Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl og kl Præsentation af den samlede indsats bag økonomistyring på Socialudvalgets område v/susanne Johansen, Merete Pommergaard og Vivi Orthmann

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orienteringssag - Økonomistyring Socialudvalgets område Kvartalsrapportering pr. 30. september Socialudvalget Effektmål og succesindikatorer Revision af gældende politikker for Vordingborg Kommune Opløsning af legater administreret af Vordingborg Kommune Leverandørkontrakt jvnf. lov om social service Orienteringssag - Klippekortmodellen udbygges med flere deltagere Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag - Fælles sprog Orientering fra formanden - november Eventuelt...22 Bilagsoversigt...23 Underskriftsside...25

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrations indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Økonomistyring Socialudvalgets område Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Socialudvalget præsenteres for den samlede indsats bag økonomistyring på Socialudvalgets område. Socialudvalget præsenteres for oplæg ved fagøkonomisk specialist og stedfortræder for ældrechefen samt ved ældrechefen. Der gives et indblik i Afdeling for Pleje og Omsorgs økonomistyring og arbejdet med at sikre gode hverdagsvaner, fornuftig og bæredygtig rytme i udviklingsarbejdet og kendskab til vigtigheden af dygtig fagøkonomisk styring i virksomhederne og i afdelingen. De forskellige facetter gennemgås og udvalget har bl.a. mulighed for at drøfte: Budgettering og prognoser med et indblik i den særlige månedlige budgetopfølgning Pleje og Omsorgsområdet er præget af og har haft succés med de sidste 7 år. Effektmål Kvalitetsarbejdet Væsentlige faktorer bl.a. mellemkommunal refusion, udbud og indkøbsaftaler Lovgivning og nye muligheder Eksempler på tværgående indsats Kvalitetstrekanten: Arbejdet med kvalitet og de samtidige indsatser Bilag: 1 Åben Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Drift Det forventede merforbrug er på 1,3 mio. kr. svarende til 0,33 % af korrigeret budget. Det er en stigning på 0,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Resultatet er sammensat at et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på budgetramme 1 og et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på budgetramme 2. Merforbruget på budgetramme 1 er sammensat af et nuværende forventet mindreforbrug på virksomhederne på 7,8 mio. kr. og et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 8,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for virksomhederne skyldes primært et aktuelt forventet mindreforbrug på Hjælpemidler på 4,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Forebyggelse & Aktivitetscentre på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget på Hjælpemidler skyldes et fald i de udgiftstunge sager og en strammere linje som følge af en handlingsplan fra sidste år med yderligere tilpasning ift. lovgivning, vejledninger og afgørelser i Ankestyrelsen. Merforbruget på den øvrige udvalgsramme fordeler sig med forventede merforbrug på Bygninger m.m. (1,6 mio. kr.), Private leverandører (1,7 mio. kr.), Elever (1,0 mio. kr.) og Mellemkommunal afregning (3,8 mio. kr.). Som årsag til disse forventede afvigelser kan nævnes: Merforbruget på Bygninger m.m. skyldes kraftige huslejestigninger for plejecentrenes servicearealer og et ufinansieret driftsunderskud på Præstø Multicenter. Huslejestigningerne er begrundet i at der fra 2015 opnås et ensartet og tilfredsstillende niveau af bygnings- og vedligeholdelsesdrift for de kommunale ejendomme, der administreres af boligselskab. Merforbruget på Elever skyldes et ekstraordinært stort optag af elever som følge af reguleringer fra tidligere år. Merforbruget på Mellemkommunal afregning skyldes især et stigende antal borgere der skal betales for i andre kommuner og det forhold at de gennemsnitlige udgifter til borgere, der vælger at bo i plejebolig eller ældrebolig udenfor Vordingborg Kommune, er større end det de ville koste hvis de var blevet i Vordingborg kommune. For yderligere forklaringer til det forventede merforbrug, henvises til bilaget. Anlæg Afdelingen for Pleje og Omsorg forventer, at ud af det samlede anlægsbudget på 7,1 mio. kr. i 2015 forventes 4,0 mio. kr. forbrugt inden årets udgang. 2,9 mio. kr. til renovering af klimaskærm og varmecentral på plejecenter Skovbo, forventes overført til forventet forbrug i Derudover forventes 0,2 mio. kr. vedrørende ombygningen af Solvang s 1. sal til et yderligere antal demensplejeboliger, overført til forbrug i Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg /15 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporten tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales. Udvalget er opmærksom på, at den mellemkommunale refusion fortsat er udfordret. Når området ikke i mål i år fortsættes handleplanen i

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Effektmål og succesindikatorer Sagsnr.: 14/ Område: Omsorg og Pleje - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling En enig Kommunalbestyrelse vedtog i efteråret 2014 Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering af ressourcer frem mod 2030 og skal være med til at løse de økonomiske samt mere opgavekomplekse udfordringer, som kommunen står overfor. Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Formålet med at arbejde med effektmål og succesindikatorer er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Indførslen af det nye styringskoncept betyder, at fokus i langt højere grad vil være på effekterne, og dermed betydningen for borgerne og virksomhederne, og i mindre grad på indsatserne, som er midler til at nå målet. Effektmål er altså udtryk for den effekt, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser og tager udgangspunkt i de 7 temaer i kommunens vision. Ideelt set skal politikerne opstille de ønskede effektmål i tråd med Vision Hvordan disse effekter opnås er så op til fagligheden i områderne. Da effektmålene kan være relativt langsigtede, er der under hvert effektmål opstillet en eller flere succesindikatorer. Ideen med succesindikatorerne er, at der skabes nogle relevante målepunkter, der indikerer, hvor langt vi som kommune er nået i forhold til de opstillede effektmål. Administrationens forslag til effektmål og succesindikatorer for Socialudvalget er vist i nedenstående tabel: Udvalgets effektmål Succesindikatorer Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig pleje Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig Sammenhængen mellem Socialudvalgets effektmål og de øvrige udvalgs effektmål ift. Vision 2030, kan ses ud af effektblomsten i Effektmål for Vision De nævnte effektmål er ikke dækkende for områdets samlede drift, men skal ses som en ny måde at foretage styring på, hvor der i første omgang er valgt nogle få centrale effektmål. Flere aktiviteter på pleje og omsorgsområdet vil afspejle sig i effektmål udenfor Socialudvalgets område. Det drejer sig bl.a. om: Børne-, Unge- og Familie Andelen af ungdomsårgange, der gennemfører en erhvervsuddannelse. Pleje og Omsorg har årligt et optag på 79 social- og sundhedshjælperelever og 32 social- og sundhedsassistentelever (heraf de 17 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget ansat i regionen). Hertil kommer 5 ernæringsassistenter. En meget stor indsats i samarbejde med arbejdsmarkedet er at sikre, at ansøgere bliver arbejdsmarkedsparate. Samarbejdet med erhvervsskolerne er at sikre øget gennemførelse. Fra 2015 er kommunen den ansættende myndighed, hvilket kan optimere rekrutteringsprocessen. Kultur-, Idræts- og Fritid Øget frivillighed indsats og Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image, samt Udsatte borgeres sundhed og trivsel det er væsentlige indsatsområder på Pleje og Omsorgsområdet, hvor både Det forebyggende team og aktivitetscentre er omdrejningspunktet for at frivilligheden blomstrer og sundhed, trivsel og aktivitet udfoldes. Sundhed- og Psykiatri Sundhedsprofil og forebyggelige indlæggelser er KPIér, hvor indsatsen på Pleje og Omsorgsområdet har væsentlig betydning for resultatet for de +60-årige. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Administrationen arbejder på at præsentere andre mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg således, at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Administrationens forslag har været præsenteret for medarbejderne i område- og hovedudvalg henover sommeren, uden yderligere indholdsmæssige bemærkninger. Der lægges nu op til en politisk drøftelse i alle stående udvalg af de opstillede effektmål og de underliggende succesindikatorer. Det skal understreges, at der her er tale om administrationens udkast til formuleringer mv. Såfremt udvalgene har ønsker til andre effektmål og succesindikatorer eller ændringsønsker til de fremlagte, vil dette blive taget med i det videre arbejde. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. I det kommende år skal effektmål og succesindikatorer forankres i hele organisationen og dette vil naturligvis føre til, at medarbejdere og ledere i hele kommunen skal arbejde hen imod effektmålene og måle på succesindikatorerne. Dette vil kvalificere materialet yderligere og muligvis give anledning til yderligere justeringer eller større ændringer. Bilag: 1 Åben Effektmål for Vision /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at forslaget til styringskoncept drøftes, de enkelte effektmål og succesindikatorer for udvalget drøftes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Revision af gældende politikker for Vordingborg Kommune Sagsnr.: 15/645 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, at de understøtter visionen og at der er sammenhæng mellem politikkerne. Koncept for revision af politikker I marts 2015 godkendte Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling et nyt koncept for politikker, der skal sikre, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt og samtidig muliggør politisk opfølgning. Politikkerne skal samtidig være et redskab for kommunalbestyrelsen til at kunne kommunikere overfor omverdenen hvad de arbejder for og hvordan. Koncept/skabelon for politikker er vedlagt i bilag. Som en del af konceptet godkendte udvalget følgende principper for politikformuleringer: Politikker skal være overordnede og have en naturlig afgrænsning Politikker kan, hvor det giver mening, dække flere virksomhedsområder/afdelinger dvs. tværgående Politikker er korte og præcise og indeholder mål og effektmål Politikker kan understøttes af strategier, handleplaner, retningslinjer mv. efter nærmere aftale. Politikker revideres som minimum efter hver valgperiode En politik behøver således ikke at svare til et udvalgs ressortområde eller en afdelings ansvarsområde. Fra 40 til 10 politikker Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget ca. 40 politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur. En del politikker er forældede nogle helt tilbage fra kommunens start mens nogle er helt nye. (Hertil kommer en række interne personaleregulerende politikker, som ikke er omfattet af denne sag). Oversigt over gældende politikker er vedlagt i bilag. For at sikre, at politikkerne understøtter visionen, er sammenhængende og opfylder formålet om at være kommunalbestyrelsens overordnede styringsværktøj, besluttede udvalget, at politikkerne skal genvurderes med henblik på helt eller delvis revision i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon. Revisionen kan gennemføres i flere trin: Fuld revision af en eksisterende politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon Sammenlægning af flere politikker til én Begrænset revision i forhold til effektmål Udgår som politik og overføres til strategi, handleplan, retningslinje eller lign. Udarbejdelse af helt ny politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon. Ved beslutning om, at en politik udgår og overføres til strategi, handleplan retningslinjer eller lign. tages ikke konkret stilling til hvilken type dokument politikken skal overføres til, men blot at det ikke 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget skal være en politik fremadrettet. Der vil efterfølgende (primo 2016) blive iværksat en selvstændig proces, hvor disse dokumenter sammen med alle eksisterende politisk vedtagne retningslinjer, strategier, administrative bestemmelser, forordninger mv. vurderes og forenkles. Alle politikker skal være revideret senest inden udgangen af Hvis politikkerne skal kunne fungere som overordnet styringsredskab, er det også nødvendigt, at der sker en oprydning og forenkling i politikkerne, så både antallet af politikker og indholdet i den enkelte politik er overskuelige for den samlede Kommunalbestyrelse. Administrationen lægger derfor op til, at der fremover er følgende 10 politikker: Politik for: 1. Bosætning (dækker også infrastruktur) 2. Erhverv og arbejdsmarked 3. Børn og unge 4. Ældre 5. Kultur og fritid 6. Natur og miljø 7. Sundhed 8. Handicap 9. Frivillighed og borgerinddragelse 10. Økonomisk styring At gå fra 40 til 10 politikker kræver, at politikkerne er væsentligt mere overordnede end det er tilfældet i dag. Det betyder, at der i nogle tilfælde vil blive behov for understøttende strategier, der beskriver nærmere om hvordan I vil arbejde for at opfylde politikken. Fx kan der under bosætningspolitikken høre boligudbygningsstrategi, markedsføringsstrategi, landdistriktsstrategi mobilitets- og infrastrukturstrategi osv., og igen underliggende retningslinjer for fx infrastrukturplan, stiplan mv. Et lignende eksempel er Politik for nærdemokrati og borgerinddragelse, som blev skabt i 2007 som en del af kommunesammenlægningsarbejdet. Den blev efterfølgende udmøntet i en konkret nærdemokratimodel, som har været i drift siden. Nærdemokratimodellen er blevet tilpasset i både 2010 og i Administrationen foreslår, at Nærdemokratimodellen, der omfatter bl.a. lokalrådenes arbejde samt kommunalbestyrelsens dialog med de 16 lokalområder fastholdes uændret, og at den oprindelige politik fra 2007 udgår. Fagudvalgene skal på deres møder i november 2015 gennemføre en proces, hvor de tager stilling til administrationens anbefaling om de 10 politikker, og efterfølgende gennemgå alle gældende politikker på udvalgets område med henblik på vurdering om politikkerne er eller kan dækkes ind under en af ovenstående eller om de alternativt kan ophøre som politik og overgå til strategi, retningslinjer eller lign. Proces for revision af politikker I efteråret 2015 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til revision af gældende politikker samt hvilke og hvor mange politikker, kommunalbestyrelsen ønsker. Dette sker ad flere omgange: Fagudvalg i november, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 9. december 2015 og Kommunalbestyrelsen 17. december Fagudvalg Fagudvalgene drøfter egne politikker og kommer med anbefaling til antal og indhold af politikker i overensstemmelse med det vedtagne koncept for politikker. Hvert fagudvalg skal på deres novembermøde tager stilling til: 1. Administrationens forslag til 10 politikker. Udvalget drøfter administrationens forslag til 10 fremtidige politikker og drøfter hvilke gældende politikker, der kan dækkes ind under de nævnte politikker. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Revisionsbehov af udvalgets egne politikker. Udvalget drøfter egne gældende politikkers revisionsbehov i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon og i relation til den netop gennemførte fordeling. Vedlagt er skema med alle gældende politikker, tematiseret efter hvilke kommende politikker de eventuelt kan indarbejdes i. I skemaet har administrationen ud for de politikker, der vedrører udvalget anført forslag til revisionsbehov/grad, tidshorisont, høring/borgerinvolvering samt lovpligtighed på de politikker, der vedrører det enkelte udvalg. Bemærk, at lovpligtig politik ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det skal være en selvstændig politik. Særligt vedrørende politik for frivillighed I oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen en ny samlet politik for frivillighed Behovet for en særlig politik på dette område skyldes bl.a., at der er på langt de fleste af de politiske udvalgsområder er frivillige der yder en stor indsats. I mange tilfælde sker dette i et tæt samspil med kommunens medarbejdere, og der var en række behov og ønsker fra de frivillige som gik på tværs af den kommunale organisation. Derfor blev der lavet en fælles politik med fokus på tre mål, nemlig at støtte de frivillige i at være frivillige, at gøre det endnu nemmere at være frivillig samt at styrke og udvikle nye former for samarbejder i fællesskab med de frivillige. Frivillighedspolitikken står overfor en samlet evaluering med henblik på at vurdere om de iværksatte initiativer har haft den tilsigtede virkning samt give bud på om målsætningerne skal justeres. Det videre forløb På baggrund af fagudvalgenes drøftelser og anbefalinger udarbejdes en samlet oversigt over politikker med fagudvalgenes anbefalinger og bemærkninger tilføjet. Når alle fagudvalg har drøftet og taget stilling til deres anbefaling om revision af politikker, udarbejdes en endelig liste og handlingsplan, der forelægges til godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og på Kommunalbestyrelsens møder i december Bilag: 1 Åben Oversigt over politikker opgjort marts /15 2 Åben Koncept og skabelon for politikker 33149/15 3 Åben Socialudvalget - Administrationens forslag til revision af politikker /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at forslag til 10 fremtidige politikker drøftes, revisionsbehov af gældende politikker inden for udvalgets område drøftes. Beslutning i Socialudvalget den Den nye politik for pleje og omsorg skal indeholde de nuværende politikker. Primo 2016 fremlægges tidsplan og procesforslag. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Opløsning af legater administreret af Vordingborg Kommune Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Efter ikrafttræden af ændringerne i fondsloven pr. 1. september 2014, hvor bl.a. formuegrænsen er ændret fra kr. til 1 mio.kr., og de legater Vordingborg Kommune administrerer således ikke mere er omfattet af fondsloven, har administrationen med rådgivning fra Danske Forvaltning søgt Civilstyrelsen om nedlæggelse af legaterne ved uddeling til formålene. Civilstyrelsen har efterfølgende givet kommunalbestyrelsen, her Vordingborg Kommune, tilladelse til at opløse nedenstående legater ved uddeling af kapitalen til formålet. Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år. En eventuel sammenlægning har også været drøftet med Danske Forvaltning, som bemærker at da en del af fundatserne indeholder rigtig mange fortrinsrettigheder, vil det betyde mere administrativt arbejde, fordi der skal indsættes fordelingsnøgler ved uddeling, når der skal tages højde for de oprindelige legaters fortrinsrettigheder. Legaterne er så små, at en opløsning vil være den bedste løsning, især fordi legaterne har store udfordringer med at skabe et afkast, der står mål med legatets formål. Det bemærkes ligeledes, at der for nogle legaters vedkommende kan være en udfordring i at finde legatmodtagere, hvor de kan opfylde formålet i fundatsen. Såfremt det er tilfældet skal Civilstyrelsen søges om at uddele legatkapitalen til et andet formål, der ligger så tæt på det oprindelige formål som muligt. Følgende legater foreslås opløst: Legatets navn: Værdigt trængende, Møn, der yder tilskud til personer, der er bosat i gl. Møn Kommune og som skønnes værdigt trængende. Værdigt trængende, Præstø, der yder tilskud til personer, der er bosat i gl. Præstø Kommune og som skønnes værdigt trængende Værdigt trængende, Vordingborg, der yder tilskud til personer, der er bosat i gl. Vordingborg Kommune og som skønnes værdigt trængende Skomager Jens Jensen & Hustrus Legat kan søges af trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret Gl. Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge, der yder støtte til trængende syge på Møn, og dels til unge mellem 20 og 30 år som er invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse H. P. Poulsens Legat der yder støtte til ugifte piger i Stege købstad, som har opnået en alder af over 40 år, lever ugift og boende i Stege Fisker Lars Jensens Legat, uddeles til Ophøres periode: Ca. restbeløb for legatet 3 år kr. 1 år kr. 3 år kr. 3 år kr. 3 år kr. 3 år kr. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget arbejdsmænd og fiskere eller disses enker bosiddende i Jungshoved sogn, og som lider nød 1 år kr. på grund af sygdom, alder eller andre grunde. Jenny K. Rasmussens Legat, uddeles til enligtstillede, selvforsørgende kvinder i Præstø 1 år kr. Der har ikke tidligere være uddelinger på Fisker Lars Jensens Legat og Jenny K. Rasmussens Legat. Når midlerne er uddelt, skal Civilstyrelsen se dokumentation herfor. Bilag: 1 Åben Møn Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende /15 2 Åben Fælleslegat for værdigt trængende i Præstø Kommune /15 3 Åben Fælleslegatet for værdigt trængende i Vordingborg Kommune /15 4 Åben Skomagermester Jens Jensens og Hustru, Vilhelmine, født Andersens legat /15 5 Åben Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge /15 6 Åben Avlsbruger H.P. Poulsens Legat /15 7 Åben Fisker af Roneklint Lars Jensens legat /15 8 Åben Jenny Rasmussens Legat /15 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag om at opløse legaterne med de angivne ophørsfrister godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget ønsker at det undersøges i hvilket omfang legaterne kan lægges sammen, med udgangspunkt i henholdsvis Vordingborg, Præstø og Møn. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Leverandørkontrakt jvnf. lov om social service 91 Sagsnr.: 13/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Serviceloven 91. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har valgt godkendelsesmodellen. Som følge af lovgivning om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her er de forskellige leverandører også registreret. Socialudvalget gennemgår en gang årligt de krav Vordingborg Kommune stiller til udbyderne, og Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet og i Handicaprådet. Udvalget har de sidste år prioriteret, at der arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation. Der er bl.a. krav om at leverandører der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever og senest efter et år som kommunal leverandør i Vordingborg Kommune at uddanne elever. Vordingborg Kommune har beskrevet de krav en leverandør skal leve op til, for at kunne varetage uddannelsesforpligtelsen. Kravene vil fremover være et bilag til kontrakt for leverandører af personlig pleje. Vordingborg Kommune har ikke taget stilling til om det skal have konsekvenser for leverandørens virke, såfremt det i en periode på eksempelvis mere end 6 måneder ikke er muligt at kunne varetage sin uddannelsesforpligtelse enten grundet manglende kompleksitet i opgaver og/ eller på grund af manglende uddannet praktikvejleder. Det fremgår af leverandørkontrakten i hvilket omfang elever forventes uddannet set i forhold til andelen af opgaver leverandøren varetager i kommunen. Elever kan derfor forvente at være i praktik i flere kommuner, såfremt leverandøren er godkendt i flere kommuner. 3 private leverandører er juli 2015 godkendt som private leverandører af personlig pleje. 1 privat leverandør er ophørt med udgangen af juli måned Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt. Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter. Der er ikke foretaget ændringer i leverandørkontrakterne udover årstallet. Der er alene suppleret med et ekstra bilag, som fremsendes til igangværende leverandører. De nuværende kontrakter for vil derfor være gældende også i uden at skulle opsiges som det var tilfældet i 2015, men kontrakterne skal blot fortsættes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne 94302/15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Rehabiliterings- og afklaringsophold 94301/15 for borgere med erhvervet hjerneskade 3 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Tage imod besøg 94300/15 4 Åben Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje 94295/15 5 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ophold på Akutstue 94291/15 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Åben Kvalitetsstandard vedrørende afløsning i hjemmet til voksne 94290/15 7 Åben Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne og 94288/15 rehabiliteringsforløb 8 Åben Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne, 94286/15 samt rehabiliteringsforløb 9 Åben Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg 94284/15 10 Åben Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne 94281/15 11 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aktivitetscentre 94279/15 12 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til 94276/15 borgere på plejecentre, aflastningsophold og 107 ophold 13 Åben Kvalitetsstandard vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig 94273/15 pleje og praktisk hjælp for voksne 14 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger 94272/15 15 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne 94268/15 16 Åben Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne 94267/15 17 Åben Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne 94266/15 18 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne 94265/15 19 Åben Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler mv 94263/15 20 Åben Kvalitetsstandard vedrørende /15 21 Åben Kvalitetsstandard vedrørende /15 22 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende /15 23 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende /15 24 Åben Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, 94255/15 boligindretning og tilskud til handicapbil 25 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og 94253/15 boligindretning (1) 26 Åben leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp 94983/15 27 Åben Leverandørkrav personlig pleje 94977/15 28 Åben Leverandørkrav praktisk hjælp /15 29 Åben læring i praktik 2 - Vordingborg Kommune 95730/15 30 Åben Høringssvar vedrørende leverandørkontrakt fra Seniorrådet /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at der tages stilling til, om der skal være konsekvens i forhold til en leverandørs manglende mulighed for at sikre at elevens mål kan opnås indenfor en given periode, leverandørkontrakter drøftes og fremsendes til Seniorrådet og Handicaprådet til høring. Beslutning i Socialudvalget den Som udgangspunkt forventer udvalget at de private aktører lever op til deres forpligtigelse som uddannelsessted. Er der helt særlige vilkår der forhindrer dette, vil den kommunale ældrepleje overtage ansvaret for elevuddannelsen. Leverandørkontrakt anbefales sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den Seniorrådet og Handicaprådet har behandlet sagen. Seniorrådet har afgivet høringssvar. Seniorrådet tilslutter sig Socialudvalgets beslutning af 11. august Indstilling Administrationen indstiller, 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget at leverandørkontrakter godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Klippekortmodellen udbygges med flere deltagere Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Klippekortmodellen blev af den forrige regering indført som puljemidler til kommunerne for perioden 2015 og Puljen er målrettet de svageste modtagere af hjemmehjælp. Vordingborg Kommune udvalgte i første omgang en gruppe af +85-årige, der var visiteret til personlig pleje og vareudbringning. Der har været en begrænset tilslutning til Klippekort modellen for den fastlagte målgruppe og målgruppen udvides derfor for resten af 2015 både aldersmæssigt og visitationsmæssigt til: o Borgere, der modtager hjælp til personlig pleje, er 75+ og ikke er gift. I alt 452 borgere, fordelt på kommunale som private leverandører. Der forventes et vist frafald og tilslutningen resten af året følges tæt. De berørte borgere har modtaget brev personligt overbragt via deres vanlige hjælper i uge 42. Leverandører giver tilbagemelding til visitationen, så det sikres, at borgerne får taget stilling til om de ønsker at deltage i ordningen og straks giver besked, så visitation kan finde sted og ydelsen oprettes i systemet og ordningen med klippekort til fornøjelser og lignende tages i brug. Såfremt det viser sig, at der fortsat er lav tilslutning orienteres udvalget med forslag om en ændret målgruppe i Bilag: 1 Åben Brev til borger vedr. klippekort ver. 2.0.pdf /15 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at orientering om ændring af målgruppen til Klippekort tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste statistik med data fra CSC omsorgssystemet og fra OPUS vedrørende fravær. Afdelingen bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Denne måneds orienteringssag uddybes yderligere under temaet økonomistyring. I oversigten med aktivitetsbaserede budget samles ledelsesinformationen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget. Opgørelsen er baseret på månedlige udtræk af visitation omregnet til kroner og sat i forhold til forbrug af lønkroner mv. Ledelsesinformationen anvendes ved den månedlige budgetopfølgning med distrikter. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot, samt Vordingborg Madservice og Vintersbølle Vaskeri foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres, og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner og det drøftes særligt om det faglige niveau kan leveres på det ønskede niveau set i forhold til den disposition af mandskab, der har fundet sted. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Alle virksomheder er klar over, at selv små afvigelser fra det forventede ikke kan ignoreres, da få måneders uopmærksomhed kan betyde væsentlige udfordringer, som det kan tage et helt år inden balance igen kan opnås. Den samlede indsats stiler mod at fastholde ensartet kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål at sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der er det i en længere periode og antallet er større end udviklingen demografisk set ellers kan forudsige. Den samlede indsats understøtter Vision 2030 og udfordrer borgeren til at bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, blive begejstret og opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen set i forhold til den givne visitation. Der er et tæt samarbejde mellem samarbejdspartnere både tværfagligt og tværsektorielt. Afdelingen ser fortsat Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning at den enkelte borger vælger eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. Den seneste tendens er at antallet af ledige pleje- og ældreboliger er reduceret og Vordingborg Kommune er attraktiv som en kommune, der er værd at bosætte sig i, både tidligt og sent i seniorlivet. Ansøgere til ældre- og til plejeboliger har mangfoldige behov og mange har op til tre prioriteter, når de søger. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Der er ansøgere til ældreboliger, der ønsker 3 rums bolig og venter på 5. år, men der er ganske få 3 rumsboliger til rådighed, så yderligere ventetid må forventes. Der er boligområder med 3 til 5 ansøgere og boligområder med op til 24 ansøgere. Flere ønsker at ansøgning skal stå i bero, da ansøger pt. klarer sig i nuværende bolig. Der er fra 3 til 14 ansøgere til plejebolig på de forskellige plejecentre. Også her står flere ønsker i bero, da nuværende bolig, hjælp og hjælpemidler betyder, at der ikke ønskes flytning, men ansøgning ønskes opretholdt, hvis det ikke går. Det er usædvanligt at der søges på alle plejeboliger, så plejeboliggarantien på 2 måneder træder i kraft. P.t. er der 1 ansøger i den gruppe. Bilag: 1 Åben Samlet fraværsstatistik pr /15 2 Åben Aktivitetsbaserede budget pr. september /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Fælles sprog 3 Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling De danske kommuner har de sidste 8 år arbejdet med at implementere et fælles sprog for visitation af pleje og praktisk hjælp. Der har ikke været lovkrav om at indarbejde et fælles sprog i de elektroniske omsorgssystemer eller om at indarbejde det samme fælles sprog på tværs af afdelinger i en kommune, samt på tværs af alle kommuner. Med den Nationale Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Digitalisering med effekt har Projektet Fælles Sprog III siden 2012 haft til formål at udarbejde et sprog og en fælles platform til at sikre en bedre og mere sammenhængende indsats i den kommunale sundhedsindsats. Formålet med Fælles Sprog III er at bidrage til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger. Projektet har fokus på, at forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og genbruge oplysninger, på tværs af fagområder, i borgerens omsorgsjournal. KOMBIT har samarbejde med KL og projektet Fælles Sprog III arbejdet for at sikre: (EOJ = Elektronisk omsorgsjournalsystem) EOJ leverandørerne skal tilpasse udviklingsplanerne til understøttelse af FSIII. Være brobygger mellem den kommunale efterspørgsel og EOJ leverandørerne. Om Fælles Sprog III på KL"s hjemmeside Vordingborg Kommune visiterer med udgangspunkt i fælles sprog ll og har en struktureret og ensartet tilgang til brugen af systemet. Fælles sprog ll er således fuldt implementeret og indarbejdet i CSC omsorgssystemet. Hertil kommer at CSC Social anvendes i Afdeling for Sundhed og i Afdeling for Psykiatri og Handicap. Der er læseadgang på tværs af afdelingerne og en forståelse for nogle af de forskellige faciliteter, der er i opsætning og struktur. Denne fælles forståelse vil lette implementeringen af Fælles sprog lll. Afdeling for Pleje og Omsorg sikrer at den fornødne integration af og forståelse for de nye muligheder i èt fælles system indarbejdes i daglig praksis på tværs af de afdelinger, der anvender CSC. Socialudvalget præsenteres for den skabelon og det arbejde, der ligger klar. Indstilling Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - november 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Udvalget informeres ved hvert udvalgsmøde om indsatser og verserende sager opstået siden forrige udvalgsmøde. a) Plejecenter Skovbo har indledt et pilotprojekt vedrørende hygiejne på aflastningsboligerne. Et teknologisk projekt med anvendelse af engangsmateriale til opsamling af udskillelser med efterfølgende destruktion af materiale og indhold. En macerator, der knuser engangsmateriale og indhold til meget små enheder og efterfølgende både hygiejnisk og miljøvenligt, sørger for bortskaffelse gennem kloaksystemet. Projektet er en succés. Bedring af arbejdsmiljø og tilfredshed hos borgere er de første resultater. Projektet blev indledt på baggrund af en vurdering af forventede omkostninger til engangsmateriale og macerator set i forhold til eventuelt indkøb af flergangsmateriale og bækkenkoger. Projektet skal vurdere holdbarhed af macerator og langtidseffekt hygiejnemæssigt og arbejdsmiljømæssigt. b) To private leverandører af personlig pleje forventes godkendt ultimo oktober Firmaerne hedder LevVel og Plejeplus. c) Administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om arm- og benproteser er udarbejdet i samarbejde med udbudsjurist fra Afdeling for Økonomi og Personale. Der er ikke indgået aftaler om udbud på området, derfor er alternativet til en konkurrencedygtig pris at indhente tilbud. Administrationsgrundlaget angiver retningen og rammen for borgerens muligheder for frit valg, hvor det samtidig sikres at omkostningen for Vordingborg Kommune fastholdes på et niveau svarende til det bedste og det billigste produkt. Administrationsgrundlaget er også udarbejdet med det formål, at interesserede leverandører, der ønsker at samarbejde og deltage i tilbudsindhentning, kan melde deres interesse og blive noteret på en leverandørliste. Administrationsgrundlaget indarbejdes i brevskabelon til borgere. Administration af opgaven overgår pr. 1. november 2015 til Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvor flere andre opgaver vedrørende kropsbårne hjælpemidler i forvejen er placeret. I Afdeling for Pleje og Omsorg løses opgaverne med de kropsbårne hjælpemidler stomi og inkontinens fortsat. Her er bevillingskompetencen placeret i virksomhederne, hvilket gennem de sidste år har sikret god rådgivning og en tilfredsstillende faglig standard og en effektiv økonomistyring af området. Det samlede budget er placeret i Socialudvalget. d) Verserende sager, herunder mundtlig orientering om hjælpemiddelsag. Bilag: 1 Åben Kommissorium afprøvning Skovbo /15 2 Åben Administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om arm- og benproteser /15 Indstilling Administrationen indstiller, 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget ønsker et studiebesøg den april

24 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Orienteringssag - Økonomistyring Socialudvalgets område 1. Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område (147257/15) 3. Kvartalsrapportering pr. 30. september Socialudvalget 1. Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg (144542/15) 4. Effektmål og succesindikatorer 1. Effektmål for Vision 2030 (129675/15) 5. Revision af gældende politikker for Vordingborg Kommune 1. Oversigt over politikker opgjort marts 2015 (33026/15) 2. Koncept og skabelon for politikker (33149/15) 3. Socialudvalget - Administrationens forslag til revision af politikker (148357/15) 6. Opløsning af legater administreret af Vordingborg Kommune 1. Møn Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende (149731/15) 2. Fælleslegat for værdigt trængende i Præstø Kommune (149739/15) 3. Fælleslegatet for værdigt trængende i Vordingborg Kommune (149737/15) 4. Skomagermester Jens Jensens og Hustru, Vilhelmine, født Andersens legat (149735/15) 5. Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge (149758/15) 6. Avlsbruger H.P. Poulsens Legat (149729/15) 7. Fisker af Roneklint Lars Jensens legat (149738/15) 8. Jenny Rasmussens Legat (149736/15) 7. Leverandørkontrakt jvnf. lov om social service Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne (94302/15) 2. Kvalitetsstandard vedrørende Rehabiliterings- og afklaringsophold for borgere med erhvervet hjerneskade (94301/15) 3. Kvalitetsstandard vedrørende Tage imod besøg (94300/15) 4. Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje (94295/15) 5. Kvalitetsstandard vedrørende ophold på Akutstue (94291/15) 6. Kvalitetsstandard vedrørende afløsning i hjemmet til voksne (94290/15) 7. Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne og rehabiliteringsforløb (94288/15) 8. Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne, samt rehabiliteringsforløb (94286/15) 9. Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg (94284/15) 10. Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne (94281/15) 11. Kvalitetsstandard vedrørende aktivitetscentre (94279/15) 12. Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre, aflastningsophold og 107 ophold (94276/15) 13. Kvalitetsstandard vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og praktisk hjælp for voksne (94273/15) 14. Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger (94272/15) 15. Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne (94268/15) 16. Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne (94267/15) 17. Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne (94266/15) 18. Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (94265/15) 19. Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler mv (94263/15) 20. Kvalitetsstandard vedrørende 95 (94261/15) 21. Kvalitetsstandard vedrørende 96 (94260/15) 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Kvalitetsstandarder vedrørende 97 (94257/15) 23. Kvalitetsstandarder vedrørende 114 (94256/15) 24. Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil (94255/15) 25. Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning (1) (94253/15) leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp (94983/15) Leverandørkrav personlig pleje (94977/15) Leverandørkrav praktisk hjælp. (94975/15) 29. læring i praktik 2 - Vordingborg Kommune (95730/15) 30. Høringssvar vedrørende leverandørkontrakt fra Seniorrådet (132387/15) 8. Orienteringssag - Klippekortmodellen udbygges med flere deltagere 1. Brev til borger vedr. klippekort ver. 2.0.pdf (149617/15) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 9. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Samlet fraværsstatistik pr (146921/15) 2. Aktivitetsbaserede budget pr. september 2015 (146920/15) 11. Orientering fra formanden - november Kommissorium afprøvning Skovbo (143782/15) 2. Administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om arm- og benproteser (144896/15) 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 25

27 Bilag: 2.1. Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

28 Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Budgettering og prognoser Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2009 anvendt en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsbaserede budgetter. Modellen er forfinet og udbygget gennem årene i takt med at nye opgaver er tilført området. Modellen har gennem årene sikret at området er harmoniseret servicemæssigt, at pengene følger borgeren og der økonomistyres effektivt på laveste mulige effektive omkostningsniveau og leverandørog myndighedsudøvelse følges tæt. Afdelingen afrapporterer regnskab og prognose for brug af årets budget en gang månedligt til Direktionen og kvartalsvist til Socialudvalget. Opfølgning pr Pleje og omsorg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer-/mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Madservice % Centralvaskeri #DIVISION/0! Distrikter % Forebyggelse & - Aktivitetscentre % - Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger m.m % Private leverandører % Psykiatri og Handicap % Elever % Puljer, hospice, admin. og diverse % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % - Ældreboliger % Sociale formål % 1

29 Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område I Afdeling for Pleje og Omsorg er myndighedsudøvelse, økonomistyring og faglighed prioriteret højt. Der er stor opmærksomhed på at sikre en tæt sammenhæng mellem de krav og ønsker borgere og pårørende forventer at få opfyldt, de lovkrav, regler og vejledninger serviceloven og sundhedsloven angiver skal opfyldes, den konstante ændring af opgavers kompleksitet og behovet for den nødvendige kompetence, samt den daglige prioritering af de nødvendige opgaver. Afdelingens organiseringsplan afspejler hvorledes krav, forventninger og opgaver søges løst organisatorisk. Den hjælp borgeren bevilges er baseret på lovgivning, vejledninger og kvalitetsstandarder. Den præcise myndighedsafgørelse træffes med udgangspunkt i en individuel behovsvurdering og vurdering af den nødvendige hjælp. Dialog med borgeren og mellem samarbejdspartnere er baseret på faglighed, men først og fremmest at hjælpen leveres efter LEON princippet, hvor den ledelsesmæssige og planlægningsmæssige opgave skal sikre at rette medarbejder møder rette borger på rette tid, samt at logistikken er så optimal som den kan blive, så unødig ventetid og eksempelvis uhensigtsmæssig vejtid eller anden tid undgås. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visitation. Der er et tæt samarbejde mellem samarbejdspartnere både tværfagligt og tværsektorielt. Dvs. der samarbejdes på tværs af afdelinger og der samarbejdes med praktiserende læger og sygehuse i regionerne. Der er indgået samarbejdsaftale med Region Sjælland og samarbejdet med regioner er fastlagt i forløbsprogrammer mv. Det dialogbaserede samarbejde er skitseret som: B M P U BUM: Bestiller, Udfører, Modtager er i dialog. Bevilling sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering, de politisk vedtagne standarder, det afsatte budget, samt lovgivning, vejledning og aftaler på området. Socialudvalget præsenteres hver måned for orienteringssagen Pleje- og omsorg i tal. I orienteringssagen beskrives udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste statistik med data fra CSC omsorgssystem og fra OPUS løn og økonomi. Afdelingen bemærker hver måned, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Der stiles imod at opnå fuld balance, også selvom udefrakommende faktorer kan være vanskelige at styre. Når forstyrrende faktorer opstår søges årsager analyseret og konsekvens i forhold til den fortsatte drift vurderes. Vurderingen forholder sig både til årets budgetgrundlag, udvikling de seneste to år, samt igangværende års udvikling. Det sikres at prognoser er retvisende i forhold til de kendte periodeudsving og ikke baseres på en simpel linær model. Såfremt analyse og vurdering peger mod ændret indsats iværksættes handleplan. Afdeling for Pleje og Omsorg har gennem årene erfaret, at blot to til tre måneders uopmærksomhed kan koste mere end et års genopretningsindsats i en virksomhed. Denne viden har virksomhederne opnået ud i yderste led og 2

30 Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område genopfrisker den hver måned ved den faste budgetopfølgning, hvor ledelse, planlægger og repræsentanter fra medarbejdere deltager og drøfter den fagøkonomiske styring på baggrund af den udarbejdede ledelsesinformation. Den månedlige drøftelse er med til at sikre gode vaner og konstruktive løsningsmodeller helt ud i yderste led, også når hverdagen ikke går som planlagt. Budgetgrundlaget reguleres som minimum en gang årligt, men tilpasninger kan finde sted halvårligt eller kvartårligt. Budgetgrundlaget udarbejdes i oktober og november måned for næstfølgende års budget på baggrund af årets budgetforlig og foregående års dispositioner og dokumentation. Tilpasninger i året drejer sig oftest om tilpasninger, hvor der afbureaukratiseres, eller hvor der findes mere effektive løsninger på udførelse af opgaven - eller hvor opgaver tilføres eller afsluttes. Seneste afbureaukratisering er reduktion af intern dokumentation og dialog vedrørende visitation af sundhedslovsydelser på plejecentre, hvilket indebærer en overførsel af 15 minutter pr. borger pr. uge til direkte borgerkontakt frem for dokumentationsforpligtelse. Indsatsen har været mulig som følge af systematisering og automatisering. Ved budgetopfølgningen sker en virksomhedsrettet fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner og det drøftes særligt om det faglige niveau kan leveres som forventet set i forhold til den disposition af mandskab, der har fundet sted og den rekruttering af mandskab det er muligt at tilvejebringe. De enkelte virksomheder modtager primo måneden deres budget- og regnskabsoversigt, hvor det for distrikterne er en opgørelse, der er baseret på månedlige udtræk af visitation omregnet til kroner og sat i forhold til forbrug af lønkroner mv. Det enkelte distrikt modtager samtidig med egen oversigt også øvrige virksomheders oversigt og forholder sig til materialet inden den månedlige budgetopfølgning. Muligheden for at sammenligne med kollegaer sker ved egen kraft, men også ved råd og vejledning fra det fagøkonomiske team. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres, og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved gennemgangen sikres at den faglige viden og implementering af aftalt indsats finder sted. Der drøftes den specifikke indsats den enkelte virksomhed aktuelt skal have for at leve op til den forventede faglige standard. Og indsatsområder på det korte som det lange sigte fastlægges i fællesskab. Budgetopfølgningen sker således ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Se også vedrørende kvalitetsarbejdet. Socialudvalget modtager hver måned det samlede overblik med informationen om den kommunale leverandørs budgetoverholdelse, samt oversigt over fravær. Den samlede indsats stiler mod at fastholde ensartet kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene. Den samlede indsats indebærer bl.a. en rehabiliterende og tidlig indsats, der sikrer et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der er det i en længere periode og er det i et større antal end udviklingen demografisk set ellers kan forudsige. Den samlede indsats understøtter Vision 2030 og udfordrer borgeren til at bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, blive begejstret og opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at eller få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom. Når alvorlig sygdom og helbredstruende tilstand kommer til sørges for en tidlig indsats af behandling og pleje, der forebygger uhensigtsmæssig indlæggelse og sikrer den fornødne støtte, rådgivning og vejledning. Her er bl.a. akutstuer, aflastningsboliger og Tage-imod besøg væsentlige aktiviteter kombineret med rehabilitering og bevilling af fornødne hjælpemidler til det. Udefra kommende faktorer er reguleret i et vist omfang. Borgerens frie valg af leverandør, når afgørelse af visitation er truffet, er fastlagt i serviceloven 91. Det står borgeren frit for at vælge kommunal eller privat leverandør af personlig pleje eller praktisk hjælp, have flere leverandører eller skifte lidt af og til. Eneste krav er fastlagt i Leverandørkontrakt, at der er løbende måned + 30 dage inden et skift kan finde sted. 3

31 Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Vordingborg Kommune arbejder med udbud efter godkendelsesmodellen. Betaling af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp er fastlagt ved en landsdækkende beregningsmodel baseret på omfanget af omkostninger for den kommunale leverandørs drift tillagt det overhead den samlede organisation Vordingborg Kommune bidrager med i forhold til den samlede kommunale drift af pleje og omsorgsområdet. Eksempelvis IT, Løn og personale og lignende. Vordingborg Kommune ligger lavt i nøgletal og afregner både kommunale og private leverandører til forholdsvis lave priser. Prisen godkendes politisk en gang årligt. Det er muligt som privat leverandør af personlig pleje at have en driftsikker forretning, såfremt volumen er af passende størrelse og udskiftning af borgere er forholdsvis harmonisk. Leverandører af praktisk hjælp har en forholdsvis homogen forretning uden de store udskiftninger i klientel. Fordeling mellem kommunale og private leverandører ligger stabilt over årene med en vis stigning i forhold til praktisk hjælp i favør til private leverandører. Borgerens omkostning til madservice, vask og leje af linned, kørsel, omsorgstandpleje mv. er fastlagt med de politisk godkendte takster. Der er loft på takster til madservice for borgere bosat på plejecentre og for leveret hovedmåltid på fritvalgs området. Det frie valg af leverandør gælder også hjælpemidler som beskrevet i kvalitetsstandarder. Vordingborg Kommune følger SKI og FUS-udbud, eller arbejder med tilbudsindhentning dvs. bedst og billigst af mindst to tilbud. Såfremt borgeren ønsker et andet produkt betaler borgeren selv forskellen mellem udbudspris og prisen på det valgte produkt. Det frie valg af ældre- og plejebolig er ligeledes beskrevet i kvalitetsstandard bl.a. at ansøger er omfattet af plejeboliggaranti, såfremt der søges bredt blandt alle kommunens plejeboliger uanset geografi. Garantien er da tilbud om bolig indenfor to måneder fra bevilling er sket. Borgerens omkostning til ældre- eller plejebolig er indskud og husleje kompenseret med de berettigede ydelser. Støtte til bolig er højere i ældre- eller plejebolig set i forhold til en almindelig lejebolig. Derudover er hjælpen gratis, men omkostning til mad, drikke, medicin, aktiviteter og fornøjelser mv. er borgerens. Vordingborg Kommunes omkostning til den gratis hjælp til anden kommune eller indtægt af den gratis hjælp fra anden kommune er fastlagt i en beregningsmodel, hvor der ikke er loft på ydelsen. Dokumenteres under posten Mellemkommunale refusion. Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning at det frie valg af plejebolig sker uden et statsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger eller mindre effektiv drift end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. Effekt af den fagøkonomiske styring (Drift af kerneopgaver) Det er gennem flere år lykkedes at styre meget tæt på det budgetterede niveau. Udfordringen har været de udefrakommende faktorer. Som mellemkommunal refusion. At det fortsat lykkes at holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes præcise og rettidige myndighedsafgørelser, ledelsesmæssig bevågenhed, effektiv planlægning, kvalitetsstyring, samt et engageret personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, at området budget- og regnskabsmæssigt ligger lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Effekt af den omkostningsreducerende indsats (Rettidig omhu) Der er bevidst investeret i aktive miljøer i lokalområderne centreret omkring de nuværende plejecentre, caféer og aktivitetscentre. Der er skabt aktiviteter på tværs af områder og der er stor opmærksomhed på gevinsten af aktiviteter på tværs af generationer og på det frivillige ekstra, som skal have stor opmærksomhed. Der er stor opmærksomhed på at bruge teknologi som et redskab til at opnå uafhængighed, og til at skabe sociale netværk. 4

32 Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område En strategi der kombinerer den aktiverende, den forebyggende og den rehabiliterende indsats. En strategi hvor Vordingborg Kommune for år tilbage gik mod strømmen og andre kommuners indsats, hvor aktivitetsog caféområdet blev sat på lavt blus. Kvalitetsarbejdet Pleje- og Omsorg arbejder tæt sammen med andre afdelinger, når fælles opgaver byder sig. Der søges en samlet effekt af det forebyggende, det aktivitetsmæssige og det rehabiliterende sigte. Der arbejdet tæt sammen om at skabe forløb efter deltagelse på Patientskoler og Genoptræning. Der skabes sociale og bæredygtige netværk. Der ydes sygepleje til Bo- og naboskaber og arbejdes sammen med socialpsykiatrien. Siden 2009 har kommunens forflytningsindsats været forankret i Afdeling for Pleje og Omsorg. Her samarbejdes med Bo- og naboskaber og de to koordinerende forflytningsvejledere sikrer at alle forflytningsvejledere har kompetencen på plads og elever og nyansatte introduceres grundigt til opgaven, såfremt de er ansat af Vordingborg Kommune. Leder af rehabiliteringsindsatsen (og fagspecialist tværgående opgaver) har ansvaret for formidling og evaluering. Den samlede kommunale indsats i forhold til indberetning og læring af UTH utilsigtede hændelser er forankret hos fagspecialist Kompetenceudvikling og uddannelse, der også fungerer som risikomanager og kontakt til Sundhedsstyrelsen for hele Vordingborg Kommune. Det forebyggende team, aktivitetscentrene og det rehabiliterende team går sammen nye veje for at engagere borgere i at leve det sunde liv. Råd og vejledning er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside er målrettet seniorer men kan anvendes af de fleste. Kaldes Sundt Seniorliv. Lovgivning og nye muligheder Med Serviceloven 83a er der lovgivet om at udnytte potentialet for at øge den enkeltes funktionsniveau. En bevilling af 83 a er ikke nødvendigvis et ønske, når den kroniske lidelse eller alvorlige sygdom trækker spor og den manglende energi og motivation bremser for initiativet. Men med faglighed, gode læringsevner og en samlet organisation, der vil rehabilitering, er meget nået. Det er ikke alle ansatte i Afdeling for Pleje og Omsorg der er helt med endnu, det kan stadig virke lettere i en travl hverdag at gøre frem for at føre. Men indsatsen vokser støt og der lægges mange kræfter i at udfordre borgeren og begejstre. Aktuelt er en ny indsats med oplysning, gode råd og relationsarbejde på tværs af myndighedsfunktioner og leverandørfunktioner på vej rundt i de enkelte plejegrupper. Samtidig indføres 83a - hjælpemidler til brug i den midlertidige rehabiliteringsperiode, indtil en varig situation er opnået og eventuelle nødvendige hjælpemidler kan bevilges. 83 a - hjælpemidler udlånes, de bevilges ikke. Hertil kommer en indsats med supervision i forhold til særlige vanskelige borgersager, som vil fortsætte ind i Endelig vil 2016 bringe et yderligere fokus på kvalitet og rehabilitering, samt de forskellige synergieffekter der er potentiale for kan vokse sig større. Det vil særligt være at udnytte hidtil ukendte muligheder for at afbureaukratisere eller arbejde smartere og tydeliggøre muligheder også udenfor Afdeling for Pleje og Omsorg. 5

33 Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Eksemplel på tværgående indsats: Fagspecialist oplever ved de årlige tilsyn at indsatsen vedrørende hygiejne med fordel kan kortlægges og indsatsområder kan tydeliggøres i de enkelte virksomheder. Rapport udarbejdes og belyser temaer som hindring af smitterisiko, håndtering af infektion og brydning af smitteveje og en række gode råd. Effekten er forståelse for sammenhænge bl.a. at der vil kunne ses en reduktion i sygefravær både på kort og langt sigt hos borgere og hos ansatte ved at tage kortlægning og analyse alvorligt. På baggrund af den indhøstede erfaring fra de indberettede og behandlede utilsigtede hændelser og med hensyntagen til de ellers aftalte indsatser i Årshjulet iværksættes individuelle tiltag i den enkelte virksomhed. Bl.a. iværksættelse af pilotprojekt vedrørende hygiejne i et boligområde med aflastningsboliger og udfordringer med hyppige infektioner med MRSA eller clostridium bakterier. Arbejdet med kvalitet har mange samtidige indsatser og der arbejdes med årshjul over flere år. Arbejdet implementeres via sammenhængende møderækker over året, hvor diverse forskellige interessenter mødes ved månedlige/ kvartalsmæssige orienterings- eller debatmøder. Det er ikke alle temamøder der føres referat fra, med den filosofi, at det der huskes har givet mening og tages i anvendelse som aftalt. Den ledelsesmæssige forankring er gennemgående i alle sammenhænge og det sikres at tovholdere og ambassadører er deltagende i at implementere aftalte indsatser. Det sikres at de gennemgående temaer følges op i de forskellige fora og skaber en koordineret og sammenhængende indsats, der er vedkommende for de fleste. Det sikres at ikke-forventede indsatser gives rum, men for mange udefra kommende forstyrrelser giver uro. Det er derfor meget væsentligt at både nærmeste og øverste ledelse kan forklare og tydeliggøre sammenhænge, og gør det på nye og interessante måder fra gang til gang. Det er meget væsentligt at nærmeste og øverste ledelse kan vise vejen og muliggøre at resultater kan ses, høres, forstås og mærkes. Arbejdet med kvalitet har mange samtidige indsatser 6

34 Bilag: 3.1. Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Kvartalsrapport pr. 30. september 2015 Socialudvalget Resultat på drift Note Pleje og omsorg Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer-/mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Madservice % Centralvaskeri #DIVISION/0! Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger m.m % Private leverandører % Psykiatri og Handicap % Elever % Puljer, hospice, admin. og diverse % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % Ældreboliger % Sociale formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift 1. Prognosen for forventet regnskab 2015 peger mod et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Det er en stigning på knap 0,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Der er større og mindre ændringer i forventningerne til samtlige poster, men det er i særlig grad et øget merforbrug på budgetramme 2 som kan forklare stigningen. 2. Virksomhederne under Pleje og Omsorg forventes samlet set at ende året med et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Det er en stigning på 0,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Stigningen i mindreforbruget skyldes udelukkende et øget mindreforbrug på udgifterne til Hjælpemidler og det er også mindreforbruget på denne post som er hovedforklaringen på det store forventede mindreforbrug blandt virksomhederne. 3. Det forventede mindreforbrug er øget en smule siden halvårsregnskabet. 1

36 Kvartalsrapport pr. 30. september 2015 Socialudvalget 4. Centralvaskeriets drift er som udgangspunkt 100 pct. indtægtsdækket og har derfor et budget der netto er nul kroner. Lønudgifterne afviger dog fra det oprindeligt forventede, som følge af afgang og udskiftning af personale, samt omkostning til dette. Samtidig afspejler taksten for vask af tøj/ leje af linned for beboere på plejecentre ikke de reelle omkostninger. Derfor forventes det at Centralvaskeriet vil ende året med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er foretaget en genberegning af takstgrundlaget til brug for Budget 2016 og der er lagt op til en prisstigning på den almindelige takst for borgerne. Hertil kommer en række initiativer med henblik på yderligere effektivisering af driften med forventet effekt ved årets udgang. 5. Distrikternes forventede mindreforbrug er reduceret kraftigt siden halvårsregnskabet og der er nu udsigt til et resultat tæt på balance. Det skyldes at nogle distrikter har haft en uventet hård sommer med vikarproblemer og sygdom. 6. Det forventede mindreforbrug er øget med 1,7 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Det skyldes et mindreforbrug på aktivitetscentrene der bl.a. har haft kortvarigt lavere lønudgifter som følge af udskiftning af medarbejdere og en brand på Ulvsund, som har reduceret aktiviteten. Ydermere er der en nedgang i kørselsudgifterne, idet en del forventes finansieret af puljemidler. Aktiviteten i aktivitetscentrene er dog fortsat meget høj, pga. tiltagene der finansieres af midlerne fra Ældremilliarden. 7. Prognosen for udgifterne til Hjælpemidler er blevet ændret siden halvårsregnskabet og det forventede mindreforbrug er er derfor hævet med yderligere 0,6 mio. kr. Dette skyldes at der ikke længere forventes en dobbelt udgift i december til en række hjælpemidler. Udgifterne i december har til tider været tæt på det dobbelte af udgifter i de forudgående måneder, hvilket skyldes at der i visse tilfælde betales regninger inden regnskabets afslutning som både dækker leverancer i november og december til trods for de 30 dages tidsforskydning der som regel er mellem leverancen og betalingsfristen. Til gengæld har udgifterne i januar været lave, da en stor del af leverancerne i december er blevet betalt inden regnskabsafslutningen og fordi leverancerne i januar først har skullet betales i februar. 8. Det forventede merforbrug på Øvrige Udvalgsramme skyldes forventede merforbrug på 4 ud af 6 underliggende poster, hvoraf det forventede merforbrug på Mellemkommunal afregning er det største. 9. Der er stadig usikkerhed om driftsudgifterne til Præstø Multicenter og der tages forbehold for dette, men samlet forventes nu et lidt mindre merforbrug end i prognosen pr. 30/ I forhold til forventningerne ved halvårsregnskabet så forventes der et øget merforbrug på udgifterne til private leverandører af pleje og omsorg m.m. 11. Siden halvårsregnskabet er der modtaget en del refusioner vedr. SOSU-elever i skoleophold og der er dermed sket en opbremsning i lønudgifterne til Elever. Det forventede merforbrug er som følge heraf reduceret med 0,5 mio. kr. Refusioner for elever er periodiseret forskelligt fra år for år og prognosen kan derfor afvige. Prognosen afhænger af optaget af elever og forklaringen på merforbruget er et meroptag af elever, som følge af reguleringer fra tidligere år. 12. Der forventes nu balance på denne budgetpost, hvilket er en ændring siden halvårsregnskabet hvor der blev forventet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Årsagen til denne ændring er at der ikke længere forventes et mindreforbrug på udgifterne til hospiceophold og private sygehuse. Udgifterne til hospice-ophold varierer fra år til år og er en budgetpost der fastlægges ud fra en gennemsnitsbetragtning over årene. 13. Det forventede merforbrug på Mellemkommunal afregning er reduceret en smule siden halvårsregnskabet, men der er stadig forventning om et markant merforbrug. Årsagen til merforbruget er stadig, at Vordingborg er blevet betalingskommune for et yderligere antal borgere der er fraflyttet kommunen. Selv om der er flyttet et tilsvarende antal borgere til kommunen, dvs. hvor anden kommune er betalingsansvarlig, så er prisforskellen fra Vordingborg Kommune til en række andre kommuner så væsentlig, at der skal flyttes forholdsvis flere borgere til Vordingborg Kommunes ældreog plejeboliger, end der fraflyttes disse, for at der bliver balance mellem udgifter og indtægter. 2

37 Kvartalsrapport pr. 30. september 2015 Socialudvalget 14. I forhold til halvårsregnskabet, så forventes der et yderligere merforbrug på 0,6 mio. kr., således at det forventede merforbrug vedr. Ældreboliger ryger op på 2,2 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der nu fremsendes regninger fra boligselskabet tilbage fra 2012 vedr. tomgangsleje. 15. Det forventede mindreforbrug på udgifter til Sociale formål er forøget med knap 0,1 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Resultat på anlæg Socialudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Skovbo - klimaskærm og varmecentral % Solvang - ombygning demensboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Budget overføres til 2016 idet udgifter til klimaskærm først kommer i 2016 og projekt vedr. varmecentral går først i gang 1. april På nuværende tidspunkt forventes det, at samtlige afsatte anlægsmidler i 2015, med undtagelse af 0,2 mio. kr. til ombygningen til demensboliger på Solvang, bliver anvendt i Det resterende budget overføres til forventede udgifter i

38 Bilag: 4.1. Effektmål for Vision 2030 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

39 Effektmål for Vision 2030

40 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Temaernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

41 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Effektmål for Vision 2030 Flere unge i uddannelse og job Børn og unge deltager i kultur og idrætstilbud Øget turisme Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Havudsigt og storbyen tættere på Styrkede rammer for detailhandel Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Attraktive bosætningsmuligheder Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Effektmål for Vision 2030 Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Færre unødige genindlæggelser Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 3

42 Effektmål for Vision 2030 Børne- Unge og Familieudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Mindst 80% af eleverne skal være Et attraktivt uddannelses- og unggode til at læse og regne domsmiljø Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfol- der sig 4

43 Effektmål for Vision : Beskrivelse af succesindikatorer Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret 2017: Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og mate- matik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts 2017: 5,0 Tema Indhold Indikatornavn Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Indikatorbeskrivelse Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matema- tik ved afgangsprøven i 2017 ift Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 tor Hvordan måles? Folkeskolens afgangsprøver Hvornår måles? Årligt maj/juni 5

44 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Sprogvurderingen for de 3-5 årige Indikatorbeskrivelse Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) Indhold 2015: En forbedring af resultaterne fra : 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0- klasse. Indikatornavn Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Indikatorbeskrivelse Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Progressionsmål for indikator Baseline: Skal undersøges. Der tages udgangspunkt i de unge, der gik ud af 9. og 10. klasse i 2014, der også var sager i Børn og Unge 2015: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2016: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2017: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % Hvordan måles? Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Hvornår måles? Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Baseline: Kendes 2015: Andelen af 2016: Andelen af 2017: Andelen af ikke forældre til børn i forældre til børn i forældre til børn i udsatte positioner, udsatte positioner, udsatte positioner, der er i job eller der er i job eller der er i job eller uddannelse stiger fra uddannelse stiger uddannelse stiger XX % til YY % fra XX % til YY % fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 6

45 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Indhold Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført en ungdomsud- dannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i 2015: Andelen er 2016: Andelen er 2017: Andelen er Vordingborg var i steget til 28 % steget til 35 % steget til 40 % %. Der skal udarbejdes en ny baseline for 2015 Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosid- dende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 2017: 2017: 7

46 Effektmål for Vision 2030 Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Tema Indhold Indikatornavn Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber Indikatorbeskrivelse 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Progressionsmål for indikator Baseline: Der er pr. 1. januar udbudt 2015: Mindst 50 procent af pladser- 2016: Den ekstra udvi- dede åbningstid og den 2017: Løbende justeringer med udgangs- 60 børnene med ekstra ud- almindelige åbningstid i punkt i faktiske beenheder fordelt på fire institutioner med ekstra udvidet åbningstid (64,45 t pr uge). videt åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både mor- dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammen- hæng mellem det fakti- ske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv hov, effektiv drift og ressourcemæssige prioriteringer. gen og eftermiddag drift. i både daginstitutioner og klubber. Hvordan måles? Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvi- det åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klub- ber(morgen en og eftermiddag) Hvornår måles? Første gang efteråret

47 Effektmål for Vision 2030 Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Øget frivillig indsats Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Antal medlemmer i godkendte for- Frivillige ildsjæle udvikler lokalområeninger under 25 år derne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kulturog idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal optagne på statsligt anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik Antal medlemmer i idrætsforeninger i alderen mellem 13 og 25 år Antal aktive udøvere indenfor kunst og kultur i alderen mellem 13 og 25 år Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ung- domsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget frivillig indsats Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Baseline: opgørelse 2015: : Indberetning Foreningsportalen Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 2017:

48 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Antallet af foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Indikatorbeskrivelse Antallet af foreninger der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/ indgår samarbejde med skoler/dagtilbud skal stige år for år Progressionsmål for indikator Baseline: optælling af deltagende foreninger i : +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % Hvordan måles? Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Hvornår måles? Ultimo 2015, ultimo 2016, ultimo 2017, Ultimo 2018 Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal nationale og internationale mestre Nationale og internationale mesterskaber top ti placeringer skal stige år for år Baseline: opgørelse 2015: 2016: 2017: 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal optagne på statsligt anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, musik, dans Baseline: opgørelse 2015: 2016: 2017: 2014 Registrering optælling. Årligt Indhold Antal medlemmer i idrætsforeninger i alderen mellem 13 og 25 år Fastholde andelen af børn og unge som er fysisk aktive Baseline: 2015: 2016: 2017: Indberetning til foreningsportalen, (ny indberetningsmodel, ny aktivitetsstøttemodel) Ved års indberetning(ny opgørelsesform)/afregning Indhold Antal aktive udøvere indenfor kunst og kultur i alderen mellem 13 og 25 år Øget antal børn og unge deltager i musikskole, teateraktiviteter, billedkunstforløb, danseundervisning, litteraturforløb Baseline: Opgørelse 2015: 2016: 2017: eksisterer ikke dags dato Registrering - Ved sæsonafslutning juni/juli 10

49 Effektmål for Vision 2030 Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indhold Antal frivillige der bidrager til events Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/ afvikling af events Baseline: opgørelse 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% 2014 Registrering af frivillige ved kendte og nye events Registrering af nye events Årligt ved evaluering af hver enkelt event Indhold Indikatornavn Events der styrker det eksterne image Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Baseline: Opgørelse 2015: : 2017: Hvordan måles? Måle markedsføringsplads,- antal pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medie, og registrering af regionale, nationale og inter- nationale deltager i events. Spalteplads,minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på FB. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents. ( over 500 deltagere) Hvornår måles? Løbende efter hver event Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Tema Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Baseline: Opgørelse 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event. Indhold Indikatornavn Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Indikatorbeskrivelse Projekter i tæt samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Progressionsmål for indikator Baseline: Opgørelse 2015: + 10% : + 10% 2017: + 5% Hvordan måles? Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaf- læggelse. Hvornår måles? Ultimo 2015, 2016, 2017,

50 Effektmål for Vision 2030 Socialudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Succesindikator Understøtter Vision 2030 via BC rehabilitering Familier og aktive mennesker udfolder sig Velfærdsteknologi Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn 2: Beskrivelse af succesindikatorer Familier og aktive mennesker udfol- der sig Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Tema Indhold Indikatornavn BC rehabilitering Indikatorbeskrivelse Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Progressionsmål for indika- Baseline: : 2016: 2017: tor Hvordan måles? Datatræk fra CSC Hvornår måles? Årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske indikatormåling (redskab udviklet af KL ) 16) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg ) Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Indhold Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 12

51 Effektmål for Vision 2030 Færre unødige genindlæggelser Tema Indhold Indikatornavn Tag-imod besøg Indikatorbeskrivelse Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbreds- tjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggel- ser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Progressionsmål for indika- Baseline: : 2016: 2017: tor Hvordan måles? Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Hvornår måles? Tag-imod besøg 1 x månedlig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 13

52 Effektmål for Vision 2030 Sundheds- og Psykiatriudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Øget folkesundhed Færre forebyggelige indlæggelser Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Udgift til forebyggelige indlæggelser Familier og aktive mennesker udfolder sig Sundhedsprofil, skolebørn Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø KRAP Familier og aktive mennesker udfol- der sig Velfærdsteknologi 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget folkesundhed Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Sundhedsprofil Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilsindikatorer. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Baseline: 2013, Daglig 2015: 2016: 2017: rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed: 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vording- borg kommune. Hvert 4. år næste gang i 2017 Færre forebyggelige indlæggelser Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Udgift til forebyggelige indlæggelser Udgifter opgøres til KOL og diabetes Baseline: 2. kvartal 2015: Færre udgif- 2016: Færre udgifog 2017: Færre udgif- 2014: kr. ter til KOL og diabetes dia- ter til KOL ter til KOL og dia- betes betes Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne 3. kvartal hvert år 14

53 Effektmål for Vision 2030 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Tema Indhold Indikatornavn Sundhedsprofil, skolebørn Indikatorbeskrivelse Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes, af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte indika- torer der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, flere har ven- skaber og flere oplever at de (eller deres barn) trives Progressionsmål for indikator Baseline: medio 2015 genereres de første resultater 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin. Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Har dit barn mindst en god ven? Kan dit barn lide at lege udenfor? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Hvornår måles? årligt Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evalueringaf disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Baseline: Måles 2015: Resultatet 2016: Stigende antal 2017: Stigning fast- ikke i dag, dag det anvendes som base- borgere opnår effekt holdes er en ny metode line af indsats dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: : stigende brug af 2016: stigende brug af 2017: Stigning velfærdsteknologi på velfærdsteknologi på fastholdes de tre områder de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 15

54 Effektmål for Vision 2030 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Unge på offentlig forsørgelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal ledige fleksjobberettigede Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Tema Indhold Indikatornavn Unge på offentlig forsørgelse Indikatorbeskrivelse Opgørelse af andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Progressionsmål for indikator Baseline: aug juli 2014: 17,2% 2015: 16,2% 2016: 2017: Hvordan måles? Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Hvornår måles? Fx kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetspa- rate (AP) Baseline: 2015: UP 55% AP 15% 2016: 2017: 2014: UP 51% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis 16

55 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: e: 0 den særlige 2015: 50 langtids- 2016: yderligere 2017: yderligere indsats iværkledige i gang 50 i gang 50 i gang sættes fra 2015 Manuelle opgørelser, lukket gruppe Årligt Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Tema Indhold Indikatornavn Omsætning på arbejdsmarkedet Indikatorbeskrivelse Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Progressionsmål for indikator Baseline: e: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Hvornår måles? Fx kvartalsvis forsinkelser i målinger på 2-4 måneder Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: e: aktiveringsgrad 2015: aktiveringsgrad 2016: 2017: a-dagpengemodtagere a-dagpengemodtagere 15% med en andel virksomhedsrettede 20% med en andel på 62%; virksomhedsrettede aktiveringsgrad jobklare på 67%; kontanthjælpsmodtage- aktiveringsgrad jobklare 37% med en andel re kontanthjælpsmod- virksomhedsrettede på tagere 50% med en 37 % andel virksomhedsrettede på 40% Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Indhold Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalifi- cering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: e: A-dagpenge: 2015: A-dagpenge: 2016: 2017: 10 % 17 % Jobklare kontanthjælpsmodtagere: 7 % hjælpsmodtagere: Jobklare kontant- 20 % Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis 17

56 Effektmål for Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 år og 2 år Baseline: e: 2015: 2016: 2017: 5 år: 135 personer 5 år: 121 personer 2 år: 479 personer 2 år: 431 personer Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal ledige fleksjobberettigede Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: e: I gennemsnit 2015: gennemsnit 2016: 2017: de se- reduceres til 160 neste 12 måneder ledige om året Jobindsats.dk Fx kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: e: Tilgang på 2015: Antal begrænses 2016: 46 tilkendelser de til 50 om seneste 12 måneder året Jobindsats.dk Fx kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 2017: 18

57 Effektmål for Vision 2030 Teknik- og Miljøudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Bedre, mere og tilgængelig natur Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Gennemførte naturgenopretnings- Familier og aktive mennesker udfolprojekter der sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Bedre, mere og tilgængelig natur Tema Indhold Indikatornavn Gennemførte naturgenopretningsprojekter Indikatorbeskrivelse Der gennemføres årligt større eller mindre naturgenopretningsprojekter(f.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) Progressionsmål for indika- At forbedre naturkvaliteten på naturgenoprettede lokaliteter tor Hvordan måles? Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i indikatorbe- skrivelsen Hvornår måles? Årlig opgørelse pr 31/12. Tema Indhold Indikatornavn Antal årlige formidlingsaktiviteter Indikatorbeskrivelse Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Progressionsmål for indikator Baseline: e: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: årlige formidlingsaktiviteter 2016: årlige formidlings- 2017: årlige formidlingsakti- aktiviteter viteter Hvordan måles? Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Hvornår måles? Årlig optælling pr 31/12 19

58 Effektmål for Vision 2030 Attraktive bosætningsmuligheder Tema Indhold Indikatornavn Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Indikatorbeskrivelse Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og for- øgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde Progressionsmål for indikator Baseline: e: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Antal tilvejebragte nye byggegrunde Hvornår måles? 2018 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af boligkvadratmeter Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Baseline: e: 2016: 2018: Ved registertræk i BBR / GIS. Årligt 2020: Andelen skal øges med 25 % i ft. nuværende niveau (indeks 100) Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Tema Indhold Indikatornavn Gennemløbstid for byggesager Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage Hvordan måles? Via fagsystemet Geograf Hvornår måles? Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) 2017: 20 dage Tema Indhold Indikatornavn Servicemåling - miljøgodkendelser Indikatorbeskrivelse Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: 2016: 2017: tor Hvordan måles? Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk Hvornår måles? I Januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Baseline: 2015: 2016: 2017: Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt 20

59 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal m 2 udbudte erhvervsgrunde Antallet af attraktive erhvervsbyggegrunde øget i takt med salg Baseline: 2015: 2016: 2017: Ved opgørelse af til rådighed værende m2. til salg og faktisk solgte m2. Årligt 21

60 Effektmål for Vision 2030 Erhvervsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Øget turisme Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Antal overnatninger i Vordingborg Turisme i særklasse Kommune Styrkede rammer for detailhandlen Antal en-dagsturister Omsætning i kommunens detailhandel Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget turisme Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal overnatninger i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse fra Øst Dansk Turisme Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) Indhold Antal en-dagsturister Der ønskes flere besøgende til div. turistattraktioner i Vordingborg kommune. Baseline: 2015: 2016: 2017: Antal gæster ved turistattraktionerne, tal fra Danmarks Statistik + ØDT Pr. år. Styrkede rammer for detailhandlen Tema Indhold Indikatornavn Omsætning i kommunens detailhandel Indikatorbeskrivelse Den samlede omsætning i kommunens detailhandel Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: 2016: 2017: tor Hvordan måles? Detailhandelsanalyse (ICP Institut for Centerplanlægning) + tal fra handelsforeninger Hvornår måles? Årligt 22

61 Effektmål for Vision 2030 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1: Oversigt Udvalgets effektmål Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde 2: Beskrivelse af succesindikatorer Frivillige ildsjæle udvikler lokalområ- derne Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte e den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indhold Anvendelsesgraden af LIS Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledel- sesinformation der produceres bliver set/åbnet. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Indhold Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatornavn Compliance på indkøbsaftaler Indikatorbeskrivelse Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leve- randøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: 2016: 2017: tor Hvordan måles? Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Hvornår måles? Kvartalsvist fra sommeren

62 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Tema Indhold Indikatornavn Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatorbeskrivelse Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Progressionsmål for indikator Baseline: 2013: 75,8% 2015: 2016: 2017: 78% Hvordan måles? Når valghandlingen er opgjort Hvornår måles? Efter valget i november 2017 Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne au- tomatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesandel 12 % 30 % 50 % 70 % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående Henvendelsesandel Henvendelsesandel Henvendelsesandel kalenderår. Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Tema Indhold Indikatornavn KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Indikatorbeskrivelse Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: 2016: 2017: tor Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Hvornår måles? Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Baseline: 2015: 2016: 2017: 24

63 Bilag: 5.1. Oversigt over politikker opgjort marts 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33026/15

64 side 1 Vordingborg Kommunes fagpolitikker opgjort marts 2015 rev. 6. marts 2015 Politikker Afdeling Fagudvalg Fagudvalg ØPU Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Borger og A.mk. Arbejdsmarkedsudvalg Integrationspolitik Borger og A.mk. Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Ungepolitik Børn og familie Børne, unge- og familieudvalg Operationel IT-sikkerhedspolitik Ledelsessekretariatet ØPU Kommunikationspolitik Ledelsessekretariatet Økonomiudvalg Reklamepolitik Ledelsessekretariatet ØPU Folkeoplysningspolitik Kultur og fritid Kultur-, Idræts- og fritidsudvalg Politik for frivillighed i Vordingborg Kommune Kultur og fritid Kultur-, Idræts- og fritidsudvalg Kultur- og fritidspolitik Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Idrætspolitik Kultur og fritid Kultur-, Idræts- og fritidsudvalg Naturpolitik Natur Teknik 30/3 - Miljø 31/ Miljøpolitik - rettet jf. PLAN 21 Plan og miljø Miljøudvalg Handicappolitik Psykiatri/Handicap Økonomiudvalg/alle fagudvalg Politik for magtanvendelse og andre indgreb Psykiatri/Handicap Psykiatriudvalg Psykiatripolitik i Vordingborg Kommune (NY) Psykiatri/Handicap Psykiatriudvalg Misbrugspolitik Sundhed Sundhedsudvalg Sundhedspolitik Sundhed Sundheds- og psykiatriudvalg Bosætningspolitik Udvikling Økonomiudvalg Politik for landdistrikter Udvikling Økonomiudvalg Erhvervspolitik Udvikling Økonomiudvalg International politik - incl. venskabsbysamarbejde Udvikling Økonomiudvalg Politik for nærdemokrati og borgerinddragelse Udvikling Demokratiudvalg Politik for infrastruktur - rettet jf. PLAN 21 Vej og Trafik Teknikudvalg Tilsynspolitik 2013/14 Ældre Socialudvalg Politik for pleje og omsorg Ældre Socialudvalg Demenspolitik Ældre Socialudvalg Økonomiske politikker Afdeling Fagudvalg Fagudvalg ØPU Kommunalbestyrelse Økonomisk Politik og retningslinjer for leasing Økonomi ØPU Rente- og gebyrpolitik Borger og A.mk. Økonomiudvalg Opkrævningspolitik Borger og A.mk. Økonomiudvalg Forsikringspolitik Økonomi ØPU X Politik om sociale klausuler og uddannelsesklausuler Økonomi ØPU Finansiel politik Økonomi ØPU X Risikostyringspolitik (NY) Økonomi ØPU X X Tidligere beslutninger om politikker, der skal udarbejdes Afdeling Fagudvalg Fagudvalg ØPU Kommunalbestyrelse Politik for magtanvendelse og andre indgreb - ældreomr. Ældre Socialudvalg Politik - frivilligt socialt arbejde SL 79 Ældre Socialudvalg Pesticiedpolitik Miljø Miljø- og Klimaudvalg Kvalitetspolitik på miljøområdet Miljø Miljø- og Klimaudvalg Kvalitetspolitik på naturområdet Natur Miljø- og Klimaudvalg Redningsberedskabspolitik Beredskabet Miljø- og Klimaudvalg Bibliotekspolitik for Vordingborg Kommune Kultur og Fritid Kultur-, Idræts- og fritidsudvalg

65 Kompatibilitetsrapport for Oversigt politikker m.v. - kompetence- og delegationsplan xls Kør på :00 Følgende funktioner i denne projektmappe understøttes ikke af tidligere versioner af Excel. Disse funktioner mistes eller degraderes, når du gemmer projektmappen i et tidligere filformat. Mindre pålidelighedstab Nogle celler eller typografier i denne projektmappe indeholder formatering, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse formater konverteres til det tilgængelige format, som ligner mest. Antal forekomster 19

66 Kompatibilitetsrapport for Oversigt politikker m.v. - kompetence- og delegationsplan xls Kør på :26 Følgende funktioner i denne projektmappe understøttes ikke af tidligere versioner af Excel. Disse funktioner mistes eller degraderes, når du gemmer projektmappen i et tidligere filformat. Mindre pålidelighedstab Nogle celler eller typografier i denne projektmappe indeholder formatering, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse formater konverteres til det tilgængelige format, som ligner mest. Antal forekomster 28

67 Bilag: 5.2. Koncept og skabelon for politikker Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33149/15

68 Koncept for politikker Vedtaget af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget en lang række politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur. En del politikker er forældede og der savnes et klar og enkelt overblik over politikkerne og dermed retningen for administrationens arbejde. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Derfor er der behov for at genbehandle politikkerne, så det sikres, at de understøtter visionen. Med et nyt koncept for politikker skal det sikres, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt og samtidig muliggør politisk opfølgning. Dette søges opfyldt ved følgende principper for politikformuleringer: Politikker skal være overordnede og have en naturlig afgrænsning Politikker kan, hvor det giver mening, dække flere virksomhedsområder/afdelinger dvs. tværgående Politikker er korte og præcise og indeholder mål og effektmål Politikker kan understøttes af strategier, handleplaner, retningslinjer mv. efter nærmere aftale. Politikker revideres som minimum efter hver valgperiode Det er hensigten, at hvert politikområde skal kunne præsentere sig på få sider (afhængig af politikkens dækningsområde). Se skabelonen på næste side. 9. marts 2015 Anja Valhøj Direktionskonsulent 1

69 Koncept for politikker Vedtaget af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. marts 2015 Overskrift (overskrift som angiver, hvilket område politikken omhandler) Vision Hvor vil Kommunalbestyrelsen hen på xx området og hvad vil vi være kendt for? Med afsæt i eller reference til visionen beskrives de langsigtede ønsker som kommunalbestyrelsen/udvalget har til udviklingen af et område. Politiske målsætninger Hvordan indfris visionen? (angiv 3-5 overordnede politiske mål, der sætter retning for de kommende års indsatser) Politiske målsætninger skal angive, hvad der skal arbejdes frem imod for at indfri visionen, og skal indeholde målsætninger, der kan opstilles egentlige målbare mål ud fra. De politiske målsætninger bør formuleres i punktform, og må være op til 5 punkter, og skal have en længere tidshorisont. Effekt Hvilken effekt vil vi opnå og hvordan vil vi måle om vi får den ønskede effekt? Effekten formuleres som målbare resultatkrav. De kan være langsigtede og følges op af kortsigtede effektmål i strategier, handleplaner mv. Bilag Beslutningsgrundlag Relevant baggrundsmateriale, der ligger til grund for godkendelse af politikken kan tilknyttes som link til hjemmeside. Dato Dato for vedtagelse i Kommunalbestyrelsen 2

70 Bilag: 5.3. Socialudvalget - Administrationens forslag til revision af politikker Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

71 Administrationens forslag til revision af politikker Socialudvalget Gældende politik (inddelt efter mulig fremtidig politik - markeret med fed) Bosætning Bosætningspolitik Politik for landdistrikter Politik for infrastruktur Erhverv og arbejdsmarked Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Erhvervspolitik Integrationspolitik International politik - incl. venskabsbysamarbejde Børn og unge Børne- og Ungepolitik Ældre Politik for pleje og omsorg x 2016 x Demenspolitik x Tilsynspolitik 2013/14 x 2016 x Kultur og fritid Kultur- og fritidspolitik Idrætspolitik Natur og miljø Miljøpolitik 1 Fuld revision af en eksisterende politik Begrænset revision i forhold til effektmål Indgår i politik X [tal fra 1-10] Udgår som politik Tidspunkt for revision Kræver høring Lovpligtighed

72 Administrationens forslag til revision af politikker Socialudvalget Gældende politik (inddelt efter mulig fremtidig politik - markeret med fed) Naturpolitik Sundhed Sundhedspolitik Politik for magtanvendelse og andre indgreb Psykiatripolitik i Vordingborg Kommune (NY) Misbrugspolitik Handicap Handicappolitik Frivillighed og borgerinddragelse Politik for frivillighed i Vordingborg Kommune Politik for nærdemokrati og borgerinddragelse Økonomisk styring Økonomisk Politik og retningslinjer for leasing Rente- og gebyrpolitik Opkrævningspolitik Politik om sociale klausuler og uddannelsesklausuler 2 Fuld revision af en eksisterende politik Begrænset revision i forhold til effektmål Indgår i politik X [tal fra 1-10] Udgår som politik på Social udval gets områ de Tidspunkt for revision Kræver høring Lovpligtighed

73 Administrationens forslag til revision af politikker Socialudvalget Gældende politik (inddelt efter mulig fremtidig politik - markeret med fed) Forsikringspolitik Finansiel politik Risikostyringspolitik (NY) Fuld revision af en eksisterende politik Begrænset revision i forhold til effektmål Indgår i politik X [tal fra 1-10] Udgår som politik Tidspunkt for revision Kræver høring Lovpligtighed Øvrige usikkerhed om placering Operationel IT-sikkerhedspolitik Kommunikationspolitik Reklamepolitik Folkeoplysningspolitik Tidligere beslutninger om politikker, der skal udarbejdes, men ikke er udarbejdet Politik - frivilligt socialt arbejde SL 79 Pesticidpolitik Kvalitetspolitik på miljøområdet Kvalitetspolitik på naturområdet Redningsberedskabspolitik Bibliotekspolitik for Vordingborg Kommune X X X X X X Bemærkninger til skema Politik for Pleje og Omsorg er målrettet alle borgere i Vordingborg Kommune, hvor der er behov for sygepleje, pleje og omsorg. Politikken favner sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende indsats. 3

74 Administrationens forslag til revision af politikker Socialudvalget De borgere i Vordingborg Kommune, som politikken typisk vedrører, er aldersmæssigt fordelt med 20 til 25 % der er under 65 år, % i aldersgruppen 65 til 74 år og tilsvarende 8-10 % der er over 90 år. Der kan som en del af indsatsen fra Pleje og Omsorg være en særlig pædagogisk indsats bl.a. i forhold til borgere med demenssygdomme-/ symptomer, borgere med erhvervet hjerneskade eller borgere, hvor det overvejende er somatiske sygdomme suppleret med misbrug/ psykiatrisk sygdom, der præger borgerens funktionsnedsættelse. De nødvendige indsatser er indarbejdet i politikken. Det anbefales derfor, at Demenspolitik udgår og ændres til retningslinje, samt at der efter behov udarbejdes retningslinjer for øvrige tværsektorielle opgaver, som det er fastlagt i forløbsprogrammer eller i Sundhedsaftaler. Tilsynspolitik er gældende og anvendes bl.a. ved de årlige uanmeldte tilsyn. Tilsynspolitikken er lovpligtig men anbefales revideret, dvs. reduceret og suppleret med bilag med retningslinjer. Politik frivilligt socialt arbejde og SEL 79. Den nuværende ansøgningsprocedure er fastlagt i Socialudvalget og godkendes en gang årligt. Øvrige mulige politikker anbefales fastholdt som procedurer på baggrund af vejledninger fra Sundhedsstyrelse mv.: Afdeling for Pleje og Omsorg arbejder med magtanvendelse ud fra vejledning og procedure på området. Vejledningen er i overensstemmelse med den politik, der er udarbejdet for Afdeling for Psykiatri og Handicap. Vejledningen er godkendt i MED. Afdeling for Pleje og Omsorg arbejder med UTH utilsigtede hændelser som beskrevet i vejledning og procedurer. Risikomanager for hele Vordingborg Kommune er ansat i afdelingen. 4

75 Bilag: 6.1. Møn Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

76

77 Bilag: 6.2. Fælleslegat for værdigt trængende i Præstø Kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

78

79 Bilag: 6.3. Fælleslegatet for værdigt trængende i Vordingborg Kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

80

81 Bilag: 6.4. Skomagermester Jens Jensens og Hustru, Vilhelmine, født Andersens legat Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

82

83 Bilag: 6.5. Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

84

85 Bilag: 6.6. Avlsbruger H.P. Poulsens Legat Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

86

87 Bilag: 6.7. Fisker af Roneklint Lars Jensens legat Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

88

89 Bilag: 6.8. Jenny Rasmussens Legat Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

90

91 Bilag: 7.1. Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94302/15

92 . Kvalitetsstandard vedrørende madservice til voksne 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social service 83 Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer m.m. (fødevareloven). Love, bekendtgørelser og direktiver pr. 1. januar 2010 Anbefalinger for den danske institutionskost, Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Borgerens behov for en sund og varieret kost. Ydelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og ønsker, således at borgerens sundhedstilstand opretholdes. Samarbejdet med borgeren skal bygge på gensidig respekt og tillid. 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? At det daglige madtilbud er indbydende, ernæringsrigtigt, varieret, tilstrækkeligt og fremstillet af råvarer af høj kvalitet At tilbyde et ernæringsrigtigt måltid, der tilgodeser borgerens individualitet, herunder diætkost At tilbyde en kost, der styrker borgerens helbred og livskvalitet Normalkost Diæter Kost til småtspisende, ernæringstætte menuer Kosten skal tage hensyn til den enkelte borgers ernæringstilstand og funktionsniveau, herunder tyggefunktion, der er afgørende for madens konsistens Madservice kan være visitation til at få maden leveret i hjemmet eller spise på nærliggende plejecenter Lån af mikroovn ved levering af kølemad Kostfaglig vejledning 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Tilberedning af varm mad og frokost i borgerens eget hjem Borgere der efter en individuel behovsvurdering, foretaget af visitationsenheden, er visiteret til ydelsen. 7. Ydelsens omfang? Madservice ydes efter en individuel behovsvurdering. Levering sker som beskrevet i Vordingborg Madservice folder eller afhængigt af leverandørvalg. Ydelsen kan indeholde hovedret og bi-ret, frokostanretning, morgenmad og andre muligheder som suppe, øllebrød mv. Afregning sker efter gældende takst for madservice. Takst for udbringning og takst for den producerede mad fastsættes en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Taksten fastlægges i overensstemmelse med de af staten fastlagte kriterier. Taksten er opgjort i enheder pr. dag, hvor eksempelvis udbringningsgebyr er forholdsmæssigt fordelt pr. dagsenhed frem for afregnet pr.

93 udbringningsdag. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Borgeren kan vælge den kommunale leverandør eller en privat leverandør, der er godkendt af Vordingborg Kommune. Der er til og fravalgsmuligheder, så ernæringsbehov og ønsker tilgodeses. Ydelsen indeholder en hovedret og bi-ret. Frokostanretning/morgenmad og andre muligheder som suppe, øllebrød mv. Ønsker om fravalg skal gives til leverandøren senest kl. 12 dagen før. Der kan vælges mellem en lille, normal eller stor portion. Se kvalitetsmål. 9. Hvem leverer ydelsen? Den kommunale leverandør eller en privat leverandør, der er godkendt af kommunen. 10. Krav til udfører? Fastansat personale, der producerer maden skal have en kostfaglig uddannelse. Det øvrige fastansatte personale skal som minimum have gennemgået uddannelse i levnedsmiddelhygiejne, og være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Leverandører af madservice skal have et beredskab, der gør leverandørerne i stand til at håndtere fraværsperioder (ferie, sygdom mv.) samt løbende til- og afmeldinger. Ydelsen skal iværksættes senest dagen efter bestilling fra visitationsenheden. 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Betaling for madservice fastsættes af kommunalbestyrelsen. Afregning sker efter gældende takst for madservice. Takst for udbringning og takst for den producerede mad fastsættes en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Taksten fastlægges i overensstemmelse med de af staten fastlagte kriterier. Taksten er opgjort i enheder pr. dag, hvor eksempelvis udbringningsgebyr er forholdsmæssigt fordelt pr. dagsenhed frem for afregnet pr. udbringningsdag. Prisen er den samme på alle tre portionsstørrelser. Krav til kostens sammensætning Menuplanen sammensætning: Hovedret: Kogt kød 4 gange på 4 uger Stegt kød 8 gange på 4 uger Sammenkogte retter 4 gange på 4 uger Kødfarsretter 8 gange på 4 uger Fiskeretter 4 gange på 4 uger Max. 1 gang på 4 uger kan retterne udskiftes med en vegetar/æggeret Der skal være altid være et grønsagstilbud til hovedretten Bi-ret:

94 Grønsagssuppe/ forret 5 gange på 4 uger Mælkeretter 6 gange på 4 uger Frugtgrød/ frugtsuppe 6 gange på 4 uger Henkogt frugt 5 gange på 4 uger Dessert 6 gange på 4 uger Hovedretten og bi-retten skal supplere hinanden ud fra farve, smag og næringsværdi Menuplanen skal variere i forhold til årstider og sæson for friske danske råvarer Menuplanen skal afspejle borgerens vaner og madtraditioner Maden skal deklareres i henhold til gældende lovgivning Portionsberegning ud fra 9 Mega Joule Hovedret: Normalportion/ Lille portion g/ g kartofler eller ris g kød eller fisk g grønsager 1,2 dl sovs 2-2,5 dl inkl. ca. 80 g kød sammenkogt ret 2 2,5 dl grønsagsstuvninger Bi-ret: 2-3,5 dl supper 2 dl. frugtgrød + mælk 1,8 dl dessert g frugt 2 2,5 dl mælkemad Der er til og fravalgsmuligheder, så ernæringsbehov og ønsker tilgodeses. Der kan vælges mellem lille,mindre, normal mellem og stor portion. Ved en stor portion vil der være ekstra kartofler Desuden At maden leveres efter aftale med borgeren; der kan ikke aflyses af leverandøren At ydelsen iværksættes dagen efter bevillingen er givet At maden leveres/serveres inden for +/- 30 min At 90 % af borgerne er tilfredse med såvel den kulinariske som den ernæringsmæssige kvalitet af ydelsen i henhold til: 'Anbefalinger for den danske institutionskost, 2009 samt Den Nationale Kosthåndbog. Måltiderne på søndage og højtider følger dansk tradition 13. Hvordan følges op på ydelsen? Borgerens funktionsniveau vurderes løbende af hjælperen, ændringer rapporteres til visitationsenheden.

95 Revurderinger foretages løbende efter en konkret vurdering af aktuelle behov. Der foretages stikprøve kontrol af den beskrevne ydelse og målbare kvalitetsmål. Madproducenten er under tilsyn af Levnedsmiddelkontrollen. 14. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Personalet er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Dette betyder, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Madproducenterne skal overholde gældende lovgivning på området, herunder regler om hygiejne og egenkontrol. Leverandøren er forpligtet til at meddele visitationsmyndigheden, hvis der observeres forandringer i borgerens behov. Krav til udbringning: Leverandøren skal sikre at kørslen varetages af en velkvalificeret chauffør, der udviser respekt og forståelse for borgere med såvel fysiske som psykiske handicap. Chaufføren skal kunne identificere sig, enten ved ID kort eller med et uniformslogo der henviser til firmaet. Chaufføren skal overholde de hygiejniske og faglige krav, der er til madudbringning, herunder egenkontrol. Ønsker om fravalg skal gives til leverandøren senest kl. 12 dagen før planlagt leveringsdag 16. Hvilke klagemuligheder er der? Opstår der problemer omkring din tildelte hjælp, kan du kontakte din leverandør eller visitationsenheden. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune - Ældresekretariatet. Afdeliong for Pleje og Omsorg Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen.

96 Bilag: 7.2. Kvalitetsstandard vedrørende Rehabiliterings- o g afklaringsophold for borgere med erhvervet hjerneskade Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94301/15

97 Kvalitetsstandard vedrørende Rehabiliterings og afklaringsophold for borgere med erhvervet hjerneskade Midlertidigt ophold 107 på Skovbo 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social service 107 stk. 1 Behov for rehabilitering og træning til borgere med erhvervet hjerneskade, der har et særligt behov for at kunne klare de daglige færdigheder eller i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. omfattende hjælp til borgere til almindelige, daglige færdigheder og/ eller pleje, eller til borgere, som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, der kan ydes i samarbejde med Træningsenheden. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At borgerens evner til at kunne klare tilværelsen i egen bolig genskabes, udvikles og fastholdes. At afklare om borgeren kan klare sig i egen bolig, hvilket behov borgeren har fremover, og hvilken støtte borgeren har behov for, for at kunne klare tilværelsen i egen bolig eller egnet bolig. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hjælpen omfatter pleje og omsorg, støtte til almindelige daglige funktioner og behandlingsmæssig støtte. i samarbejde med Træningsenheden. Det vil sige: Personlig og praktisk hjælp Pædagogisk støtte Rehabiliterende indsats i forhold til de almindelige daglige funktioner ved plejepersonalet, herunder sygeplejerske/ergo og fysioterapeutisk indsats. ADL træning ved plejepersonale, herunder sygeplejerske/ ergoog fysioterapeutisk indsats Træning efter Sundhedsloven 140 ved ergoterapeut og fysioterapeut Træning af fysiske, kognitive og sociale færdigheder Sygepleje Eventuel ledsagelse i forbindelse med udslusning til egen bolig udenfor plejecenter Aktivitet og samvær Inddragelse af pårørende Tilbuddet tilrettelægges ud fra borgerens individuelle ressourcer, behov og ønsker, med udgangspunkt i pleje-/ handleplan og i samarbejde med borgeren og plejepersonalet. Afklaring, udvikling og forbedring af funktionsniveau tilrettelægges i 14 dages forløb, således at rehabiliteringen og træningen gennemført træning jævnfør genoptræningsplan og ADL træning afpasses i den målrettede indsats. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Visse behandlingsformer af meget specialiseret karakter. Specialiseret rehabiliteringsforløb Borgere som er visiteret af visitator fra Visitationsenheden Afdeling for Pleje og Omsorg Borgere over 18 år med veldokumenteret betydelig nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, hvor der er Side 1 af 3

98 forventning om, at borgeren kan flytte tilbage i egen bolig eller egnet bolig. Det afgørende for kommunens indstilling til midlertidigt botilbud er en vurdering af borgerens behov og ønsker ud fra principperne om mindst mulig indgriben, og/eller behov for afklaring af fremtidig boform og støttebehov. Borgeren har i en periode behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, samt særlig behandlingsmæssig støtte, som ikke kan ydes i borgerens eget hjem. 7. Ydelsens omfang? Opholdet er et midlertidigt døgnophold Der tilbydes et døgnophold i rehabiliterings og afklaringsforløb af indledningsvist 13 ugers varighed moduler, hvor formålet med opholdet er koordineret af Visitationsenheden og fastlagt i samarbejde med borger, pårørende og Skovbo personalet på Skovbo. Indsatsen evalueres og justeres løbende. i samarbejde med Træningsenheden. Træning efter Træningsenheden udfører visiteret træning udføres efter Sundhedsloven 140 eller henholdsvis Lov om Social Service 86. Plejepersonale udfører ADL træning i hverdagen. Der kan ikke fastsættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet er opfyldt At borgeren efter opholdet kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, og derfor skal tilbage til egen bolig igen eventuelt suppleret med et pædagogisk tilbud, rehabilitering i eget hjem, hjemmehjælp og måske tilbud fra Jobcentret At borgeren tilbydes ophold i eksempelvis et længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 At borgeren tilbydes ophold i andet kommunalt boligtilbud eksempelvis en ældre- plejebolig At borgeren tilbydes behandlingsforløb i 107 tilbud i anden kommune inden tilbagevenden til egen/ egnet bolig finder sted 8. Er der valgmulighed Nej med hensyn til leverandør? 9. Hvem leverer ydelsen? Ansatte i Vordingborg Kommune på Plejecentret Skovbo, hvor der er Kompetencekrav til udføreren? pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. En sundhedsfaglig uddannelse suppleret med særlig uddannelse og relevant viden vedrørende borgere med erhvervet hjerneskade. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Afløseren arbejder under vejledning af SOSU personale og sygeplejersker. 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? Der skal betales en samlet pris for kost og husholdningsartikler ved træningsopholdet. rehabiliterings og afklaringsopholdet. Takst kan ses på Borgeren kan derudover have omkostning til transport i et eventuelt behandlingsforløb som hjemmebesøg eller hjemmetræning i forbindelse med udskrivning. 12. Hvad er kommunens At borgere med erhvervet hjerneskade oplever en koordineret Side 2 af 3

99 kvalitetsmål? indsats i forbindelse med visitation til midlertidigt ophold på Skovbo At 90 % af de visiterede borgere med erhvervet hjerneskade er tilfredse med kvaliteten af ydelsen på Skovbo. 13. Hvordan følges op på ydelsen? Der afholdes statusmøder med borgeren og involverede parter ved indflytning (ikke deltagelse af visitator), efter 3 op til 10 uger, samt en gang i hvert efterfølgende 13 ugers forløb. I dette møde Ved disse møder skal blandt andet indgå vurdering af, om opholdet stadig er relevant i forhold til borgerens behov eller om et andet tilbud bør visiteres. 14. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 16. Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Hjælperen Personalet er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Dette betyder at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune - Ældresekretariatet. Afdeling for Pleje og Omsorg Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen. Side 3 af 3

100 Bilag: 7.3. Kvalitetsstandard vedrørende Tage imod besøg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94300/15

101 Kvalitetsstandard vedrørende Tage imod besøg 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lovgrundlaget for indsatsen er Sundhedsloven, kapitel 38, 138 og 139, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006 og Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen 2005 Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Sundhedsloven 250 præciserer, at opholdskommunen afholder udgifterne til hjemmesygepleje i henhold til Hvad er formålet med indsatsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Formålet er at sikre at borgeren modtager den fornødne hjælp og støtte efter udskrivelse, koordinere sundhedsfaglige indsatser og at hindre unødig genindlæggelse på sygehus. Borgere, der har været indlagt på sygehus besøges to gange i forløbet efter udskrivelse. Besøgene supplerer borgerens øvrige behov for sundhedslovsindsatser. Første besøg skal finde sted inden tre timer efter at borger er kommet hjem fra sygehuset og skal sikre, at borger oplever sammenhæng i, koordinering af og opfølgning på den sundhedsfaglige indsats i det aktuelle forløb. Det skal ligeledes sikre, at borgeren er informeret om de kommunale sundhedstilbud. Andet besøg skal finde sted senest en uge efter og her skal følges op på indsatsen ved 1. besøg. 4. Hvilke aktiviteter indgår ikke i indsatsen? 5. Hvem kan modtage indsatsen? Hjælp til personlig pleje og eller praktisk bistand. Borgere, der opholder sig i Vordingborg Kommune og som har været indlagt på sygehus. Endvidere skal der i forbindelse med udskrivelse have været kontakt fra sygehuset til kommunen for en koordinering af udskrivelsen. 6. Indsatsens omfang? Tage imod besøg tildeles efter en individuel helhedsvurdering af borgeren. Tage imod besøg udføres alle ugens dage i hele døgnet efter planlægning og disponering af ledelse og personale. Tage imod besøg tilbydes to gange i den første uge efter udskrivelse. Det første senest tre timer efter at borger er kommet hjem fra sygehuset og andet besøg i ugen efter. 7. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Nej. Ældreområdet i Vordingborg Kommune leverer indsatsen.

102 8. Hvad koster indsatsen for borgeren? 9. Hvilke forpligtigelser har borgeren? Indsatsen er gratis for borgeren Borgeren skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, borgeren er i stand til. 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren skal opleve en betryggende, fagligt kvalificeret og professionel planlægning og udførelse af indsatsen. Borgeren skal efter sit behov opleve en hurtig, præcis og tilstrækkelig sundhedsindsats. Borgeren skal opleve kontinuitet i opgaveløsningen trods forskellige medarbejderes deltagelse i udførelsen. Borgeren skal opleve en positiv og konstruktiv dialog med medarbejdere, der varetager indsatsen. Læger, hospitaler og andre samarbejdspartnere skal opleve en professionel, saglig og ligeværdig dialog med medarbejdere, der varetager indsatsen. Medarbejdernes sygeplejefaglige viden skal løbende udvikles og ajourføres Udførelsen af indsatsen skal overholde retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 11. Hvordan følges op på indsatsen? Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 12. Borgerundersøgelse? Vil kunne finde sted såfremt der er behov herfor. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Klager over hjemmesygeplejerskens behandlingsmæssige indsats skal ske til Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7 2. sal, 4180 Sorø.

103 Bilag: 7.4. Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94295/15

104 Serviceinformation Sygepleje Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til hjemmesygepleje efter Sundhedslovens 138. Formålet med hjælpen efter denne lov er: - At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. - At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet. Hjemmesygepleje er karakteriseret ved at hjemmesygeplejersken visiterer, udfører, leder, formidler og udvikler sygeplejen. Vi tilrettelægger hjælpen ud fra dit behov og dine forudsætninger i samarbejde med dig. Hvem er omfattet? Sygepleje tildeles efter henvendelse fra egen læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus eller andre samarbejdspartnere. Sygepleje er for alle borgere, som har behov for almen, kompleks eller akut sygepleje, uanset alder og boform. Hvad kan du få hjælp til? Sygepleje ydes 24 timer i døgnet på baggrund af en konkret lægefaglig og/eller sygeplejefaglig vurdering. Du kan få hjælp til Almene sygeplejeopgaver som medicindosering og medicininjektioner, katheter- og stomipleje, sårpleje, måling af blodsukker og blodtryk m.m.. Komplekse sygeplejeopgaver relateret til problemområder, som griber ind i hinanden eller som er mangfoldige og stiller skærpede sygeplejefaglige krav til viden og observation om forebyggelse, pleje og behandling Lindrende og palliativ behandling i forbindelse med kronisk sygdom eller i forbindelse med terminal pleje. Hvor kan du får hjælp? Sygepleje foregår i dit eget hjem eller på det lokale plejecenter. Hvor og hvornår kan du henvende dig? Anmodning om og visitering til sygepleje kan ske ved at du henvender dig til sygeplejerskerne på det lokale plejecenter. Du er altid velkommen til at henvende dig og få en uforpligtende samtale med en sygeplejerske. På finder du adresser og telefonnumre på kommunens plejecentre, ligesom der er en gadefortegnelse, der viser hvilke veje i kommunen, der hører til de enkelte plejecentre. Hvem leverer hjælpen? Ældreområdet i Vordingborg Kommune leverer ydelsen sygepleje. Hvad forventes der af dig? For at sikre, at du bevarer eller generhverver dine færdigheder, forventes det, at du deltager i de opgaver, du kan medvirke til. Dit hjem er personalets arbejdsplads. Derfor skal kommunen udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV). Hvis der er mangler i forhold i arbejdspladsvurderingen, kan det forekomme, at hjælpen ikke påbegyndes, før manglerne er udbedret af dig. Hunde og katte må ikke være til gene for personalet. Der skal være let adgang til din bolig. Du skal give besked til kommunen, hvis der er ændringer i din helbreds eller boligtilstand. Hvad koster hjælpen? Sygepleje er gratis Klagevejledning. Klager over hjemmesygeplejerskens behandlingsmæssige indsats skal ske til Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2. sal, 4180 Sorø. Side 1 af 2

105 Kvalitetsstandarden for sygepleje kan læses på eller du kan rette henvendelse til Ældresekretariatet for at få udleveret denne. Side 2 af 2

106 Bilag: 7.5. Kvalitetsstandard vedrørende ophold på Akutstue Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94291/15

107 Kvalitetsstandard vedrørende ophold på Akutstue 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Bekendtgørelse nr af 21. december 2007 og vejledning nr. 102 af 11. december 2006 om hjemmesygepleje. Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 og vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af sundhedsfaglig virksomhed). Bekendtgørelse nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Bekendtgørelse nr. 816 af 20. juli 2007 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Bekendtgørelse nr af 17. december 2008 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Vejledning nr af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. 2. Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at dække borgerens behov for sygepleje, behandlings- og/eller rehabiliteringsindsats forankret i lokalmiljøet tæt på borgerens hverdagsliv. en proaktiv indsats for at forebygge forværring af sygdom og indlæggelse, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, når borgeren efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Ophold på akutstue er et tilbud til borgeren, der har et særligt pleje- og behandlingsbehov, som ikke kan håndteres af den almindelige hjemmesygepleje i borgerens eget hjem. Eksempler på opgaver der varetages på akutstuerne er: observation af akut opstået sygdom eller akut forværring af kendt sygdom væske- og ernæringsterapi, herunder sondeernæring inhalationsbehandling og iltterapi kateteranlæggelse og pleje intravenøs væskebehandling og medicinadministration

108 En stor del af de sundhedsfaglige indsatser i akutfunktionen bliver leveret efter ordination af en læge i henhold til reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Afhængig af borgerens sygdom vil sygeplejen således skulle varetages i et samarbejde med patientens praktiserende læge eller relevante læger på sygehus. 4. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 5. Hvem kan modtage ydelsen? Hjælp til praktisk bistand Borgere, der opholder sig i Vordingborg kommune. Målgruppen for akutfunktionen er primært ældre medicinske borgere samt borgere med kronisk sygdom, men det kan også være andre grupper. Der er tale om borgere, som er i en pleje- og/eller behandlingsmæssig tilstand, som bedst varetages i et borgernært sundhedstilbud med de fornødne sygeplejefaglige kompetencer. Tilbuddet kan ikke erstatte en sygehusindlæggelse, hvis borgeren har behov for dette. Det drejer sig overordnet om følgende: borgere med akut sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom, og hvor det efter en konkret vurdering ved en praktiserende læge/vagtlæge vurderes, at pleje og behandling af borgerens sygdom bedst varetages på akutstuen. Behandlingen varetages i et samarbejde mellem akutstuerne og almen praksis samt eventuelt lægevagten. borgere, som i forvejen har kontakt til den almindelige hjemmesygepleje, og hvor hjemmesygeplejen vurderer, at der er behov for akutstuernes kompetencer. Behandlingen varetages i et samarbejde mellem akutstuerne og almen praksis. Ofte vil der foreligge en behandlingsplan, som akutstuerne følger. borgere, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der kræver særlige kompetencer hos hjemmesygeplejen. Behandlingen varetages i henhold til behandlingsplan fra sygehuset og i et samarbejde mellem akutstuerne, sygehuset og almen praksis. 6. Ydelsens omfang? Sygepleje tildeles efter lægeordination. Sygepleje tildeles efter en individuel helhedsvurdering af borgeren. Sygepleje udføres alle ugens dage i hele døgnet efter planlægning og disponering af ledelse og personale. 7. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? 8. Kompetencekrav til personale Nej. Afdeling for Pleje og Omsorg i Vordingborg Kommune driver akutstuerne. varetagelse af lægeordinerede behandlingsopgaver på akutstuerne udføres af autoriserede sundhedspersoner lægeordinerede behandlingsopgaver på akutstuerne varetages primært af sygeplejersker med de nødvendige

109 uddannelsesmæssige kvalifikationer og kliniske erfaringer opnået efter afsluttet sygeplejerskeuddannelse. Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 2 års relevant erhvervserfaring hos sygeplejersken inden ansættelse i akutfunktioner i hjemmesygeplejen visse specifikke opgaver og arbejdsområder kan varetages af erfarne social- og sundhedsassistenter, der har relevante opgaverelaterede kompetencer opnået efter afsluttet social- og sundhedsassistentuddannelse 9. Hvad koster ydelsen for borgeren? 10. Hvilke forpligtigelser har borgeren? Ydelsen er gratis for borgeren Borgeren skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, borgeren er i stand til. 11. Hvad er Kommunens kvalitetsmål? Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren skal opleve en betryggende, fagligt kvalificeret og professionel planlægning og udførelse af sygeplejen på akutstuerne. Borgeren skal efter sit behov opleve en hurtig, præcis og tilstrækkelig indsats af sygepleje. Borgeren skal opleve kontinuitet i opgaveløsningen trods forskellige medarbejderes deltagelse i udførelsen. Borgeren skal opleve en positiv og konstruktiv dialog med medarbejdere, der varetager sygeplejen. Læger, hospitaler og andre samarbejdspartnere skal opleve en professionel, saglig og ligeværdig dialog med medarbejdere, der varetager sygepleje. Medarbejdernes sygeplejefaglige viden skal løbende udvikles og ajourføres Sygeplejen skal i arbejdet overholde retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 12. Hvordan følges op på ydelsen? Der sker en løbende og systematisk opfølgning på kvaliteten på akutstuerne. Udvalgte, relevante indikatorer registreres og følges op. 13. Borgerundersøgelse? Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 14. Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Klager over hjemmesygeplejerskens behandlingsmæssige indsats skal ske til Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7 2. sal, 4180 Sorø.

110 Bilag: 7.6. Kvalitetsstandard vedrørende afløsning i hjemmet til voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94290/15

111 . Kvalitetsstandard vedrørende afløsning i hjemmet til voksne 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social service 84 stk. 1 Aflastning af ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem.. Tidsafgrænset aflastning af pårørende, der deltager i plejen af borger og hvor det ikke er forsvarligt forsvarligt at lade borger være alene fx borger med alvorlig sygdom, demens eller terminal lidelse. 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Ved afløsning i hjemmet kan en samboende pårørende blive aflastet, så de har mulighed for at deltage i egne aktiviteter og bedre klare dagligdagen. Tidsafgrænset aflastning af pårørende, der deltager i plejen af borger og hvor det ikke er forsvarligt at lade borger være alene. For eksempel borger med alvorlig sygdom, demens eller terminal lidelse. Praktiske opgaver som rengøring m.m., hvor pårørende varetager plejeopgaver i hjemmet. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Aflastning uden fra hjemmet. Personlig pleje efter Lov om Socioal Service 83 Pårørende, som passer en borger i eget hjem, hvor visitator efter en konkret og individuel vurdering vurderer, at der er brug for afløsning og aflastning. 7. Ydelsens omfang? Tidsafgræsnet aflastning af pårørende foregår som udgagnspunkt på hverdage i tidsrummet mellem gangge om ugen. Rengøring vil som udgangspunkt blive tilbudt en gang hver 14. dag. 8. Er der valgmulighed Nej med hensyn til leverandør? 9. Hvem leverer ydelsen? Ansatte i Vordingborg Kommune, 10. Kompetencekrav til udføreren? Den faste hjælper skal have eller have til hensigt at tage en sundhedsfaglig uddannelse. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Afløseren arbejder under vejledning af SOSU personale og sygeplejersker. 11. Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis. for borgeren? 12. Hvad er Kommunens At hjælp til afløsning i hjemmet personlig pleje aflyses ikke 1

112 kvalitetsmål? At hjælpen iværksættes dagen efter bevilling af hjælpen. At hjælperen møder til aftalt tid +/- 30 min. At der på hverdage i dagtjenesten knyttes en fast hjælper til borgeren/ hjemmet. Maksimalt 30 % af hjælpen (på hverdage i dagtjenesten) må leveres af anden hjælper. At der ved ferie og sygdom tilstræbes, at det er den samme afløser der udfører opgaverne. At 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen. 13. Hvordan følges op på ydelsen? Borgerens funktionsniveau vurderes løbende af hjælperen, ændringer rapporteres til visitator for Pleje og Omsorg.. Der skal altid foretages en henvendelse til visitator ved ændret funktionsniveau, der varer mere end 8 dage. Revurderinger foretages løbende efter en konkret vurdering af aktuelle behov. Der foretages stikprøvekontrol af den beskrevne ydelse, og de målbare kvaliteter 14. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af Arbejdsmiljøloven under arbejde i borgerens hjem. Dette betyder at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) inden hjælpen påbegyndes. Hvis hjemmet ikke kan opfylde sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, må alternative løsninger til ydelsen anvendes. Afløsning i hjemmet bevillges i den periode borgeren opholder sig i hjemmet. Ved for eksempel indlæggelse/aflastningsophold vil hjælpen blive inaktiveret i den periode borgeren ikke opholder sig i hjemmet. Afløsning i eget hjem kan gives uafhængigt af om borgeren får hjælp efter Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Opstår der problemer omkring din den tildelte hjælp, kan du kontakte din leverandør eller visitationsenheden kontaktes. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune Ældresekretariatet Afdeling for Pleje og Omsorg. Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget, videresender kommunen klagen til Ankestyrelsen. 2

113 Bilag: 7.7. Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne og rehabiliteringsforløb Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94288/15

114 Serviceinformation Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter Lov om Social Service 83, 83a og 84. Formålet med hjælpen efter denne lov er: - At fremme din mulighed for at klare dig selv eller - At lette den daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet Hjælpen efter denne lov bygger på dit eget ansvar for dig selv og din familie. Vi tilrettelægger hjælpen ud fra dit behov og dine forudsætninger i samarbejde med dig. Hvem kan få hjælp? Forud for vurderingen af behovet for hjælp, skal du tilbydes et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at du kan forbedre din funktionsevne. Magter du ikke at gennemføre forløbet, uanset hvad årsagen kan være, skal hjælpen vurderes efter 83. Du kan blive bevilget praktisk hjælp, hvis du har en midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke selv kan udføre disse opgaver. Du kan ikke få hjælp, hvis der i din husstand er en person, som kan udføre opgaven. Al hjælp ydes ud fra en konkret, individuel vurdering af dit behov. Vordingborg Kommune har lavet retningslinjer for hvilken hjælp du kan få, og den bliver tilpasset dine behov. Du kan derfor ikke sammenligne din hjælp med andres. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp kan læses på eller du kan rette henvendelse til visitationsenheden for at få udleveret denne. Hvad kan der ydes hjælp til? Ernæring - hjælp kan ydes til morgenmad - opvarmning i mikroovn af færdigretter, du selv har indkøbt og mad fra en af Vordingborg Kommune godkendt madleverandør - servering af mad - opvask og oprydning efter måltid Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Praktisk hjælp Som hovedregel ydes hjælp til rengøring 1 gang hver 14. dag. Der gives hjælp til rengøring i de rum, som det er nødvendigt for dig at opholde dig i dagligt. Hjælpen kan omfatte følgende: Køkken: Gulvvask, støvsugning, aftørring/afvaskning af køkkenbord, hårde hvidevarer udvendigt, rengøring af mikroovn, rengøring af køleskab og vask. Toilet, badeværelse:

115 Gulvvask, aftørring/afvaskning af håndvask, toilet, badekar/bruseniche og øvrigt inventar udvendigt. Opholdsstue: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af, vande blomster. Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af. Indendørs gangarealer: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af, støvsugning af dørmåtte. Trappevask hvis der er lejemæssige forpligtigelser Hjælpemidler: Rengøring af hjælpemidler. Opgavernes indhold: Støvsugning: Støvsugning af gulve og gulvtæpper, samt polstrede møbler i opholdsrum efter behov. Aftørring/vask af gulve Gulvvask: Med godkendt rengøringsprodukter. Aftørring: Tørre støv af: Aftørring/tørre støv af på vandrette flader, vindueskarme, borde, hylder, fjernsyn og radio. Afvaskning: I køkken og badeværelse med skift af vand efter behov og med godkendt rengøringsmiddel. I særlige tilfælde kan du få vasket de trapper, som du er forpligtiget til selv at vaske ifølge din lejekontrakt. Du kan ikke få hjælp til følgende ydelser: Flytning af store og tunge møbler Hovedrengøring Rengøring/oprydning efter gæster Afvaskning af paneler, døre og vægge Vinduespudsning Afkalkning af badeværelse Afvaskning af skabe indvendigt Pudsning af sølvtøj, messing- og kobbertøj Gardinvask Tæppebankning Støvsugning af bøger Rengøring i rum der benyttes af hjemmeboende familie eller logerende Oprydning og rengøring efter husdyr Snerydning og havearbejde Strygning og rulning af tøj Håndvask af tøj Reparation af tøj Ledsagelse til indkøb Udbringning af varer af hjemmehjælp, hvis der er godkendt leverandør i distriktet Hundeluftning Skift af sengelinned Tilbydes efter behov. Som hovedregel 1 gang hver 14. dag. Tøjvask Tøjvask ydes efter behov. Som hovedregel 1 gang hver 14. dag. Omfatter vask af dit daglige tøj, sengetøj, håndklæder, viskestykker og diverse klude.

116 Ydelsen kan omfatte: - Tøjvask i vaskemaskine/tørretumbler i dit hjem eller vaskeri i ejendommen - Tøjvask hos godkendt privat leverandør - Ophængning og nedtagning af tøj - Lægge tøj sammen, og på plads i skabe og skuffer. - Håndvask af støttestrømper og støttebind Visitator vil informere dig om valg af leverandør. Ved valg af privat leverandør vil der blive opkrævet fast månedlig brugerbetaling, hvor det anbefales at betale via Betalingsservice PBS. Der betales for hele påbegyndt måned efter gældende takst til Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune afregner med leverandør som beskrevet i leverandørkontrakt. Du kan ikke få hjælp til nedenstående, medmindre du har lægedokumenteret allergi: - vask af sengetæpper - kludetæpper - gardiner Visitator kan anmode om statusattest fra din egen læge, hvis der er tvivl om sundhedsmæssige forhold, der kan have betydning for hvor tit du skal have hjælp til tøjvask. Indkøbsordning - Støtte og hjælp til at skrive indkøbsseddel til køb af dagligvarer. - Hjælp til at bestille dagligvarer. - Hjælp til at sætte udbragte dagligvarer på plads. Dagligvarer udbringes uden beregning, hvis du er visiteret til indkøbsordning. Du kan bestille hos den nærmest liggende dagligvarebutik, der har indgået leveringsaftale med Vordingborg Kommune. Visitator kan oplyse dig om aktuelle dagligvarebutikker. Ærinder på posthus/i bank/på apotek Udføres kun i begrænset omfang, idet du henvises til Betalingsservice og udbringning fra apotek. I særlige tilfælde kan du få hjælp til ærinder på posthus og i bank, indtil du har truffet aftale om PBS. Hjælpen kan kun gives en gang om måneden, og du skal lave en fuldmagt. Hjælp til opvarmning Du kan få hjælp til optænding af kakkelovn/brændeovn, hvis disse er den reelle og eneste varmekilde i dit hjem. Hjælpen omfatter afhentning af koks eller normalt godkendt brænde fra eget opbevaringssted til ovnen og af en mængde, der svarer til dit daglige forbrug. Hvem visiterer til hjælpen? Du skal kontakte Vordingborg Kommunes visitationsenhed og tale med en visitator. Ved besøg i dit hjem er du velkommen til at have en pårørende/bekendt med. Visitator vurderer din situation ved at se på: - Dit fysiske og psykiske funktionsniveau - Husstandens størrelse og sammensætning - Om husstandens øvrige medlemmer kan hjælpe dig, også selv om de ikke plejer at gøre det - Om der er mulighed for, at du kan få hjælp af andre På baggrund af Vordingborg Kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp afgører visitator, hvilken hjælp du kan tilbydes.

117 Visitator vurderer i samarbejde med leverandøren, hvornår den visiterede hjælp skal revurderes. Hvor og hvornår kan du henvende dig? Vordingborg Kommune Visitationsenheden Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade Stege Mandag fredag kl Eller mail til Hvem leverer hjælpen? Du har mulighed for at vælge mellem flere leverandører af praktisk hjælp. Visitator udleverer informationsmateriale om de leverandører, der er godkendt af kommunen. Du har også mulighed for selv at udpege en privat person til at udføre hjælpen. Personen skal godkendes og ansættes af Vordingborg Kommune. Leverandøren skal efterleve kvalitetsstandarden for praktisk hjælp. Du har mulighed for at skifte leverandør. På grund af planlægning kan der gå op til en måned, før din nye leverandør begynder hos dig. Du aftaler selv med leverandøren, hvornår du modtager hjælpen. Leverandøren har, ligesom du selv, pligt til at oplyse visitator om forhold der kan have betydning for din hjælp. f.eks. ændringer i din helbredstilstand. Hvad forventes der af dig? For at sikre, at du bevarer eller generhverver dine færdigheder, forventes det, at du deltager i de opgaver, du kan medvirke til. Det bedst mulige samarbejde i dit hjem er i alles interesse. I forhold til personalets arbejdsmiljø betyder det, at der i dit hjem skal tages hensyn til at personalet eksempelvis undgår rygskader og undgår at blive udsat for andre arbejdsmiljømæssige géner. Derfor skal leverandøren udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV) et checkskema, der kortlægger om der er mangler eller forhold vedrørende arbejdsmiljøet i hjemmet, der skal udbedres inden hjælpen kan påbegyndes. Hunde og katte må ikke være til gene for personalet og der skal være let adgang til din bolig. Du eller dine pårørende skal så vidt muligt give besked til visitator, hvis der er ændringer i din helbreds og/ eller boligsituation. Hvad koster hjælpen? Hjælpen er gratis. Fleksibel hjemmehjælp. Du har ret til at bytte til andre ydelser end den tildelte. Der kan byttes mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du er bevilget begge ydelser. Hjælpen vil i tid svare til den vanlige hjælp. Leverandøren vil ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Hvis du tre på hinanden følgende gange fravælger eller bytter den samme ydelse, vil leverandøren sikre, at der sker en ny vurdering af dine behov for hjælp. Afbud. Leverandøren kommer kun i dit hjem, når du selv er til stede. Derfor er det vigtigt, at du melder afbud til leverandøren senest 1 døgn før, hvis du f. eks. ikke er hjemme. Klagevejledning. Opstår der problemer omkring din tildelte hjælp, kan du kontakte din leverandør eller Visitationsenheden.

118 Såfremt du ønsker at klage over den afgørelse der er truffet vedrørende hjælp, kan du indbringe en klage til Ankestyrelsen, inden 4 uger fra du har modtaget en afgørelse. Klagen sendes til Vordingborg Kommune, Ældresekretariatet Afdeling for Pleje og Omsorg, Postboks 200 Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Såfremt afgørelsen ikke ændres efter genvurdering, vil Vordingborg Kommune videresende klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid genoptages, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen. Der er derfor ikke noget til hinder for, at du i stedet for at klage til Ankestyrelsen beder kommunen om at træffe en ny afgørelse på baggrund af de nye oplysninger om sagens faktiske forhold.

119 Bilag: 7.8. Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne, samt rehabiliteringsforløb Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94286/15

120 . Serviceinformation Personlig pleje og omsorg til voksne Rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og omsorg til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til personlig pleje og omsorg til voksne efter servicelovens 83 83a og 84. Formålet med hjælpen efter denne lov er: - At fremme din mulighed for at klare dig selv eller - At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet Hjælpen efter denne lov bygger på dit eget ansvar for dig selv og din familie. Vi tilrettelægger hjælpen ud fra dit behov og dine forudsætninger i samarbejde med dig. Hvem er omfattet? Forud for vurderingen af behovet for hjælp, skal du tilbydes et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at du kan forbedre din funktionsevne. Magter du ikke at gennemføre forløbet, uanset hvad årsagen kan være, skal hjælpen vurderes efter 83. Du kan blive bevilget personlig pleje, hvis du har en midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke selv kan udføre disse opgaver. Du kan ikke få hjælp, hvis der i din husstand er en person, som kan udføre opgaven. Al hjælp ydes ud fra en konkret, individuel vurdering af dit behov. Vordingborg Kommune har lavet retningslinjer for hvilken hjælp du kan få, og den bliver tilpasset dine behov. Du kan derfor ikke sammenligne din hjælp med andres. Kvalitetsstandarden for personlig pleje kan læses på eller du kan rette henvendelse til Ældresekretariatet for at få udleveret denne. Hvad kan du få hjælp til? - Bad - Personlig Pleje: at blive vasket, barbering med el-maskine, hårvask, frisering, tandbørstning, negleklipning på hænder. Du skal selv bestille og betale fodterapeut til at ordne fødder - Af og påklædning - Hjælp til indtagelse af mad og drikke - Toiletbesøg samt skift af ble og tømme kolbe eller toiletspand - Kateterpleje og stomipleje - Hudpleje, som ikke er lægeordineret - Hjælp til rengøring, påsætning og aftagning af kropsbårne hjælpemidler (høreapparater, synshjælpemidler, proteser og lignende.) - Rengøring af dine daglige personlige hjælpemidler efter behov Der ydes ikke hjælp til? - Fodpleje, der henvises til fodterapeut, du skal selv bestille og betale fodterapeut - Håroprulning både med krøllejern og curlere, der henvises til frisør Hvem visiterer til hjælpen? Du skal kontakte Vordingborg Kommunes, visitationsenhed og tale med en visitator. Ved besøg i dit hjem er du velkommen til at have en pårørende/bekendt med. Visitator vurderer din situation ved at se på: - Dit fysiske og psykiske funktionsniveau 1

121 - Husstandens størrelse og sammensætning - Om husstandens øvrige medlemmer kan hjælpe dig, også selv om de ikke plejer at gøre det - Om der er mulighed for, at du kan få hjælp af andre På baggrund af Vordingborg Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg til voksne afgør visitator, hvilken hjælp du kan tilbydes. Visitator vurderer i samarbejde med leverandøren, hvornår den visiterede hjælp skal revurderes. Hvor og hvornår kan du henvende dig? Vordingborg Kommune Visitationsenheden Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade Stege mandag fredag kl eller mail til Hvem leverer hjælpen? Du har mulighed for at vælge mellem flere leverandører af personlig pleje og omsorg. Visitator udleverer informationsmateriale om de leverandører, der er godkendt af kommunen. Du har også mulighed for selv at udpege en privat person til at udføre hjælpen. Personen skal godkendes og ansættes af Vordingborg Kommune. Leverandøren skal efterleve kvalitetsstandarden for personlig pleje. Du har mulighed for at skifte leverandør. Af hensyn til planlægning kan der gå op til en måned, før din nye leverandør begynder hos dig. Du aftaler selv med leverandøren, hvornår du modtager hjælpen. Leverandøren har, ligesom du selv, pligt til at oplyse visitator om forhold der kan have betydning for din hjælp. f.eks. ændringer i din helbredstilstand. Hvad forventes der af dig? For at sikre, at du bevarer eller generhverver dine færdigheder, forventes det, at du deltager i de opgaver, du kan medvirke til. Det bedst mulige samarbejde i dit hjem er i alles interesse. I forhold til personalets arbejdsmiljø betyder det, at der i dit hjem skal tages hensyn til at personalet eksempelvis undgår rygskader og undgår at blive udsat for andre arbejdsmiljømæssige gener. Derfor skal leverandøren udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV) et checkskema, der kortlægger om der er mangler eller forhold vedrørende arbejdsmiljøet i hjemmet, der skal udbedres inden hjælpen kan påbegyndes. Hunde og katte må ikke være til gene for personalet og der skal være let adgang til din bolig. Du eller dine pårørende skal så vidt muligt give besked til visitator, hvis der er ændringer i din helbreds og/ eller boligsituation. Hvad koster hjælpen? Hjælpen er gratis. Fleksibel hjemmehjælp. Du har ret til at bytte til andre ydelser end den tildelte. Der kan byttes mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du er bevilget begge ydelser. Hjælpen vil i tid svare til den vanlige hjælp. Leverandøren vil ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det er forsvarligt fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Hvis du tre på hinanden følgende gange fravælger eller bytter den samme ydelse, vil leverandøren sikre, at der sker en ny vurdering af dine behov for hjælp. 2

122 Afbud. Leverandøren kommer kun i dit hjem, når du selv er til stede. Derfor er det vigtigt, at du melder afbud til leverandøren senest 1 døgn før, hvis du f. eks. ikke er hjemme. Klagevejledning. Opstår der problemer omkring din tildelte hjælp, kan du kontakte din leverandør eller Visitationsenheden. Såfremt du ønsker at klage over den afgørelse der er truffet vedrørende din hjælp, kan du indbringe en klage til Ankestyrelsen inden 4 uger, fra du har modtaget en afgørelse. Klagen sendes til Vordingborg Kommune, Ældresekretariatet Afdeling for Pleje og Omsorg, Postboks 200 Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Såfremt afgørelsen ikke ændres efter genvurdering, vil Vordingborg Kommune videresende klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid genoptages, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen. Der er derfor ikke noget til hinder for, at du i stedet for at klage til Ankestyrelsen beder kommunen om at træffe en ny afgørelse på baggrund af de nye oplysninger om sagens faktiske forhold. 3

123 Bilag: 7.9. Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94284/15

124 . Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov nr. 117 af 20. december 1995 om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. Loven er ændret ved lov nr. 299 af 27. april 2005, samt ændret ved lov nr. 629 af 11. juni 2010 Forebyggelse og sundhedsfremme til borgere over 75 år. At drøfte den aktuelle livssituation og styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for den over 75 årige med henblik på at borgeren udnytter egne ressourcer at borgeren bevarer sit funktionsniveau og/ eller rådgives om aktiviteter, støttemuligheder og eventuelle hjælpeforanstaltninger 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? En struktureret, helhedsorienteret samtale med fokus på borgerens ressourcer og mestringsevne. Følgende emner kan indgå i samtalen: Bolig Dagligdagen Interesser/aktiviteter Socialt netværk Økonomi Helbred Trivsel Livssyn Tab og kriser Rådgivning om forebyggelse og sundhedsfremme, vejledning om kommunens/ frivillige organisationers aktiviteter og støttemuligheder for pensionister, samt medvirken til at skabe kontakter til myndigheder, organisationer m.v. kan ligeledes indgå i samtalen. 5. Hvilke aktiviteter indgår Egentlig bevilling af ydelser varetages ikke. ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Alle borgere der er fyldt 75 år, som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. 7. Ydelsens omfang? Der afsættes ¾ til 1 time pr. besøg. Borgere, der fravælger tilbuddet, kan senere bede om et forebyggende hjemmebesøg. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Nej, men det er frivilligt for borgeren at modtage ydelsen.

125 9. Hvem leverer ydelsen? Tilbuddet ydes af kommunens forebyggende medarbejder. 10. Krav til udfører? Sundhedsfaglig uddannelse Interesse for og erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse hos over 75 - årige. Fleksibel og ansvarsbevidst. Evne til at kommunikere i skrift og i tale. Evne til at organisere, at planlægge og strukturere en hverdag. Lyst og evne til at igangsætte, motivere, vejlede og rådgive borgere. Evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde. Evne og vilje til at være fagligt ajourført. Evne til at udvise empati og respekt for den enkelte borgers livsstil, ønsker og behov. Erfaring med edb på brugerniveau. Ren straffeattest. Kørekort. 11. Hvad koster ydelsen for Gratis borgeren/orlovsmodta geren? 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At tilbyde mindst 1 forebyggende hjemmebesøg indenfor en 12 måneders periode til borgere over 75 år, der ønsker at modtage tilbuddet. Én gang årligt sendes brev til borgerne, med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Borgeren kan herefter aftale et tidspunkt for det forbyggende hjemmebesøg. Såfremt borgeren ikke ønsker et årligt forebyggende besøg skal borgeren henvende sig, når tilbud om forebyggende besøg ønskes etableret. Det forebyggende besøg udføres i en god og tryg atmosfære med helhed i opgaveløsningen. Der udvises venlighed og imødekommenhed, situationsfornemmelse og indfølingsevne. Der ydes rådgivning og vejledning under hensyntagen til den enkelte borgers ressourcer. 13. Hvordan følges op på Årsrapport udarbejdes, heri indgår statistik for ydelsen ydelsen? 14. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 16. Hvilke klagemuligheder er der? Tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger. Der kan klages til Vordingborg kommune Ældresekretariatet Afdeling for Pleje og Omsorg

126 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94281/15

127 . Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? LBK nr. 95 af 07/02/2008 Sundhedsloven 131 og 132, kapitel 37 Bekendtgørelse om Tandpleje, kapitel 2 Sundhedsstyrelsens vejledning, kapitel 2 VEJ nr af 30/06/2006 Sundhedsloven 2. Hvem visiterer til ydelsen? 3. Hvilket behov dækker ydelsen? 4. Hvad er formålet med ydelsen? 5. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 7. Hvem kan modtage ydelsen? Behovet for omsorgstandpleje vurderes ud fra en konkret individuel vurdering af Visitationsenheden i Vordingborg Kommune. Ansøgningsskema udfyldes af dagligt plejepersonale i samråd med borger. Forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. At opretholde og forbedre borgerens livskvalitet ved svigtende evne til egenomsorg. Forebyggende og behandlende tandpleje. Forhindring/begrænsning af sygdomssymptomer og tilstande i tænder, mund og kæber. Herunder tandprotetisk behandling. Ved behandling skal fordelene klart overstige ulemperne ved slet ikke at behandle. Transport til behandling indgår ikke i tilbuddet. Følgeskab til behandling indgår ikke i tilbuddet. Daglig tandbørstning og pleje, der kan varetages efter Serviceloven 83, indgår ikke i tilbuddet. Borgere i Vordingborg Kommune over 18 år hvis uanset boform hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til at klare daglig hjemmetandpleje. fysiske og/eller psykiske handicap hindrer dem i at benytte de eksisterende tandplejetilbud på etableret handicapvenligt indrettet tandplejeklinik. psykiske handicap hindrer dem i at varetage den daglige hjemmetandpleje, samt beboere på traditionelle plejehjem (jævnfør servicelovens 192) - i Vordingborg Kommune plejehjemmet Fjordgården 8. Ydelsens omfang? Vordingborg Kommunes kommunale tandpleje tilrettelægger omfanget af tilbuddet. 9. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Vordingborg Kommune har ingen aftaler med privat tandlægepraksis/klinisk tandteknikerpraksis.

128 10. Hvem leverer ydelsen? Vordingborg Kommunale Tandpleje 11. Krav til udføreren? Omsorgstandplejen skal udføres af et begrænset antal personer, der har indsigt i de specielle problemer, som personer med begrænset egenomsorg har i relation til pasning af tænder og tandsystem Omsorgstandplejen foregår på kommunens stationære klinikker og i borgerens eget hjem afhængig af opgavens art Tandplejepersonalet samarbejder med borgerens relevante kontaktpersoner 12. Hvad koster ydelsen for borgeren? 13. Hvordan følges op på ydelsen? 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 15. Hvilke klagemuligheder er der? Brugerbetalingen reguleres årligt efter statens takster. Vordingborg Kommunale tandpleje revurderer behovet for omsorgstandpleje og kan udvisitere borgeren såfremt de forudsætninger der oprindeligt var gældende ikke længere er til stede. Ligeledes kan Vordingborg Kommunale tandpleje viderevisitere til specieltandpleje. Plejepersonalet udfylder Ansøgningsskema kan udfyldes af medarbejder i Vordingborg Kommune eller pårørende i samråd med borger og dette vurderes af Visitationsenhede Ansøgningsskema sendes til visitator i Afdeling for Pleje og Omsorg. Der skal sikres at plejepersonale og medarbejdere fra socialpsykiatriske tilbud yder den fornødne bistand til gennemførelse af omsorgstandplejen. Klage over selve afgørelsen kan indbringes direkte til Patientombudet inden fire uger efter borger har fået meddelelse om afgørelsen. På hjemmesiden forefindes et skema: Klager vedrørende patientrettigheder, der udfyldes.

129 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende aktivitetscentre Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94279/15

130 Kvalitetsstandard for vedrørende Aktivitetscentre i Vordingborg Kommune 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social service 79 Borgerens behov for at vedligeholde og forbedre både fysiske og sociale færdigheder. Borgerens behov for støtte med henblik på at kunne overskue hverdagen i eget hjem i længere tid. Forebyggelse af social isolation og ensomhed hos den enkelte borger, som hos grupper af borgere. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At medvirke til at borgerens funktionsniveau og grad af selvhjulpenhed forbedres eller bevares, så den enkelte borger er i stand til at fungere i sit eget miljø med størst mulige livskvalitet og højest mulige funktionsniveau. At medvirke til at øge livskvalitet og forebygge ensomhed ved socialt samvær, meningsfyldte og sundhedsfremmende aktiviteter, samt ved at skabe og formidle sociale netværk. 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 5. Hvem kan modtage ydelsen? Individuelt tilpassede ydelser og holdydelser: Sportsaktiviteter på hold. Huslige aktiviteter. Kreative aktiviteter til brug i aktivitetscentret eller plejecenter, til salg eller til eget brug mod brugerbetaling svarende til materialeforbrug. Aktiviteter og socialt samvær i øvrigt. Der er mulighed for at gøre brug af Vordingborg Madservice`s tilbud i café. Pensionister med de beskrevne behov. Tilgang og eventuel kørsel visiteres af aktivitetspersonale efter henvendelse fra visitationsenhed, borger eller personale. 6. Ydelsens omfang? Ydelsen udføres primært på hverdage i dagtiden. 7. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Der er i særlige situationer mulighed for at vælge aktivitetscenter langt fra egen bopæl. 8. Hvem leverer ydelsen? Aktivitetscentre vil være på et af eller tilknyttet et af kommunens plejecentre. 9. Krav til udføreren? Aktivitets- eller sundhedsfaglig uddannelse. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Afløseren arbejder under vejledning af aktivitetscentrets personale eller stedfortræder herfor.

131 10. Hvad koster ydelsen for borgeren/orlovsmodta geren? Der er brugerbetaling på materialer, fortæring, udflugter og særlige arrangementer. Der er brugerbetaling på visiteret kørsel til aktivitetscenter. Det er muligt at modtage måltider visiteret til og leveret fra Vordingborg madservice i caféen. Takst kan ses på Hvad er kommunens kvalitetsmål? At tilbuddet opleves attraktivt At 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen 12. Hvordan følges op på Ved dialog med borgere og ved ledelsestilsyn ved distriktsleder. ydelsen? 13. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Det vil altid være den borger med de største behov, der vil blive tilbudt aktivitetstilbud med visiteret kørsel. Øvrige deltager efter ønske og muligheder. Der kan være begrænsede personaleressourcer i forhold til forflytninger med forflytningshjælpemidler. Personalebemanding kan være afgørende for de aktiviteter, der kan tilbydes. 15. Hvilke klagemuligheder er der? Eventuelle klager rettes til distriktsleder og alternativt til Ældrechef.

132 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre, aflastningsophold og 107 ophold Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94276/15

133 Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller på aflastningsophold. Tallene 1-4 henviser til Fælles Sprog ll s funktionsniveauer se nederst i dokumentet. Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Plejepakke A2 Borgeren bor i plejebolig eller er på midlertidigt ophold. Borgerens funktionsniveau er bedret efter indflytningen på plejecentret eller det midlertidige ophold Borgerens samlede behov ud fra en helhedsvurdering dækkes med plejepakke A2. Funktionsniveau: Følgende forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Personlig pleje 2 Mobilitet 1-2 eller mental og psykisk tilstand 1-2 Plejepakkens indhold Der arbejdes målrettet med at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. Følgende elementer kan indgå i plejepakke A2: Bad 2 Personlig hygiejne 2 Personlig hygiejne aften Servering af mad Hjælp til indtagelse af medicin Hjælp til akutte behov Rengøring 2 Tøjvask Aktiviteter Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i plejebolig.

134 Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Plejepakke B2 Borgeren bor i plejebolig eller er på midlertidigt ophold. Borgerens funktionsniveau er bedret efter indflytningen på plejecentret eller det midlertidige ophold. Borgerens samlede behov ud fra en helhedsvurdering dækkes med plejepakke B2. Funktionsniveau: Følgende forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Personlig pleje 2 eller mobilitet 1-2 og Mental og psykisk tilstand 2-3 Plejepakkens indhold Der arbejdes målrettet med at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. Følgende elementer kan indgå i plejepakke B2: Bad 2 Personlig hygiejne 2 Personlig hygiejne aften Servering af mad Hjælp til indtagelse af medicin Hjælp til akutte behov Psykisk hjælp og støtte 2-3 Rengøring 2 Tøjvask Aktiviteter Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i plejebolig.

135 Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Plejepakke A3 Borgeren bor i plejebolig eller er på midlertidigt ophold. Borgerens samlede behov ud fra en helhedsvurdering dækkes med plejepakke A3. Funktionsniveau: 2 forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Personlig pleje 3 Mobilitet 3 4 eller mental og psykisk tilstand 3-4 Plejepakkens indhold Der arbejdes målrettet med at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. Følgende elementer kan indgå i plejepakke A3: Bad 3 Personlig hygiejne 3 Personlig hygiejne aften Toiletbesøg Forflytning 3 Servering af mad Psykisk hjælp og støtte 3 Tilsyn Hjælp til akutte behov Rengøring 3 Tøjvask Aktiviteter Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i plejeboliger.

136 Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Plejepakke A4 Borgeren bor i plejebolig eller er på midlertidigt ophold. Borgerens samlede behov ud fra en helhedsvurdering dækkes med plejepakke A4. Funktionsniveau: 2 forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Personlig pleje 4 Mobilitet 3 4 eller mental og psykisk tilstand 3-4 Plejepakkens indhold Der arbejdes målrettet med at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. Følgende elementer kan indgå i plejepakke A4: Bad 4 Personlig hygiejne 4 Personlig hygiejne aften Toiletbesøg Forflytning 4 Servering af mad Hjælp til indtagelse af mad og drikke 4 Psykisk hjælp og støtte 4 Tilsyn Vending og lejring Hjælp til akutte behov Rengøring 4 Tøjvask Aktiviteter Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i plejeboliger.

137 Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Plejepakke B3 Borgeren bor i plejebolig eller er på midlertidigt ophold. Borgeren har en demenslignende adfærd eller er demensudredt og lider af en fremskreden demenssygdom. Borgeren har ikke behov for psykiatrisk plejehjem. Borgeren udvikler pga. en demenssygdom uro, angst, aggressiv adfærd og lignende, når omgivelserne er for store, eller når borgeren er sammen med for mange mennesker. Borgeren har brug for personale med stor erfaring og viden om demens og håndtering af adfærd som følge heraf. Borgeren har brug for let at kunne finde hurtig hjælp, og har derfor behov for mulighed for konstant kontakt med personale. Borgerens samlede behov ud fra en helhedsvurdering kan kun dækkes med plejepakke B3. Funktionsniveau: 2 forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Personlig pleje 1-3 eller Mobilitet 1 4 og Mental og psykisk tilstand 3-4 Plejepakkens indhold Der arbejdes målrettet med at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. Følgende elementer kan indgå i plejepakke B3: Bad Personlig hygiejne Personlig hygiejne aften Toiletbesøg Forflytning 3 Servering af mad Psykisk hjælp og støtte 3-4 Socialpædagogisk indsats for demente beboere. Tilsyn Hjælp til akutte behov Rengøring Tøjvask Aktiviteter Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i plejeboliger.

138 Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Plejepakke B4 Borgeren bor i plejebolig eller er på midlertidigt ophold. Borgeren har en demenslignende adfærd eller er demensudredt og lider af en fremskreden demenssygdom. Borgeren har ikke behov for psykiatrisk plejehjem. Borgeren udvikler pga. en demenssygdom uro, angst, aggressiv adfærd og lignende, når omgivelserne er for store, eller når borgeren er sammen med for mange mennesker. Borgeren har en udadreagerende adfærd, og brugeren har brug for personale med stor erfaring og viden om demens og håndtering af udadreagerende adfærd. Borgeren har brug for let at kunne finde hurtig hjælp, og har derfor behov for mulighed for konstant kontakt med personale. Borgerens samlede behov ud fra en helhedsvurdering kan kun dækkes med plejepakke B4. Funktionsniveau: 2 forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Personlig pleje 4 Mobilitet 3 4 eller Mental og psykisk tilstand 3-4 Plejepakkens indhold Der arbejdes målrettet med at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. Følgende elementer kan indgå i plejepakke B4: Bad 4 Personlig hygiejne 4 Personlig hygiejne aften Toiletbesøg Forflytning 4 Servering af mad Hjælp til indtagelse af mad og drikke 4 Psykisk hjælp og støtte 4 Socialpædagogisk indsats for udadreagerende demente beboere. Tilsyn Vending og lejring Hjælp til akutte behov Rengøring 4 Tøjvask Aktiviteter Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i plejeboliger.

139 Delindsatsens navn Delindsatsens navn Kriterier for plejepakken Kriterier for indsatspakken Plejepakkens indhold Indsatspakkens indhold Plejepakke til nyindflyttede Indsatspakke 107 stk. 1 midlertidigt ophold på Skovbo Borgeren er nyindflyttet i plejebolig eller midlertidigt ophold. Borgere over 18 år med veldokumenteret betydelig nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne Borgerens samlede som følge behov af dækkes erhvervet i en hjerneskade, indflytningsfase hvor på der op er til forventning 30 dage med om, at borgeren plejepakken kan til flytte nyindflyttede. tilbage i egen bolig eller egnet bolig. Der Formålet arbejdes med målrettet opholdet med er at borgeren benytter sine ressourcer aktivt i dagligdagen. at borgerens evner til at kunne klare tilværelsen i egen bolig genskabes, Følgende udvikles elementer og fastholdes. kan indgå i plejepakke til nyindflyttede: at afklare om borgeren kan klare sig i egen bolig, hvilket behov borgeren Bad har fremover, og hvilken støtte borgeren har behov for, for at klare Personlig tilværelsen hygiejne i egen bolig. Personlig hygiejne aften Toiletbesøg Forflytning Borgeren arbejder målrettet med ADL træning i hverdagen som fastlagt i pleje- og Vending handleplan. og lejring Servering af mad og/eller hjælp til indtagelse af mad og drikke. Psykisk Borgeren hjælp arbejder og støtte målrettet efter genoptræningsplan Sundhedsloven 140 i Tilsyn samarbejde med Træningsenheden. Hjælp til akutte behov Rengøring Funktionsniveau: Tøjvask Følgende forskellige funktionsnedsættelser skal være opfyldt samtidig: Aktiviteter Personlig pleje 1-4 Mobilitet 1-4 eller mental og psykisk tilstand 1-3 Daglige aktiviteter og socialt samvær indgår som en naturlig del i tilbud i Ydelsen plejeboliger. omfatter pleje og omsorg, støtte til almindelige daglige funktioner og behandlingsmæssig støtte. i samarbejde med Træningsenheden. Det vil sige: Personlig og praktisk hjælp Pædagogisk støtte ADL Træning ved plejepersonale, herunder sygeplejerske/ ergo- og fysioterapeutisk indsats Eventuel ledsagelse i forbindelse med udslusning til egen bolig udenfor plejecenter Aktivitet og samvær

140 Fælles sprog II s funktionsniveauer. FUNKTIONSNIVEAU 0. Ingen/ubetydelige begrænsninger. Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 1. Lette begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 2. Moderate begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 3. Svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 4. Totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance.

141 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og praktisk hjælp for voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94273/15

142 Kvalitetsstandard for vedrørende Rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og praktisk hjælp for voksne 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 83a Forud for vurdering af behovet for personlig og praktisk hjælp efter lov om social service 83 stk.1, skal der tilbydes et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at borgeren kan forbedre sin funktionsevne At borgerens evner til at kunne klare hverdagens aktiviteter genskabes, udvikles og fastholdes med henblik på, at borgeren kan opretholde en meningsfuld og aktiv hverdag, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Der skal være den nødvendige hjælp og støtte undervejs af rehabiliteringsforløbet. Hjælpen indgår som en samlede del af rehabiliteringsforløbet. 4. Hvilke aktiviteter indgå i ydelsen? En rehabiliterende indsats ved de aktiviteter som indgår i ydelserne, der er beskrevet i Vordingborgs Kommune kvalitetsstandarder til personlig pleje og praktisk hjælp for voksne Rehabiliteringsforløbet skal være helhedsorienteret og tværfagligt og der skal sættes mål for det enkelte rehabiliteringsforløb. Målene skal fastsættes i samarbejde med borgeren. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Træningsopgaver efter Sundhedsloven 140 og vedligeholdende træning efter lov om social service 86 Socialpædagogisk bistand efter lov om social service Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, hvor det vurderes, at et rehabiliteringsforløb, kan forbedre deres funktionsniveau og nedsætte hjælpen efter lov om social service 83, stk. 1. Borgere i eget hjem, plejebolig, aflastningspladser og akutstuer. 7. Ydelsens omfang? Tidsforbruget og planlægningen er afhængig af en individuel behovsvurdering. Der visiteres efter vejledende gennemsnitstider og den leverede tid kan variere efter det konkrete behov fra dag til dag. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Ja Vordingborg Kommunes hjemmepleje Privat leverandør godkendt af Vordingborg Kommune Selvudpeget hjælper godkendt af Vordingborg Kommune 9. Hvem leverer ydelsen? Ansatte i Vordingborg Kommune, ansatte hos private leverandører eller selvudpeget hjælper. 10. Kompetencekrav til udføreren? 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? Den faste hjælper skal have eller have til hensigt at tage en sundhedsfaglig uddannelse. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Afløseren arbejder under vejledning af SOSU personale og sygeplejersker. Ydelsen er gratis. 1

143 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? At den rehabiliterende indsats ikke aflyses. At den rehabiliterende indsats iværksættes dagen efter bevilling af indsatsen At hjælperen møder til aftalt tid +/- 30 min. At der på hverdage i dagtjenesten knyttes en fast hjælper til borgeren/ hjemmet. Maksimalt 30 % af hjælpen (på hverdage i dagtjenesten) må leveres af anden hjælper. At der ved ferie og sygdom tilstræbes, at det er den samme afløser der udfører opgaverne. At 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen. Hvis det under rehabiliteringsforløbet vurderes, at borgeren ikke magter at gennemføre et forløb, skal borgerens hjælp vurderes ud fra lov om social service 83, stk. 1. Det gælder uanset, hvad der er årsag til, at borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet. For eksempel kan borgerne blive syg under forløbet og dermed ikke være i stand til at gennemføre et rehabiliteringsforløb, eller borgerne kan have svært ved at finde motivationen. Det kan også være fordi borgeren ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb eller at borgeren modsætter sig. Den nødvendige hjælp og støtte undervejs af rehabiliteringsforløbet, vil løbende blive evalueret/justeres efter borgerens behov, hvor hjælperne rapporterer ændringer til visitator. Når rehabiliteringsforløb afsluttes, vurderes borgerens behov for hjælp efter en konkret og individuel vurdering efter lov om social service Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 16. Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Personalet er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Dette betyder at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune Afdeling for Pleje og Omsorg. Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis afslaget fastholdes, videresender kommunen klagen til Ankestyrelsen. 2

144 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94272/15

145 Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (LBK nr af 26. september 2007 og LBK 1040 af 1. september 2010) 5, 54, 54a, 57 og 58a, b, c Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger (BEK nr af 12. december 2006) Bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr. 58 af 18. januar 2007 og LBK 1096 af 21. september 2010) 192 og 192a Borgere, der har et betydelig og varigt fysisk, psykisk eller social sygdom/handicap, og derved: har et særligt behov for en speciel bolig. har vanskeligt ved at klare sig i deres nuværende bolig af nævnte årsager At sikre at boligen, via visitation, tildeles den der har størst behov, og som kan udnytte boligtypens muligheder At sikre valgfrihed i forhold til boligtype og placering At sikre et varieret og tilstrækkeligt udbud af velegnede boliger i lokalom rådet Indenfor ældre- og handicapområdet har kommunen anvisningsret til ældreboliger og plejeboliger. Visitationen hertil er kommunal og støtter sig til såvel borgernes som deres pårørendes oplysninger. Der indhentes om fornødent faglige oplysninger fra læge eller sygehus. Borgere kan ikke komme i betragtning til en ældrebolig, hvis ansøgningen alene skyldes at den nuværende bolig er for stor, for dyr eller haven for uoverskuelig. Der kan ikke anvises til ældre/handicapegnede boliger, der kan lejes gennem boligselskaberne. Til disse lejligheder finder annoncering sted i de lokale ugeaviser, ligesom det er muligt at blive skrevet på venteliste i almene boligselskaber i Vordingborg Kommune. Borgere, der ifølge kommunens visitering ved en konkret individuel helhedsvurdering, anses for at have behov og hvor følgende kan gøre sig gældende: Helbredsforhold: Nuværende tilstand har kronisk karakter Alvorlig sygdom uden udsigt til helbredelse Boligforhold: Vanskeligt ved eller ude af stand til at bevæge sig rundt i egen bolig Vanskeligt ved eller ude af stand til at benytte hjælpemidler i egen bolig Vanskeligt ved eller ude af stand til at benytte eksisterende

146 toilet- og badeforhold i egen bolig Vanskeligt ved eller ude af stand til at komme ud af egen bolig Nødvendige boligændringer er vanskelige at udføre 7. Ydelsens omfang? Ikke relevant Ved visitation til plejeboliger gælder samme kriterier som under ældreboliger, men derudover skal der være tale om at plejeboligen kompenserer for følgende: Manglende evne til at tilkalde hjælp. Stort behov for nærvær af personale. Borgeren er ikke i stand til, eller har vanskeligt ved, at overkomme, overskue eller tage initiativ til personlig pleje og praktiske opgaver. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Borgere, der er visiteret til en plejebolig, kan tilbydes en plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på venteliste (plejeboliggaranti). De to måneder er ikke gældende, hvis borgeren har valgt et bestemt center eller distrikt i kommunen. 9. Hvem leverer ydelsen? Ikke relevant Borgere der er visiteret til plejebolig og har midlertidigt ophold i aflastningsbolig, forventes at afslutte det midlertidige ophold som aftalt. Det vil sige at opholde sig i egen bolig til tilbud om plejebolig modtages, medmindre der efter en konkret og individuel vurdering træffes en anden afgørelse. Ved et akut opstået behov for boligskifte, tildeles borger den i kommunen først ledige bolig. I de situationer, hvor indflytning i anden bolig er uopsættelig og der ikke er ledig bolig dér, hvor borgeren ønsker det, vil borgeren blive anvist ledigt botilbud i Vordingborg Kommune, der matcher borgerens vurderede aktuelle behov. 10. Kompetencekrav til udføreren? 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ikke relevant. Der skal betales indskud, husleje, vand og el. Huslejen kan oplyses ved henvendelse til boligselskabet eller plejecentret. Afhængig af indkomstforhold, husleje, boligens størrelse med videre kan der ydes boligstøtte. Kommunen visitationsudvalg behandler de færdige ansøgninger inden for 4 uger, hvorefter ansøger vil få skriftlig besked. Efter regler om plejeboliggarantien: Borgere, der er visiteret til en plejebolig, skal tilbydes en plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Borgere, der ønsker at bo i et bestemt plejeboligbyggeri er ikke omfattet af plejeboliggarantien og skrives op på en specifik venteliste. For borgere med akut behov og ønske om bolig på et specifikt ældrecenter må ventetiden til plejeboligen på dette center højst være

147 et halvt år. Det vil dog altid være den borger med de største samlede behov, der vil blive tilgodeset; der er således ikke tale om en venteliste, hvor man tildeles bolig efter anciennitet. 13. Hvordan følges op på ydelsen? Borgere der siger nej til 3 efterfølgende tilbud om bolig, skønnes ikke længere at have behov for bolig, og vil ikke modtage yderligere tilbud. Visitationsenheden skal kontaktes, hvis der igen bliver behov for pleje eller ældrebolig. 14. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Jævnført punkt 12 vil det altid være den borger med de største behov, der vil blive tilbudt en ledig bolig, der er således tale om en behovsbestemt venteliste, og ikke en, hvor man tildeles bolig efter anciennitet. Det er ikke muligt at vælge en bestemt bolig i et ønsket plejecenter. 16. Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Afdeling for Pleje og Omsorg, Vordingborg Kommune. Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen.

148 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94268/15

149 . 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Kvalitetsstandard vedrørende midlertidigt aflastningsophold til voksne Lov om Social service 84 Borgerens behov for intensiv fysisk eller/og psykisk pleje, observation, aflastning og vurdering. træning eller genoptræning. Aflastning for ægtefælle eller nære pårørende, der passer en borger med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, hvor der er behov for døgnaflastning for borgeren i en afgrænset periode. 3. Hvad er formålet med ydelsen? Anvendes til borgere, der kortvarigt i en afgrænset periode skal observeres, vurderes, plejes, trænes eller har familie, som skal aflastes. eller har behov for restituering efter f. eks. indlæggelse. 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 5. Hvem kan modtage ydelsen? Døgnaflastning i aflastningsbolig/ skærmet aflastningsbolig/ akutstue. Rehabiliterende indsats Personlig pleje og praktisk hjælp Sygepleje Træning efter Sundhedslovens 140 Borgere, der er visiteret til midlertidigt aflastningsophold af Visitationsenheden. Borgere der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der betyder at de ikke kan opholde sig i egen bolig i en tidsbegrænset periode. Borgere der efter sygehusudskrivelse har brug for et tidsbegrænset døgnophold for at kunne klare sig i eget hjem. 6. Ydelsens omfang? Opholdet kan tilbydes efter en individuel behovsvurdering af Visitationsenheden. Tilbuddet iværksættes maksimalt 4 uger hurtigst muligt efter afgørelsen om tildeling er truffet. I særlig belastede perioder, tildeles tilbuddet til personer med størst behov. Aflastningsopholdet Et aflastningsophold er et målrettet er og tidsbegrænset ud fra en individuel og konkret vurdering. Borgere der er visiteret til plejebolig og har midlertidigt ophold i aflastningsbolig, forventes at afslutte det midlertidige ophold som aftalt. Det vil sige opholde sig i egen bolig til tilbud om plejebolig modtages, medmindre der efter en konkret og individuel vurdering træffes en anden afgørelse. 7. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Der er ikke mulighed for at vælge mellem kommunens tilbud.

150 8. Hvem leverer ydelsen? Aflastningsopholdet vil være på et af kommunens plejecentre. 9. Krav til udføreren? Den faste hjælper skal have eller have til hensigt at tage en sundhedsfaglig uddannelse. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Afløseren arbejder under vejledning af SOSU personale og sygeplejersker 10. Hvad koster ydelsen for borgeren/orlovsmodta geren? Der skal betales en samlet pris for kost og husholdningsartikler ved ophold i aflastningsbolig. Takst kan ses på Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet iværksættes maksimalt 4 uger hurtigst muligt efter afgørelsen om tildeling er truffet. I særlig belastede perioder, tildeles tilbuddet til personer med størst behov. At 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen 12. Hvordan følges op på ydelsen? Borgerens funktionsniveau vurderes løbende af hjælperen, ændringer rapporteres til visitationsenheden. Revurderinger foretages løbende af plejepersonalet og visitator, efter en konkret og individuel vurdering af aktuelle behov. Efter ca. 10 hverdage vil der blive taget stilling til det videre forløb. 13. Brugerundersøgelse? Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Det vil altid være den borger med de største behov, der vil blive tilbudt en aflastningsplads. Ansøgning om planlagt aflastningsophold skal indgives af pårørende senest 4 uger inden behov for ophold f.eks. ved ferierejser, fester m.m. Ved midlertidigt aflastningsophold bevarer borgeren sin egen bolig. Et midlertidigt aflastningsophold er ikke at betragte som en venteplads til der kan tilbydes en ældre- eller plejebolig. Tilbydes borgeren under aflastningsopholdet en ældre- eller plejebolig i det område borgeren ønsker at flytte til, og siger nej tak til tilbuddet, vil det ikke være muligt at forblive i den midlertidige aflastningsbolig. Borgen må enten takke ja til boligen, eller flytte hjem til egen bolig i ventetiden til en anden bolig tilbydes. Ved behov for varigt ophold efter visitation til kommunalt tilbud om ældre/plejebolig tilbydes borgeren et midlertidigt botilbud jf. 107 i Serviceloven i aflastningsboligen. 15. Hvilke klagemuligheder Opstår der problemer omkring din tildelte hjælp, kan du kontakte din

151 er der? leverandør eller visitationsenheden. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune - Ældresekretariatet. Afdeling for Pleje og Omsorg Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen.

152 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94267/15

153 Kvalitetsstandard for vedrørende vareudbringning til voksne. 1. Hvad er ydelsens Lov om Social service 83. lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker Behov for hjælp til dagligvareindkøb, som borgeren ikke selv kan foretage. ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? At tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at borgeren kan opretholde fysisk og psykisk velvære At medinddrage borgeren i de enkelte funktioner med henblik på generhvervelse eller vedligeholdelse af færdigheder At de fornødne varer for opretholdelse af daglige funktioner findes i hjemmet. At medtænke sundhedsfremme i enhver sammenhæng 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 5. Hvem kan modtage ydelsen? Levering af dagligvarer. Ved behov at lægge varerne på køl/frys. Borgere der, efter en individuel behovsvurdering foretaget af Visitationsenheden, er visiteret til ydelsen. Borgeren er kendetegnet ved at have lette til totale begrænsninger. 6. Ydelsens omfang? Der ydes hjælp til vareudbringning maksimalt 1 gang om ugen. Borgeren skal samle sine dagligvareindkøb hos én godkendt leverandør. Vordingborg Kommune betaler for en gang ugentlig udbringning af dagligvarer fra den godkendte leverandør som borgeren har valgt. Pengeinstitutternes Betalingsservice skal benyttes, hvor det er muligt. 7. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Borgeren skal vælge en af de af kommunen godkendte private leverandører. 8. Hvem leverer ydelsen? Ansatte hos privat leverandør. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren skal udvise omhu og optræde ansvarligt. Leverandøren skal ved vigtige/akutte observationer af borgerens helbred kontakte Visitationsenheden eller hjemmeplejen i borgerens distrikt. Ligeledes skal der tages kontakt, hvis borgeren ikke er hjemme. Hvis der er behov skal leverandøren være behjælpelig med at lægge varerne på køl/frys. Leverandøren skal sikre at chaufføren/buddet taler forståeligt dansk. 10. Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er gratis for borgeren.

154 11. Hvad er Kommunens kvalitetsmål? 12. Hvordan følges op på ydelsen? At hjælpen iværksættes senest 1 uge efter bevillingen er givet. At 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen. At de bestilte varer leveres på fastlagte dage mellem kl og At der ved ferie og sygdom tilstræbes, ar det er den samme afløser, der udfører opgaverne. Borgerens funktionsniveau vurderes løbende af hjælperen, ændringer rapporteres til visitationsenheden. Der foretages altid en revisitation ved ændret funktionsniveau, der varer mere end 8 dage. Revurderinger foretages løbende efter en konkret vurdering af aktuelle behov. 13. Borgerundersøgelse? Der kan foretages en årlig borgerundersøgelse, hvor den oplevede kvalitet måles. Der kan foretages stikprøvekontrol af den beskrevne ydelse og de målbare kvaliteter. I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 15. Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Hjælperen er omfattet af Arbejdsmiljøloven under arbejde i borgerens hjem. Dette betyder at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Opstår der problemer omkring din tildelte hjælp, kan du kontakte din leverandør eller visitationsenheden. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune - Ældresekretariatet.Afdeling for Pleje og Omsorg Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen.

155 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94266/15

156 . Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social Service 83, 94, 94a Behov for praktisk husligt arbejde, som borgeren ikke er i stand til selv at varetage. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at borgeren i videst mulige omfang kan opretholde fysisk og psykisk velvære. At de fornødne varer for opretholdelse af daglige funktioner findes i hjemmet. At medinddrage borgeren i de enkelte funktioner med henblik på generhvervelse eller vedligeholdelse af færdigheder. At medtænke sundhedsfremme i enhver sammenhæng. 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hjælp til rengøring praktiske opgaver er kendetegnet ved at udvikle/fastholde funktioner/kompetencer eller ved at sikre/udføre hjælp til praktiske opgaver Rengøring: Foretages i de rum, det er nødvendigt for borgeren at benytte dagligt. Det vil almindeligvis være: køkken, toilet, badeværelse, opholdsstue, soveværelse og indendørs gangarealer. Svarende til ca. 65 m2. Vurderingen foretages efter en konkret individuel vurdering: Køkken: Gulvvask, støvsugning, aftørring/afvaskning af køkkenbord, hårde hvidevarer udvendigt, rengøring af mikroovn, rengøring af køleskab og vask. Toilet, badeværelse: Gulvvask, aftørring/afvaskning af håndvask, toilet, badekar/bruseniche og øvrigt inventar udvendigt. Opholdsstue: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af, vande blomster. Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af. Indendørs gangarealer: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af, støvsugning af dørmåtte. Trappevask hvis der er lejemæssige forpligtigelser Hjælpemidler: Rengøring af hjælpemidler. Skiftning af sengelinned De enkelte ydelser indeholder: Støvsugning: Støvsugning af gulve og gulvtæpper, samt polstrede møbler i opholdsrum efter behov. Aftørring/vask af gulve Gulvvask Med godkendte rengøringsprodukter Aftørring:

157 Tørre støv af Aftørring/tørre støv af på vandrette flader, vindueskarme, borde, hylder, fjernsyn og radio. Afvaskning: I køkken og badeværelse og med godkendt rengøringsmetode. Som udgangspunkt tilbydes hjælp til rengøring hver 14. dag Tøjvask: Sortering af vasketøj Vasketøj i vaskemaskine i borgerens hjem eller vaskeri i ejendommen Hjælp til at tørre tøjet i tørretumbler Ophængning og nedtagning af tøj Lægge tøj sammen og på plads Håndvask af støttestrømper og støttebind Som udgangspunkt tilbydes dette hjælp til tøjvask hver 14. dag Indkøb: Støtte og hjælp til at skrive indkøbsseddel Hjælp til at bestille varer hos leverandør Hjælp til at sætte udbragte varer på plads I ganske særlige tilfælde støtte og hjælp til ærinder på posthus og i bank, dog kun som engangsydelse. Som udgangspunkt tilbydes hjælp til indkøb en gang om ugen. Skiftning af sengetøj: Som udgangspunkt tilbydes dette hver 14. dag Ernæring: Hjælp kan ydes til morgenmad Hjælp til opvarmning af færdigretter eller mad fra kommunalt godkendt madleverandør Hjælp til servering af mad Hjælp til opvask og oprydning efter måltid Ved behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Andre praktiske opgaver: Rede seng Tømme toiletspand Støtte til blomstervanding, tømme postkasse, tømme skraldespand, opvask. I ganske særlige tilfælde støtte og hjælp til ærinder på posthus og i bank, dog kun som engangsydelse. Hjælp til at fyre i brænde- eller kakkelovn, hvis der ikke er anden varmekilde i boligen. Hjælp til andre praktiske opgaver tilbydes efter en individuel konkret og vurdering.

158 Borger har ret til fleksibel hjemmehjælp. Den tildelte ydelse kan byttes til en anden, hvis personalet vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Ydelsen vil i tid svare til den fravalgte. Hvis borgeren på tre af hinanden følgende gange fravælger den samme ydelse, vil leverandøren sikre, at der sker en revurdering af borgerens behov. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Flytning af store og tunge møbler. Hovedrengøring. Rengøring/oprydning efter gæster. Afvaskning af paneler, døre og vægge. Vinduespudsning. Afkalkning af badeværelse. Afvaskning af skabe indvendigt. Pudsning af sølvtøj, messing- og kobbertøj. Gardinvask. Tæppebankning. Støvsugning af bøger. Rengøring i rum der benyttes af hjemmeboende familie. Oprydning og rengøring efter husdyr. Snerydning og havearbejde Strygning og rulning af tøj Håndvask af tøj Reparation af tøj Ledsagelse til indkøb Udbringning af varer af hjemmehjælp, hvis der er godkendt leverandør i distriktet 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der er visiteret til denne, efter en konkret og individuel behovsvurdering foretaget af Visitationsenheden. 7. Ydelsens omfang? Tidsforbruget og planlægningen er afhængig af en individuel behovsvurdering. Der visiteres efter vejledende gennemsnitstider og den leverede tid kan variere efter det konkrete behov. Hjælp til rengøring ydes sædvanligvis en gang hver 14. dag på hverdage. Hjælp til tøjvask ydes sædvanligvis hver 14. dag. Hjælp til skift af sengetøj ydes sædvanligvis hver 14. dag Hjælp til indkøb ydes sædvanligvis 1 gang om ugen. Hjælp til andre praktiske opgaver kan ydes dagligt. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? For borgere, der ikke bor i plejebolig er det muligt at vælge mellem Vordingborg Kommunes hjemmepleje Privat leverandør godkendt af Vordingborg Kommune Selvudpeget hjælper godkendt af Vordingborg Kommune (efter Lov om Social Service 94) For borgere, der bor i plejebolig: Hjælpen udføres af Vordingborg Kommunes hjemmepleje.

159 9. Hvem leverer ydelsen? Ansatte i kommunen eller ansatte hos private leverandører. 10. Kompetencekrav til udføreren? 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? 12. Hvad er Kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? Ydelsen varetages af en hjælper med en sundhedsfaglig uddannelse, eller en hjælper der er oplært i ydelsen. Ved visitationen afgøres det om borgerens tilstand stiller krav om en bestemt kompetence hos hjælperen. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Ydelsen er gratis. At hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter bevillingen er givet. At der ved afbud tilbydes erstatningshjælp inden for 3 hverdage, rengøring kan efter aftale med borgeren flyttes til en anden dag/tidspunkt. At hjælperen møder til aftalt tid +/- 30 min. At der på hverdage i dagtjenesten knyttes en fast hjælper til borgeren/ hjemmet. Maksimalt 30 % af hjælpen (på hverdage i dagtjenesten) må leveres af anden hjælper. At der ved ferie og sygdom tilstræbes, ar det er den samme afløser, der udfører opgaverne. At 90 % af borgerne er tilfredse med ydelsen. Borgerens funktionsniveau vurderes løbende af hjælperen, ændringer rapporteres til visitationsenheden. Der skal altid foretages en revurdering henvendelse til visitator ved ændret funktionsniveau, der varer mere end 8 dage. Revurderinger foretages løbende efter en konkret vurdering af aktuelle behov. Der foretages en årlig brugerundersøgelse, hvor den oplevede kvalitet måles. Der foretages stikprøvekontrol af den beskrevne ydelse, og de målbare kvaliteter. 14. Brugerundersøgelse? I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 16. Er der klagemulighed over vurderingen af ydelsens omfang? Hjælperen er omfattet af Arbejdsmiljøloven under arbejde i borgerens hjem. Dette betyder at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) inden hjælpen påbegyndes. Hvis hjemmet ikke kan opfylde sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, må alternative løsninger til ydelsen anvendes. Opstår der problemer omkring din tildelte hjælpen, kan du man kontakte din leverandøren eller Visitationsenheden. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.

160 Klagen rettes til Vordingborg Kommune - Ældresekretariatet. Afdeling for Pleje og Omsorg Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen.

161 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94265/15

162 . Kvalitetsstandard vedrørende personlige pleje og omsorg til voksne 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83, 94, 94a 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Behov for personlig pleje, som borgeren ikke er i stand til selv at varetage. At tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at sikre at borgeren: - Er ren og velplejet - Er påklædt efter eget ønske - Indtager mad og drikke - Kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold - Bliver vendt og lejret således at sengelejekomplikationer undgås At medinddrage borgeren i de enkelte funktioner med henblik på at opnå færdigheder, der øger evnen til at klare sig selv. At medtænke sundhedsfremme i enhver sammenhæng At borgeren vedligeholder og bevarer kontakt til omverdenen, så borgeren oplever tryghed og livskvalitet i hverdagen. At fastholde struktur i hverdagen. At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at borgeren i videst mulige omfang kan opretholde fysisk og psykisk velvære. 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hjælp til personlig pleje er kendetegnet ved at udvikle/fastholde funktioner/ kompetencer eller ved at sikre/udføre opgaven Øvre toilette Nedre toilette Badning på badestol, brusebad, etagevask eller sengevask efter borgerens behov Tand- og protesebørstning Ukompliceret mundpleje Negleklipning på hænder Ukompliceret hudpleje Frisering Barbering med el-maskine Make-up Af og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler og rengøring af disse Vending/lejring/forflytning Hjælp til toiletbesøg og bækken i seng Skifte inkontinens/stomi/katheter hjælpemidler Tømning af toiletspand/kolbe

163 Sengeredning/oprydning efter personlig pleje Linnedskift ved hyppigere skift end hver 14. dag Ukompliceret medicingivning, klyx, øre og øjendrypning Ukompliceret sondeernæring Ledsagelse til nærtliggende kommunal aktivitet indenfor ca. 300 m I udførelsen af plejen forudsættes det at personalet sikrer borgeren psykisk støtte og omsorg Særlig omsorg skal sikre Støtte og hjælp til daglig livsførelse Vejledning og rådgivning til strukturering af hverdagen Vejledning og rådgivning i forbindelse med ernæring, daglig husførlse, personlig hygiejne, påklædning mv.. Støtte til at overskue at være klar til komme hjemmefra til aftaler med læge, sygehus eller visiterede tilbud Omsorgsbesøg Læse breve og hjælp til kontakt til offentlige institutioner. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borger har ret til fleksibel hjemmehjælp. Den tildelte ydelse kan byttes til en anden, hvis personalet vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Ydelsen vil i tid svare til den fravalgte. Hvis borgeren på tre hinanden følgende gange fravælger den samme ydelse, vil leverandøren sikre, at der sker en revurdering af borgerens behov. Karbad Fodpleje der normalt varetages af en fodterapeut, herunder negleklipning på tæer. Barbering med skraber Hårpleje der normalt varetages af en frisør Oprulning af hår Tømning af blære ved katerisering Medicingivning og sondeernæring, der normalt varetages af sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent Reparation af kropbårne hjælpemidler Ledsagelse til eksempelvis læge eller tandlægebesøg eller ambulante behandlinger Særlig omsorg erstatter ikke socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Særlig omsorg erstatter ikke ledsagelse efter Lov om Social Service 97. Borgere der er visiteret til denne, efter en konkret og individuel behovsvurdering foretaget af visitationsenheden. 7. Ydelsens omfang? Tidsforbruget og planlægningen er afhængig af en individuel behovsvurdering. Der visiteres efter vejledende gennemsnitstider og den leverede tid kan variere efter det konkrete behov fra dag til dag. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? For borgere, der ikke bor i plejebolig, er det muligt at vælge mellem Vordingborg Kommunes hjemmepleje Privat leverandør godkendt af Vordingborg Kommune

164 Selvudpeget og selvantaget hjælper godkendt af Vordingborg Kommune (Lov om Social Service 94) For borgere, der bor i plejebolig udføres hjælpen af Vordingborg Kommunes hjemmepleje. 9. Hvem leverer ydelsen? Ansatte i Vordingborg Kommunen, ansatte hos private leverandører eller selvudpeget og selvantaget hjælper 10. Kompetencekrav til udføreren? 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? 12. Hvad er Kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? Den faste hjælper skal have eller have til hensigt at tage en sundhedsfaglig uddannelse. Afløsere skal have gennemgået oplæring i ydelsen, skal være bekendt med Kommunens kvalitetsmål og serviceniveau. Afløseren arbejder under vejledning af SOSU personale og sygeplejersker. Ydelsen er gratis. At hjælp til personlig pleje aflyses ikke At hjælpen iværksættes dagen efter bevilling af hjælpen. At hjælperen møder til aftalt tid +/- 30 min. At der på hverdage i dagtjenesten knyttes en fast hjælper til borgeren/ hjemmet. Maksimalt 30 % af hjælpen (på hverdage i dagtjenesten) må leveres af anden hjælper. At der ved ferie og sygdom tilstræbes, at det er den samme afløser der udfører opgaverne. At 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen. Borgerens funktionsniveau vurderes løbende af hjælperen, ændringer rapporteres til visitationsenheden. Der skal altid foretages en henvendelse til visitator revurdering ved ændret funktionsniveau, der varer mere end 8 dage. Revurderinger foretages løbende efter en konkret vurdering af aktuelle behov. Der foretages stikprøvekontrol af den beskrevne ydelse, og de målbare kvaliteter 14. Brugerundersøgelse? Ikke nærmere beskrevet I Vordingborg Kommune gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert fagområde indenfor en 4-årig valgperiode. Det betyder, at hvert fagområde mindst én gang hvert 4. år spørger brugerne, hvordan de oplever kommunens ydelser og services på området. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af Arbejdsmiljøloven under arbejde i borgerens hjem. Dette betyder at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) inden hjælpen påbegyndes. Hvis hjemmet ikke kan opfylde sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, må alternative løsninger til ydelsen anvendes. F.eks. kræves en plejeseng hvis borgeren skal have udført nedre toilette i seng. 16. Er der klagemulighed Opstår der problemer omkring din tildelte hjælp, kan du kontakte din

165 over vurderingen af ydelsens omfang? leverandør eller visitationsenheden. Der kan klages over afgørelsen. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Klagen rettes til Vordingborg Kommune - Ældresekretariatet. Afdeling for pleje og Omsorg Kommunen skal efter klagen er modtaget revurdere sagen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afslaget, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Derudover kan din ansøgning altid blive genoptaget, hvis der er tale om væsentlige nye forhold i sagen.

166 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler mv Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94263/15

167 Kvalitetsstandarder : 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Hovedområde Hovedgruppe Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Fod-, hæl- og tåbeskyttere Fod- og/eller Hælbeskytter i skummateriale eller med luft Hvilket behov dækker ydelsen? Forebyggelse af tryksår Behandling af tryksår Formål Forebyggelse af tryksår Behandling af tryksår Modtager af ydelsen Borgere med nedsat kredsløb i ben Borgere som af andre årsager er i risiko for, eller har udviklet tryksår. Borgere som er meget sengeliggende og har behov for yderligere trykaflastning end hvad der kan opnås med en madras. Kørestolsborgere som er i risiko for at udvikle, eller har, tryksår som følge af kontakt mellem kørestol og fod. Tildelingskriterier Borgeren skal være i risiko for at udvikle tryksår eller have tryksår. Kvalitetsmål At forebygge opståen af tryksår At behandle tryksår Serviceniveau Individuel vurdering Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Sygeplejedepot Nej Ydelsen er gratis Sårsygeplejerske Hjælpemidlet skal være rent og intakt 1

168 1.2 Strømpepåtager Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til af- og påklædning Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Ydelsestype Strømpepåtagere Af- og påklædningskroge og pinde Hvad indgår i ydelsen Strømpepåtagere til enkelt strømper Strømpepåtagere til strømpebukser Påklædningspinde med metalkrog, klips eller gummibelægning Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At kompensere for nedsat evne til at nå fødderne og eller nedsat håndfunktion At gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen med påklædning Modtager af ydelsen - Borgere med nedsat evne til at varetage af- og påklædning - Tildelingskriterier - Borgeren kan ikke selv udføre nedre af- og påklædning Kvalitetsmål Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen med af- og påklædning Der gives ikke strømpepåtagere til støttestrømper, dette bevilges med støttestrømpen. Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Hjælpemidlet skal være rengjort Ved behov kan bevilges gribetang 2

169 1.3 Knappekroge Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til af- og påklædning Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Knappekroge Knappekrog med kuglegreb, almindeligt eller udbygget greb, samt til store og små knapper At kompenserer for nedsat håndfunktion At gøre borgeren selvhjulpen med at lukke knapper Borgere med nedsat håndfunktion Borgeren kan ikke selv lukke knapper At borgeren kompenseres for den nedsatte håndfunktion 1-2 stk. knappekrog efter behov Ikke relevant Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet afprøves inden bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort 3

170 1.4 Flytbare toiletstole Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Hjælpemidler til vask og bad Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Flytbare toilet-/badestole med og uden hjul Hvad indgår i ydelsen Toilet-/ badestol med hjul Toilet-/ badestol med hjul, med kipfunktion Toilet-/ badestol uden hjul Toilet-/ badestol med drivhjul Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren kan klare toiletbesøg og bad trods nedsat funktion Formål At borgeren kan klare toiletbesøg og bad selvstændigt eller med hjælper At lette arbejdet for plejepersonale Modtager af ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion og / eller nedsat styrke og bevægelighed Tildelingskriterier Der kan bevilges toilet-/ badestol til personer, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til personer der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet eller stå op og bade Toilet-/ badestole med kipfunktion bevilges, hvis borgeren har nedsat styrke og bevægelighed, og ikke kan sidde opret Toilet-/ badestole med kipfunktion bevilges ligeledes, hvis borgeren er svær at forflytte vha. lift over på en alm. toilet-/badestol Kvalitetsmål At borgeren kan komme på toilettet og i bad At sikre arbejdsmiljøet for plejepersonalet Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? 1 toilet-/badestol Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling At højdeindstille hjælpemidlet Hjælpemidlet skal være rengjort 4

171 Særlige forhold Afledte forhold Der foretages måltagning af borger, udredning af transfer og badeværelse, samt vurdering af plads- og adgangsforhold. Dette foregår i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesøg Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af løse tæpper og dørtrin Tilbehør Højdeindstillelige ben Højdeindstillelige og svingbare armlæn Sammenklappelige fodstøtter Spand/låg Mulighed for centralbremse og manuel- eller elkipfunktion/el-hejsfunktion Kropstøtter Nakkestøtte Skubbebøjle Intimudskæring Trykaflastning 5

172 1.5 Toiletforhøjer Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje. Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Toiletforhøjer Hvad indgår i ydelsen Toiletforhøjer fritstående med armlæn Toiletforhøjer løst monteret Toiletforhøjer fast monteret med og uden armlæn Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? At kompensere for nedsat evne til at rejse sig / sætte sig fra toilettet og nedsat balance At borgeren kan klare toiletbesøg med / uden hjælp Borgere med fysisk nedsat funktionsevne i forhold til at rejse og / eller sætte sig, samt holde balancen At borgeren har vanskeligheder ved at rejse og / eller sætte sig på toilettet og/eller holde balancen Borgeren kan rejse og / eller sætte sig på toilettet 1 toiletsæde pr. etage og maksimalt 2 i alt Hjælpemiddeldepotet Nej Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort, samt monteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt på toilettet Særlige forhold Der tages stilling til højden af toiletsædet Ved toiletforhøjer med armlæn, vurderes plads- og adgangsforhold. Dette foregår i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesøg Afledte forhold Ved pladsmangel til toiletforhøjer med armlæn, kan der i stedet opsættes greb Tilbehør Tryksårsforebyggende puder Polstring til toiletsædet 6

173 1.6 Toiletløfter Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Toiletløftere Hvad indgår i ydelsen Elektrisk toiletløfter Hydraulisk toiletløfter Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan benytte toilettet At borgeren kan udføre toiletbesøg selvhjulpent Borgere med nedsat kraft i ben, men som har gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren skal blive selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg, og behovet skal ikke kunne afhjælpes på anden måde Bevilges i særlige tilfælde hvor borgerens nedsatte funktioner udelukker brug af bade-/ toiletstol og toiletforhøjer Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan udføre toiletbesøg selvhjulpent 1 stk. toiletløfter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Montering og afprøvning Hjælpemidlet skal være rengjort Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør Der er behov for hjemmebesøg med henblik på måltagning af toilettet og omgivelser, herunder vurdering af de tekniske installationer Toiletløfteren skal tilsluttes el Tryksårsforebyggende puder og polstring til toiletsædet 7

174 1.7 Toiletarmstøtter til sæde Hovedområde Hjælpemidler Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Toiletarmstøtter (Supporter) Toiletarmstøtter, som indgår i toiletsæde/bræt. (Ingen forhøjelse af sæde) Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At borger kan udføre toiletbesøg på trods af nedsat kraft og balance At borgeren kan klare at rejse sig fra og sætte sig på toilettet selvstændigt Borgeren, der ikke kan rejse sig og sætte sig på toilet uden støtte Tildelingskriterier Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte sig på toilettet Borgeren skal kunne stemme fra med ARME i forbindelse med at rejse og sætte sig Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørs opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold Borgeren kan rejse sig og sætte sig på toilettet 1 toiletarmstøtte pr. etage og maksimalt 2 pr. hjem Ikke relevant Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort og monteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved toilettet Det vurderes i samarbejde med hjemmeplejen eller på hjemmebesøg om der er plads til montering af toiletarmstøtter Ved for lidt plads til toiletarmstøtter kan der i stedet opsættes greb 8

175 1.8 Bækken og urinkolbe Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Bækkener Urinkolber Hvad indgår i ydelsen Bækkener til montering i toiletstol, til brug i seng og til stående brug Urinkolber Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold At borgeren kan opsamle urin og afføring At borgeren kan skille sig af med urin og afføring uafhængigt af toilettet Borgere, som ikke selvstændigt kan benytte toilettet Borgeren kan ikke selvstændigt benytte toilettet At borgeren, dag og nat, føler sig tryg ved at bevæge sig rundt og opretholde ønskede aktiviteter 1 stk. bækken 1 stk. urinkolbe Ikke relevant Sygeplejedepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Ikke relevant Ikke relevant Tilbehør Bækken fås med og uden lås, spidsbækken og spand Urinkolber-holder der kan sættes på sengekanten 9

176 1.9 Badetaburet, badebræt og badesæde til kar Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til vask, bad og brusning Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Badetaburet, badebræt til kar og badesæde til kar Hvad indgår i ydelsen Badebænk / taburet Badebræt til kar Badekarsæde Badekarsæde, drejeligt Bruseklapsæde Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren kan opretholde personlig hygiejne, på trods af nedsat funktion Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan opretholde personlig hygiejne med eller uden personlig assistance Borgere med nedsat standfunktion og / eller nedsat bevægelighed Tildelingskriterier Borgere, der ikke kan stå op og udføre personlig hygiejne Borgere, der har svært ved at sætte sig og rejse sig fra badekaret Borgere, der har svært ved at gå op i og ud af badekaret Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan sidde ned og varetage personlig hygiejne 1 badetaburet 1 bruseklapsæde eller 1 badebræt / badekarsæde. Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Indstilling af højde på badetaburet Hjælpemidlet skal være rengjort Sikkerhedsmæssigt forsvarligt monteret 10

177 Særlige forhold Der er behov for opmåling af badekar, hvilket kan udføres i samarbejde med borger eller hjemmeplejen Skal borgeren tage bad udenfor badekaret, tjekkes om der er gulvafløb Gulvbelægning skal være egnet til overbrusning Gulvbelægning skal være skridsikker Afledte forhold Tilbehør Tilretning af omgivelserne: Opsætning af greb Borger skal evt. indkøbe skridsikker måtte Ryglæn til badetaburet 11

178 1.10 Højdeindstillelige badekar Hovedområde Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Hovedgruppe Badekar Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Højdejusterbart badekar Højdejusterbart badekar med eller uden bruseleje Hjælp til badning af svært fysisk og psykisk handicappede At sikre forældre og hjælpere det mest hensigtsmæssige arbejdsredskab ved badning af borgeren Svært fysisk og psykisk handicappede, fortrinsvis børn Tildelingskriterier Det er en betingelse, at der ikke kan benyttes bruseleje eller øvrige hjælpemidler til badning Alene ved behov for at forhindre fejlstillinger og for at få smertelindring, bevilges ikke badekar Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At forældre og hjælpere kan bade borgeren i eget hjem, uden at pådrage sig skader som følge af løft og håndtering af borgeren 1 stk. højdejusterbart badekar i hjemmet Der udlånes kun badekar til borgerens eget hjem Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra Hjælpemidler Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse Leverandøren leverer badekarret med bevilling Særlige forhold I lejebolig skal udlejer underrettes og indgå aftale om retablering I lejeboliger retablerer kommunen. Om muligt søges om fritagelse for retablering, og der laves et skriftlig dokument herom I ejerbolig retablerer borgeren Montering af badekarret foretages af håndværker efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden Afledte forhold Ikke relevant 12

179 Tilbehør Ikke relevant 13

180 1.11 Neglebørste, neglesaks, neglefil Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til håndpleje og fodpleje Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Neglebørste Neglesakse Neglefile Hvad indgår i ydelsen Neglebørste og neglefile med særlige tilpasninger Neglesakse med særlige tilpasninger Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At kompensere for nedsat eller manglende funktion i ARME At gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen med hånd/neglehygiejne Modtager af ydelsen - Borgere med helt eller delvis nedsat funktion i ARME - Tildelingskriterier Borgeren kan ikke klare hånd- og neglehygiejne Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Borgeren kan klippe, file og børste sine negle 1 stk. af hver de relevante hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Ydelsen bevilges ikke, hvis produkterne kan købes i almindelig handel 14

181 1.12 Hårskjold og andre hårvaskehjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler hårpleje Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Hårvaskeskjold Hårvaskeskjold til brug ved hårvask i seng eller stol At borgeren kan holde håret rent trods nedsat funktion eller uhensigtsmæssig indretning af boligen At borgeren kan få vasket hår selvom almindeligt bad er udelukket Modtager af ydelsen - Borgere, som ikke er i stand til at få brusebad - Tildelingskriterier Borgeren er sengeliggende og kan ikke få brusebad Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Afledte forhold Tilbehør At borgeren kan få vasket hår 1 stk. hårskjold eller anden relevant genbrugshjælpemiddel Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Sikring af opsamling af vand Ikke relevant 15

182 1.13 inkontinenshjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler inkontinens Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Inkontinenshjælpemidler Bleer, katetre, katetertilbehør, uridomer, nettrusser og underlag. Ydelsen bevilges af sygeplejerske At borgeren kan kompenseres for varig inkontinens At borgeren kan blive så uafhængig og selvhjulpen som mulig og give borgeren mulighed for, at opnå en værdig livsførelse på trods af inkontinens Modtager af ydelsen - Borgere med varig inkontinens - Tildelingskriterier Borgeren har kronisk inkontinens Borgeren er udredt af egen læge/ sygehus og behandlings- / træningsmæssige- og andre muligheder er udtømte Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Afledte forhold Tilbehør At borgeren gives mulighed for at opnå en værdig livsførelse på trods af inkontinens Konkret individuel vurdering Privat leverandør Nej, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende Ydelsen er gratis Ikke relevant Ikke relevant 16

183 1.14 Stomihjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler inkontinens Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Stomihjælpemidler Stomihjælpemidler til borgere, der har fået foretaget en colostomi, ileostomi eller urostomi At borgeren kan kompenseres for varige følger efter Stomioperation og rådgives, støttes og vejledes i brug af egnet produkt og i håndtering af stomi At borgeren kan blive så uafhængig og selvhjulpen som mulig og give borgeren mulighed for, at opnå en værdig livsførelse på trods af stomien Modtager af ydelsen - Borgere med varig stomi - Tildelingskriterier Borgeren har varig stomi. Ved midlertidig stomi skal sygehus afholde udgiften. Ydelsen bevilges af sygeplejerske Kvalitetsmål At borgeren gives mulighed for at opnå en værdig livsførelse på trods af stomi Serviceniveau Konkret individuel vurdering Leverandør af ydelsen Privat leverandør Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Afledte forhold Tilbehør Ja Ydelsen er gratis Ikke relevant Ikke relevant Særlige forhold 17

184 2. Mobilitet 2.1 Stokke Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemiddel Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Stokke Indstillelig sygestok med anatomisk håndtag At kompensere for nedsat gangfunktion og balance Formål At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs Modtager af ydelsen Borgere med varig nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren, der ikke kan bruge en almindelig stok, grundet håndlidelse. Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Borgeren bliver selvstændig ved gang Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs 1 stk. stok Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde Særlige forhold Pigsko skal borgeren selv købe 2.2 Albuestokke 18

185 Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemiddel Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Albuestokke Hvad indgår i ydelsen Albuestokke, enkeltindstillelig Albuestokke, dobbeltindstillelig Underarmsstokke Albuestokke med anatomisk håndtag Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion og balance At øge borgerens mobilitet, så borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs Borgere med varig nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Borgeren bliver selvstændig ved gang Borgeren kan ikke bruge en almindelig stok pga. håndlidelse Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs 1-2 stk. stokke Den nedsatte gangfunktion kan ikke afhjælpes med almindelig stok Hjælpemiddeldepotet Ja Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde Afledte forhold Ikke relevant Tilbehør Pigsko skal borgeren selv købe 19

186 2.3 Gangbuk Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Gangbukke Højdeindstillelig gangbuk At kompensere for nedsat gangfunktion At borgeren kan færdes indendørs og / eller udendørs Borgere med varig nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan færdes indendørs og / eller udendørs 1 stk. gangbuk pr. etage Afgrænsning Borgeren kan ikke benytte rollator Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Ja Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde Særlige forhold Afledte forhold Ekstra gangbuk kan bevilges, hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerne løse tæpper Tilbehør Kurv 20

187 2.4 Rollator Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Rollator Hvad indgår i ydelsen Rollator med 2 hjul Rollator med 4 hjul Énhåndsrollator Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs og / eller udendørs, og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgere med varig nedsat gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren er ikke i stand til at færdes inde og / eller udendørs uden risiko for fald Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte ved gang Ekstra rollator kan bevilges: Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind / ud af boligen I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde og udendørs, men hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en udendørs rampe Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes indendørs og / eller udendørs 1 stk. rollator til indendørs brug Evt. 1 stk. rollator til udendørs brug Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde til den enkelte borger Demonstration og instruktion i produktets funktioner, 21

188 eventuelle sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af produktet til borgeren Hvor det er relevant udleveres medfølgende skriftlig instruktion Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Evt. opsætning af greb Montering af kiler ved dørtrin Tilbehør Bakke Stokkeholdere Underarmsstøtter Kurv 22

189 2.5 Gangvogne Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Gangstole Gangstole Cykler til at gå frem At kompensere for nedsat balance og gangfunktion Formål At borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og / eller udendørs, og dermed opretholde en aktiv tilværelse Modtager af ydelsen Borgere med varig svært nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Borgeren kan ikke færdes sikkert med rollator eller gangbuk Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren kompenseres for den nedsatte balance og gangfunktion 1 gangstol eller cykel Hjælpemiddeldepotet Ja Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Indstilling af højde Hjælpemidlet skal være rengjort Afledte forhold Tilbehør Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Ikke relevant 23

190 2.6 Gangborde Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Gangborde (talerstole) Gangborde Gangstole Cykler til at gå frem At kompensere for nedsat gangfunktion og balance Formål At borgeren kan færdes selvstændigt indendørs At borgeren kan forflytte sig med eller uden personassistance Modtager af ydelsen Borgere med væsentligt behov for støtte af kropsvægten, og som kan aflaste sig ved brug af armene Tildelingskriterier At borgeren kan blive selvstændig ved gang At borgeren kan forflytte sig xx Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og forflytte sig med eller uden personassistance 1 stk. gangbord Afgrænsning Borgeren kan ikke anvende en almindelig rollator, rollator med underarmsstøtte eller gangbuk Gangbordet bevilges ikke som træningsredskab Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Gangbordet og gåbordet skal være rengjort og indstillet i rigtig højde Hjælpemidlet skal være rengjort Særlige forhold Afledte forhold Gangbordet er pladskrævende Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin 24

191 Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper 25

192 2.7 Trehjulede cykler Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Cykler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Trehjulede cykler Hvad indgår i ydelsen Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul Hånddrevne cykler Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion At øge borgerens mulighed for at færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en selvstændig aktiv tilværelse Modtager af ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion Borgere med nedsat gangfunktion, men med gode kræfter i arme og overkrop, kan bevilges en håndreven cykel Borgere med nedsat balance Tildelingskriterier Borgeren er grundet balanceproblemer og / eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel Der skal være et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande flere gange om ugen Der skal være behov for væsentlige aktiviteter / færden udenfor boligen, som borgeren uden cykel ville være afskåret fra at deltage i Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på trehjulet cykel. Der skal foretages afprøvning ved Visitationsenheden. Kvalitetsmål Serviceniveau Borgerens kan færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. cykel Afgrænsning Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, Handicapkørsel Der kan ikke bevilges trehjulet cykel, hvis formålet udelukkende er motion Leverandør af ydelsen Hjælpemiddeldepotet 26

193 Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Nej Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligehold Hjælpemidlet skal være rengjort Højdeindstilling af sadel og styr Dækkene skal være pumpet Særlige forhold Afledte forhold Såfremt påsætning af hjælpemotor er nødvendig, kan Vordingborg Kommune etablere el-stik. Tilbehør Vurderes individuelt 27

194 2.8 Knallerter Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Knallerter Lovhjemmel Servicelovens 113 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Knallerter Trehjulet knallert At kompensere for nedsat gangfunktion At borgeren kan færdes selvstændigt over længere afstande Borgere med særligt transportbehov over længere afstande Tildelingskriterier Borgeren skal have behov for transport over længere afstande og flere gange ugentligt Borgeren skal have et væsentligt behov for at færdes selvstændigt og fastholde aktiviteter udenfor hjemmet, f.eks. arbejde Borgeren skal være ude af stand til, eller have stort besvær med, at benytte offentlige transportmidler Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på trehjulet knallert. Der skal foretages afprøvning ved Visitationsenheden. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges knallert, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Borgeren kan færdes selvstændigt over længere afstande 1 knallert Behovet for transport kan ikke dækkes hensigtsmæssigt på anden vis, eksempelvis af cykel, el-scooter, Handicap Kørsel eller egen bil Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Nej Ydelsen er gratis for borgeren Borger skal selv sørge for almindelig drift og 28

195 vedligeholdelse Særlige forhold Status fra egen læge kan indhentes med henblik på afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at borgeren bevilges en knallert Almindelig vedligeholdelse indgår ikke i ydelsen Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af knallert til værksted, hvis knallerten skal repareres. Et abonnement kan f.eks. tegnes gennem Invalideorganisationernes Borgerservice og Falck Afledte forhold Tilbehør Borgeren skal selv sørge for at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring og afholde udgiften til dette. Borgeren skal selv indkøbe styrthjelm 29

196 2.9 El-kørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen El-kørestole El-kørestole med joystick til kombineret inden- og udendørs brug At kompensere for stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan færdes selvstændigt i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse Borgere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion, og nedsat funktion i arme og overkrop Tildelingskriterier El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt, og bibeholde aktiviteter i og udenfor hjemmet dagligt Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde i trafikken. Der foretages afprøvning i borgerens hjem og eventuelt lokalmiljø El-kørestolen skal i væsentlig grad medvirke til at borgeren i større grad bliver selvhjulpen Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan færdes selvstændigt i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. el-kørestol På baggrund af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Dækker manuel kørestol borgerens behov, bevilges ikke el-kørestol Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i Visitationsenheden - Hjælpemidler Borger har ved særlige forhold indflydelse på valg af kørestol 30

197 Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligehold Leverandørens opgaver i forbindelse Stolen indstilles efter borgerens behov med bevilling Særlige forhold Der skal foretages afprøvning og individuel tilpasning ved bevilling af denne type kørestol Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis kørestolen skal repareres. Et abonnement kan f.eks. tegnes gennem Invalideorganisationernes Borgerservice og Falck Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Montering af ramper indvendig og udvendig Ændring af dørbredde Tilbehør Vurderes individuelt 31

198 2.10 Manuel komfortkørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Kørestole Manuelle komfortkørestole At kompensere for ophævet gangfunktion, samt nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen At borgeren kan færdes i og / eller udenfor hjemmet, og deltage i dagligdagsaktiviteter Borgere med ophævet gangfunktion og nedsat stabilitet, styrke og bevægelighed i kroppen Tildelingskriterier Borgeren har behov for særlig komfort og kropsstøtte. og behov for korrektion af siddestillingen, samt ændring af siddestillingen i løbet af dagen og kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen, og har derfor behov for kipfunktioner og har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører, at kørestolen også benyttes som stol i løbet af dagen Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold Borgeren opnår god siddekomfort og kropsstøtte 1 komfortkørestol Behovet for ændring i siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af standard eller aktivkørestol, kombineret med egen hvilestol og seng Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse Kørestolen indstilles efter borgerens mål Tilretning af omgivelserne: Montering af ramper og kiler ved dørtrin indvendig og udvendig Fjernelse af dørtrin 32

199 Borger fjerner løse tæpper Tilbehør Vurderes individuelt 33

200 2.11 Manuel aktiv kørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Aktiv manuel kørestol Hvad indgår i ydelsen Aktiv manuel kørestol, herunder: Krydsrammestol Fastrammestol Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren har behov for kørestol med specielt lette køreegenskaber for, ved egen hjælp, at kunne betjene kørestolen, og blive selvhjulpen Borgeren skal have et højt aktivitetsniveau i og udenfor hjemmet Borgeren skal have en god kropsbalance og gode kræfter i hænder og arme Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. aktiv manuel kørestol Borgerens behov dækkes ikke med en manuel kørestol (standardkørestol fra depot) Hjælpemiddeldepotet Borger har ved særlige forhold indflydelse på valg af kørestol Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse Leverandørens opgaver i forbindelse Hjælpemidlet skal være rengjort med bevilling Særlige forhold Der skal foretages afprøvning og individuel tilpasning ved bevilling af denne type kørestol Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: 34

201 Montering af ramper og kiler indvendig og / eller udvendig Fjernelse af dørtrin Borger fjerner selv løse tæpper Ændring af adgangsforhold til bolig Tilbehør Vurderes individuelt 35

202 2.12 Manuel kørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Manuelle kørestole Manuelle kørestole (standardkørestol) Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan færdes i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren har behov for en kørestol flere gange om ugen Borgeren har behov for en manuel kørestol til enten ved egen eller andres hjælp, at deltage i aktiviteter i eller udenfor hjemmet Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Tilbehør Borgeren kan færdes i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. manuel kørestol Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af en rollator eller andre ganghjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse Indstille kørestolen efter borgerens mål Tilretning af omgivelserne: Montering af ramper og kiler ved dørtrin indvendig og udvendig Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Vurderes individuelt 36

203 2.13 El-køretøj Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 113 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen El-scootere El-scooter At kompensere for stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren skal have et væsentligt kørselsbehov Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-scooteren på forsvarlig måde i trafikken El-scooteren skal være nødvendig for at færdes selvstændigt, og bibeholde væsentlige aktiviteter, samt udføre daglige gøremål udenfor hjemmet Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges knallert, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren bliver kompenseret for den stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion 1 stk. el-køretøj Afgrænsning Borgerens gangdistance kan hverken med eller uden hjælpemidler opfylde borgerens nødvendige daglige behov for at færdes til aktiviteter Kan kørselsbehov dækkes ved benyttelse af anden transport f.eks. handicapkørsel eller offentlig transport, bevilges el-scooter ikke Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hjælpemiddeldepotet Nej Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen tildeles efter Lov om Social Service 113 Tildeles el-scooter som udlån skal borgeren selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse 37

204 Særlige forhold Status fra egen læge kan indhentes med henblik på afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at borgeren bevilges en el-scooter. Det kan være nødvendigt, at borgeren vurderes kognitivt. Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af elscooter til værksted, hvis el-scooteren skal repareres. Et abonnement kan f.eks. tegnes gennem Invalideorganisationernes Borgerservice og Falck Afledte forhold Vordingborg Kommune kan etablere en stikkontakt Tilbehør Vurderes individuelt 38

205 2.14 Glidebræt Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Glidebrætter Faste glidebrætter til forflytning fra en plads til en anden At kompensere for nedsat ståfunktion At borgeren kan forflyttes med eller uden personassistance Borgere med nedsat standfunktion Tildelingskriterier Borgeren er kørestolsbruger Borgere, som grundet nedsat ståfunktion, ikke kan forflytte sig med eller uden personlig assistance Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Borgeren er i stand til at forflytte sig/blive forflyttet mellem to siddepladser 1 glidebræt Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Hvis borgeren har egen bil, gives ved behov et ekstra glidebræt 39

206 2.15 Drejeskiver Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Drejeskiver Drejeskive Drejetårn At kompensere for nedsat gangfunktion Formål At borgeren kan forflytte sig med personassistance At hjælperen aflastes i forflytningen Modtager af ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion Tildelingskriterier At borgeren kan forflytte sig med personassistance At borgeren har god balance Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Borgeren er i stand til at forflytte sig med personassistance 1 stk. drejeskive eller drejetårn Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Ved bevillingen skal man være særlig opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø for hjælperen 40

207 2.16 Rebstiger, sengebånd og fritstående galge Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Hvad indgår i ydelsen? Rebstige Sengebånd Fritstående galge Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed At borgeren med eller uden personassistance kan skifte stilling i sengen og /eller komme ind og ud af sengen Borgere med nedsat kraft og bevægelighed At borgeren med eller uden personassistance bliver i stand til at skifte stilling i sengen og / eller komme ind og ud af sengen med eller uden personassistance Borgeren kan skifte stilling i sengen og / eller komme ind og ud af sengen. 1 stk. rebstige 1 stk. sengebånd 1 stk. sengegalge Borgere med stærkt nedsatte armkræfter tilbydes anden løsning Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling At montere rebstige og sengebånd At placere fritstående sengegalge ved seng Afledte forhold Rebstigen og sengebånd skal kunne monteres Fritstående sengegalge skal kunne placeres under sengen. 41

208 2.17 Løftestropper Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Løftestropper Hvad indgår i ydelsen? Overflytningsbånd Benstrop Overflytningsbælter Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat balancekraft At borgeren kan forflyttes med personlig assistance Borgere med nedsat balancekraft Tildelingskriterier Borgere, som ikke selvstændigt kan forflytte sig Borgere skal have tilstrækkelig muskelkraft og balance nok til aktiv deltagelse i forflytningen xx Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Borgeren kan forflytte sig med personassistance 1 stk. overflytningsbånd 1 stk. overflytningsbælte xx Bevilges ikke som træningsredskab Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælperen skal på hensigtsmæssig måde kunne anvende hjælpemidlet i forflytningssituationen 42

209 2.18 Vendelagen og løfte- og vendepuder Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Vendehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Vendelagener Løfte- og vendepuder Hvad indgår i ydelsen? Glidestykker Glidepuder Glidelagen Glidemadras Vende- og flyttebrætter Vendelagen Vendelagen med el-motor. Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat evne til at flytte sig og / eller vende sig i sengen At kompensere for nedsat evne til at opnå hensigtsmæssig siddestilling Formål At borgeren, med eller uden personassistance, kan flytte sig og / eller vende sig i sengen. At borgeren kan bevare opret siddestilling i kørestol og / eller på almindelig stol At lette hjælperens arbejdsmiljø Modtager af ydelsen Borgere med nedsat evne til at flytte sig og / eller vende sig i sengen Borgere med nedsat evne til at opnå hensigtsmæssig siddestilling Tildelingskriterier Borgere med nedsat evne til at flytte sig og / eller vende sig i sengen Borgere som ikke kan opretholde siddestilling i kørestol eller på almindelig stol For vendelagen med el-motor: Borgere kan opnå en selvstændig vendefunktion uafhængig af hjælper Borgere med høj risiko for tryksår eller med mange smerter Det er ikke muligt for hjælperen på hensigtsmæssig måde at anvende øvrige vendehjælpemidler Kvalitetsmål Borgeren kan flytte sig og /eller vende sig Borgeren kan bevare opret siddestilling 43

210 Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold 1 stk. vendehjælpemiddel til seng 1 stk. vendehjælpemiddel til kørestol /stol Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælperen skal være instrueret i anvendelse af vendehjælpemidler af forflytningsvejleder eller anden relevant fagperson 44

211 2.19 Mobil personløfter med løftesejl Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Løftehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Mobile personløftere med løftesejl Hvad indgår i ydelsen? Personløfter Ståløfter Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet ståfunktion og/eller evne til at forflytte sig At borgeren kan forflyttes, og hjælperen kan arbejde med hensigtsmæssige arbejdsstillinger Borgere med nedsat eller ophævet ståfunktion og evne til at forflytte sig Tildelingskriterier Borgeren kan ikke selvstændig forflytte sig Stålift bevilges til borgere med en vis ståfunktion, som kan samarbejde om forflytningen Personløfter bevilges til borgere med ophævet ståfunktion, og / eller som ikke kan samarbejde om forflytningen Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Borgeren kan forflyttes Personløfter/ståløfter efter arbejdsmiljømæssig vurdering Der skal være tilstrækkelig plads i hjemmet til at kunne anvende løftehjælpemidlet jvf. gældende arbejdsmiljøregler Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Der skal foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn ved certificeret tekniker Brugsanvisning medfølger Ved bevilling af løftehjælpemidlet skal det sikres at det kan anvendes på hensigtsmæssig måde i forhold til de øvrige hjælpemidler i hjemmet 45

212 Afledte forhold Ommøblering samt evt. fjernelse af tæpper i borgerens hjem kan være nødvendigt og er borgerens ansvar Tilbehør Sejl Specialtilpassede sejl 46

213 2.20 Stationær personløfter Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Løftehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Stationære personløftere Personløfter, loft- eller vægmonteret At kompensere for ophævet stå- og gangfunktion, samt evne til at forflytte sig Formål At borgeren kan blive forflyttet At hjælperen aflastes i forbindelse med forflytningen Modtager af ydelsen Borgere med ophævet stå- og gangfunktion Tildelingskriterier Borgere, som ikke selvstændigt kan forflytte sig Forflytning med mobile personløfter eller stålift ikke kan foregå på hensigtsmæssig måde Borgere, som ikke kan samarbejde om forflytningen Kvalitetsmål At borgeren kompenseres for den ophævede stå- og gangfunktion Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold 1 personløfter i rummet, hvor forflytningerne foregår De fysiske rammer i borgerens hjem umuliggør anvendelsen af mobil personløfter, herunder skal fjernelse af møbler og tæpper mv. være afprøvet Privat leverandør eller hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Der skal foretages 1 årligt lovpligtigt serviceeftersyn ved leverandøren Leverandøren skal sørge for brugsanvisning, samt instruktion af hjælpere Hjælperens arbejdsforhold går forud for borgerens forflytningsbehov Afledte forhold Ommøblering i borgerens hjem kan være nødvendig, så personløfteren kan manøvreres på forsvarlig vis 47

214 d Tilbehør Sejl Specialtilpassede sejl 48

215 2.21 Løftesejl, sæde og båre Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Løftehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Løftesejl, sæder og bårer Hvad indgår i ydelsen? Delt sejl Sejl med / uden hovedstøtte og delte / udelte benstøtter Løftevest Løftearme Løftebåre Løftesæde Sejl til stålifte Thoraxbælter Amputationssejl med / uden hovedstøtte Toiletsejl med / uden hovedstøtte Hemisejl Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat funktionsniveau i forbindelse med forflytning At borgeren kan blive hjulpet til forflytning, og hjælperen undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger Borgere med nedsat eller ophævet ståfunktion og evne til at forflytte sig Tildelingskriterier Borgeren kan ikke selvstændigt forflytte sig Den enkelte borgers funktionsniveau er afgørende for, hvilket sejl der bevilges Kvalitetsmål Borgeren kan forflytte sig med personassistance Serviceniveau 1 stk. sejl Særlige behov kan begrunde flere sejl Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Sejlet skal passe til personløfteren 49

216 3. Husholdning 3.1 Hjælpemidler til at skære, hakke og dele med Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hjælpemidler til at skære, hakke og dele med Hvad indgår i ydelsen Vinklet brødkniv Skærekasser Kødkniv Fikseringsskærebræt Rivejern til én-håndede Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren helt eller delvist kan tilberede sin mad trods nedsat funktionsevne At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavning Borgeren med nedsat funktion i arme og hænder Borgere, der grundet nedsat kraft i arme og hænder, ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel At borgeren helt eller delvist kan lave mad 1 stk. af hver Afgrænsning Der bevilges ikke flere redskaber med samme funktion Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 50

217 3.2 Hjælpemidler til at rense og skrælle med Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hjælpemidler til at rense og skrælle Hvad indgår i ydelsen Grøntsagsbørste med sugekop Kartoffelholder med pigge eller sugekop Kartoffelskræller med sugekop eller skruetvinge Kartoffelskræller på plade Løgholder Kartoffelskræller til bordkant Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren helt eller delvist kan tilberede sin mad trods nedsat funktionsevne At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavningen Borgere med nedsat funktion i arme Borgere der grundet nedsat kraft i arme ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavningen 1 stk. af hver Afgrænsning Der bevilges ikke flere redskaber med samme funktion Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 51

218 3.3 Hjælpemidler til at koge og stege med Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hjælpemidler til at koge og stege med Hvad indgår i ydelsen Vinklede paletknive og stegegafler Pande- og kasserolleholder Silåg Vinklet sigte Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren kan tilberede sin mad trods nedsat funktionsevne At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavningen Borgere med nedsat funktion i arme og hænder Borgere, der grundet nedsat kraft i arme og hænder, ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren kan helt eller delvist selv lave mad 1 stk. af hver Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 52

219 3.4 Opvaskehjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Opvaskehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Opvaskebørster og flaskerensere Karkludsvridere Hvad indgår i ydelsen? Opvaskebørste med sugekopper Glas- og flaskerenser med sugekopper Karkludsvrider Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål At kompensere for nedsat fysisk funktionsniveau i arme/hænder At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i forbindelse med aktiviteter Borgere med nedsat fysisk funktionsniveau i arme Borgere der grundet nedsat kraft i arme/hænder ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren kan udføre aktiviteter i køkkenet Serviceniveau 1 stk. opvaskebørste 1 stk. flaskerenser 1 stk. karkludsvrider Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 53

220 3.5 Spise- og drikkehjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Spise- og drikkehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Bestik og sugerør Krus, glas og kopper Tallerkener Tallerkenkanter Æggebæger Hvad indgår i ydelsen? Tungt, let, tykt, tyndt og vinklet bestik Sugerør med stopventil og sugerørsholder Krus med tudlåg og 2 hanke, rilleglas med tudlåg, specielle kopper Smørebræt med kanter Tallerken med sugekopper Tallerkenkanter Æggebæger på sugekopper Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen At kompensere for nedsat fysisk funktionsniveau i arme, hænder, hals, nakke og ryg Borgeren kompenseres for nedsat fysisk funktionsevne i forbindelse med at spise og drikke Borgeren med nedsat fysisk funktionsniveau i arme, hænder, hals, nakke og ryg Borgere der ikke kan klare sig med gængse spiseredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren kan spise og drikke helt eller delvist ved egen hjælp 1 sæt bestik 1 krus/glas/kop 1 sugerør 1 smørebræt 1 tallerken 1 tallerkenkant 1 æggebæger Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borger selv anskaffe sig det. For borger på plejecenter udleveres hjælpemidlerne af plejecenteret Hjælpemiddeldepotet 54

221 Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Nej Ydelsen er gratis for borgeren 55

222 4. Indretning og tilpasning af boligen 4.1 Borde Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Borde Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Sengeborde Senge- / læsebord Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren, som er sengeliggende det meste af dagen kan spise og drikke ved et bord Som afsætningsbord for hjælpere Formål At borgeren kan spise og drikke ved et bord Som arbejdsredskab for hjælperen Modtager af ydelsen Borgere, som er sengeliggende det meste af dagen Borgere, som modtager personlig pleje i sengen Tildelingskriterier Borgeren skal spise og drikke i sengen Borgeren modtager personlig pleje i sengen Kvalitetsmål Borgeren kan spise og drikke i sengen Hjælperens arbejdsmiljø tilgodeses Serviceniveau Afgrænsning 1 stk. sengebord Sengebord uden skab Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 56

223 4.2 Belysning Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Belysningsarmaturer Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Læse- og arbejdsbelysning Belysning At kompensere for nedsat syn At borgeren kan udføre dagligdags gøremål og færdes sikkert i sin bolig trods nedsat syn. Svagsynede Indendørs belysning skal være nødvendigt for at kunne udføre aktiviteter og / eller kunne orientere sig i boligen Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren kan færdes sikkert i egen bolig og udføre aktiviteter i boligen, trods nedsat syn Der bevilges ud over standardbelysningen i boligen Afgrænsning Der indgår ikke standard belysning i ydelsen Det skal vurderes om der i forvejen er opsat tilstrækkelig normal belysning Der skal ansøges om tilladelse til opsætning af belysningen i lejerboliger og andelsboliger Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i Myndigheden og Synscentralen Nej Ydelsen er gratis Opsætning af belysning udføres af elektriker 57

224 4.3 Ståstol Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Siddemøbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Ståstole Hvad indgår i ydelsen? Ståstøttestol Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering Arbejdstol med køremotor og / eller motor til højderegulering Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat gang- og standfunktion At borgeren bliver i stand til at udføre huslige aktiviteter i hjemmet Borgere, som grundet nedsat gang- og ståfunktion ikke kan udføre stående huslige aktiviteter Tildelingskriterier Borgeren har ikke ståfunktion i det tidsrum, det tager at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, som madlavning og opvask Borgeren er afhængig af en arbejdsstol, grundet nedsat gang- og ståfunktion Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan udføre huslige aktiviteter i hjemmet 1 stk. ståstøttestol eller arbejdsstol Afgrænsning Borgerens behov kan ikke afhjælpes med almindelig stol eller rollator Ståstøttestolen / arbejdsstolen må ikke kunne købes i almindelig handel. Det skal eksempelvis være nødvendigt med bremse eller rotationsbremse Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for køremotor og højderegulering, vurderes om der alternativt skal bevilges en el-kørestol Bevilges kun til privat brug og ikke til erhvervsmæssig brug Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 58

225 Særlige forhold Afledte forhold Nej Løse tæpper fjernes hvis nødvendigt Tilbehør Køremotor / joystick Højdereguleringsmotor Rotationsbremse Fodstøtter Fast sæde a 59

226 4.4 Hvilestol Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Siddemøbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Hvilestole og lænestol Hvilestole / lænestole med speciel tilpasning og specielle funktioner At kompensere for nedsat kraft i ben, arme og overkrop At borgeren opnår en acceptabel siddestilling, samt får mulighed for at kunne rejse og sætte sig ved egen hjælp Borgere med svære fysiske handicaps Tildelingskriterier Der skal være behov for en stol med en særlig udformning og særlig elektrisk funktion, som er nødvendigt grundet et svært fysisk handicap. Eksempelvis med katapultsæde Der kan bevilges hvilestole specielt indrettet med korrigerende og aflastende polstring, samt med specielle indstillingsmuligheder, som medfører at borgeren bliver selvhjulpen eller væsentligt aflastet i forhold til diagnose og smertebetingede lidelser (ALS, muskelsvind og sclerose) Kvalitetsmål Borgeren sidder acceptabelt Borgeren kan selvstændigt rejse fra og sætte sig på stol Serviceniveau 1 stk. hvilestol Afgrænsning En specialtilpasning af hvilestolen skal være nødvendig Hvilestolen må ikke kunne købes i almindelig handel (jvnf. SEL 113) Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Privat leverandør ifølge aftale med sagsbehandler fra Myndighed Nej Ydelsen er gratis Leverandør sørger for levering, afprøvning og instruktion i brug af hvilestol 60

227 Tilbehør Benskammel 61

228 4.5 Siddepude Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Siddemøbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Siddepuder Hvad indgår i ydelsen? Skumpude Luftpude Flolitepude Gelepude Arthrodesepude Skråpude Hvilket behov dækker ydelsen? At forebygge, medvirke til heling af, eller modvirke forværring af tryksår At korrigere siddestilling Formål At forebygge tryksår At medvirke til heling og modvirke dannelse eller forværring af allerede opstået tryksår At borgeren opnår en acceptabel siddestilling Modtager af ydelsen Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruet Kørestolsborgere med behov for at siddestillingen stabiliseres og korrigeres Tildelingskriterier At borgeren har tryksår eller er tryksårstruet At borgeren har behov for at siddestillingen stabiliseres og korrigeres Kvalitetsmål Borgeren undgår tryksår Borgerens tryksår heles Borgeren opnår en god siddestilling Serviceniveau 1 stk. pude pr. kørestol og / eller 1 stk. pude til hvilestol Afgrænsning Der bevilges ikke puder udelukkende med henblik på komfort Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Der tages mål af kørestolens sædebredde og dybde 62

229 Afledte forhold Højden på puden kan bevirke, at kørestolen skal tilpasses Tilbehør Inkontinensbetræk Ekstra betræk Pumpe Tilbehør til siddestillingskorrigering. Tilbehøret af afhænger pudens type 63

230 4.6 Plejeseng med el-funktion Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Plejeseng med el-funktioner Hvad indgår i ydelsen? Seng med 3-delt liggeflade med en motor til højdedel og en motor til rygdel som standard Seng med 4-delt liggeflade med en motor til højdedel og en motor til rygdel som standard Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren kan modtage personlig pleje i sengen, og hjælperen sikres en god arbejdsstilling At borgerens vejrtrækning lettes ved nedsat lungefunktion At borgeren lejres hensigtsmæssigt ved kredsløbsforstyrrelser At borgeren selvstændigt kan komme ind og ud af sengen Formål At borgeren uden personstøtte kan komme ind og ud af sengen At borgeren kan modtage personlig pleje i sengen, og hjælperen sikres en god arbejdsstilling At borgerens vejrtrækning lettes ved nedsat lungefunktion At borgeren lejres hensigtsmæssigt ved kredsløbsforstyrrelser Modtager af ydelsen Borgere, som modtager personlig pleje i sengen med nedenstående problemstillinger Borgere, som har behov for at højderegulere sengen for selvstændigt at komme ind og ud af sengen Borgere med svær lungelidelse Borgere med kredsløbsforstyrrelser Tildelingskriterier Borgere, som modtager personlig pleje i sengen og har behov for højdeindstilling af seng Borgere, som er tryksårstruet og har behov for regulering af liggefladen, under forudsætning af at de modtager hjælp til personlig pleje Borgere, som ikke kan rejse sig fra en fast højde, og derfor har behov for højdeindstilling af seng, underforudsætning af at de modtager hjælp til personlig pleje 64

231 Borgere, som grundet nedsat lungefunktion, har behov for indstilling af ryg Kvalitetsmål Borgere kan modtage personlig hygiejne liggende Borgeren med eller uden personstøtte kan komme ind og ud af sengen Borgerens vejrtrækning og / eller kredsløbsforstyrrelser lettes Serviceniveau 1 plejeseng med el-funktion Afgrænsning Ansøges om sengen som et personligt hjælpemiddel, skal borgeren kunne håndtere fjernbetjening af el-funktionerne Forhøjerklodser og el-hovedgærde skal ikke kunne afhjælpe problemet Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Sengen samles og el-funktioner tilsluttes i hjemmet Nej Afledte forhold Der skal være mulighed for, at arbejdet omkring sengen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt jf. arbejdsmiljøloven Borgeren skal selv sørge for plads til el-sengen i hjemmet Tilbehør Ekstra motor til bendel eller knædel Standard skummadras Sengegalge Sengehest Overtræk til sengeheste Sengeforlængere Sengestøttegreb Madrasforlængere Centralbremse 65

232 4.7 Lejringspude Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Lejringspude Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Lejringspude i variable størrelser At borgeren stabiliseres i sin sidde- og / eller liggestilling Formål At støtte og aflaste borgerens sidde- og / eller liggestilling At fremme borgerens naturlige bevægemønstre Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Borgere, som grundet tonusændring ikke selv kan opretholde en optimal sidde- og / eller liggestilling Lejringspuder ydes til borgere, der ikke selv kan opretholde en optimal sidde- og / eller liggestilling Kvalitetsmål Borgeren med ændret tonus kan sidde og / eller ligge med nedsatte smerter Borgeren kompenseres for nedsat mobilitet Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Tilbehør Bevilges i samarbejde med hjemmeplejen Almindelige puder skal ikke kunne afhjælpe problemet Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Inkontinensbetræk 66

233 4.8 Madras Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Madrasser og madrasovertræk Hvad indgår i ydelsen Luftmadras Skummadras Luftmadrassystem Hvilket behov dækker ydelsen? At forebygge, medvirke til heling af, eller modvirke forværring af tryksår Formål At forebygge at borgeren udvikler tryksår At borgeren kan ophele tryksår Modtager af ydelsen Borgere med nedsat blodcirkulation, som er meget sengeliggende Borgere med tryksår, eller som er tryksårstruet Tildelingskriterier Borgeren har tryksår, eller er tryksårstruet Kvalitetsmål Borgeren undgår tryksår Borgerens tryksår heles Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold 1 stk. trykaflastende madras Der bevilges ikke madrasser udelukkende med henblik på komfort, eksempelvis grundet rygsmerter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet monteres Der kan være behov for forhøjede sengeheste, hvis sengen bliver for høj 67

234 4.9 Ryglæn Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Løse indstillelige ryglæn Ryglæn, manuel eller elektrisk At kompensere for nedsat lunge- og / eller hjertefunktion At give borgeren mulighed for at sove, trods vejrtræknings- og / eller hjerteproblemer Borgere med nedsat lunge og / eller hjertefunktion Tildelingskriterier Borgeren har grundet nedsat lunge og / eller hjertefunktion behov for at ligge med hævet hovedgærde Borgeren skal selv kunne betjene ryglænet Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan sove i sengen 1 stk. ryglæn Afgrænsning Behovet kan ikke løses ved brug af ekstra puder Borgeren må ikke være tryksårstruet Borgerens seng skal være kompatibel med ryglænet. Borgeren anskaffer selv kompatibel seng eller madras Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis At montere ryglænet Er borgeren tryksårstruet, tilbydes en plejeseng 68

235 4.10 Forhøjerklodser Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Hjælpemidler til højdeindstilling af møbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Forhøjerklodser og forhøjerben Hvad indgår i ydelsen Sengeklodser Stoleklodser Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør At kompensere for nedsat kraft i ben At borgeren bliver i stand til at rejse sig og sætte sig fra seng eller stol Borgere med nedsat kraft i ben Borgere, der ikke kan rejse sig og sætte sig ved lave højder Borgeren kan selvstændigt rejse sig og sætte sig på seng eller stol 1 sæt til stol 1 sæt til seng Forhøjerklodserne skal være kompatible med borgerens egen stol eller seng, og kan monteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis At montere forhøjerklodserne forsvarligt under stol og seng Grundet benenes udformning kan ikke alle stole og senge forhøjes med klodserne Slingredug kan være nødvendig til lettere og tyndbenede senge og stole Ikke relevant 69

236 4.11 Højdeindstillelige sokler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Hjælpemidler til højdeindstilling af møbler Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Højdeindstillelige sokler, konsoller og understel Indstillelige håndvaske At kompensere for ophævet kraft i ben At borgeren bliver i stand til så selvstændigt som muligt at udføre personlig hygiejne ved håndvasken Permanente kørestolsborgere Tildelingskriterier Borgeren anvender permanent både manuel- og elkørestol Højdeindstillelig håndvask bevilges, hvis den eksisterende håndvask ikke kan benyttes af husstanden i ændret højde Bevillingen afhænger af en vurdering af hvilken hjælp, borgeren modtager til den personlige pleje Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan udføre personlig hygiejne ved håndvasken 1 stk. højdeindstillelig håndvask Ikke relevant Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse Instruerer borgeren i anvendelse med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i lejeboliger skal boligselskabet underrettes ved opsætning. Der skal indgås aftale om retablering med beskrivelse af denne I lejeboliger retablerer kommunen. I ejerboliger retablerer borgeren Opsætning af håndvask udføres af VVS-installatør efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden 70

237 4.12 Gelænder / greb Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Støtteanordninger Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Gelændere og støttegreb til at gå langs med Gelænder og støttegreb udendørs og / eller indendørs At kompensere for nedsat kraft i ben og / eller dårlig balance At borgeren kan færdes forsvarligt på trapper og ved niveauforskelle Borgere med nedsat kraft i ben og / eller dårlig balance Tildelingskriterier Borgere, der ikke er i stand til at forcere trappe uden støtte af gelænder Borgere, som grundet funktionsnedsættelse i den ene side, er afhængig af gelænder i begge sider for at kunne komme både op og ned Kvalitetsmål At borgeren kan komme op og ned af trappen, og forcere niveauforskelle i og omkring boligen Serviceniveau Der ydes gelænder til 1 udgang Opsætning af gelænder indendørs afhænger af boligens indretning og borgerens individuelle behov Afgrænsning Gelænder til kælder bevilges kun, hvis borgeren har væsentlige opgaver at udføre i kælderen Ønsker borgeren et andet greb end standardgrebet, som kan opsættes forsvarligt, og som dækker borgerens behov, afholdes merudgiften af borgeren Ved opsætning af greb i boliger med specielle krav til boligindretning og fredede boliger, betaler borgeren merudgiften udover standardgreb Ved behov for gelænder i fællesarealer drøftes opgaven med boligselskab i forhold til ansvar Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis 71

238 Leverandørens opgaver i forbindelse Hjælpemidlet skal opsættes forsvarligt med bevilling Særlige forhold Opsætning af gelændere og støttegreb udføres af tømrer efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden Ved opsætning på fællesarealer i leje-, ejer- og andelsboliger søges tilladelse hos bestyrelsen Afledte forhold I ejerboliger foretages ikke retablering I lejerboliger foretages retablering af kommunen, hvis udlejer kræver det 72

239 4.13 Støttehåndtag Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Støtteanordninger Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Støttehåndtag Hvad indgår i ydelsen Håndgreb ved indgang til hus eller lejlighed Håndgreb i hus eller lejlighed Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat kraft og balance Formål At sikre at borgeren forsvarligt kan komme ind og ud af sin bolig At sikre at borgeren forsvarligt kan komme rundt i sin bolig At sikre at borgeren med eller uden hjælp kan klare dagligdags aktiviteter Modtager af ydelsen Borgere med nedsat kraft og / eller dårlig balance, som har brug for støtte, eksempelvis når ganghjælpemidlet slippes Tildelingskriterier Borgeren kan ikke klare mindre niveauforskelle uden støtte Borgeren færdes usikkert i eget hjem Borgeren står usikkert i forbindelse med dagligdags aktiviteter Borgeren står usikkert ved åbning og lukning af døre Borgere med behov for støtte til at trække sig op fra siddestilling Kvalitetsmål Borgeren kan forsvarligt komme ind og ud af sin bolig Borgeren kan forsvarligt komme rundt i sin bolig Borgeren kan med eller uden hjælp klare dagligdags aktiviteter Serviceniveau Afhænger af boligens indretning og borgerens individuelle behov. Afgrænsning Ønsker borgeren et andet greb end standardgrebet, som kan opsættes forsvarligt, og såfremt standardgrebet dækker borgerens behov, er det en merudgift afholdt af borgeren Ved opsætning af greb i boliger med specielle krav til boligindretning og fredede boliger, betaler 73

240 borgeren merudgiften udover standardgreb Opsættes kun ved 1 indgang til boligen Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse Hjælpemidlet skal opsættes forsvarligt med bevilling Særlige forhold Tildelingen af greb sker efter ergonomisk vurdering af sagsbehandler Opsætning af støttehåndtag udføres af tømrer/depotmedarbejder efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden Ved opsætning på fællesarealer i leje-, ejer- og andelsboliger søges tilladelse hos bestyrelsen I ejerboliger foretages ikke retablering I lejerboliger skal udlejer underrettes om opsætning og der skal laves aftale om omfang af retablering 74

241 .14 Armstøtter Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Armstøtter, væg- og / eller gulvmonteret Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Støttehåndtag Armstøtter monteret ved toilet på væg eller gulv, eller ved bruseplads At kompensere for nedsat kraft og balance Formål At borgeren med nedsat kraft og balance kan forflytte sig fra kørestol til toilet/bad ved egen hjælp At borgeren med nedsat kraft kan sætte sig og rejse sig fra toilettet Modtager af ydelsen Borgere, som ved hjælp af støttehåndtaget, kan forflytte sig fra kørestol til toilet/bad ved egen hjælp Borgere, som ved hjælp af støttehåndtaget, kan rejse sig og / eller sætte sig på toilettet/bad Tildelingskriterier Borgeren kan ikke forflytte sig fra kørestol til toilet Borgeren har svært ved rejse sig og / eller sætte sig på toilettet Borgeren har risiko for fald i forbindelse med at rejse sig og / eller sætte sig på toilettet Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren kan komme på toilettet eller i brusebad 2-4 på badeværelse Borgeren kan ikke klare sig med toiletsæde med fastmonterede armstøtter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Opsætning af armstøtter udføres af håndværker eller depotmedarbejder efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden 75

242 Afledte forhold Det vurderes, om borgeren har behov for toiletforhøjer I ejerboliger foretages ikke retablering. I lejeboliger foretages retablering, hvis udlejer kræver det. Omfang af retablering aftales ved opsættelsen med udlejer Tilbehør Toiletrulleholder 76

243 4.15 Armatur Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Vand- og gasarmatur Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Specialarmaturer Hvad indgår i ydelsen Blandingsbatterier med køllegreb til køkken og bad Termostatblandingsbatteri med køllegreb til bad Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold At kompensere for nedsat funktion i arme og hænder At borgeren bliver i stand til selv at betjene vandhaner i køkken og bad Borgere med nedsat funktion i arme Borgeren kan ikke betjene almindelige vandhaner og armaturer ved egen hjælp, grundet nedsat kraft i arme At borgeren kan åbne og lukke for vandet selvstændigt Badeværelse og i køkken Borgerens behov kan ikke dækkes med forlængede greb Nuværende armatur skal være vedligeholdt Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i visitationsenheden Ønsker borgeren et andet specialarmatur end standardspecialarmaturet, er det en merudgift afholdt af borgeren, såfremt standardgrebet dækker borgerens behov Ydelsen er gratis Opsætning af specialarmatur udføres af VVS-installatør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Afledte forhold I ejerboliger foretages ikke retablering. I lejeboliger foretages retablering, hvis udlejer kræver det. Udlejer skal underrettes om 77

244 78 opsættelse og omfang af retablering aftales ved opsættelse

245 4.16 Vinduesåbner / lukker Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Døre-, vindues-, og gardinåbnere /-lukkere Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Vinduesåbnere / -lukkere Elektrisk vinduesåbner / -lukker At kompensere for nedsat kraft og balance, og / eller væsentlig nedsat lungefunktion At borgeren er i stand til at åbne vinduet ved egen hjælp Modtager af ydelsen Borgere med nedsat kraft og balance, og / eller væsentlig nedsat lungefunktion Tildelingskriterier Borgeren har et stort behov for frisk luft, men har grundet væsentlig luftvejslidelse og / eller nedsat kraft og balance, ikke kræfter til at åbne vinduet Der skal være tale om et dagligt behov I vurderingen medtages i hvor stor en del af hverdagen, der er personhjælp til rådighed Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan åbne vinduet 1 vinduesåbner / -lukker pr. relevante rum Afgrænsning Det er ikke tilstrækkeligt alene at lide af en luftvejslidelse for at få tildelt en vinduesåbner / - lukker Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene er behov for at åbne et vindue i forbindelse med madlavning eller badning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse Opmåling og montering med bevilling Særlige forhold I leje og andelsboliger skal boligselskabet eller 79

246 privat udlejer underrettes I lejerbolig retablerer kommunen (nedtagning, fylde huller ud og malearbejde). Aftale om retablering indgås ved opsættelse I ejerboliger retablerer borger Tilbehør Fjernbetjening medfølger 80

247 4.17 Døråbner / lukker Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Døre-, vindues- og gardinåbnere /-lukkere Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Døråbnere / lukkere Elektrisk døråbner på hoveddør eller havedør At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed At borgeren kan åbne og lukke døren til sin bolig ved egen hjælp Borgere med nedsat kraft, balance og bevægelighed Tildelingskriterier Der skal være tale om et dagligt behov Døråbneren skal være nødvendig for at borgeren kan komme ind og ud af boligen, samt at borgeren kan åbne for besøgende Det medtages i vurderingen i hvor stor en del af hverdagen, der er personhjælp til rådighed Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt, f.eks. med krog på døren eller kile under døren Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren selvstændigt kan åbne og lukke døren til sin bolig 1 stk. døråbner til borgers hoveddør 1 stk. døråbner til opgangsdør Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler hos visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse Genbrug af lagervarer samt montering med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i fælles arealer skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Andelsbolig sidestilles med ejerbolig I lejerboliger retablerer kommunen. I ejerboliger retablerer borgeren 81

248 I lejeboliger skal udlejer underrettes og indgå aftale om retablering Tilbehør Fjernbetjening medfølger 82

249 4.18 Dørtrin Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Byggeelementer til boligtilpasning Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Dørtrin Fjernelse og udligning af dørtrin At borgeren kan færdes sikkert med ganghjælpemiddel eller i kørestol i sin bolig Formål At borgeren kan færdes sikkert med ganghjælpemiddel eller i kørestol i sin bolig At borgeren selv kan transportere ting rundt i boligen At mindske faldrisiko Modtager af ydelsen Borgere, som ikke sikkert kan komme over dørtrin med ganghjælpemiddel eller i kørestol Tildelingskriterier Borgere med betydelig risiko for fald ved passage af dørtrin med ganghjælpemidler Borgere, der færdes i kørestol indendørs Kvalitetsmål Borgeren kan færdes sikkert i egen bolig uden risiko for fald Borgeren kan selv transportere ting rundt i boligen Serviceniveau Dørtrin i nødvendige rum Afgrænsning Grundet regler for vådrum, udlignes dørtrinet til badeværelset ikke. Anden løsning etableres i henhold til boligens forhold Grundet træk udlignes dørtrinet ikke ved yderdøre. I stedet bevilges sliske eller rampe Har et rum flere indgange, fjernes kun dørtrin ved 1 indgang Hvis sliske eller rampe kan afhjælpe funktionsnedsættelsen, bevilges fjernelse af dørtrin ikke Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i visitationsenheden Nej 83

250 Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis Særlige forhold Det fjernede dørtrin opbevares ikke af Vordingborg Kommune, og ved retablering påsættes nye dørtrin I lejeboliger skal udlejer underrettes og indgå aftale om retablering Afledte forhold I lejerbolig foretages retablering, hvis udlejer kræver det I ejer retablerer borgeren Tilbehør Evt. børsteliste under dør 84

251 4.19 Elevator Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper Lovhjemmel 116 Ydelsestype Elevator Hvad indgår i ydelsen? Indendørs elevator Udendørs elevator Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for ophævet gangfunktion At gøre adgangsforhold til bolig tilgængelig Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan komme til og fra sin bolig, trods niveauforskelle Kørestolsborgere, som grundet niveauforskelle ikke kan komme ind eller ud af sin bolig Tildelingskriterier Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt. Herunder vurderes, om hjælpemidlet bevirker at borgeren bliver uafhængig af andres hjælp, hvorvidt boligen er egnet på længere sigt, og om behovet løses bedre ved flytning til anden bolig Elevatoren skal være nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdssted Elevatoren er nødvendig for at borgeren kan komme til og fra indgangspartiet i sin bolig Borgeren er grundet nedsat kraft og bevægelighed, ikke i stand til at forcere trapper Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse Borgerens adgangsforhold til hjemmet bliver tilgængelige 1 stk. til 1 ind / udgang Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med ramper, trappelift, trappetjener eller platformlift Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler for visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis, borger skal selv afholde udgift til lovpligtigt årligt serviceeftersyn Leverandøren foretager årligt lovpligtigt serviceeftersyn, der bestilles og betales af borger Opmåling, levering og montering 85

252 med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i fælles arealer skal der søges om tilladelse i boligselskaber eller hos privat udlejer. Brandmyndighederne ansøges om godkendelse ved opsætning i opgange. Godkendelsen indhentes hos Teknik & Miljø, Vordingborg Kommune Afledte forhold I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende havedør som hoveddør Der etableres sti til elevatoren, hvis den er placeret ved havedøren I lejeboliger og andelsboliger retablerer kommunen, med mindre andet er aftalt. I ejerboliger retablerer borgeren 86

253 4.20 Løfteplatforme Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig og andre lokaler Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Løfteplatforme og kørestolsløftere Platformlift Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for ophævet gangfunktion At gøre adgangsforhold i boligen tilgængelig Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan færdes i / eller ved boligen trods niveauforskelle Kørestolsborgere, som grundet niveauforskelle ikke kan komme ind og ud af boligen, eller til nødvendige rum i eget hjem Tildelingskriterier Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt. Herunder vurderes, om hjælpemidlet bevirker at borgeren bliver uafhængig af andres hjælp, hvorvidt boligen er egnet på længere sigt, og om behovet løses bedre ved flytning til anden bolig Platformliften skal være nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdssted Der skal være tale om udjævning af niveauforskelle til adgangsforhold eller til rum, der benyttes dagligt Platformliften er nødvendig, når borgeren er afhængig af at komme på flere etager Borgeren er grundet nedsat kraft og bevægelighed ikke i stand til at forcere trapper eller hældning Beskrivelse af påkrævede boligforhold for bevilling af platformlift ved figurer: Kvalitetsmål Serviceniveau Boligens adgangsforhold samt dagligt benyttede rum bliver tilgængelige for kørestolsborgeren 1 stk. til 1 udgang og til 1. sal Afgrænsning Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med løse eller fastmonterede ramper Behovet kan ikke dækkes af en trappetjener Leverandør af ydelsen Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden 87

254 Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Nej Ydelsen er gratis for borgeren. Leverandøren foretager årligt lovpligtigt serviceeftersyn Leverandørens opgaver i forbindelse Opmåling, levering og montering med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i fælles arealer skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Andelsbolig sidestilles med lejebolig Brandmyndighederne ansøges om godkendelse ved opsætning i opgange. Godkendelsen indhentes hos Teknik & Miljø, Vordingborg Kommune I lejerboliger retablerer kommunen. I ejerboliger retablerer borger Udlejer skal underrettes om opsætning og der skal indgås aftale om retablering inden opsætning Afledte forhold I visse tilfælde er det nødvendig at benytte havedør som hoveddør. Er denne i forskudt plan, etableres eventuelt altan Der kan etableres sti til udendørsplatformlift, hvis liften er placeret ved haveindgang 88

255 4.21 Trappetjener Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Elevator, løfteplatform, trappelift, rampe Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Trappekører, hjælpermanøvreret Trappekører til manuel kørestol At kørestolsborgeren kan komme op og ned af trapper At borgeren kan blive hjulpet op og ned af trapper, siddende i kørestol Borgere af manuel kørestol Tildelingskriterier Der skal være tale om et behov for at komme ind og ud af egen bolig eller rundt i egen bolig flere gange ugentligt Trappekøreren bevilges kun, hvis borgeren har en nærtstående, pårørende eller hjælper i hjemmet, som på forsvarlig vis kan manøvrere trappekøreren Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan komme op og ned af trapper i manuel kørestol 1 stk. trappekører Afgrænsning Der udlånes kun trappekører til borgerens eget hjem. Det er ikke tilstrækkeligt, at behovet udelukkende er til stede ved besøg hos familie og venner Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Leverandør sørger for levering, afprøvning og instruktion i brug af trappekøreren Særlige forhold Afprøvning af trappekøreren sker i samarbejde med sagsbehandler fra visitationsenheden til brug for den endelige bevilling Trappekøreren er ikke anvendelig på alle 89

256 90 trappetyper

257 5. Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling 5.1 Bladvender Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Ikke-optiske læsehjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Bladvender Elektronisk bladvender At kompensere for stærkt nedsat kraft, smerter og bevægelighed i arme og nakke At borgeren ved egen hjælp kan læse bøger og / eller aviser Borgere med stærkt nedsat kraft, smerter og bevægelighed i arme og nakke Tildelingskriterier Borgeren skal kunne benytte bladvenderen selvstændigt Der skal være tale om et dagligt behov Borgeren skal blive selvhjulpen i forhold til læsning Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Borgeren kan selvstændigt læse bøger og / eller aviser 1 stk. bladvender Bladvenderen tildeles ikke til brug i institutioner med aktivitetscenter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Installering og instruktion i anvendelse 91

258 5.2 Bogstøtter og bogholdere Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Ikke-optiske læsehjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Bogstøtter og -holdere Læsestativ Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat kraft og smerter i arme og / eller nakke Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier At borgeren kan læse bøger og / eller aviser ved egen hjælp Borgere med nedsat kraft og smerter i arme og / eller nakke Borgere, som ikke kan holde en bog i længere tid af gangen grundet nedsat kraft og smerter. Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan læse bøger og / eller aviser 1 stk. læsestativ Ikke relevant Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 92

259 5.3 Nødkald Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Alarmsystemer Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Nødkald Hvad indgår i ydelsen? Nødkald til to-vejs kommunikation, der er tilknyttet borgerens egen fastnettelefon I forbindelse med opsætning af nødkald opsættes nøgleboks Nedtagning af nødkald og evt. nøgleboks efter endt brug Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At borgeren kan tilkalde akut hjælp At sikre hjælp til borgere der er i risiko for at komme i akut nød Modtager af ydelsen Borgere i eget hjem, som er i risiko for at komme i akut nød og ude af stand til at kalde hjælp på anden vis, eksempelvis fastnettelefon eller mobiltelefon. Tildelingskriterier Ydelsen bevilges til borgeren som grundet vedvarende invaliditet eller sygdom skal kunne tilkalde akut hjælp. Der skal være tale om følgende forhold: Borgeren har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har i tilknytning hertil risiko for at komme i akut nød på en sådan måde, at borgeren er ude af stand til at tilkalde hjælp på anden vis. Borgeren skal fysisk kunne betjene et nødkald Borgeren skal være i stand til at forstå at anvende nødkaldet i rette situationer (kun i nødsituation) Tilstedeværelse af anden person i husstanden vil indgå i den samlede vurdering Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning At borgeren får den relevante hjælp Visitation til nødkald inden for 1-2 hverdage efter ansøgningen er modtaget Opsætning Besvarelse af nødkaldet straks, besøg tilstræbes inden for 30 min. ud fra en faglig vurdering 1 stk. nødkald og 1 stk. nøgleboks Nødkald bevilges ikke: Hvis anden foranstaltning kan afhjælpe situationen Grundet ensomhed og behov for tryghed for borger 93

260 og familie Hvis borgeren kan anvende markedets handicapegnede (mobil)telefoner Borgeren selvstændigt kan rejse sig efter fald i hjemmet Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hjælpemiddeldepotet Nej Hvad koster ydelsen for modtageren? Det bevilgede nødkald er gratis for borgeren Borgeren skal selv betale: Oprettelse af analog telefonforbindelse Evt. opsætning af stikkontakt eller anskaffelse af forlængerledning 1 nøgle til indgangsdør til at lægge i nøgleboksen Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Leverandøren skal sikre: At nødkaldet er klargjort Opsætning af nødkald og nøgleboks At nødkaldet tilsluttes korrekt og afprøves Instruktion til borgeren i brugen af nødkaldet Nedtagning af nødkald og nøgleboks efter endt brug Særlige forhold Nødkaldet bevilges almindeligvis med sender til at have om halsen eller på håndleddet. Øvrige muligheder vurderes individuelt. Borgeren er ansvarlig for at telefonforbindelsen altid er ledig til nødkaldet (ADSL, duetsvar eller andet må ikke blokere og optage telefonforbindelsen) Afledte forhold Evt. Sikkerhedskæde skal fjernes på dør 94

261 5.4 Nøgleboks Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler og udstyr til forbedring af nærmiljø Nøgleboks Lovhjemmel 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Nøgleboks Nøgleboks At kompensere for borgerens nedsatte evne til at åbne hoveddøren. At borgeren kan modtage hjælp i eget hjem. Borgeren med nedsat fysisk, psykisk og kognitivt funktionsniveau. Der skal være tale om følgende forhold: Borgeren skal være visiteret til hjemmeplejeydelser og/eller sygeplejeydelser og borger, der grundet nedsat funktionsniveau, ikke er i stand til at åbne hoveddøren for hjælpen, eller er mere end 5 minutter om det og borger, der har en rask udearbejdende ægtefælle, som derfor ikke er til stede i hjemmet flere timer dagligt. og nødvendige hjælpemidler (rollator, stokke) og boligændringer (greb, udligning af dørtrin, høretekniske hjælpemidler) er afprøvet uden effekt Borger, der er godkendt til nødkald (se ydelsesbeskrivelse for nødkald) B At sikre at borger får den relevante hjælp. 1 stk. nøgleboks Nøgleboks bevilges ikke, hvor der udelukkende er tale om ensomhed og behov for tryghed Hjælpemiddeldepotet Nej Den bevilgede nøgleboks er gratis for borgeren, borger skal selv sørge for ekstra nøgler Leverandøren skal sikre, at nøgleboksen opsættes/afprøves/nedtages 95

262 Særlige forhold Hoveddør og låsesystem skal være vedligeholdt. Nøgleboksen opsættes i nærheden af hoveddøren Nødvendig belysning forventes. Det er en forudsætning, at der opsættes nøgleboks hos borgere, der ikke kan åbne for leverandøren til hjemmepleje. Borger skal sørge for 1 sæt afprøvede nøgler Afledte forhold Sikkerhedskæde på dørens inderside skal fjernes 96

263 16. Håndtering og transport af produkter og varer 6.1 Gribetang Hovedområde Hovedgruppe Håndtering og transport af produkter og varer Håndtering og transport af produkter og varer Lovhjemmel Serviceloven 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Gribetang Gribetang, aktiv eller passiv At borgeren kompenseres for nedsat eller manglende evne til at samle ting op At borgeren kan samle ting op fra f.eks. gulvet Borgere med nedsat eller manglende evne til at samle ting op Borgere, der ikke kan samle ting op fra f.eks. gulvet Borgeren kan samle ting op fra gulvet Serviceniveau 1 stk. gribetang Særlige behov kan begrunde bevilling af ekstra gribetang Leverandør af ydelsen Hjælpemiddeldepotet Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Nej Ydelsen er gratis for borgeren Særlige forhold Gribetangen kan tildeles i længderne 60, 70 og 80 cm Det vurderes, om gribetangen skal være aktiv eller passiv, afhængig af håndfunktion 97

264 6.2 Bakker Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til håndtering og transport af produkter og varer Transporthjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Bakker Hvad indgår i ydelsen Bakke til enhåndsbrug med antiskridbelægning Bakke med stabiliserende underlag Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsatte fysiske funktioner At borgeren selv kan transportere varer og produkter Borgere med nedsat fysisk funktionsniveau Tildelingskriterier Bakke til enhåndsbrug med antiskridbelægning gives til borgere med én funktionsdygtig arm Bakke med stabiliserende underlag gives primært til kørestolsborgere med god funktion i arme Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Borgeren kan selvstændigt transportere varer og produkter 1 stk. bakke Hjælpemiddeldepotet Nej Gratis for borgeren Hjælpemidlet skal være rengjort 98

265 6.3 Emballageåbnere og tubenøgler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til håndtering og transport af produkter og varer Hjælpemidler til håndtering af emballage Lovhjemmel Serviceloven 112 Ydelsestype Emballageåbnere og tubenøgler Hvad indgår i ydelsen Dåseåbnere Lågåbnere Oplukkere Kartonåbnere Tubenøgler Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At kompensere for nedsat kraft af arme At borgeren selv kan åbne emballage Borgere med nedsat funktion af arme Borgere der grundet nedsat kraft i arme ikke kan klare sig med emballageåbnere, som findes i almindelig handel Borgeren kan selv åbne sin emballage 1 stk. af hver Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren 99

266 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende 95 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94261/15

267 Kvalitetsstandard for vedrørende Hjælperordning Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Lov om Social service (SL) 95 stk. 1, 2, 3, og 4 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 (SL) Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, svarende til 83 og 84 (SL). At yde kontant tilskud til borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for personlig hjælp, pleje og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet At borgeren selv kan udvælge og ansætte de personer, der skal udføre opgaver indenfor personlig pleje og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet. Selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet. Ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet Genoptræning Socialpædagogisk bistand Hjælp til praktiske ydelser indgår ikke i ordningen, hvis der bor personer i husstanden, der ud fra en konkret individuel vurdering, kan løse opgaverne. Efter 95 stk. 4 er det en betingelse for tilskuddet til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3 at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Borgere, der har: Behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet Begrænset behov for hjælp og ledsagelse uden for hjemmet Mindre omfattende behov for hjælp end ved 96 Efter 95 stk. 1-3 skal borgeren kunne fungere som arbejdsleder, men kan overdrage arbejdsgiveransvaret til nærtstående, en forening eller privat virksomhed. Efter 95 stk. 1 kan der udbetales tilskud til hjælpen, som borgeren selv antager, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed. Efter 95 stk. 2 kan der udbetales tilskud til hjælpen, som borgeren selv antager, ved behov for hjælp mere end 20 timer ugentligt. Særligt om 95 stk. 3: Hvis borgeren hverken kan fungere som Godkendt af Socialudvalget d. 1

268 Kvalitetsstandard for vedrørende Hjælperordning 95 arbejdsleder eller arbejdsgiver, kan kommunen i særlige tilfælde bestemme, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetale tilskud til nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Som nærtstående anses ægtefælle, samlever, søskende, voksne børn samt andre, der har et nært forhold til borgeren. 7. Ydelsens omfang? Ydelsen bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand ( 83, 84 SL). Hjælp efter 95 kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, - fx ledsageordning 97 (SL) og aktivitetstilbud 104 (SL). 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Hvis der er mindreårige børn i hjemmet ydes alene hjælp til konkrete nødvendige praktiske opgaver i forbindelse med pasning af barnet. Varetagelse af mindreårige børns tarv sker efter bestemmelserne i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. Efter 95 stk. 1-2 har borgeren ret til at vælge selv, hvem der skal ansættes. Efter 95 stk. 3 kan Vordingborg Kommune beslutte i særlige tilfælde at tilskud udbetales til nærtstående, som helt eller delvis passer den pågældende. Hvis borgeren ikke kan fungere som arbejdsgiver, kan borgeren indgå en aftale med en nærtstående, forening eller en privat virksomhed, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne. 9. Hvem leverer ydelsen? Vordingborg kommune udbetaler et kontant tilskud til borgeren. 10. Krav til udføreren? Vordingborg Kommune skal sikre, at borgeren modtager den hjælp, som er hensigten med hjælperordningen. 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er gratis for borgeren. Vordingborg Kommune afholder administrationsudgifter til forening eller privat virksomhed. Vordingborg Kommunen tilbyder lønadministration. Borgeren har egenbetaling på sæbe, hudplejemidler, Godkendt af Socialudvalget d. 2

269 Kvalitetsstandard for vedrørende Hjælperordning Hvad er kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? engangsvaskeklude, rengøringsmidler m.v. At borgere, der får hjælp efter denne ordning, modtager hjælpen i samme omfang og kvalitet, som hvis der havde været tale om 83 og 84 (SL). Afgørelse om bevilling af BPA-ordning - 95 træffes inden for 4 mdr. efter modtagelse af ansøgningen. Vordingborg Kommune fører tilsyn med ordningen. Borgeren har pligt til at oplyse ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Hvis Kommunen bliver bekendt med, at der er udbetalt tilskud, der ikke er anvendt til formålet jf. 95, kan kommunalbestyrelsen kræve midlerne tilbagebetalt. 14. Brugerundersøgelse? Ikke nærmere beskrevet. 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Efter 95 stk. 1-2 skal borgeren som udgangspunkt selv kunne administrere tilskuddet og fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver. Arbejdsgiveransvaret indebærer: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn Indberetning af skat Tegning af lovpligtige forsikringer Indbetaling til ferie, barselsfond og ATP Udarbejde APV (gennemgang af arbejdsstedet med henblik på arbejdspladsvurdering) Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger ud fra en APV Arbejdslederansvaret indebærer som udgangspunkt, at kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne dvs. at: varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne udarbejde jobbeskrivelse og stillingsannonce udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne afholde personalemøder afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Modtageren kan aftale, at kommunen udbetaler løn direkte til hjælperne, indberetter skat m.v.. Hjælper bliver ikke ansat i kommunen, men hos borgeren. Godkendt af Socialudvalget d. 3

270 Kvalitetsstandard for vedrørende Hjælperordning Hvilke klagemuligheder er der? Hvis du ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage. Din klage skal være modtaget indenfor almindelig kontortid senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du klager skriftligt, skal du sende din klage til Vordingborg Kommune, Afdeling for Psykiatri og Handicap, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Hvis du klager mundtligt, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap på tlf Du vil herefter blive kontaktet af en visitator, der vil hjælpe dig med at skrive klagen. Når din klage er modtaget, vil afgørelsen blive vurderet igen. Hvis kommunen giver dig helt eller delvist medhold, vil du få besked indenfor 4 uger. Hvis afgørelsen fastholdes vil din klage og sagens akter blive sendt til Ankestyrelsen indenfor 4 uger. Godkendt af Socialudvalget d. 4

271 Bilag: Kvalitetsstandard vedrørende 96 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94260/15

272 Kvalitetsstandard for vedrørende Brugerstyret personlig assistance (BPA) Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service (SL) 96 stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Sigtet med ordningen er, at borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, og med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelsesret, kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hjælp til almindelige daglige funktioner Pleje og praktisk bistand Ledsagelse Overvågning Mindre håndsrækninger 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? For borgere i arbejde ydes ikke hjælp til at varetage arbejdsfunktioner, der går ud over at dække pleje, overvågningsog ledsagerbehovet. Ordningen kan, som udgangspunkt, ikke bevilges i botilbud eller plejeboliger. Hovedrengøring eller større vedligeholdelsesopgaver i hjemmet er ikke omfattet af udmåling af hjælpen, men kan vurderes og evt. dækkes efter andre bestemmelser. 6. Hvem kan modtage ydelsen? Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance, der ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. 96 er rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig personlig og praktisk hjælp m.v. Godkendt af Socialudvalget d.

273 Kvalitetsstandard for vedrørende Brugerstyret personlig assistance (BPA) 96 Som udgangspunkt skal der være behov for hjælp i en stor del af døgnet og borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. ( 96 stk. 2) Vordingborg kommune har fravalgt at benytte 96 stk. 3.: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. 7. Ydelsens omfang? Udmåling af hjælpen skal foregå efter en nøje individuel og konkret behovsvurdering og med udgangspunkt i, hvad den pågældende selv kan klare. I vurderingen tages stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? 9. Udgangspunktet for hjælpen er, at den skal dække hele døgnet, men den pågældende kan også få udmålt et mindre antal timer, hvis denne ønsker det. Hjælperordning kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger f.eks. 83 (SL). Hvis der er mindreårige børn i hjemmet ydes alene hjælp til konkrete nødvendige praktiske opgaver i forbindelse med pasning af barnet. Varetagelse af mindreårige børns tarv sker efter bestemmelserne i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. Borgeren udvælger og ansætter, som arbejdsleder, selv sine hjælpere. 10. Hvem leverer ydelsen? Kommunen udbetaler kontant tilskud, efter en konkret og individuel behovsvurdering og udmåling af hjælpen. 11. Krav til udføreren? Som udgangspunkt bestemmer borgeren selv, hvem der skal ansættes. Borgeren skal fungere som arbejdsleder, hvilket indebærer, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og kunne fungere som daglig leder for hjælperne. Godkendt af Socialudvalget d.

274 Kvalitetsstandard for vedrørende Brugerstyret personlig assistance (BPA) 96 Kommunens tilsynspligt skal sikre, at borgeren modtager den hjælp, som er hensigten med ordningen. 12. Hvad koster ydelsen for borgeren? Gratis for borgeren. Ydelsen er uafhængig af indkomstgrundlag. Udmålingen af tilskud til borgerstyret personlig assistance sker efter gældende regler. Kommunen tilbyder lønadministration. 13. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 14. Hvordan følges op på ydelsen? Der tages stilling til alle anmodninger om hjælp. Afgørelse om bevilling af BPA-ordning - 96 træffes inden for 4 mdr. efter modtagelse af ansøgningen. Der foretages en løbende konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. 15. Brugerundersøgelse? Ikke nærmere beskrevet Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 16. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ifølge 96 er det en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at tilskudstager, er i stand til at fungere som arbejdsleder/arbejdsgiver. Arbejdslederansvaret indebærer: varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne udarbejde jobbeskrivelse og stillingsannonce udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne afholde personalemøder afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdsgiveransvaret indebærer: ansættelse og afskedigelse af hjælpere udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne udbetaling af løn indberetning af skat tegning af lovpligtige forsikringer indbetaling til ferie, barselsfond og ATP Godkendt af Socialudvalget d.

275 Kvalitetsstandard for vedrørende Brugerstyret personlig assistance (BPA) 96 gennemgang af arbejdsstedet med henblik på arbejdspladsvurdering (APV) og gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Ifølge regler for borgerstyret personlig assistance kan borgeren vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. I de tilfælde, hvor borgeren eller nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke er i stand til at varetage arbejdsgiveransvaret, kan kommunen kræve, at arbejdsgiveransvaret overdrages. 17. Hvilke klagemuligheder er der? Hvis du ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage. Din klage skal være modtaget indenfor almindelig kontortid senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du klager skriftligt, skal du sende din klage til Vordingborg Kommune, Afdeling for Psykiatri og Handicap, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Hvis du klager mundtligt, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap på tlf Du vil herefter blive kontaktet af en visitator, der vil hjælpe dig med at skrive klagen. Når din klage er modtaget, vil afgørelsen blive vurderet igen. Hvis kommunen giver dig helt eller delvist medhold, vil du få besked indenfor 4 uger. Hvis afgørelsen fastholdes vil din klage og sagens akter blive sendt til Ankestyrelsen indenfor 4 uger. Godkendt af Socialudvalget d.

276 Bilag: Kvalitetsstandarder vedrørende 97 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94257/15

277 Kvalitetsstandard for vedrørende Ledsagerordning Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social Service (SL) 97 Ledsagelse til borgere mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 3. Hvad er formålet med ydelsen? Individuel ledsagelse til konkrete social-/fritidsaktiviteter ud af hjemmet til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne At borgeren får mulighed for at deltage i selvvalgte social- /fritidsaktiviteter uden altid at skulle være afhængig af hjælp fra familie eller venner Ydelsen foregår ude af borgerens hjem 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Ledsagelsen kan blandt andet omfatte: Hjælp til kørestol ved besværlige passager Hjælp til at komme på toilettet Bilkørsel Ledsagelse i biografen Ledsagelse til sociale aktiviteter (fx gåture, biografbesøg og indkøb) 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Ledsagelsen supplerer de øvrige serviceydelser, men kan ikke erstatte dem. Den omfatter således for eksempel ikke praktisk hjælp i hjemmet eller personlig pleje ( 83 og 84 SL) Socialpædagogisk bistand, herunder vejledning, rådgivning eller mere omsorgsbetonede og intensive støtteforanstaltninger ( 85 SL) Ledsageren skal ikke fungere som støtte- og kontaktperson eller besøgsven Ikke selvvalgte aktiviteter (fx lægebesøg og lægeordineret fysioterapi) Der ydes ledsagelse til borgere mellem 18 og 67 år Borgere der er visiteret til ledsagelse inden de fylder 67 år, bevarer denne ret, efter at de fylder 67 år. Borgere der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eksempelvis kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, personer med udviklingshæmning m.fl.

278 Kvalitetsstandard for vedrørende Ledsagerordning 97 Borgere, der selv har kan give udtryk for ønske om ledsagelse til konkrete formål Øvrige muligheder og tilbud efter den sociale lovgivning skal være undersøgt og udtømt, f.eks. ydes der ikke Ledsagerordning til borgere, der modtager støtte efter Lov om Social Service 96 og 98 Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager 7. Ydelsens omfang? Borgeren kan modtage op til 15 timers ledsagelse om måneden Ud fra borgerens behov aftales det mellem borger og ledsager, hvornår ydelsen leveres Ledsagerordningen omfatter ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle, eller andet familiemedlem eller ven normalt vil yde som en del af ægteskabet, familierelationen eller venskabsforholdet. 97,stk. 6: Borgeren kan efter aftale med Vordingborg Kommune opspare timer indenfor en periode af seks måneder. Opsparede timer der ikke er brugt bortfalder efter seks måneder. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Du kan selv udpege en ledsager, som Vordingborg Kommune skal godkende. Vordingborg Kommune vil udpege en ledsager, hvis du ikke selv har udpeget en. Vordingborg Kommune har fravalgt at du kan få ledsager ydelserne udbetalt og selv ansætte din ledsager jf. SEL 97 stk Krav til udføreren? Ledsageren bør have handicapkendskab, samt kendskab til etik og praktiske færdigheder i at udøve hjælpen, som for eksempel løfteteknik. At ledsageren er i stand til at møde borgeren med respekt og medmenneskelighed Det er et krav, at ledsagerne er bekendt med Vordingborg Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen, og at ydelsen udføres i overensstemmelse med denne. Ledsageren skal have en ren straffeattest Ledsageren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort, hvis der er behov for bilkørsel i ledsagelsen

279 Kvalitetsstandard for vedrørende Ledsagerordning Hvad koster ydelsen for borgeren? Vordingborg Kommune aflønner ledsager. Borgeren afholder sine egne udgifter til befordring mv. Borgeren afholder endvidere ledsagerens befordringsudgifter under ledsagelsen, samt udgifter til biografbilletter, til spisning osv., hvis borgeren ønsker ledsagerens tilstedeværelse. Vordingborg Kommune har fravalgt at dække udgifterne til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning tl ledsagerordningen med et fast årligt beløb jf. SEL 97 stk. 2 og Hvad er kommunens kvalitetsmål? 12. Hvordan følges op på ydelsen? 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 14. Hvilke klagemuligheder er der? Der tages stilling til alle anmodninger om hjælp. Revurderes løbende. Leveringstidspunktet for ydelsen kan være hele døgnet. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage. Din klage skal være modtaget indenfor almindelig kontortid senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du klager skriftligt, skal du sende din klage til Vordingborg Kommune, Afdeling for Psykiatri og Handicap eller Afdeling for Pleje og Omsorg (afhængig af hvem du har modtaget afgørelsen fra), Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Hvis du klager mundtligt, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap eller Afdeling for Pleje og Omsorg på tlf Du vil herefter blive kontaktet af en visitator, der vil hjælpe dig med at skrive klagen. Når din klage er modtaget, vil afgørelsen blive vurderet igen. Hvis kommunen giver dig helt eller delvist medhold, vil du få besked indenfor 4 uger. Hvis afgørelsen fastholdes, vil din klage og sagens akter blive sendt til Ankestyrelsen indenfor 4 uger.

280 Bilag: Kvalitetsstandarder vedrørende 114 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94256/15

281 Kvalitetsstandard for vedrørende Handicapbil Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Lov om Social Service (SL) 114 Bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 At kompensere for væsentlig og varig nedsat funktionsevne At tilgodese et kørselsbehov for borgere, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som bevirker, at borgeren kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af egen bil Bil og ydelser i relation til bilen: Vejledende samtale Ergoterapeutisk funktionsvurdering Afprøvning af bil og særlig indretning Bil Særlig indretning Reparation af bevilget særlig indretning Tilskud til erhvervelse af kørekort Tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet. Tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager. Tilskud til betaling af køreundervisning af en person, som godkendes som chauffør for et barn eller en ung under 18 år, som opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Tilskud til på- og afmontering af skolepedaler, hvis køreundervisning skal finde sted i ansøgerens egen bil Fritagelse for afgifter Afdragsfrihed under udannelse Hvis borgeren lige så hensigtsmæssigt kan få dækket sit kørselsbehov på anden vis end ved egen bil, bevilger kommunen ikke støtte til bil. Det vurderes i den forbindelse, om kørselsbehovet kan dækkes på følgende måde: Ved at benytte offentlig transport. I den forbindelse, er det som udgangspunkt ikke afgørende, hvor langt borger har til offentlig transport, men derimod om borger kan benytte offentlig transport. Ved at benytte kommunens kørselsordninger Ved at benytte et el-køretøj 6. Hvem kan modtage ydelsen? Både børn og voksne. Forældre/plejeforældre eller værger kan søge om støtte til bil til deres barn med handicap. Godkendt af Socialudvalget den xxx Side 1/4

282 Kvalitetsstandard for vedrørende Handicapbil 114 Følgende kriterier skal være opfyldt: At der er varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne At der ikke indenfor en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold At der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne Samt mindst ét af følgende tre kriterier At der er et kørselsbehov til og fra arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og eventuelle families forsørgelse (erhvervsbil) At der er et kørselsbehov til og fra uddannelse, når uddannelsesforløbet sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder (uddannelsesbil) At borgeren har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil (trivselsbil) 7. Ydelsens omfang? Ud fra konkret individuel vurdering. 8. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Bevilling udfærdiges i henhold til tilbud fra bilforhandler/- bilopbygger, hvor afprøvningen har fundet sted. Borgeren har mulighed for at benytte en anden leverandør. Kommunen betaler i henhold til det billigste tilbud. 9. Hvem leverer ydelsen? Bilforhandler og/eller bilopbygger 10. Krav til udføreren? Vordingborg Kommune og bilforhandler og/eller bilopbygger finder frem til billigst egnet bil og eventuel særlig indretning, som opfylder det daglige kørselsbehov. 11. Hvad koster ydelsen for borgeren? Støtte til billigst, egnet bil. Lånet ydes som et rentefrit lån på kr., dog højst bilens købesum (beløbet reguleres én gang årligt). Halvdelen af lånet tilbagebetales med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel nedskrives med 1/72. Det betyder, at et billån er tilbagebetalt efter 6 år. Den del, borgeren selv skal betale, afhænger af indkomsten. Hvis den billigst, egnede bil er dyrere end kr., bliver der bevilget et afdragsfrit tillægslån. Lånet skal anvendes til fabriksny bil. Der kan dog ydes støtte til en bil, som borgeren eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Der kan også ydes støtte til en bil, som er under 2 år gammel regnet fra bilens første registrering. Kravet er, at bilen tidligere har Godkendt af Socialudvalget den xxx Side 2/4

283 Kvalitetsstandard for vedrørende Handicapbil 114 været bevilget som handicapbil. Borgeren skal selv betale drift af bil, herunder reparation kaskoforsikring, udligningsafgift ved dieselbil. Særlige indretninger i bilen, som borgeren er berettiget til, samt reparation heraf, skal borgeren ikke betale. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren inden 10 dage får svar på, at vi har modtaget ansøgningen og med oplysning om sagsbehandlingstiden At borgeren indkaldes til en vejledende samtale, hvor lovgivning og sagens gang i kommunen bliver gennemgået 13. Hvordan følges op på ydelsen? Borger har pligt til at oplyse, hvis der er ændringer der har betydning for bevillingen 14. Brugerundersøgelse? Ikke nærmere beskrevet 15. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hvis kommunen er i tvivl om, at en borger kan køre bil sikkerhedsmæssigt forsvarligt uden særlige indretninger, kan der anmodes om en vejledende helbredsmæssig køretest hos den motorsagkyndige med henblik på at få en vurdering af, om der skal være en påtegning i borgerens kørekort om særlige indretninger. Det kan være nødvendigt, at borgeren vurderes kognitivt. Hvis borgeren ikke selv skal være chauffør, skal der være dokumentation for tilstrækkelige chaufførmuligheder, som kan opfylde det daglige kørselsbehov En bil bevilges primært til den handicappedes kørselsbehov. Familiens størrelse og sammensætning kan ikke begrunde en større og dyrere bil. Her må familien selv finansiere en større og dyrere bil. Det forhold, at borgeren tidligere har modtaget støtte til køb af bil, kan ikke i sig selv begrunde fornyet støtte. Det indgår som et moment i helhedsvurderingen. Børn under 3 år bevilges som udgangspunkt ikke støtte. Et barn med handicap før denne alder er normalt ikke væsentligt vanskeligere at have med i offentlige transportmidler end andre børn på samme alder. Godkendt af Socialudvalget den xxx Side 3/4

284 Kvalitetsstandard for vedrørende Handicapbil 114 Der kan tidligst ydes støtte til bil 6 år efter registrering af en bil, hvor der er ydet støtte. Dog kan støtte ydes før de 6 år hvis: Det ved erklæring fra en synsvirksomhed kan dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig. Når bilen er totalskadet Når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne. 16. Hvilke klagemuligheder er der? Hvis du ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage. Din klage skal være modtaget indenfor almindelig kontortid senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du klager skriftligt, skal du sende din klage til Vordingborg Kommune, Afdeling for Psykiatri og Handicap, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Hvis du klager mundtligt, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap på tlf Du vil herefter blive kontaktet af en visitator, der vil hjælpe dig med at skrive klagen. Når din klage er modtaget, vil afgørelsen blive vurderet igen. Hvis kommunen giver dig helt eller delvist medhold, vil du få besked indenfor 4 uger. Hvis afgørelsen fastholdes, vil din klage og sagens akter blive sendt til Ankestyrelsen indenfor 4 uger. Godkendt af Socialudvalget den xxx Side 4/4

285 Bilag: Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94255/15

286 Serviceformation vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning, samt tilskud til handicapbil 3. Levering af produkter og varer 4. Tidsfrister 5. Behov for reparation 1. Indledning Denne serviceinformation beskriver de hjælpemidler og boligindretning, som Vordingborg Kommune kan tilbyde borgerne. Hertil kommer serviceinformation vedrørende tilskud til handicapbil. Serviceinformationen skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceydelser, der er udviklet indenfor ældre- og handicapområdet i Vordingborg Kommune. Serviceinformationen er retningsgivende for borgeren og for de forskellige leverandører, som leverer hjælpemidler og boligændringer. Formålet med serviceinformation er: At beskrive serviceniveauet for hjælpen, som Vordingborg Kommune tilbyder borgeren At give sagsbehandleren et arbejdsredskab, som kan sikre ensartede afgørelser ved ansøgning om hjælpemidler og boligindretning, samt afgørelse vedrørende tilskud til handicapbil At beskrive de eventuelle hjælpemidler der kan stilles til rådighed for borgeren jævnfør Vordingborg Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder på dette område 1.1 Hvem kan søge? Målgruppen for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones, at det ikke er funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion. Ved behandling af en ansøgning om et hjælpemiddel eller boligændring vurderes alle behandlingsmuligheder, som kan udsætte, minimere eller erstatte behovet for et hjælpemiddel. Øvrige samarbejdsparter kan inddrages i denne vurdering. Borgerens funktionsnedsættelse skal være af varig karakter. Heri ligger, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Hjælpemidler kompenserer for en manglende eller tabt funktionsevne. I afgørelsen indgår vurderingen af det enkelte hjælpemiddels kompensationsmuligheder overfor borgeren. Heri indgår en konkret vurdering af

287 borgerens samlede livssituation og individuelle behov i forhold til at kunne opretholde hverdagens aktiviteter og gøremål. Ved bevillingen tages højde for, at borgerens funktionsniveau ikke forværres ved forkert brug af hjælpemidlet eller ved et forkert bevilget hjælpemiddel. Det skal sikres, at borgeren ved brug af hjælpemidlet kan bevare sin selvstændige livsførelse, og derved kan forblive i stand til at klare dagligdagsfærdigheder. Udover større livskvalitet forhindres eller udsættes det, at yderligere hjælp bliver nødvendig. Det forebyggende sigte kan dog aldrig alene være en begrundelse for at bevilge et hjælpemiddel. Særligt for tilskud til handicapbil gælder (jvnf. bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013): Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil 1.2 Hvor kan du henvende dig? Sagsbehandlende ergoterapeuter fra Vordingborg kommunes visitationsenheder i Afdeling for Psykiatri og Handicap eller i Afdeling for Pleje og Omsorg kan bevilge alle genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil indenfor det fastlagte serviceniveau. Plejepersonale ansat i Vordingborg Kommune kan afhente genbrugshjælpemidler fra akutdepotet på det nærmeste liggende plejecenter, med bevilling efterfølgende af sagsbehandlende ergoterapeut. Kropsbårne hjælpemidler bevilges af sagsbehandlere i Afdeling for Psykiatri og Handicap eller i Afdeling for Pleje og Omsorg. Hjælpemidler som stomi, inkontinenshjælpemidler, samt nødkald og nøglebokse bevilges af sygeplejersker hos borgere kendt i hjemmeplejen. Ellers bevilges i Afdeling for Pleje og Omsorg. Der er én indgang til visitation af hjælpemidler i Vordingborg Kommune: Mail til eller Tlf kl på hverdage, ved opringning anvendes Tryk selv service, for at opnå personlig kontakt. 1.3 Hvad kan du søge om? Vordingborg Kommune yder støtte til hjælpemidler m.v. til borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når et hjælpemiddel: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller Er nødvendigt for at udøve et erhverv Formålet med bevilling er at medvirke til, at borgeren kan leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation, og så vidt muligt gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Udgangspunktet for bevillingen af et hjælpemiddel er helhedsvurderingen det vil sige en grundig afdækning af funktionsevne, fysisk, psykisk og socialt, ud fra den aktuelle situation. Beskrivelsen af ansøgers funktionsniveau er visitationsenhedens vurderingsgrundlag og dokumentation for at tildele et hjælpemiddel. Særligt for boligindretning gælder:

288 Boligindretning skal gøre boligen egnet som opholdssted for et længere tidsrum. Kan Vordingborg Kommune ikke indrette den nuværende bolig i tilstrækkelig grad, undersøges om et boligskift eventuelt er en mere hensigtsmæssig løsning og i bekræftende fald vil blive tilbuddet. Installation af el-drevne foranstaltninger bevilget som boligindretning eksempelvis automatiske døråbnere, trappelift og platformlift er almindeligvis bevilget til eje. Lovpligtige eftersyn og reparationer skal bestilles og betales af ejer. Særligt for tilskud til handicapbil gælder: Der kan søges om hjælp til køb af bil, tilskud til nødvendig indretning af bil, samt reparation af nødvendig indretning, tilskud til erhvervelse af kørekort, fritagelse for afgifter. Der kan også søges om afdragsfrihed under uddannelse. Tilskud til køb af bil ydes som et rentefrit lån på indtil kr (2015), dog højst bilens købesum. Beløbet reguleres en gang årligt. Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales. 1.4 Principper for bevilling. På hjælpemiddelområdet er de grundlæggende visitationskriterier begrundet i Lov om Social Service 112, 113 og 116 kan opsummeres som principper om varighed, væsentlighed, og bedst og billigst. Der bevilges bedst egnede og billigste hjælpemidler på baggrund af en samlet vurdering af behovet Visse småhjælpemidler kan købes i almindelig handel og købes af borgeren selv Udgifterne til hjælpemidler og boligindretning refunderes ikke, såfremt det er indkøbt af borgeren inden bevilling er givet. Ved bevilling af boligindretning, tages det med i vurderingen om boligen på længere sigt er egnet som bolig for borgeren. Ved bevilling af ændringer i boligen rekvireres og betales en håndværker valgt af Vordingborg kommune eller borgeren vælger selv og får betalt for omkostninger svarende til det den af kommunen valgte håndværker kunne udføre arbejdet til. Almindelig drift og vedligehold af det bevilgede hjælpemiddel påhviler borgeren, eks. rengøring, pumpning og smøring. Transporthjælpemidler, eks. kørestole, leveres med intakte dæk og slanger. Borger skal selv bestille og betale for den første årlige udskiftning af disse. Der henvises til f.eks. lokal cykelsmed. Vordingborg Kommune dækker udgifterne til nye dæk og slanger samt montering, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Inden bevilling af 2. årlige udskiftning skal Hjælpemiddeldepotet vurdere omfang af slitage og vurdere om det er berettiget at udskifte dæk og slanger. Samtidig vurderes om der er slitage på øvrige dele, der skal udbedres. Dokumentation af faktura kan kræves af Vordingborg Kommune. Frit valg af leverandør er en mulighed, der kan vælges, såfremt borgeren ønsker en anden leverandør end Vordingborg Kommune og Vordingborg Kommune ikke kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændigt identisk med det hjælpemiddel borgeren ønsker at anskaffe. Såfremt adgangen til Frit valg benyttes, vil Vordingborg Kommune yde støtte til hjælpemidlet med et beløb svarende til, hvad Vordingborg Kommune kunne have skaffet det bevilgede hjælpemiddel til. Såfremt hjælpemidlet har fået en generel forøget anvendelighed - også for andre - og leveres tilbage indenfor 4 år, refunderes egenbetaling på mere end 2.500,- kr. Kommunen yder ikke vejledning til valg af hjælpemidlet eller til tilpasning. Særligt vedrørende handicapbil:

289 Udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen, samt kaskoforsikret for den fulde værdi af bilen inklusiv den særlige indretning afholdes af borgeren. Der er pligt til at oplyse om ændringer i helbredstilstand og øvrige forhold, som kan have betydning for tildeling af bilen. Øvrige forhold kan for eksempel være flytning. 1.5 Hvad er forskellen på et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Når borgeren bevilges et hjælpemiddel kan det enten være et hjælpemiddel - som er fremstillet til at afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse/et handicap, eller et forbrugsgode. Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt, med den almindelige befolkning som målgruppe. Et forbrugsgode kan have en specifik funktion til at kompensere for en nedsat eller tabt funktionsevne, og kan dermed fungere som et hjælpemiddel. Bevilges et decideret hjælpemiddel er der ingen egenbetaling. Hjælpemidlet er et udlån fra Kommunen. Bevilges et forbrugsgode, skal borgeren selv betale halvdelen af prisen, og borgeren ejer selv hjælpemidlet. Hvis der er behov for særlige indretninger eller særlig kvalitet for at det fungerer som hjælpemiddel, betales dette af Kommunen. Såfremt forbrugsgodet går i stykker eller bliver slidt op, skal borgeren selv betale for reparationer og udskiftning. Evt. reparation og udskiftning af de særlige tilretninger sørger kommunen for. Endelig kan der være den begrænsning, at et forbrugsgode vurderes at være almindeligt bohave, idet det er blevet så udbredt, at det findes i ethvert hjem som måtte ønske det. I den situation kan forbrugsgodet ikke bevilges som hjælpemiddel. Det kan eksempelvis være almindelige stole, borde, telefon, tv, støvsuger, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Begrebet "sædvanligt indbo" ændrer sig i takt med den almindelige samfundsudvikling. En væsentlig regel i forbindelse med hjælpemidler er, at kommunen ikke kan bevilge et hjælpemiddel, borgeren selv har anskaffet Hjælpemidler og boligindretning i sommerhus Vordingborg kommunes borgere, har ret til at anvende bevilgede genbrugshjælpemidler også under rejser og ved midlertidigt ophold i f.eks. sommerhus. Som borger i Vordingborg kommune med bevilget hjælpemiddel og skal på et planlagt længere ferieophold, kontaktes Visitationsenheden. Er hjælpemidlet i eget hjem vil Vordingborg Kommune være behjælpelig med udlån af større hjælpemidler under ferieopholdet, mindre hjælpemidler medbringer borgeren selv til opholdet. Visitationsenheden skal kontaktes senest en uge før opholdet for at opgaven kan løses. Se kontaktoplysninger til højre på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Som borger i en anden kommune og på vej på et ferieophold i Vordingborg Kommune, skal bopælskommunen kontaktes vedrørende udlån af hjælpemidler. Hvis der under besøget opstår en akut forværring af borgers tilstand, så hjælper Vordingborg Kommune. Der ydes ikke hjælp til boligindretning i sommerhus, hvis det er borgerens anden bolig Hjælpemidler i samarbejde mellem Region Sjælland og Vordingborg Kommune Serviceloven giver ikke mulighed for at bevillige hjælpemidler ved en nedsat funktionsevne, der forventes bedret i forbindelse med træningsindsats. Dette er beskrevet i den kommunal/ regionale sundhedsaftale. Det vil typisk sige, hvis der i en begrænset periode er behov for genbrugshjælpemidler efter behandling på sygehus, skal sygehuset stille disse til rådighed. På nedenstående link kan hentes oplysninger vedrørende specifikke aftaler på hjælpemiddelområdet:

290 Midlertidige hjælpemidler fra sygehuse leveres efter aftale til borgerens bopæl eller til den rekvirerende behandlingsafdeling. Hjælpemidlet installeres i hjemmet. En lettere omrokering af inventar i forbindelse hermed kan være nødvendig. Borgeren afleverer selv de lånte hjælpemidler tilbage til sygehuset. Borgere der er indlagt og behandlet på privathospital efter aftale om frit sygehusvalg sidestilles med borgere, indlagt og behandlet på regionens egne hospitaler. Midlertidige hjælpemidler skal derfor lånes på et af de nærliggende regionale sygehuse, hvor der henvises til at tage kontakt til sygehusets ergoterapi. 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning. 2.1 Standardhjælpemidler der udleveres af Vordingborg Kommunes hjemmepleje Standardhjælpemidler der bevilges og udleveres af Vordingborg Kommunes hjemmepleje er: Urinkolbe Bækken Spilerdug Hælbeskytter Diverse sårplejehjælpemidler Specielt service til borgere på plejecenter (bestik, kopper og tallerkner) 2.2 Aftaler om reetablering. Lejebolig: Reetablering foretages ved alle store boligindretninger, med mindre andet er aftalt. Aftalen skal være skriftlig og skal indeholde beskrivelse af reetableringen. Aftalen skal indgås i forbindelse med bevillingen og skal fremgå af bevillingen. Andelsbolig: Andelsboligens vedtægter kan indeholde begrænsninger i forhold til andelshaverens ret til at foretage ændringer. Der kan således, ifølge andelsforeningens vedtægter være boligindretninger, som det ikke er muligt for kommunen at udføre. Det påhviler kommunen at reetablere en boligændring, hvis dette står i andelsforeningens vedtægter. Aftalen om boligindretning indgås mellem andelshaver og kommune. Andelshaver er forpligtet til selv at dokumentere i henhold til andelsforeningens vedtægter, at kommunen er forpligtet til at reetablere ved andelshaverens fraflytning. Aftale om reetablering skal indgås i forbindelse med bevillingen, være skriftlig og indeholde beskrivelse af reetableringen og skal fremgå af bevillingen. Ejerbolig: I ejerboliger foretages ikke reetablering, da loven ikke kræver det. Vordingborg Kommune foretager i almindelighed ikke ændringer på fællesarealer. 3. Levering af produkter og varer

291 Vordingborg Kommunes hjælpemiddeldepot leverer genbrugshjælpemidler og hjælpemidler til brug for plejepersonale eller andre hjælpere (APV hjælpemidler). Eksterne leverandører leverer bl.a. stomi- og inkontinensprodukter eller andre hjælpemidler efter aftale og jvnf. udbud. 4. Tidsfrister for sagsbehandling Tidsfrister for sagsbehandling af hjælpemiddelsager i Vordingborg Kommune Ansøgninger om hjælpemidler prioriteres i rækkefølgen: 1. Akut (behandles indenfor 1-2 hverdage) 2. Ukomplicerede sager om hjælpemiddel (uden behov for yderligere udredning) 3. Komplicerede sager (yderligere udredning, udtalelser, afprøvninger, eller konsulentbistand) Borgeren orienteres om tidsfrist for sagsbehandling, senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ansøgningen, hvis det ikke er vurderet, som en akut henvendelse. Såfremt det straks er muligt at fastlægge dato for borgerkontakt, da fremgår dette af kvitteringsbrevet. Ved ansøgning om Kvittering for modtagelse Borger kontaktes Afgørelse 1. Genbrugshjælpemidler 112 Ingen 1-2 hverdage 1-2 hverdage 2+3. Genbrugshjælpemidler 112 Inden 10 hverdage Inden 10 hverdage Inden 4 uger 2+3. Forbrugsgoder 113 Inden 10 hverdage Inden 10 hverdage Inden 4 uger 2+3. Boligændringer 116 Inden 10 hverdage Inden 10 hverdage Inden 2 mdr. Vedrørende eksempelvis bil og køretøjer kan forventes længere vurderings- og afprøvningsperiode. Ved behov for lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges. Borgeren informeres løbende pr. telefon. Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse, såfremt det ikke er nødvendigt at indhente udtalelse, yderligere lægeerklæringer eller foretage en række af afprøvninger/ iværksætte deltagelse af anden part. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel. Den gennemsnitlige ventetid på el-køretøj er eksempelvis mere end et halvt år. Det bemærkes at 112 hjælpemidler som stomi- og inkontinensprodukter, samt nødkald bevilges ved Afdeling for Pleje og Omsorg s tilknyttede distrikter af udpegede til opgaven. Det bemærkes, at såfremt borgeren ikke er berettiget til en bevilling fra Vordingborg Kommune, da rådgives så vidt det er muligt om muligheder for at leje eller købe det ønskede. 5. Behov for reparation Indenfor kommunens åbningstid Hvis et hjælpemiddel går i stykker skal henvendelse foregå på mail eller på telefon på hverdage mellem kl til Vordingborg Kommune på telefon Tryk 2 for hjælpemidler og tryk herefter 1 for reparation og afhentning. På hverdage uden for telefontiden er det muligt at ringe på tlf Her kan besked gives, denne videregives til rette vedkommende. Udenfor kommunens åbningstid

292 Ved behov for reparation af et livsvigtigt hjælpemiddel eller et hjælpemiddel, som er bevilget, for at dit helbred ikke skal forværres f.eks. et trykaflastende hjælpemiddel, er der mulighed for at lave en særlig aftale med hjemmeplejen om midlertidig hjælp, indtil hjælpemidlet kan blive repareret. Her kontaktes plejecentret i nærmeste distrikt direkte. Se kontaktoplysninger Midlertidig lån af hjælpemiddel Der findes et akutdepot på hver af Kommunens plejecentre, hvor det vil være muligt at låne bl.a. en manuel kørestol, en toiletstol og en trykaflastende madras indtil det er muligt at reparere det defekte hjælpemiddel. Telefonnumre til plejecentrene, se kontaktoplysninger

293 Bilag: Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning (1) Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94253/15

294 Kvalitetsstandarder : 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Hovedområde Hovedgruppe Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Fod-, hæl- og tåbeskyttere Fod- og/eller Hælbeskytter i skummateriale eller med luft Hvilket behov dækker ydelsen? Forebyggelse af tryksår Behandling af tryksår Formål Forebyggelse af tryksår Behandling af tryksår Modtager af ydelsen Borgere med nedsat kredsløb i ben Borgere som af andre årsager er i risiko for, eller har udviklet tryksår. Borgere som er meget sengeliggende og har behov for yderligere trykaflastning end hvad der kan opnås med en madras. Kørestolsborgere som er i risiko for at udvikle, eller har, tryksår som følge af kontakt mellem kørestol og fod. Tildelingskriterier Borgeren skal være i risiko for at udvikle tryksår eller have tryksår. Kvalitetsmål At forebygge opståen af tryksår At behandle tryksår Serviceniveau Individuel vurdering Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Sygeplejedepot Nej Ydelsen er gratis Sårsygeplejerske Hjælpemidlet skal være rent og intakt 1

295 1.2 Strømpepåtager Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til af- og påklædning Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Ydelsestype Strømpepåtagere Af- og påklædningskroge og pinde Hvad indgår i ydelsen Strømpepåtagere til enkelt strømper Strømpepåtagere til strømpebukser Påklædningspinde med metalkrog, klips eller gummibelægning Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At kompensere for nedsat evne til at nå fødderne og eller nedsat håndfunktion At gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen med påklædning Modtager af ydelsen - Borgere med nedsat evne til at varetage af- og påklædning - Tildelingskriterier - Borgeren kan ikke selv udføre nedre af- og påklædning Kvalitetsmål Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen med af- og påklædning Der gives ikke strømpepåtagere til støttestrømper, dette bevilges med støttestrømpen. Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Hjælpemidlet skal være rengjort Ved behov kan bevilges gribetang 2

296 1.3 Knappekroge Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til af- og påklædning Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Knappekroge Knappekrog med kuglegreb, almindeligt eller udbygget greb, samt til store og små knapper At kompenserer for nedsat håndfunktion At gøre borgeren selvhjulpen med at lukke knapper Borgere med nedsat håndfunktion Borgeren kan ikke selv lukke knapper At borgeren kompenseres for den nedsatte håndfunktion 1-2 stk. knappekrog efter behov Ikke relevant Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet afprøves inden bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort 3

297 1.4 Flytbare toiletstole Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Hjælpemidler til vask og bad Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Flytbare toilet-/badestole med og uden hjul Hvad indgår i ydelsen Toilet-/ badestol med hjul Toilet-/ badestol med hjul, med kipfunktion Toilet-/ badestol uden hjul Toilet-/ badestol med drivhjul Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren kan klare toiletbesøg og bad trods nedsat funktion Formål At borgeren kan klare toiletbesøg og bad selvstændigt eller med hjælper At lette arbejdet for plejepersonale Modtager af ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion og / eller nedsat styrke og bevægelighed Tildelingskriterier Der kan bevilges toilet-/ badestol til personer, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til personer der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet eller stå op og bade Toilet-/ badestole med kipfunktion bevilges, hvis borgeren har nedsat styrke og bevægelighed, og ikke kan sidde opret Toilet-/ badestole med kipfunktion bevilges ligeledes, hvis borgeren er svær at forflytte vha. lift over på en alm. toilet-/badestol Kvalitetsmål At borgeren kan komme på toilettet og i bad At sikre arbejdsmiljøet for plejepersonalet Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? 1 toilet-/badestol Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling At højdeindstille hjælpemidlet Hjælpemidlet skal være rengjort 4

298 Særlige forhold Afledte forhold Der foretages måltagning af borger, udredning af transfer og badeværelse, samt vurdering af plads- og adgangsforhold. Dette foregår i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesøg Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af løse tæpper og dørtrin Tilbehør Højdeindstillelige ben Højdeindstillelige og svingbare armlæn Sammenklappelige fodstøtter Spand/låg Mulighed for centralbremse og manuel- eller elkipfunktion/el-hejsfunktion Kropstøtter Nakkestøtte Skubbebøjle Intimudskæring Trykaflastning 5

299 1.5 Toiletforhøjer Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje. Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Toiletforhøjer Hvad indgår i ydelsen Toiletforhøjer fritstående med armlæn Toiletforhøjer løst monteret Toiletforhøjer fast monteret med og uden armlæn Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? At kompensere for nedsat evne til at rejse sig / sætte sig fra toilettet og nedsat balance At borgeren kan klare toiletbesøg med / uden hjælp Borgere med fysisk nedsat funktionsevne i forhold til at rejse og / eller sætte sig, samt holde balancen At borgeren har vanskeligheder ved at rejse og / eller sætte sig på toilettet og/eller holde balancen Borgeren kan rejse og / eller sætte sig på toilettet 1 toiletsæde pr. etage og maksimalt 2 i alt Hjælpemiddeldepotet Nej Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort, samt monteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt på toilettet Særlige forhold Der tages stilling til højden af toiletsædet Ved toiletforhøjer med armlæn, vurderes plads- og adgangsforhold. Dette foregår i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesøg Afledte forhold Ved pladsmangel til toiletforhøjer med armlæn, kan der i stedet opsættes greb Tilbehør Tryksårsforebyggende puder Polstring til toiletsædet 6

300 1.6 Toiletløfter Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Toiletløftere Hvad indgår i ydelsen Elektrisk toiletløfter Hydraulisk toiletløfter Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan benytte toilettet At borgeren kan udføre toiletbesøg selvhjulpent Borgere med nedsat kraft i ben, men som har gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren skal blive selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg, og behovet skal ikke kunne afhjælpes på anden måde Bevilges i særlige tilfælde hvor borgerens nedsatte funktioner udelukker brug af bade-/ toiletstol og toiletforhøjer Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan udføre toiletbesøg selvhjulpent 1 stk. toiletløfter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Montering og afprøvning Hjælpemidlet skal være rengjort Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør Der er behov for hjemmebesøg med henblik på måltagning af toilettet og omgivelser, herunder vurdering af de tekniske installationer Toiletløfteren skal tilsluttes el Tryksårsforebyggende puder og polstring til toiletsædet 7

301 1.7 Toiletarmstøtter til sæde Hovedområde Hjælpemidler Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Toiletarmstøtter (Supporter) Toiletarmstøtter, som indgår i toiletsæde/bræt. (Ingen forhøjelse af sæde) Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At borger kan udføre toiletbesøg på trods af nedsat kraft og balance At borgeren kan klare at rejse sig fra og sætte sig på toilettet selvstændigt Borgeren, der ikke kan rejse sig og sætte sig på toilet uden støtte Tildelingskriterier Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte sig på toilettet Borgeren skal kunne stemme fra med ARME i forbindelse med at rejse og sætte sig Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørs opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold Borgeren kan rejse sig og sætte sig på toilettet 1 toiletarmstøtte pr. etage og maksimalt 2 pr. hjem Ikke relevant Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort og monteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved toilettet Det vurderes i samarbejde med hjemmeplejen eller på hjemmebesøg om der er plads til montering af toiletarmstøtter Ved for lidt plads til toiletarmstøtter kan der i stedet opsættes greb 8

302 1.8 Bækken og urinkolbe Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til toiletbesøg Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Bækkener Urinkolber Hvad indgår i ydelsen Bækkener til montering i toiletstol, til brug i seng og til stående brug Urinkolber Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold At borgeren kan opsamle urin og afføring At borgeren kan skille sig af med urin og afføring uafhængigt af toilettet Borgere, som ikke selvstændigt kan benytte toilettet Borgeren kan ikke selvstændigt benytte toilettet At borgeren, dag og nat, føler sig tryg ved at bevæge sig rundt og opretholde ønskede aktiviteter 1 stk. bækken 1 stk. urinkolbe Ikke relevant Sygeplejedepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Ikke relevant Ikke relevant Tilbehør Bækken fås med og uden lås, spidsbækken og spand Urinkolber-holder der kan sættes på sengekanten 9

303 1.9 Badetaburet, badebræt og badesæde til kar Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til vask, bad og brusning Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Badetaburet, badebræt til kar og badesæde til kar Hvad indgår i ydelsen Badebænk / taburet Badebræt til kar Badekarsæde Badekarsæde, drejeligt Bruseklapsæde Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren kan opretholde personlig hygiejne, på trods af nedsat funktion Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan opretholde personlig hygiejne med eller uden personlig assistance Borgere med nedsat standfunktion og / eller nedsat bevægelighed Tildelingskriterier Borgere, der ikke kan stå op og udføre personlig hygiejne Borgere, der har svært ved at sætte sig og rejse sig fra badekaret Borgere, der har svært ved at gå op i og ud af badekaret Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan sidde ned og varetage personlig hygiejne 1 badetaburet 1 bruseklapsæde eller 1 badebræt / badekarsæde. Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Indstilling af højde på badetaburet Hjælpemidlet skal være rengjort Sikkerhedsmæssigt forsvarligt monteret 10

304 Særlige forhold Der er behov for opmåling af badekar, hvilket kan udføres i samarbejde med borger eller hjemmeplejen Skal borgeren tage bad udenfor badekaret, tjekkes om der er gulvafløb Gulvbelægning skal være egnet til overbrusning Gulvbelægning skal være skridsikker Afledte forhold Tilbehør Tilretning af omgivelserne: Opsætning af greb Borger skal evt. indkøbe skridsikker måtte Ryglæn til badetaburet 11

305 1.10 Højdeindstillelige badekar Hovedområde Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Hovedgruppe Badekar Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Højdejusterbart badekar Højdejusterbart badekar med eller uden bruseleje Hjælp til badning af svært fysisk og psykisk handicappede At sikre forældre og hjælpere det mest hensigtsmæssige arbejdsredskab ved badning af borgeren Svært fysisk og psykisk handicappede, fortrinsvis børn Tildelingskriterier Det er en betingelse, at der ikke kan benyttes bruseleje eller øvrige hjælpemidler til badning Alene ved behov for at forhindre fejlstillinger og for at få smertelindring, bevilges ikke badekar Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At forældre og hjælpere kan bade borgeren i eget hjem, uden at pådrage sig skader som følge af løft og håndtering af borgeren 1 stk. højdejusterbart badekar i hjemmet Der udlånes kun badekar til borgerens eget hjem Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra Hjælpemidler Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse Leverandøren leverer badekarret med bevilling Særlige forhold I lejebolig skal udlejer underrettes og indgå aftale om retablering I lejeboliger retablerer kommunen. Om muligt søges om fritagelse for retablering, og der laves et skriftlig dokument herom I ejerbolig retablerer borgeren Montering af badekarret foretages af håndværker efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden Afledte forhold Ikke relevant 12

306 Tilbehør Ikke relevant 13

307 1.11 Neglebørste, neglesaks, neglefil Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til håndpleje og fodpleje Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Neglebørste Neglesakse Neglefile Hvad indgår i ydelsen Neglebørste og neglefile med særlige tilpasninger Neglesakse med særlige tilpasninger Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At kompensere for nedsat eller manglende funktion i ARME At gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen med hånd/neglehygiejne Modtager af ydelsen - Borgere med helt eller delvis nedsat funktion i ARME - Tildelingskriterier Borgeren kan ikke klare hånd- og neglehygiejne Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Borgeren kan klippe, file og børste sine negle 1 stk. af hver de relevante hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Ydelsen bevilges ikke, hvis produkterne kan købes i almindelig handel 14

308 1.12 Hårskjold og andre hårvaskehjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler hårpleje Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Hårvaskeskjold Hårvaskeskjold til brug ved hårvask i seng eller stol At borgeren kan holde håret rent trods nedsat funktion eller uhensigtsmæssig indretning af boligen At borgeren kan få vasket hår selvom almindeligt bad er udelukket Modtager af ydelsen - Borgere, som ikke er i stand til at få brusebad - Tildelingskriterier Borgeren er sengeliggende og kan ikke få brusebad Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Afledte forhold Tilbehør At borgeren kan få vasket hår 1 stk. hårskjold eller anden relevant genbrugshjælpemiddel Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Sikring af opsamling af vand Ikke relevant 15

309 1.13 inkontinenshjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler inkontinens Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Inkontinenshjælpemidler Bleer, katetre, katetertilbehør, uridomer, nettrusser og underlag. Ydelsen bevilges af sygeplejerske At borgeren kan kompenseres for varig inkontinens At borgeren kan blive så uafhængig og selvhjulpen som mulig og give borgeren mulighed for, at opnå en værdig livsførelse på trods af inkontinens Modtager af ydelsen - Borgere med varig inkontinens - Tildelingskriterier Borgeren har kronisk inkontinens Borgeren er udredt af egen læge/ sygehus og behandlings- / træningsmæssige- og andre muligheder er udtømte Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Afledte forhold Tilbehør At borgeren gives mulighed for at opnå en værdig livsførelse på trods af inkontinens Konkret individuel vurdering Privat leverandør Nej, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende Ydelsen er gratis Ikke relevant Ikke relevant 16

310 1.14 Stomihjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler inkontinens Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Stomihjælpemidler Stomihjælpemidler til borgere, der har fået foretaget en colostomi, ileostomi eller urostomi At borgeren kan kompenseres for varige følger efter Stomioperation og rådgives, støttes og vejledes i brug af egnet produkt og i håndtering af stomi At borgeren kan blive så uafhængig og selvhjulpen som mulig og give borgeren mulighed for, at opnå en værdig livsførelse på trods af stomien Modtager af ydelsen - Borgere med varig stomi - Tildelingskriterier Borgeren har varig stomi. Ved midlertidig stomi skal sygehus afholde udgiften. Ydelsen bevilges af sygeplejerske Kvalitetsmål At borgeren gives mulighed for at opnå en værdig livsførelse på trods af stomi Serviceniveau Konkret individuel vurdering Leverandør af ydelsen Privat leverandør Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Afledte forhold Tilbehør Ja Ydelsen er gratis Ikke relevant Ikke relevant Særlige forhold 17

311 2. Mobilitet 2.1 Stokke Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemiddel Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Stokke Indstillelig sygestok med anatomisk håndtag At kompensere for nedsat gangfunktion og balance Formål At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs Modtager af ydelsen Borgere med varig nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren, der ikke kan bruge en almindelig stok, grundet håndlidelse. Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Borgeren bliver selvstændig ved gang Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs 1 stk. stok Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde Særlige forhold Pigsko skal borgeren selv købe 2.2 Albuestokke 18

312 Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemiddel Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Albuestokke Hvad indgår i ydelsen Albuestokke, enkeltindstillelig Albuestokke, dobbeltindstillelig Underarmsstokke Albuestokke med anatomisk håndtag Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion og balance At øge borgerens mobilitet, så borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs Borgere med varig nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Borgeren bliver selvstændig ved gang Borgeren kan ikke bruge en almindelig stok pga. håndlidelse Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs 1-2 stk. stokke Den nedsatte gangfunktion kan ikke afhjælpes med almindelig stok Hjælpemiddeldepotet Ja Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde Afledte forhold Ikke relevant Tilbehør Pigsko skal borgeren selv købe 19

313 2.3 Gangbuk Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Gangbukke Højdeindstillelig gangbuk At kompensere for nedsat gangfunktion At borgeren kan færdes indendørs og / eller udendørs Borgere med varig nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan færdes indendørs og / eller udendørs 1 stk. gangbuk pr. etage Afgrænsning Borgeren kan ikke benytte rollator Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Ja Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde Særlige forhold Afledte forhold Ekstra gangbuk kan bevilges, hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerne løse tæpper Tilbehør Kurv 20

314 2.4 Rollator Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Rollator Hvad indgår i ydelsen Rollator med 2 hjul Rollator med 4 hjul Énhåndsrollator Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs og / eller udendørs, og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgere med varig nedsat gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren er ikke i stand til at færdes inde og / eller udendørs uden risiko for fald Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte ved gang Ekstra rollator kan bevilges: Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind / ud af boligen I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde og udendørs, men hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en udendørs rampe Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes indendørs og / eller udendørs 1 stk. rollator til indendørs brug Evt. 1 stk. rollator til udendørs brug Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Hjælpemidlet skal være rengjort Indstilling af højde til den enkelte borger Demonstration og instruktion i produktets funktioner, 21

315 eventuelle sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af produktet til borgeren Hvor det er relevant udleveres medfølgende skriftlig instruktion Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Evt. opsætning af greb Montering af kiler ved dørtrin Tilbehør Bakke Stokkeholdere Underarmsstøtter Kurv 22

316 2.5 Gangvogne Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemiddel Ganghjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Gangstole Gangstole Cykler til at gå frem At kompensere for nedsat balance og gangfunktion Formål At borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og / eller udendørs, og dermed opretholde en aktiv tilværelse Modtager af ydelsen Borgere med varig svært nedsat gangfunktion og / eller balanceproblemer Tildelingskriterier Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs uden risiko for fald Borgeren kan ikke færdes sikkert med rollator eller gangbuk Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren kompenseres for den nedsatte balance og gangfunktion 1 gangstol eller cykel Hjælpemiddeldepotet Ja Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Indstilling af højde Hjælpemidlet skal være rengjort Afledte forhold Tilbehør Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Ikke relevant 23

317 2.6 Gangborde Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Gangborde (talerstole) Gangborde Gangstole Cykler til at gå frem At kompensere for nedsat gangfunktion og balance Formål At borgeren kan færdes selvstændigt indendørs At borgeren kan forflytte sig med eller uden personassistance Modtager af ydelsen Borgere med væsentligt behov for støtte af kropsvægten, og som kan aflaste sig ved brug af armene Tildelingskriterier At borgeren kan blive selvstændig ved gang At borgeren kan forflytte sig xx Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og forflytte sig med eller uden personassistance 1 stk. gangbord Afgrænsning Borgeren kan ikke anvende en almindelig rollator, rollator med underarmsstøtte eller gangbuk Gangbordet bevilges ikke som træningsredskab Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Gangbordet og gåbordet skal være rengjort og indstillet i rigtig højde Hjælpemidlet skal være rengjort Særlige forhold Afledte forhold Gangbordet er pladskrævende Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin 24

318 Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper 25

319 2.7 Trehjulede cykler Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Cykler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Trehjulede cykler Hvad indgår i ydelsen Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul Hånddrevne cykler Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion At øge borgerens mulighed for at færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en selvstændig aktiv tilværelse Modtager af ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion Borgere med nedsat gangfunktion, men med gode kræfter i arme og overkrop, kan bevilges en håndreven cykel Borgere med nedsat balance Tildelingskriterier Borgeren er grundet balanceproblemer og / eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel Der skal være et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande flere gange om ugen Der skal være behov for væsentlige aktiviteter / færden udenfor boligen, som borgeren uden cykel ville være afskåret fra at deltage i Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på trehjulet cykel. Der skal foretages afprøvning ved Visitationsenheden. Kvalitetsmål Serviceniveau Borgerens kan færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. cykel Afgrænsning Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, Handicapkørsel Der kan ikke bevilges trehjulet cykel, hvis formålet udelukkende er motion Leverandør af ydelsen Hjælpemiddeldepotet 26

320 Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Nej Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligehold Hjælpemidlet skal være rengjort Højdeindstilling af sadel og styr Dækkene skal være pumpet Særlige forhold Afledte forhold Såfremt påsætning af hjælpemotor er nødvendig, kan Vordingborg Kommune etablere el-stik. Tilbehør Vurderes individuelt 27

321 2.8 Knallerter Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Knallerter Lovhjemmel Servicelovens 113 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Knallerter Trehjulet knallert At kompensere for nedsat gangfunktion At borgeren kan færdes selvstændigt over længere afstande Borgere med særligt transportbehov over længere afstande Tildelingskriterier Borgeren skal have behov for transport over længere afstande og flere gange ugentligt Borgeren skal have et væsentligt behov for at færdes selvstændigt og fastholde aktiviteter udenfor hjemmet, f.eks. arbejde Borgeren skal være ude af stand til, eller have stort besvær med, at benytte offentlige transportmidler Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på trehjulet knallert. Der skal foretages afprøvning ved Visitationsenheden. Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges knallert, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Borgeren kan færdes selvstændigt over længere afstande 1 knallert Behovet for transport kan ikke dækkes hensigtsmæssigt på anden vis, eksempelvis af cykel, el-scooter, Handicap Kørsel eller egen bil Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Nej Ydelsen er gratis for borgeren Borger skal selv sørge for almindelig drift og 28

322 vedligeholdelse Særlige forhold Status fra egen læge kan indhentes med henblik på afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at borgeren bevilges en knallert Almindelig vedligeholdelse indgår ikke i ydelsen Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af knallert til værksted, hvis knallerten skal repareres. Et abonnement kan f.eks. tegnes gennem Invalideorganisationernes Borgerservice og Falck Afledte forhold Tilbehør Borgeren skal selv sørge for at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring og afholde udgiften til dette. Borgeren skal selv indkøbe styrthjelm 29

323 2.9 El-kørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen El-kørestole El-kørestole med joystick til kombineret inden- og udendørs brug At kompensere for stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan færdes selvstændigt i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse Borgere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion, og nedsat funktion i arme og overkrop Tildelingskriterier El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt, og bibeholde aktiviteter i og udenfor hjemmet dagligt Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde i trafikken. Der foretages afprøvning i borgerens hjem og eventuelt lokalmiljø El-kørestolen skal i væsentlig grad medvirke til at borgeren i større grad bliver selvhjulpen Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan færdes selvstændigt i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. el-kørestol På baggrund af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Dækker manuel kørestol borgerens behov, bevilges ikke el-kørestol Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i Visitationsenheden - Hjælpemidler Borger har ved særlige forhold indflydelse på valg af kørestol 30

324 Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligehold Leverandørens opgaver i forbindelse Stolen indstilles efter borgerens behov med bevilling Særlige forhold Der skal foretages afprøvning og individuel tilpasning ved bevilling af denne type kørestol Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis kørestolen skal repareres. Et abonnement kan f.eks. tegnes gennem Invalideorganisationernes Borgerservice og Falck Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: Montering af kiler ved dørtrin Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Montering af ramper indvendig og udvendig Ændring af dørbredde Tilbehør Vurderes individuelt 31

325 2.10 Manuel komfortkørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Kørestole Manuelle komfortkørestole At kompensere for ophævet gangfunktion, samt nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen At borgeren kan færdes i og / eller udenfor hjemmet, og deltage i dagligdagsaktiviteter Borgere med ophævet gangfunktion og nedsat stabilitet, styrke og bevægelighed i kroppen Tildelingskriterier Borgeren har behov for særlig komfort og kropsstøtte. og behov for korrektion af siddestillingen, samt ændring af siddestillingen i løbet af dagen og kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen, og har derfor behov for kipfunktioner og har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører, at kørestolen også benyttes som stol i løbet af dagen Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold Borgeren opnår god siddekomfort og kropsstøtte 1 komfortkørestol Behovet for ændring i siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af standard eller aktivkørestol, kombineret med egen hvilestol og seng Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse Kørestolen indstilles efter borgerens mål Tilretning af omgivelserne: Montering af ramper og kiler ved dørtrin indvendig og udvendig Fjernelse af dørtrin 32

326 Borger fjerner løse tæpper Tilbehør Vurderes individuelt 33

327 2.11 Manuel aktiv kørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Aktiv manuel kørestol Hvad indgår i ydelsen Aktiv manuel kørestol, herunder: Krydsrammestol Fastrammestol Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren har behov for kørestol med specielt lette køreegenskaber for, ved egen hjælp, at kunne betjene kørestolen, og blive selvhjulpen Borgeren skal have et højt aktivitetsniveau i og udenfor hjemmet Borgeren skal have en god kropsbalance og gode kræfter i hænder og arme Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. aktiv manuel kørestol Borgerens behov dækkes ikke med en manuel kørestol (standardkørestol fra depot) Hjælpemiddeldepotet Borger har ved særlige forhold indflydelse på valg af kørestol Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse Leverandørens opgaver i forbindelse Hjælpemidlet skal være rengjort med bevilling Særlige forhold Der skal foretages afprøvning og individuel tilpasning ved bevilling af denne type kørestol Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: 34

328 Montering af ramper og kiler indvendig og / eller udvendig Fjernelse af dørtrin Borger fjerner selv løse tæpper Ændring af adgangsforhold til bolig Tilbehør Vurderes individuelt 35

329 2.12 Manuel kørestol Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Manuelle kørestole Manuelle kørestole (standardkørestol) Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan færdes i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren har behov for en kørestol flere gange om ugen Borgeren har behov for en manuel kørestol til enten ved egen eller andres hjælp, at deltage i aktiviteter i eller udenfor hjemmet Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Tilbehør Borgeren kan færdes i og / eller udenfor hjemmet, og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. manuel kørestol Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af en rollator eller andre ganghjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse Indstille kørestolen efter borgerens mål Tilretning af omgivelserne: Montering af ramper og kiler ved dørtrin indvendig og udvendig Fjernelse af dørtrin Borger fjerner løse tæpper Vurderes individuelt 36

330 2.13 El-køretøj Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 113 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen El-scootere El-scooter At kompensere for stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion Tildelingskriterier Borgeren skal have et væsentligt kørselsbehov Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-scooteren på forsvarlig måde i trafikken El-scooteren skal være nødvendig for at færdes selvstændigt, og bibeholde væsentlige aktiviteter, samt udføre daglige gøremål udenfor hjemmet Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges knallert, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren bliver kompenseret for den stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion 1 stk. el-køretøj Afgrænsning Borgerens gangdistance kan hverken med eller uden hjælpemidler opfylde borgerens nødvendige daglige behov for at færdes til aktiviteter Kan kørselsbehov dækkes ved benyttelse af anden transport f.eks. handicapkørsel eller offentlig transport, bevilges el-scooter ikke Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hjælpemiddeldepotet Nej Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen tildeles efter Lov om Social Service 113 Tildeles el-scooter som udlån skal borgeren selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse 37

331 Særlige forhold Status fra egen læge kan indhentes med henblik på afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at borgeren bevilges en el-scooter. Det kan være nødvendigt, at borgeren vurderes kognitivt. Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af elscooter til værksted, hvis el-scooteren skal repareres. Et abonnement kan f.eks. tegnes gennem Invalideorganisationernes Borgerservice og Falck Afledte forhold Vordingborg Kommune kan etablere en stikkontakt Tilbehør Vurderes individuelt 38

332 2.14 Glidebræt Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Glidebrætter Faste glidebrætter til forflytning fra en plads til en anden At kompensere for nedsat ståfunktion At borgeren kan forflyttes med eller uden personassistance Borgere med nedsat standfunktion Tildelingskriterier Borgeren er kørestolsbruger Borgere, som grundet nedsat ståfunktion, ikke kan forflytte sig med eller uden personlig assistance Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Borgeren er i stand til at forflytte sig/blive forflyttet mellem to siddepladser 1 glidebræt Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Hvis borgeren har egen bil, gives ved behov et ekstra glidebræt 39

333 2.15 Drejeskiver Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Drejeskiver Drejeskive Drejetårn At kompensere for nedsat gangfunktion Formål At borgeren kan forflytte sig med personassistance At hjælperen aflastes i forflytningen Modtager af ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion Tildelingskriterier At borgeren kan forflytte sig med personassistance At borgeren har god balance Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Borgeren er i stand til at forflytte sig med personassistance 1 stk. drejeskive eller drejetårn Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Ved bevillingen skal man være særlig opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø for hjælperen 40

334 2.16 Rebstiger, sengebånd og fritstående galge Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Hvad indgår i ydelsen? Rebstige Sengebånd Fritstående galge Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed At borgeren med eller uden personassistance kan skifte stilling i sengen og /eller komme ind og ud af sengen Borgere med nedsat kraft og bevægelighed At borgeren med eller uden personassistance bliver i stand til at skifte stilling i sengen og / eller komme ind og ud af sengen med eller uden personassistance Borgeren kan skifte stilling i sengen og / eller komme ind og ud af sengen. 1 stk. rebstige 1 stk. sengebånd 1 stk. sengegalge Borgere med stærkt nedsatte armkræfter tilbydes anden løsning Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling At montere rebstige og sengebånd At placere fritstående sengegalge ved seng Afledte forhold Rebstigen og sengebånd skal kunne monteres Fritstående sengegalge skal kunne placeres under sengen. 41

335 2.17 Løftestropper Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Overflytningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Løftestropper Hvad indgår i ydelsen? Overflytningsbånd Benstrop Overflytningsbælter Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat balancekraft At borgeren kan forflyttes med personlig assistance Borgere med nedsat balancekraft Tildelingskriterier Borgere, som ikke selvstændigt kan forflytte sig Borgere skal have tilstrækkelig muskelkraft og balance nok til aktiv deltagelse i forflytningen xx Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Borgeren kan forflytte sig med personassistance 1 stk. overflytningsbånd 1 stk. overflytningsbælte xx Bevilges ikke som træningsredskab Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælperen skal på hensigtsmæssig måde kunne anvende hjælpemidlet i forflytningssituationen 42

336 2.18 Vendelagen og løfte- og vendepuder Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Vendehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Vendelagener Løfte- og vendepuder Hvad indgår i ydelsen? Glidestykker Glidepuder Glidelagen Glidemadras Vende- og flyttebrætter Vendelagen Vendelagen med el-motor. Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat evne til at flytte sig og / eller vende sig i sengen At kompensere for nedsat evne til at opnå hensigtsmæssig siddestilling Formål At borgeren, med eller uden personassistance, kan flytte sig og / eller vende sig i sengen. At borgeren kan bevare opret siddestilling i kørestol og / eller på almindelig stol At lette hjælperens arbejdsmiljø Modtager af ydelsen Borgere med nedsat evne til at flytte sig og / eller vende sig i sengen Borgere med nedsat evne til at opnå hensigtsmæssig siddestilling Tildelingskriterier Borgere med nedsat evne til at flytte sig og / eller vende sig i sengen Borgere som ikke kan opretholde siddestilling i kørestol eller på almindelig stol For vendelagen med el-motor: Borgere kan opnå en selvstændig vendefunktion uafhængig af hjælper Borgere med høj risiko for tryksår eller med mange smerter Det er ikke muligt for hjælperen på hensigtsmæssig måde at anvende øvrige vendehjælpemidler Kvalitetsmål Borgeren kan flytte sig og /eller vende sig Borgeren kan bevare opret siddestilling 43

337 Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold 1 stk. vendehjælpemiddel til seng 1 stk. vendehjælpemiddel til kørestol /stol Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælperen skal være instrueret i anvendelse af vendehjælpemidler af forflytningsvejleder eller anden relevant fagperson 44

338 2.19 Mobil personløfter med løftesejl Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Løftehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Mobile personløftere med løftesejl Hvad indgår i ydelsen? Personløfter Ståløfter Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet ståfunktion og/eller evne til at forflytte sig At borgeren kan forflyttes, og hjælperen kan arbejde med hensigtsmæssige arbejdsstillinger Borgere med nedsat eller ophævet ståfunktion og evne til at forflytte sig Tildelingskriterier Borgeren kan ikke selvstændig forflytte sig Stålift bevilges til borgere med en vis ståfunktion, som kan samarbejde om forflytningen Personløfter bevilges til borgere med ophævet ståfunktion, og / eller som ikke kan samarbejde om forflytningen Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Borgeren kan forflyttes Personløfter/ståløfter efter arbejdsmiljømæssig vurdering Der skal være tilstrækkelig plads i hjemmet til at kunne anvende løftehjælpemidlet jvf. gældende arbejdsmiljøregler Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Der skal foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn ved certificeret tekniker Brugsanvisning medfølger Ved bevilling af løftehjælpemidlet skal det sikres at det kan anvendes på hensigtsmæssig måde i forhold til de øvrige hjælpemidler i hjemmet 45

339 Afledte forhold Ommøblering samt evt. fjernelse af tæpper i borgerens hjem kan være nødvendigt og er borgerens ansvar Tilbehør Sejl Specialtilpassede sejl 46

340 2.20 Stationær personløfter Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Løftehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Stationære personløftere Personløfter, loft- eller vægmonteret At kompensere for ophævet stå- og gangfunktion, samt evne til at forflytte sig Formål At borgeren kan blive forflyttet At hjælperen aflastes i forbindelse med forflytningen Modtager af ydelsen Borgere med ophævet stå- og gangfunktion Tildelingskriterier Borgere, som ikke selvstændigt kan forflytte sig Forflytning med mobile personløfter eller stålift ikke kan foregå på hensigtsmæssig måde Borgere, som ikke kan samarbejde om forflytningen Kvalitetsmål At borgeren kompenseres for den ophævede stå- og gangfunktion Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold 1 personløfter i rummet, hvor forflytningerne foregår De fysiske rammer i borgerens hjem umuliggør anvendelsen af mobil personløfter, herunder skal fjernelse af møbler og tæpper mv. være afprøvet Privat leverandør eller hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Der skal foretages 1 årligt lovpligtigt serviceeftersyn ved leverandøren Leverandøren skal sørge for brugsanvisning, samt instruktion af hjælpere Hjælperens arbejdsforhold går forud for borgerens forflytningsbehov Afledte forhold Ommøblering i borgerens hjem kan være nødvendig, så personløfteren kan manøvreres på forsvarlig vis 47

341 d Tilbehør Sejl Specialtilpassede sejl 48

342 2.21 Løftesejl, sæde og båre Hovedområde Hovedgruppe Mobilitetshjælpemidler Løftehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Løftesejl, sæder og bårer Hvad indgår i ydelsen? Delt sejl Sejl med / uden hovedstøtte og delte / udelte benstøtter Løftevest Løftearme Løftebåre Løftesæde Sejl til stålifte Thoraxbælter Amputationssejl med / uden hovedstøtte Toiletsejl med / uden hovedstøtte Hemisejl Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat funktionsniveau i forbindelse med forflytning At borgeren kan blive hjulpet til forflytning, og hjælperen undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger Borgere med nedsat eller ophævet ståfunktion og evne til at forflytte sig Tildelingskriterier Borgeren kan ikke selvstændigt forflytte sig Den enkelte borgers funktionsniveau er afgørende for, hvilket sejl der bevilges Kvalitetsmål Borgeren kan forflytte sig med personassistance Serviceniveau 1 stk. sejl Særlige behov kan begrunde flere sejl Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Sejlet skal passe til personløfteren 49

343 3. Husholdning 3.1 Hjælpemidler til at skære, hakke og dele med Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hjælpemidler til at skære, hakke og dele med Hvad indgår i ydelsen Vinklet brødkniv Skærekasser Kødkniv Fikseringsskærebræt Rivejern til én-håndede Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren helt eller delvist kan tilberede sin mad trods nedsat funktionsevne At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavning Borgeren med nedsat funktion i arme og hænder Borgere, der grundet nedsat kraft i arme og hænder, ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel At borgeren helt eller delvist kan lave mad 1 stk. af hver Afgrænsning Der bevilges ikke flere redskaber med samme funktion Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 50

344 3.2 Hjælpemidler til at rense og skrælle med Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hjælpemidler til at rense og skrælle Hvad indgår i ydelsen Grøntsagsbørste med sugekop Kartoffelholder med pigge eller sugekop Kartoffelskræller med sugekop eller skruetvinge Kartoffelskræller på plade Løgholder Kartoffelskræller til bordkant Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren helt eller delvist kan tilberede sin mad trods nedsat funktionsevne At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavningen Borgere med nedsat funktion i arme Borgere der grundet nedsat kraft i arme ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavningen 1 stk. af hver Afgrænsning Der bevilges ikke flere redskaber med samme funktion Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 51

345 3.3 Hjælpemidler til at koge og stege med Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hjælpemidler til at koge og stege med Hvad indgår i ydelsen Vinklede paletknive og stegegafler Pande- og kasserolleholder Silåg Vinklet sigte Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren kan tilberede sin mad trods nedsat funktionsevne At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i madlavningen Borgere med nedsat funktion i arme og hænder Borgere, der grundet nedsat kraft i arme og hænder, ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren kan helt eller delvist selv lave mad 1 stk. af hver Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 52

346 3.4 Opvaskehjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Opvaskehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Opvaskebørster og flaskerensere Karkludsvridere Hvad indgår i ydelsen? Opvaskebørste med sugekopper Glas- og flaskerenser med sugekopper Karkludsvrider Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål At kompensere for nedsat fysisk funktionsniveau i arme/hænder At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i forbindelse med aktiviteter Borgere med nedsat fysisk funktionsniveau i arme Borgere der grundet nedsat kraft i arme/hænder ikke kan klare sig med gængse køkkenredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren kan udføre aktiviteter i køkkenet Serviceniveau 1 stk. opvaskebørste 1 stk. flaskerenser 1 stk. karkludsvrider Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 53

347 3.5 Spise- og drikkehjælpemidler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler i husholdningen Spise- og drikkehjælpemidler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Bestik og sugerør Krus, glas og kopper Tallerkener Tallerkenkanter Æggebæger Hvad indgår i ydelsen? Tungt, let, tykt, tyndt og vinklet bestik Sugerør med stopventil og sugerørsholder Krus med tudlåg og 2 hanke, rilleglas med tudlåg, specielle kopper Smørebræt med kanter Tallerken med sugekopper Tallerkenkanter Æggebæger på sugekopper Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen At kompensere for nedsat fysisk funktionsniveau i arme, hænder, hals, nakke og ryg Borgeren kompenseres for nedsat fysisk funktionsevne i forbindelse med at spise og drikke Borgeren med nedsat fysisk funktionsniveau i arme, hænder, hals, nakke og ryg Borgere der ikke kan klare sig med gængse spiseredskaber, som findes i almindelig handel Borgeren kan spise og drikke helt eller delvist ved egen hjælp 1 sæt bestik 1 krus/glas/kop 1 sugerør 1 smørebræt 1 tallerken 1 tallerkenkant 1 æggebæger Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borger selv anskaffe sig det. For borger på plejecenter udleveres hjælpemidlerne af plejecenteret Hjælpemiddeldepotet 54

348 Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Nej Ydelsen er gratis for borgeren 55

349 4. Indretning og tilpasning af boligen 4.1 Borde Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Borde Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Sengeborde Senge- / læsebord Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren, som er sengeliggende det meste af dagen kan spise og drikke ved et bord Som afsætningsbord for hjælpere Formål At borgeren kan spise og drikke ved et bord Som arbejdsredskab for hjælperen Modtager af ydelsen Borgere, som er sengeliggende det meste af dagen Borgere, som modtager personlig pleje i sengen Tildelingskriterier Borgeren skal spise og drikke i sengen Borgeren modtager personlig pleje i sengen Kvalitetsmål Borgeren kan spise og drikke i sengen Hjælperens arbejdsmiljø tilgodeses Serviceniveau Afgrænsning 1 stk. sengebord Sengebord uden skab Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 56

350 4.2 Belysning Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Belysningsarmaturer Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Læse- og arbejdsbelysning Belysning At kompensere for nedsat syn At borgeren kan udføre dagligdags gøremål og færdes sikkert i sin bolig trods nedsat syn. Svagsynede Indendørs belysning skal være nødvendigt for at kunne udføre aktiviteter og / eller kunne orientere sig i boligen Kvalitetsmål Serviceniveau At borgeren kan færdes sikkert i egen bolig og udføre aktiviteter i boligen, trods nedsat syn Der bevilges ud over standardbelysningen i boligen Afgrænsning Der indgår ikke standard belysning i ydelsen Det skal vurderes om der i forvejen er opsat tilstrækkelig normal belysning Der skal ansøges om tilladelse til opsætning af belysningen i lejerboliger og andelsboliger Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i Myndigheden og Synscentralen Nej Ydelsen er gratis Opsætning af belysning udføres af elektriker 57

351 4.3 Ståstol Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Siddemøbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Ståstole Hvad indgår i ydelsen? Ståstøttestol Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering Arbejdstol med køremotor og / eller motor til højderegulering Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsat gang- og standfunktion At borgeren bliver i stand til at udføre huslige aktiviteter i hjemmet Borgere, som grundet nedsat gang- og ståfunktion ikke kan udføre stående huslige aktiviteter Tildelingskriterier Borgeren har ikke ståfunktion i det tidsrum, det tager at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, som madlavning og opvask Borgeren er afhængig af en arbejdsstol, grundet nedsat gang- og ståfunktion Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan udføre huslige aktiviteter i hjemmet 1 stk. ståstøttestol eller arbejdsstol Afgrænsning Borgerens behov kan ikke afhjælpes med almindelig stol eller rollator Ståstøttestolen / arbejdsstolen må ikke kunne købes i almindelig handel. Det skal eksempelvis være nødvendigt med bremse eller rotationsbremse Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for køremotor og højderegulering, vurderes om der alternativt skal bevilges en el-kørestol Bevilges kun til privat brug og ikke til erhvervsmæssig brug Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 58

352 Særlige forhold Afledte forhold Nej Løse tæpper fjernes hvis nødvendigt Tilbehør Køremotor / joystick Højdereguleringsmotor Rotationsbremse Fodstøtter Fast sæde a 59

353 4.4 Hvilestol Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Siddemøbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Hvilestole og lænestol Hvilestole / lænestole med speciel tilpasning og specielle funktioner At kompensere for nedsat kraft i ben, arme og overkrop At borgeren opnår en acceptabel siddestilling, samt får mulighed for at kunne rejse og sætte sig ved egen hjælp Borgere med svære fysiske handicaps Tildelingskriterier Der skal være behov for en stol med en særlig udformning og særlig elektrisk funktion, som er nødvendigt grundet et svært fysisk handicap. Eksempelvis med katapultsæde Der kan bevilges hvilestole specielt indrettet med korrigerende og aflastende polstring, samt med specielle indstillingsmuligheder, som medfører at borgeren bliver selvhjulpen eller væsentligt aflastet i forhold til diagnose og smertebetingede lidelser (ALS, muskelsvind og sclerose) Kvalitetsmål Borgeren sidder acceptabelt Borgeren kan selvstændigt rejse fra og sætte sig på stol Serviceniveau 1 stk. hvilestol Afgrænsning En specialtilpasning af hvilestolen skal være nødvendig Hvilestolen må ikke kunne købes i almindelig handel (jvnf. SEL 113) Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Privat leverandør ifølge aftale med sagsbehandler fra Myndighed Nej Ydelsen er gratis Leverandør sørger for levering, afprøvning og instruktion i brug af hvilestol 60

354 Tilbehør Benskammel 61

355 4.5 Siddepude Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Siddemøbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Siddepuder Hvad indgår i ydelsen? Skumpude Luftpude Flolitepude Gelepude Arthrodesepude Skråpude Hvilket behov dækker ydelsen? At forebygge, medvirke til heling af, eller modvirke forværring af tryksår At korrigere siddestilling Formål At forebygge tryksår At medvirke til heling og modvirke dannelse eller forværring af allerede opstået tryksår At borgeren opnår en acceptabel siddestilling Modtager af ydelsen Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruet Kørestolsborgere med behov for at siddestillingen stabiliseres og korrigeres Tildelingskriterier At borgeren har tryksår eller er tryksårstruet At borgeren har behov for at siddestillingen stabiliseres og korrigeres Kvalitetsmål Borgeren undgår tryksår Borgerens tryksår heles Borgeren opnår en god siddestilling Serviceniveau 1 stk. pude pr. kørestol og / eller 1 stk. pude til hvilestol Afgrænsning Der bevilges ikke puder udelukkende med henblik på komfort Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Særlige forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Der tages mål af kørestolens sædebredde og dybde 62

356 Afledte forhold Højden på puden kan bevirke, at kørestolen skal tilpasses Tilbehør Inkontinensbetræk Ekstra betræk Pumpe Tilbehør til siddestillingskorrigering. Tilbehøret af afhænger pudens type 63

357 4.6 Plejeseng med el-funktion Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel 112 Arbejdsmiljøloven Ydelsestype Plejeseng med el-funktioner Hvad indgår i ydelsen? Seng med 3-delt liggeflade med en motor til højdedel og en motor til rygdel som standard Seng med 4-delt liggeflade med en motor til højdedel og en motor til rygdel som standard Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren kan modtage personlig pleje i sengen, og hjælperen sikres en god arbejdsstilling At borgerens vejrtrækning lettes ved nedsat lungefunktion At borgeren lejres hensigtsmæssigt ved kredsløbsforstyrrelser At borgeren selvstændigt kan komme ind og ud af sengen Formål At borgeren uden personstøtte kan komme ind og ud af sengen At borgeren kan modtage personlig pleje i sengen, og hjælperen sikres en god arbejdsstilling At borgerens vejrtrækning lettes ved nedsat lungefunktion At borgeren lejres hensigtsmæssigt ved kredsløbsforstyrrelser Modtager af ydelsen Borgere, som modtager personlig pleje i sengen med nedenstående problemstillinger Borgere, som har behov for at højderegulere sengen for selvstændigt at komme ind og ud af sengen Borgere med svær lungelidelse Borgere med kredsløbsforstyrrelser Tildelingskriterier Borgere, som modtager personlig pleje i sengen og har behov for højdeindstilling af seng Borgere, som er tryksårstruet og har behov for regulering af liggefladen, under forudsætning af at de modtager hjælp til personlig pleje Borgere, som ikke kan rejse sig fra en fast højde, og derfor har behov for højdeindstilling af seng, underforudsætning af at de modtager hjælp til personlig pleje 64

358 Borgere, som grundet nedsat lungefunktion, har behov for indstilling af ryg Kvalitetsmål Borgere kan modtage personlig hygiejne liggende Borgeren med eller uden personstøtte kan komme ind og ud af sengen Borgerens vejrtrækning og / eller kredsløbsforstyrrelser lettes Serviceniveau 1 plejeseng med el-funktion Afgrænsning Ansøges om sengen som et personligt hjælpemiddel, skal borgeren kunne håndtere fjernbetjening af el-funktionerne Forhøjerklodser og el-hovedgærde skal ikke kunne afhjælpe problemet Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Sengen samles og el-funktioner tilsluttes i hjemmet Nej Afledte forhold Der skal være mulighed for, at arbejdet omkring sengen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt jf. arbejdsmiljøloven Borgeren skal selv sørge for plads til el-sengen i hjemmet Tilbehør Ekstra motor til bendel eller knædel Standard skummadras Sengegalge Sengehest Overtræk til sengeheste Sengeforlængere Sengestøttegreb Madrasforlængere Centralbremse 65

359 4.7 Lejringspude Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Lejringspude Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Lejringspude i variable størrelser At borgeren stabiliseres i sin sidde- og / eller liggestilling Formål At støtte og aflaste borgerens sidde- og / eller liggestilling At fremme borgerens naturlige bevægemønstre Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Borgere, som grundet tonusændring ikke selv kan opretholde en optimal sidde- og / eller liggestilling Lejringspuder ydes til borgere, der ikke selv kan opretholde en optimal sidde- og / eller liggestilling Kvalitetsmål Borgeren med ændret tonus kan sidde og / eller ligge med nedsatte smerter Borgeren kompenseres for nedsat mobilitet Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Tilbehør Bevilges i samarbejde med hjemmeplejen Almindelige puder skal ikke kunne afhjælpe problemet Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet skal være rengjort Inkontinensbetræk 66

360 4.8 Madras Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Madrasser og madrasovertræk Hvad indgår i ydelsen Luftmadras Skummadras Luftmadrassystem Hvilket behov dækker ydelsen? At forebygge, medvirke til heling af, eller modvirke forværring af tryksår Formål At forebygge at borgeren udvikler tryksår At borgeren kan ophele tryksår Modtager af ydelsen Borgere med nedsat blodcirkulation, som er meget sengeliggende Borgere med tryksår, eller som er tryksårstruet Tildelingskriterier Borgeren har tryksår, eller er tryksårstruet Kvalitetsmål Borgeren undgår tryksår Borgerens tryksår heles Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold 1 stk. trykaflastende madras Der bevilges ikke madrasser udelukkende med henblik på komfort, eksempelvis grundet rygsmerter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Hjælpemidlet monteres Der kan være behov for forhøjede sengeheste, hvis sengen bliver for høj 67

361 4.9 Ryglæn Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Senge Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Løse indstillelige ryglæn Ryglæn, manuel eller elektrisk At kompensere for nedsat lunge- og / eller hjertefunktion At give borgeren mulighed for at sove, trods vejrtræknings- og / eller hjerteproblemer Borgere med nedsat lunge og / eller hjertefunktion Tildelingskriterier Borgeren har grundet nedsat lunge og / eller hjertefunktion behov for at ligge med hævet hovedgærde Borgeren skal selv kunne betjene ryglænet Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan sove i sengen 1 stk. ryglæn Afgrænsning Behovet kan ikke løses ved brug af ekstra puder Borgeren må ikke være tryksårstruet Borgerens seng skal være kompatibel med ryglænet. Borgeren anskaffer selv kompatibel seng eller madras Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Afledte forhold Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis At montere ryglænet Er borgeren tryksårstruet, tilbydes en plejeseng 68

362 4.10 Forhøjerklodser Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Hjælpemidler til højdeindstilling af møbler Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Forhøjerklodser og forhøjerben Hvad indgår i ydelsen Sengeklodser Stoleklodser Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør At kompensere for nedsat kraft i ben At borgeren bliver i stand til at rejse sig og sætte sig fra seng eller stol Borgere med nedsat kraft i ben Borgere, der ikke kan rejse sig og sætte sig ved lave højder Borgeren kan selvstændigt rejse sig og sætte sig på seng eller stol 1 sæt til stol 1 sæt til seng Forhøjerklodserne skal være kompatible med borgerens egen stol eller seng, og kan monteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis At montere forhøjerklodserne forsvarligt under stol og seng Grundet benenes udformning kan ikke alle stole og senge forhøjes med klodserne Slingredug kan være nødvendig til lettere og tyndbenede senge og stole Ikke relevant 69

363 4.11 Højdeindstillelige sokler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Hjælpemidler til højdeindstilling af møbler Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Højdeindstillelige sokler, konsoller og understel Indstillelige håndvaske At kompensere for ophævet kraft i ben At borgeren bliver i stand til så selvstændigt som muligt at udføre personlig hygiejne ved håndvasken Permanente kørestolsborgere Tildelingskriterier Borgeren anvender permanent både manuel- og elkørestol Højdeindstillelig håndvask bevilges, hvis den eksisterende håndvask ikke kan benyttes af husstanden i ændret højde Bevillingen afhænger af en vurdering af hvilken hjælp, borgeren modtager til den personlige pleje Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan udføre personlig hygiejne ved håndvasken 1 stk. højdeindstillelig håndvask Ikke relevant Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse Instruerer borgeren i anvendelse med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i lejeboliger skal boligselskabet underrettes ved opsætning. Der skal indgås aftale om retablering med beskrivelse af denne I lejeboliger retablerer kommunen. I ejerboliger retablerer borgeren Opsætning af håndvask udføres af VVS-installatør efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden 70

364 4.12 Gelænder / greb Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Støtteanordninger Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Gelændere og støttegreb til at gå langs med Gelænder og støttegreb udendørs og / eller indendørs At kompensere for nedsat kraft i ben og / eller dårlig balance At borgeren kan færdes forsvarligt på trapper og ved niveauforskelle Borgere med nedsat kraft i ben og / eller dårlig balance Tildelingskriterier Borgere, der ikke er i stand til at forcere trappe uden støtte af gelænder Borgere, som grundet funktionsnedsættelse i den ene side, er afhængig af gelænder i begge sider for at kunne komme både op og ned Kvalitetsmål At borgeren kan komme op og ned af trappen, og forcere niveauforskelle i og omkring boligen Serviceniveau Der ydes gelænder til 1 udgang Opsætning af gelænder indendørs afhænger af boligens indretning og borgerens individuelle behov Afgrænsning Gelænder til kælder bevilges kun, hvis borgeren har væsentlige opgaver at udføre i kælderen Ønsker borgeren et andet greb end standardgrebet, som kan opsættes forsvarligt, og som dækker borgerens behov, afholdes merudgiften af borgeren Ved opsætning af greb i boliger med specielle krav til boligindretning og fredede boliger, betaler borgeren merudgiften udover standardgreb Ved behov for gelænder i fællesarealer drøftes opgaven med boligselskab i forhold til ansvar Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis 71

365 Leverandørens opgaver i forbindelse Hjælpemidlet skal opsættes forsvarligt med bevilling Særlige forhold Opsætning af gelændere og støttegreb udføres af tømrer efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden Ved opsætning på fællesarealer i leje-, ejer- og andelsboliger søges tilladelse hos bestyrelsen Afledte forhold I ejerboliger foretages ikke retablering I lejerboliger foretages retablering af kommunen, hvis udlejer kræver det 72

366 4.13 Støttehåndtag Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Støtteanordninger Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Støttehåndtag Hvad indgår i ydelsen Håndgreb ved indgang til hus eller lejlighed Håndgreb i hus eller lejlighed Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat kraft og balance Formål At sikre at borgeren forsvarligt kan komme ind og ud af sin bolig At sikre at borgeren forsvarligt kan komme rundt i sin bolig At sikre at borgeren med eller uden hjælp kan klare dagligdags aktiviteter Modtager af ydelsen Borgere med nedsat kraft og / eller dårlig balance, som har brug for støtte, eksempelvis når ganghjælpemidlet slippes Tildelingskriterier Borgeren kan ikke klare mindre niveauforskelle uden støtte Borgeren færdes usikkert i eget hjem Borgeren står usikkert i forbindelse med dagligdags aktiviteter Borgeren står usikkert ved åbning og lukning af døre Borgere med behov for støtte til at trække sig op fra siddestilling Kvalitetsmål Borgeren kan forsvarligt komme ind og ud af sin bolig Borgeren kan forsvarligt komme rundt i sin bolig Borgeren kan med eller uden hjælp klare dagligdags aktiviteter Serviceniveau Afhænger af boligens indretning og borgerens individuelle behov. Afgrænsning Ønsker borgeren et andet greb end standardgrebet, som kan opsættes forsvarligt, og såfremt standardgrebet dækker borgerens behov, er det en merudgift afholdt af borgeren Ved opsætning af greb i boliger med specielle krav til boligindretning og fredede boliger, betaler 73

367 borgeren merudgiften udover standardgreb Opsættes kun ved 1 indgang til boligen Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren Leverandørens opgaver i forbindelse Hjælpemidlet skal opsættes forsvarligt med bevilling Særlige forhold Tildelingen af greb sker efter ergonomisk vurdering af sagsbehandler Opsætning af støttehåndtag udføres af tømrer/depotmedarbejder efter aftale med sagsbehandler fra Myndigheden Ved opsætning på fællesarealer i leje-, ejer- og andelsboliger søges tilladelse hos bestyrelsen I ejerboliger foretages ikke retablering I lejerboliger skal udlejer underrettes om opsætning og der skal laves aftale om omfang af retablering 74

368 .14 Armstøtter Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Armstøtter, væg- og / eller gulvmonteret Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Støttehåndtag Armstøtter monteret ved toilet på væg eller gulv, eller ved bruseplads At kompensere for nedsat kraft og balance Formål At borgeren med nedsat kraft og balance kan forflytte sig fra kørestol til toilet/bad ved egen hjælp At borgeren med nedsat kraft kan sætte sig og rejse sig fra toilettet Modtager af ydelsen Borgere, som ved hjælp af støttehåndtaget, kan forflytte sig fra kørestol til toilet/bad ved egen hjælp Borgere, som ved hjælp af støttehåndtaget, kan rejse sig og / eller sætte sig på toilettet/bad Tildelingskriterier Borgeren kan ikke forflytte sig fra kørestol til toilet Borgeren har svært ved rejse sig og / eller sætte sig på toilettet Borgeren har risiko for fald i forbindelse med at rejse sig og / eller sætte sig på toilettet Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren kan komme på toilettet eller i brusebad 2-4 på badeværelse Borgeren kan ikke klare sig med toiletsæde med fastmonterede armstøtter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold Opsætning af armstøtter udføres af håndværker eller depotmedarbejder efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden 75

369 Afledte forhold Det vurderes, om borgeren har behov for toiletforhøjer I ejerboliger foretages ikke retablering. I lejeboliger foretages retablering, hvis udlejer kræver det. Omfang af retablering aftales ved opsættelsen med udlejer Tilbehør Toiletrulleholder 76

370 4.15 Armatur Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning af boligen og andre lokaler Vand- og gasarmatur Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Specialarmaturer Hvad indgår i ydelsen Blandingsbatterier med køllegreb til køkken og bad Termostatblandingsbatteri med køllegreb til bad Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Særlige forhold At kompensere for nedsat funktion i arme og hænder At borgeren bliver i stand til selv at betjene vandhaner i køkken og bad Borgere med nedsat funktion i arme Borgeren kan ikke betjene almindelige vandhaner og armaturer ved egen hjælp, grundet nedsat kraft i arme At borgeren kan åbne og lukke for vandet selvstændigt Badeværelse og i køkken Borgerens behov kan ikke dækkes med forlængede greb Nuværende armatur skal være vedligeholdt Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i visitationsenheden Ønsker borgeren et andet specialarmatur end standardspecialarmaturet, er det en merudgift afholdt af borgeren, såfremt standardgrebet dækker borgerens behov Ydelsen er gratis Opsætning af specialarmatur udføres af VVS-installatør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Afledte forhold I ejerboliger foretages ikke retablering. I lejeboliger foretages retablering, hvis udlejer kræver det. Udlejer skal underrettes om 77

371 78 opsættelse og omfang af retablering aftales ved opsættelse

372 4.16 Vinduesåbner / lukker Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Døre-, vindues-, og gardinåbnere /-lukkere Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Vinduesåbnere / -lukkere Elektrisk vinduesåbner / -lukker At kompensere for nedsat kraft og balance, og / eller væsentlig nedsat lungefunktion At borgeren er i stand til at åbne vinduet ved egen hjælp Modtager af ydelsen Borgere med nedsat kraft og balance, og / eller væsentlig nedsat lungefunktion Tildelingskriterier Borgeren har et stort behov for frisk luft, men har grundet væsentlig luftvejslidelse og / eller nedsat kraft og balance, ikke kræfter til at åbne vinduet Der skal være tale om et dagligt behov I vurderingen medtages i hvor stor en del af hverdagen, der er personhjælp til rådighed Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan åbne vinduet 1 vinduesåbner / -lukker pr. relevante rum Afgrænsning Det er ikke tilstrækkeligt alene at lide af en luftvejslidelse for at få tildelt en vinduesåbner / - lukker Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene er behov for at åbne et vindue i forbindelse med madlavning eller badning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse Opmåling og montering med bevilling Særlige forhold I leje og andelsboliger skal boligselskabet eller 79

373 privat udlejer underrettes I lejerbolig retablerer kommunen (nedtagning, fylde huller ud og malearbejde). Aftale om retablering indgås ved opsættelse I ejerboliger retablerer borger Tilbehør Fjernbetjening medfølger 80

374 4.17 Døråbner / lukker Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Døre-, vindues- og gardinåbnere /-lukkere Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Døråbnere / lukkere Elektrisk døråbner på hoveddør eller havedør At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed At borgeren kan åbne og lukke døren til sin bolig ved egen hjælp Borgere med nedsat kraft, balance og bevægelighed Tildelingskriterier Der skal være tale om et dagligt behov Døråbneren skal være nødvendig for at borgeren kan komme ind og ud af boligen, samt at borgeren kan åbne for besøgende Det medtages i vurderingen i hvor stor en del af hverdagen, der er personhjælp til rådighed Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt, f.eks. med krog på døren eller kile under døren Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At borgeren selvstændigt kan åbne og lukke døren til sin bolig 1 stk. døråbner til borgers hoveddør 1 stk. døråbner til opgangsdør Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler hos visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Leverandørens opgaver i forbindelse Genbrug af lagervarer samt montering med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i fælles arealer skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Andelsbolig sidestilles med ejerbolig I lejerboliger retablerer kommunen. I ejerboliger retablerer borgeren 81

375 I lejeboliger skal udlejer underrettes og indgå aftale om retablering Tilbehør Fjernbetjening medfølger 82

376 4.18 Dørtrin Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Byggeelementer til boligtilpasning Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Dørtrin Fjernelse og udligning af dørtrin At borgeren kan færdes sikkert med ganghjælpemiddel eller i kørestol i sin bolig Formål At borgeren kan færdes sikkert med ganghjælpemiddel eller i kørestol i sin bolig At borgeren selv kan transportere ting rundt i boligen At mindske faldrisiko Modtager af ydelsen Borgere, som ikke sikkert kan komme over dørtrin med ganghjælpemiddel eller i kørestol Tildelingskriterier Borgere med betydelig risiko for fald ved passage af dørtrin med ganghjælpemidler Borgere, der færdes i kørestol indendørs Kvalitetsmål Borgeren kan færdes sikkert i egen bolig uden risiko for fald Borgeren kan selv transportere ting rundt i boligen Serviceniveau Dørtrin i nødvendige rum Afgrænsning Grundet regler for vådrum, udlignes dørtrinet til badeværelset ikke. Anden løsning etableres i henhold til boligens forhold Grundet træk udlignes dørtrinet ikke ved yderdøre. I stedet bevilges sliske eller rampe Har et rum flere indgange, fjernes kun dørtrin ved 1 indgang Hvis sliske eller rampe kan afhjælpe funktionsnedsættelsen, bevilges fjernelse af dørtrin ikke Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i visitationsenheden Nej 83

377 Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis Særlige forhold Det fjernede dørtrin opbevares ikke af Vordingborg Kommune, og ved retablering påsættes nye dørtrin I lejeboliger skal udlejer underrettes og indgå aftale om retablering Afledte forhold I lejerbolig foretages retablering, hvis udlejer kræver det I ejer retablerer borgeren Tilbehør Evt. børsteliste under dør 84

378 4.19 Elevator Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper Lovhjemmel 116 Ydelsestype Elevator Hvad indgår i ydelsen? Indendørs elevator Udendørs elevator Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for ophævet gangfunktion At gøre adgangsforhold til bolig tilgængelig Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan komme til og fra sin bolig, trods niveauforskelle Kørestolsborgere, som grundet niveauforskelle ikke kan komme ind eller ud af sin bolig Tildelingskriterier Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt. Herunder vurderes, om hjælpemidlet bevirker at borgeren bliver uafhængig af andres hjælp, hvorvidt boligen er egnet på længere sigt, og om behovet løses bedre ved flytning til anden bolig Elevatoren skal være nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdssted Elevatoren er nødvendig for at borgeren kan komme til og fra indgangspartiet i sin bolig Borgeren er grundet nedsat kraft og bevægelighed, ikke i stand til at forcere trapper Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse Borgerens adgangsforhold til hjemmet bliver tilgængelige 1 stk. til 1 ind / udgang Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med ramper, trappelift, trappetjener eller platformlift Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler for visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis, borger skal selv afholde udgift til lovpligtigt årligt serviceeftersyn Leverandøren foretager årligt lovpligtigt serviceeftersyn, der bestilles og betales af borger Opmåling, levering og montering 85

379 med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i fælles arealer skal der søges om tilladelse i boligselskaber eller hos privat udlejer. Brandmyndighederne ansøges om godkendelse ved opsætning i opgange. Godkendelsen indhentes hos Teknik & Miljø, Vordingborg Kommune Afledte forhold I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende havedør som hoveddør Der etableres sti til elevatoren, hvis den er placeret ved havedøren I lejeboliger og andelsboliger retablerer kommunen, med mindre andet er aftalt. I ejerboliger retablerer borgeren 86

380 4.20 Løfteplatforme Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig og andre lokaler Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper Lovhjemmel Servicelovens 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Løfteplatforme og kørestolsløftere Platformlift Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for ophævet gangfunktion At gøre adgangsforhold i boligen tilgængelig Formål Modtager af ydelsen At borgeren kan færdes i / eller ved boligen trods niveauforskelle Kørestolsborgere, som grundet niveauforskelle ikke kan komme ind og ud af boligen, eller til nødvendige rum i eget hjem Tildelingskriterier Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt. Herunder vurderes, om hjælpemidlet bevirker at borgeren bliver uafhængig af andres hjælp, hvorvidt boligen er egnet på længere sigt, og om behovet løses bedre ved flytning til anden bolig Platformliften skal være nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdssted Der skal være tale om udjævning af niveauforskelle til adgangsforhold eller til rum, der benyttes dagligt Platformliften er nødvendig, når borgeren er afhængig af at komme på flere etager Borgeren er grundet nedsat kraft og bevægelighed ikke i stand til at forcere trapper eller hældning Beskrivelse af påkrævede boligforhold for bevilling af platformlift ved figurer: Kvalitetsmål Serviceniveau Boligens adgangsforhold samt dagligt benyttede rum bliver tilgængelige for kørestolsborgeren 1 stk. til 1 udgang og til 1. sal Afgrænsning Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med løse eller fastmonterede ramper Behovet kan ikke dækkes af en trappetjener Leverandør af ydelsen Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden 87

381 Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Kvalitetssikring og opfølgning Nej Ydelsen er gratis for borgeren. Leverandøren foretager årligt lovpligtigt serviceeftersyn Leverandørens opgaver i forbindelse Opmåling, levering og montering med bevilling Særlige forhold Ved opsætning i fælles arealer skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Andelsbolig sidestilles med lejebolig Brandmyndighederne ansøges om godkendelse ved opsætning i opgange. Godkendelsen indhentes hos Teknik & Miljø, Vordingborg Kommune I lejerboliger retablerer kommunen. I ejerboliger retablerer borger Udlejer skal underrettes om opsætning og der skal indgås aftale om retablering inden opsætning Afledte forhold I visse tilfælde er det nødvendig at benytte havedør som hoveddør. Er denne i forskudt plan, etableres eventuelt altan Der kan etableres sti til udendørsplatformlift, hvis liften er placeret ved haveindgang 88

382 4.21 Trappetjener Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler Elevator, løfteplatform, trappelift, rampe Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Trappekører, hjælpermanøvreret Trappekører til manuel kørestol At kørestolsborgeren kan komme op og ned af trapper At borgeren kan blive hjulpet op og ned af trapper, siddende i kørestol Borgere af manuel kørestol Tildelingskriterier Der skal være tale om et behov for at komme ind og ud af egen bolig eller rundt i egen bolig flere gange ugentligt Trappekøreren bevilges kun, hvis borgeren har en nærtstående, pårørende eller hjælper i hjemmet, som på forsvarlig vis kan manøvrere trappekøreren Kvalitetsmål Serviceniveau Borgeren kan komme op og ned af trapper i manuel kørestol 1 stk. trappekører Afgrænsning Der udlånes kun trappekører til borgerens eget hjem. Det er ikke tilstrækkeligt, at behovet udelukkende er til stede ved besøg hos familie og venner Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler fra visitationsenheden Nej Ydelsen er gratis Kvalitetssikring og opfølgning Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Leverandør sørger for levering, afprøvning og instruktion i brug af trappekøreren Særlige forhold Afprøvning af trappekøreren sker i samarbejde med sagsbehandler fra visitationsenheden til brug for den endelige bevilling Trappekøreren er ikke anvendelig på alle 89

383 90 trappetyper

384 5. Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling 5.1 Bladvender Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Ikke-optiske læsehjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Bladvender Elektronisk bladvender At kompensere for stærkt nedsat kraft, smerter og bevægelighed i arme og nakke At borgeren ved egen hjælp kan læse bøger og / eller aviser Borgere med stærkt nedsat kraft, smerter og bevægelighed i arme og nakke Tildelingskriterier Borgeren skal kunne benytte bladvenderen selvstændigt Der skal være tale om et dagligt behov Borgeren skal blive selvhjulpen i forhold til læsning Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Borgeren kan selvstændigt læse bøger og / eller aviser 1 stk. bladvender Bladvenderen tildeles ikke til brug i institutioner med aktivitetscenter Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis Installering og instruktion i anvendelse 91

385 5.2 Bogstøtter og bogholdere Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Ikke-optiske læsehjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Bogstøtter og -holdere Læsestativ Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat kraft og smerter i arme og / eller nakke Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier At borgeren kan læse bøger og / eller aviser ved egen hjælp Borgere med nedsat kraft og smerter i arme og / eller nakke Borgere, som ikke kan holde en bog i længere tid af gangen grundet nedsat kraft og smerter. Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Borgeren kan læse bøger og / eller aviser 1 stk. læsestativ Ikke relevant Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis 92

386 5.3 Nødkald Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Alarmsystemer Lovhjemmel Servicelovens 112 Ydelsestype Nødkald Hvad indgår i ydelsen? Nødkald til to-vejs kommunikation, der er tilknyttet borgerens egen fastnettelefon I forbindelse med opsætning af nødkald opsættes nøgleboks Nedtagning af nødkald og evt. nøgleboks efter endt brug Hvilket behov dækker ydelsen? Formål At borgeren kan tilkalde akut hjælp At sikre hjælp til borgere der er i risiko for at komme i akut nød Modtager af ydelsen Borgere i eget hjem, som er i risiko for at komme i akut nød og ude af stand til at kalde hjælp på anden vis, eksempelvis fastnettelefon eller mobiltelefon. Tildelingskriterier Ydelsen bevilges til borgeren som grundet vedvarende invaliditet eller sygdom skal kunne tilkalde akut hjælp. Der skal være tale om følgende forhold: Borgeren har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har i tilknytning hertil risiko for at komme i akut nød på en sådan måde, at borgeren er ude af stand til at tilkalde hjælp på anden vis. Borgeren skal fysisk kunne betjene et nødkald Borgeren skal være i stand til at forstå at anvende nødkaldet i rette situationer (kun i nødsituation) Tilstedeværelse af anden person i husstanden vil indgå i den samlede vurdering Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning At borgeren får den relevante hjælp Visitation til nødkald inden for 1-2 hverdage efter ansøgningen er modtaget Opsætning Besvarelse af nødkaldet straks, besøg tilstræbes inden for 30 min. ud fra en faglig vurdering 1 stk. nødkald og 1 stk. nøgleboks Nødkald bevilges ikke: Hvis anden foranstaltning kan afhjælpe situationen Grundet ensomhed og behov for tryghed for borger 93

387 og familie Hvis borgeren kan anvende markedets handicapegnede (mobil)telefoner Borgeren selvstændigt kan rejse sig efter fald i hjemmet Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hjælpemiddeldepotet Nej Hvad koster ydelsen for modtageren? Det bevilgede nødkald er gratis for borgeren Borgeren skal selv betale: Oprettelse af analog telefonforbindelse Evt. opsætning af stikkontakt eller anskaffelse af forlængerledning 1 nøgle til indgangsdør til at lægge i nøgleboksen Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Leverandøren skal sikre: At nødkaldet er klargjort Opsætning af nødkald og nøgleboks At nødkaldet tilsluttes korrekt og afprøves Instruktion til borgeren i brugen af nødkaldet Nedtagning af nødkald og nøgleboks efter endt brug Særlige forhold Nødkaldet bevilges almindeligvis med sender til at have om halsen eller på håndleddet. Øvrige muligheder vurderes individuelt. Borgeren er ansvarlig for at telefonforbindelsen altid er ledig til nødkaldet (ADSL, duetsvar eller andet må ikke blokere og optage telefonforbindelsen) Afledte forhold Evt. Sikkerhedskæde skal fjernes på dør 94

388 5.4 Nøgleboks Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler og udstyr til forbedring af nærmiljø Nøgleboks Lovhjemmel 116 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Nøgleboks Nøgleboks At kompensere for borgerens nedsatte evne til at åbne hoveddøren. At borgeren kan modtage hjælp i eget hjem. Borgeren med nedsat fysisk, psykisk og kognitivt funktionsniveau. Der skal være tale om følgende forhold: Borgeren skal være visiteret til hjemmeplejeydelser og/eller sygeplejeydelser og borger, der grundet nedsat funktionsniveau, ikke er i stand til at åbne hoveddøren for hjælpen, eller er mere end 5 minutter om det og borger, der har en rask udearbejdende ægtefælle, som derfor ikke er til stede i hjemmet flere timer dagligt. og nødvendige hjælpemidler (rollator, stokke) og boligændringer (greb, udligning af dørtrin, høretekniske hjælpemidler) er afprøvet uden effekt Borger, der er godkendt til nødkald (se ydelsesbeskrivelse for nødkald) B At sikre at borger får den relevante hjælp. 1 stk. nøgleboks Nøgleboks bevilges ikke, hvor der udelukkende er tale om ensomhed og behov for tryghed Hjælpemiddeldepotet Nej Den bevilgede nøgleboks er gratis for borgeren, borger skal selv sørge for ekstra nøgler Leverandøren skal sikre, at nøgleboksen opsættes/afprøves/nedtages 95

389 Særlige forhold Hoveddør og låsesystem skal være vedligeholdt. Nøgleboksen opsættes i nærheden af hoveddøren Nødvendig belysning forventes. Det er en forudsætning, at der opsættes nøgleboks hos borgere, der ikke kan åbne for leverandøren til hjemmepleje. Borger skal sørge for 1 sæt afprøvede nøgler Afledte forhold Sikkerhedskæde på dørens inderside skal fjernes 96

390 16. Håndtering og transport af produkter og varer 6.1 Gribetang Hovedområde Hovedgruppe Håndtering og transport af produkter og varer Håndtering og transport af produkter og varer Lovhjemmel Serviceloven 112 Ydelsestype Hvad indgår i ydelsen? Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Gribetang Gribetang, aktiv eller passiv At borgeren kompenseres for nedsat eller manglende evne til at samle ting op At borgeren kan samle ting op fra f.eks. gulvet Borgere med nedsat eller manglende evne til at samle ting op Borgere, der ikke kan samle ting op fra f.eks. gulvet Borgeren kan samle ting op fra gulvet Serviceniveau 1 stk. gribetang Særlige behov kan begrunde bevilling af ekstra gribetang Leverandør af ydelsen Hjælpemiddeldepotet Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Nej Ydelsen er gratis for borgeren Særlige forhold Gribetangen kan tildeles i længderne 60, 70 og 80 cm Det vurderes, om gribetangen skal være aktiv eller passiv, afhængig af håndfunktion 97

391 6.2 Bakker Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til håndtering og transport af produkter og varer Transporthjælpemidler Lovhjemmel 112 Ydelsestype Bakker Hvad indgår i ydelsen Bakke til enhåndsbrug med antiskridbelægning Bakke med stabiliserende underlag Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen At kompensere for nedsatte fysiske funktioner At borgeren selv kan transportere varer og produkter Borgere med nedsat fysisk funktionsniveau Tildelingskriterier Bakke til enhåndsbrug med antiskridbelægning gives til borgere med én funktionsdygtig arm Bakke med stabiliserende underlag gives primært til kørestolsborgere med god funktion i arme Kvalitetsmål Serviceniveau Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver i forbindelse med bevilling Borgeren kan selvstændigt transportere varer og produkter 1 stk. bakke Hjælpemiddeldepotet Nej Gratis for borgeren Hjælpemidlet skal være rengjort 98

392 6.3 Emballageåbnere og tubenøgler Hovedområde Hovedgruppe Hjælpemidler til håndtering og transport af produkter og varer Hjælpemidler til håndtering af emballage Lovhjemmel Serviceloven 112 Ydelsestype Emballageåbnere og tubenøgler Hvad indgår i ydelsen Dåseåbnere Lågåbnere Oplukkere Kartonåbnere Tubenøgler Hvilket behov dækker ydelsen? Formål Modtager af ydelsen Tildelingskriterier Kvalitetsmål Serviceniveau Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? At kompensere for nedsat kraft af arme At borgeren selv kan åbne emballage Borgere med nedsat funktion af arme Borgere der grundet nedsat kraft i arme ikke kan klare sig med emballageåbnere, som findes i almindelig handel Borgeren kan selv åbne sin emballage 1 stk. af hver Kan hjælpemidlet købes i almindelig handel, skal borgeren selv købe det Hjælpemiddeldepotet Nej Ydelsen er gratis for borgeren 99

393 Bilag: leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94983/15

394 Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk hjælp Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg (Fysisk beliggenhed: Administrationsbygningen, Storegade 56, 4780 Stege) Leverandørens navn og adresse (udføreren): Ydelsens art: Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje Praktisk hjælp Lokalområde (hele kommunen eller et eller flere af de otte distrikter): Startdato:

395 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter Formål og omfang Overdragelse Underleverandører Opstart, ændringer og afmelding Visitation Tilmelding og opstart Ændringer i ydelserne Afmelding i forbindelse med leverandørskift Leverandørens garantier Civilt beredskab mv Samarbejde Samarbejdsorganisation Informationsmateriale Anvendelse af kommunens IT-systemer Leverandørens medarbejdere Fremtræden m.v Arbejdsmiljø Personalepolitik og socialt ansvar Arbejdsbetingede arbejdsredskaber Dokumentation Leverandørens rapportering Brugerundersøgelser Kontrol Revisorerklæring Vederlag Priser og betalingsbetingelser Sikkerhedsstillelse Forsikring Andre tilbud fra leverandøren til borgeren Gave- og låneforbud...12 Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 2

396 13.2 Tilkøbsydelser Forvaltningsmæssige bestemmelser Tavshedspligt og fortrolighed Videregivelse af oplysninger Videresendelse af klager Varetagelse af sagsoplysning og sagsforberedelse Ansvar for personhenførbare oplysninger Aktindsigt Rettigheder Misligholdelse Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser Force majeure Tvister, lovvalg og værneting Kontraktændringer Ikrafttrædelse og varighed Forhold ved ophør Udlevering af kommunens ejendom Bistand ved overflytning Fortsat varetagelse af de omfattede ydelser Underskrifter...19 Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Leverandørkrav vedr. personlig pleje og/eller praktisk bistand Bilag 2 Kvalitetsstandarder for personlig pleje og/eller praktisk bistand Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 3

397 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Vordingborg Kommune Ældresekretariatet Postboks 200 Valdemarsgade Vrodingborg i det følgende benævnt kommunen og i det følgende benævnt leverandøren. 2. Formål og omfang Denne kontrakt er indgået efter bestemmelserne om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp (godkendelsesordningen), jf. lov om social service 91 og 92 og socialministeriets vejledninger herom. Kontrakten er vedlagt en række bilag. Disse bilag udgør en integreret del af denne kontrakt, og bestemmelserne i kontrakten skal forstås i overensstemmelse med bilagene - og omvendt. ABService 2003, Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser, Økonomi- og Erhvervsministeriet, april 2003, gælder også for kontraktforholdet, medmindre andet fremgår af kontrakten med bilag. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 4

398 Leverandøren forpligter sig til at yde: Personlig pleje og praktisk bistand Personlig pleje Praktisk bistand I følgende distrikter xxxxx i overensstemmelse med bestemmelserne i denne kontrakt inklusive bilag. Bilagene er følgende: Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af personlig pleje/leverandørkrav til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Gældende kvalitetsstandard vedtaget af Vordingborg Kommune vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne/gældende kvalitetsstandard vedtaget af Vordingborg Kommune vedrørende praktisk hjælp til voksne og tilhørende serviceinformation 3. Overdragelse Leverandøren er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand. Overdragelse kan dog ske til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med leverandøren. Ved sådan overdragelse skal leverandøren fortsat hæfte som selvskyldner for kontraktens opfyldelse. 4. Underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers leverancer på samme måde, som hvis de pågældende leverancer var leveret af leverandøren selv. Hvis leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at anvende underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til Ældresekretariatet, inden underleverandører anvendes. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 5

399 5. Opstart, ændringer og afmelding 5.1 Visitation Kommunens visitation udmøntes i en skriftlig afgørelse, som indeholder oplysning om arten og omfanget af den tildelte hjælp, starttidspunktet for hjælpens tildeling og begrundelsen for afgørelsen om tildeling af hjælp. Afgørelsen beskriver de ydelser, leverandøren skal levere til borgeren, og afgørelsen er dermed også samtidig afregningsgrundlaget mellem kommunen og leverandøren. Kommunen foretager revisitation efter behov, dog minimum én gang årligt. 5.2 Tilmelding - opstart Leverandøren bliver kontaktet af Afdelingen for Pleje og omsorg, når en borger ønsker at modtage ydelser fra den pågældende leverandør. Ydelsen skal iværksættes umiddelbart efter, at leverandøren har modtaget afgørelsen om ydelsestildelingen, jf. nærmere leverandørkravene. Leverandøren skal kontakte borgeren inden starttidspunktet bl.a. med henblik på at indgå aftale om ydelsens iværksættelse og med henblik på at udarbejde en APV (ArbejdsPladsVurdering i hjemmet) inden opstart eller senest ved første besøg. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør. Besøg kan ikke aflyses af leverandøren, men kan flyttes efter aftale med borgeren. Jævnfør leverandørkrav. 5.3 Ændringer i ydelserne Kommunen er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer eller tilføjelser i kvalitetsstandarderne, leverandørkravene og områdeinddelinger. Kvalitetsstandarderne opdateres som hovedregel mindst én gang årligt. Kommunen er ligeledes berettiget til at foretage ændringer i kvalitetsstandarderne og leverandørkravene som følge af politiske beslutninger, ændret lovgivning mv. Sådanne ændringer kan derfor forekomme hyppigere. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 6

400 Kommunen orienterer leverandøren skriftligt om de gennemførte ændringer eller tilføjelser. De gennemførte ændringer udgør fra ikrafttrædelsen af disse en del af denne kontrakt. Leverandøren skal implementere og efterleve de gennemførte ændringer og tilføjelser med de tidsfrister, der fastsættes af kommunen. Det betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvis leverandøren ikke implementerer og/eller efterlever ændringerne og tilføjelserne indenfor de fastsatte tidsfrister. Ajourføring af informationsmateriale eller lignende materiale foretages løbende af leverandøren. Leverandøren er ved ændringer berettiget til at opsige kontrakten i overensstemmelse med reglerne herfor i nærværende kontrakt. 5.4 Afmelding i forbindelse med leverandørskift Leverandøren kan ikke opsige en aftale med en borger og leverandøren er forpligtet til at levere tildelte ydelser til borgeren, indtil denne skifter til en anden leverandør. Borgeren kan skifte til anden leverandør med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. I særlige tilfælde, f.eks. ved alvorlige uoverensstemmelser mellem leverandør og borger, kan kommunen dog godkende en borgers ønske om skift til en anden leverandør med kortere varsel. 6. Leverandørens garantier Leverandøren skal levere ydelserne i overensstemmelse med de i nærværende kontrakt med bilag fastsatte krav, branchens faglige niveau og god skik inden for ydelsesområdet. Leverandøren skal herunder overholde de gældende krav til faglige standarder, og overholde reglerne om arbejdsmiljø og eventuelle krav om bedriftssundhedstjeneste, samt den øvrige gældende lovgivning, kommunens instruktioner og politiske beslutninger samt alle øvrige myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse. Leverandøren skal sikre at alle ansatte har ansættelseskontrakt. Ligeledes påhviler det leverandøren at sikre, at enhver ansat har ren straffeattest i forhold til berigelse, trusler, vold og lignende, og at Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 7

401 eventuelle anmærkninger i øvrigt vedrørende den ansatte er vurderet af leverandøren i forhold til fortsættelsen af ansættelsesforholdet med den ansatte, og om leverandørens vurdering af den ansattes forhold er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes politik på området. Vordingborg Kommune informerer løbende og minimum en gang om året om væsentlige lovændringer og de heraf afledte procedurer og retningslinjer gældende for kommunal som private leverandører. Leverandøren er ansvarlig for, at der hele tiden stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed for kontraktens opfyldelse, herunder at leverandøren har et sådant beredskab, at leverancerne kan foregå uforstyrret af personalefravær i forbindelse med eksempelvis ferie, kursus, sygdom, personaleafgang mv. Leverandøren er forpligtet til at etablere de nødvendige rammer og procedurer til sikring af den kvalitet, hvormed leverandøren leverer sine ydelser. 7. Civilt beredskab mv. Leverandøren og de ansatte i virksomheden er inden for sit normale virksomhedsområde forpligtet til at deltage i det almindelige, civile beredskab til at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer m.v. efter kommunens nærmere bestemmelse, jf. beredskabslovens 28 og Samarbejde 8.1 Samarbejdsorganisation Parterne skal deltage i det samarbejde, som er beskrevet i leverandørkravene. Parterne skal i øvrigt medvirke i opfyldelsen af nærværende kontrakt på en loyal og rimelig måde, der er egnet til at fremme samarbejdet og en smidig varetagelse af de omfattede ydelser. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 8

402 8.2 Informationsmateriale Leverandøren skal udarbejde informationsmateriale om sine ydelser til de borgere i kommunen, som er visiteret til de pågældende ydelser i det omfattede geografiske område. Informationsmaterialet skal indeholde alle oplysninger af betydning for borgeres valg af leverandør. Informationsmaterialet skal godkendes af kommunen. Informationsmaterialet formidles af Visitationsenheden til borgeren i forbindelse med visitation. Informationsmaterialet skal afleveres til borgeren og opbevares hos denne. Leverandørens informationsmateriale skal være sagligt og objektivt, og informationsmaterialet må ikke indeholde anprisninger. Informationsmateriale og information om leverandørens virke skal præsenteres for borgeren med respekt af lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven). Informationsmaterialet og leverandørens præsentation heraf skal sætte borgeren i stand til at træffe sit valg af leverandør på et sagligt og veloplyst grundlag. Udgifterne til informationsmateriale afholdes af leverandøren. Leverandøren skal opdatere informationsmaterialet på baggrund af kommunens anvisninger Anvendelse af kommunens IT-systemer Leverandøren vil være forpligtet til at blive tilkoblet kommunens EOJ system. Kommunen stiller det nødvendige programmel vedrørende en webbaseret løsning til rådighed. Ved og under leverandørens tilkobling til EOJ systemet skal leverandøren stille en egnet pc med webadgang til rådighed. Alle leverandørens udgifter hertil, eventuelle udgifter til integration til leverandørens fagsystem samt alle øvrige udgifter til uddannelse og support mv. afholdes af leverandøren. 9. Leverandørens medarbejdere 9.1 Fremtræden m.v. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 9

403 Kravene til leverandørens ansatte, herunder krav til fremtræden, påklædning, legitimation m.v., fremgår af leverandørkravene. Særligt i forhold til påklædning bemærkes, at Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsbeklædning skal overholdes. Kravene til medarbejdernes uddannelse fremgår ligeledes af leverandørkravene. 9.2 Arbejdsmiljø Leverandørens ydelser skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, samt de krav, der er angivet i leverandørkravene. Navnlig skal leverandøren være opmærksom på krav til hygiejne, krav til brug af værnemidler samt krav til iagttagelse af de rette forholdsregler i forbindelse med løft og forflytning mm. 9.3 Personalepolitik og socialt ansvar Leverandøren skal synliggøre sin personalepolitik, jf. leverandørkravene. 10. Arbejdsbetingede arbejdsredskaber Hvis der er behov for arbejdsredskaber hos borgeren af hensyn til de ansattes arbejdsforhold, jf. arbejdsmiljøloven, stiller kommunen disse til rådighed jf. leverandørkravene. 11. Dokumentation 11.1 Leverandørens rapportering Kravene til rapportering, herunder tidsfrister, form, indhold og omfang samt specifikation af de oplysninger, der skal tilgå kommunen, fremgår af leverandørkravene. Navnlig skal leverandøren være Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 10

404 opmærksom på kravene til rapportering af ændringer i borgernes behov for hjælp i bilagene vedrørende leverandørkrav. Leverandøren skal levere de statistiske oplysninger, som kommunen finder nødvendige Brugerundersøgelser På kommunens begæring skal leverandøren medvirke i gennemførelsen af brugerundersøgelser/ undersøgelse af tilfredsheden med leverandørens opfyldelse af de af kontrakten omfattede ydelser. Brugerundersøgelser / undersøgelse af tilfredsheden med leverandørens opfyldelse af de ydelser, som skal leveres til borgerne, gennemføres af kommunen og/eller tredjemand for kommunens regning Leverandøren får ikke vederlag for sin medvirken ved brugerundersøgelserne Kontrol Vordingborg Kommune, Afdelingen for Pleje og omsorg foretager kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover kan Ældresekretariatet foretage stikprøvekontrol. Stikprøvekontrol foretages som minimum en gang årligt ved Vordingborg Kommunes uanmeldte tilsyn på Frit Valgs området. Ved tilsynet vurderer kommunen det sundhedsfaglige/ kompetencemæssige niveau, leverance, tilfredshed, afregning og egenkontrol m.v. Afdelingen for Pleje og omsorg har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder, ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. Afdelingen for Pleje og omsorg skal med kopi af besøgsrapporter mm, orienteres om arbejdstilsynets og lignende instansers kontrol Revisorerklæring Kommunen kan vederlagsfrit anmode leverandøren om at foranledige en årlig revisorerklæring udarbejdet af en statsautoriseret revisor udover den til årsregnskabet hørende. Såfremt kommunen ønsker revisorerklæringer udarbejdet oftere end ovenfor anført, sker dette for kommunens regning. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 11

405 Konstateres det på baggrund af revisorerklæringen, at leverandøren helt eller delvist ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til kontrakten, afholder leverandøren i alle tilfælde alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af revisorerklæringen, og kommunen er berettiget til at anvende de af kontrakten omfattede misligholdelsesbeføjelser mv. 12. Vederlag 12.1 Priser og betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne fremgår af leverandørkravene. Alternativt kan afregning ske på vilkår, der aftales mellem kommunen og leverandøren. Priserne for de af kontrakten omfattede ydelser fremgår af et særskilt bilag Sikkerhedsstillelse Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på kr i form af en anfordringsgaranti i et pengeinstitut. Garantien skal senest stilles ved underskrivelse af kontrakten. Garantien skal stilles uanset antallet af ydelser, der forventes leveret. Garantien tjener til sikkerhed for fyldestgørelse af alle krav, som kommunen har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Leverandøren kan ikke uden kommunens forudgående skriftlige samtykke ophæve anfordringsgarantien i kontraktperioden Forsikring Såfremt leverandøren, dennes ansatte eller underleverandører under udførelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 12

406 ting, er alene leverandøren eller eventuelt dennes ansatte ansvarlig herfor. Arbejdsgiveransvar for borgerens tab ved tyveri o. lign. er ligeledes kommunen uvedkommende. Rejser skadelidte krav mod kommunen, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af de nødvendige og lovpligtige forsikringer i hele kontraktens løbetid. Kommunen er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation herfor. 13. Andre tilbud fra leverandøren til borgeren 13.1 Gave- og låneforbud Leverandøren og dennes ansatte og underleverandører samt disses ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgerne, herunder lån, jf. endvidere leverandørkravene Tilkøbsydelser Leverandøren har mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser ud over de opgaver, der er beskrevet i leverandørkravene. Borgeren skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Aftaler om tilkøbsydelser skal indgås med respekt af lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven). Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og borgeren, er kommunen uvedkommende. 14. Forvaltningsmæssige bestemmelser 14.1 Tavshedspligt og fortrolighed Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 13

407 Kommunen er underlagt reglerne for tavshedspligt for personer ansat i offentlig tjeneste, herunder reglerne i straffelovens 152 og 152 a og retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3. Leverandøren, dennes ansatte og underleverandører påtager sig herved de samme regler for tavshedspligt, som gælder for kommunen og dennes ansatte. Leverandøren er særligt i relation til lov om behandling af personoplysninger pålagt en skærpet tavshedsforpligtelse for så vidt angår leverandørens, dennes ansatte og underleverandørers kendskab til personhenførbare data. Leverandøren er dog berettiget til at føre den til opfyldelse af nærværende kontrakt nødvendige dialog med sine underleverandører, såfremt disse skriftligt overfor leverandøren og kommunen påtager sig samme tavshedspligt, forinden eventuelle oplysninger er genstand for udlevering. Leverandøren og kommunen er i øvrigt gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forhold fortroligt, hvor dette i sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør, uanset ophørsårsag. Leverandøren kan medtage kommunen på en referenceliste, men må ikke derudover, uden kommunens forudgående skriftlige samtykke, bruge kommunens navn eller logo i markedsføringsøjemed Videregivelse af oplysninger Leverandøren skal på anmodning fra kommunen videregive enhver oplysning til kommunen, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af de af kontrakten omfattede opgaver for kommunen, herunder oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true opfyldelsen af nærværende kontrakt. Leverandøren skal desuden videregive de oplysninger til kommunen, som kommunen finder nødvendige, for at kommunen kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Leverandøren er forpligtet til omgående at underrette kommunen om Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 14

408 Alvorlige svigt, eksempelvis hvor borgerens grundlæggende behov ikke tilgodeses, eller hvor borgeren udsættes for fysiske eller psykiske overgreb. Væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for opgavens planmæssige udførelse, eksempelvis indlæggelse, afbestilling af aktiviteter, træning. Større uheld eller ulykker og dødsfald. Utilsigtede hændelser jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning. Leverandøren er ligeledes forpligtet til løbende og hurtigst muligt at holde kommunen orienteret om alle forhold af betydning for visitationen af borgeren. I øvrigt er kommunen og leverandøren i kontraktperioden forpligtet til gensidigt at orientere hinanden om alle forhold, der har relation til udførelsen af de af kontrakten omfattede opgaver Videresendelse af klager Leverandøren skal uden ugrundet ophold videresende klager over leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver til Afdelingen for pleje og omsorg, herunder leverandørens behandling af klagen, når afdelingen udbeder sig dette Varetagelse af sagsoplysning og sagsforberedelse Såfremt der efter aftale med kommunen varetages sagsoplysning eller anden sagsforberedelse til brug for kommunens afgørelse af forvaltningssager, skal leverandøren videregive enhver oplysning, som leverandøren i den forbindelse har indhentet eller modtaget, og som er af betydning for kommunens afgørelse af sagen. Såfremt leverandøren mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller på anden måde bliver bekendt med sådanne oplysninger, skal leverandøren gøre notat om indholdet af oplysningerne. Dette gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter Ansvar for personhenførbare oplysninger Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 15

409 Kommunen er dataansvarlig og leverandøren er databehandler, jf. lov om behandling af personoplysninger. Reglerne i 41, stk. 3 5, i lov om behandling af personoplysninger, gælder også for leverandøren. Leverandøren skal således træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, med efterfølgende opdateringer Aktindsigt Leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver er omfattet af reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. Begæringer om aktindsigt skal videregives til Afdelingen for Pleje og omsorg. Videregivelsen skal ske uden grundet ophold efter modtagelsen af hensyn til sikring af overholdelse af 10-dages fristen for kommunens besvarelse heraf. Leverandøren er forpligtet at stille de fornødne oplysninger til rådighed for kommunen i forbindelse med kommunens behandling af begæringen. Leverandøren er forpligtet til at notere mundtlige begæringer i overensstemmelse med reglerne om notatpligt. 15. Rettigheder Alt materiale, herunder oplysninger, data m.v., der er omfattet af nærværende kontrakt, tilhører kommunen. I tilfælde af kontraktophør, konkurs m.v. har kommunen krav på at få materialet udleveret i elektronisk form eller, hvor dette ikke er muligt, i papirform. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 16

410 Leverandøren har brugsret til materialet, så længe leverandøren udfører opgaver i forhold til denne kontrakt. Materialet må alene anvendes i forbindelse med opfyldelse af nærværende kontrakt. 16. Misligholdelse Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt inklusive bilag, og ikke inden 2 uger efter, at den anden part skriftligt har påtalt denne misligholdelse, har berigtiget forholdet, kan den anden part hæve kontrakten uden yderligere varsel. Kommunen er desuden berettiget til uden varsel at hæve kontrakten, såfremt leverandøren går konkurs, standser sine betalinger eller åbner forhandlinger om akkord. Det samme gælder, såfremt leverandøren ophører med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Derudover gælder det samme, hvis leverandøren handler groft illoyalt mod kommunen, herunder hvis leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser til løbende og hurtigst muligt at holde kommunen orienteret om alle forhold af betydning for visitationen af en borger. Det samme gælder i øvrigt, hvis leverandøren ikke har leveret ydelser i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og leverandørkrav, jf. bilagene Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af personlig pleje/praktisk hjælp, og denne misligholdelse må anses for væsentlig. I øvrigt gælder dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. Ved ophævelse af kontrakten skal den part, hvis misligholdelse er årsag til ophævelsen, erstatte modparten dennes dokumenterede og direkte tab. 17. Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige ansvarsregler, idet parterne dog ikke er ansvarlige for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandøren påtager sig produktansvaret i henhold til gældende dansk ret. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 17

411 18. Force majeure Hverken leverandøren eller kommunen skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som leverandøren ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. Såfremt force majeure indtræffer, påhviler det den berørte part straks at tage effektive skridt til med alle til rådighed stående midler at overvinde den pågældende forhindring eller formindske dens virkning. Den berørte part er desuden forpligtet til straks at give den anden part meddelelse herom. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt de aftalte opgaver ikke bliver løst i overensstemmelse med det fastlagte kvalitetsniveau i mere end 5 dage, og såfremt situationen derefter ikke kan forventes at blive reetableret inden for en frist på 5 dage. Så længe leverandøren er forhindret, har kommunen ret til at lade det force majeure ramte arbejde udføre af kommunen selv eller af andre. 19. Tvister, lovvalg og værneting Kontrakten er underlagt dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold. Retten i Nykøbing Falster er aftalt som værneting for alle tvister, der måtte udspringe af denne kontrakt. Parternes daglige samarbejde skal tage særligt sigte på at identificere og søge at løse uoverensstemmelser ved mindelig aftale på et så tidligt tidspunkt som muligt. Såfremt uenighed Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 18

412 omfatter andre af kommunens leverandører, skal også disse leverandører inddrages i relevante drøftelser, og nedenfor anførte procedure skal tillige omfatte sådanne leverandører. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, skal uoverensstemmelser på skriftlig begæring fra en part forelægges personer på direktionsniveau hos hver part. Senest 8 dage efter en sådan begæring er afgivet, skal direktionsrepræsentanterne afholde et møde og søge uoverensstemmelsen løst. 20. Kontraktændringer Denne kontrakt kan alene ændres med skriftlig accept fra bemyndigede for henholdsvis kommunen og leverandøren. Ændringer beskrives i tillæg til kontrakten, der nummereres fortløbende. 21. Ikrafttrædelse og varighed Nærværende kontrakt træder i kraft den XXXX Både kommunen og leverandøren kan opsige kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Begge parter er berettigede til at kræve genforhandling af kontrakten, såfremt dette er nødvendigt for at tilpasse kontrakten som følge af ændrede myndighedskrav. 22. Forhold ved ophør 22.1 Udlevering af kommunens ejendom Ved kontraktens ophør skal leverandøren tilbagelevere alt materiale, herunder alle oplysninger og data, der tilhører kommunen, jf. pkt. 13. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 19

413 22.2 Bistand ved overflytning Leverandøren er i forbindelse med kontraktens ophør, uanset ophørsgrund, forpligtet til vederlagsfrit at overdrage kommunen eller den udpegede tredjemand alt nødvendigt materiale, data og informationer, og at stille alle øvrige oplysninger, der er nødvendige, for at kommunen og/eller tredjemand kan overtage de af kontrakten omfattede opgaver, til rådighed for kommunen Fortsat varetagelse af de omfattede ydelser Ved kommunens ophævelse af kontrakten er leverandøren, uanset om leverandøren anerkender eller bestrider ophævelsen, indtil kommunens etablering af samarbejde med tredjemand eller hjemtagelse til kommunen, i en periode på op til 3 måneder efter ophørstidspunktet af nærværende kontrakt, forpligtet til at fortsætte varetagelsen af de af nærværende kontrakt omfattede opgaver for kommune mod kommunens fortsatte betaling af de aftalte vederlag. I forbindelse med kommunens ophævelse skal kommunen senest samtidig med ophævelsen meddele leverandøren, om nærværende kontrakt skal fortsætte udover ophævelsestidspunktet, samt, så vidt dette er muligt, i hvor lang en periode. De ovenanførte bestemmelser skal tillige finde anvendelse ved leverandørens ophævelse uanset årsagen hertil, dog forudsat at kommunen fortsat erlægger det aftalte vederlag. 23. Underskrifter Nærværende kontrakt er oprettet i 2 eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager en. Underskrift for leverandøren Dato : Dato : Underskrift for kommunen:. Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 20

414 Redigeret og godkendt i Kommunalbestyrelsen xxxxxxxx Side 21

415 Bilag: Leverandørkrav personlig pleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94977/15

416 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden

417 1 LOVGRUNDLAG PERSONALEFORHOLD PERSONALEPOLITIK ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSBETINGEDE HJÆLPEMIDLER SKADER/FORSIKRINGER KOMPETENCE ELEVUDDANNELSE Social- og sundhedsuddannelserne Sygeplejerskeuddannelsen ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE OG LEVERANDØROPLYSNINGER ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE LEVERANDØROPLYSNINGER INFORMATION BEREDSKAB UNDERLEVERANDØRER LEVERINGSBETINGELSER OPSTART OG OPHØR LEVERANDØRSKIFT ÆNDRINGER MV Akut, midlertidig og varig ændring Hospitalsindlæggelse Flytning af aftale Forsinkelse Forgæves gang SAMARBEJDE DOKUMENTATION EGENKONTROL TILSYN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER KLAGER BETALINGSBETINGELSER KONTRAKTFORHOLD...10

418 1 Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjemmehjælpen. Denne visitation sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp inden for rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Herunder at der sker en revisitation én gang årligt samt i tilfælde af ændringer i borgerens behov for hjælp. Desuden er kommunen forpligtet til at sikre, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er besluttet politisk. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra intentionerne om hjælp-til-selvhjælp. Målet med hjælpen er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller, hvis dette ikke er muligt at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. fremmes ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang deltager aktivt og har indflydelse på opgaveudførelsen. 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastslår, at private udførere er underlagt forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser, når de overdrages opgaver, der udføres med hjemmel i lov om social service. Leverandøren skal sikre, at også de ansatte, der kommer i berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. En række personlige plejeopgaver, der udføres efter Serviceloven, og hvor der samarbejdes med sundhedsfagligt eller lægeligt personale om patientforløb, er underlagt Sundhedsstyrelsens faglige vejledninger og krav eksempelvis om sundhedsfaglig dokumentation og om indberetning og læring af utilsigtede hændelser. Der stilles derfor krav til dokumentation, hvor der ydes væsentlig hjælp til personlig pleje. Der stilles bl.a. krav til udarbejdelse af pleje-/ handleplan hos borgere, hvor den samlede hjælp fra leverandør(er) udgør mere end 15 timer i gennemsnit pr. uge. Pleje-/ handleplan skal foreligge senest 4 uger efter opstart af hjælp. Er der flere leverandører udarbejder hver leverandør sin andel af pleje-/ handleplanen med refleksion og handling i forhold til eventuelle uoverensstemmelser. Der stilles ligeledes krav om indberetning af utilsigtede hændelser til Vordingborg Kommunes casemanager på området. 2 Personaleforhold 2.1 Personalepolitik Leverandøren skal synliggøre sin personalepolitik. 1

419 Desuden kræver kommunen, at: personalet er bekendt med Vordingborgs Kommunes politik på området og er i stand til at efterleve det personalet er velsoigneret samt bekendt med og overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen der er dansktalende personale til stede ved udførelse af opgaver i borgerens hjem. Konkret skal personalet kunne: - tale dansk så de ældre borgere kan forstå det - skrive dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt - læse dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt personalet skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende personalet har relevant erfaring fra ældreområdet eller har modtaget en passende introduktion til opgaverne, der forventes varetaget. Af hensyn til borgerens tryghed stilles krav om, at leverandøren i videst muligt omfang tilstræber, at opgaverne hos den enkelte borger udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere er de samme. Der påhviler de ansatte tavshedspligt, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. Leverandøren skal sikre, at de ansatte er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Der må desuden ikke gennemføres køb og salg mellem ansat og borger. Endvidere må de ansatte ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke. Og de ansatte må ikke henvende sig til andre leverandørers borgere før borgeren har ytret ønske til Visitationsenheden om, at borgeren ønsker at skifte til leverandøren, Visitationsenheden har meddelt leverandøren, hvornår skiftet kan finde sted og borgeren reelt har skiftet til leverandøren. 2.2 Arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hjælpemidler Vordingborgs Kommunes visitator vurderer i samarbejde med leverandøren i forbindelse med vurderingen og afgørelsen om borgerens behov for hjælp og under visitator/ leverandørs første besøg om borgerens hjem er en egnet arbejdsplads. Visitator revurderer hjemmets egnethed som arbejdsplads i forbindelse med en revisitation, hvis nødvendigt. Visitator vurderer, hvilke arbejdsbetingede hjælpemidler (eksklusiv personlige værnemidler), der eventuelt skal leveres. Vurderingen gennemføres ud fra gældende regler. Leverandøren er ansvarlig for at sikre, at personlig hjælp udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Leverandøren er endvidere forpligtet til løbende at følge op på hjemmets egnethed som arbejdsplads og handle derefter. I tilfælde af væsentlige ændringer af betydning skal leverandøren kontakte visitationen. 2

420 Såfremt leverandøren vurderer, at der er behov for hjælpemidler for at sikre leverandørens opfyldelse af de arbejdsmiljøretlige krav til arbejdsstedets indretning, må dette meddeles visitator. 2.3 Skader/forsikringer Såfremt leverandøren, dennes ansatte eller elever i praktik under udførelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren eller eventuelt dennes ansatte ansvarlig for sådanne skader. Leverandøren hæfter også for arbejdsskader på elever og praktikanter, så længe de er under leverandørens instruktionsbeføjelse. Leverandørens arbejdsskadeforsikring skal således omfatte denne persongruppe. Forsikringspolicen bedes vedlagt i kopi. Såfremt skadelidte rejser krav mod kommunen i anledning af skader af enhver art, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. 2.4 Kompetence Leverandøren er som udgangspunkt forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-til-selvhjælps princippet, hvorved borgeren aktivt inddrages i opgaveløsningen, ligesom den ansatte skal være i stand til at observere ændringer i almentilstanden og handle derefter. Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse dokumentere, at leverandøren er i besiddelse af den relevante faglige kompetence i forhold til det samlede opgavekompleks. Leverandører der ønsker at blive godkendt til at yde personlig hjælp skal sørge for, at de af leverandørens ansatte, der skal løse plejeopgaver, i nødvendigt omfang har en sundhedsfaglig uddannelse. Vordingborg Kommune forudsætter, at leverandører af personlig hjælp har sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden. Leverandøren skal sikre, at alle ansatte, der beskæftiges med plejeopgaver, har fået den nødvendige instruktion for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten. De ansatte skal bl.a. være bekendt med følgende regler og retningslinier og have fået dem gennemgået: Vordingborgs Kommunes politik på området Gældende regler om tavshedspligt Gældende regler om oplysnings- og tilbagemeldingspligt Referencelinier i forhold til akutte ændringer i borgerens tilstand, herunder ansvar og kompetence i forhold til nødkaldsassistance Undervisning i ergonomi Udførelse af personlig hygiejne hos borger Undervisning i medicingivning Vordingborgs Kommunes kvalitetsstandarder Gældende regler om notatpligt. 3

421 Gældende regler om indberetning af utilsigtede hændelser Derudover skal leverandøren have et overordnet kendskab til Vordingborgs Kommunes aktivitetsog rehabiliteringstilbud og træningscentre. Leverandøren skal samtidig have et overordnet kendskab til Vordingborg Kommunes akutindsats med det formål at hindre uhensigtsmæssig indlæggelse på sygehus. Kendskabet skal sikre, at leverandøren ved, hvilke muligheder borgeren har, samt hvordan disse iværksættes. Leverandøren er forpligtet til at observere og indberette ændringer i borgerens funktionsevne hurtigst muligt efter den observerede ændring. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgerens tilstand med betydning for den visiterede ramme. Indberetning skal ske til Visitationsenheden efter nærmere aftale om retningslinier herfor. 2.5 Elevuddannelse Leverandører af personlig pleje eller af både personlig pleje og praktisk hjælp skal uddanne elever til social- og sundhedsuddannelserne i et omfang, der svarer til leverandørernes andel af det samlede antal leveringer af ydelser af personlig og praktisk hjælp i kommunen Social- og sundhedsuddannelserne Der tilrettelægges praktikuddannelse med reference til: Lov nr. 561 af 6. juni 2007 om ændring af lov om erhvervsuddannelserne med tilhørende bekendtgørelser. Uddannelsesordninger for henholdsvis social- og sundhedselevuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Vordingborg Kommune samarbejder med SOSU Sjælland, Næstvedafdelingen og SOSU Nykøbing. Praktikuddannelsessteder skal godkendes efter gældende kriterier, der fås ved henvendelse til Vordingborg Kommunes uddannelseskoordinator i Afdelingen for Pleje og Omsorg. Krav til elevernes læring i praktik 2 er gældende Sygeplejerskeuddannelsen Der tilrettelægges klinisk uddannelse med reference til: Lov om mellemlange videregående uddannelser (lov nr. 481 af 31/05/2000), og lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersonale mv., med tilhørende bekendtgørelser. Gældende studieordning, der fås ved henvendelse til Vordingborg Kommunes uddannelseskoordinator i Afdelingen for Pleje og omsorg. De kliniske uddannelsessteder skal godkendes efter gældende kriteriet, der fås ved henvendelse til Vordingborg Kommunes uddannelseskoordinator i Afdelingen for Pleje og omsorg. 4

422 Vordingborgs Kommune vil ikke udelukke leverandører, såfremt de ikke er godkendt som praktikplads, men kræve, at den pågældende leverandør tilstræber at opnå godkendelse som praktikplads indenfor et år. Sker dette ikke, vil kommunen kunne betragte kontrakten som misligholdt. 3 Økonomisk sikkerhedsstillelse og leverandøroplysninger 3.1 Økonomisk sikkerhedsstillelse Leverandører af personlig hjælp skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på kr pr. område uanset antallet af ydelser i form af en anfordringsgaranti i et pengeinstitut. 3.2 Leverandøroplysninger Dokumentation for økonomiske forhold: Oplysninger om leverandørens økonomiske og tekniske formåen - En erklæring om virksomhedens samlede omsætning og dens omsætning i forbindelse med de opgaver, som tilbuddet omhandler. - Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt relevante autorisationer hos virksomheden og de af dens ansatte, der indgår i opgaveløsningen. - Oplysninger om virksomhedens kapacitet til at løse opgaverne. - En liste over de betydeligste opgaver gennem de seneste 3 år af den art, som tilbuddet vedrører, samt referencelister for de pågældende opgaver. - En beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden har truffet til sikring af kvaliteten. Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, 1, stk.3) Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke personligt eller via ansatte har eller afventer resultat af udestående med det danske retssystem Kopi af virksomhedens seneste årsregnskab, herunder opgørelse over aktiver og passiver (balancen) 4 Information I forbindelse med at visitator aflægger besøg i en borgers hjem og vurderer, at borgeren er berettiget til ydelser, gives borgeren en mundtlig, objektiv information om valgmuligheden mellem kommunale og private leverandører. Derudover udleverer visitator informationsmateriale om valgmulighederne. Målet med informationsmaterialet er at kvalificere borgernes valg mellem de godkendte leverandører. Hvis en godkendt leverandør har indgået aftale med underleverandører, skal dette fremgå af det informationsmateriale, modtageren af hjælpen har fået udleveret med henblik på valg af leverandør, 5

423 jf. lov om frit leverandørvalg. Private leverandører af personlig hjælp har mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser. Udgiften til udarbejdelse af informationsmaterialet afholdes af leverandøren. Hvis iværksættelse af hjemmehjælp er uopsættelig og borgeren ikke umiddelbart har ønske om en bestemt leverandør vil hjælpen blive iværksat af den kommunale leverandør og præsentation af valgmulighederne udskydes til det tidspunkt, hvor visitator aflægger et nyt besøg i hjemmet. Borgeren har til hver en tid ret til at vælge (ny) leverandør. 5 Beredskab Leverandører af personlig hjælp skal have et beredskab, der gør leverandørerne i stand til at håndtere fraværsperioder (ferie, sygdom mv.). Leverandører af personlig hjælp skal have et beredskab, der gør leverandørerne i stand til at håndtere løbende til- og afmeldinger samt akut opståede ændringer i behov hos leverandørens visiterede borgere. Leverandører af personlig hjælp er forpligtet til at levere hjælp hele døgnet på alle årets dage. Det gælder såvel planlagte ydelser som akutydelser og assistance ved nødkald. Leverandøren skal kunne kontaktes i det tidsrum, hvor ydelserne leveres. Ønsker leverandøren ikke at have et døgnberedskab, kan leverandøren indgå aftale med en underleverandør. Eksempelvis kan Vordingborg Kommunes Hjemmepleje anvendes som underleverandør. Vordingborgs Kommune vil udarbejde særskilte retningslinier for håndtering af nødkald, herunder forhold vedrørende nøgler, kommunikationslinier mv. Leverandører er endvidere forpligtet til at koordinere tidspunktet for ydelser med aktivitetstilbud og træningscentre mv.. Tidspunktet for personlig hjælp må ikke afskære borgeren fra disse tilbud. Underleverandører Den godkendte leverandør kan indgå aftaler med underleverandører om levering af dele af ydelserne eller om fælles levering af ydelserne. Leverandøren er forpligtet til at oplyse om eventuelle underleverandører, samt i hvilket omfang, opgaverne løses af underleverandører. Det er den leverandør, der har indgået kontrakt med Vordingborgs Kommune, der har ansvaret for, at underleverandøren er bekendt med og lever op til de fastsatte leverandør- og kvalitetskrav. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte (nye) underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til Vordingborgs Kommune inden nye underleverandør udfører de ønskede opgaver. 6

424 6 Leveringsbetingelser 6.1 Opstart og ophør Leverandøren bliver kontaktet af visitationen, når en borger ønsker at modtage personlig hjælp fra den pågældende leverandør. Hjælpen skal iværksættes umiddelbart, efter leverandøren har modtaget afgørelsen om ydelsestildelingen. Ved tildeling af mindre omfattende personlig hjælp, eksempelvis ved tildeling af et ugentlig bad, skal borgeren kontaktes inden for en uge, bl.a. med henblik på at indgå aftale om hjælpens iværksættelse. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør. Besøg kan ikke aflyses. 6.2 Leverandørskift Borgeren har mulighed for at skifte leverandør en måned efter udgangen af den måned, hvori borgeren har anmodet om leverandørskift. Borgeren skal henvende sig til Visitationsenheden ved ønske om leverandørskift. Mundtlig anmodning er tilstrækkelig. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående. 6.3 Ændringer mv. Leverandøren er forpligtet til at informere Visitationsenheden om ændringer i borgernes behov for hjælp med henblik på en eventuel revisitation i henhold til retningslinier herfor. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgernes tilstand Akut, midlertidig og varig ændring En borgers behov for hjælp kan ændres akut, midlertidigt eller varigt. En akut ændring kræver en øjeblikkelig handling. Hvis den nødvendige hjælp er uopsættelig og ikke kan ydes indenfor det i forvejen visiterede tidsrum, skal Visitationsenheden kontaktes efterfølgende. Ved midlertidige ændringer, fx hvis en borger får behov for yderligere hjælp i forbindelse med midlertidig sygdom, kontaktes Visitationsenheden. Ved varig ændring, f.eks. når borgerens funktionsevne ændres, skal der ske henvendelse til Visitationsenheden, der efterfølgende foretager en revisitation Hospitalsindlæggelse I tilfælde af planlagt hospitalsindlæggelse aftales aflysning mellem borger og leverandør. Leverandøren er forpligtet til at meddele dette til Visitationsenheden. I tilfælde af akut indlæggelse, betragtes besøget som forgæves gang (jf. afsnittet om betalingsregler) med mindre leverandøren 7

425 forinden modtager en afmelding. Ved udskrivning fra hospital kontakter sygehuset Visitationsenheden, der tager kontakt til leverandøren Flytning af aftale Ønsker en borger en aftale flyttet til et andet tidspunkt, og det er muligt for leverandøren, er det en aftale, der alene træffes mellem borger og leverandør. I tilfælde, hvor det ikke er muligt for leverandøren at imødekomme borgerens ønsker, betragtes det som en aflysning fra borgerens side. Hvis borgeren melder afbud, skal der som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningstid med mindre andet er aftalt med Visitationsenheden. Som altovervejende hovedregel må leverandøren ikke flytte aftaler vedrørende personlig hjælp Forsinkelse Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis hjælperen er forsinket Forgæves gang Går leverandøren forgæves, dvs. at borgeren ikke åbner døren, er leverandøren forpligtet til omgående at orientere Visitationsenheden. 7 Samarbejde Vordingborg Kommune ønsker at indgå i dialog og samarbejde med leverandører af personlig hjælp for at sikre fortsat udvikling indenfor Frit Valgs området. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. Dialog og samarbejde kan bl.a. foregå i form af mindst et årligt fælles møde. Visitationsenheden aftaler med den enkelte leverandør, hvordan den daglige kontakt mellem leverandøren og Visitationsenheden skal foregå. Leverandøren er forpligtet til at indgå i tværfagligt samarbejde. Dette kan eksempelvis være med træningscentrene. En fagligt koordineret indsats mellem hjemmepleje og træningscenter er bl.a. essentiel i forhold til borgerens størst mulige aktive deltagen i de daglige gøremål. Leverandøren er desuden forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren med andre leverandører. Der udarbejdes særskilte retningslinier for dette og disse dokumenteres i omsorgsjournalen. 8 Dokumentation Leverandøren forpligter sig i øvrigt til at underkaste sig den kvalitetskontrol, som Vordingborgs Kommune fastsætter. Herunder ved behandling af klagesager at medvirke til sagens oplysning bl.a. ved videregivelse af oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling. 8

426 8.1 Egenkontrol Leverandøren bedes angive, hvordan den interne kvalitet hos leverandøren sikres. Leverandøren skal som minimum føre kontrol med: Leverede ydelser Leveret tid Ændringer i leveringen: aflysninger, flytninger, erstatningshjælp, anvendelse af fleksibel hjemmehjælp mv. hos den enkelte modtager af hjemmehjælp. Utilsigtede hændelser indberetning og læring, hvor leverandøren indgår i samarbejde med sundhedsfagligt personale om patientforløb 8.2 Tilsyn Vordingborgs Kommune har forpligtelsen til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser og kommunens kvalitetsstandarder. Vordingborg Kommunes tilsynspolitik på området følges. Visitator foretager altid kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover kan visitator foretage stikprøvekontrol. Visitator har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. 8.3 Brugertilfredshedsundersøgelser Vordingborgs Kommune undersøger brugernes tilfredshed med leverandører af personlig hjælp ved årlige undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser. 8.4 Klager Som udgangspunkt skal uoverensstemmelser udredes mellem borger og leverandør. Ved behandling af egentlige klagesager er leverandøren underlagt forvaltningslovens bestemmelser herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behandling af klager. Klagesager, der er rettet mod den kommunale myndighed, skal videregives til Visitationsenheden. 9 Betalingsbetingelser Afregningen foretages direkte mellem Afdelingen for Pleje og omsorg og leverandøren. Betaling for udført opgave sker på basis af en af kommunen fastsat pris. Der afregnes månedsvis bagud med en betalingstid på 30 dage. 9

427 Grundlaget for prisen er kommunens udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje. Priskalkulationen er sket i henhold til de nærmere fastsatte regler i gældende bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og madservice m.v. Prisen reguleres som udgangspunkt en gang årligt pr. 1/1. Derudover kan lov og overenskomstmæssige ændringer samt ekstraordinære politiske beslutninger medføre, at timeprisen i løbet af året reguleres. Aftaler mellem en privat leverandør og borgeren om tilkøbsydelser vil i relation til betaling være Vordingborg Kommune uvedkommende. Sygeplejeartikler indgår ikke i timeprisen. Leverandører af personlig hjælp kan vederlagsfrit rekvirere sygeplejeartikler via Vordingborgs Kommunes plejecentre. Der tages kontakt til relevante distrikt. Aftaler mellem en privat leverandør og borgeren om tilkøbsydelser vil i relation til betaling være Vordingborgs Kommune uvedkommende. 10 Kontraktforhold Der udarbejdes kontrakter med de godkendte leverandører. Kontrakterne vil bl.a. indeholde de nærmere regler i forbindelse med kontraktændringer og misligholdelse. I kontraktforhandlingerne vil Afdelingen for Pleje og omsorg gå i dialog med leverandørerne om fakturering og afregning. Kontrakterne kan ændres i følgende tilfælde: Ændringer på baggrund af ny lovgivning Ændring i det politisk fastsatte serviceniveau Ændringer i forbindelse med den årlige revision af kvalitetsstandarderne Ændring i leverandørkravene Ændring af kriterier for godkendelse af leverandører Dansk rets almindelige vilkår om misligholdelse er gældende. Vordingborgs Kommune anser det som misligholdelse, når leverandører af personlig hjælp ikke leverer ydelser i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og leverandørkrav. Kommer leverandørerne af personlig hjælp i en misligholdelsessituation, skal leverandøren straks på eget initiativ give kommunens visitationsenhed meddelelse herom og oplyse, hvad der vil blive gjort for omgående at rette op på en foreliggende misligholdelse. Vordingborgs Kommune har krav på økonomisk kompensation for merudgifter i forbindelse med misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. Det betragtes altid som væsentlig misligholdelse, hvis en leverandør ikke inden 2 uger efter, at en misligholdelse er skriftligt påtalt over for denne, har taget effektive skridt til at berigtige det påtalte forhold. 10

428 Uoverensstemmelse vedrørende kontraktindholdet eller misligholdelse, herunder uoverensstemmelser der påfører Vordingborg Kommune merudgifter, afgøres efter dansk rets almindelige regler og afgøres i mangel af forligsmæssig løsning af de ordinære domstole. Værneting er retten i Nykøbing Falster. 11

429 Bilag: Leverandørkrav praktisk hjælp. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94975/15

430 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden

431 1 LOVGRUNDLAG PERSONALEFORHOLD PERSONALEPOLITIK APV, ARBEJDSMILJØ OG HJÆLPEMIDLER SKADER/FORSIKRINGER KOMPETENCE ELEVUDDANNELSE ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE OG LEVERANDØROPLYSNINGER ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE LEVERANDØROPLYSNINGER INFORMATION BEREDSKAB UNDERLEVERANDØRER LEVERINGSBETINGELSER OPSTART OG OPHØR LEVERANDØRSKIFT ÆNDRINGER MV Akut, midlertidig og varig ændring Hospitalsindlæggelse Flytning af aftale Forsinkelse Forgæves gang SAMARBEJDE DOKUMENTATION EGENKONTROL TILSYN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER KLAGER BETALINGSBETINGELSER KONTRAKTFORHOLD...9

432 1 Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjemmehjælpen. Denne visitation sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp inden for rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Herunder at der sker en revisitation én gang årligt samt i tilfælde af ændringer i borgerens behov for hjælp. Desuden er kommunen forpligtet til at sikre, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er besluttet politisk. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra intentionerne om hjælp-til-selvhjælp. Målet med hjælpen er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller, hvis dette ikke er muligt at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. fremmes ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang deltager aktivt og har indflydelse på opgaveudførelsen. 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastslår, at private udførere er underlagt forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser, når de overdrages opgaver, der udføres med hjemmel i lov om social service. Leverandøren skal sikre, at også de ansatte, der kommer i berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. 2 Personaleforhold 2.1 Personalepolitik Leverandøren skal synliggøre sin personalepolitik. Desuden kræver kommunen, at: personalet er bekendt med Vordingborgs Kommunes politik på området og er i stand til at efterleve det personalet er velsoigneret samt bekendt med og overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen der er dansktalende personale til stede ved udførelse af opgaven i borgerens hjem. Konkret skal personalet kunne: - tale dansk så de ældre borgere kan forstå det - skrive dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt - læse dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt 1

433 personalet skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende personalet har relevant erfaring fra ældreområdet eller har modtaget en passende introduktion til opgaverne, der forventes varetaget. Af hensyn til borgerens tryghed stilles krav om, at leverandøren i videst muligt omfang tilstræber, at opgaverne hos den enkelte borger udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere er de samme. Der påhviler de ansatte tavshedspligt, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. Leverandøren skal sikre, at de ansatte er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Der må desuden ikke gennemføres køb og salg mellem ansat og borger. Endvidere må de ansatte ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke. Og de ansatte må ikke henvende sig til andre leverandørers borgere før borgeren har ytret ønske til Visitationsenheden om, at borgeren ønsker at skifte til leverandøren, Visitationsenheden har meddelt leverandøren, hvornår skiftet kan finde sted og borgeren reelt har skiftet til leverandøren. 2.2 Arbejdsmiljø og hjælpemidler Vordingborgs Kommunes visitator vurderer i samarbejde med leverandøren i forbindelse med vurderingen og afgørelsen om borgerens behov for hjælp og under visitator/ leverandørs første besøg om borgerens hjem er en egnet arbejdsplads. Visitator revurderer hjemmets egnethed som arbejdsplads i forbindelse med en revisitation, hvis nødvendigt. Visitator vurderer, hvilke arbejdsbetingede hjælpemidler (eksklusiv personlige værnemidler), der eventuelt skal leveres. Vurderingen gennemføres ud fra gældende regler. Leverandøren er ansvarlig for at sikre, at personlig hjælp udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Leverandøren er endvidere forpligtet til løbende at følge op på hjemmets egnethed som arbejdsplads og handle derefter. I tilfælde af væsentlige ændringer af betydning skal leverandøren kontakte visitationen. Såfremt leverandøren vurderer, at der er behov for hjælpemidler for at sikre leverandørens opfyldelse af de arbejdsmiljøretlige krav til arbejdsstedets indretning, må dette meddeles visitator. Alle arbejdsredskaber til brug for udførelse af praktisk hjælp skal stilles til rådighed af borgeren (støvsuger mv.). Leverandører er forpligtet til at gøre borgeren opmærksom på, hvis redskaberne ikke overholder gældende regler for lov om arbejdsmiljø. Er borgeren ikke i stand til at indkøbe de nødvendige arbejdsredskaber, skal leverandøren være behjælpelig med at koordinere dette. 2

434 2.3 Skader/forsikringer Såfremt leverandøren, dennes ansatte eller elever i praktik under udførelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren eller eventuelt dennes ansatte ansvarlig for sådanne skader. Leverandøren hæfter også for arbejdsskader på elever og praktikanter, så længe de er under leverandørens instruktionsbeføjelse. Leverandørens arbejdsskadeforsikring skal således omfatte denne persongruppe. Forsikringspolicen bedes vedlagt i kopi. Såfremt skadelidte rejser krav mod kommunen i anledning af skader af enhver art, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. 2.4 Kompetence Leverandøren er som udgangspunkt forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-til-selvhjælps princippet, hvorved borgeren aktivt inddrages i opgaveløsningen, ligesom den ansatte skal være i stand til at observere ændringer i almentilstanden og handle derefter. Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse dokumentere, at leverandøren er i besiddelse af den relevante faglige kompetence i forhold til det samlede opgavekompleks. Leverandører der ønsker at blive godkendt til at yde personlig pleje skal sørge for, at de af leverandørens ansatte, der skal løse plejeopgaver, i nødvendigt omfang har en sundhedsfaglig uddannelse. Vordingborg Kommune forudsætter, at leverandører af personlig hjælp har sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden. Leverandøren skal sikre, at alle ansatte, der beskæftiger sig med praktisk hjælp, har fået den nødvendige instruktion for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten. De ansatte skal bl.a. være bekendt med følgende regler og retningslinier og have fået dem gennemgået: Vordingborgs Kommunes politik på området Gældende regler om tavshedspligt Gældende regler om oplysnings- og tilbagemeldingspligt Referencelinier i forhold til akutte ændringer i borgerens tilstand, herunder ansvar og kompetence i forhold til nødkaldsassistance Undervisning i ergonomi Vordingborgs Kommunes kvalitetsstandarder Gældende regler om notatpligt. Derudover skal leverandøren have et overordnet kendskab til Vordingborgs Kommunes aktivitetsog rehabiliteringstilbud og træningscentre. Leverandøren skal samtidig have et overordnet kendskab til Vordingborg Kommunes akutindsats med det formål at hindre uhensigtsmæssig indlæggelse på 3

435 sygehus. Kendskabet skal sikre, at leverandøren ved, hvilke muligheder borgeren har, samt hvordan disse iværksættes. Leverandøren er forpligtet til at observere og indberette ændringer i borgerens funktionsevne hurtigst muligt efter den observerede ændring. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgerens tilstand med betydning for den visiterede ramme. Indberetning skal ske til Visitationsenheden efter nærmere aftale om retningslinier herfor. 2.5 Elevuddannelse Kravet om elevuddannelse gælder ikke leverandører, der kun leverer praktisk hjælp, men kun leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp eller udelukkende personlig pleje, jf. afsnit 2.5. i Leverandørkrav til leverandører af personlig pleje. 3 Økonomisk sikkerhedsstillelse og leverandøroplysninger 3.1 Økonomisk sikkerhedsstillelse Leverandører af praktisk hjælp skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på kr uanset antallet af ydelser i form af en anfordringsgaranti i et pengeinstitut. 3.2 Leverandøroplysninger Dokumentation for økonomiske forhold: Oplysninger om leverandørens økonomiske og tekniske formåen - En erklæring om virksomhedens samlede omsætning og dens omsætning i forbindelse med de opgaver, som tilbuddet omhandler. - Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt relevante autorisationer hos virksomheden og de af dens ansatte, der indgår i opgaveløsningen. - Oplysninger om virksomhedens kapacitet til at løse opgaverne. - En liste over de betydeligste opgaver gennem de seneste 3 år af den art, som tilbuddet vedrører, samt referencelister for de pågældende opgaver. - En beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden har truffet til sikring af kvaliteten. Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, 1, stk.3) Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke personligt eller via ansatte har eller afventer resultat af udestående med det danske retssystem Kopi af virksomhedens seneste årsregnskab, herunder opgørelse over aktiver og passiver (balancen) 4

436 4 Information I forbindelse med at visitator aflægger besøg i en borgers hjem og vurderer, at borgeren er berettiget til ydelser, gives borgeren en mundtlig, objektiv information om valgmuligheden mellem kommunale og private leverandører. Derudover udleverer visitator informationsmateriale om valgmulighederne. Vordingborgs Kommune udarbejder information til borgerne i samarbejde med leverandørerne. Kommunen udarbejder en skabelon for informationsmaterialet. Hvis en godkendt leverandør har indgået aftale med underleverandører, skal dette fremgå af det informationsmateriale, modtageren af hjælpen har fået udleveret med henblik på valg af leverandør, jf. lov om frit leverandørvalg. Private leverandører af praktisk hjælp har mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser. Udgiften til udarbejdelse af informationsmaterialet afholdes af leverandøren. Hvis iværksættelse af hjemmehjælp er uopsættelig og borgeren ikke umiddelbart har ønske om en bestemt leverandør vil hjælpen blive iværksat af den kommunale leverandør og præsentation af valgmulighederne udskydes til det tidspunkt, hvor visitator aflægger et nyt besøg i hjemmet. Borgeren har til hver en tid ret til at vælge (ny) leverandør. 5 Beredskab Leverandører af praktisk hjælp skal have et beredskab, der gør leverandørerne i stand til at håndtere fraværsperioder (ferie, sygdom mv.) samt løbende til- og afmeldinger. Leverandører af praktisk hjælp skal levere hjælp hverdage mellem og Leverandøren skal kunne kontaktes i det tidsrum, hvor ydelserne leveres. Leverandører er endvidere forpligtet til at koordinere tidspunktet for ydelser med aktivitetstilbud og træningscentre. Tidspunktet for praktisk hjælp må ikke afskære borgeren fra disse tilbud. 6 Underleverandører Den godkendte leverandør kan indgå aftaler med underleverandører om levering af dele af ydelserne eller om fælles levering af ydelserne. Leverandøren er forpligtet til at oplyse om eventuelle underleverandører samt i hvilket omfang, opgaverne løses af underleverandører. Det er den leverandør, der har indgået kontrakt med Vordingborgs Kommune, der har ansvaret for, at underleverandøren er bekendt med og lever op til de fastsatte leverandør- og kvalitetskrav. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte (nye) underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til Vordingborgs Kommune inden nye underleverandør udfører de ønskede opgaver. 5

437 7 Leveringsbetingelser 7.1 Opstart og ophør Leverandøren bliver kontaktet af Visitationsenheden, når en borger ønsker at modtage praktisk hjælp fra den pågældende leverandør. Hjælpen skal iværksættes senest 7 dage efter leverandøren har modtaget afgørelsen om ydelsestildelingen. Ved rengøring og tøjvask dog senest 14 dage efter leverandøren er blevet orienteret. Borgeren skal kontaktes inden for en uge efter leverandøren har modtaget afgørelsen, bl.a. med henblik på at indgå aftale om hjælpens iværksættelse. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør. Besøg kan ikke aflyses, men kan flyttes indenfor rimelig tid efter aftale med borgeren. 7.2 Leverandørskift Borgeren har mulighed for at skifte leverandør en måned efter udgangen af den måned, hvori borgeren har anmodet om leverandørskift. Borgeren skal henvende sig til Visitationsenheden ved ønske om leverandørskift. Mundtlig anmodning er tilstrækkelig. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående. 7.3 Ændringer mv. Leverandøren er forpligtet til at informere Visitationsenheden om ændringer i borgernes behov for hjælp med henblik på en eventuel revisitation i henhold til retningslinier herfor. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgernes tilstand Akut, midlertidig og varig ændring En borgers behov for hjælp kan ændres akut, midlertidigt eller varigt. En akut ændring kræver en øjeblikkelig handling. Hvis den nødvendige hjælp er uopsættelig og ikke kan ydes indenfor det i forvejen visiterede tidsrum, skal Visitationsenheden kontaktes efterfølgende. Ved midlertidige ændringer, fx hvis en borger får behov for yderligere hjælp i forbindelse med midlertidig sygdom, kontaktes Visitationsenheden. Ved varig ændring, f.eks. når borgerens funktionsevne ændres, skal der ske henvendelse til Visitationsenheden, der efterfølgende foretager en revisitation Hospitalsindlæggelse I tilfælde af planlagt hospitalsindlæggelse aftales aflysning mellem borger og leverandør. Leverandøren er forpligtet til at meddele dette til Visitationsenheden. I tilfælde af akut indlæggelse, betragtes besøget som forgæves gang (jf. afsnittet om betalingsregler) med mindre leverandøren forinden modtager en afmelding. Ved udskrivning fra hospital kontakter sygehuset Visitationsenheden, der tager kontakt til leverandøren. 6

438 7.3.3 Flytning af aftale Ønsker en borger en aftale flyttet til et andet tidspunkt, og det er muligt for leverandøren, er det en aftale, der alene træffes mellem borger og leverandør. I tilfælde, hvor det ikke er muligt for leverandøren at imødekomme borgerens ønsker, betragtes det som en aflysning fra borgerens side. Hvis borgeren melder afbud, skal der som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningstid med mindre andet er aftalt med Visitationsenheden. For så vidt angår praktisk hjælp må det anses for forsvarligt og hensigtsmæssigt for en effektiv udførelse af hjemmehjælp, at leverandøren har mulighed for at flytte en aftalt tid efter aftale med borgeren. Der skal være et rimeligt tidsinterval mellem aftalt besøg og det tidspunkt, besøget flyttes til Forsinkelse Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis hjælperen er forsinket Forgæves gang Går leverandøren forgæves, dvs. at borgeren ikke åbner døren, er leverandøren forpligtet til omgående at orientere Visitationsenheden. 8 Samarbejde Vordingborg Kommune ønsker at indgå i dialog og samarbejde med leverandører af praktisk hjælp for at sikre fortsat udvikling indenfor Frit Valgs området. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. Dialog og samarbejde kan bl.a. foregå i form af mindst et årligt fælles møde. Visitationsenheden aftaler med den enkelte leverandør, hvordan den daglige kontakt mellem leverandøren og Visitationsenheden skal foregå. Leverandøren er forpligtet til at indgå i tværfagligt samarbejde. Dette kan eksempelvis være med træningscentrene. En fagligt koordineret indsats mellem hjemmepleje og træningscenter er bl.a. essentiel i forhold til borgerens størst mulige aktive deltagen i de daglige gøremål. Leverandøren er desuden forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren med andre leverandører. Der udarbejdes særskilte retningslinier for dette og disse dokumenteres i omsorgsjournalen. 9 Dokumentation Leverandøren forpligter sig i øvrigt til at underkaste sig den kvalitetskontrol, som Vordingborgs Kommune fastsætter. Herunder ved behandling af klagesager at medvirke til sagens oplysning bl.a. ved videregivelse af oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling. 7

439 9.1 Egenkontrol Leverandøren bedes angive, hvordan den interne kvalitet hos leverandøren sikres. Leverandøren skal som minimum føre kontrol med: Leverede ydelser Leveret tid Ændringer i leveringen: aflysninger, flytninger, erstatningshjælp, anvendelse af fleksibel hjemmehjælp mv. hos den enkelte modtager af hjemmehjælp 9.2 Tilsyn Vordingborgs Kommune har forpligtelsen til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser og kommunens kvalitetsstandarder. Visitator foretager altid kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover kan visitator foretage stikprøvekontrol. Visitator har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. 9.3 Brugertilfredshedsundersøgelser Vordingborgs Kommune undersøger brugernes tilfredshed med leverandører af praktisk hjælp ved årlige undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser. 9.4 Klager Som udgangspunkt skal uoverensstemmelser udredes mellem borger og leverandør. Ved behandling af egentlige klagesager er leverandøren underlagt forvaltningslovens bestemmelser herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behandling af klager. Klagesager, der er rettet mod den kommunale myndighed, skal videregives til Afdelingen for Pleje og Omsorg. 10 Betalingsbetingelser Afregningen foretages direkte mellem Afdelingen for Pleje og Omsorg og leverandøren. Betaling for udført opgave sker på basis af en af kommunen fastsat pris. Der afregnes månedsvis bagud med en betalingstid på 30 dage. 8

440 Grundlaget for prisen er kommunens udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje. Priskalkulationen er sket i henhold til de nærmere fastsatte regler i gældende bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og madservice m.v. Prisen reguleres som udgangspunkt en gang årligt pr. 1/1. Derudover kan lov og overenskomstmæssige ændringer samt ekstraordinære politiske beslutninger medføre, at timeprisen i løbet af året reguleres. Aftaler mellem en privat leverandør og borgeren om tilkøbsydelser vil i relation til betaling være Vordingborg Kommune uvedkommende. 11 Kontraktforhold Der udarbejdes kontrakter med de godkendte leverandører. Kontrakterne vil bl.a. indeholde de nærmere regler i forbindelse med kontraktændringer og misligholdelse. I kontraktforhandlingerne vil Afdelingen for Pleje og Omsorg gå i dialog med leverandørerne om fakturering og afregning. Kontrakterne kan ændres i følgende tilfælde: Ændringer på baggrund af ny lovgivning Ændring i det politisk fastsatte serviceniveau Ændringer i forbindelse med den årlige revision af kvalitetsstandarderne Ændring i leverandørkravene Ændring af kriterier for godkendelse af leverandører Dansk rets almindelige vilkår om misligholdelse er gældende. Vordingborgs Kommune anser det som misligholdelse, når leverandører af praktisk hjælp ikke leverer ydelser i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og leverandørkrav. Kommer leverandørerne af praktisk hjælp i en misligholdelsessituation, skal leverandøren straks på eget initiativ give kommunens visitationsenhed meddelelse herom og oplyse, hvad der vil blive gjort for omgående at rette op på en foreliggende misligholdelse. Vordingborgs Kommune har krav på økonomisk kompensation for merudgifter i forbindelse med misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. Det betragtes altid som væsentlig misligholdelse, hvis en leverandør ikke inden 2 uger efter, at en misligholdelse er skriftligt påtalt over for denne, har taget effektive skridt til at berigtige det påtalte forhold. Uoverensstemmelse vedr. kontraktindholdet eller misligholdelse, herunder uoverensstemmelser der påfører Vordingborgs Kommune merudgifter, afgøres efter dansk rets almindelige regler og afgøres i mangel af forligsmæssig løsning af de ordinære domstole. Værneting er retten i Nykøbing Falster. 9

441 Bilag: læring i praktik 2 - Vordingborg Kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95730/15

442 Læring i praktik 2 Vordingborg Kommune I Vordingborg Kommune skal der være en ensartet kvalitet af elevuddannelsen uanfægtet, om der er tale om en offentlig eller privat udbyder. Nedenfor beskrives indhold og rammer for ude kørende praktik 2, som den normalt forløber. Hensigten med dette er at beskrive den volumen, som danner ramme om vores læringsforløb i kommunen og på den måde bidrage til at kvalificere godkendelsesprocessen af private leverandører i LUU. Læringsindhold, opgaver og vejledning I løbet af dagen vil eleven gennemsnitligt have 6 8 borgerbesøg. Hen imod slutningen af forløbet kan eleven have borgerbesøg på en dag, afhængigt af kompleksiteten. Eleven er fast kontaktperson for 3 5 borgere. I løbet af dagen lærer eleven mange facetter af professionel omsorgsudøvelse både på det praktiske plan men i særdeleshed også, hvordan man rent menneskeligt og professionelt møder mennesker med forskellige problemstillinger. Det er karakteristisk for opgaveudførelsen, og dermed for læringsindholdet, at opgaverne er af meget varierende karakter, ligesom sværhedsgraden af opgaverne kan variere betydeligt. På den måde kan eleverne opnå det fulde repertoire i forhold til uddannelsesmålene. Samtidig har eleverne mulighed for at blive stillet opgaver, der svarer til deres handlingsparathed og det niveau, de er på, samtidig med, at de kan opnå progression, fordi sværhedsgraden af opgaverne kan øges i takt med elevens læringsproces. Eleverne kan, i løbet af praktik 2, have flere borgerbesøg, men hvor grundproblematikken er den samme. På den måde lærer eleverne, at demens, aldring, fysiske funktionsnedsættelser, diabetes etc. kan have forskellige udtryksformer, der ikke nødvendigvis kræver en ensartet professionel tilgang. Med variationen af opgaverne samt muligheden for at varetage og gentage plejen hos forskellige borgere med samme grundproblematikker, er der mulighed for, at eleverne kan udvikle en nuanceret tilgang og forståelse inden for de enkelte problemområder og fagets kerneområder generelt. På den måde kan praktikken give dem en vifte af handlingsalternativer og forståelsesformer, hvilket er afgørende i dannelsen af den professionelle identitet og omsorgsudøvelse. I de første 2 3 uger, hvor eleven primært har en observerende rolle, samt kan agere 2. person, kører eleven gerne med vejleder eller et fast personale. De første borgerbesøg, som eleven varetager på egen hånd, indeholder opgaveudførelse hos mindre komplekse borgere, men efterhånden, som eleven opnår øvelse og rutine, kan eleven få tildelt mere komplekse borgere af højere sværhedsgrad. På den måde stagnerer eleven ikke i sin læringsproces men opnår som oftest den ønskede og krævede progression. Eleven har 1 2 daglige vejledere, og derved er der som oftest en vejleder at søge daglig og spontan sparring hos. I elevens læring indgår også samarbejdet med det øvrige personale, så som SOSU assistent,

443 sygeplejerske etc. - det tværfaglige arbejdsfællesskab rummer her naturlige muligheder og potentiale for at opnå læring. Eleven har den ugentlige uddannelsessamtale, som er planlagt på forhånd, og foregår sammen med den faste vejleder. Her støttes eleven i at koble teori til den praksis, som hun møder i ugens løb. Læringsmiljøet er også præget af, at der ofte er flere elever under uddannelse samtidig. Eleverne bliver undervist i grupper, bl.a. i csc (omsorgssystemet), forflytningskursus, inkontinens 1-2 x årligt, omsorgstandpleje, som netop er startet op, samt demens. Eleven kan også stifte kendskab til, hvordan elever inden for beslægtede fagområder lærer, ex. social og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. Eleverne kan derved blive inspireret i forhold til eget ønske om videre uddannelse eller beskæftigelse. Eksempel på en SSH elevs hverdag 1. Eleven starter dagen med et besøg hos en dement borger med moderat funktionsnedsættelse. Her lægger eleven kompressionsstrømper samt hjælper borgeren med medicinindtagelse 2. Næste besøg er hos en yngre kognitivt skadet kvinde, der får hjælp til øvre toilette 3. Dernæst går turen til en ældre kvinde med mindre funktionsnedsættelse. Her skal eleven hjælpe borger med sengeredning og medicinindtagelse 4. Omkring middag kommer eleven hos en sindslidende kvinde, hvor eleven bistår med sengeopredning samt oprydning i hjemmet 5. Næste besøg er hos en fuldt plejekrævende borger, hvor eleven agerer som 1. person. Her indgår lift, forflytningsplan, anretning af måltider, personlig pleje, påklædning etc. 6. Dernæst et besøg hos borger, der skal motiveres til at deltage omkring praktiske gøremål i hjemmet 7. Følge en borger på aktivitetscenter 8. På dagens sidste besøg skal eleven hjælpe dagens første borger på toilettet Hvad vægtes, når vi godkender en privat leverandør? Eleven skal have mulighed for at få tildelt et bredt antal borgere fordi: 1. Eleven skal have mulighed for mange gentagelser, men hos forskellige borgere, for at lære de mange facetter af faget på et rutineret og til slut avanceret niveau 2. Eleven skal have mulighed for at få tildelt flere borgere efterhånden, som hun lærer, hvilket giver mulighed for at udvikle overblik og øge læringsudbyttet yderligere Eleven skal præsenteres for opgaver af varierende karakter fordi: 1. Eleven skal opnå det fulde repertoire i forhold til uddannelsesmålene 2. Eleven skal lære forskellige forståelsesformer og handlingsalternativer for at kunne udføre professionel pleje og omsorg til borgere med samme eller forskellige grundproblematikker 3. For at kunne opnå en nuanceret forståelse af fagets mange facetter

444 Eleven skal kunne tildeles opgaver af forskellig sværhedsgrad fordi: 1. Eleven skal præsenteres for opgaver, der svarer til dennes parathed og niveau 2. Eleven skal, efterhånden som hun lærer, tildeles opgaver med højere sværhedsgrad og kompleksitet for at opnå progression i uddannelsen 3. Eleven må ikke stagnere i sin læringsproces 4. Eleven skal løbende udfordres i sine handlemønstre og forforståelse for at blive i stand til at benytte den brede vifte af handlingstilgange og forståelser, og derved kunne agere inden for mange forskellige felter Christina Graungaard Uddannelseskoordinator, Vordingborg

445 Bilag: Høringssvar vedrørende leverandørkontrakt fra Seniorrådet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

446 Høringssvar vedrørende Leverandørkontrakt Beslutning: Seniorrådet tilslutter sig Socialudvalgets beslutning af

447 Bilag: 8.1. Brev til borger vedr. klippekort ver. 2.0.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

448 Vordingborg Kommune Afdeling for Pleje og Omsorg Valdemarsgade Vordingborg T F Ekstra hjemmehjælp fra Vordingborg Kommune Dato: Regeringen har i 2015 afsat penge til en klippekortsordning, som kommunerne kan bruge på udvalgte hjemmehjælpsmodtagere. Vordingborg Kommune har fået del i denne pulje. Visitationen i Vordingborg Kommune har vurderet, at du er omfattet af ordningen. Det betyder, at du kan få en halv times ekstra hjælp om ugen fra den 19. oktober 2015 og 13 uger frem. Du er selv med til at vælge, hvad du vil bruge den ekstra tid til. Måske ønsker du hjælp til at være med på indkøb. Måske hjælp til en tur på café, museum eller i svømmehal. Du kan også "spare tiden op", så den kan anvendes til hjælp og støtte, der tager længere tid. Du kan ikke vælge hjælp til rengøring, håndværksmæssige opgaver, havearbejde eller vinduespudsning. Den ekstra hjælp planlægges sammen med, og leveres af din nuværende leverandør af personlig pleje. Hvis du ønsker at gøre brug af klippekortet, skal du give besked til din leverandør senest den 1. november Du kan læse mere i vedhæftede information, og er velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis du har flere spørgsmål om klippekortsordningen. Med venlig hilsen Heino Hahn Formand for Socialudvalget Helle Linnet Social- og arbejdsmarkedsdirektør

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 24. november 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:00 Sluttidspunkt 17:15 Salen, Stege administrationsbygning Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Budgettering og prognoser Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2009 anvendt en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsbaserede budgetter. Modellen er forfinet og udbygget gennem årene i takt med at

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30 Referat Mødeforum Handicaprådet Sagsnr. 2012-77490 Dokumentnr. 2013-122603 Mødedato 30. april 2013 Tid Kl. 16.00 17.30 Sted Mødelokale 3 i Rådmandshaven 20 Deltagere Jette Frost Andersen Hernan Gonzalez

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere