder. 11

12 Kommunen skal udbyde brugsretten i offentlig auktion således at enhver kan byde på den. En brugsret kan kun erhverves en person/et selskab som har boet/været indregistreret på Grønland i 2 år. Brugsretten/eneretten tildeles for hver art for sig, men en person/juridisk enhed/ kan få tildelt flere kort, idet de i så fald udbydes samlet på auktionen. Brugsretten/eneretten tidsbegrænses til 10 år, men kan forlænges. Brugsretten og den medfølgende eneret tildeles af kommunen. Kommunen kan give brugsretsindehaveren ret til at opsætte skilte eller på anden måde gøre publikum opmærksom på, at en del af en elv/et område er undergivet eneret. Brugsretsindehaveren bemyndiges ret til at udbyde licenser i overensstemmelse med øvrig lovgivning Et fiskekort giver eneret på fiskeri i en elv/en del af en elv af den fiskeart, kortet afgrænser. Et jagtkort giver eneret på jagt i et område, men giver ikke ret til at forhindre publikums adgang til området. En brugsret kan ikke overdrages, men kan gå i arv. Det sikres ved høringsregler, at en brugsret ikke tildeles for områder, hvor lokalbefolkningen har velerhvervede rettigheder til jagt eller fiskeri. Brugsretsindehaveren bestemmer selv i hvor lang en periode indenfor brugsrettens gyldighed han/hun vil lade andre få del i fiskeriet/jagten. Kommunen kan begrænse antal/mængde, der må jages/fiskes og/eller antallet af personer der må jage/fiske i et område hvor der er tildelt en brugsret, på en gang samtidigt eller over en periode. Kommunen kan fastsætte miljøregler for indehaveren af en brugsret. Brugsretsindehaveren har ansvaret for, at regler knyttet til en brugsret, overholdes af de, der får del i fiskeri/jagtretten. Brugsretsindehaveren kan pålægges at stille garanti for overholdelse af reglerne. Brugsretsindehaveren kan i forbindelse med udbud af licenser pålægges at indberette/føre statistik over antal af personer, som jager/fisker samt antal/mængde af dyr/fugle/fisk som skydes/fiskes i en given periode. brugsretten kan betinges af, at der over en periode på ikke mindre end ét år sker en af kommunen bestemt minimumsudnyttelse af i brugsrettens definerede retningslinier, idet retten til ressourcen ellers bortfalder. Den udstedende myndighed skal føre en gennemsigtig oversigt over koncessionszoner som offentliggøres opdateret årligt. 12

13 Økonomisk analyse af tiltaget Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af anbefalingerne fra arbejdsgruppen udarbejdet en økonomisk analyse af tiltaget. De, i analysen, anførte fordelinger af indtægter ved nærværende tiltag er gjort alene på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger Den endelige fordeling må således forventes at være en politisk beslutning. Datamaterialet der bruges i estimatet er indhentet fra kommunerne, GFLK, Danmarks Miljø Undersøgelser, Grønlands Statistik og Grønlands Naturinstitut. Ifølge kommunerne antages det at der findes 16 elve som kan være potentielle brugsretselve og 181 kommunale elve. Tallene er foreløbige og kan afvige fra det reelle tal. Ifølge turistorganisationerne antages det at en gennemsnitlig grønlandsk ørredelv vil kunne bære op til 10 betalingsfiskere pr. dag. Det opstillede estimat antager, at have fuld belægning i løbet af hele sæsonen, det må således formodes at dette ikke er helt realistisk. Det kan formodes at, brugsrets-elve, efter en periode, vil opleve en stigende efterspørgsel og heraf afledt stigende priseffekt, når et brand er fuldt opbygget hos betalingsfiskere. Denne effekt er ikke medtaget i estimatet. Det er i analysen antaget at de solgte fiskelicenser for 2006 og 2008 er benyttet i forbindelse med betalingsfiskeri efter ørred. Dette kan være behæftet med en vis usikkerhed, da enkelte betalingsfiskere vælger havfiskeri efter helleflynder som deres primære mål. Den direkte omkostning fra betalingsfiskere til brugsretsindehaver er benyttet som markedsprisen for en brugsretselve. Eventuelle omkostninger i produktet, der ikke vedrører betalingsfiskeri på ørredelve er ikke indberegnet - det er afledte omkostninger, såsom flybilletter eller hotelophold. Det nationale fiskekort Den nuværende ordning har en fordel for turister, der ønsker at besøge Grønland, og benytte sig af de mange elve og den lange kyststrækning. I den økonomiske vurdering, er der ikke vurderet om denne ordning er den optimale, for Grønland som et turistmål. Det skal påpeges, at de nuværende indtægter fra fisketegnet er yderste begrænsede set i lyset af en markedsværdi på ørredelve. Den nuværende indtægt til landskassen 13

14 er kun i et begrænset omfang udtryk for den omsætning, der kan kanaliseres ind i det Grønlandske samfund på baggrund af produktets markedsværdi. I 2007 var indtægterne på fisketegn kr. og i 2008 var indtægterne på kr. Indførsel af kommunalt fiskekort til særskilte elve I nedenstående estimat for kommunale ørredelve, antages det at markedsværdien på ørredelve repræsenterer en merværdi pr. uge på ca. 800 kr., hvilket tilsvarer 114 kr. pr. dag. Dette er under forudsætning af, at produktet er en uformel rettighed, men at der ikke er en formel ret til at have sikkerhed for afkast på investeringer og markedsføring jf. en brugsret. Det antages, at der er en stor efterspørgsel fra betalingsfiskere efter eksklusivitet ved elvfiskeriet, og at værdien af fiskeriet forøges ved størrelsen på ørrederne og antallet. Det formodes at betalingsfiskere ønsker en form for solitude omkring deres fiskeri, og der er en forøget efterspørgsel ved et forbedret produkt. De gode ørredelve, antages at have en efterspørgsels kurve, der er marginalt stigende med prisen indtil en vis grænse, som et omvendt U. En stigning i prisen for et fisketegn eller licens vil således kunne indbringe et højere provenu. Det er ud fra arbejdsgruppens kommissorium ønskeligt, at den forøgede omsætning tilfalder kommunerne. Kommunerne forventes derfor at være vigtige instanser til at sikre forøget kvalitet, og sikre eksklusiviteten af ørredelve. Tabel 1: Merværdien i kommunale elve med udgangspunkt i det nuværende marked Gennemsnit Indtægter ved nationalt fiskekort (200 kr.) pr. uge Antal solgte fisketegn omregnet (200 kr. pr stk.) Værdien af kommunalt fiskekort (800 kr.) pr. uge I nedenstående estimat, er en forøgelse af betaling til specifikke ørredelve sat til 800 kr. jf. oplysninger fra turisterhvervet. Dette medfører en estimeret stigning i omsætningen på kr. pr. kommunal elv pr. sæson. Det estimeres at for alle de kommunale ørredelve, vil dette betyde en stigning på op til kr. Dette under forudsætning af at markedet opnår fuld dækning gennem hele sæsonen og om logistikken kan klare efterspørgslen. 14

15 Tabel 2: Estimat for indtægter ved kommunale elve ved fuld markedsbelægning Fisketegns betaling 800 kr. Kommunalt Fisketegn (800 kr. pr. uge) estimeret stigning i omsætning pr. elv pr. sæson Stigning i omsætning for 181 elve med kommunalt fisketegn Det skal understreges at den forøgede betaling ikke medfører en sikkerhed for eventuelle investeringer, men alene afspejler ressourcens værdi ved en uformel rettighed. Elve underlagt lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer Den estimerede markedsværdi for ørredelve er fundet ved at sammenligne priser for de nuværende udbud af fiskerejser til ørredelve. Estimatet er den gennemsnitlige direkte omsætning for brugsretshaver. Der er derudover lavet en beregning på omsætning ved mindre elve, der ikke i samme grad kan bære en kommerciel udnyttelse med hensyn til miljøet og krav fra betalingsfiskere. I øjeblikket er der forskellige udbydere, de har divergerende produkter, og forskellighed i markedsføring. Det er en sammenligning af disse produkter, der ligger til grund for pris antagelse. Den nuværende ordning har en gennemsnitlig markedspris på ca kr. pr. dag, hvilket medfører at brugsrets-elve, der har en sæson på 56 dage eller 8 uger vil have nedenstående omsætning. 15

16 Tabel 3: Sammenligning af estimat for indtægter ved brugsrets-elve og kommunale elve Estimat af omsætning ved hhv. "brugsrets-elve" og elve med kommunalt fiskekort i hele kr. Fiskedage i sæsonen 56 Brugsrets-elve Kommunale elve Antal elve Fiskerestænger der er bæredygtigt pr. dag (10-12 fiskestænger pr. uge) Værdisætning af en elv pr. dag kr Fiskelicens pr. dag (200 kr. for en uge) ifm. nationalt fiskekort Samlet omsætning pr. dag kr Samlet omsætning for sæsonen pr. elv kr Estimeret omsætning for 16 "brugsretselveselve" Indirekte omsætning, det antages at dette er 10 % Direkte omsætning for sæsonen Indirekte omsætning pr. "brugsrets-elv" (Hotel ophold, andre turisme aktiviteter ) Samlet omsætning for betalingsfiskeri på ørrededelve Fisketegn samlede omsætning i estimatet (200 kr. for en uge) Landskassens indtægter for fisketegn i Som det fremgår af tabel 3. er der en klar difference mellem potentialet og den nuværende betaling til fisketegn til landskassen - alene ved at forøge incitament for aktører til investeringer. Der findes i Grønland allerede enkelte aktører, som har skabt et produkt som i sin udformning afspejler en brugsretselv, men som lovgivningen er i dag har disse udbydere ingen sikkerhed for deres investeringer. Skal man målrettet satse på at skabe eksklusivitet med deraf større afkast er det en nødvendighed at indføre nærværende tiltag. For de kommunale elve er det antaget, at disse kan understøtte fiskeri for 10 fiskestænger om dagen, hvilket er det samme som brugsrets-elve. En stigning i markedsprisen, er også en betaling for at undgå overmætning af markedet, dvs. den marginale pris + en pris for eksklusivitet og et kvalitetsprodukt. Det skønnes med et forsigtigt estimat, på baggrund af subsidierende produkter i andre lande og de højeste priser i Grønland, at der kan opnås en betalingsvillighed på mellem og kr. pr. dag. Det antages således, at erhvervet har mulighed for en kraftig stigning i omsætningen ved markedsføring og investeringer. Ved at tildele en brugsret kan omsætningen markant forøges i forhold til de kommunale elve. 16

17 Arbejdsmarkedet og årsværk Arbejdsmarkedet og årsværk for koncession på en elv, hvad den generer på kort og længere sigt. Ørredelve sæsonen antages generelt at være 8 uger fra midten af juli til starten af september. Betalingsfiskeri efter ørred er således i høj grad, et sæson præget erhverv. Kompetencer og investeringerne, der benyttes i forbindelse med fritidsfiskeriet kan dog benyttes i forbindelse med anden turisme aktiviteter. Det antages på baggrund af ovenstående punkter, at årsværket vil være mellem 1-2 ved en brugsrets-elve. Det er opgivet fra Grønlands Statistik, at de indirekte omkostninger for en turist beløber sig på kr. under deres ophold. 2 Grønlands Statistik anførere derudover, at der er stor spredning omkring beløbet, og her må det formodes at for betalingsfiskere, vil beløbet være væsentligt lavere. Der er i heri estimeret med indirekte omkostninger på 10 %, hvilket også dækker over hotel ophold. Konklusion Estimat ved tiltag for en elv pr. sæson Merværdi ved brugsretselve Brugsretlicens til kommunen Kommunekassens provenu Landskassens provenu 0 Grønlands land og fiskeriterritorium Kommunaleelve Brugsretselve Figur 1: Fordeling af indtægter ved de 3 tiltag jf. arbejdsgruppens indstilling 2 Grønlands Statistik, Markedsanalyse for turisme

18 Figur 1. viser den estimerede indtægtsfordeling til landskassen, kommunekassen samt merværdien i en brugsret. Det skal igen understreges at indtægtsfordelingen er beregnet ud fra arbejdsgruppens ønske om at bibeholde det nationale fiskekort og at en betaling for en brugsret til kommunen skal tilsvare den værdi kommunen vil have opnået ved at forvalte fiskeriet selv. Som det fremgår af figuren optimeres værdien af ressourcen i det øjeblik at forvaltningen af denne udbydes som en eksklusiv ret og afkastet på investeringer dermed sikres Indtægter til Landskassen v. 197 elve indtægter til Kommunekasserne v. 181 elve + 16 brugsretslicenser Markedsværdi for brugsretshavere (samlet værdi for 16 brugsretselve) Samlet værdi Indtægter v. max. Belægning Figur 2: Fordeling af indtægter jf. arbejdsgruppens indstilling ved max belægning på alle elve Af figur 2 fremgår det at den potentielt samlede værdi af fjeldørred ressourcen ligger på ca. 33,6 mil kr. Dette under forudsætning af at markedet er fuldt belagt gennem hele sæsonen hvilket betyder et marked i nærheden af betalingsfiskere pr. år. I henhold arbejdsgruppens anbefalinger ved en fordeling af de samlede ressourcer, betyder det at indtægter til landskassen estimeres til 3,1 mil. kr., indtægterne til kommunekassen estimeres til 12,6 mil. kr. og markedsværdien for brugsretten estimeres til 17,8 mil. kr. 18

19 Generelt om den økonomiske analyse Antal af brugsrets-elve og antallet af kommunale elve, er fastsat på baggrund af data fra kommunerne. Kommunerne er blevet bedt om at lave en opgørelse over elve der er ørredførende, samt kan understøtte et bæredygtigt betalingsfiskeri. Den estimerede samlede omsætning ved kommunale elve, er behæftet med usikkerhed, da det reelle antal af kommunale elve, kan divergere fra det oplyste. En sammenlignelig med andre markeder og deres udnyttelse af levende ressourcer er også ønskeligt, for at undersøge den optimale kostpris og den mulige vækst i omsætningen. Det amerikanske og engelske fritidsfiskeindustri formodes at have en større betalingsvillighed end det danske, hvilket er blevet benyttet som grundlag for denne økonomiske analyse.. 19

20 Konsekvensanalyse Bibeholdelse af gældende nationale fiskekort Incitamentet i at bibeholde et grundlæggende nationalt fiskekort er at sikre en forsat let tilgang til fiskeri i grønlands søterritorium for personer bosat uden for Grønland. Personer med fast bopæl i Grønland vil forsat være underlagt Landstingslov nr. 18 af. 31 oktober 1996 om fiskeri kap. 5 8 stk. 1. og vil derfor ikke begrænses ved indførsel af nærværende indstilling. Indførsel af kommunalt fiskekort til ørredførende elve Indførslen af et ekstraordinært kommunalt fiskekort til ørredførende elve skal sikre en økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland. Det er primært fiskeri efter fjeldørred som efterspørges på markedet, samt til dels havfiskeri. Tiltaget vil medføre at kommunerne skal udarbejde en liste over de ørredførende elve, hvorefter de fastsætter en realistisk merbetaling for fiskeri en betaling som kan reguleres efter udbud og efterspørgsel til de individuelle elve. Endvidere skal kommunen udarbejde en liste over hvor mange personer som tillades pr. elv pr. dag. Fra andre lande samt det etablerede turisterhverv i Grønland vurderes det at der ikke skal tillades mere end 1 person pr. kilometer elv, hvis man vil sikre en høj kvalitet på turisme produktet. For herboende medfører dette tiltag ingen ændringer i forhold til nuværende lovgivning. Lov om tildeling af brugsret til de levende ressourcer Ifølge arbejdsgruppens anbefalinger skal betalingsfiskeri tilrettelægges således at alle elve med anadrom laksefisk i udgangspunktet er kommunale elve jf. pkt. 2. En brugsret kan herefter tildeles en juridisk person, der måtte ønske at købe den fulde rettighed til at opbygge et erhverv for betalingsfiskeri til en given elv. Jf. den økonomiske analyse fastsættes en merbetaling til de kommunale elve efter udbud og efterspørgsel det skal derfor sikres at der ved tildeling af en brugsret fastsættes en betaling til kommunen som tilsvarer den de måtte have opnået ved at administrere fiskeriet selv. 20

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere