sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup."

Transkript

1 6,f.t-6å,JO& { s-t}e 1/u.a LOVE FOR st.k- 1. stk.2. stk. 3- stk.4. stk.7- stk.?. tk. 3- stk.1. stk. 2- srk 3- sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. Foreningens hjemsted er slangerup, og foreningens adresse er hvor den ti1 enhver tid.rur."id- iornjno rr"i uåp*r. Foreni"ngeri e,r en sarrynenslutninq af ejerne af følgende matrikelnumre: 57 1,57 d,57 e,5'7 i,57h,57 g57f,57 a,57_m,5]k,3sb 39b, 48g48b,43f, 4t d,23c, 12 f, 12 e,12 d,6r c. 6rd 63q 35 b, 12,, :tz-{, tzlq 1-2 m, izu,iz *, rz ax, r2c, 12 ay, 12 az, 12 bf, t2 aæ t2 *, -tz au, 12 bd. lz bc, 12 r, 4 f, 4 t, S i, i *r" i t, + q4 k, 4 h, l-lf, 11 b, og J-1 d- Endvidere vir- der være murlghed for optagerse af evt. konunend.e parceller på matrikelnumrenå t h ag 7 g, for så vidt dette ikke nedstenrnes på den ord.1nære Generalforsamling, der rigger umiddelbart forinden anmodning om optagerse.,,vis spørqsfiråret ikke har været behandlet på den sidst afirotåte generalfoisamlinq forinden anmodning om optagelse er retlet, skal d.er inotalås ekstraordinær generalforsamling, jfr. s 5,,tt. S. 2- Egreningens fomå1. Foreniagens s grunde fællesinteresser j e rnæss i ge over for såver private mlmdigheder, persorr*i narmlig,o* for offentrige så vid.t angår slrvitutbestenunerser, an1æg og vedligeholdelse af vej_ forsyaingslinier og kloakanlæg, af samt enhver art] At optage forhandlils m:d de implicerede mlrndighed.er. hvorunder det sorterer, at. ændie det i ny-gningsveatælten-ior slangerup konffiune_ udlagt.e byggeområ de,,»i,i foi så viåt.ngå, o" matrikelnumre der-er nærmt i s i, stk- 3, og for hvilke der ikke kan tillades he1åisbebyggelse. ved en generalforsamlings beslutning, kan and.re opgaver af fæl1es intere 3se.. varetages. rc Medlem af indenfor de i er]-er fast ejendom s l_,stk. 3 nævnte matrif,eln;;"; jir" ejendom ogr grund o* gældende derom for servitutbestermnerser. Er et medrem ejer af mere end et matrikelnunrner, regnes det kun for el medlemskab. Yed ejerskifte, der straks af sælgeren skar_ meddetes foreningen, indtræder den nye ejer i sælg,erens relligheder og forpligtigelser overfor foreningen.

2 qrl ',) stk- 4. srk. 5. stk.1- stk.3- Lk- 4. stk.1. srk. 2. stk.3. stk- 4- Sælgeren af en grund eller ejendom, har j-atel krav på foreningen eller dens midler. Medlemskabet af foreni-ngen er bindende, og udmeldelse kan ikke finde sted, jfr. dog stk Kontingeat. Efter generalforsamlingsbeslutning fastsættes det årlrge kontingent til afholdelse af foreninqens adrnj-nistration, pålignede udgifter og øvri-ge virke. Kontingent betales af hvert medlem, og erlægges 1/1*årligt forud. lndbetaling kan ske kontant Li1 foreningens kasserer, mod udstedelse af dags dato kvittering, el1er ved indbelalingskort. Såfremt et med.lem er i mere end 6 måneders kontingenlrestance er bestyrelsen bereltiget ti1 at lade det skyldige be1øb inddrive ved retsllg forfø1-ge1se, nar medlemmet ved anbefalet brev er underrettel om, at forføigelsen vil blive indledt inden I dage. De med i-nddri-rmingen forbundne, udgifter og omkostninger påhviler det medlermnet at belale,. Foreningen kan ikke binde medlemrnerne økonondsk ud over eet års kontingent. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste, myndighed. og kua den kan give e1ler forandre love. Ordinær generalforsamling afholdes hvert ar, senest 4 uger efler regnskabsårets slutning, og senest den første februar, dog med 3 ugers varsel. Hvert medlem skal have tilsendt i-ndkaldelse med angivelse følqende daqsorden,. Valg af dirigent. 1. oplæsning. af protokol-len for sidste generalforsamling. 2- Formandenb beretnj-ng om foreningens virksomhed i del forløbne ar; 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. VaJ.g til bestyrelsen. 5- Valg af bestyrelsessuppleanler- 6. Valg af revisorer. 7. Valg af revisorsuppleant. 8- Behandlinq af indkomne forslag. 9. Fastsættelse af kont.ingenl. 10. Eventuelt. sager eller forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen, r;i senest I dage før generalforsamlineen.

3 Stk- 5- Stk- 6. Stk. 7. SLk. 8- Stk. 9. Stk- 10- tk Stk. 13. stk. a4. Stk Stk. 1 tk. 2. Stk. 3- Stk. 4- Ekstrao.rdinær generalforsamling kan indkaldes med I dages varsel, nar bestyrelsen skønner det nødvendigl, eller hvi-s mindst 1/3 af, foreningens medlenrner skriftlig forlanger ekstraordinær generalforsamling afholdt, og angiver hvilken sag der ønskes behandlet- En sådan begæring er bestyrelsen pli.gtig ti}, senest 30 dage efter, at efterkomme. Er et medl-em ejer af flere ejentonrne ej-ier grunde, har det dog kun een stemme. Eles en ejendom eller grund af 2 eller flere personerr har kun een af disse stenrneret. Der kan ikke afgives sterrne pr, brev, men en stedfortræder for den {de) pågældende ejer (ejere} kan benytle sler&ierelt,en, nar dette er bekendtgjort for foreningens formand, ved generalforsamlingens beglmdelse ved fuldmagt. En 1ovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygt.ig uanset de mødendes antal. Genera.l-forsamlingens afgørelser træffes ved simpelt sterrrne flertal, hvor der j. foreningens love ikke er truffet anden bestenrnelse. Bestyrelsen kan i sager af særlig karakter, f.eks. økonomisk prægede, e1ler hvis mindst 3 medlemroer begærer delte, bestenrne at afsternning skal ske skri-ftligt og dermed anonymt Ti1 lovændri-ng kræves rai-ndst 2/3 ntalaritet blandt de frexrnødte Referat af gener'alforsamj-ingens fori.øb og beslutninger skal føres i en forhandlingsprotokol og, berigtiges af dirigent og formand ved underskrifl. A1le medlemmer er møde- og sternrneberettiget, dog bortfalder et medlems stemmerel, hvis der forekomrner kontingentrestance på 6 måneder el1er derover- 6. Bestyre].sen- Foreningens virksomhed ledes af en bestyrelse på nllndst 3 oe hø1sl 5 personer, der alle foreslås og væ1ges på den ordinære generalforsamling blandl de stenrneberettigede medlenrner. Forrnand og bestyrelse væ1ges for 2 år ad qangen. Bestyrelsen konstiluerer sig selv med en sekretær og en 1-^^^- Kd5 erer. Formand og kasserer må ikke være på valg samtidig,hvorfor formand og 1 bestyrelsesmedl_em vælges på lige årsta1, og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal.

4 stk.5. stk- 1" JLÅ. Z. tk.3. stk.4- slk.5. slk- 6- stk- 7. srk. 1. st.k - 2. srk. 3 stk. 4. Den ordinære generalforsamlj-ng vælger ligeledes for en 2årLq periode, 1 bestyrelsessuppleant, der også vil være revisorsuppleant, på lige årsta1. Formanden, el1er i- dennes fravær kassereren repræsenterer foreni-ngen og leder de dagj.ige forretninger. samt bringer vedtagne beslutni-nger ti1 udførelse, når ikke andet er besternt. formanden indkalder bestyrelsen så ofte han skønner det nødvendigt eller når rai-ndst 2 bestyrelsesmedlexrner fremsætter anmodning herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når raindst 3 medlemrner, hvoraf den ene skal være formanden eller næstfomanderrf er ti-l stede Ved stemmelighed på et bestyrelsesmøde, er det formandens stenrne der er afgørende. Resumet af forhandlingerne oq beslulningerne bestyrelsesmøder m.v.f skal indføres t den i naevnte f orhandl-ingsprotokol, Samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter der deltager i møder, hvor forenlngens medlemmers evt. personlige eller lignende slrengl fort.roj-ige sager måtte, blive drøftet, er undergivet den civij.retslige Lavshedspligt. og kan i medfør heraf, hvis tavshedspligten brydes. forfølges efter retsplej ef ovens bestenrnelser herom. Bestyrelsen kan nedsætte sær1ige udvalg, hvor sagkundskab skønnes nødvendig- Sådanne udvalg skal bestå af rnindst eet bestyrelsesmedlem, suppleret med eet eller fl-ere af foreningens øvrige medleruner. 7. Eegnskabet. Regnskabsåret 1øber frb 1. januar Lil 3l-. december, kassererea føxer foreningens regnskab og modtager kontingentindbetaling. Den kontante kassebeholdning bør normalt ikke overstige kr- 1000,oo. overskydende be1øb skal indsætles på foreningens konto i bank, sparekasse eller postgirokonto. større udgifter, der ikke vedrører foreningens daglige drifl f.eks. nyanskaffelser skal godkendes af den saml-ede bestyrelse, Kassereren skal alrnindeligvis ved ethvert bestyrelsesmøde kunne give oplysninger om kassebeholdning, i:ndestående be1øb på bank- sparekasse- eller postgirokonto. tr f-/: r d.

5 stk. 5 stk. 1. stk. 2. srk.3. srk. 4. stk. 5 stk. 1. srk. 2 stk.3. _ stk. 4. Kassereren har pligt til at udfærdige Driftsregnskab og status, så tidligt, at dette kan udsendes til- foreningens rnedlenrner sarmen med i-ndkaldelse til oråirrær generalforsamling. Dette regnskab skal. j-kke nødvendigvis være revideret, jfr. I stk. 5. B &evision Til at reviderer foreni-ngens regnskab vælges fox 2 år ad gangen revisor og 1 revisorsuppleant, der også kan være suppl.eant tit bestyrelsen. Revisoren har pli-gt ti.l rnlndst een gang årligt at foretage kasseefte.r lm oe revision af foreningens regnskab. Efter hvert kasseeftersyn e11åf"foretagen revisi-on, skal kassebogen forsynes med påtegning herom. Evf. uregelnuessigheder i regnskabet eller i. kassebeholdningerne, skal. omgående forelægges formanden. Det færdige regnskab skal revid.eres og fremlægges på d.en ordinære generalforsamling ti1 godkendelse. e- Medlerrrerne især gøre sit ti1, at områdel altid fremtræder pænt og ryddeligt, ligesom grunde, bebyggede eller uhebyggede, og haver vedligeholdes på anstændig måde, således at ukrudt. iklce spred.es ud over nabogrunde eller haver. Tvistigheder om hegn kan indbringes for grundejerforeningen/ men kan forlig ikke herigennern opnås på basis af hegnslovens bestenuaelser, indbringer foreningen sagen for korraunens hegnsslmsnrænd. Byggematerialer rn.v. der aflæsses på vej elfer rabat bør fjernes snarest muligt herfra. Medlenunerne bør ligeledes 1 egen interesse, vj-rke for foreningens tarv, og give bestyrelsen underrelning om sådanne ideer og,i-agttagelser der kan tærrkes at have betydning for e11er indflydelse på foreningens trivsel, økononti- og anseelse. ---oooooo---

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere