Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10."

Transkript

1 Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk. 1 Gyldighed Forretningsorden er kun gældende for den siddende bestyrelse. En gældende forretningsorden skal vedtages af bestyrelsen, hver gang der indtræder nye medlemmer i bestyrelsen. Stk. 2 Ændring af forretningsordenen Ændringer i forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen til enhver tid i tilfælde af flertal. Stk. 3 Formål Formålet med denne forretningsorden er at give bestyrelsesmedlemmerne et demokratisk værktøj til sikker drift af bestyrelsens arbejde. Herunder rollefordeling, tidsfrister, mv. Endvidere at sikre fælles aftaler for fælles målsætninger og holdninger i bestyrelsen. Hensigten er bl.a. at sikre klare linjer i forhold, der ikke er entydigt reguleret af vedtægterne, samt at bestyrelsesmedlemmer ikke bliver tvunget til at bruge for meget tid på irrelevante opgaver, så lysten til foreningsarbejdet drænes. Stk. 4 Prioritet i forhold til vedtægterne Såfremt en eller flere bestemmelser i forretningsorden er i strid med vedtægterne, er forretningsordens bestemmelse ugyldig, idet vedtægterne er foreningens lov, der kun kan ændres på en generalforsamling. Bestyrelsens beføjelser og pligter 2 Bestyrelsens opgave Bestyrelsens primære opgaver er fastlagt i vedtægterne for grundejerforeningen. Bestyrelsen har ansvaret for sin egen informationsformidling til medlemmerne og kan efter eget valg afholde informationsmøder, udgive informationsskrivelser eller drive hjemmeside for foreningen. Bestyrelsen handler alene på baggrund af mandat fra generalforsamlingerne. Det er bestyrelsens ansvar at sikre generalforsamlingen informeres om arbejdet I Bestyrelsen. Det er Bestyrelsens opgave selv at indhente og afklare beslutningsgrundlaget for arbejdet. Stk. 1 Information om Bestyrelsens arbejde Følgende retningslinier gælder: Mailadresse opfattes om ligeså gyldig som postadresse Foreningens hjemmeside er den væsentligste kontaktflade til medlemmerne. Indkaldelse til generalforsamlinger skal altid udsendes Skriftligt til de medlemmer der ikke har oplyst mailadresse.

2 Når der lægges nyt væsentligt materiale på hjemmesiden kan bestyrelsen rundsende mail for at gøre opmærksom på dette Bestyrelsens referater lægges på hjemmesiden. 3 Økonomi Stk. 1 Kassereren betaler regninger godkendt af formanden. Kassereren underskriver alle konteringsbilag og kan i øvrigt kun hæve penge fra foreningens konti ved godkendelse fra formanden. I praksis administreres foreningens konti og betaling af regninger via Netbank, hvor kassereren opretter betalinger, mv. elektronisk. Stk. 2 Når bestyrelsen modtager regninger, skal regningen godkendes af det bestyrelsesmedlem, som har stået for opgaven. Godkendelse sker ved, at bestyrelsesmedlemmet kontrollerer, at arbejdet svarer til det på regningen anførte, hvorved regningen underskrives af bestyrelsesmedlemmet, inden regningen overdrages til kassereren til betaling. Faste opkrævninger samt regninger, som bestyrelsesmedlemmer ikke har kendskab til, overdrages til formanden, som om nødvendigt undersøger sagen eller tager sagen op på et bestyrelsesmøde. Stk. 3 Alle i bestyrelsen har ansvar for, at alle aftaler og betalinger sker i henhold til gældende lovgivning. 4: Bestyrelsesmedlemmers øvrige pligter: Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer skal underrette bestyrelsen om alle væsentlige forhold, de måtte opnå kendskab til, som kan have betydning for foreningen. Stk. 2 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende over såvel som offentlige som private. I praksis kan enkeltmedlemmer af bestyrelsen også repræsentere foreningen, fx ved afholdelse af foreningsarrangementer, deltagelse i andre offentlige eller private arrangementer på bestyrelsens vegne, osv. Stk. 3 Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden, eller efter aftale i bestyrelsen, ved et menigt bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem er således forpligtet til at bistå formanden ved fx repræsentation, underskrivning af aftaledokumenter, mv. såfremt omstændighederne kræver det. Stk.4 Hvervet som formand, kasserer og webmaster honoreres med et vederlag på 1000 kr/år som vedtaget af generalforsamlingen. Øvrige medlemmer af Bestyrelsen arbejder ulønnet, men der kan ydes bestyrelsesmedlemmerne tilskud efter sandsynligt eller dokumenteret forbrug, til dækning af udgifter til telefon og administration(f.eks. porto, kopiering, udprintning og papir) i forbindelse medbestyrelsesarbejdet. Omkostninger ifbm. forplejning v. bestyrelsesmøder refunderes ved et kontant beløb på 300,- pr. møde til det medlem der afholder mødet. 5 Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med de fra grundejerne modtagne henvendelser og i sager vedrørende andre grundejere, ligesom andre oplysninger der er afgivet under fortrolighed ikke må videregives. Tavshedspligten gælder også andre, der deltager i Bestyrelsens møder. Brud

3 på tavshedspligten kan straffes efter dansk rets almindelige bestemmelser. 6 Mægling Bestyrelsen kan ikke påtage sig at mægle i kontroverser mellem grundejere hvis Bestyrelsen ikke har part i kontroversen. Bestyrelsens aktiviteter 7 Mødeaktivitet Stk. 1 Mødefrekvens, sted og tidspunkt Sted: Afholdes skiftevis os hos bestyrelses- suppleantmedlemmerne Mødehyppighed: Bestyrelsen holder, som udgangspunkt møder hver 3. måned og kan eksempelvis være den første torsdag i januar, april, og oktober samt en dag i juli eller i august(i god tid før generalforsamlingen), hvor følgende emner er på dagsordenen: 1. Godkendelse af regnskab, gennemgang af budget og forberedelse af egne forslag mm. 2. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.3. Bestyrelsens beretning. Mødefrekvensen kan sættes op eller ned efter behov, hvis blot et medlem af Bestyrelsen fremsætter ønske derom. Mødetidspunkt: Kl Faste punkter for Dagsordenen: - Godkendelse af Dagsorden - Godkendelse af referat fra sidste møde - Opfølgning på tidligere beslutninger/løbende sager - Indkomne skrivelser/henvendelser - Meddelelser/orientering - Hjemmesiden - Økonomi - Evt - Næste møde (sted og evt. ændring af dato) Stk 2. Årets gang I Bestyrelsen August Der indkaldes til generalforsamling Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 og højst 5 ugers varsel ved skriftlig meddelelse. Som ordinært afholdes i perioden mellem den 15. august og den 15. september på et af bestyrelsen fastsat sted. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. august. Indkomne forslag optages på den udsendte dagsorden tillige med bestyrelsens forslag. Forslagsfrist fra medlemmer er 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen sammen med Bestyrelsens eventuelle kommentarer og supplerende forslag. September En måned efter generalforsamlingen skal referat herfra være udsendt til medlemmerne. 8 Medlemshenvendelser Henvendelser fra foreningens medlemmer afleveres til et formandens adresse. Det er formandens ansvar at læse elektronisk post. For at henvendelserne kan behandles af Bestyrelsen skal de være skriftlige, forsynet med kontaktoplysninger på afsender (f.eks. tlf. / mail / husnr.) Alle henvendelser, skriftlige såvel som mundtlige, der har været behandlet på

4 Bestyrelsens møder, føres til referat. Der sendes et skriftligt svar til afsender. Øvrige interesserede kan læse svaret i referatet på hjemmesiden. 9 Indkaldelser Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel af formanden. To bestyrelsesmedlemmer i forening kan også indkalde til bestyrelsesmøde. Dagsorden skal altid fremgå af indkaldelsen. Formanden er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, og bilag. Bilag og punkter til mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden og bilag sendes ud 1 uge før mødets start. 10 Afstemning Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Når stemmerne er lige, gør formandens stemme udslaget. Som angivet i vedtægterne ( 11 Ledelse, stk 3): Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen, inklusive formanden - eller når denne har forfald, næstformanden - er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende. 11 Referat Referatet udsendes senest. 2 uger efter mødets afholdelse pr. mail til medlemmer af Bestyrelsen. Der gives en uge til godkendelse af referatet. Godkendelse følger afstemningsregler. Manglende besvarelse betragtes som en godkendelse. Referenten vælges fra møde til møde. 12 Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne Hvis bestyrelsen kommer i en situation, der kræver umiddelbar stillingtagen, og det ikke kan vente til et planlagt bestyrelsesmøde, og det samtidig heller ikke er muligt at samles til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, bedes fortrinsvis formanden " eller om nødvendigt et andet bestyrelsesmedlem " sikre sig opbakning fra et flertal i bestyrelsen før handling og i øvrigt orientere den samlede bestyrelse. Hertil bedes alle bestyrelsesmedlemmer rundsende kommentarer til alle i bestyrelsen. Orientering og eventuel afstemning kan udmærket foretages ved korrespondance. For gyldig afstemning henføres til 10. Sådanne situationer skal efterfølgende behandles på et bestyrelsesmøde. 13 Inhabilitet Stk. 1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham/hende selv. Et bestyrelsesmedlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning om foreningens søgsmål mod ham/hende selv, eller om aftale mellem foreningen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun kan have en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod foreningens. Stk.2 Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet. Stk. 3 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til at besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten samt i øvrigt ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold.

5 14 Generalforsamlingen Det påhviler bestyrelsen at indkalde til generalforsamling efter retningslinierne i vedtægterne. Bestyrelsen forbereder sine egne forslag til beslutning samt eventuelle kommentarer til grundejernes indkommende forslag. Bestyrelsen kan endvidere spørge efter fuldmagter fra beboere til brug ved annoncerede afstemninger. Bestyrelsen finder, såfremt det er muligt, inden generalforsamlingen egnede kandidater til alle de hverv, der er på valg, herunder også dirigent, referent, revisor og efterfølgere til eventuelle afgående bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen sikrer at dirigent og formand godkender og underskriver efter generalforsamlingen den udarbejdede protokol, og sørger for uddeling til grundejerne. Bestyrelsens sammensætning 15 Valg af bestyrelser Som angivet i vedtægterne: Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. 16 Næstformand Næstformanden konstitueres af Bestyrelsen. Denne har ingen selvstændige pligter eller beføjelser, men optræder i formandens sted når denne får forfald. 17 Kasserer Det påhviler kassereren inden generalforsamling eller andre afstemninger, at kontrollere valgret blandt medlemmerne. Kassereren kan efter Bestyrelsens accept vælge at sørge for den bedst mulige forrentning af foreningens midler, dog således at det spekulative element er minimalt, og så længe nødvendig kapital til imødegåelse af foreningens udgifter kan fremskaffes rettidigt. Kassereren samarbejder med revisor. 18 Suppleanter Stk. 1 Suppleanter til Bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøder efter eget valg. Suppleanter har ikke stemmeret i Bestyrelsens afgørelser. Stk. 2 Hvis et medlem af Bestyrelsen fraflytter eller af andre årsager udtræder af Bestyrelsen, indtræder en suppleant i den rækkefølge, hvor vedkommende er valgt.

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kapitel 2: Foreningens område og medlemskreds 3 Stk. 1:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden er underlagt klubbens love, særligt 9 om bestyrelsens arbejde, og i overensstemmelse hermed har bestyrelsen fastlagt følgende supplerende forretningsorden:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere