Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand"

Transkript

1 Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder vi vores generalforsamling her i Dronningens Ferieby s lokaler, bedre ramme kan vi næsten ikke få. Så mødes vi atter. Et år er gået og faktisk et år med stor aktivitet for bestyrelsen både med interne og eksterne møder. Der har været en stor aktivitet for bestyrelsesmedlemmerne. Det har givet en stor berøringsflade. Alle opgaver har måske ikke været lige store, men de har krævet megen tid ind imellem. Jeg vil gerne starte med at præsentere bestyrelsen. Ud over mig selv som formand, så har vi som næstformand Anne Lise Olesen, som kasser har vi Hans Ole Malfeld, de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Frede Frandsen og Jørgen Holm, og suppleanterne Peter Holst Jensen og Ditlev Bluhme. Det er af stor betydning for en formand, at man har en aktiv bestyrelse, og dette må vel nok lige være det rigtige ord at bruge over for jer. I har igennem året været en stor støtte for formanden. Der er mange telefonsamtaler med medlemmerne i løbet af året, men der er forsat mange, som benytter muligheden for at sende en mail, og endelig er der jo også nogle, som kommer med deres synspunkter på vores hjemmeside. Lige meget om det er den ene eller anden måde, man kontakter bestyrelsen på, så tager vi alle henvendelser seriøst, og så håber vi, at de forskellige henvendelser kan bruges til noget konstruktivt. Da flere af disse henvendelser skal med på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde, kan der godt gå nogen tid, inden vi får givet et svar. Vi er jo ikke fuldtidsansatte. Bestyrelsen læser med stor interesse de indlæg, som kommer ind på debatsiden. Det er dog lidt svært at stå model til, når man som formand bliver beskyldt for at lyve. Møder: Der har været afholdt møde med ledelsen i Dronningens Ferieby omkring bidrag til vedligeholdelse af vejene i Klitten. Møde med Heidi Jensen samt Jens Gregersen begge ansat ved Norddjurs Kommune. Mødet drejede sig om udvidelse af vores

2 område ud mod den åbne hede. Bestyrelsen har haft en ny henvendelse til GAV- Grenaa og Anholt Vandværk Det var forsat et spørgsmål omkring vedligeholdelse af stikledning til vores brønde. Det mest tidskrævende har nok været de møder, som har været afholdt med såvel borgmesteren i Norddjurs Kommune og embedsmænd ved kommunen omhandlende det store spørgsmål omkring kommunens medvirken til retablering af Lyngvej. Der opstod også pludselig et problem omkring de 9 sommerhuse på Polderrevsvej. Det var omkring medlemskabet af sommerhusforeningen. Beplantningsudvalget har også haft mange møder, derom senere, og der har været møde med entreprenør omkring ny kontrakt. Bemærkninger fra medlemmerne: Vi modtager forsat klager over folk, som ikke klipper deres hække på ydersiden ud mod veje / stier. Det kan være til stor fare for gående samt cyklister. Hvis det forsat er et problem, vil bestyrelsen lade hækken klippe for ejerens regning. Dette problem blev også drøftet sidste år. Der er forsat klager over løsgående hunde samt deres efterladenskaber. Hunde skal føres i snor og diverse affald fjernes. Bestyrelsen vil godt henstille til dem, som vandrer ned mod stranden ad stierne og videre over Polderrevsvej, at de ikke forsætter ind over de private grunde, men benytter de stier, som findes over grøften. Bestyrelsen arbejder på at få etableret en adgang over grøften i forlængelse af Rødbedestien. Den har været der tidligere. Der er forsat nogle af vores medlemmer, som ikke kan forstå, at de har fået afslag på et byggeri. Det kan være en tilbygning, carport eller andet, for de kan henvise til andre, som har bygget noget lignende. Det er noget, som vi i bestyrelsen hverken kan eller skal blande os i. Det er udelukkende en kommunal afgørelse, men vi henviser gerne til de personer, som har at gøre med disse sager. Så er der også fru Pedersen, som er træt af, at dyrene går ind i haverne og nipper skud af planterne. Hun vil have opsat dyrehegn rundt om heden. Det tror jeg ikke, vi kan få Norddjurs Kommune til, så det lader vi lige så stille ligge i gemmerne. Der har også været et par henvendelser omkring solfangere på tagene, og som spørgerne rigtig siger, der er da forbud mod blanke materialer på tagene. Det har

3 vedkommende da også ret i - men der står også i lokalplan stk. 8.2 Undtaget herfra er solfanger og mindre energibesparende foranstaltninger. Det var bare nogle eksempler på de problemer, man sidder med derude, men skal lyde en stor opfordring til jer alle fra bestyrelsen om at læse det regulativ, samt takt og tone, som vi har sendt ud til alle vores medlemmer, for hvis vi følger disse regulativer, så vil alle de sager, jeg her har omtalt, ikke være til stede, og det vil jo være dejligt for os alle. Lad os i flok værne om vores skønne område. Større opgaver: Vejbidrag. Bestyrelsen blev under sidste generalforsamling beskyldt for kammerateri i forhold til Dronningens Ferieby, men nu har vi fået forhandlet en aftale i stand, således at Feriebyen betaler 15 andele á kr. 300 til vedligeholdelse af Klitten. Det drejer sig om de 15 huse, som har udkørslen til den vejstrækning. I den forhandling er der også lavet aftale om, hvorledes vi fremover har adgang til disse her lokaler for afholdelse af generalforsamling, og der bliver lavet en kontrakt hver gang. Aftalen er gældende fra Alle vores medlemmer er velkomne til at deltage i de forskellige aktiviteter, som afholdes i Feriebyen, desuden er vores medlemmer velkomne til at forhøre, om det er muligt at leje sig ind, hvis man ikke har plads til udefra kommende gæster. Ud over Dronningens Ferieby betaler Solhytten og Kristruplejeren også vejbidrag. I 2012 kommer turen til feriebyen. Ændring af vores areal. Mødet med Heidi Jensen og Jens Gregersen var en udløber af, at vores område var blevet lidt større i forbindelsen med revideringen af vores regulativ. Før var det grundene, som dannede afgrænsning ud mod heden. Nu er afgrænsningen flyttet uden for buerne i vejen. Dette bevirker, at de meget omtalte grøfter nu fremover ligger i sommerhusforeningens område og derfor skal holdes af foreningen. Grøfterne indgår også af det udbudsmateriale, som er sendt ud til tilbudsgiverne. Under mødet var vi rundt i området. Heidi og Jens fik forevist de to spulebrønde, som vi havde gravet ned, én på Rønnevej og én på Rødbedestien. Det blev også aftalt, at folk fra kommunen regelmæssigt skulle kontrollere udløbet ved havet. Desuden skulle kommunen holde grøften ude langs Kystvejen.

4 Fællesregulativ for Vandforsyninger i Norddjurs Kommune Som lovet har bestyrelsen haft kontakt med GAV. Grenaa / Anholt vandforsyning vedrørende vores ansvar over for vandforsyningen, og jeg må indrømme, at der ikke er noget at komme efter. Vi har selv udgifterne fra skel ind til huset, dog ikke selve aflæsningsudstyret. Jeg bad vandforsyningen om at sende mig en skrivelse, som jeg kunne læse op til generalforsamlingen, og jeg citerer: - GAV har ansvaret for ledningen mellem forsyningsledningen i vejen og til skel. Denne ledning kaldes for en stikledning. Ledningen fra skel og til målebrønd / hus kaldes for jordledning. Grundejerne har ansvar for denne. GAV ejer vandmåleren og vedligeholder denne. Ventiler i målebrønd / hus er grundejerens og skal vedligeholdes af autoriseret VVS firma. Ved tvivl om jordledningens tilstand kan GAV kræve denne trykprøvet for tæthed frem til vandmåler. Henrik Harregaard Jordalen Direktør Kære medlemmer. Nu ligger sagen klar. Vi har selv udgifterne til begge ventiler i vores brønde. Jeg har i den forbindelse kontaktet to VVS-firmaer for at få pris på de ventiltyper som bruges i dag. Der vil være en rabatordning, hvis vi er flere, som går sammen. Se priser på vores hjemmeside Afslutning på betaling for asfaltering af Lyngvej til en pris af ca. kr På grund af de dårlige vejforhold valgte bestyrelsen at påtage sig udgifterne i første omgang for renoveringen. Som tidligere omtalt har vi haft flere møder med Norddjurs Kommune vedrørende de påstande, som var fra bestyrelsen, gående på, at vi havde en mundtlig aftale omkring renovering af Lyngvej, og da må jeg sige, det var en hård omgang. Som tidligere omtalt var vi indstillet på at gå videre med sagen, da vi mente, at vi have en god sag. Den daværende bestyrelse har i en skrivelse tilkendegivet med deres underskrift, at vi havde en mundtlig aftale, men det var ikke nok til, at vi kunne komme igennem med vores krav. Pludselig skete der noget. Forhenværende Borgmester Gert Schou kunne bekræfte, at der var lavet en mundtlig aftale foreningen og kommunen imellem. Det gav genlyd på borgen, nu blev vi indkaldt til endnu et møde. Her skulle vi forhandle med to embedsmænd fra kommunen. Det foregik stille og roligt. De ville ikke komme med noget som helst, men vi skulle jo videre, så jeg

5 foreslog, at vi betalte momsen af de kr Det ville sige, at vi skulle have omkring kr refunderet fra kommunen. Hvis kommunen havde betalt regningen, ville de jo få refunderet momsen. Så blev stilheden brudt. De sagde kort og godt, at det ikke var den løsning, de have forestillet sig, men nu vil de tage deres notater med hjem. Der gik en lille månedstid, så modtog bestyrelsen en skrivelse fra borgmesterkontoret. Jeg citerer: -Ved det netop afholdt møde meddelte Erik Laursen, at det var foreningens opfattelse, at kommunen skulle foranledige, at foreningen fik refunderet kr inkl. moms af de afholdte udgifter til den gennemførte renovering. Det kan i den anledning meddeles, at kommunen er indstillet på at imødekomme ovenstående. Såfremt foreningen er indforstået hermed, bedes det meddelt. I kan vel gætte, hvad vi svarede. Det var et godt eksempel på, at stædighed betaler sig. Trods disse u/overensstemmelser har vi i bestyrelsen forsat et godt forhold til Norddjurs Kommune, hvilket vi mener, er meget vigtigt. Bestyrelsen vil gerne takke Gert Schou for medvirken til den omtalte løsning, I forbindelse med asfalteringen af Lyngvej blev parkeringspladsen ud for Østre Skovvej 17 også asfalteret. Da der er nogle, som tror, at dette stykke arbejde blev udført af sommerhusforeningen, vil jeg gerne mane den påstand i jorden. Udgifterne blev betalt af ejeren direkte til NCC. Bestyrelsen er meget glad for, at vi har fået en afgørelse på sagen, og hvor begge parter er tilfredse med løsningen. Jeg som formand tør næsten ikke at tænke på, hvad jeg kunne blive krævet for i denne sag. Ja ok. det var lidt humoristisk ment. Ny kontrakt med entreprenør gældende fra 1.januar Bestyrelsen besluttede, at der skulle indhentes fire tilbud. I den forbindelse skulle hans Ole Malfeld og Frede Frandsen lave et sæt udbudsmateriale, som så skulle sendes ud til de pågældende firmaer. I det materiale fremgik det, at de kunne rette henvendelse til formanden, hvis der var spørgsmål til det, de havde modtaget. Tilbudene skulle sendes i en lukket kuvert til Hans Ole Malfeld. Ved åbning af tilbudene var Hans Ole Malfeld, Frede Frandsen og jeg selv til stede. Der var indkommet to tilbud. Et fra entreprenør firmaet V. Pedersen og et fra den

6 nuværende entreprenør Anders Bilde. Den sidst nævnte havde det billigste tilbud og fik derfor overdraget opgaven de næste to år. Udvalget havde efterfølgende et møde med entreprenør Anders Bilde. Beplantningsudvalget. Bestyrelsen nedsatte efter sidste generalforsamling et beplantningsudvalg bestående at Anne Lise Olesen, Frede Frandsen, Peter Holst Jensen samt Ditlev Bluhme. De fik til opgave at prøve på at beskrive, hvorledes man kunne foretage en forskønnelse af sommerhusområdet, dels med en renovering af områder med store træer, men ikke mindst en form for nyplantning. De har meget seriøst arbejdet med opgaven og igennem det sidste år har de på vores bestyrelsesmøder hver gang haft et punkt på dagsordenen om, hvor langt de var nået. Der er enighed i bestyrelsen, men der bliver rettet lidt til her og der. Men det kan nok være, at sindene kom i kog, da medlemmerne fik kendskab til, at der var noget i gære, og det var ikke mindst, da de røde pæle blev banket i jorden. Jeg vil faktisk sammenligne omtalen omkring beplantningen med den såkaldte parkeringsring uden om København centrum. Mange havde en mening omkring de omtalte emner, uden at de faktisk viste, hvad det drejede sig om. Udvalget havde udelukkende fået til opgave at lave en plan, som i første omgang skulle godkendes af Norddjurs Kommune. Hvis den ikke kunne godkendes, ville det jo ikke føre til noget, at det blev forelagt medlemmerne. Planen er nu godkendt af kommunen, så derfor bliver den fremlagt her på generalforsamlingen Hvad enten man er for eller imod planen, er der alt muligt grund til at takke udvalget for et fantastisk stykke arbejde. Ved fremlæggelse af planen vil den blive gennemgået af Ditlev Bluhme. Møde med nye medlemmer. Der har været et par nye medlemmer, som skriftligt har stillet en del spørgsmål til bestyrelsen. Her valgte bestyrelsen at invitere dem til et orienteringsmøde, da vi mente, det var bedre at sidde og tale om tingene frem for at skulle til at redegøre for det på skrift, og det var en afgørelse, som de var tilfredse med. Vi havde et hyggeligt møde, hvor der blev rørt ved mange emner. Årene fremover:

7 Hvis beplantningsplanen bliver vedtaget, vil der forsat ligge meget arbejde i at få den gradvist gennemført. Det må så ske i takt med de penge, som bliver sat af til opgaven. Jeg har før omtalt, at der i nær fremtid også skal ske en større reparation af vejen i Klitten. Her vil bestyrelsen nok også foretrække en OB belægning. Det er en belægning, som svarer til de øvrige veje. Jeg vil skønne, at det i dagspris vil koste omkring kr. pr løbende meter. Vi vil invitere medlemmerne i Klitten og Bag Klitten til en tur rundt i deres område. Her vil der deltage folk fra Norddjurs Kommune. Turen er fastlagt til den første lørdag i august 2012 kl Mødested ved parkeringspladsen ved Naturskolen. Et godt råd til den kommende bestyrelse; Sørg for forsat at have et godt forhold til Norddjurs Kommune, ikke mindst til de embedsmænd, som bestyrelsen skal kunne arbejde med, så går tingene trods alt noget nemmere. Slutbemærkninger: I løbet af året er der mange medlemmer, som kontakter bestyrelsen. Ind imellem er der mange gode ting, som vi kan arbejde videre på, så derfor skal der fra den samlede bestyrelse lyde en tak til jer alle. Bestyrelsen er godt klar over, at vi ikke kan gøre alle tilfredse. Det er også derfor, at vi er glade for jeres henvendelser, hvis I mener, vi er kørt af sporet. Der skal også lyde en tak til de embedsmænd fra Norddjurs Kommune, som vi igennem året har haft kontakt med. Tak til vores entreprenør samt Flemming, som forsat holder det grønne areal ved vores tavle. I dag må vi sige farvel til Jørgen Holm, som igennem årene har ydet en stor indsats i bestyrelsen og for vores medlemmer. Tak for det. Jeg vil som formand endnu engang sige bestyrelsen tak for et godt sammenarbejde, Tak for jeres opbakning. Vi må vel nok sige, at en bestyrelse efterhånden er et jaget folkefærd. Sammenlignet med vildt i naturen er forskellen, at en bestyrelse må jages hele året. Med ønsket om et forsat godt samarbejde ønsker bestyrelsen jer alle en god pinse og en rigtig god sommer. Erik Laursen Formand

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder.

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder. Årsberetning 2011 / 12 Bestyrelsen har i det forløbne år registreret 3 solgte ejendomme svarende til, at 4% af medlemmerne kan være nye i år. Den årlige udskiftning havde ellers været stabil omkring de

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere