Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde kommune....side 12 Ledelsen.....side 13 Afdeling A...side 17 Afdeling B...side 19 Køkkenet side 22 Oasen...side 24 Forflytningsvejledere..side 44 Kontoret.side 46 Hjemmesiden..side 48 Pedel...side 50 Tilkøbsydelser...side 51 Præstegårdens venner...side 52 Solkær.side 53 Status på ventelisten.. side 56 Afslutning på Årsberetning...side 57 Ældrekommissionens 43 råd.. side 58

2 Forord Susanne Palmblad, Plejehjemsleder Jeg ser tilbage på 2011 som et lærerigt og udfordrende år for Himmelev gl. Præstegård. Nye øjne kommer til, gamle øjne forsvinder. Nye rutiner, nye vaner bliver til. Lærerigt, vi har i fællesskab udviklet os til en lærende organisation. Særlig har fokus været på den faglige og personlige udvikling af medarbejdernes kompetencer samt kommunikation og samarbejde. Vi afsluttede og vi startede, med øje for, at det er vores beboere som er i centrum. Beboerne har også haft deres udfordringer i de daglige gøremål. Særligt kan fremhæves hyggen omkring middagsmaden. Spisestuen, hjemmets hjerte, er blevet mere hjemmeligt. Der er kommet ternede duge på, og bordene er der blevet der rykket på. Små vandkander, sovse - og kartoffelskåle står på bordene. Og det er beboerne som står for borddækningen. Udfordrende, fordi byggeriet kom til at fylde en stor del af året. Kulminationen af 3 års værk for byggeudvalget, det har både været lærerigt og udfordrende. Bestyrelsen har vist ledelsen og medarbejderne stor støtte og moralsk opbakning. Denne opbakning har været uvurderlig vil der være fokus på afslutning af Lean undervisning og glæde os til at arbejde med denne kompetence. Og se de frugter vi høster med denne tilgang. Vi vil have fokus på Mus samtaler og udvide vores kompetencer i forhold til demensområdets kompleksitet, samt den Palliativ pleje. I skreven stund kommer de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen. Og det er en glæde at kunne konstatere, at her på Himmelev gl. Præstegård arbejdes der med alle 43 anbefalinger i hverdagen. God læselyst. 2

3 Bestyrelsen Jørgen Jensen, Formand Bestyrelsen har altid beboernes ve og vel som 1. prioritet i bestyrelsesarbejdet. Hvad ellers er vi her for? Vi siger til os selv og til beboerne: Livet skal leves hele livet. Det er det korte motto, som bestyrelsen altid har for øje og derudover arbejder vi med de værdier, som Plejehjemmet ledes efter. Lederen har altid et punkt på bestyrelsens dagsorden, som omhandler historier fra vores Plejehjem. Derigennem følger vi med i, at de værdier, som vi har sat for driften, også bliver fulgt af ledelsen og er kendt af medarbejderne.. Bestyrelsens fokuspunkt har naturligt herudover igen været det kommende byggeri. Byggeudvalget har haft utallige møder, som refereres til bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde. I 2011 er der sket en stor udvikling omkring byggeriet. Vi skal ikke mere bygge som Almene boliger, men de 56 boliger på Plejehjemmet bygges efter reglerne i Friplejeboligloven, medens de 16 Ældreboliger og de 10 Seniorboliger bliver privat byggeri. Byggeriet er budgetteret til i alt at skulle koste 175 millioner kroner. Efter at Lokalplanen blev godkendt sidst på året (som en stor sjældenhed i kommunen ganske uden indvendinger fra naboer eller andre) er næste fokus punkt Finansiering af det store beløb, og det bliver den store udfordring i første halvdel af Når dette er på plads sætter vi spaden i Jorden, gerne i starten af august Derudover beskæftiger bestyrelsen sig med økonomien, som altid er et stort og vigtigt emne var igen et økonomisk godt år, så vi kunne sætte penge hen til byggeriet. Dette skyldes ikke mindst en strålende indsats fra alle vores medarbejdere, som altid tager arbejdet med godt humør overfor beboerne og knokler uden brok. Flot, flot. Dette går selvfølgelig ikke uden en god planlægning og ledelse af arbejdet fra vores lederstab, som skal have lige så megen tak. Alle har været på Lean kursus i år, hvor man lærer at begrænse ressourceforbruget så meget som muligt. Vi holder så meget fest som muligt for så mange som muligt. Udflugter, sommerferie, høstfest, Sankt Hans Fest, nytårs kur osv. osv. Det skal være en fest hver dag, så længe beboerne vil være med. Og det vil de. Her er rødvin og likør, øl og vand til alle, der ønsker det. Livet skal leves hele livet. Sommerferien, som er den længstvarende tur, gik i 2011 til Musholmbugtens Feriecenter. Stor tilfredshed med det. Vi har hele året drøftet Roskilde Kommunes attitude overfor om visiterede borgere sendes til vores Plejehjem, når de ønsker det. Det bekymrer os især på vegne af beboerne i Ældreboligerne, som har en klar forventning om, at komme på det Plejehjem, som har været deres mere end halve liv i en årræk- 3

4 ke. Vi har i de første måneder af 2012 derfor haft en afklarende samtale med embedsværket og formanden før Ældre og Omsorgsudvalget. De har stillet os i udsigt, at visitationen vil være som hidtil og at de, under hensyntagen til kapacitetsudnyttelsen i kommunens plejehjem, vil se med milde øjne, på visiterede, som anmoder om HGP som første valg. Det skal de under alle omstændigheder gøre, når vi bliver Friplejeboliger, for så vil det være ulovligt ikke at følge borgerens ønsker om frit plejehjems valg. Vi glæder os altid i bestyrelsen til der kommer ny Tilsyns rapporter fra de forskellige myndigheder. Vores karakterer er altid helt i top. Det sætter vi og ledelsen og medarbejderne en stor ære i. Og uden en dygtig ledelse og dygtige medarbejdere kunne bestyrelsen ikke tillade sig, at fokusere på alle de andre vigtige emner, der også skal behandles ordentligt. Vi skal også nævne vores samarbejdspartner, OK Fonden, som administrerer vores regnskab og er tætte på os i vores byggeproces (Forretningsfører). Der er sket en del organisatoriske ændringer i OK fonden i år. Det har vi godt kunnet mærke, men der bliver altid plads til Himmelev Gl. Præstegård. Vi er allerede langt inde i arbejdet for 2012, når dette offentliggøres, men alle de spændende udviklinger, ikke mindst omkring byggeriet, der er i gang, må vente til næste års beretning. Så danses der til Høstfesten, til musik af bandet Butterflies. 4

5 Beboer- Pårørende rådet Kirsten Bunch Møller, Formand Årsberetningen omhandler resume fra 4 møder. I alle møder deltager 5 beboere, 3 pårørende, plejehjemsleder og de 2 afdelingsledere samt en repræsentant fra Roskilde Kommunes ældreråd. Vi har en fast dagsorden, der naturligvis justeres efter behov. Beboer pårørende rådet har en god kontakt med personalet, hvorfor alle hændelser løbende drøftes mellem Susanne Palmblad (plejehjemsleder) og Kirsten Bunch Møller (formand for rådet) eller tages op på det førstkommende møde som en underretning eller som drøftelsespunkt. Alle referater kommer inden 10 dage efter mødet, og sendes via mail til pårørende og personalerepræsentanterne, medens beboerrepræsentanterne får deres udleveret. Såfremt ingen kommer med bemærkninger indenfor en uge, betragtes det som godkendt. Det er en vigtig proces i samarbejdet, at alle har mulighed for at forholde sig til indholdet af mødet, medens det er i frisk erindring. Der er løbende uanmeldte tilsyn både fra Embedslæge-institutionen under Sundhedsstyrelsen og fra Roskilde Kommunes forvaltning. I starten af året var der enkelte anmærkninger, disse var dog uden betydning for beboerne. De uanmeldte tilsyn sidst på året har været uden anmærkninger. Der har været ros til den etiske holdning hos personalet, der skaber livskvalitet for beboerne. Beboer pårørenderådet har læst og kommenteret rapporterne. Rådets kommentarer er sendt til de respektive tilsynsmyndigheder og kan ses på Himmelev Gl. Præstegårds hjemmeside under OK-Fonden. I foråret slog lynet ned i form af udbrud af Roskildesyge, først hos beboerne og med lynets hast bredte det sig til næsten alle beboere og personale. enkelte beboere måtte på Roskilde sygehus på grund af dehydrering. Heldigvis forårsagede sygdomsudbruddet ingen dødsfald blandt beboerne, men mange var svækkede i lang tid efter. Embedslæge-funktionen var naturligvis inddraget, og der var stor ros til personalet for deres håndtering af forløbet med ekstrem høj hygiejne, hvor personalet var iklædt rumdragter. Desværre viste det sig, at det eneste middel, der var virksomt mod den virus, der havde ramt plejehjemmet, var klorprodukter, hvilket normalt ikke må bruges, men det blev nødvendigt. Trods stort mandefald bland personalet lykkedes det at fastholde en god hverdag for beboerne. Siden er der bl.a. strammet op omkring pårørendes brug af tekøkkenet, og der er adgang forbudt til centralkøkkenet. Det har der altid været, men nu er det endnu engang indskærpet. 5

6 Der har været drøftelse omkring personalerytmer. Der har ligeledes været drøftelse vedr. adgang/kontakt til de 2 afdelingers kontorer. F.eks. kan personalets telefonsamtaler omhandle private oplysninger vedr. beboere, eller der kan ligge personlige papirer fremme, så rådet har anmodet om, at pårørende ikke opholder sig alene på kontorerne og samtidig tager det hensyn til personalet, at man spørger, om det er i orden at forstyrre den eller de, som opholder sig på kontoret. Beboerrepræsentanterne orienterer løbende om aktiviteter i OASEN. På det seneste møde, orienterede Rikke Søder, som er leder af aktivitetsfunktionen OASEN, om nuværende og kommende aktiviteter. OASEN har en herreklub der mødes en gang om ugen og OASEN har planer om at danne en mere. Der er ligeledes planer om at oprette en dameklub. Der er gymnastik og andre fysiske aktiviteter. Hver anden uge er der busudflugt skiftevis for afd. A og afd. B. Der er løbende foredrag gennem folkeoplysningsforbundene eller private, som tilbyder at komme og fortælle. En gang om måneden er der gudstjeneste. Efter ønske fra beboerne vises der danske film på det store TV i Oasen. Oasen udgiver desuden en aktivitetsliste hver måned, og et lille lokalblad, som alle er velkomne til at skrive i. Der er et madudvalg, som ifølge beboerne ikke fungerer tilfredsstillende, hvorfor der blev givet tilsagn om en mere struktureret form. Der er et aktivt ferieudvalg, som arbejder på, at dette års ferie kan holdes på Langeland eller Fyn efter ønske fra beboere. Der var dog meget tilfredshed med sidste års ferie på Musholm ved Korsør, og det kunne være en mulighed at tage dertil igen. Der er nedsat et festudvalg, der står for arrangementet af en stor jubilæumsfest den 16. maj i år. Oasen har en ergoterapeut ansat. Sammen med det øvrige personale har hun fået videreuddannelse i siddestillinger, og nu er der bl.a. sat fokus på hjælpemidler, som kan gøre beboerne mere selvhjulpne, når de spiser. Det har bl.a. medført, at stort set alle beboere nu spiser i den store fælles spisestue, sammen med pensionisterne fra bl.a. præstegårdshave. Rådet kan kun udtrykke stor tilfredshed med alle de tiltag, der er forankret i OASEN, og beboerne udtrykte stor ros til Oasens personale. Alle aktiviteter er naturligvis valgfri, men som det fremgår, så har beboerne mulighed for en fuld kalender, såfremt de ønsker det. Rådet følger løbende udviklingen i Oasens aktiviteter. Fast punkt på dagsordenen er orientering om husets økonomi og afgang/tilgang af personale. Det er meget tilfredsstillende, at økonomien er i god balance på 6

7 trods af flere længerevarende sygemeldinger. Personalet er meget stabilt, og der er heldigvis ikke mange sygemeldinger. Det tyder på et godt arbejdsklima, hvilket er af uvurderlig betydning for beboerne, bl.a. fordi det betyder, at der ikke er skiftende personale. I begyndelsen af hvert år er der desværre en stor udskiftning af de faste vikarer, fordi de som søger videreuddannelse, næsten alle kommer ind på skolen. Det er jo glædeligt, at det er således men det giver megen udskiftning hvert foråret, hvilket kan være belastende for beboerne. Nye vikarer bliver bl.a. vurderet på deres menneskelige kvaliteter. Det kan dog være en besværlig indkøringstid for både beboere og det faste personale. Personalet gør deres bedste, for at beboernes hverdag påvirkes så lidt som muligt. Et andet fast punkt er orientering om det kommende byggeri. Byggeriet har været igennem de nødvendige processer med bl.a. nabohøringer. Det sidste møde inden byrådets endelige godkendelse blev afholdt på Himmelev Gl. Præstegård. Udover embedsmænd og politikere fra Roskilde kommune, var der beboere, pårørende til beboere samt borgere fra Himmelev. I alt var der omkring 70 deltagere. Der var mange spørgsmål, men samtidig blev der udtrykt stor tilfredshed med det forelagte projekt, som efterfølgende blev godkendt af Roskilde kommune. Beboer pårørenderådet er i løbende dialog med byggestyringsgruppen og arkitekterne, og der har været stor lydhørhed overfor rådets forslag og kommentarer. Rådet følger forløbet. Et sidste fast punkt er orientering om indflytning af nye beboere. I de sidste tre år har Himmelev Gl. Præstegård haft en aftale med Roskilde kommune. Denne indebar, at hver anden ledige plads på Himmelev Gl. Præstegård, kunne tilbydes en Roskildeborger. Dette har vist sig at være en ideel løsning, og det har tilsyneladende kunnet dække behovet for de borgere, som havde udtrykt specifikt ønske om at bo på Himmelev Gl. Præstegård. Der har tidligere været en venteliste på Himmelev Gl. Præstegård for udenbys borgere og en for indenbys borgere, hvilket har været muligt, da Himmelev Gl. Præstegård er en selvejende institution. Flere Roskildeborgere henvender sig personligt for at forhøre sig om plads enten til sig selv eller til en pårørende, og hidtil er de blevet skrevet på venteliste, såfremt kommunen har godkendt, berettigelse til plejehjemsplads. Dette har været gældende, hvad enten det har drejet sig om indenbys eller udenbys borgere. De sidste tre år har der kontinuerligt boet Roskildeborgere på Himmelev Gl. Præstegård. Der viste sig nogle administrative forviklinger sidst på året, der indebar begrænsninger i muligheden for frit valg for Roskildeborgere, som ønskede at flytte ind på Himmelev Gl. Præstegård. 7

8 Beboer pårørenderådet rettede henvendelse til politikere og ældrerådet og forviklingerne er siden blevet afklaret ved et møde mellem Himmelev Gl. Præstegårds administration, formanden for Bestyrelsen, Formanden for det politiske udvalg samt direktøren for det administrative område. Vi er meget tilfredse med, at der nu er klare linjer, således at den hver anden plads stadig tilbydes en Roskildeborger. Som det fremgår af hele rådets beretning, så er der et nært og godt samarbejde mellem rådet og ledelsen/personalet på Himmelev Gl. Præstegård. Frokost i Herreklubben på gourmet spisehuset Store Børs på Roskilde Havn. 8

9 Byggeudvalget Søren L. Pedersen, OK-bolig Byggeudvalget, der er nedsat af bestyrelsen, har i 2011 arbejdet videre med projektet for et nyt Himmelev Gl. Præstegård. Ved årets begyndelse var vi netop blevet færdige med en lang og spændende konkurrenceperiode. En enig bedømmelseskomite bestående af bestyrelsen, Susanne Palmblad, Marianne Rasmussen, Paul Erik Weidemann fra OK-Fonden samt arkitekt Poul Schülein fra tegnestuen Arkitema, havde enstemmigt peget på konkurrenceforslaget fra Rubow Arkitekter A/S, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S og landskabsarkitekterne Opland ApS som det vindende projekt i konkurrence med 4 andre spændende og meget forskellige bud på udformningen af det kommende plejehjem m.m. En af de første opgaver, vores nye rådgivere kunne gå i gang med, var, at bearbejde projektet, så det kunne danne grundlag for den nye lokalplan for Himmelev Gl. Præstegård, som er nødvendigt for at kunne få lov at udvide plejehjemmet. Samarbejdet med Roskilde Kommunes Planafdeling forløb virkelig godt og konstruktivt, og resultatet blev et gennemarbejdet lokalplanforslag, der i høringsperioden blev gennemgået og drøftet ved et meget velbesøgt offentligt høringsmøde på plejehjemmet. Ved årets slutning kunne lokalplanen vedtages uden bemærkninger eller ændringer. Samtidig med lokalplanarbejdet, tog byggeudvalget og rådgiverne hul på en grundig frugtbar proces omkring detaljering af projektet. I den forbindelse blev der afholdt fællesmøder, møder med bruger og pårørende og workshops for personalet, ligesom der blev nedsat særlige arbejdsgrupper, hvor plejehjemmets personale kunne komme med direkte anvisninger og forslag til udformning og indretning af udvalgte dele af plejehjemmet. Der var arbejdsgrupper vedr. have og udearealer, afdelinger og boliger, fælleshus og aktivitetscenter, administration, café og køkkener og installationer. Alle grupper leverede vigtige bidrag til projektet og der blev anledning til mange gode diskussioner, som medførte ændringer og tilpasninger i planerne for det nye plejehjem. I løbet af året måtte vi sande, at Roskilde Kommune ikke var indstillet på, at Himmelev Gl. Præstegård og de nye ældreboliger kunne opføres med støtte indenfor rammerne af Almenboligloven. Dette betød, at Himmelev Gl. Præstegård i efteråret i stedet måtte søge om certificering og kvote under Friplejeboligloven. Heldigvis lykkedes det at opnå Ministeriets tilsagn om tilladelse til at opføre plejehjemmet som friplejeboliger. Dette betyder, at plejehjemmet ligesom i dag vil have en helt fri stilling og fort- 9

10 sat kan tage imod beboere fra hele landet, nu blot uden en aftale med Roskilde Kommune om et bestemt antal pladser. Samtidig betyder ændringen, at Himmelev Gl. Præstegård nu selv skal finansiere en større del af den samlede anskaffelsessum for plejehjemmet, end det var forventet til at begynde med. Hvad angår ældreboligerne medførte ændringerne, at vi nu måtte planlægge at opføre de 16 ældreboliger som almindeligt udlejningsbyggeri. Samtidig med disse overvejelser fortsatte vi detaljeringen af projektet, og i det sene efterår kunne rådgiverne præsentere et færdigt projektforslag, der kan danne grundlag for det videre arbejde. Forslaget er en meget fin og lydhør bearbejdning af alle vores mange inputs og det er lykkedes at bevare alle de gode og bærende ideer fra konkurrenceprojektet. Ved årsskiftet var det tid til at udbyde finansieringen af projektet. Byggeudvalget har som det fremgår haft et begivenhedsrigt 2011 og vi ser frem til i 2012 at tage nye, store skridt frem mod virkeliggørelsen af projektet for de nye boliger og plejehjemmet på Himmelev Sognevej. Motionsdag, hvor der ved denne post spilles ringspil. De dejlige grønne oaser, vil også være, at finde efter vores store ombygning. 10

11 Tilsyn på Himmelev gl. Præstegård Embedslægen, Plejehjemstilsynet i 2011 Det var 2 gode og konstruktive tilsyn. Vi havde, som vanligt, gode og spændende dialoger. Vi, her på Himmelev gl. Præstegård er glade for de årlige tilsyn, som vi betragter som en læring. Tilsynene ser vores blinde pletter, og ser de steder vi kan blive bedre til, og som vi kan arbejde videre med. Nedenfor en kort belysning af de to tilsyn. Embedslægen, Plejehjemstilsynet i 2011 Med ændring af sundhedsloven i 2008 blev det vedtaget, at Sundhedsstyrelsen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed. I forbindelse med tilsynene i 2011 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i Hvis plejehjemmet ikke skal have tilsyn i 2012, vil det fremgå af tilsynsrapporten. De plejehjem, der ikke får tilsyn i 2012, vil få tilsyn i Temaet for 2011 handler om fysisk genoptræning og vedligeholdelsestræning. Temaet sætter fokus på vurdering af beboernes træningsbehov og skal belyse, hvordan træningsbehovet vurderes. I forbindelse med tilsynet vil ledelsen og personalet blive bedt om at udfylde et spørgeskema vedrørende træning. Besvarelserne af spørgsmålene fremgår af bilaget til tilsynsrapporten. Temaet skal udelukkende give Sundhedsstyrelsen mere viden om området og Inspirerer plejehjemmene til at reflektere over egen praksis. Det indgår ikke i hovedkonklusionen og i beskrivelsen af fejl og mangler i tilsynsrapporten. Herudover er der ikke sket ændringer siden tilsynet i Konklusion Himmelev gl. Præstegård fik i foråret implementeret endnu et nyt elektronisk journalsystem. Vi kører det samme system som Roskilde kommune og er derved underlagt de bestemmelser som de har valgt til systemet. Det betød at vi fik en anmærkning på den måde vi dokumenterer vores fokusområder på. Embedslægen ønsker 11 fokusområder, men systemet har kun 8 fokusområder, hvilke ikke er i overensstemmelse med dem. Et fokusområde er en problemstilling, eksempelvis smerter, ernæring, vejrtrækning osv. Vi har derfor lagt de 3 manglede fokusområder ind i journalsystemet jævnfør Roskilde kommune. 11

12 Der var ellers stor anerkendelse og ros for vores dokumentation i det elektroniske journalsystem. Et fokusområde der generelt fylder næsten hele tilsynet, både hos embedslægerne som det kommunale. Vi får ikke besøg af embedslægen før Roskilde kommune, plejehjemstilsynet 2011 Det uanmeldte tilsyn på plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård, blev udført den 24. november 2011 fra kl til kl af Specialkonsulent Christina Valeur og udviklingskonsulent Sidsel Linnebjerg Sørensen Det uanmeldte tilsyn tog udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejehjemmet ved hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte beboeres boliger, samvær/interview med beboere, medarbejdere og ledelse. Konklusion Tilsynet er gennemført ud fra observationer på plejehjemmet, en gennemgang af den plejefaglige dokumentation samt ved interviews med følgende personer: plejehjemsleder, souschef, 1 social og sundhedshjælper, 1 sygehjælpere, 1 sygeplejerske, samt 3 beboere. Det var et rigtig godt tilsyn, udført af en sygeplejestuderende, som synes godt om vores hjem. De var rundt om alle vores aktiviteter. Ligeledes var de også i vores elektroniske journalsystem, her opdagede de, at nogle af livshistorierne på vores beboer ikke var blevet flyttet med over, da Roskilde kommune fik et nyt journalsystem. Det betyder, at vi selv skal taste disse endnu engang. Vi har gjort Roskilde kommune opmærksom på fejlen. Der blev lavet interviews og efterfølgende havde jeg samtale med de tilsynsførende. Samtalen omhandler de samme emner, som de havde talt med det øvrige personale om. De tilsynsførende søger viden om, der er overensstemmelse med ledelsens og de ansattes udsagn. Og det var der. Tilsynet oplyste at de mærkede vores værdier i vores hus. Kommunens tilsyn havde heller ikke ingen anbefalinger. De 2 rapporter ligger i øvrigt også på vores hjemmeside, klar til at blive læst 12

13 Ledelsen Susanne Palmblad, Plejehjemsleder Ledelsesgrundlag på Himmelev gl. Præstegård Ledelsen ser HGP som et hus, med en ledelse og en gruppe medarbejdere. Med ledelsen som overordnet ansvarlige, tilstræbes medarbejderindflydelse og medarbejderne inddragelse hvor det er muligt, både for at skabe kvalitet i den daglige støtte af vores beboer og for at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne. Ledelsen udgør et ledelsesteam som støtter den enkelte leder i såvel udvikling som daglig ledelse indenfor dennes ansvarsområder. Ledelsen lægger vægt på, at hjemmet er et sted med traditioner og et stærkt fællesskab. Vigtige værdier for ledelse er: Tillid og ærlighed Nysgerrighed og udvikling af viden og fag Anerkendelse af den enkeltes indsats Ledelsen arbejder på at skabe en stemning, hvor alle stemmer bliver hørt og, hvor vi handler ud fra såvel vores faglige viden, som i overensstemmelse med vores værdier. Ledelsen arbejder med fokus på sundhed herunder forebyggelse af sygefravær. Der afholdes MUS- samtaler med alle medarbejdere og omsorgssamtaler i forbindelse med sygdom eller andre særlige personlige forhold. Det er ledelsens opfattelse, at der skal være klare aktivitetsbeskrivelser for opgaveløsning, og for den støtte og omsorg vi tilbyder vores beboer. Ledelsen lægger været på, at der er et forhold mellem ledelse og medarbejdere der er præget af åbenhed og respekt for den enkeltes integritet. Det forventes at alle ansatte på Himmelev gl. Præstegård ledere som medarbejdere - arbejder med engagement og loyalitet i forhold til vores fælles opgave, - at skabe nogle gode rammer for beboerne. Ledelsen udgøres af: Susanne Palmblad Plejehjemsleder, sygeplejefaglig leder. Lillian Sørensen, Souschef, plejehjemsassistent. 13

14 Pia Bertelsen, afdelingsleder, social og sundhedsassistent Rikke Søder, afdelingsleder for aktiviteten og serviceteamet, Social og sundhedsassistent. Personalets motivation For at motivere personalet til, at yde individuel pleje, omsorg og pædagogisk støtte, må arbejdet organiseres og tilrettelægges på følgende måde: særligt komplekse beboere kræver særlig ressourcetildeling og eventuel personalerokering. Personalemøder, afdelingsmøder, vejledning og supervision, hvor problemerne er på dagsorden, retningslinjer for arbejdets udførelse, aktivitets beskrivelser og Supervision kontinuerligt. Undervisning 5 personer undervisning i elektronisk journal system VITAE, og herefter sidemandsoplæring. 6 person har deltaget i et 3 x 7 timers kursus med titlen løn og personaleweb. 1 person har deltaget i et 30 timers kursus omhandlende det nye bogføringssystem. 13 personer har deltaget i undervisning i plejen omkring den døende beboer og de pårørende. Udover ovenstående, har næsten alle medarbejdere deltaget i IPA s trivsel og arbejdsglæde, et kompetenceudviklingsprojekt som de fleste har modtaget et diplom for. November opstart af projekt Lean for alle medarbejdere. I December var alle medarbejdere til et 2 timers undervisningskursus i magtanvendelse og de nye indberetnings skemaer omkring dette. Undervisningen blevet hentet ind fra Roskilde kommunes konsulent Dorthe Hammerrik Kompetenceudvikling Fra en praktisk dagligdag til fokus på en meningsfuld hverdag for den enkelte beboer. Vi har sammen været på en spændende og udfordrende rejse, hvor også vores værdier blev italesat, og nye medarbejdere fik ejerskab af. Vi fik bekræftet, at vi har et helt særligt hjem med mange traditioner, et hjem, hvor vi har et miljø med beboerne i centrum. Forandringen har ikke kun været praktisk og organisatorisk, men har handlet om at forstå sit fag, sin egen rolle og kollegaernes betydning for sammenhængen. Det har været et forløb som har haft fokus på både faglighed og udvik- 14

15 lingen af de personlige kompetencer og har blandt andet handlet om at ændre vante tankegange og forstå sig selv og samspillet med andre bedre. Det gennemgående kompas, har været Sprog og Relationer, som har været afgørende for, at kunne få det bedste frem i sig selv og hinanden, og derigennem skabe et udgangspunkt for at kunne trives med de nye udfordringer, og anderledes måde, at tænke og handle på. Det har handlet om, at skabe tryghed igennem relationer, i stedet for opgaver og, at klæde medarbejderne på, i forhold til den nye virkelighed. Endvidere handler det om, at bringe deres personlige og faglige kompetencer bedre i spil i hverdagen. Kort sagt, at arbejde sammen med større respekt og forståelse for hinanden for, at alle skal kunne arbejde i samme retning. Ledergruppen har arbejdet med projektet igennem et par år, og lagde fra starten en klar plan for overgangen, der handlede om medarbejderne og det, at skabe et fælles udgangspunkt for de nye måder, at tænke og handle på. Det fælles udgangspunkt blev Sprog og Relationer. Den måde vi ser os selv og andre på Det starter med os selv Det vi siger til os selv Og den måde vi er sammen med andre på. Himmelev gl. Præstegård indgik herefter i et samarbejde med IPA, hvor fokus har været, at skabe præcis dette udgangspunkt for fremtiden for både medarbejdere og ledere. Vi ønskede et langstrakt forløb, fordi det er vores opfattelse, at det giver den bedste mulighed for den personlige og faglige læringsproces som også giver den fornødne tid til, at det kan lejre sig i nye vaner og forståelser. Der har været stor fokus på forankring, og den lange proces giver gode muligheder for ledelsesstøtte i hverdagen, og til løbende tilpasninger i organisationsudviklingen. Det har været et utroligt givende forløb og vi føler, at vi sammen med IPA har udnyttet husets potentiale optimalt. Vi er rigtigt godt på vej og i forhold til investeringen, så har det været alle pengene værd. Det har også været en hård proces for både ledere og medarbejdere. Lederne er gået fuldt og helt ind i processen og har praktiseret den lærdom og indsigt som forløbet har givet os, og vores medarbejdere i hverdagen. Det har bidraget til, at vi som ledergruppe i dag har et fælles fundament, og det giver os et stærkt fælles udgangspunkt og skaber klarhed hos medarbejderne. Vi gør simpelthen tingene ensartet nu, så godt som muligt, hvilket skaber stor tryghed hos alle. For os, har vores egen gode forberedelse og konsekvente fokusering på det vi gerne ville opnå, kombineret med IPA s store erfaring, med ældreområdet og lange processer med fokus på forankring, samt særligt deres åbenhed i forhold til at tilpasse forløbet til vores konkrete behov, været en perfekt løsning. 15

16 Vi sluttede forløbet juni 2011, 8 medarbejdere havde fuldført, og der blev delt i alt 8 diplomer ud. Uddannelsen er kun diplomgivende, hvis man har deltaget i 85 % af uddannelsen. Uddannelsen forløb over 1½ år, så det må siges at, succeskriteriet er opnået. Her troede vi alle nu, at var det slut med kurser og uddannelser. Men OK- fonden kom med en invitation, gratis, og inviterede os ind til introduktion om Lean. Og det kunne vi ikke modstå. Så det var op på hesten igen. Vi så, at Lean var en oplagt fortsættelse, af den netop afsluttede kompetenceudvikling, hvilke IPA støttede fuldt ud op i. Og hvad er Lean? Lean er en forbedringskultur med fokus på kvalitet med en række konkrete værktøjer tilknyttet. Lean-tankegang indebærer, at alle konsekvent tænker kunden i centrum. Lean drejer sig om at identificere problemer, der forhindrer virksomheden i at opnå højere performance og at finde løsninger på dem. Det er en vedvarende proces, hvor små, løbende forbedringer står centralt i arbejdet. Lean betyder slank eller trimmet og handler om at fjerne unødigt spild så arbejdet kan koncentreres om det, der virkelig skaber værdi for kunden / borgeren. Leanprocessen er en samling af metoder, hvor man inddrager alle i at gøre arbejdsgange bedre. Det gælder om at arbejde konkret og plukke de lavthængende frugter først. Work smarter not Harder. Det er en forudsætning, at alle ledelsesniveauer er medspillere i hele processen og bliver bærere af Lean-kulturen. En løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og holdninger er et væsentligt grundlag for at nå målet om større effektivitet. Det er helt centralt, at medarbejderne virkeliggør Lean-tankegangen, og det er ikke mindst fra medarbejderne, de løbende forbedringsforslag skal komme. På kort sigt skaber anvendelse af nogle enkle Lean værktøjer hurtige resultater, men forudsætningen for, at der kan skabes en langsigtet udvikling, hvor virksomheden gennem årene bliver mere og mere Lean er, at medarbejderne er motiverede og uddannede. Lean er ikke raketvidenskab. Udfordringen består i at gennemføre og bevare fokus i en travl hverdag! Til gengæld kan opnås gevinster i form af øget arbejdsglæde, lavere sygefravær, forbedret samarbejde, indbygget leder- og medarbejderudvikling og ikke mindst et stærkere produkt /en stærkere service kvalitet med kunden som omdrejningspunkt. 16

17 Vi har fået værktøjer til at håndtere de kommende udfordringer vi står overfor: vores kommende byggeri. Afdeling A Lillian Sørensen, Souschef År 2011 har været et meget turbulent år for afdeling A. Vores dejlige beboere i den skærmede enhed kunne ikke mere betegnes som visitationsberettigede til en skærmet enhed. Vi måtte erkende, at de fysiske rammer på Himmelev gl. Præstegård ikke længere er tidssvarende. Så fra marts 2011, blev den skærmet enhed og afdelingen slået sammen, til én afdeling. Det har været en stor omvæltning, ikke kun for beboere og pårørende, men også i høj grad for medarbejderne, som pludselig skulle forholde sig til en ændring i kulturen: At afd. A var en hel afdeling og ikke 2 opdelte afdelinger. Dette bevirkede en omstrukturering af medarbejderne både om dagen og om aftenen. Om dagen skulle de faste medarbejdere lære nye beboere at kende og arbejdsgangen blev også forandret. Nye tanker skulle tænkes ind og nye arbejdsrutiner implementeres. Det har været en udfordrende omstillingsproces for hele afdelingen og ikke altid lige nemt. Men medarbejderne har taget udfordringen op med gåpåmod og kreativitet, og er endt ud i et positivt resultat, blandet andet med en større berøringsflade for medarbejdere og beboere. Der vil fortsat være arbejdsrytmer, der skal evalueres, men det vil vi, som i 2011 fortsat gøre løbende i Vi har igen været på en superdejlig sommerferie. Denne gang ved Musholmbugt ved Korsør. 4 beboere fra afd. A var med. Vejrguderne var selvfølgelig med os og vi havde alle nogle pragtfulde dage, med masser af gode, dejlige oplevelser, og samtidig tid til nærvær og afslapning. Gåture ved vandet, hygge, udenfor om aftenen, med stearinlys og kaffe, og gode lange, inspirerende snakke var også året hvor en medarbejdere er startet social- og sundhedsassistent uddannelsen, men afløser forsat i huset. Der er 2 medarbejdere som er gået på efterløn. Dog har de heldigvis ikke kunne slippe Himmelev gl. Præstegård helt, men kommer fortsat i huset som afløsere og giver et nap med, når det behøves. De øvrige medarbejdere har skiftet lidt rundt i arbejdstid, aftenvagt til dagvagt m.m. Der er blevet ansat en social- og sundhedsassistent mere, hvilket tilføjer ikke kun afd. A, men begge afdelinger en større faglig ressource. 17

18 Husets faste afløserkorps vil blive reduceret fra jan. 2012, da flere af vores søde afløsere har fået lyst til at uddanne sig til Sosu.hjælpere. Derfor planlægges det at søge nye afløsere i starten af Sygeplejerske Stine som gik på barsel i 2010, kom tilbage og startede på afd. A i August. Det varede ikke længe, før Stine havde sat sig ind i beboerne og rytmen på afdelingen. So.su.hjælper Louise er blevet kittelansvarlig for husets medarbejdere om aftenen og natten. Marianne, som blev valgt til Tillidsrepræsentant i januar 2010, har været på en hel del kurser i løbet af 2011, for at blive fuldt udlært og opdateret som tillidsrepræsentant. Marianne har engageret sig fuldt ud i arbejdet som TR og Forflytningsvedleder, og Marianne har været en uvurderlig hjælp i flere situationer. Beboer- pårørenderådet har også i 2011 fungeret optimalt. Vores beboer SvendErik, har været med i rådet i 2011 og har været et inspirerende og friskt pust fra afd. A. Vi håber Svend-Erik vil fortsætte også i Mus - samtaler År 2012 vil være året, hvor fokus vil være, at afholde MUS samtaler for alle medarbejdere. Året vil også have fokus på undervisning og supervision til den svært demente beboer. Vi vil invitere hukommelsesklinikken hertil så undervisningen sker her i huset. Vi havde i år 2008 demensdage, og det vil vi gentage her i Damerne prøver hatte til nytårsaften 18

19 De unge damer prøver hatte til nytårsaften. Afdeling B Pia Bertelsen, Afd. leder År 2011 har på afdeling B været året hvor vi blandt andet har sagt farvel til 3 medarbejdere og velkommen til 3 nye medarbejder, som alle på en professionel måde, er med til at viderefører vores værdigrundlag. Annette er blevet ansvarlig for alt bestilling af kitler og hun har et meget tæt samarbejde med vaskeriet og kan nu bestille tøj og lave ændringer over computeren. Pia afdelingsleder er blevet oplært, og er nu superbruger i lønsystemet. I 2011 har vi modtaget 6 nye beboere. Mange af vores nye beboere har en diagnose indenfor demens. Det er dejligt, at vores hjem er indrettet sådan, at man kan vælge det lille fællesskab i vores te køkken eller dagligstuen på afdelingerne. Eller man kan vælge det store fællesskab i spisestuen. Her rummer vi mangfoldigheden. Vi havde 7 beboer med på vores sommerferie, som gik til Musholm-bugt ved Korsør. Alle syntes det havde været en rigtig skøn ferie, hvor der blev knyttet nogle bånd mellem nogle af beboerne. 19

20 Henrik sidder klar med en sten i hånden til at ordne fiskene, når de er fanget, og kommet op på broen. Henriks 2 sønner havde arrangeret en fisketur til Lammefjorden i august hvor der var 3 beboer med, samt Susanne Palmblad og Pia Bertelsen. Vi pakkede en madkurv med alt godt til ganen. Vejret var dejligt og vi hyggede os alle sammen og fik nogle rigtige dejlige timer, men vi fangede desværre ikke nogen fisk, kun lidt tang. Det var en rigtig skøn eftermiddag og vi kørte først hjem da mørket var ved at falde på. Vores fire mandlige beboer nyder fortsat meget glæde og inspiration af HERRE KLUBBEN og kommer altid hjem og fortæller med stor glæde og glimt i øjet, hvad de har oplevet. Arne holder stadigvæk sammenkomster flere gange om måneden, hvor han invitere nogle af de andre beboere til hygge med kaffe- kage og vin. Dette har givet den lille gruppe et tæt sammen hold. Mange af vores beboer spiser nu deres middagsmad over i den fælles spisestuen hvor der er lavet et langbord. En beboer går altid med over og dækker bord inden middag. Den varme mad anrettes på fade, sættes på bordet og beboerne har så mulighed for at tage, hvad de har lyst til at spise. Vores beboer er rigtig glade for denne nye ordning, og der er en dejlig stemning ved langbordet. En af vores beboer har fået en fugl, en lille sød kanariefugl, den bliver der pusset og nusset om hver dag, og er en stor glæde for beboeren. 20

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem et temahæfte udgivet af indhold Forord 6 Masser af muligheder 9 Et fællesskab du ikke selv har valgt 17 På beboernes præmisser 23 Alderdom

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

årsmagasin Frisk mad hver dag side 17 Mød Danmarks ældste mand side 13 Et smukt sted at dø side 14 Skudsmål fra Odense side 20

årsmagasin Frisk mad hver dag side 17 Mød Danmarks ældste mand side 13 Et smukt sted at dø side 14 Skudsmål fra Odense side 20 årsmagasin 20 14 Mød Danmarks ældste mand side 13 Et smukt sted at dø side 14 Frisk mad hver dag side 17 Skudsmål fra Odense side 20 INDHOLD Forsiden Billedet på forsiden er af Trine, medarbejder, på skødet

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2009 Hospice Sjælland Årsrapport 2009 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 1. udgave - 1. oplag 2010 Oplag: 700 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere