Beskæftigelsesplan 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2020"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2020

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskæftigelsespolitiske mål for Status på det regionale arbejdsmarked... 4 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Nordjylland... 5 Rekrutteringssituationen i Nordjylland... 5 Fremskrivninger af udbud og efterspørgsel i Nordjylland... 6 Status på ledige/offentligt forsørgede... 7 Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft... 9 Udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft... 9 Strategi og indsats Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer Opkvalificering og motivation af jobklare ledige Fælles løsninger i et tværgående samarbejde Målsætninger Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job Udfordringer på ungeområdet Strategi og indsats Flere unge i erhvervsuddannelse Implementering af den kommunale ungeindsats (KUI) og samarbejde med FGU Forebyggende indsats for årige Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere Job- og virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate unge Målsætninger Mål 3: Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Udfordring Strategi og indsats Målsætninger Øvrige fokusområder Indsats for borgere med handicap Indsats for flygtninge og familiesammenførte

3 Indledning Denne plan giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige målsætninger for Brønderslev Kommunes Job- og UngeCenter i 2020 samt de strategier og indsatser, der er og vil blive iværksat for at indfri målsætningerne. Der har de seneste år været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, og den ser ud til at fortsætte. Udviklingen sker i et langsommere tempo end tidligere. Beskæftigelsen er dog fortsat stigende, og ledigheden er faldende, hvilket udfordrer virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft. Det gælder ikke mindst i forhold til faglært arbejdskraft. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at der fortsat er brug for de borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet, og de borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Derfor er der i Brønderslev Kommune som på landsplan et stort fokus på, at flere skal i uddannelse og beskæftigelse og dermed færre på offentlig forsørgelse. Den 1. januar 2020 træder en ny lov om den aktive beskæftigelsesindsats (LAB) i kraft. Intentionerne med loven er en mere forenklet, effektiv og meningsfuld indsats til virksomheder og borgere. Der er blandt andet fokus på mere frihed til kommunerne til at tilrettelægge en individuel og målrettet indsats. I sammenhæng med de forenklede regler er der indført et nyt benchmarkingsystem, som øger opfølgningen på kommunernes indsats. Lever kommunen ikke op til de resultater, som forventes indenfor den enkelte kommunes rammevilkår (befolkningssammensætning, lokale arbejdsmarkedsforhold mv.), iværksættes tiltag til genopretning af indsatsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Job- og UngeCentret indleder i efteråret 2019 en implementeringsproces, således at alle medarbejdere kender den nye LAB-lov, når den træder i kraft, og intentionerne med loven kan komme tydeligt til udtryk for virksomheder og borgere i Brønderslev Byråd har godkendt en ny vision for 2025 om, at Brønderslev Kommune skal være et godt sted at leve. Visionen bygger på 4 pejlemærker, som beskæftigelsesområdet - herunder beskæftigelsesplanen - vil understøtte og bidrage til: Visionens pejlemærker Alle skal med Vækst og udvikling Samarbejde og handling Sundhed og natur Bidrag på beskæftigelsesområdet Flere personer skal i beskæftigelse og uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft UngeCentret leverer en sammenhængende, kommunal ungeindsats, og: Alle forløb for ledige tilrettelægges ud fra en empowermentorienteret tilgang i samspil med borgeren Ledige borgere oplever støtte til udvikling af deres ressourcer og kompetencer 2

4 Job- og UngeCentret har med beskæftigelsesplanen for 2020 fokus på at understøtte FN s verdensmål, hvor det især er målene om vækst og beskæftigelse, planen sigter at bidrage til. Lig verdensmålene er det Brønderslev Kommunes mål at reducere andelen af unge, der ikke er job eller uddannelse, allerede i Brønderslev Kommune vil derudover arbejde for, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse. Med implementering af den nye LAB-lov i 2020 vil Job- og UngeCentret have fokus på inddragende, gennemsigtige og effektive processer, således at borgerne oplever tilfredshed med den indsats, de modtager. Dette understøtter FN s verdensmål om inkluderende samfund og stærke institutioner. Beskæftigelsespolitiske mål for 2020 Det overordnede mål for beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. I 2020 har Brønderslev Kommune udvalgt tre mål, som Job- og UngeCentret vil have fokus på, fordi der på disse områder ses særlige udfordringer. Målene er 1) virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, 2) flere unge skal i uddannelse og job og 3) borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål 1 Kvalificeret arbejdskraft Mål 3 Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Overordnet mål Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse Mål 2 Unge i uddannelse og job Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udmeldte 3 ministermål på beskæftigelsesområdet for 2020, som er videreført fra Målene er: 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse Det første ministermål stemmer overens med Brønderslev Kommunes lokale mål. Målene på flygtninge- og handicapområdet vil Job- og UngeCentret arbejde med som særlige fokusområder i 2020 (se side 20). 3

5 Status på det regionale arbejdsmarked Det danske arbejdsmarked er i en positiv udvikling, og det afspejler sig i den nordjyske ledighed. Ledigheden er fra juli 2018 til juli 2019 faldet fra 4 % til 3,8 %. Her ligger Brønderslev Kommune under det regionale ledighedstal med en ledighed på 3,1 %. Med den faldende ledighed er den nordjyske beskæftigelse samtidig steget med 0,6 % fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal I Brønderslev Kommune er beskæftigelsen fra juni 2018 til juni 2019 steget med 0,1 %, og der har de seneste år været en tendens til en stigende beskæftigelse i kommunen Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Brønderslev Kommune Jun 2013 Jun 2014 Jun 2015 Jun 2016 Jun 2017 Jun 2018 Jun 2019 Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune er i høj grad kendetegnet ved pendling, hvor kommunens geografiske placering spiller en væsentlig faktor. Nedenstående opgørelse viser, at 53 % af de beskæftigede borgere i Brønderslev Kommune har arbejdssted udenfor kommunen. Det placerer Brønderslev Kommune på en andenplads med flest pendlere ud af egen kommune i Region Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet i de omkringliggende kommuner har dermed betydning for ledigheden i Brønderslev Kommune, og Job- og UngeCentret vil have øget fokus på det regionale virksomhedssamarbejde. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pendling for beskæftigede i Region Nordjylland, Andel af beskæftigede med arbejdssted udenfor egen kommune Andel af beskæftigede med arbejdssted i egen kommune 4

6 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Nordjylland Jobcentrene spiller en vigtig rolle i at bygge bro mellem udbuddet af arbejdskraft og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft et arbejde, der suppleres af den nationale virksomhedsservice. De ledige udgør et rekrutteringspotentiale, som skal være med til at dække virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft på både kort og længere sigt. Efterspørgslen efter arbejdskraft varierer, og virksomhedernes behov for forskellige kompetencer ændres løbende. Mange virksomheder kender deres fremtidige behov for arbejdskraft, og det betyder, at der er bedre tid til uddannelse og opkvalificering af de målgrupper, der skal dække behovene på længere sigt. Den nationale virksomhedsservice Den nationale virksomhedsservice er et supplement til jobcentrenes lokale virksomhedsservice og kan inddeles i tre: 1) Jobservice Danmark, som tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommuner. I samarbejde med et tovholderjobcenter leverer Jobservice Danmark en koordineret índsats til virksomheder på tværs af hele beskæftigelsessystemet. 2) Workindenmark, som beskæftiger sig med at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark og hjælpe virksomhederne med at rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft. Rekrutteringssituationen i Nordjylland De seneste regionale analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland viser, at det især er jern- og metalbranchen, SOSU-området, bygge- og anlægsbranchen samt hotel- og restaurationsbranchen, hvor der er mangel på 3) RAR s VEU-indsats, der koordinerer opkvalificeringsindsatser for ledige og beskæftigede på tværs af beskæftigelsessystemet. arbejdskraft. Manglen dækker både over faglært arbejdskraft som tømrere, elektrikere, murere, social- og sundhedsassistenter, klejnsmede, kokke og tjenere mv. samt specialiserede stillinger, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Antal stillingsbetegnelser med mangel og paradoksproblemer fordelt på erhvervsgruppe, 2. halvår

7 På kort sigt udgør de jobparate ledige et arbejdskraftsudbud for virksomhedernes efterspørgsel, der fx med den rette opkvalificering og fokus på substitution kan indtræde på arbejdsmarkedet. Det vidner de seneste rekrutteringsanalyser om. I Nordjylland var der i 1. halvår 2019 en forgæves rekrutteringsrate på 21 % (svarende til forgæves rekrutteringer), men i cirka halvdelen af de forgæves rekrutteringsforsøg blev stillingerne besat af medarbejdere med andre kompetencer og kvalifikationer end de ønskede. Job- og UngeCentrets erfaringer viser også, at de mislykkede rekrutteringer især omhandler medarbejdere med specielle og specifikke kompetencer. Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har ofte behov for en længerevarende indsats, før de kan træde ind på arbejdsmarkedet. Borgere i denne målgruppe udgør også et arbejdskraftudbud for virksomhederne i forhold til jobs på færre timer om ugen. På længere sigt er det blandt andet de unge borgere, som ofte skal via uddannelsessystemet, der skal være med til at dække behovene. Fremskrivninger af udbud og efterspørgsel i Nordjylland Fremskrivningerne af udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i Nordjylland vidner om, at virksomhederne i øget grad vil efterspørge den faglærte arbejdskraft. Af nedenstående figur fremgår, at udbuddet (arbejdsstyrken) er faldet fra år 2000 frem til Det skyldes især en aldrende faglært arbejdsstyrke, hvor flere faglærte arbejdstagere har forladt arbejdsmarkedet, end der er kommet ind. Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft har i samme periode varieret afhængig af konjunkturerne på det regionale arbejdsmarked, men der har de seneste år været en tendens til stigende efterspørgsel. Fremskrivningen viser, at frem mod 2025 vil efterspørgslen fortsat stige samtidig med, at udbuddet falder. Det betyder, at virksomhederne vil få udfordringer med at skaffe de faglærte medarbejdere, de har brug for Modelfremskrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft på det faglærte område i RAR Nordjylland Fremskrivning Kilde: STAR; Fremskrivning; SamK-Line model Arbejdsstyrke faglærte Beskæftigede faglærte For at imødekomme ovenstående udfordring er der i Brønderslev Kommune allerede igangsat en række initiativer. Det gælder blandt andet en partnerskabsaftale med arbejdsmarkedets parter, som har fokus på at styrke unges valg og gennemførsel af erhvervsuddannelser, samt fokus på opkvalificering og efteruddannelse af ledige og beskæftigede. 6

8 Status på ledige/offentligt forsørgede I Brønderslev Kommune følges udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse tæt. Det har stor værdi for borgerne, når de oplever, at de kan forsørge sig selv og bidrage på arbejdsmarkedet. Samtidig er der et stort behov for flere hænder på arbejdsmarkedet. Som figuren herunder viser, er antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune faldet fra fuldtidspersoner i juni 2018 til fuldtidspersoner i juni Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune Midlertidige ydelser Permanente ydelser Integrationsydelse Kontanthjælp Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Revalidering Uddannelseshjælp A-dagpenge Fleksjob Førtidspension 0 Jun 2018 Jun 2019 For de fleste ydelsesgrupper er det en kombination af gode konjunkturer, og at Job- og UngeCentret er lykkedes med at iværksætte strategier, som giver positive resultater. For de permanente ydelsesgrupper (førtidspension og fleksjob) ses der over det seneste år en stigning i antallet af fuldtidspersoner fra fuldtidspersoner i juni 2018 til fuldtidspersoner i juni Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet forventes fremadrettet en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves. Udviklingen i antal fleksjobansatte og førtidspensionister betyder også, at der samlet set er en stigning i antallet af offentligt forsørgede i Brønderslev Kommune, men på de midlertidige ydelser er der et fald. 7

9 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år I Brønderslev Kommune er 18,2 % af befolkningen i alderen år på offentlig forsørgelse. Her indgår også de permanente ydelsesgrupper i form af fleksjob og førtidspension. Andelen i pct. af befolkningen på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune ligger over det regionale niveau på 17,6 %. Tallene for både Brønderslev Kommune og regionen ligger begge over niveauet på landsplan. 19,0 18,5 18,0 17,5 Udvikling for alle ydelser under ét (Brønderslev Kommune, RAR Nordjylland & Hele landet) 18,1 17,6 17,4 17,3 17,5 17,8 17,3 17,9 17,5 18,1 17,8 18,8 18,6 18,6 18,3 18,3 18,0 18,5 17,9 18,3 18,3 17,7 17,7 18,2 17,6 17,0 16,5 16,0 16,2 15,8 15,9 15,9 16,1 16,3 16,3 16,5 16,5 16,5 16,3 16,3 16,4 15,5 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 Maj 2019 Jun 2019 Brønderslev Kommune RAR Nordjylland Hele landet 8

10 Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft At sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne er en udfordring, som fylder på den politiske dagsorden. Det er en opgave og et ansvar, der deles af mange aktører på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmesystemet. De ledige borgere udgør et rekrutteringspotentiale for virksomhederne. Derfor skal Job- og UngeCentret bidrage til at øge udbuddet af potentielle medarbejdere, så de ledige kan dække virksomhedernes behov. Virksomhederne har aktuelt sværest ved at rekruttere medarbejdere med kompetencer indenfor metalindustrien, SOSU-området og bygge- og anlægsbranchen. Hos mange ledige er der et spænd fra deres kompetencer til virksomhedernes behov for arbejdskraft, hvor den rette opkvalificering er nødvendig for at bringe den enkelte tættere på job. For nogle ledige kan et brancheskift med målrettet opkvalificering være nødvendigt for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Udfordringen er, at det kan være svært for den ledige at finde motivationen til at arbejde indenfor et nyt og ukendt arbejdsområde. For andre kan det at tage opkvalificerende kurser og deltage i opkvalificering også kræve overvindelse. Endelig er der borgere, som har begrænset fysisk formåen i forhold til at arbejde i brancher med stor fysisk belastning, som det for eksempel er tilfældet i bygge- og anlægsbranchen. Rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft er på den nationale dagsorden. I Brønderslev Kommune har der de seneste år været en tendens til, at beskæftigelsen for arbejdstagere med udenlandsk statsborgerskab stiger, men sammenholdes dette med den samlede beskæftigelse er der i virksomhederne beliggende i Brønderslev Kommune et lavt niveau af udenlandsk arbejdskraft. Andel fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere af den samlede beskæftigelse (juni 2019) 12% 10% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 2% 0% Brønderslev RAR Nordjylland Hele landet I dette afsnit er der fokus på jobklare ledige dvs. a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Det er dem, der skal være med til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft her og nu. Det er ledige, som er tæt på arbejdsmarkedet, men som kan have begrænsninger i forhold til deres faglighed, motivation og/eller fysiske evner. Det betyder, at de ikke umiddelbart matcher til virksomhedernes behov. 9

11 Strategi og indsats Målet med Brønderslev Kommunes virksomhedsindsats er, at virksomhederne får den efterspurgte arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2020 have fokus på: Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer Opkvalificering og motivation af ledige primært til mangelområder på arbejdsmarkedet Fælles løsninger i et tværgående samarbejde Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer God virksomhedsservice er en tværkommunal opgave, hvilket betyder, at Brønderslev Kommunes Job- og UngeCenter har et tæt samarbejde med de vendsysselske kommuner. Arbejdskraften bevæger sig på tværs af kommunegrænserne, således de rette medarbejdere kan være bosat uden for virksomhedens egen kommune. Job- og UngeCentret arbejder målrettet på at identificere mangelområderne på arbejdsmarkedet 1. I samarbejde med Hjørring, Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner udarbejder Jobcenter Brønderslev hvert år et jobbarometer, som er en prognose for virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft i de vendsysselske kommuner et år frem i tiden. Sammenlagt spørges cirka 1100 virksomheder om forventede ændringer i medarbejderstaben, samt hvilke stillingsbetegnelser de forventer at få sværest ved at rekruttere til. Prognosen anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet og som et værktøj i samtalen med de ledige til at vejlede mod de områder på arbejdsmarkedet, hvor der er særlig stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Foruden jobbarometret har virksomhedskonsulenterne i Erhvervsservice en central opgave i forhold til at formidle jobs, rekruttere til ordinære stillinger og lave opsøgende arbejde ved at besøge en lang række virksomheder og iværksættere. Formålet er dialog om virksomhedens aktuelle situation samt forventninger til fremtidens behov for medarbejdere og herved bistå med at finde de rette medarbejdere. Med udgangspunkt i Jobbarometeret etablerer Job- og UngeCentret i samarbejde med nabokommuner kandidat- og aspirantbanker på udvalgte brancheområder. Med bankerne kan kommunerne hurtigere finde egnede og interesserede kandidater til nye opkvalificeringskurser bestående af tværkommunale hold. I 2019 har kommunerne iværksat opkvalificeringsforløb målrettet metalindustrien, bygge- og anlægsbranchen, SOSU-området samt M.A.R.S. (Modern American Recycling Services). Dette samarbejde vil fortsætte i En branche defineres som et mangelområde, hvis virksomhederne efterspørger arbejdskraft til stillinger med ingen eller få kvalificerede ledige 10

12 Opkvalificering og motivation af jobklare ledige Med regeringsskiftet i sommeren 2019 er der varslet et paradigmeskifte i beskæftigelsespolitikken, hvor der fremadrettet vil være fokus på et kompetenceløft af den danske arbejdsstyrke. Tidligere har opkvalificeringsdagsordenen primært været centreret omkring dagpengemodtagere, men regeringen varsler, at paradigmeskiftet i politikken også vil komme til at gælde kontanthjælpsmodtagere. Ligesom i de foregående år vil størstedelen af al opkvalificering i Job- og UngeCentret i 2020 være individuel opkvalificering, hvor den enkelte ledig kompetenceløftes til nye jobmuligheder. I samarbejde med a-kasserne vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på muligheden for brancheskift. Det betyder, at de ledige motiveres og vejledes i retning af de områder, der mangler arbejdskraft. Job- og UngeCentret vil udvikle det gode og tætte samarbejde med a-kasserne med henblik på at motivere de ledige dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller har forældede kompetencer, til kompetenceudvikling målrettet mangelområderne. Jobrettede og motiverende samtaler med en rådgiver er et de vigtigste og mest effektive redskaber til at få ledige i job. Med den nye forenkling af loven om den aktive beskæftigelsesindsats (LAB) får kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen individuelt, både hvad angår afholdelsen af jobrettede samtaler og iværksættelsen af beskæftigelsesrettede tilbud. Job- og UngeCentret vil i 2020 derfor have et stort fokus på fortsat at afholde hyppige samtaler og hjælpe den enkelte videre i et samspil med borgeren samtidig med iværksættelsen af beskæftigelsesrettede tilbud. Derudover vil Job- og UngeCentret i et tæt samarbejde med a-kasserne have fokus på ledige borgere med en længere ledighedshistorik, så flest mulige kommer med i opgangstiderne på arbejdsmarkedet. Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog i 2015 en ramme for tilgangen til opgaveløsningen i Brønderslev Kommune, som hedder i samspil med borgeren. Tilgangen handler om en bevægelse fra, at kommunen løser opgaverne for borgerne til, at de løses med borgerne. Et led i at skabe det rette match mellem ledig og virksomhed er at få bragt ledige og virksomheder tættere på hinanden. Det sker via Mød & Match-arrangementer og en jobmesse den 19. marts 2020, hvor der bliver skabt mulighed for et fysisk møde mellem de ledige og virksomhederne. På jobmessen i 2019 fik Job- og UngeCentret efterfølgende kendskab til 40 ansættelser som følge af den direkte kontakt. Mød & Matcharrangementerne skal give virksomhederne mulighed for at møde de ledige i øjenhøjde, og give de ledige et indblik i virksomhederne og de job, de søger arbejdskraft til. Fælles løsninger i et tværgående samarbejde Job- og UngeCentret spiller en central rolle i forhold til at bringe forskellige parter sammen og planlægge fælles løsninger. I praksis betyder det f.eks., at de vendsysselske kommuner har iværksat en række Task Forces og netværkssamarbejder, hvor formålet er at samle forskellige aktørers viden og planlægge opkvalificeringsforløb målrettet arbejdsmarkedets mangelområder. De enkelte Task Forces består af virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og jobcentrene i Vendsyssel. I 2019 har Job- og UngeCentret deltaget i samarbejder indenfor metalindustrien samt bygge- og anlægsbranchen og vil i 2020 have fokus på at fastholde og forbedre samarbejdet på tværs i task force -regi. På SOSU-området har Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde. Initiativerne har i 2019 været opkvalificering af jobklare ledige, pilotprojekter med voksenlærlinge og voksenelever samt afholdelse af jobmesse og branchemøde. Dette arbejde vil fortsætte i

13 Job- og UngeCentrets indsats skal ligeledes rettes imod virksomheder, der skal have hjælp til uddannelse af egne medarbejdere. I den forbindelse skal der større fokus på muligheden for jobrotation og voksenlærlingeaftaler, hvilket både kan omfatte virksomhedernes egne ufaglærte samt ledige. På den regionale dagsorden fylder spørgsmålet om rekrutteringen af højtuddannet arbejdskraft til de nordjyske virksomheder. Her samarbejder Job- og UngeCentret med de øvrige nordjyske kommuner i Vækst via viden for at sikre virksomhederne får adgang til højtuddannet arbejdskraft. Målsætninger Målsætninger i 2020 Rekrutteringer til ordinære stillinger: 150 Besøg hos nye virksomheder/iværksættere: 100 Mød & match for virksomheder og ledige: 4 arrangementer Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere skal i 2020 i gennemsnit max være 60 fuldtidspersoner 12

14 Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job Ungeområdet har været særligt prioriteret i Brønderslev Kommune siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. UngeCentret fungerer som én indgang for de unge mellem 15 og 30 år, og varetager både indsatser i forhold til uddannelse, beskæftigelse og det sociale område. Det giver mulighed for at tilbyde de unge en reel tværfaglig og helhedsorienteret indsats. For at fastholde fokus på de unge har Brønderslev Kommune udpeget ungeområdet som et lokalt beskæftigelsespolitisk mål. Udfordringer på ungeområdet Siden UngeCentret startede i 2014 har der været en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. UngeCenter Brønderslev UngeCenter Brønderslev blev etableret i januar 2014 og tilbyder én indgang til kommunen for unge mellem 15 og 30 år. UngeCentret varetager tværfaglige indsatser for de unge ud fra: LAB-loven (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats) Serviceloven (børn og voksen-afsnit) Dele af sundhedsloven UU-loven (Lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning) Som det fremgår af figuren nedenfor nåede UngeCentret under regionsgennemsnittet og på niveau med landet i UngeCentret har fastholdt denne udvikling frem til medio ,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 Fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i pct. af befolkningen år 0, Jan-juli 2019 Brønderslev Hele landet Region Nordjylland En aktuel udfordring i UngeCentret er, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget lidt i 2019, hvilket fremgår af graferne nedenfor. Derudover ses, at det er de uddannelsesparate unge, som er faldet i antal siden 2016, mens antallet af aktivitetsaparate unge har været relativt stabilt siden

15 Udvikling i fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune jan-juli 2019 Uddannelseshjælp i alt Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere I 2020 vil UngeCentret have et særligt fokus på de aktivitetsparate unge. Derudover vil UngeCentret have fokus på udviklingstiltag i forhold til følgende udfordringer i samarbejde med relevante aktører: Flere unge i erhvervsuddannelse Implementering af kommunal ungeindsats (KUI) og samarbejde med den forberedende grunduddannelse (FGU) om indsatsen for unge med behov for støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse Forebyggende indsats for de årige unge Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere Strategi og indsats Flere unge i erhvervsuddannelse En stor udfordring på ungeområdet er, at der forventes mangel på faglært arbejdskraft i Nordjylland indenfor en kort årrække. De unge har i øget grad fravalgt erhvervsuddannelserne til fordel for gymnasiale uddannelser siden Målet er derfor nationalt og lokalt at øge andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse. I 2019 søgte 29 % af de unge i Brønderslev Kommune ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, hvilket er et godt resultat sammenholdt med landet, hvor målet er 25 % i 2020, og sammenholdt med Brønderslev Kommunes egen målsætning om 30 % i Målsætningen om, at 30 % af grundskoleeleverne skal vælge en erhvervsuddannelse skal i 2020 styrkes og fastholdes gennem: o o Fastholdelse af de grundskoleaktiviteter, erhvervsdage og uddannelsesmesse, der laves mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i UngeCentret og grundskolerne i dag. Udmøntning af den partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune, erhvervsskoler og organisationer, der blev indgået i Her er fokusområdet, hvordan Brønderslev Kommune sammen med parterne i aftalen kan øge antallet af faglærte unge. Det skal ske gennem: 14

16 - Tiltag, der fastholder rekrutteringen af unge til erhvervsuddannelser, praksisnære valgfag mv. - Understøttelse af det fastholdelsesarbejde, der sker på erhvervsskolerne, når de unge er startet på en erhvervsuddannelse. - Fokus på, at alle unge fra Brønderslev Kommune i erhvervsuddannelse har en læreplads i en virksomhed. - Fokus på hvordan det sikres, at FGU-elever kommer i ordinære uddannelser, herunder erhvervsuddannelser efter FGU. Det skal bemærkes, at UU i UngeCentret har fokus på at vejlede de unge til rette uddannelse, herunder også gymnasiale uddannelser. Implementering af den kommunale ungeindsats (KUI) og samarbejde med FGU I august 2019 startede den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i Brønderslev Kommune, som en del af institutionen FGU Vendsyssel. Målgruppen til FGU er unge med behov for støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. UngeCenter Brønderslev har målgruppevurderet det estimerede elevtal til uddannelsesstarten og har etableret en god samarbejdsstruktur med den nye skoleform. Samtidig er UngeCenter Brønderslev blevet en kommunal ungeindsats (KUI), hvilket bl.a. betyder, at UngeCentret skal have et udbygget samarbejde med FGU om elevernes gennemførelse af deres uddannelse. Fokus i 2020 bliver på: Fælles forståelse af målgruppen og forventningsafstemning med FGU om graden af opfølgning på de unges forløb, støtte til eleverne samt ansvaret for at få eleverne videre fra FGU, så de ikke vender tilbage til offentlig forsørgelse i UngeCentret. Fuld indfasning af modellen med KUI-tovholder, som er en del af lovgivningen om FGU og de kommunale ungeindsatser. Målet hermed er at sikre fastholdelse på FGU, og den unge efter FGU forankres i job eller uddannelse. UngeCentret har etableret faste kontaktpersoner fra UngeCentret til FGU, hvilket sikrer hurtig opfølgning og tæt lærersamarbejde med FGU. Det bliver hovedsageligt en af de faste kontaktpersoner, der også får rollen som KUI-tovholder for unge på FGU, der har behovet. I andre tilfælde udnyttes, at UngeCentret også har de sociale indsatser for årige, og en kontaktperson herfra vil også kunne tilknyttes som KUI-tovholder. At FGU bliver en integreret del af beskæftigelsesindsatsen for i første omgang uddannelsesparate unge, med også for en del af de aktivitetsparate. Styrkelse af den helhedsorienterede indsats gennem en fælles uddannelsesplan. Denne vil blive udviklet i Forebyggende indsats for årige Ungecentret vil i 2020 have et særligt fokus på uudnyttet potentiale i det forebyggende arbejde før det 18. år. Det er her, det skal udnyttes at alle lovgivninger og muligheder er under samme tag i UngeCentret, og det er her, UngeCentret kan binde indsatser sammen på tværs af lovgivningsområder. Fokusområder vil være: At UngeCentret i samarbejde med skoleområdet bliver en mere aktiv aktør omkring aktiviteter for at gøre elever i 8. og 9. klasse uddannelsesparate. Pilotforsøg fra 2019 udbredes til flere skoler. 15

17 At UngeCentret i samarbejde med skoleområdet afsøger muligheder for elever med meget skolefravær/skolevægring, herunder: o Samarbejde mellem indsatser i PPR og Ungefamilie-teamet i UngeCentret o Brug af 11. skoleår eller modningsår Muligheder for at forebygge ledighed og sociale problemer gennem brug af serviceloven og LABloven i kombination, fx at kontaktpersoner efter serviceloven også arbejder med uddannelses- og jobmål. At LAB-lovens og UU s muligheder kombineres for de årige, så de undgår at blive en del af beskæftigelsesindsatsen, når de bliver 18 år. At muligheder efter LAB-loven anvendes som alternativ til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), hvor det giver mening for den enkelte ung. Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere Indsatsen for hurtigt at få unge på uddannelseshjælp i job fortsætter i I slutningen af 2019 har alle unge i UngeCentret fået et CV i deres jobplan. Det skal ud over rampen i Dette vil - udover fortsat fokus på virksomhedsrettet indsats hos rådgivere og aktører - ske gennem: Etablering af en ugentlig uddannelses- og jobcafé i UngeCentret, hvor indholdet vil variere mellem: o CV og ansøgningsworkshop o Besøg fra uddannelsesinstitutioner, der fortæller om uddannelser med særligt gode praktikmuligheder mv. o Besøg af virksomheder, hvor emnet kan være rekruttering, den gode start på en virksomhed, samtalen mv. o Ture ud af huset med de unge til messer eller andet. UngeCentret vil kort sagt præsentere de unge for aktuelle job- og uddannelsesmuligheder i langt højere grad end det sker i dag. Job- og virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate unge Den positive udvikling i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune ses som nævnt ovenfor primært for de uddannelsesparate unge. UngeCentret vil derfor have et skærpet fokus på indsatsen for de aktivitetsparate unge i Dette arbejde hænger sammen med den strategi i Job- og UngeCentret for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som blev vedtaget i Brønderslev Kommune i marts 2019 (se mål 3 nedenfor). Målet er her at skærpe den job- og virksomhedsrettede indsats og følge tæt op på de unges udvikling på arbejdspladsen. Derudover vil der på ungeområdet være fokus på brug af FGU til at hjælpe flere af de aktivitetsparate unge videre i uddannelse og job. Målsætninger Målsætninger i 2020 Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, skal i gennemsnit maksimalt være 180 fuldtidspersoner i 2020 til 2022 (i budget 2020 er afsat midler til 200 fuldtidspersoner) Andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, skal i 2020 minimum være 30 % (I 2019 søgte 29 % ind. Det nationale mål i 2020 er 25 %) 16

18 Mål 3: Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Målgruppen for strategien er: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Borgere på ledighedsydelse Borgere i ressourceforløb De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft, og der er øgede muligheder for, at borgerne, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, kan opnå hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. Udfordring Strategien er iværksat på baggrund af det fokus, Job- og UngeCentret de seneste år har haft på at styrke indsatsen for borgerne på uddannelseshjælp og kontanthjælp bl.a. gennem en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet fra 2016 til Det har skabt et fald på 109 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp og 164 fuldtidspersoner på kontanthjælp i perioden fra 2015 til medio 2019, hvilket ses af graferne nedenfor. Udvikling i fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune jan-juli 2019 Uddannelseshjælp Kontanthjælp (udenfor integrationsprogrammet) Mange borgere er kommet i job og uddannelse, men det ses også på baggrund af det tætte arbejde med borgerne på kontant- og uddannelseshjælp, at flere er blevet afklaret til fleksjob og ressourceforløb, hvilket er baggrunden for den nye strategi. Af graferne nedenfor fremgår, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet markant siden 2016, og antallet af borgere på ledighedsydelse og i ressourceforløb er steget i samme periode. 17

19 Antal fuldtidspersoner - borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet jan-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2018 jan-juli 2019 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere* Ledighedsydelse Aktivitetsparate udd.hjælpsmodtagere Ressourceforløb *Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er i 2016 fratrukket 46 fuldtidspersoner, som pr. 1. juli 2016 overgik til integrationsydelse, da denne ydelse blev indført. Strategi og indsats Strategien for borgerne, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, trådte i kraft den 1. april 2019 og varer til udgangen af Målet med strategien er: 1. At nedbringe det samlede antal af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet 2. At andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes ned på regionalt niveau. De centrale indsatselementer, som skal bidrage til, at målene med strategien nås, er følgende: 1. En jobrettet, håndholdt og helhedsorienteret tilgang 2. Hyppige samtaler med borgerne 3. Iværksættelse af flere lønnede timer og virksomhedsrettede tilbud parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov 4. Tæt opfølgning på iværksatte indsatser 5. Resultatfokus Målgruppen for strategien er borgere, som ofte har langvarige ledighedsforløb bag sig og komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk eller social karakter. Der er derfor brug for, at indsatsen både er jobrettet og håndholdt. Den håndholdte indsats kræver, at medarbejderne i Job- og UngeCentret har den fornødne tid til at arbejde tæt med borgeren og de samarbejdsparter (virksomheder, mentorer, behandlere mv.), borgeren kan være tilknyttet. Der er i strategien derfor fokus på, at rådgiveres og virksomhedskonsulenters sagstal skal matche Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal. På samme måde anbefaler STAR begrænsede 18

20 sagsstammer, idet flere studier viser en direkte effekt mellem medarbejderes sagsstammer og effekten af den beskæftigelsesindsats, borgeren deltager i. Et led i den jobrettede tilgang er, at alle borgere i målgruppen skal have et CV, som bliver omdrejningspunkt for Job- og UngeCentrets samtaler med borgeren. Fokus i indsatsen vil være på borgerens muligheder for lønnede timer på arbejdsmarkedet fra få timer til fuld tid afhængig af den enkeltes situation. Et virksomhedsrettet tilbud inden eller i kombination med de lønnede timer er ifølge undersøgelser den indsats, der virker bedst til at hjælpe målgruppen med at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst, hvis det rette match mellem borger og arbejdsgiver opstår, hvilket er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til målgruppen, som ofte er mere sårbar i forhold til at finde sig til rette på en virksomhed. Virksomhedskonsulenterne vil støtte borgeren undervejs i forløbet og følge tæt op indsatsen. Målsætninger På grund af de forbundne kar mellem de ydelsesgrupper, der er omfattet af strategien, er det udover målet om at nedbringe antallet af borgere i stragiens målgruppe - også et mål, at det samlede antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere holdes på et lavt niveau. Det er dermed ikke nok, at en aktivitetsparat kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager bliver job- eller uddannelsesparat. Målet er, at borgerne kommer i selvforsørgelse, og for dem, hvor det ikke er muligt, at borgerne afklares til fleksjob eller førtidspension. Målsætninger i 2020 Den samlede andel borgere i strategiens målgruppe skal maksimalt være 600 fuldtidspersoner ved udgangen af 2020 (status medio 2019: 635 fuldtidspersoner) Antallet af borgere på kontanthjælp skal i gennemsnit maksimalt være 300 fuldtidspersoner i 2020 til 2022 Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal i gennemsnit maksimalt være 180 fuldtidspersoner i 2020 til

21 Øvrige fokusområder Foruden de 3 mål for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats i 2020, som er beskrevet ovenfor, vil Job- og UngeCentret i 2020 have fokus på indsatsen for borgere med handicap og indsatsen for flygtninge og familiesammenførte. Indsats for borgere med handicap Indsatsen for ledige med handicap er i Brønderslev Kommune en del af den helhedsorienterede indsats, som også andre ledige indgår i. Målgruppen betragtes på lige fod med øvrige ledige, der søger hjælp i Jobog UngeCentret, og det er ikke en målgruppe, der kan peges ud. Indsatsen for borgere med handicap foregår derfor i alle afdelinger afhængig af borgernes ydelsesgrundlag og ledighedssituation. På beskæftigelsesområdet har Brønderslev Kommune prioriteret indsatsen for borgere med handicap de seneste 3 år på den måde, at tre nøglepersoner i jobcentret er dedikeret til opgaven. Nøglepersonerne deltager i alle relevante videnskonferencer og netværksmøder og har dermed en bred og opdateret viden på området. Brønderslev Kommunes primære mål i indsatsen for borgere med handicap er at fastholde borgerne i ordinære jobs ved hjælp af de kompenserende ordninger. Jobcentrets nøglepersoner har et særligt fokus på fastholdelse på sygedagpengeområdet. De står derudover til rådighed for alle områder i kommunens Job- og Ungecenter. Fx tager nøglepersonerne med rådgivere og virksomhedskonsulenter ud på virksomhederne og bidrager til rådgivning om og vurdering af behov for støtte. Job- og UngeCentret vurderer, at der fortsat er et potentiale i forhold til at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap i Brønderslev Kommune, hvis viden om og fokus på de kompenserende ordninger udbredes. Det gælder især mulighederne for personlig assistance, hvilket nøglepersonerne vil have fokus på i De indsatser og redskaber, der er tilgængelige i indsatsen for borgere med handicap, vil understøtte den strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som Job- og UngeCentret arbejder målrettet med frem mod 2022 (jf. mål 3). En betydelig andel af disse borgere har nedsat funktionsevne i forhold til at begå sig på arbejdsmarkedet, og her vil Job- og UngeCentret aktivt anvende alle støttemuligheder til borgerne og virksomhederne. Indsats for flygtninge og familiesammenførte På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. 49 % af borgerne på integrationsydelse var i 1. kvartal 2019 kommet i job eller uddannelse indenfor deres første 3 år i Brønderslev Kommune. Samtidig er antallet af nye flygtninge faldet markant de seneste år. Det betyder, at der i juli 2019 er 90 fuldtidspersoner på integrationsydelse i Brønderslev Kommune. Det lave antal nye flygtninge forventes at fortsætte i Brønderslev Kommunes kvote for antal forventede nye flygtninge i 2020 er på 7 personer foruden familiesammenføringer. Den nye regering har derudover varslet, at Danmark skal modtage et mindre antal kvoteflygtninge. 20

22 I marts 2019 trådte en ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet i kraft, som har fokus på, at flygtninges ophold i Danmark som udgangspunkt er midlertidigt. Flygtninge og familiesammenførte mødes som følge af den nye lovgivning med en forventning om, at de skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. I Brønderslev Kommune er der fokus på repatriering det vil sige, at man frivilligt kan vende tilbage til sit hjemland eller oprindelsesland med økonomisk støtte fra Danmark. For at styrke rådgivning og information om repatriering yderligere vil Job- og UngeCentret i 2020 arrangere temamøder på tværs af alle afdelinger og målgrupper, således at de enkelte sagsbehandlere får øget viden om og kendskab til emnet. En medarbejder i jobcentret har specialviden på området og overtager sagsbehandlingen, hvis en borger ønsker repatriering. Ved ansættelse af nye medarbejdere i Job- og UngeCentret er vejledning omkring repatriering en del af introduktionsprogrammerne. For de borgere, som (endnu) ikke kan vende hjem, sigter integrationsindsatsen mod, at borgerne kommer i job. Der er i denne sammenhæng et stort politisk fokus på, at kvinderne skal have en tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, da ikke-vestlige kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet generelt er lavere end for ikke-vestlige mænd. Blandt de 90 borgere på integrationsydelse i juli 2019 i Brønderslev Kommune er der også flere kvinder end mænd, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Borgere på integrationsydelse i Brønderslev Kommune pr. juli 2019 fordelt på køn og visitationskategori Jobparate Aktivitetsparate I alt Kvinder Mænd I alt Jobcentret vil i 2020 have et særligt fokus på at hjælpe kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Det vil blandt andet ske gennem: En tæt og håndholdt indsats med fokus på opnåelse af lønnede timer. Et særskilt fokus på træning og sundhed i kombination med virksomhedsbesøg, intens jobsøgning og arbejdsmarkedsrettet undervisning i tæt samarbejde med en leverandør. Forsøg med etablering af virksomhedspraktik for 2-3 kvinder på samme virksomhed. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det har en god effekt for kvindernes udbytte af virksomhedspraktikken og tilknytning til arbejdspladsen, at de er flere sammen. De føler sig derved mindre ensomme og kan støtte hinanden. Mødregrupper, hvor beskæftigelse er et særskilt tema, hvilket der erfaringsmæssigt har været efterspørgsel på fra kvindernes side. Bydelsmødre, som er et projekt, Integrationsrådet har taget initiativ til. De frivillige bydelsmødre har særlig fokus på beskæftigelse i deres rådgivning af andre kvinder. 21

Beskæftigelsesplan Brønderslev Kommune

Beskæftigelsesplan Brønderslev Kommune Beskæftigelsesplan 2019 Brønderslev Kommune Indhold Introduktion til beskæftigelsesplan 2019...3 Det regionale arbejdsmarked...3 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft...4 Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Acadre nr august 2019

Acadre nr august 2019 Notat Acadre nr. 15296 22. august 2019 Status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Ved udvalgets møde i april 2019 blev der givet en status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Det blev beskrevet at arbejdet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat. Status på Beskæftigelsesplan

Notat. Status på Beskæftigelsesplan Notat 19. marts 2019 Status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Beskæftigelsesplan 2019-2022 blev iværksat pr. 1. januar 2019 efter godkendelse i Byrådet i december 2018. Beskæftigelsesplanen er kommet godt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 04-05-2018 SAGS NR.: DOK. NR.: SAGSBEH.: Birgitte Ovesen Afrapportering på det forpligtende samarbejde Delaftale 6. Beskæftigelse og integration. Som

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere