Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde kommune....side 12 Ledelsen.....side 13 Afdeling A...side 17 Afdeling B...side 19 Køkkenet side 22 Oasen...side 24 Forflytningsvejledere..side 44 Kontoret.side 46 Hjemmesiden..side 48 Pedel...side 50 Tilkøbsydelser...side 51 Præstegårdens venner...side 52 Solkær.side 53 Status på ventelisten.. side 56 Afslutning på Årsberetning...side 57 Ældrekommissionens 43 råd.. side 58

2 Forord Susanne Palmblad, Plejehjemsleder Jeg ser tilbage på 2011 som et lærerigt og udfordrende år for Himmelev gl. Præstegård. Nye øjne kommer til, gamle øjne forsvinder. Nye rutiner, nye vaner bliver til. Lærerigt, vi har i fællesskab udviklet os til en lærende organisation. Særlig har fokus været på den faglige og personlige udvikling af medarbejdernes kompetencer samt kommunikation og samarbejde. Vi afsluttede og vi startede, med øje for, at det er vores beboere som er i centrum. Beboerne har også haft deres udfordringer i de daglige gøremål. Særligt kan fremhæves hyggen omkring middagsmaden. Spisestuen, hjemmets hjerte, er blevet mere hjemmeligt. Der er kommet ternede duge på, og bordene er der blevet der rykket på. Små vandkander, sovse - og kartoffelskåle står på bordene. Og det er beboerne som står for borddækningen. Udfordrende, fordi byggeriet kom til at fylde en stor del af året. Kulminationen af 3 års værk for byggeudvalget, det har både været lærerigt og udfordrende. Bestyrelsen har vist ledelsen og medarbejderne stor støtte og moralsk opbakning. Denne opbakning har været uvurderlig vil der være fokus på afslutning af Lean undervisning og glæde os til at arbejde med denne kompetence. Og se de frugter vi høster med denne tilgang. Vi vil have fokus på Mus samtaler og udvide vores kompetencer i forhold til demensområdets kompleksitet, samt den Palliativ pleje. I skreven stund kommer de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen. Og det er en glæde at kunne konstatere, at her på Himmelev gl. Præstegård arbejdes der med alle 43 anbefalinger i hverdagen. God læselyst. 2

3 Bestyrelsen Jørgen Jensen, Formand Bestyrelsen har altid beboernes ve og vel som 1. prioritet i bestyrelsesarbejdet. Hvad ellers er vi her for? Vi siger til os selv og til beboerne: Livet skal leves hele livet. Det er det korte motto, som bestyrelsen altid har for øje og derudover arbejder vi med de værdier, som Plejehjemmet ledes efter. Lederen har altid et punkt på bestyrelsens dagsorden, som omhandler historier fra vores Plejehjem. Derigennem følger vi med i, at de værdier, som vi har sat for driften, også bliver fulgt af ledelsen og er kendt af medarbejderne.. Bestyrelsens fokuspunkt har naturligt herudover igen været det kommende byggeri. Byggeudvalget har haft utallige møder, som refereres til bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde. I 2011 er der sket en stor udvikling omkring byggeriet. Vi skal ikke mere bygge som Almene boliger, men de 56 boliger på Plejehjemmet bygges efter reglerne i Friplejeboligloven, medens de 16 Ældreboliger og de 10 Seniorboliger bliver privat byggeri. Byggeriet er budgetteret til i alt at skulle koste 175 millioner kroner. Efter at Lokalplanen blev godkendt sidst på året (som en stor sjældenhed i kommunen ganske uden indvendinger fra naboer eller andre) er næste fokus punkt Finansiering af det store beløb, og det bliver den store udfordring i første halvdel af Når dette er på plads sætter vi spaden i Jorden, gerne i starten af august Derudover beskæftiger bestyrelsen sig med økonomien, som altid er et stort og vigtigt emne var igen et økonomisk godt år, så vi kunne sætte penge hen til byggeriet. Dette skyldes ikke mindst en strålende indsats fra alle vores medarbejdere, som altid tager arbejdet med godt humør overfor beboerne og knokler uden brok. Flot, flot. Dette går selvfølgelig ikke uden en god planlægning og ledelse af arbejdet fra vores lederstab, som skal have lige så megen tak. Alle har været på Lean kursus i år, hvor man lærer at begrænse ressourceforbruget så meget som muligt. Vi holder så meget fest som muligt for så mange som muligt. Udflugter, sommerferie, høstfest, Sankt Hans Fest, nytårs kur osv. osv. Det skal være en fest hver dag, så længe beboerne vil være med. Og det vil de. Her er rødvin og likør, øl og vand til alle, der ønsker det. Livet skal leves hele livet. Sommerferien, som er den længstvarende tur, gik i 2011 til Musholmbugtens Feriecenter. Stor tilfredshed med det. Vi har hele året drøftet Roskilde Kommunes attitude overfor om visiterede borgere sendes til vores Plejehjem, når de ønsker det. Det bekymrer os især på vegne af beboerne i Ældreboligerne, som har en klar forventning om, at komme på det Plejehjem, som har været deres mere end halve liv i en årræk- 3

4 ke. Vi har i de første måneder af 2012 derfor haft en afklarende samtale med embedsværket og formanden før Ældre og Omsorgsudvalget. De har stillet os i udsigt, at visitationen vil være som hidtil og at de, under hensyntagen til kapacitetsudnyttelsen i kommunens plejehjem, vil se med milde øjne, på visiterede, som anmoder om HGP som første valg. Det skal de under alle omstændigheder gøre, når vi bliver Friplejeboliger, for så vil det være ulovligt ikke at følge borgerens ønsker om frit plejehjems valg. Vi glæder os altid i bestyrelsen til der kommer ny Tilsyns rapporter fra de forskellige myndigheder. Vores karakterer er altid helt i top. Det sætter vi og ledelsen og medarbejderne en stor ære i. Og uden en dygtig ledelse og dygtige medarbejdere kunne bestyrelsen ikke tillade sig, at fokusere på alle de andre vigtige emner, der også skal behandles ordentligt. Vi skal også nævne vores samarbejdspartner, OK Fonden, som administrerer vores regnskab og er tætte på os i vores byggeproces (Forretningsfører). Der er sket en del organisatoriske ændringer i OK fonden i år. Det har vi godt kunnet mærke, men der bliver altid plads til Himmelev Gl. Præstegård. Vi er allerede langt inde i arbejdet for 2012, når dette offentliggøres, men alle de spændende udviklinger, ikke mindst omkring byggeriet, der er i gang, må vente til næste års beretning. Så danses der til Høstfesten, til musik af bandet Butterflies. 4

5 Beboer- Pårørende rådet Kirsten Bunch Møller, Formand Årsberetningen omhandler resume fra 4 møder. I alle møder deltager 5 beboere, 3 pårørende, plejehjemsleder og de 2 afdelingsledere samt en repræsentant fra Roskilde Kommunes ældreråd. Vi har en fast dagsorden, der naturligvis justeres efter behov. Beboer pårørende rådet har en god kontakt med personalet, hvorfor alle hændelser løbende drøftes mellem Susanne Palmblad (plejehjemsleder) og Kirsten Bunch Møller (formand for rådet) eller tages op på det førstkommende møde som en underretning eller som drøftelsespunkt. Alle referater kommer inden 10 dage efter mødet, og sendes via mail til pårørende og personalerepræsentanterne, medens beboerrepræsentanterne får deres udleveret. Såfremt ingen kommer med bemærkninger indenfor en uge, betragtes det som godkendt. Det er en vigtig proces i samarbejdet, at alle har mulighed for at forholde sig til indholdet af mødet, medens det er i frisk erindring. Der er løbende uanmeldte tilsyn både fra Embedslæge-institutionen under Sundhedsstyrelsen og fra Roskilde Kommunes forvaltning. I starten af året var der enkelte anmærkninger, disse var dog uden betydning for beboerne. De uanmeldte tilsyn sidst på året har været uden anmærkninger. Der har været ros til den etiske holdning hos personalet, der skaber livskvalitet for beboerne. Beboer pårørenderådet har læst og kommenteret rapporterne. Rådets kommentarer er sendt til de respektive tilsynsmyndigheder og kan ses på Himmelev Gl. Præstegårds hjemmeside under OK-Fonden. I foråret slog lynet ned i form af udbrud af Roskildesyge, først hos beboerne og med lynets hast bredte det sig til næsten alle beboere og personale. enkelte beboere måtte på Roskilde sygehus på grund af dehydrering. Heldigvis forårsagede sygdomsudbruddet ingen dødsfald blandt beboerne, men mange var svækkede i lang tid efter. Embedslæge-funktionen var naturligvis inddraget, og der var stor ros til personalet for deres håndtering af forløbet med ekstrem høj hygiejne, hvor personalet var iklædt rumdragter. Desværre viste det sig, at det eneste middel, der var virksomt mod den virus, der havde ramt plejehjemmet, var klorprodukter, hvilket normalt ikke må bruges, men det blev nødvendigt. Trods stort mandefald bland personalet lykkedes det at fastholde en god hverdag for beboerne. Siden er der bl.a. strammet op omkring pårørendes brug af tekøkkenet, og der er adgang forbudt til centralkøkkenet. Det har der altid været, men nu er det endnu engang indskærpet. 5

6 Der har været drøftelse omkring personalerytmer. Der har ligeledes været drøftelse vedr. adgang/kontakt til de 2 afdelingers kontorer. F.eks. kan personalets telefonsamtaler omhandle private oplysninger vedr. beboere, eller der kan ligge personlige papirer fremme, så rådet har anmodet om, at pårørende ikke opholder sig alene på kontorerne og samtidig tager det hensyn til personalet, at man spørger, om det er i orden at forstyrre den eller de, som opholder sig på kontoret. Beboerrepræsentanterne orienterer løbende om aktiviteter i OASEN. På det seneste møde, orienterede Rikke Søder, som er leder af aktivitetsfunktionen OASEN, om nuværende og kommende aktiviteter. OASEN har en herreklub der mødes en gang om ugen og OASEN har planer om at danne en mere. Der er ligeledes planer om at oprette en dameklub. Der er gymnastik og andre fysiske aktiviteter. Hver anden uge er der busudflugt skiftevis for afd. A og afd. B. Der er løbende foredrag gennem folkeoplysningsforbundene eller private, som tilbyder at komme og fortælle. En gang om måneden er der gudstjeneste. Efter ønske fra beboerne vises der danske film på det store TV i Oasen. Oasen udgiver desuden en aktivitetsliste hver måned, og et lille lokalblad, som alle er velkomne til at skrive i. Der er et madudvalg, som ifølge beboerne ikke fungerer tilfredsstillende, hvorfor der blev givet tilsagn om en mere struktureret form. Der er et aktivt ferieudvalg, som arbejder på, at dette års ferie kan holdes på Langeland eller Fyn efter ønske fra beboere. Der var dog meget tilfredshed med sidste års ferie på Musholm ved Korsør, og det kunne være en mulighed at tage dertil igen. Der er nedsat et festudvalg, der står for arrangementet af en stor jubilæumsfest den 16. maj i år. Oasen har en ergoterapeut ansat. Sammen med det øvrige personale har hun fået videreuddannelse i siddestillinger, og nu er der bl.a. sat fokus på hjælpemidler, som kan gøre beboerne mere selvhjulpne, når de spiser. Det har bl.a. medført, at stort set alle beboere nu spiser i den store fælles spisestue, sammen med pensionisterne fra bl.a. præstegårdshave. Rådet kan kun udtrykke stor tilfredshed med alle de tiltag, der er forankret i OASEN, og beboerne udtrykte stor ros til Oasens personale. Alle aktiviteter er naturligvis valgfri, men som det fremgår, så har beboerne mulighed for en fuld kalender, såfremt de ønsker det. Rådet følger løbende udviklingen i Oasens aktiviteter. Fast punkt på dagsordenen er orientering om husets økonomi og afgang/tilgang af personale. Det er meget tilfredsstillende, at økonomien er i god balance på 6

7 trods af flere længerevarende sygemeldinger. Personalet er meget stabilt, og der er heldigvis ikke mange sygemeldinger. Det tyder på et godt arbejdsklima, hvilket er af uvurderlig betydning for beboerne, bl.a. fordi det betyder, at der ikke er skiftende personale. I begyndelsen af hvert år er der desværre en stor udskiftning af de faste vikarer, fordi de som søger videreuddannelse, næsten alle kommer ind på skolen. Det er jo glædeligt, at det er således men det giver megen udskiftning hvert foråret, hvilket kan være belastende for beboerne. Nye vikarer bliver bl.a. vurderet på deres menneskelige kvaliteter. Det kan dog være en besværlig indkøringstid for både beboere og det faste personale. Personalet gør deres bedste, for at beboernes hverdag påvirkes så lidt som muligt. Et andet fast punkt er orientering om det kommende byggeri. Byggeriet har været igennem de nødvendige processer med bl.a. nabohøringer. Det sidste møde inden byrådets endelige godkendelse blev afholdt på Himmelev Gl. Præstegård. Udover embedsmænd og politikere fra Roskilde kommune, var der beboere, pårørende til beboere samt borgere fra Himmelev. I alt var der omkring 70 deltagere. Der var mange spørgsmål, men samtidig blev der udtrykt stor tilfredshed med det forelagte projekt, som efterfølgende blev godkendt af Roskilde kommune. Beboer pårørenderådet er i løbende dialog med byggestyringsgruppen og arkitekterne, og der har været stor lydhørhed overfor rådets forslag og kommentarer. Rådet følger forløbet. Et sidste fast punkt er orientering om indflytning af nye beboere. I de sidste tre år har Himmelev Gl. Præstegård haft en aftale med Roskilde kommune. Denne indebar, at hver anden ledige plads på Himmelev Gl. Præstegård, kunne tilbydes en Roskildeborger. Dette har vist sig at være en ideel løsning, og det har tilsyneladende kunnet dække behovet for de borgere, som havde udtrykt specifikt ønske om at bo på Himmelev Gl. Præstegård. Der har tidligere været en venteliste på Himmelev Gl. Præstegård for udenbys borgere og en for indenbys borgere, hvilket har været muligt, da Himmelev Gl. Præstegård er en selvejende institution. Flere Roskildeborgere henvender sig personligt for at forhøre sig om plads enten til sig selv eller til en pårørende, og hidtil er de blevet skrevet på venteliste, såfremt kommunen har godkendt, berettigelse til plejehjemsplads. Dette har været gældende, hvad enten det har drejet sig om indenbys eller udenbys borgere. De sidste tre år har der kontinuerligt boet Roskildeborgere på Himmelev Gl. Præstegård. Der viste sig nogle administrative forviklinger sidst på året, der indebar begrænsninger i muligheden for frit valg for Roskildeborgere, som ønskede at flytte ind på Himmelev Gl. Præstegård. 7

8 Beboer pårørenderådet rettede henvendelse til politikere og ældrerådet og forviklingerne er siden blevet afklaret ved et møde mellem Himmelev Gl. Præstegårds administration, formanden for Bestyrelsen, Formanden for det politiske udvalg samt direktøren for det administrative område. Vi er meget tilfredse med, at der nu er klare linjer, således at den hver anden plads stadig tilbydes en Roskildeborger. Som det fremgår af hele rådets beretning, så er der et nært og godt samarbejde mellem rådet og ledelsen/personalet på Himmelev Gl. Præstegård. Frokost i Herreklubben på gourmet spisehuset Store Børs på Roskilde Havn. 8

9 Byggeudvalget Søren L. Pedersen, OK-bolig Byggeudvalget, der er nedsat af bestyrelsen, har i 2011 arbejdet videre med projektet for et nyt Himmelev Gl. Præstegård. Ved årets begyndelse var vi netop blevet færdige med en lang og spændende konkurrenceperiode. En enig bedømmelseskomite bestående af bestyrelsen, Susanne Palmblad, Marianne Rasmussen, Paul Erik Weidemann fra OK-Fonden samt arkitekt Poul Schülein fra tegnestuen Arkitema, havde enstemmigt peget på konkurrenceforslaget fra Rubow Arkitekter A/S, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S og landskabsarkitekterne Opland ApS som det vindende projekt i konkurrence med 4 andre spændende og meget forskellige bud på udformningen af det kommende plejehjem m.m. En af de første opgaver, vores nye rådgivere kunne gå i gang med, var, at bearbejde projektet, så det kunne danne grundlag for den nye lokalplan for Himmelev Gl. Præstegård, som er nødvendigt for at kunne få lov at udvide plejehjemmet. Samarbejdet med Roskilde Kommunes Planafdeling forløb virkelig godt og konstruktivt, og resultatet blev et gennemarbejdet lokalplanforslag, der i høringsperioden blev gennemgået og drøftet ved et meget velbesøgt offentligt høringsmøde på plejehjemmet. Ved årets slutning kunne lokalplanen vedtages uden bemærkninger eller ændringer. Samtidig med lokalplanarbejdet, tog byggeudvalget og rådgiverne hul på en grundig frugtbar proces omkring detaljering af projektet. I den forbindelse blev der afholdt fællesmøder, møder med bruger og pårørende og workshops for personalet, ligesom der blev nedsat særlige arbejdsgrupper, hvor plejehjemmets personale kunne komme med direkte anvisninger og forslag til udformning og indretning af udvalgte dele af plejehjemmet. Der var arbejdsgrupper vedr. have og udearealer, afdelinger og boliger, fælleshus og aktivitetscenter, administration, café og køkkener og installationer. Alle grupper leverede vigtige bidrag til projektet og der blev anledning til mange gode diskussioner, som medførte ændringer og tilpasninger i planerne for det nye plejehjem. I løbet af året måtte vi sande, at Roskilde Kommune ikke var indstillet på, at Himmelev Gl. Præstegård og de nye ældreboliger kunne opføres med støtte indenfor rammerne af Almenboligloven. Dette betød, at Himmelev Gl. Præstegård i efteråret i stedet måtte søge om certificering og kvote under Friplejeboligloven. Heldigvis lykkedes det at opnå Ministeriets tilsagn om tilladelse til at opføre plejehjemmet som friplejeboliger. Dette betyder, at plejehjemmet ligesom i dag vil have en helt fri stilling og fort- 9

10 sat kan tage imod beboere fra hele landet, nu blot uden en aftale med Roskilde Kommune om et bestemt antal pladser. Samtidig betyder ændringen, at Himmelev Gl. Præstegård nu selv skal finansiere en større del af den samlede anskaffelsessum for plejehjemmet, end det var forventet til at begynde med. Hvad angår ældreboligerne medførte ændringerne, at vi nu måtte planlægge at opføre de 16 ældreboliger som almindeligt udlejningsbyggeri. Samtidig med disse overvejelser fortsatte vi detaljeringen af projektet, og i det sene efterår kunne rådgiverne præsentere et færdigt projektforslag, der kan danne grundlag for det videre arbejde. Forslaget er en meget fin og lydhør bearbejdning af alle vores mange inputs og det er lykkedes at bevare alle de gode og bærende ideer fra konkurrenceprojektet. Ved årsskiftet var det tid til at udbyde finansieringen af projektet. Byggeudvalget har som det fremgår haft et begivenhedsrigt 2011 og vi ser frem til i 2012 at tage nye, store skridt frem mod virkeliggørelsen af projektet for de nye boliger og plejehjemmet på Himmelev Sognevej. Motionsdag, hvor der ved denne post spilles ringspil. De dejlige grønne oaser, vil også være, at finde efter vores store ombygning. 10

11 Tilsyn på Himmelev gl. Præstegård Embedslægen, Plejehjemstilsynet i 2011 Det var 2 gode og konstruktive tilsyn. Vi havde, som vanligt, gode og spændende dialoger. Vi, her på Himmelev gl. Præstegård er glade for de årlige tilsyn, som vi betragter som en læring. Tilsynene ser vores blinde pletter, og ser de steder vi kan blive bedre til, og som vi kan arbejde videre med. Nedenfor en kort belysning af de to tilsyn. Embedslægen, Plejehjemstilsynet i 2011 Med ændring af sundhedsloven i 2008 blev det vedtaget, at Sundhedsstyrelsen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed. I forbindelse med tilsynene i 2011 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i Hvis plejehjemmet ikke skal have tilsyn i 2012, vil det fremgå af tilsynsrapporten. De plejehjem, der ikke får tilsyn i 2012, vil få tilsyn i Temaet for 2011 handler om fysisk genoptræning og vedligeholdelsestræning. Temaet sætter fokus på vurdering af beboernes træningsbehov og skal belyse, hvordan træningsbehovet vurderes. I forbindelse med tilsynet vil ledelsen og personalet blive bedt om at udfylde et spørgeskema vedrørende træning. Besvarelserne af spørgsmålene fremgår af bilaget til tilsynsrapporten. Temaet skal udelukkende give Sundhedsstyrelsen mere viden om området og Inspirerer plejehjemmene til at reflektere over egen praksis. Det indgår ikke i hovedkonklusionen og i beskrivelsen af fejl og mangler i tilsynsrapporten. Herudover er der ikke sket ændringer siden tilsynet i Konklusion Himmelev gl. Præstegård fik i foråret implementeret endnu et nyt elektronisk journalsystem. Vi kører det samme system som Roskilde kommune og er derved underlagt de bestemmelser som de har valgt til systemet. Det betød at vi fik en anmærkning på den måde vi dokumenterer vores fokusområder på. Embedslægen ønsker 11 fokusområder, men systemet har kun 8 fokusområder, hvilke ikke er i overensstemmelse med dem. Et fokusområde er en problemstilling, eksempelvis smerter, ernæring, vejrtrækning osv. Vi har derfor lagt de 3 manglede fokusområder ind i journalsystemet jævnfør Roskilde kommune. 11

12 Der var ellers stor anerkendelse og ros for vores dokumentation i det elektroniske journalsystem. Et fokusområde der generelt fylder næsten hele tilsynet, både hos embedslægerne som det kommunale. Vi får ikke besøg af embedslægen før Roskilde kommune, plejehjemstilsynet 2011 Det uanmeldte tilsyn på plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård, blev udført den 24. november 2011 fra kl til kl af Specialkonsulent Christina Valeur og udviklingskonsulent Sidsel Linnebjerg Sørensen Det uanmeldte tilsyn tog udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejehjemmet ved hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte beboeres boliger, samvær/interview med beboere, medarbejdere og ledelse. Konklusion Tilsynet er gennemført ud fra observationer på plejehjemmet, en gennemgang af den plejefaglige dokumentation samt ved interviews med følgende personer: plejehjemsleder, souschef, 1 social og sundhedshjælper, 1 sygehjælpere, 1 sygeplejerske, samt 3 beboere. Det var et rigtig godt tilsyn, udført af en sygeplejestuderende, som synes godt om vores hjem. De var rundt om alle vores aktiviteter. Ligeledes var de også i vores elektroniske journalsystem, her opdagede de, at nogle af livshistorierne på vores beboer ikke var blevet flyttet med over, da Roskilde kommune fik et nyt journalsystem. Det betyder, at vi selv skal taste disse endnu engang. Vi har gjort Roskilde kommune opmærksom på fejlen. Der blev lavet interviews og efterfølgende havde jeg samtale med de tilsynsførende. Samtalen omhandler de samme emner, som de havde talt med det øvrige personale om. De tilsynsførende søger viden om, der er overensstemmelse med ledelsens og de ansattes udsagn. Og det var der. Tilsynet oplyste at de mærkede vores værdier i vores hus. Kommunens tilsyn havde heller ikke ingen anbefalinger. De 2 rapporter ligger i øvrigt også på vores hjemmeside, klar til at blive læst 12

13 Ledelsen Susanne Palmblad, Plejehjemsleder Ledelsesgrundlag på Himmelev gl. Præstegård Ledelsen ser HGP som et hus, med en ledelse og en gruppe medarbejdere. Med ledelsen som overordnet ansvarlige, tilstræbes medarbejderindflydelse og medarbejderne inddragelse hvor det er muligt, både for at skabe kvalitet i den daglige støtte af vores beboer og for at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne. Ledelsen udgør et ledelsesteam som støtter den enkelte leder i såvel udvikling som daglig ledelse indenfor dennes ansvarsområder. Ledelsen lægger vægt på, at hjemmet er et sted med traditioner og et stærkt fællesskab. Vigtige værdier for ledelse er: Tillid og ærlighed Nysgerrighed og udvikling af viden og fag Anerkendelse af den enkeltes indsats Ledelsen arbejder på at skabe en stemning, hvor alle stemmer bliver hørt og, hvor vi handler ud fra såvel vores faglige viden, som i overensstemmelse med vores værdier. Ledelsen arbejder med fokus på sundhed herunder forebyggelse af sygefravær. Der afholdes MUS- samtaler med alle medarbejdere og omsorgssamtaler i forbindelse med sygdom eller andre særlige personlige forhold. Det er ledelsens opfattelse, at der skal være klare aktivitetsbeskrivelser for opgaveløsning, og for den støtte og omsorg vi tilbyder vores beboer. Ledelsen lægger været på, at der er et forhold mellem ledelse og medarbejdere der er præget af åbenhed og respekt for den enkeltes integritet. Det forventes at alle ansatte på Himmelev gl. Præstegård ledere som medarbejdere - arbejder med engagement og loyalitet i forhold til vores fælles opgave, - at skabe nogle gode rammer for beboerne. Ledelsen udgøres af: Susanne Palmblad Plejehjemsleder, sygeplejefaglig leder. Lillian Sørensen, Souschef, plejehjemsassistent. 13

14 Pia Bertelsen, afdelingsleder, social og sundhedsassistent Rikke Søder, afdelingsleder for aktiviteten og serviceteamet, Social og sundhedsassistent. Personalets motivation For at motivere personalet til, at yde individuel pleje, omsorg og pædagogisk støtte, må arbejdet organiseres og tilrettelægges på følgende måde: særligt komplekse beboere kræver særlig ressourcetildeling og eventuel personalerokering. Personalemøder, afdelingsmøder, vejledning og supervision, hvor problemerne er på dagsorden, retningslinjer for arbejdets udførelse, aktivitets beskrivelser og Supervision kontinuerligt. Undervisning 5 personer undervisning i elektronisk journal system VITAE, og herefter sidemandsoplæring. 6 person har deltaget i et 3 x 7 timers kursus med titlen løn og personaleweb. 1 person har deltaget i et 30 timers kursus omhandlende det nye bogføringssystem. 13 personer har deltaget i undervisning i plejen omkring den døende beboer og de pårørende. Udover ovenstående, har næsten alle medarbejdere deltaget i IPA s trivsel og arbejdsglæde, et kompetenceudviklingsprojekt som de fleste har modtaget et diplom for. November opstart af projekt Lean for alle medarbejdere. I December var alle medarbejdere til et 2 timers undervisningskursus i magtanvendelse og de nye indberetnings skemaer omkring dette. Undervisningen blevet hentet ind fra Roskilde kommunes konsulent Dorthe Hammerrik Kompetenceudvikling Fra en praktisk dagligdag til fokus på en meningsfuld hverdag for den enkelte beboer. Vi har sammen været på en spændende og udfordrende rejse, hvor også vores værdier blev italesat, og nye medarbejdere fik ejerskab af. Vi fik bekræftet, at vi har et helt særligt hjem med mange traditioner, et hjem, hvor vi har et miljø med beboerne i centrum. Forandringen har ikke kun været praktisk og organisatorisk, men har handlet om at forstå sit fag, sin egen rolle og kollegaernes betydning for sammenhængen. Det har været et forløb som har haft fokus på både faglighed og udvik- 14

15 lingen af de personlige kompetencer og har blandt andet handlet om at ændre vante tankegange og forstå sig selv og samspillet med andre bedre. Det gennemgående kompas, har været Sprog og Relationer, som har været afgørende for, at kunne få det bedste frem i sig selv og hinanden, og derigennem skabe et udgangspunkt for at kunne trives med de nye udfordringer, og anderledes måde, at tænke og handle på. Det har handlet om, at skabe tryghed igennem relationer, i stedet for opgaver og, at klæde medarbejderne på, i forhold til den nye virkelighed. Endvidere handler det om, at bringe deres personlige og faglige kompetencer bedre i spil i hverdagen. Kort sagt, at arbejde sammen med større respekt og forståelse for hinanden for, at alle skal kunne arbejde i samme retning. Ledergruppen har arbejdet med projektet igennem et par år, og lagde fra starten en klar plan for overgangen, der handlede om medarbejderne og det, at skabe et fælles udgangspunkt for de nye måder, at tænke og handle på. Det fælles udgangspunkt blev Sprog og Relationer. Den måde vi ser os selv og andre på Det starter med os selv Det vi siger til os selv Og den måde vi er sammen med andre på. Himmelev gl. Præstegård indgik herefter i et samarbejde med IPA, hvor fokus har været, at skabe præcis dette udgangspunkt for fremtiden for både medarbejdere og ledere. Vi ønskede et langstrakt forløb, fordi det er vores opfattelse, at det giver den bedste mulighed for den personlige og faglige læringsproces som også giver den fornødne tid til, at det kan lejre sig i nye vaner og forståelser. Der har været stor fokus på forankring, og den lange proces giver gode muligheder for ledelsesstøtte i hverdagen, og til løbende tilpasninger i organisationsudviklingen. Det har været et utroligt givende forløb og vi føler, at vi sammen med IPA har udnyttet husets potentiale optimalt. Vi er rigtigt godt på vej og i forhold til investeringen, så har det været alle pengene værd. Det har også været en hård proces for både ledere og medarbejdere. Lederne er gået fuldt og helt ind i processen og har praktiseret den lærdom og indsigt som forløbet har givet os, og vores medarbejdere i hverdagen. Det har bidraget til, at vi som ledergruppe i dag har et fælles fundament, og det giver os et stærkt fælles udgangspunkt og skaber klarhed hos medarbejderne. Vi gør simpelthen tingene ensartet nu, så godt som muligt, hvilket skaber stor tryghed hos alle. For os, har vores egen gode forberedelse og konsekvente fokusering på det vi gerne ville opnå, kombineret med IPA s store erfaring, med ældreområdet og lange processer med fokus på forankring, samt særligt deres åbenhed i forhold til at tilpasse forløbet til vores konkrete behov, været en perfekt løsning. 15

16 Vi sluttede forløbet juni 2011, 8 medarbejdere havde fuldført, og der blev delt i alt 8 diplomer ud. Uddannelsen er kun diplomgivende, hvis man har deltaget i 85 % af uddannelsen. Uddannelsen forløb over 1½ år, så det må siges at, succeskriteriet er opnået. Her troede vi alle nu, at var det slut med kurser og uddannelser. Men OK- fonden kom med en invitation, gratis, og inviterede os ind til introduktion om Lean. Og det kunne vi ikke modstå. Så det var op på hesten igen. Vi så, at Lean var en oplagt fortsættelse, af den netop afsluttede kompetenceudvikling, hvilke IPA støttede fuldt ud op i. Og hvad er Lean? Lean er en forbedringskultur med fokus på kvalitet med en række konkrete værktøjer tilknyttet. Lean-tankegang indebærer, at alle konsekvent tænker kunden i centrum. Lean drejer sig om at identificere problemer, der forhindrer virksomheden i at opnå højere performance og at finde løsninger på dem. Det er en vedvarende proces, hvor små, løbende forbedringer står centralt i arbejdet. Lean betyder slank eller trimmet og handler om at fjerne unødigt spild så arbejdet kan koncentreres om det, der virkelig skaber værdi for kunden / borgeren. Leanprocessen er en samling af metoder, hvor man inddrager alle i at gøre arbejdsgange bedre. Det gælder om at arbejde konkret og plukke de lavthængende frugter først. Work smarter not Harder. Det er en forudsætning, at alle ledelsesniveauer er medspillere i hele processen og bliver bærere af Lean-kulturen. En løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og holdninger er et væsentligt grundlag for at nå målet om større effektivitet. Det er helt centralt, at medarbejderne virkeliggør Lean-tankegangen, og det er ikke mindst fra medarbejderne, de løbende forbedringsforslag skal komme. På kort sigt skaber anvendelse af nogle enkle Lean værktøjer hurtige resultater, men forudsætningen for, at der kan skabes en langsigtet udvikling, hvor virksomheden gennem årene bliver mere og mere Lean er, at medarbejderne er motiverede og uddannede. Lean er ikke raketvidenskab. Udfordringen består i at gennemføre og bevare fokus i en travl hverdag! Til gengæld kan opnås gevinster i form af øget arbejdsglæde, lavere sygefravær, forbedret samarbejde, indbygget leder- og medarbejderudvikling og ikke mindst et stærkere produkt /en stærkere service kvalitet med kunden som omdrejningspunkt. 16

17 Vi har fået værktøjer til at håndtere de kommende udfordringer vi står overfor: vores kommende byggeri. Afdeling A Lillian Sørensen, Souschef År 2011 har været et meget turbulent år for afdeling A. Vores dejlige beboere i den skærmede enhed kunne ikke mere betegnes som visitationsberettigede til en skærmet enhed. Vi måtte erkende, at de fysiske rammer på Himmelev gl. Præstegård ikke længere er tidssvarende. Så fra marts 2011, blev den skærmet enhed og afdelingen slået sammen, til én afdeling. Det har været en stor omvæltning, ikke kun for beboere og pårørende, men også i høj grad for medarbejderne, som pludselig skulle forholde sig til en ændring i kulturen: At afd. A var en hel afdeling og ikke 2 opdelte afdelinger. Dette bevirkede en omstrukturering af medarbejderne både om dagen og om aftenen. Om dagen skulle de faste medarbejdere lære nye beboere at kende og arbejdsgangen blev også forandret. Nye tanker skulle tænkes ind og nye arbejdsrutiner implementeres. Det har været en udfordrende omstillingsproces for hele afdelingen og ikke altid lige nemt. Men medarbejderne har taget udfordringen op med gåpåmod og kreativitet, og er endt ud i et positivt resultat, blandet andet med en større berøringsflade for medarbejdere og beboere. Der vil fortsat være arbejdsrytmer, der skal evalueres, men det vil vi, som i 2011 fortsat gøre løbende i Vi har igen været på en superdejlig sommerferie. Denne gang ved Musholmbugt ved Korsør. 4 beboere fra afd. A var med. Vejrguderne var selvfølgelig med os og vi havde alle nogle pragtfulde dage, med masser af gode, dejlige oplevelser, og samtidig tid til nærvær og afslapning. Gåture ved vandet, hygge, udenfor om aftenen, med stearinlys og kaffe, og gode lange, inspirerende snakke var også året hvor en medarbejdere er startet social- og sundhedsassistent uddannelsen, men afløser forsat i huset. Der er 2 medarbejdere som er gået på efterløn. Dog har de heldigvis ikke kunne slippe Himmelev gl. Præstegård helt, men kommer fortsat i huset som afløsere og giver et nap med, når det behøves. De øvrige medarbejdere har skiftet lidt rundt i arbejdstid, aftenvagt til dagvagt m.m. Der er blevet ansat en social- og sundhedsassistent mere, hvilket tilføjer ikke kun afd. A, men begge afdelinger en større faglig ressource. 17

18 Husets faste afløserkorps vil blive reduceret fra jan. 2012, da flere af vores søde afløsere har fået lyst til at uddanne sig til Sosu.hjælpere. Derfor planlægges det at søge nye afløsere i starten af Sygeplejerske Stine som gik på barsel i 2010, kom tilbage og startede på afd. A i August. Det varede ikke længe, før Stine havde sat sig ind i beboerne og rytmen på afdelingen. So.su.hjælper Louise er blevet kittelansvarlig for husets medarbejdere om aftenen og natten. Marianne, som blev valgt til Tillidsrepræsentant i januar 2010, har været på en hel del kurser i løbet af 2011, for at blive fuldt udlært og opdateret som tillidsrepræsentant. Marianne har engageret sig fuldt ud i arbejdet som TR og Forflytningsvedleder, og Marianne har været en uvurderlig hjælp i flere situationer. Beboer- pårørenderådet har også i 2011 fungeret optimalt. Vores beboer SvendErik, har været med i rådet i 2011 og har været et inspirerende og friskt pust fra afd. A. Vi håber Svend-Erik vil fortsætte også i Mus - samtaler År 2012 vil være året, hvor fokus vil være, at afholde MUS samtaler for alle medarbejdere. Året vil også have fokus på undervisning og supervision til den svært demente beboer. Vi vil invitere hukommelsesklinikken hertil så undervisningen sker her i huset. Vi havde i år 2008 demensdage, og det vil vi gentage her i Damerne prøver hatte til nytårsaften 18

19 De unge damer prøver hatte til nytårsaften. Afdeling B Pia Bertelsen, Afd. leder År 2011 har på afdeling B været året hvor vi blandt andet har sagt farvel til 3 medarbejdere og velkommen til 3 nye medarbejder, som alle på en professionel måde, er med til at viderefører vores værdigrundlag. Annette er blevet ansvarlig for alt bestilling af kitler og hun har et meget tæt samarbejde med vaskeriet og kan nu bestille tøj og lave ændringer over computeren. Pia afdelingsleder er blevet oplært, og er nu superbruger i lønsystemet. I 2011 har vi modtaget 6 nye beboere. Mange af vores nye beboere har en diagnose indenfor demens. Det er dejligt, at vores hjem er indrettet sådan, at man kan vælge det lille fællesskab i vores te køkken eller dagligstuen på afdelingerne. Eller man kan vælge det store fællesskab i spisestuen. Her rummer vi mangfoldigheden. Vi havde 7 beboer med på vores sommerferie, som gik til Musholm-bugt ved Korsør. Alle syntes det havde været en rigtig skøn ferie, hvor der blev knyttet nogle bånd mellem nogle af beboerne. 19

20 Henrik sidder klar med en sten i hånden til at ordne fiskene, når de er fanget, og kommet op på broen. Henriks 2 sønner havde arrangeret en fisketur til Lammefjorden i august hvor der var 3 beboer med, samt Susanne Palmblad og Pia Bertelsen. Vi pakkede en madkurv med alt godt til ganen. Vejret var dejligt og vi hyggede os alle sammen og fik nogle rigtige dejlige timer, men vi fangede desværre ikke nogen fisk, kun lidt tang. Det var en rigtig skøn eftermiddag og vi kørte først hjem da mørket var ved at falde på. Vores fire mandlige beboer nyder fortsat meget glæde og inspiration af HERRE KLUBBEN og kommer altid hjem og fortæller med stor glæde og glimt i øjet, hvad de har oplevet. Arne holder stadigvæk sammenkomster flere gange om måneden, hvor han invitere nogle af de andre beboere til hygge med kaffe- kage og vin. Dette har givet den lille gruppe et tæt sammen hold. Mange af vores beboer spiser nu deres middagsmad over i den fælles spisestuen hvor der er lavet et langbord. En beboer går altid med over og dækker bord inden middag. Den varme mad anrettes på fade, sættes på bordet og beboerne har så mulighed for at tage, hvad de har lyst til at spise. Vores beboer er rigtig glade for denne nye ordning, og der er en dejlig stemning ved langbordet. En af vores beboer har fået en fugl, en lille sød kanariefugl, den bliver der pusset og nusset om hver dag, og er en stor glæde for beboeren. 20

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 10. årgang nr. 55 marts april 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Lysglimt. Et kig til Chr Blaches maleri i Spisestuen. Himmelev gl Præstegård

Lysglimt. Et kig til Chr Blaches maleri i Spisestuen. Himmelev gl Præstegård Lysglimt Et kig til Chr Blaches maleri i Spisestuen Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 42 jan-feb 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Lean gav flere ressourcer og mere tid

Lean gav flere ressourcer og mere tid - Jeg vil gerne være med til udvikle mine medarbejdere, og jeg har nogle medarbejdere, der vil give deres højre arm for at være med. Plustids Lean Koncept - Ældre, har øget arbejdsglæden, og i forvejen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere