Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne"

Transkript

1 1

2 Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne advokat Torkil Høg 2

3 Hvorfor er den erstatningsretlige bedømmelse af overtrædelser af udbudsreglerne interessant? Vi er ikke alle drevet af (kun) akademiske interesser Talrige sager om erstatningsspørgsmål ved domstolene og Klagenævnet for Udbud Bedømmelse efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. bemærkningerne til Klagenævnsloven. Tidlig praksis fra Klagenævnet viste tegn på ganske streng erstatningsretlig bedømmelse. Senere mere tilbageholdende Nogle forfattere (og Klagenævnet) har antydet, at udbudsreglernes EU-oprindelse medfører, at overtrædelser skal underkastes en streng erstatningsretlig bedømmelse 3

4 Mit indlæg vedrører 3 emner Ansvarsgrundlaget - EU-retlig vinkel Tabsopgørelse positiv opfyldelsesinteresse Tab af chance ( loss of chance ) 4

5 Ansvarsgrundlaget - EU-retlig vinkel (1) Tidlig praksis fra Klagenævnet for Udbud KLFU 22. november 2001: Forlaget Magnus Håndhævelse med grundholdning om præventive formål Ikke strenge krav til bevis for årsagsforbindelse, adækvans eller tabets størrelse Tilkendt erstatning for sagsomkostninger efter regning KLFU 3. juli 2002: Judex mod Århus Amt Erstatning for positiv opfyldelsesinteresse uden, at det var godtgjort, at erstatningssøgende ville være blevet tildelt kontrakten Vestre Landsret: Kun negativ kontraktinteresse 5

6 Ansvarsgrundlaget - EU-retlig vinkel (2) Medlemsstaters erstatningsansvar for tilsidesættelser af EU-retten (f.eks. C-6 og 9/90, Francovich og C-46 og 48/93, Brasserie du Pecheur) erstatning hvis: Overtrådt regel har til formål at beskytte borgerne Tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse Direkte årsagsforbindelse mellem overtrædelse og tab Brasserie du Pecheur-dommen om tilstrækkelig kvalificeret om en medlemsstat åbenbart og groft har overskredet sine skønsbeføjelser Kan tages i betragtning hvor klar og præcis den tilsidesatte bestemmelse er, hvor vidt et skøn, den tilsidesatte bestemmelse overlader., om overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt, om en eventuel retsvildfarelse er undskyldelig eller uundskyldelig I Brasserie du Pecheur stod Tyskland og UK i situationer, hvor de skulle træffe valg, der kan sammenlignes med det, fællesskabsinstitutionerne foretager ved udstedelse af generelle retsakter dvs. lovgiveransvar Kan samme begrebsramme anvendes på konkrete overtrædelser af EU-forskrifter på udbudsområdet? 6

7 Ansvarsgrundlaget - EU-retlig vinkel (3) EU-institutionernes overtrædelser af udbudsreglerne T-4/01, Renco SPA mod Rådet, 25. februar 2003 (tilsv. T-160/03): Ansvar forudsætter retsstridighed en tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, der har til formål at beskytte borgerne....når en institution råder over et skøn, er det afgørende kriterium for, om en tilsidesættelse af fællesskabsretten kan anses for tilstrækkelig kvalificeret, om den pågældende fællesskabsinstitution åbenbart og groft har overskredet grænserne for sine skønsbeføjelser RFI henviste til Brasserie du Pecheur-dommen Frifindelse fordi Rådet ikke havde udøvet åbenbart urigtige skøn ved fastsættelse af udvælgelseskriterier eller bedømmelse af tilbud Dvs. lempelig ansvarsnorm ved bedømmelsen af konkrete overtrædelser af udbudsreglerne i hvert fald, når det er EU s institutioner, der er regelbrydere Næppe grundlag i EU-retten for streng erstatningsretlig bedømmelse af overtrædelser af udbudsreglerne Varsomhed på skønsprægede områder også ved overtrædelser af ligebehandlingsprincippet Højesteret: U H alvorlige fejl (dissens: bevidst og åbenbart tilsidesat sine pligter ) U H klar og væsentlig forskelsbehandling 7

8 Tabsopgørelse positiv opfyldelsesinteresse Opgørelsen af positiv opfyldelsesinteresse: Baggrund: Domstolenes tilkendelse af skønsmæssigt fastsatte erstatninger i praksis efter licitationsloven Anvendelse af terminologi, der ikke kan genfindes i årsregnskaber mv. U H: Højesteret tilkendte erstatning for tabt nettofortjeneste i sag om positiv opfyldelsesinteresse Resultat: meget svingende praksis især fra Klagenævnet Problem: kan man kræve erstatning for Tabt dækningsbidrag (tilbudssum minus variable omkostninger) eller Tabt nettofortjeneste ( bundlinieandel af tilbudssummen) 8

9 Tabsopgørelse positiv opfyldelsesinteresse (2) Ved ikke at få tildelt kontrakten taber tilbudsgiveren tilbudssummen med fradrag af sparede omkostninger ved ikke at skulle udføre arbejdet dvs. som udgangspunkt tabt DB En nettofortjeneste -opgørelse kan have noget for sig, hvis det lægges til grund, at de faste omkostninger er (eller burde være) nyttiggjort til andre indtægtsskabende aktiviteter ( dækningsarbejder ) En nettofortjeneste -opgørelse kan kun være rimelig, hvis (i) tilbudsgiveren har haft (eller i hvert fald burde have haft) dækningsarbejder, og (ii) ikke kunne udføre både dækningsarbejder og den omstridte opgave Den logiske konsekvens af nettofortjeneste -betragtningen er, at der slet ikke er lidt noget tab der er jo også indvundet nettofortjeneste ved dækningsarbejdet? Og skal tabsgivende virksomheder slet ikke have erstatning? U H (dissensen) tager udgangspunkt i DB. VLD af 11. april 2006 (Helle Kommune) ligeså. VLD af 6. november 2007 (B ) erstatning på kr med udgangspunkt i tabt DB (NB: ankefrist ikke udløbet) Synspunkt: Tabt dækningsbidrag bør være udgangspunktet 9

10 Tab af chance Kausalitetskrav efter gældende dansk ret: tilbudsgiver skal for at opnå fuld erstatning (positiv opfyldelsesinteresse) godtgøre en overvejende grad af sandsynlighed for ordretildeling, hvis reglerne havde været overholdt Tab af chance -model: Tildeling af en forholdsmæssig andel af opfyldelsesinteressen til flere tilbudsgivere ud fra en betragtning af størrelsen af chancen for tildeling Chaplin v Hicks (1911) erstatning på 100 Sue Arrowsmith ( The Law of Public and Utilities Procurement, 2005) konstaterer, at doktrinen kan anvendes i engelsk ret Lasse Simonsen ( Prekontraktuelt ansvar, 1997) argumenterer for tab af chance-model i norsk ret Dansk ret indeholder ikke i dag en tab af chance-model diskussionen er de lege feranda 10

11 Tab af chance hvorfor? Bevistemaet ved bedømmelsen af årsagssammenhæng er, hvordan ordregiveren ville have handlet i fravær af overtrædelser af udbudsreglerne psykisk kausalitet vanskeliggør sandsynlighedsbetragtninger Det ligger i sagens natur, at den erstatningssøgende som oftest har adgang til færrest bevismidler af relevans for bedømmelsen af årsagssammenhæng Risiko for hyppig underkompensation af de erstatningssøgende Manglende erstatning er særlig krænkende, hvis den valgte tilbudsgiver med sikkerhed ikke lovligt kunne vælges Et af hovedformålene med udbudsreglerne er netop at give tilbudsgivere ens muligheder/chancer Lempede kausalitetskrav er ikke ukendt i dansk ret f.eks. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 20, stk. 1 Effektivitetshensyn effektiv håndhævelse af EU-reglerne. 11

12 Tab af chance hvorfor ikke? effektivitetshensyn effektiv håndhævelse af EU-reglerne? Der foreligger ofte et forholdsvis godt grundlag for vurdering af det sandsynlige alternative forløb nemlig indkomne tilbud, rådgiveres vurderinger mv. Risiko for systematisk overkompensation af de erstatningssøgende ikke bevis for reelt økonomisk tab Hvordan opgøres chancen? Opfyldelsesinteressen er forskellig fra tilbudsgiver til tilbudsgiver hvordan opgøres opfyldelsesinteressen, og hvordan fordeles den? Alternativ: pligt til at rangordne de bedste 2-3 tilbud 12

13 København Århus Kolding Rådhuspladsen 4 Aaboulevarden 31 Jernbanegade 31 DK København V DK Århus C DK Kolding Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere