Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse"

Transkript

1 Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser (se under Brugerinformation på forsiden) 8. Ringetider og frikvarterer 9. Ordensregler 10. Forsømmelser 11. Fritagelse fra skole 12. Fritagelse fra gymnastik eller bad 13. Rygning 14. Ansvar 15. Valg af skole 16. OmSorg-plan (se under Brugerinformation på forsiden) 17. Familieklassen (se under Hovedmenuen på forsiden) 18. IT (se under Brugerinformation på forsiden) 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer: 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 lærerrepræsentanter. Desuden deltager skolelederen og viceinspektøren i møderne. Skolebestyrelsen er først og fremmest forældrekredsens talerør. Skolebestyrelsens opgave er at drive skolepolitik gældende for den enkelte skole, som kommunalbestyrelsen gør det for hele kommunen. Skolepolitik omfatter blandt andet begreber som målsætning, skolens profil og principper for skolens arbejde. Målsætning er diskussioner og beslutninger om, hvordan grundlaget for skolens arbejde skal være. Det kan være spørgsmål om, hvordan vi - for at nå det ønskede mål - vægter praktisk arbejde, projektarbejde, ekskursioner, boglige fag osv. osv.

2 Ved skolens profil tænkes der på, hvad det er der kendetegner den enkelte skole og dermed adskiller den fra andre. Ved principper forstås retningslinjer. Det er de forældrevalgtes opgave, i samarbejde med elever og lærere i skolebestyrelsen, at fastlægge de retningslinjer den politik som er skolens. Konkrete afgørelser for skolebestyrelsen er godkendelse af budgettet, ordensreglerne og undervisningsmidlerne, ligesom bestyrelsen er forpligtet til at fremme skole/hjemsamarbejdet. Skolebestyrelsen kan diskutere alle emner vedrørende skolen, og den kan og skal fastlægge efter hvilke principper (retningslinjer) skolen skal arbejde. Det er skolelederens opgave i samarbejde med de øvrige ansatte at gennemføre skolebestyrelsens vedtagne principper. Det er skolelederen, som træffer alle konkrete beslutninger vedrørende eleverne og om arbejdets fordeling mellem lærerne. Skematisk kan opgavernes fordeling se således ud: FOLKESKOLELOVEN fastlægger de brede rammer, som gælder for hele landet. ASSENS BYRÅD vedtager rammer for Assens Kommune. SKOLEBESTYRELSEN vedtager principper for den enkelte skole SKOLELEDEREN gennemfører (i samarbejde med de ansatte) de vedtagne principper gennem konkrete beslutninger. 2 Klasseforældreråd Skolebestyrelsen anbefaler, at der i alle klasser vælges enten et klasseforældreråd eller et årgangsråd bestående af 4 forældre med repræsentanter fra begge klasser. På årgang kan sammensætningen dog være 3 forældre og 2 elever. Formålet med klasseforældrerådene: 1: At fremme samarbejdet mellem hjem og skole bl.a. ved at: Aktivere forældrekredsen omkring den enkelte klasse Give forældrekredsen større medindflydelse på beslutninger, der træffes om den enkelte klasse Sikre informationen omkring den enkelte klasse

3 Klasseforældrerådene på årgang varetager de interesser/opgaver, der vedrører SFO en. En repræsentant fra SFO deltager én gang om året i et forældremøde. 2: Være skolebestyrelsens backing-gruppe. Klasseforældrerådets opgaver: Ad 1: Klasseforældrerådet kan medvirke til at fremme samarbejdet ved at: Motivere alle forældre til at komme til møderne på skolen Opsamle ideer, forslag m.m. til diskussion Planlægge og gennemføre arrangementer for elever, forældre, lærere og pædagoger Ad 2: Skolebestyrelsen forestiller sig, at klasseforældrerådet kan være backing-gruppe ved at: Orientere skolebestyrelsen om hvad der rører sig i klassen Gennem bestyrelsesrepræsentantens deltagelse i forældremøder Deltage i de møder, bestyrelsen indkalder til Være rådgivende og idéskabende i forhold til skolebestyrelsen fx ved at fremlægge synspunkter, som enten er fremkommet på forældremøder, ved elev/forældre/lærer/pædagogsamtaler eller fra helt andre sammenhænge. Valg til klasseforældrerådene: For børnehaveklassen og 7. klasse foreslås det, at der på det første møde efter sommerferien eller meget gerne inden sommerferien, hvis det er muligt vælges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. På 8. årgang sikres, at der er forældre/elevrepræsentation fra Brylle.

4 For de øvrige klasser foreslås det, at der i løbet af foråret vælges 2 forældre for det ene år og 2 forældre for det andet år således, at navnene kan være skolens kontor i hænde inden det nye skoleårs start. 3 Sundhedspleje Sundhedsplejerske: Ny Træffes: Nogle tirsdag formiddage på Tallerupskolen el. på tlf Sundhedsplejersken har kontakt til ca. halvdelen af eleverne en gang om året. Kontakten til den enkelte foregår i form af individuelle samtaler om barnets sundhedstilstand. I tilslutning hertil foretages synsprøve og evt. høreprøve og højde/vægtmåling afhængig af alder og behov. Inden undersøgelsen udleveres et spørgeskema, som barnet bedes udfylde i samarbejde med forældrene. Såvel forældre som børn er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken. Forældrene er naturligvis altid velkomne til at medvirke i undersøgelsen af barnet. Yderlig information kan findes på 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Træffetid: Kl , tlf De fleste problemer med børns opvækst og skolegang har altid været klaret uden særlig hjælp, og sådan er det stadigvæk. Alligevel kan der ske det, at vanskelighederne bliver så store eller er af en sådan karakter, at hjælp udefra er nødvendig. I den tidlige barndom kan det være problemer i forbindelse med barnets udvikling eller spørgsmål vedrørende barnets adfærd eller væsen, der kan begrunde en særlig bistand. I skoletiden kan der forekomme indlæringsvanskeligheder fx læsevanskeligheder og talevanskeligheder og der kan opstå problemer med hensyn til trivsel og tilpasning såvel som motoriske (bevægelsesmæssige) vanskeligheder. PPR er et tilbud om hjælp til børn og unge mellem 0-18 år samt deres forældre.

5 Ved PPR er ansat skolepsykologer, der tager sig af problemer i forbindelse med indlæring samt iværksættelse af specialundervisning, og som beskæftiger sig med trivsels- og tilpasningsvanskeligheder. Desuden er der ansat konsulenter for elever med tale- sprog- og hørevanskeligheder, elever med læse/stavevanskeligheder samt elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er endvidere mulighed for bistand fra en fysioterapeut til børn med motoriske vanskeligheder. Forældre som mener, at deres barn bør henvises til PPR, kan drøfte dette med klasselæreren eller skolelederen, som så vil formidle kontakten, men forældre er også velkomne til at henvende sig direkte til PPR. Den mest almindelige fremgangsmåde er, at barnets klasselærer efter aftale med forældrene indstiller et barn til PPR, og forældrene vil så blive kontaktet af PPR, så de kan være med ved drøftelser om barnets situation. 5 Familiehus Nord Tommerup Rådhus, Møllebakken 22, 5690 Tommerup, Tlf.: Familiehus Nord er et tilbud om hjælp til familier, hvor tingene ikke fungerer tilfredsstillende. Det er muligt at henvende sig uden om skolen, men ofte foregår indsatsen i fællesskab. Familiehus Nord har åben rådgivning den første og sidste torsdag i måneden fra kl Specialundervisning og inklusion Specialundervisning tilbydes normalt i klassen. Skolen har uddannede speciallærere, som i en eller flere perioder kan være i klassen og støtte den pågældende elevs indlæring og hjælpe lærerne med tilrettelæggelsen af den særlige undervisning. Skolens principielle udgangspunkt er at alle børn, uanset evt. vanskeligheder, kan gå på skolen. Det er vigtigt for børn at kunne gå på den lokale skole sammen med de børn, man i øvrigt er en del af. I særlige tilfælde er det dog nødvendigt at konstatere, at opgaven ikke kan løses indenfor de rammer, der er for en almindelig skole.

6 årgang Forældrene indkaldes til information og vejledning. Forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering til både forældre og klasselærer årgang Kursusforløb aftales mellem klassens lærere og specialundervisningslærere. Motorisk undervisning Det hænder, at elever ved skolestarten ikke har et tilstrækkeligt udviklet bevægelsesmønster. Det kan gælde manglende koordination af bevægelserne, problemer med at skelne mellem højre/venstre, med at holde korrekt på en blyant og lignende. Disse elever kan have store vanskeligheder med den faglige indlæring, og skolen tilbyder derfor motorisk træning til denne gruppe. Undervisningen er et tilbud, som elever og forældre erfaringsmæssigt er meget glade for. 7 Skolerejser Vi henviser til Tallerupskolens principper for skolerejser som kan læses på skolens hjemmeside under brugerinformation. 8 Ringetider og frikvarterer Skoledagen begynder kl Der er opsyn fra kl Lektioner: / / / Frikvarterer: Ingen elever må forlade skolen i frikvartererne med mindre andet er aftalt med en lærer. 9 Ordensregler Man skal kunne være sig selv og andre bekendt. Man skal være hensynsfuld over for hinanden og de øvrige omgivelser.

7 4. 6. årgang har endvidere udarbejdet egne regler. 10 Forsømmelser Ved forsømmelser bedes forældrene give klasselæreren besked om årsagen enten mundtligt eller ved at skrive i kontaktbogen, som findes på ForældreI ntra eller i bogform. Ved mange spredte forsømmelser eller ved en samlet sygeperiode kan skolen forlange lægeerklæring. 11 Fritagelse fra skole Klasselæreren kan give fri i indtil to dage. Den enkelte lærer kan give fri i sine egne timer. Hvis fritagelsen drejer sig om mere end to dage, skal forældrene henvende sig til skoleledelsen. Fra 5. klasse kan skolen ved sygdom give eleverne fri uden forudgående meddelelse. 12 Fritagelse fra gymnastik eller bad Fritagelse fra gymnastik eller badning efter gymnastik kan kun ske efter henvendelse hjemmefra. Ved længere tids fritagelse kan der kræves lægeattest. 13 Rygning Skolens arealer er røgfrie. 14 Ansvar Hvis eleverne skader hinanden Hvis eleverne gør skade på hinanden er hovedreglen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indbo- /ansvarsforsikringer.

8 Skade på skolens ting Hvis eleverne forvolder skade på skolens bygninger eller inventar er de personligt ansvarlige. Det betyder at en evt. erstatningspligt ikke påhviler forældrene, men barnet selv. Har forældrene tegnet en indbo-/familieforsikring vil der kunne ske anmeldelse hertil. Dog er det forventeligt, at hjemmet bliver tilskrevet om, at barnet har forvoldt en skade og det må forventes, at der bliver fremsendt erstatningskrav mod barnet. Skade på børns ting Udgangspunktet er at skolen ikke er ansvarlig for skader tilføjet genstande tilhørende børnene. Disse genstande er ofte dækket af familiens egne indboforsikringer. Hvis der sker et tyveri af eksempelvis mobiltelefon eller en cykel bliver ødelagt, skal skaden anmeldes til familiens egne forsikringer. 15 Valg af skole Der er ved indskrivning til 0. klasse frit skolevalg også på tværs af kommunegrænserne. Det betyder, at forældrene frit kan vælge den skole, de ønsker. Ønsker forældrene, at deres barn skal gå på en anden skole, kan dette lade sig gøre, hvis der er plads på den modtagende skole (ved mindst 24 elever kan skolen sige nej til at modtage flere elever). Også senere i forløbet kan forældrene vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Hvis man vælger en skole uden for grunddistriktet, skal man selv sørge for transport. Man kan altid uanset elevtallet i klassen - få sit barn optaget på distriktsskolen.

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere