Juristen. Artikler. Boganmeldelser. Udgivet siden Nummer 3-4 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juristen. Artikler. Boganmeldelser. Udgivet siden 1919. Nummer 3-4 September 2014"

Transkript

1 Juristen Udgivet siden 1919 Nummer 3-4 September 2014 Artikler Ansvarsnormen for medlemsstater Af Peter Biering, Peter Hedegaard Madsen og Kirsten-Marie Fog Petersen Er antidiskriminationsretten ved at gå for langt? Af Niels Fenger Udlevering til strafforfølgning for konkurrenceretsovertrædelser Af Jesper Kaltoft og Christian Monberg Stemmeret og værgemål Hvorfor folketingsvalgloven kan (og bør) laves om uden en grundlovsændring Af Mads Pedersen side 101 side 107 side 120 side 127 Boganmeldelser Regelstaten Anmeldt af Peter Blume side 137

2 Gør Karnov Jura til et personligt og værdifuldt værktøj Karnov Groups informationstjenester er udviklet til at give dig den lettest mulige adgang til den præcise information, du har brug for. Det seneste år har vi introduceret flere nye funktioner, som skal lette din arbejdsdag, og højne kvaliteten af dine søgninger. Vil du vide, hvordan du bliver mere effektiv med Karnov Jura? Tilmeld dig et onlinekursus, hvor vores erfarne underviser og cand.jur. Robert Christiansen underviser dig direkte på din egen skærm udfra dine ønsker og behov. Find dit onlinekursus med Robert på kursusportalen.karnovgroup.dk KARNOV GROUP DENMARK A/S SANKT PETRI PASSAGE 5, ST KØBENHAVN K T: KARNOVGROUP.DK

3 Ansvarsnormen for medlemsstater Danske domstoles anvendelse af den EU-retlige ansvarsnorm Af advokat Peter Biering, advokat Peter Hedegaard Madsen og advokatfuldmægtig Kirsten-Marie Fog Petersen 1 Med 1 udgangspunkt i to nyere domme fra Højesteret om offentlige myndigheders erstatningsansvar for overtrædelse af EU-retten gennemgås, hvordan den EU-retlige ansvarsnorm anvendes i Danmark. Det konkluderes, at både landsretten og Højesteret anvender kriterierne fra EU- Domstolens praksis direkte med henblik på at fastslå, hvornår der foreligger»en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse«af EU-retten, og at den seneste dom fra Højesteret tyder på, at ansvarsnormen for offentlige myndigheder er den samme efter henholdsvis dansk ret og EUretten. 1. Indledning Der foreligger efterhånden en ganske righoldig praksis fra EU-Domstolen om medlemsstaters erstatningsansvar for overtrædelser af EU-retten, og der foreligger ligeledes ganske håndfaste retlige kriterier i relation til karakteren af den ansvarsnorm, der finder anvendelse. Danske domstole har imidlertid kun i ganske få tilfælde haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt offentlige myndigheder har handlet på en sådan måde, at de har pådraget sig et erstatningsansvar i medfør af disse EUretlige principper. Derimod er retspraksis om offentlige myndigheders erstatningsansvar i relation til dansk ret omfattende, men hér er den retlige kvalificering af ansvarsnormen, herunder beskrivelsen af de kriterier, der kan eller skal tillægges vægt ved vurderingen af det kritisable forhold, ikke lige så håndfast og detaljeret, som den er blevet inden for EU-retten. To nyere domme fra Højesteret er interessante i forhold til den EU-retlige ansvarsnorm. Den første er dommen i Paranova-sagen fra 2007, hvor Højesteret for første gang anvendte de EU-retlige principper for medlemsstaternes erstatningsansvar direkte og fastslog, at Lægemiddelstyrelsen ikke ifaldt et EU-retligt erstatningsansvar. 2 Den anden dom er Højesterets dom af 31. maj 2013 i Vinderslevsagen, hvor Højesteret fastslog, at Fødevareministeriet ik- 1. Forfatterne er medarbejdere hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, og har repræsenteret statslige myndigheder i en række retssager vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar efter henholdsvis dansk ret og EU-retten. Synspunkterne i denne artikel er forfatternes egne. 2. Højesterets dom af 26. september 2007, U H. Dommen er beskrevet i Myndigheds erstatningsansvar for tilbagekaldelse af tilladelse af Jens Hartig Danielsen, Juristen nr. 1, ke var erstatningsansvarlig som følge af indførelse af særlige danske regler og vilkår for svinetransporter. 3 Begge domme tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt danske myndigheder, der har erkendt at have overtrådt en EU-retlig bestemmelse, har handlet ansvarspådragende i forhold til den ansvarsnorm, der gælder i henhold til EU-Domstolens faste praksis. 2. Den EU-retlige ansvarsnorm Betingelserne for medlemsstaters erstatningsansvar i EUretten, som Højesteret skulle anvende i de to sager, er udviklet i EU-Domstolens praksis, første gang i Francovichdommen fra I denne sag fastslog EU-Domstolen, at en medlemsstat kan ifalde et erstatningsansvar over for en privat, som har lidt skade som følge af en medlemsstats myndigheders tilsidesættelser af EU-retten. I en senere dom, der er den ledende dom den såkaldte Brasserie du Pêcheur-sag fastslog EU-Domstolen, at EUretten anerkender en ret til erstatning, såfremt 3 betingelser er opfyldt; nemlig (i) at den bestemmelse, der er overtrådt har til formål at tillægge borgerne rettigheder, (ii) at overtrædelsen er tilstrækkeligt kvalificeret, og endelig (iii) at der er en direkte årsagssammenhæng mellem statens overtrædelse af sin EU-retlige forpligtelse og skadelidtes tab. 5 Der er med andre ord lige som efter dansk ret tale om en norm baseret på en grovhed i handlingen eller undladelsen, der ligger over en vis tærskel, som i sidste instans fastlægges af domstolene Højesterets dom af 31. maj 2013, U H. Et EU-retligt erstatningsansvar blev ligeledes gjort gældende i U H. I denne sag, skulle Højesteret tage stilling til, om Miljøministeriets EU-stridige forbud mod salg af øl og læskedrikke på dåser i Danmark medførte et erstatningsansvar for Miljøministeriet over for en ølforhandler, der under sagen nedlagde påstand om erstatning for mistet fortjeneste ved salg af bl.a. dåseøl under forbuddet. Højesteret tog ikke i sagen stilling til Miljøministeriets erstatningsansvar, men frifandt Miljøministeriet allerede af den grund, at ølforhandleren ikke kunne påvise at have lidt et økonomisk tab. 4. EU-Domstolens dom af 19. november 1991 i de forenede sager C- 6/90 og C-9/90, Francovich m.fl. mod den Italienske Republik). 5. EU-Domstolens dom af 5. marts 1996 i de forenede sager C-46/93 og C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA, præmis 51 og Se også dommen i sag C-178/84, Dillenkofer, præmis 23 og dommen i sag C-392/93, British Telecommunications, præmis Se Brasserie du Pechêur-dommen, præmis Domstolens retspraksis kan inddeles i fire typesituationer: Manglende implementering af et direktiv, forkert implementering af et direktiv el- Juristen nr Side 101

4 Ved vurderingen af, om der foreligger en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse af EU-retten, lægges der vægt på, om medlemsstaten åbenbart og groft har overskredet grænserne for sine skønsbeføjelser. Her kan ifølge EU- Domstolens præmisser i Brasserie du Pêcheur-sagen inddrages forskellige momenter, først og fremmest hvor klar og præcis den tilsidesatte bestemmelse er, hvor vidt et skøn den tilsidesatte bestemmelse overlader de nationale myndigheder, om overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt, om en eventuel retsvildfarelse er undskyldelig, og om en EU-institutions holdning kan have været medvirkende til vedtagelsen og opretholdelsen af nationale foranstaltninger i strid med EU-retten. 7 Ved vurderingen af en medlemsstats erstatningsansvar skal der foretages en helhedsvurdering af alle momenter i den konkrete sag. 8 Det er uden betydning for vurderingen af, om en medlemsstat ifalder et EU-retligt erstatningsansvar, hvilket organ i medlemsstaten overtrædelsen af EU-retten kan tilregnes, og ansvaret påhviler således medlemsstaten som helhed. 9 Begrundelsen er, at det af hensyn til EUrettens effektive og ensartede anvendelse i hele EU er uden betydning, hvorledes den enkelte medlemsstat internt har organiseret sig. I EU-Domstolens dom af 30. september 2003 i sag C- 224/01, Köbler, fastslog EU-Domstolen, at en medlemsstat også kan drages til ansvar for en afgørelse truffet af en national domstol i sidste instans, såfremt domstolen åbenbart har tilsidesat EU-bestemmelser. I Köbler-sagen fandt Domstolen, at der ikke konkret forelå en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse af EU-retten (forpligtelsen til at forelægge spørgsmål præjudicielt for EU-Domstolen), og i den efterfølgende Traghetti del Mediterraneo-sag anførte Domstolen, at et erstatningsansvar for nationale domstole baseret på principperne om medlemsstaternes erstatningsansvar på grund af den dømmende funktions særlige karakter og af hensyn til retssikkerheden kun undtagelsesvis kan komme på tale. 10 En tilsvarende restriktiv tilgang ses i dansk ret, jf. Højesterets dom i Unibank-sagen, U H. Som Gomard anfører, er den sparsomme praksis på dette område»imidlertid præget af stor tilbageholdenhed over for et erstatningsretligt dommeransvar for staten«. 11 I dansk rets principper om offentlige myndigheders erstatningsansvar indgår nogle af de samme momenter, som anvendes i EU-Domstolens praksis. Således er det efter dansk praksis også af betydning, om retsgrundlaget er klart, eller der har været tilstrækkelig tvivl om fortolkningen af den pågældende bestemmelse, om det kan statueres, at der er begået klare fejl, 12 samt om der er årsagssammenhæng mellem den skadeforvoldende handling og det lidte tab. 13 Der findes imidlertid ikke dansk retspraksis, der lige så håndfast kvalificerer de momenter, der kan eller skal tillægges vægt ved vurderingen af, hvorvidt en offentlig myndigheds handling eller undladelse kan betegnes som en klar fejl. Som Gomard anfører, har retspraksis»dog ikke formuleret en klar generel regel om, at offentlige myndigheder kun har erstatningsansvar for væsentlige, klare fejl, men resultatet i adskillige domme stemmer overens med en sådan regel«. 14 Nyere dansk litteratur indeholder diskussioner og overvejelser, hvor der argumenteres for, at offentlige myndigheders erstatningsansvar navnlig for skadevoldende retsakter, der viser sig at være ugyldige på grund af en mangel udløser erstatningsansvar på et objektiviseret grundlag. For eksempel har Malene Værum Westmark i sin ph.d.- afhandling fra 2010 om offentligretligt erstatningsansvar for skadevoldende retsakter anført, at ansvarsgrundlaget efter dansk ret for så vidt angår de materielle mangler må betegnes som et objektiveret ansvar, mens der efter forfatterens opfattelse er holdepunkter for at antage, at ansvarsgrundlaget efter EU-retten er mere lempeligt og måske snarere et mere traditionelt culpaansvar. 15 Dette ses imidlertid ikke bekræftet af retspraksis. I UfR 2013, side 2696 H (Tarin-sagen), der drejede sig om Forsvarsministeriets mulige erstatningsansvar i forbindelse med en militær operation i Afghanistan, hvorunder 31 afghanere blev tilbageholdt af danske specialstyrker og overgivet til amerikanske styrker, har Højesteret tværtimod fastslået, at danske myndigheder ikke hæfter på objektivt grundlag for deres handlinger i andre lande, også selv om det sker under krigslignende, dvs. farlige forhold. ler tilsidesættelse af en forordning, tilsidesættelse af Traktaterne samt nationale domstoles tilsidesættelse af EU-retten. 7. Ibid. præmis EU-Domstolens dom af 4. juli 2000 i sag C-424/97, Haim, præmis EU-Domstolens dom af 4. juli 2000 i sag C-424/97, Haim, og dom af 1. juni 1999 i sag C-302/97, Konle. I forbundsstater, som f.eks. Tyskland og Østrig, kan medlemsstaten ikke ifalde erstatningsansvar på grundlag af en delstats handlinger, jf. også TEUF artikel 258 og artikel 260, hvor medlemsstater også erstatningsretligt hæfter for en delstats handlinger. 10. Sag C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA. 11. UfR 2004B.383, Bernhard Gomard: Offentlige myndigheders erstatningsansvar, punkt Se f. eks. Højesterets dom af 18. maj 2010, U H, samt Højesterets dom af 31. marts 2003, U H. 13. Se i den forbindelse f. eks. Dansk erstatningsret i lovgivning og retspraksis af professor Bernhard Gomard, Juristen nr UfR 2004B.383, Bernhard Gomard: Offentlige myndigheders erstatningsansvar, punkt Se også Vibe Ulfbeck i Forvaltningsretlige perspektiver, 2006: Offentlige myndigheders erstatningsansvar og Orla Friis Jensen i Forvaltningsret Almindelige emner, 2009, kap. 9: Offentligretligt erstatningsansvar. Juristen nr Side 102

5 3. Den EU-retlige ansvarsnorms anvendelse ved danske domstole 3.1. Paranova Danmark A/S mod Lægemiddelstyrelsen (Paranova-sagen) Den første sag, hvor Højesteret fik anledning til at anvende principperne for medlemsstaternes erstatningsansvar som udviklet af EU-Domstolen, var Paranova-sagen. Her havde Lægemiddelstyrelsen tilbagekaldt en parallelimportørs, Paranova Danmark A/S, tilladelser til parallelimport af en række præparater til behandling af mavesår. Begrundelsen for denne tilbagekaldelse var, at en tilladelse til parallelimport af et medicinsk præparat i Danmark på daværende tidspunkt var afhængig af, at den direkte forhandler af det pågældende præparat havde en markedsføringstilladelse i Danmark. Da den direkte forhandler af de omhandlede præparater (originalproducenten) ønskede at markedsføre nye varianter af præparaterne, havde han tilbagekaldt markedsføringstilladelsen for disse præparater, og tilladelse til parallelimport kunne således ikke opretholdes. Med samme begrundelser blev Paranovas markedsføringstilladelser udstedt af myndighederne i Sverige og Finland ligeledes tilbagekaldt, og disse tilbagekaldelser indbragte Paranova for de nationale domstole i disse to medlemslande. I disse sager besluttede de svenske og finske domstole at forelægge præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om, hvorvidt de EU-retlige regler var til hinder for nationale regler, der indebar, at en tilladelse til salg af et parallelimporteret lægemiddel automatisk ophørte, når tilladelse til salg af det direkte forhandlede lægemiddel blev tilbagekaldt efter anmodning fra den direkte forhandler. En række medlemsstater, heriblandt Danmark, og Kommissionen afgav indlæg i sagerne og gjorde i den forbindelse gældende, at sådanne nationale regler ikke stred mod EU-retten. Kommissionen havde derved skiftet holdning i forhold til det standpunkt, som Kommissionen havde gjort gældende i en sideløbende tysk præjudiciel sag C-172/00, Ferring om en lignende tvist. I Ferringsagen fastslog EU-Domstolen ved dom af 10. september 2002, at en automatisk tilbagekaldelse af en parallelimportørs markedsføringstilladelse med henvisning til den direkte forhandlers tilbagekaldelse, stred mod traktatens bestemmelser om varernes fri bevægelighed. 16 I den finske præjudicielle sag, C-113/01, Paranova Oy, og den svenske præjudicielle sag, C-15/01, Paranova Läkemedel AB, gentog EU-Domstolen med henvisning til sin dom i Ferring-sagen, at den svenske og finske (og således også den danske) ordning vedrørende markedsføringstilladelser til parallelimportører stred mod traktatens bestemmelser om varernes fri bevægelighed. 17 På denne baggrund anlagde Paranova sag mod Lægemiddelstyrelsen med påstand om erstatning for mistet 16. EU-Domstolens dom af 10. september 2002 i sag C-172/00 (Ferring). 17. EU-Domstolens dom af 8. maj 2003 i sag C-15/01 (Paranova Läkemedel AB) og EU-Domstolens dom af 8. maj 2003 i sag C- 113/01 (Paranova Oy). fortjeneste som følge af Lægemiddelstyrelsens EU-stridige praksis vedrørende tilbagekaldelse af virksomhedens tilladelse til parallelimport. I Paranova-sagen stadfæstede Højesteret Østre Landsrets dom af 12. april 2006 under henvisning til landsrettens grunde, og det er således i første række Østre Landsrets anvendelse af de EU-retlige erstatningsbetingelser, der er interessant. Med henvisning til EU-Domstolens praksis gennemgik Østre Landsret de EU-retlige erstatningsbetingelser, som beskrevet ovenfor, og fastslog først, at det var ubestridt mellem parterne, at sletning af Paranovas tilladelser til parallelimport var uforenelig med EU-retten. Dette fulgte klart af EU-Domstolens domme i de to Paranova-sager og i Ferring-sagen. Det afgørende var således, om betingelsen om, at overtrædelsen skal være tilstrækkeligt kvalificeret, var opfyldt. Ved vurderingen heraf citerede Østre Landsret præmisserne i Brasserie du Pêcheur-dommen ordret, og gennemgik punkt for punkt de af EU-Domstolen udviklede momenter, der kan indgå ved vurderingen af, om der er tale om en grov og åbenbar overtrædelse af EU-retten. Landsretten fastslog, at det ikke udtrykkeligt fremgik af sekundære retsakter, at Lægemiddelstyrelsens afgørelser om sletning var i strid med EU-retten, ligesom en vejledning udsendt af Kommissionen ej heller tog stilling hertil. Lægemiddelstyrelsen havde således på daværende tidspunkt udelukkende de overordnede, generelle grundsætninger om varernes fri bevægelighed i Traktaten at støtte sig til. Her bemærkede landsretten, at hverken traktatens ordlyd eller den daværende praksis fra EU-Domstolen havde en sådan præcision, at de i sig selv anviste, hvordan en national ordning for parallelimportørers tilladelser kunne udformes. Der var således overladt Lægemiddelstyrelsen et vidt skøn til at vurdere, hvorledes parallelimportører var stillet efter EU-retten, hvis den direkte markedsføring af lægemidlet ophørte. Derudover indgik det i landsrettens bedømmelse af, om der var tale om en tilstrækkeligt kvalificeret overtrædelse, at flere andre medlemsstater havde lignende ordninger som den danske, og at der først med EU-Domstolens dom i Ferring-sagen og dommene i de to Paranova-sager fra henholdsvis Sverige og Finland blevet tilvejebragt klarhed over retstilstanden efter EU-retten. I den forbindelse tillagde landsretten det vægt, at Kommissionen havde givet udtryk for skiftende holdninger i indlæggene i de tre præjudicielle sager for EU-Domstolen. Af disse grunde fandt landsretten, at Lægemiddelstyrelsens ubestridte overtrædelse af EU-retten ikke kunne betegnes som en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse, hvorfor styrelsen ikke kunne pålægges et erstatningsansvar efter EU-retten. Højesteret tiltrådte som nævnt landsrettens analyse og bedømmelse. Juristen nr Side 103

6 3.2. N.V. Randers A/S m.fl. mod Fødevareministeriet (Vinderslev-sagen) I Vinderslev-sagen skulle Højesteret tage stilling til, om Fødevareministeriet (før en ressortændring den 14. november 2011: Justitsministeriet) var erstatningsansvarlig over for syv danske svinetransportører i anledning af indførelse og administration af særlige danske regler og vilkår for svinetransport. Baggrunden for sagen var, at Justitsministeriet i 2005 anerkendte, at et krav om indvendig etagehøjde på 110 cm ved transport af slagtesvin og et vilkår om en forsendelsestid på højst 8 timer for at give dispensation til en lavere etagehøjde var i strid med det dagældende transportdirektiv. 18 Justitsministeriet var i januar 2004 blevet opmærksom på, at de danske bestemmelser stred mod direktivet, og havde derfor iværksat undersøgelser af, hvordan reglerne kunne ændres. Da der var et flertal i Folketinget uden om regeringen, som ønskede at styrke dyrevelfærd i Danmark, var der i 2004 ikke politisk grundlag for at lempe reglerne med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med transportdirektivet. Derfor blev reglerne først ændret i juli Herefter rejste svinetransportørerne et erstatningskrav mod Justitsministeriet for det tab, som de hævdede at have lidt som følge af de ulovlige danske regler. Svinetransportørerne mente derudover, at ministeriet ifaldt et erstatningsansvar, fordi ministeriet havde tilsidesat sin notifikationspligt efter informationsproceduredirektivet, samt at der gik for lang tid fra det tidspunkt, hvor ministeriet blev opmærksomt på, at reglerne var i strid med transportdirektivet, 19 til at reglerne rent faktisk blev ændret. Højesteret henviste til sin dom i Paranova-sagen og gennemgik i tråd hermed de EU-retlige erstatningsbetingelser som udviklet i EU-Domstolens praksis, og som anvendt i Paranova-sagen. I den forbindelse fandt Højesteret, at det dagældende transportdirektiv ikke indeholdt specifikke krav til etagehøjde, og at det i sådanne tilfælde i princippet faldt ind under medlemsstaternes skøn at kunne fastsætte supplerende bestemmelser, jf. EU-Domstolens dom i Danske Svineproducenter-sagen. 20 Dette skøn, som ministeriet havde udøvet, anså Højesteret ikke for en åbenbar og grov overtrædelse af EU-retten, da ministeriet ikke havde forfulgt usaglige formål ved indførelsen af reglerne, men først og fremmest havde henholdt sig til rapporter fra EU s Videnskabelige Veterinærkomité, samt haft et ønske om at forbedre dyrevelfærden i forbindelse med transport af slagtedyr over lange afstande og i mange timer. 18. Rådets direktiv 91/628 om beskyttelse af dyr under transport, nu erstattet af Rådets forordning 1/2005 (transportforordningen). 19. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. 20. EU-Domstolens dom af 8. maj 2008 i sag C-491/06 (Danske Svineproducenter I). Vestre Landsret havde i sin dom i sagen af 14. januar 2009 foretaget en grundig gennemgang og vurdering af de øvrige momenter i bedømmelsen af, hvorvidt ministeriet ifaldt et EU-retligt erstatningsansvar. Blandt andet bemærkede landsretten, at transportdirektivets bestemmelser om indvendig etagehøjde havde givet anledning til fortolkningstvivl også i andre medlemsstater, og at der ikke på daværende tidspunkt forelå domspraksis fra EU- Domstolen vedrørende fortolkningen af de relevante bestemmelser. Derudover tillagde landsretten det vægt, at Kommissionen ikke havde fremsat indvendinger ved ministeriets underretning om de særlige danske regler og vilkår. I modsætning til i Paranova-sagen skulle Højesteret i Vinderslev-sagen både tage stilling til, om ministeriet ifaldt erstatningsansvar efter EU-retten og efter dansk rets almindelige erstatningsbetingelser. Sagsøgerne gjorde således de to ansvarsnormer gældende som parallelle ansvarsgrundlag, og der blev fra deres side gjort anbringender gældende til støtte for begge ansvarsgrundlag. I overensstemmelse med sagsøgernes dobbelte argumentation havde Vestre Landsret i sin dom skilt de to ansvarsnormer ad og behandlet betingelserne for et EUretligt erstatningsansvar adskilt fra spørgsmålet om erstatningsansvar efter dansk ret. I bedømmelsen af erstatningsansvar efter dansk ret bemærkede landsretten (igen), at transportdirektivet kunne give anledning til tvivl, og at det efter de veterinærfaglige oplysninger ikke var åbenbart forkert at indføre reglerne, ligesom indførelsen af reglerne ikke kunne anses for en fejl af så kvalificeret grovhed, at ministeriet kunne pålægges et erstatningsansvar efter dansk ret. Den vurdering, som landsretten foretog af, om der forelå et erstatningsansvar efter EU-retten og dansk ret, var således på mange punkter i realiteten den samme. Højesteret gik et skridt videre og foretog én samlet og enslydende vurdering af, om ministeriet ifaldt et erstatningsansvar både efter EU-retten og efter dansk ret. Ved denne vurdering anvendte Højesteret den EU-retlige ansvarsnorm, dvs. normen om en»tilstrækkelig kvalificeret«og dermed»åbenbar og grov«overtrædelse og konkluderede, at der ikke var tale om en tilstrækkeligt kvalificeret overtrædelse af EU-retten. I relation til ansvarsnormen udtaler Højesteret således følgende:»for at Fødevareministeriet er erstatningsansvarlig efter fællesskabsretten, er det bl.a. et krav, at den overtrædelse af fællesskabsretten, som der er tale om, er tilstrækkelig kvalificeret, jf. herved Højesterets dom af 26. september 2007 (UfR 2007, s. 3124): Det er endvidere et spørgsmål, om der foreligger erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.... Højesteret finder herefter, at ministeriets overtrædelse af fællesskabsretten ikke kan anses for tilstrækkeligt kvalificeret til, at ministeriet ved indførelsen af reglerne har pådraget sig et erstatningsansvar, hverken bedømt efter fællesskabsretten eller efter dansk rets almindelige erstatningsregler.«juristen nr Side 104

7 4. Observationer, konsekvenser og konklusion Fælles for Paranova-sagen og Vinderslev-sagen er, at myndighederne havde anerkendt, at de nationale regler, som de var ansvarlige for, havde været i strid med EU-retten, og at myndighederne således havde begået fejl. Spørgsmålet i begge sager var, om disse fejl udgjorde tilstrækkeligt kvalificerede overtrædelser af EU-retten og dermed medførte, at myndighederne ifaldt erstatningsansvar. I relation til om der var tale om en»åbenbar og grov«tilsidesættelse af en EU-retlig bestemmelse, 21 lagde landsretten og Højesteret i begge sager vægt på følgende kriterier: hvor klar og præcis den overtrådte bestemmelse er, hvor vidt et skøn, den overtrådte bestemmelse overlader de nationale myndigheder eller EU-institutionerne, om overtrædelsen er begået eller tabet er forvoldt forsætligt eller uagtsomt, om en eventuel retsvildfarelse er undskyldelig, om en EU-institutions holdning kan have været medvirkende til overtrædelsen, og om nationale foranstaltninger eller praksis i strid med EU-retten er blevet opretholdt. Dermed har de danske domstole uden videre anvendt de kriterier til fastlæggelse af ansvarsnormen, der er udviklet af EU-Domstolen i en omfattende EU-retspraksis. 22 Det kan på baggrund af de to højesteretsdomme for det første fastslås, at danske domstole er ganske komfortable med at anvende de EU-retlige erstatningsbetingelser. EU- Domstolens kriterium om den»tilstrækkeligt kvalificerede overtrædelse«er i begge sager citeret og anvendt direkte uden slinger i valsen, og hverken landsretterne eller Højesteret har fundet det nødvendigt at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i den forbindelse. I Vinderslev-sagen afslog Højesteret udtrykkeligt en begæring om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen med den begrundelse,»at der ikke består en rimelig tvivl om afgrænsningen af de betingelser, under hvilke en medlemsstat kan ifalde erstatningsansvar efter EU-traktatens princip herom«. 23 Den EU-retlige ansvarsnorm må herefter anses for en direkte anvendelig og ganske håndgribelig retlig norm, der ikke i sig selv giver anledning til fortolkningstvivl. Spørgsmålet om, hvorvidt en given handling eller undladelse har karakter af en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse af EUretten, beror herefter på konkret retsanvendelse. For det andet kan det fastslås, at det er den samme ansvarsnorm, som anvendes ved vurderingen af, om myn- dighederne ifaldt erstatningsansvar efter EU-retten henholdsvis efter dansk ret. Hér baserer Højesteret sig på den EU-retlige ansvarsnorm og den dertil knyttede terminologi om en»tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse«og konkluderer, at der hverken foreligger et erstatningsansvar efter EU-retten eller efter dansk ret. Højesterets samlede behandling af de to ansvarsnormer tyder således på, at i sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar vil den relevante ansvarsnorm være den ansvarsnorm, der kan udledes af EU-rettens erstatningsbetingelser. Dermed vil den retlige norm være fastlagt som en»tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse«i betydningen en overtrædelse, der er»åbenbar og grov«. Samtidig må barren i hvert fald i terminologisk henseende siges at være løftet i forhold til den hidtidige klassiske danske ansvarsnorm, der begrænsede et ansvar til, om myndigheden kunne bebrejdes, at den havde begået»væsentlige, klare fejl«. Selvom de to vurderinger principielt er uafhængige, beror ansvarsvurderingen efter EU-retten og efter dansk ret stort set på de samme overvejelser, og en sammenkædning af de to ansvarsnormer synes således ganske naturlig, når det skal vurderes om en myndighed ifalder et erstatningsansvar for overtrædelser af EU-retten. I EUretten kræves en tilstrækkeligt kvalificeret overtrædelse, og i dansk ret taler man sædvanligvis om, hvorvidt myndigheden har begået væsentlige og klare fejl. 24 En sådan samlet ansvarsvurdering synes også hensigtsmæssig, da det ville have været bemærkelsesværdigt, hvis ansvarsvurderingen i Vinderslev-sagen efter EU-retten og dansk ret ikke havde været sammenfaldende. 25 På tilsvarende måde er gældende ret i Danmark for, hvornår domstole kan tillægge søgsmål opsættende virkning, baseret på EU-retten og EU-Domstolens praksis, og kriterierne for at tillægge søgsmål opsættende virkning er i realiteten de samme som de kriterier, EU-Domstolen anvender. 26 Højesterets samlede behandling af den danske og den EU-retlige ansvarsnorm fører til, at tidligere forudsigelser om forskellene mellem de to ansvarsnormer må forlades. Med Højesterets dom i Vinderslev-sagen må det lægges til grund, at der ikke (længere) er holdepunkter for at antage, at der er grundlæggende forskelle på henholdsvis den danske og den EU-retlige ansvarsnorm. Hvis det kan lægges til grund, at ansvarsnormen for offentlige myndigheder efter henholdsvis EU-retten og dansk ret herefter i realiteten er den samme og kan afgrænses til»tilstrækkelig kvalificerede overtrædelser«, må 21. Kriterierne stammer oprindeligt fra de forenede sager C-43/93 og C-48/93, Brasserie du Pêcheur, præmis 55-56, som senere bekræftet i f.eks. sag C-63/01, Evans, præmis Takis Tridimas, The General Principles of EU Law, 2 nd. edition, s. 498 ff. Se også Pekka Aalto, Public Liability in EU Law Brasserie, Bergaderm and Beyond, s Højesterets beslutning af 22. juni Se f. eks. Højesterets dom af 18. maj 2010, U H. 25. Niels Fenger giver udtryk for et tilsvarende synspunkt i sin doktordisputats,»forvaltning og fællesskab«, Jurist- og Økonomieforbundets Forlag, 2004, s Højesterets dom i Gyproc-sagen, UfR 1994, s. 823, og Per Walsøes kommentar i UfR 1995B, s Se også Hagel-Sørensen,»Domstolenes retsskabelse«: Festskrift til Claus Gulmann, s Juristen nr Side 105

8 det være naturligt, at der ved den konkrete retsanvendelse også kan ske inddragelse af den omfattende praksis fra EU-Domstolen i hvert fald når sagen vedrører både dansk ret og EU-retten. Det bliver interessant at følge terminologien i den fremtidige praksis fra Højesteret, herunder navnlig i forhold til erstatningssager baseret alene på dansk ret og i forhold til anvendelsen af de kriterier, der er anvendt af EU-Domstolen, og som indgår i både Paranova-sagen og Vinderslev-sagen. Kriterier, som omhandler betydningen af f.eks. en EUinstitutions holdning, herunder navnlig Kommissionens praksis, må nødvendigvis tilpasses nationale forhold og vurderes i en dansk kontekst og efter forholdene i den konkrete sag. Det forekommer dog naturligt og i overensstemmelse med danske retstraditioner, at der f.eks. ved vurderingen af en styrelses handlinger lægges vægt på styrelsens og ressortministeriets tilkendegivelser, praksis samt cirkulærer eller vejledninger. Ligeledes vil vurderingen af en kommunes eller regions handlinger kunne ske i lyset af andre myndigheders ageren eller tilkendegivelser. En tilpasning af kriterierne til nationale, danske, forhold vil derfor være meningsfuld og tilpasningen vil tillige kunne bidrage til retsudviklingen og retssikkerheden, herunder navnlig muligheden for at forudse, hvorvidt en given handling vil kunne karakteriseres som en»tilstrækkelig kvalificeret,«dvs.»åbenbar og grov«overtrædelse af en given regel eller norm. Juristen nr Side 106

Erstatning en antologi

Erstatning en antologi JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 1 SESS: 56 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47:15 2006 /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/00 titel Erstatning en antologi JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 2 SESS: 53 OUTPUT:

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Why is there such a large pay gap between women and men, despite of the existence of Equal Pay Act in Denmark?

Why is there such a large pay gap between women and men, despite of the existence of Equal Pay Act in Denmark? Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.) 12. december 2012 Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens Why is there such a large pay

Læs mere

Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere

Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere Litteratur Nr 16 169-190.fm Page 169 Tuesday, March 31, 2015 7:09 AM Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere Af professor, ph.d. & dr. phil. Hans Bonde og fhv.

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Juristen. Registre. Udgivet siden 1919. Nummer 6 December 2014. iphone Artikler. side 191

Juristen. Registre. Udgivet siden 1919. Nummer 6 December 2014. iphone Artikler. side 191 Juristen Udgivet siden 1919 Nummer 6 December 2014 iphone Artikler Sygdomsbehandling i EU en ret for de få? Danmarks anstrengte forhold til patienters fri bevægelighed Af Catherine Jacqueson og Mette Hartlev

Læs mere

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Erstatning uden for kontraktsforhold 1.5. Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Artiklen belyser produktansvarsreglernes anvendelse i situationer, hvor en komponent i et produkt forvolder skade.

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Bilag 11. Bo von Eyben. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder

Bilag 11. Bo von Eyben. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Bilag 11 Bo von Eyben Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Indholdsfortegnelse 1. Problemstilling 2. Almen karakteristik af begrebet grov uagtsomhed 3. Strafferetten 3.1. Forholdet mellem

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis

Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis Flores juris et legum. Festskrift til Nils Jareborg. Iustus Förlag 2002, s. 671-701. Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis af Jørn Vestergaard Agtpågivenhed er ikke, som vejret, noget der

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Juristen. Med vores nye applikation til iphone og ipad kan advokatbranchens mest anvendte it-system bruges når som helst, hvor som helst.

Juristen. Med vores nye applikation til iphone og ipad kan advokatbranchens mest anvendte it-system bruges når som helst, hvor som helst. Juristen Udgivet siden 1919 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Gothersgade 133 Postboks 2126 1015 København K Tlf. 33 95 97 00 Fax 33 95 99 99 djoef@djoef.dk www.djoef.dk Nummer 5/6 Juli 2011 ny app Til

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår.

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår. NFT 1/1996 Kollokvium om "Fortolkning af Forsikringsvilkår" af Henning Jønsson, direktør for Ankenævnet for Forsikring I april 1995 arrangerede Det danske selskab for Forsikringsret (AIDA) et kollokvium

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere