Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014"

Transkript

1 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport januar december 2014

2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for Dansk Anæstesi Database. Databasens kliniske epidemiolog er Cand.scient., Ph.d. Helle Hare-Bruun, KCEB-Øst. Databasens kontaktperson er Katrine Roos Precht, KCKS-Øst. Årsrapporten kan downloades fra: DAD styregruppe : Kristian Antonsen, vicedirektør, fmd., DAD Sven Felsby, overlæge, medlem af styregruppem DAD Charlotte Rosenstock, overlæge, medlem af styregruppen DAD Lars Hyldborg Lundstrøm, afdelingslæge, medlem af styregruppen DAD Bente Buch, sygeplejerske, medlem af styregruppen DAD Erland Pedersen, overlæge, medlem af styregruppen DAD Grete Astrup, overlæge, medlem af styregruppen DAD Anne Tøttrup Klith, overlæge, medlem af styregruppen DAD Lynge Kirkegaard, overlæge, medlem af styregruppen DAD Kim Garde, klinikchef, medlem af styregruppen DAD Per Henrik Lambert, overlæge, medlem af styregruppen DAD Birgitte Rühmann, konsulent, KCKS-Øst 2

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Indikatorresultater... 6 Indikator 1: Samlet antal anæstesier... 6 Indikator 2: Andel kombinerede anæstesier af alle anæstesier... 8 Indikator 3: Andel generelle anæstesier af alle anæstesier Indikator 4: Andel regionale anæstesier af alle anæstesier Indikator 5: Andel sedationer af alle anæstesier Indikator 6: Manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer Indikator 7: Anæstesi til risikopatienter Indikator 8: Akutte anæstesier Indikator 9: Uventet vanskelig intubation Indikator 12: Vanskelig regional anæstesi Indikator 13: Andel patienter med komplikationer i forbindelse med anæstesi Indikator 14: Andel patienter, som under opvågning højst har lette smerter Indikator 15: Andel patienter, som under opvågning højst har let kvalme Indikator 16: Andel patienter der opfylder DASAIM s forslag til udskrivningskriterier, men ikke opfyldte dem ved opvågningsstart Indikator 17: Andel udskrevne patienter der opfylder DASAIM s forslag til udskrivningskriterier Indikator 18: Postoperativ 48-timers mortalitet Beskrivelse af sygdomsområdet Oversigt over indikatorer Datagrundlag Dataindsamling og metode Datakvalitet Dækningsgrad Datakomplethed Statistiske analyser Styregruppe Appendiks 1. Vejledning i fortolkning af resultater Appendiks 2: Supplerende resultater Tabel A2.1. Kønsfordeling på lands-, regions- og afdelingsniveau i Tabel A2.2. Alder (median) på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel A2.3. BMI median på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel A2.4. Fordeling af ASA-score på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel A2.5. Fordeling af rygestatus på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel A2.6a. Fordeling af alkoholforbrug blandt kvinder på lands-, regions- og afdelingsniveau Tabel A2.6b. Fordeling af alkoholforbrug blandt mænd på lands-, regions- og afdelingsniveau Appendiks 3: Indberetningsstatus for anæstesiafdelinger i Danmark i Appendiks 4: Publikationsliste Appendiks 5: Ordliste

4 Konklusioner og anbefalinger Dansk Anæstesi Database (DAD) modtog i 2014 indberetninger fra 38 afdelinger om i alt unikke anæstesiforløb. Det er knapt flere indberetninger end i 2013, og repræsenterer således en stigning på 15 % i forhold til Selvom antallet af indberetninger på bare to år er steget med cirka er der stadig en vej at gå, før der opnås en dækningsgrad og en datakomplethed > 90 %. Derfor må man, i lighed med de seneste år, nødvendigvis betragte den kontekst data er tilvejebragt i, når der skal drages konklusioner i DAD årsrapport for Mortaliteten inden for 48 timer efter anæstesi er 0,3 % på landsplan i perioden fra til Mortaliteten har været relativt stabil med en fortsat faldende tendens omkring dette niveau siden databasen startede registrering af danske anæstesiforløb Niveauet for den perioperative mortalitet kan være større end rapporteret fra andre europæiske lande. Dette er dog langt fra sikkert og nationale sammenligninger er vanskelige, i hvert fald, hvis man ønsker at forklare evt. forskelle. Årsag til variationen mellem de enkelte regioner og afdelinger skyldes overvejende forskellige operative funktioner og patientpopulationer. Ved 1,9 % af anæstesierne opstod en eller flere komplikationer i anæstesi- eller opvågningsforløbet. Dette er et fortsat fald i forhold til seneste år (2,5 i 2013 og 3,4 i 2012), og et betydeligt fald i forhold til 2007 og 2008 årsrapporterne (ændret registreringspraksis og definition af komplikation). Afdelingsidentificerbare data offentliggøres i denne årsrapport, vel vidende, at der fortsat resterer problemer med datakvaliteten. Det er et krav fra Danske Regioner, hvis databasen skal opretholde driftsfinansiering. Styregruppen har diskuteret, hvordan man skal forholde sig til indikatorresultater, der afviger signifikant fra landsgennemsnittet. Flere faktorer må tages med i vurderingen. Når afdelingerne sammenlignes, vil der både pga. tilfældigheder og systematiske registreringsfejl være risiko for, at afdelinger afviger signifikant fra gennemsnittet og man kan sige, at en signifikant afvigelse både kan skyldes tilfældigheder, patientpopulationens sammensætning og/eller kvalitetsproblemer. For at afbøde eventuelle virkninger af tilfældig variation er der i årsrapporten for hver afdeling meddelt indikator-resultater for de to foregående år. Årsrapporten har været i høring på alle indberettende afdelinger. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. I DAD er det helt tydeligt, at en særlig patientsammensætning (alder, sygdomsgrad, operationstype etc.) er medvirkende til, at afdelinger afviger fra landsgennemsnittet. DAD vil gerne tage en risikojustering med ind i analyserne, men afdelingernes patientantal og antallet af begivenheder, som f.eks. mortalitet, er stadig for lavt til, at dette er muligt. Den ufuldstændige registrering af livsstilsfaktorer er stadig et stort problem, som ydermere kan gøre en risikojustering vanskelig. Nødvendigheden af stor omhu i den primære registrering må derfor endnu engang understreges. I de kommende år kan det ikke undgås, at data vil give anledning til diskussion, og alle parter vil stå sig bedst med en høj datakvalitet, ikke mindst hvis de skal være anledning til undersøgelser af, hvordan praksis i afdelingerne forbedres. DAD modtager som anført data fra knapt 40 deltagende afdelinger, hvilket er ensbetydende med en dækningsgrad på lige omkring 70 % af danske anæstesiafdelinger. Samtidig skønnes det, at antallet af anæstesier i Danmark ligger omkring per år. Et skøn, der nok er behæftet med betydelig usikkerhed, men samtidig relativt klart indikerer, at vi med indberettede anæstesier, endnu ikke har en opnået en procedure dækningsgrad på minimum 90 %. Betydningen af den lave dækningsgrad må ikke undervurderes, og der har i de foregående år været røster fremme om en snarlig lukning af DAD. Styregruppen finder, at databasen, som det eneste nationale register, der giver mulighed for samlet at opgøre aktivitet såvel som kvalitet på landets anæstesiafdelinger (idet anæstesiydelser ikke registreres i LPR som selvstændige ydelser) har en vigtig og betydningsfuld funktion. Styregruppen er samtidig helt bevidst om behovet for omgående forbedringer. Styregruppen udarbejdede i 2013 en dokumentalist rapport (publiceret november 2013), der har dannet forlæg for en fornyelse af DAD. I løbet af 2014 er de underliggende dataspecifikationer beskrevet og en ny version af DAD, DAD 4 kunne introduceres i starten af

5 I første omgang er DAD 4 tilgængelig for de afdelinger, der benytter sig af KMS løsning ved indtastning. I efteråret 2015 er det forventningen, at DAD 4 også bliver tilgængelig via WEB modul således at afdelinger der inddaterer ad den vej også kan benytte den nye version 4. Dermed kommer 2015 også til at repræsentere en tidsramme, hvor data rapporteres i to forskellige versioner af DAD. For de enkelte afdelinger vil det i en overgangsperiode stadig være muligt at hente en del af de vanlige data relateret til egen afdeling. Derimod vil det pga. de betydelige forskelle i indikatorsættene i DAD 3 og DAD 4, ikke være muligt at lave en samlet national opsamling af data for denne tidsperiode. DAD må derfor, efter aftale med RKKP, betragte 2015 som et mellemår i rapportsammenhæng. Der vil kunne præsenteres aggregerede data for 2015, men der vil ikke blive udgivet en årsrapport 2015 i lighed med de tidligere årsrapporter. Næste årsrapport kan derfor forventes at dække perioden januar - december Med DAD 4 håber styregruppen, at de tekniske forhindringer, der har vanskeliggjort inddatering og dataoverførsel, bliver minimeret eller ryddet helt af vejen. Derefter udestår der, nu i løbet af 2015, en væsentlig opgave med at sikre dækkende og ikke mindst entydig inddatering fra samtlige landets anæstesiafdelinger. Styregruppen ser frem til at understøtte de regionale og lokale ledelser i denne implementering. I styregruppens optik bliver en klar lokal ledelsesopbakning til den praktiske implementering af afgørende betydning. Styregruppen ser frem til arbejdet og håber at DAD kan opretholdes og fortsat udvikles som kvalitetsdatabase for alle landets anæstesiafdelinger. 5

6 Indikatorresultater Indikator 1: Samlet antal anæstesier Volumen Total Dubletter Unikke indb. Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre RH, ABD RH, HC RH, HOC RH, JMC RH, NC Sjælland Garantiklinikken Holbæk Køge Nykøbing F Næstved Roskilde Syddanmark Aabenraa Friklinikken Region Syddanmark (Give) Haderslev Kolding Sønderborg Vejle Midtjylland Aarhus Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skejby Viborg Nordjylland Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) Aalborg, 3. afd.(tv) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Speciallægepraksis Aleris-Hamlet Bekkevold Cicconia Greve Privathospital Kbh. Privathospital Kollund

7 Kysthospitalet Skodsborg Privathospitalet Danmark Viborg Privathospital Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 1: Indikator 1 er det samlede antal anæstesier registreret i DAD i Det samlede antal indberettede anæstesier var i , hvilket er en stigning på 15 % i forhold til Især i Region Midtjylland er indberetningsfrekvensen steget. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1: Forskelle i registreringspraksis og muligheder afspejles i denne indikator. Dels er der afdelinger med ingen eller meget beskeden registrering, dels er registreringen for den enkelte afdeling ikke valideret på eksternt niveau. Der må derfor tages forbehold for at tallene formentlig ikke afspejler de rette aktivitetsproportioner afdelinger og regioner imellem. Det skal nævnes, at nogle afdelinger og regioner har udfordringer af teknisk karakter, typisk ved overførsel af data fra elektroniske kilder (eksempelvis MidtEPJ), der har forhindret valid og dækkende dataoverførsel. Styregruppens arbejder som bekendt aktivt med DAD 4, der vil eliminere dataoverførselsproblemerne og styregruppen vil desuden arbejde på at data i fremtiden i det omfang det er muligt vil blive valideret op mod data registreret i Landspatientregisteret. 7

8 Indikator 2: Andel kombinerede anæstesier af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Indikator 2 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 7 (7-7) 7 7 Hovedstaden 7596 / (0) 7 (7-7) 7 7 Sjælland 1397 / (0) 5 (4-5) 4 4 Syddanmark 3404 / (0) 8 (8-9) 8 9 Midtjylland 3835 / (0) 5 (5-5) 5 6 Nordjylland 791 / (0) 7 (7-8) 5 1 Hovedstaden 7596 / (0) 7 (7-7) 7 7 Bispebjerg 1330 / (0) 13 (12-14) Bornholm 7 / (0) 0 (0-1) 0 1 Frederiksberg 546 / (0) 11 (10-11) 9 10 Gentofte 121 / (0) 2 (2-2) 3 2 Glostrup 1 / (0) 0 (0-0) 0 0 Herlev 884 / (0) 4 (4-5) 4 5 Hospitalerne i Nordsjælland 520 / (0) 3 (3-3) 3 3 Hvidovre 2118 / (0) 12 (12-13) RH, ABD 662 / (0) 19 (18-20) RH, HC 108 / (0) 3 (3-4) 5 7 RH, HOC 684 / (0) 6 (6-7) 5 5 RH, JMC 614 / (0) 12 (11-13) RH, NC 1 / (0) 0 (0-1) 0 0 Sjælland 1397 / (0) 5 (4-5) 4 4 Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 0 0 Holbæk 53 / (0) 1 (1-2) 2 Køge 317 / (0) 3 (3-3) 2 2 Nykøbing F 8 / (0) 0 (0-1) 1 0 Næstved 977 / (0) 14 (13-14) Roskilde 42 / (0) 1 (0-1) 1 1 Syddanmark 3404 / (0) 8 (8-9) 8 9 Aabenraa 588 / (0) 10 (9-11) 11 9 Friklinikken Region Syddanmark (Give) 15 / (0) 1 (0-1) 1 2 Haderslev 99 / (0) 8 (7-10) 8 7 Kolding 1398 / (0) 10 (10-11) 9 11 Sønderborg 107 / (0) 2 (1-2) 1 1 Vejle 1197 / (0) 10 (9-10) Midtjylland 3835 / (0) 5 (5-5) 5 6 Aarhus 1118 / (0) 4 (4-5) 4 6 Holstebro 365 / (0) 3 (2-3) 1 0 Horsens 0 / 0 0 (0) 0 5 Randers 679 / (0) 6 (6-7) 6 2 Silkeborg 89 / (0) 1 (1-2) 5 6 Skejby 658 / (0) 6 (5-6) 5 0 Viborg 926 / (0) 7 (7-8) 8 Nordjylland 791 / (0) 7 (7-8) 5 1 Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 0 / 14 0 (0) 0 (0-23) 0 3 Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 34 / (0) 25 (18-33) Aalborg, 3. afd.(tv) 8 / (0) 1 (1-3) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 0 / 44 0 (0) 0 (0-8) 0 0 Sygehus Thy-Mors 48 / (0) 1 (1-2) 1 1 Sygehus Vendsyssel 701 / (0) 12 (11-13) 9 0 Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 459 / (0) 25 (23-27) Bekkevold 881 / (0) 41 (39-44) Cicconia 0 / 0 0 (0) 0 0 Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 0 Kbh. Privathospital 0 / (0) 0 (0-0) 0 4 Kollund 0 / (0) 0 (0-1) 0 0 Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0) 0 8

9 Privathospitalet Danmark 0 / (0) 0 (0-1) 0 Viborg Privathospital 163 / (0) 16 (13-18) Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 2: Kombineret anæstesi er defineret som regional anæstesi suppleret med generel anæstesi. Der er ikke fastsat en standard for denne indikator. De kombinerede anæstesier udgjorde på landsplan 7 % (95 % CI: 7-7 %) af det samlede antal anæstesier i Regionalt varierede andelen fra 5 % i Region Sjælland og Midtjylland til 8,0 % i Region Syddanmark. På offentlige afdelinger udgjorde de kombinerede anæstesier fra 0 til 25 %. 9

10 Indikator 3: Andel generelle anæstesier af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Indikator 3 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 77 (77-77) Hovedstaden / (0) 78 (77-78) Sjælland / (0) 80 (79-80) Syddanmark / (0) 76 (75-76) Midtjylland / (0) 76 (76-76) Nordjylland 8682 / (0) 81 (80-82) Hovedstaden / (0) 78 (77-78) Bispebjerg 7679 / (0) 74 (74-75) Bornholm 1843 / (0) 90 (89-92) Frederiksberg 3517 / (0) 68 (67-69) Gentofte 5724 / (0) 86 (85-87) Glostrup 4990 / (0) 93 (92-94) Herlev / (0) 81 (80-81) Hospitalerne i Nordsjælland / (0) 77 (77-78) Hvidovre / (0) 60 (59-60) RH, ABD 2655 / (0) 76 (74-77) RH, HC 3343 / (0) 97 (96-97) RH, HOC / (0) 92 (91-92) RH, JMC 3532 / (0) 68 (67-69) RH, NC 524 / (0) 95 (92-96) Sjælland / (0) 80 (79-80) Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) Holbæk 3007 / (0) 84 (83-85) 86 Køge 9493 / (0) 87 (86-87) Nykøbing F 1446 / (0) 81 (79-83) Næstved 4595 / (0) 64 (63-65) Roskilde 5536 / (0) 83 (82-84) Syddanmark / (0) 76 (75-76) Aabenraa 4534 / (0) 77 (76-78) Friklinikken Region Syddanmark (Give) 1790 / (0) 82 (80-83) Haderslev 1084 / (0) 89 (87-91) Kolding 9854 / (0) 72 (72-73) Sønderborg 4380 / (0) 72 (71-73) Vejle 9670 / (0) 79 (78-79) Midtjylland / (0) 76 (76-76) Aarhus / (0) 83 (82-83) Holstebro 8716 / (0) 65 (65-66) Horsens 0 / 0 0 (0) Randers 8224 / (0) 76 (75-77) Silkeborg 4957 / (0) 69 (68-70) Skejby 9261 / (0) 81 (81-82) Viborg 9061 / (0) 72 (72-73) 88 Nordjylland 8682 / (0) 81 (80-82) Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 13 / 14 0 (0) 93 (66-100) Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 60 / (0) 43 (35-52) Aalborg, 3. afd.(tv) 501 / (0) 93 (90-95) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 39 / 44 0 (0) 89 (75-96) Sygehus Thy-Mors 3570 / (0) 89 (88-90) Sygehus Vendsyssel 4499 / (0) 75 (74-76) Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 1347 / (0) 74 (72-76) Bekkevold 1160 / (0) 55 (52-57) Cicconia 0 / 0 0 (0) Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 100 Kbh. Privathospital 2067 / (0) 96 (95-97) Kollund 353 / (0) 100 (99-100) Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0) 0 10

11 Privathospitalet Danmark 640 / (0) 100 (99-100) 98 Viborg Privathospital 868 / (0) 83 (81-86) Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 3: Den helt overvejende anæstesiform i Danmark er generel anæstesi uden supplement af regional anæstesi, som udgjorde 77 % (95 % CI: %) af alle anæstesiforløb i På regionsniveau varierede andelen fra 76 % i Region Syddanmark og Midtjylland til 81 % i Region Nordjylland. På offentlige afdelinger varierede andelen af generelle anæstesier fra 43 % i Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) til 97 % på RH, HC (Rigshospitalet, Hjertecentret). 11

12 Indikator 4: Andel regionale anæstesier af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Indikator 4 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 11 (11-11) Hovedstaden / (0) 12 (12-12) Sjælland 3366 / (0) 11 (11-12) Syddanmark 4996 / (0) 12 (12-12) Midtjylland 7256 / (0) 9 (9-9) Nordjylland 1050 / (0) 10 (9-10) 9 9 Hovedstaden / (0) 12 (12-12) Bispebjerg 1092 / (0) 11 (10-11) Bornholm 134 / (0) 7 (6-8) 7 9 Frederiksberg 896 / (0) 17 (16-18) Gentofte 738 / (0) 11 (10-12) Glostrup 0 / (0) 0 (0-0) 0 2 Herlev 2098 / (0) 11 (10-11) Hospitalerne i Nordsjælland 2152 / (0) 13 (12-13) Hvidovre 4514 / (0) 26 (25-26) RH, ABD 88 / (0) 3 (2-3) 3 2 RH, HC 0 / (0) 0 (0-0) 0 0 RH, HOC 223 / (0) 2 (2-2) 2 2 RH, JMC 1035 / (0) 20 (19-21) RH, NC 1 / (0) 0 (0-1) 0 0 Sjælland 3366 / (0) 11 (11-12) Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 0 0 Holbæk 382 / (0) 11 (10-12) 11 Køge 863 / (0) 8 (7-8) 8 10 Nykøbing F 261 / (0) 15 (13-16) 7 7 Næstved 1382 / (0) 19 (18-20) Roskilde 478 / (0) 7 (7-8) 9 8 Syddanmark 4996 / (0) 12 (12-12) Aabenraa 380 / (0) 6 (6-7) 8 8 Friklinikken Region Syddanmark (Give) 374 / (0) 17 (16-19) Haderslev 21 / (0) 2 (1-3) 3 2 Kolding 1824 / (0) 13 (13-14) Sønderborg 1344 / (0) 22 (21-23) Vejle 1053 / (0) 9 (8-9) 8 8 Midtjylland 7256 / (0) 9 (9-9) Aarhus 1127 / (0) 4 (4-5) 5 4 Holstebro 791 / (0) 6 (6-6) 7 0 Horsens 0 / 0 0 (0) 0 17 Randers 1483 / (0) 14 (13-14) 15 9 Silkeborg 1521 / (0) 21 (20-22) Skejby 948 / (0) 8 (8-9) 8 0 Viborg 1386 / (0) 11 (11-12) 0 Nordjylland 1050 / (0) 10 (9-10) 9 9 Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 0 / 14 0 (0) 0 (0-23) 0 0 Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 43 / (0) 31 (24-40) Aalborg, 3. afd.(tv) 6 / (0) 1 (0-2) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 0 / 44 0 (0) 0 (0-8) 0 0 Sygehus Thy-Mors 348 / (0) 9 (8-10) 10 9 Sygehus Vendsyssel 653 / (0) 11 (10-12) 9 8 Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 3 / (0) 0 (0-0) 0 1 Bekkevold 27 / (0) 1 (1-2) 4 6 Cicconia 0 / 0 0 (0) 1 1 Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 0 Kbh. Privathospital 0 / (0) 0 (0-0) 0 0 Kollund 0 / (0) 0 (0-1) 0 2 Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0)

13 Privathospitalet Danmark 2 / (0) 0 (0-1) 2 Viborg Privathospital 11 / (0) 1 (1-2) Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4: Regional anæstesi inkluderer anæstesier registreret som regional anæstesi og regional anæstesi + sedation. De regionale anæstesier udgjorde i % (95 % CI: %) af det samlede antal anæstesier. Der var begrænset regional variation. Region Midtjylland havde den laveste andel med 9 %, mens Region Hovedstaden og Syddanmark lå højest med 12 %. 13

14 Indikator 5: Andel sedationer af alle anæstesier Standard: Ikke fastsat. Indikator 5 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 5 (5-5) 4 4 Hovedstaden 3208 / (0) 3 (3-3) 3 3 Sjælland 1217 / (0) 4 (4-4) 4 4 Syddanmark 1460 / (0) 4 (3-4) 3 3 Midtjylland 7793 / (0) 10 (9-10) 7 8 Nordjylland 199 / (0) 2 (2-2) 2 2 Hovedstaden 3208 / (0) 3 (3-3) 3 3 Bispebjerg 197 / (0) 2 (2-2) 2 1 Bornholm 40 / (0) 2 (1-3) 2 1 Frederiksberg 201 / (0) 4 (3-4) 3 2 Gentofte 75 / (0) 1 (1-1) 1 1 Glostrup 351 / (0) 7 (6-7) 6 5 Herlev 769 / (0) 4 (4-4) 5 3 Hospitalerne i Nordsjælland 1005 / (0) 6 (6-6) 6 6 Hvidovre 432 / (0) 2 (2-3) 3 3 RH, ABD 70 / (0) 2 (2-3) 3 3 RH, HC 4 / (0) 0 (0-0) 0 0 RH, HOC 26 / (0) 0 (0-0) 0 0 RH, JMC 22 / (0) 0 (0-1) 1 1 RH, NC 16 / (0) 3 (2-5) 1 1 Sjælland 1217 / (0) 4 (4-4) 4 4 Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 0 0 Holbæk 112 / (0) 3 (3-4) 1 Køge 234 / (0) 2 (2-2) 2 2 Nykøbing F 65 / (0) 4 (3-5) 9 9 Næstved 234 / (0) 3 (3-4) 2 1 Roskilde 572 / (0) 9 (8-9) 7 7 Syddanmark 1460 / (0) 4 (3-4) 3 3 Aabenraa 386 / (0) 7 (6-7) 7 8 Friklinikken Region Syddanmark (Give) 13 / (0) 1 (0-1) 0 0 Haderslev 16 / (0) 1 (1-2) 0 0 Kolding 454 / (0) 3 (3-4) 3 3 Sønderborg 246 / (0) 4 (4-5) 3 3 Vejle 345 / (0) 3 (3-3) 1 1 Midtjylland 7793 / (0) 10 (9-10) 7 8 Aarhus 1931 / (0) 8 (7-8) 9 9 Holstebro 3458 / (0) 26 (25-27) 24 0 Horsens 0 / 0 0 (0) Randers 431 / (0) 4 (4-4) 3 2 Silkeborg 467 / (0) 6 (6-7) 5 2 Skejby 437 / (0) 4 (4-4) 3 0 Viborg 1069 / (0) 9 (8-9) 4 Nordjylland 199 / (0) 2 (2-2) 2 2 Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 1 / 14 0 (0) 7 (0-34) 0 0 Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 1 / (0) 1 (0-4) Aalborg, 3. afd.(tv) 18 / (0) 3 (2-5) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 4 / 44 0 (0) 9 (3-22) 0 2 Sygehus Thy-Mors 55 / (0) 1 (1-2) 2 2 Sygehus Vendsyssel 120 / (0) 2 (2-2) 1 8 Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 3 / (0) 0 (0-0) 0 0 Bekkevold 60 / (0) 3 (2-4) 0 0 Cicconia 0 / 0 0 (0) 8 6 Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 0 Kbh. Privathospital 80 / (0) 4 (3-5) 3 4 Kollund 0 / (0) 0 (0-1) 0 0 Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0) 0 14

15 Privathospitalet Danmark 1 / (0) 0 (0-1) 0 Viborg Privathospital 0 / (0) 0 (0-0) Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 5: På landsplan udgjorde sedationer 5 % (95 % CI: 5-5 %) af alle anæstesier i Region Nordjylland havde den laveste andel med 2 %, mens Region Midtjylland lå højest med 10 %. 15

16 Indikator 6: Manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer Standard: Ikke fastsat. Indikatoren måler andelen af patienter, for hvem der mangler en eller flere registreringer af de obligatoriske præoperative risikofaktorer. Det drejer sig om ASA score, vægt, højde, rygning, alkoholforbrug samt luftvejsplan. Kun patienter 15 år indgår i opgørelsen. Indikator 6 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 27 (27-27) Hovedstaden / (0) 27 (27-27) Sjælland 8959 / (0) 32 (31-32) Syddanmark 8172 / (0) 22 (21-22) Midtjylland / (0) 31 (30-31) Nordjylland 2764 / (0) 27 (26-28) Hovedstaden / (0) 27 (27-27) Bispebjerg 2052 / (0) 20 (19-21) Bornholm 980 / (0) 61 (59-64) Frederiksberg 1375 / (0) 30 (29-32) Gentofte 3089 / (0) 50 (48-51) Glostrup 606 / (0) 14 (13-15) Herlev 4525 / (0) 24 (23-25) Hospitalerne i Nordsjælland 1908 / (0) 12 (12-13) Hvidovre 5253 / (0) 33 (32-33) RH, ABD 1245 / (0) 36 (34-37) RH, HC 1454 / (0) 45 (43-47) RH, HOC 2314 / (0) 25 (24-26) RH, JMC 1135 / (0) 37 (35-38) RH, NC 134 / (0) 29 (25-33) Sjælland 8959 / (0) 32 (31-32) Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 7 21 Holbæk 627 / (0) 19 (18-20) 3 Køge 4374 / (0) 43 (42-44) Nykøbing F 1020 / (0) 62 (60-64) Næstved 828 / (0) 12 (11-13) Roskilde 2110 / (0) 33 (32-34) Syddanmark 8172 / (0) 22 (21-22) Aabenraa 2003 / (0) 39 (37-40) Friklinikken Region Syddanmark (Give) 215 / (0) 10 (9-11) Haderslev 592 / (0) 51 (48-54) Kolding 1663 / (0) 14 (13-14) Sønderborg 1674 / (0) 30 (28-31) Vejle 2025 / (0) 18 (17-18) Midtjylland / (0) 31 (30-31) Aarhus 8497 / (0) 38 (37-38) Holstebro 2836 / (0) 23 (22-23) 29 Horsens 0 / 0 0 (0) 0 12 Randers 2695 / (0) 27 (26-27) Silkeborg 892 / (0) 13 (12-13) Skejby 4041 / (0) 47 (46-48) Viborg 3290 / (0) 29 (28-29) 37 Nordjylland 2764 / (0) 27 (26-28) Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 5 / 14 0 (0) 36 (13-65) Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 64 / (0) 46 (38-55) Aalborg, 3. afd.(tv) 219 / (0) 41 (37-45) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 17 / 42 0 (0) 40 (26-57) Sygehus Thy-Mors 569 / (0) 15 (14-16) 11 9 Sygehus Vendsyssel 1890 / (0) 33 (32-35) Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 46 / (0) 3 (2-3) 8 4 Bekkevold 209 / (0) 10 (9-11) 4 13 Cicconia 0 / 0 0 (0)

17 Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 0 Kbh. Privathospital 265 / (0) 12 (11-14) Kollund 16 / (0) 5 (3-7) 2 2 Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0) 100 Privathospitalet Danmark 228 / (0) 36 (32-40) 33 Viborg Privathospital 269 / (0) 28 (25-31) Antal Årsag Eksklusion: 65 Patient har ASA-score=VI (hjernedød) Patient er < 15 år 3363 Rapporteret højde er fejlbehæftet 73 Rapporteret vægt er fejlbehæftet Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 6: På landsplan var der i 2014 manglende registrering af én eller flere præoperative risikofaktorer hos 27 % (95 % CI: %) af patienterne, hvilket er på niveau med sidste år. Region Syddanmark klarer sig bedst med 22 % med manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer. Region Sjælland ligger lidt højere end de øvrige regioner med 32 % der mangler oplysninger om præoperative risikofaktorer. Variationen mellem regionerne er mindre end tidligere år, hvilket kan hænge sammen med øget indberetningsfrekvens. På afdelingsniveau er der fortsat stor forskel i registreringen af præoperative risikofaktorer. Blandt de offentlige afdelinger har Friklinikken i Region Syddanmark (Give) den laveste andel, 10 %, med manglende præoperative oplysninger, mens Nykøbing F har 62 % med manglende præoperative oplysninger. På de private klinikker er variationen ligeledes stor. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6: Niveauet for manglende præoperative oplysninger om risikofaktorer er sammen med andre oplysninger et udtryk for kvaliteten af den præoperative vurdering. De præoperative risikofaktorer er sammen med akut operation og comorbiditet de væsentligste baggrundsfaktorer for anæstesirisikoen (anæstesirelateret morbiditet og mortalitet). Der er nationalt og regionalt fortsat stor spændvidde i forhold til indrapportering af præoperative risikofaktorer. Denne variation skal reduceres. Anbefaling: I den kommende DAD 4 er indberetning af risikofaktorer forenklet og det er fastsat som mål, at 95% af indberetningerne omfatter alle risikofaktorer. 17

18 Indikator 7: Anæstesi til risikopatienter Standard: Ikke fastsat. Indikatoren beskriver andelen af patienter, der karakteriseres som risikopatienter, beregnet ud fra registreringen af risikofaktorer (indikator 6). En risikopatient har en eller flere af følgende risikofaktorer: ASA 3, BMI < 17 eller > 35, nuværende ryger, alkoholforbrug > 14 genstande/uge for kvinder; > 21 genstande/uge for mænd og/eller akut anæstesi. Indikator 7 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 54 (54-55) Hovedstaden / (0) 57 (57-57) Sjælland / (0) 53 (52-53) Syddanmark / (0) 54 (53-54) Midtjylland / (0) 52 (52-53) Nordjylland 5447 / (0) 73 (72-74) Hovedstaden / (0) 57 (57-57) Bispebjerg 5331 / (0) 66 (65-67) Bornholm 338 / (0) 55 (51-59) Frederiksberg 1291 / (0) 41 (39-43) Gentofte 1149 / (0) 37 (35-38) Glostrup 2052 / (0) 55 (54-57) Herlev 8705 / (0) 61 (60-61) Hospitalerne i Nordsjælland 7774 / (0) 56 (56-57) Hvidovre 6156 / (0) 56 (56-57) RH, ABD 1634 / (0) 73 (71-75) RH, HC 1559 / (0) 88 (87-90) RH, HOC 3385 / (0) 48 (47-49) RH, JMC 1011 / (0) 52 (50-54) RH, NC 164 / (0) 49 (44-55) Sjælland / (0) 53 (52-53) Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) Holbæk 1475 / (0) 55 (53-57) 56 Køge 3364 / (0) 59 (58-60) Nykøbing F 474 / (0) 75 (72-79) Næstved 2913 / (0) 49 (47-50) Roskilde 1877 / (0) 44 (43-46) Syddanmark / (0) 54 (53-54) Aabenraa 2110 / (0) 66 (65-68) Friklinikken Region Syddanmark (Give) 532 / (0) 27 (25-29) Haderslev 239 / (0) 42 (38-46) Kolding 6813 / (0) 66 (65-66) Sønderborg 1690 / (0) 42 (41-44) Vejle 4549 / (0) 48 (47-49) Midtjylland / (0) 52 (52-53) Aarhus 7522 / (0) 53 (52-54) Holstebro 4473 / (0) 46 (45-47) 50 Horsens 0 / 0 0 (0) Randers 4052 / (0) 54 (53-56) Silkeborg 2156 / (0) 35 (34-36) Skejby 3017 / (0) 66 (64-67) 57 Viborg 5135 / (0) 62 (61-63) 75 Nordjylland 5447 / (0) 73 (72-74) Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 8 / 9 0 (0) 89 (52-100) Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 74 / 74 0 (0) 100 (95-100) Aalborg, 3. afd.(tv) 308 / (0) 97 (95-99) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 25 / 25 0 (0) 100 (86-100) Sygehus Thy-Mors 1829 / (0) 57 (55-58) Sygehus Vendsyssel 3203 / (0) 85 (84-86) Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 429 / (0) 25 (23-27)

19 Bekkevold 600 / (0) 32 (30-34) Cicconia 0 / 0 0 (0) Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 67 Kbh. Privathospital 406 / (0) 22 (20-24) Kollund 112 / (0) 34 (29-40) Privathospitalet Danmark 133 / (0) 33 (28-37) 31 Viborg Privathospital 178 / (0) 25 (22-29) Antal Årsag Eksklusion: 65 Patient har ASA-score=VI (hjernedød) Patient er < 15 år 3363 Rapporteret højde er fejlbehæftet 73 Rapporteret vægt er fejlbehæftet En eller flere præoperative risikofaktorer er uoplyst Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 7: Andelen af risikopatienter er beregnet på grundlag af alle patienter 15 år, der har fået registreret følgende risikofaktorer: ASA, BMI, rygestatus, alkoholforbrug og akut anæstesi (ja/nej). Patienter med en eller flere uoplyste værdier på de nævnte variable indgår ikke i beregningen. Landsgennemsnittet for andelen af patienter, der er risikopatienter, er 54 % (95 % CI: %). Region Nordjylland ligger lidt højere end de øvrige regioner med 73 % risikopatienter, mens de øvrige regioner varierer mellem 52 og 57 %. Mellem afdelingerne er der stor variation i andelen af risikopatienter. Afdelinger med mange risikopatienter er især RH Hjertecentret (88 %) og de 4 afdelinger under Aalborg Universitetshospital ( %). Flere af Aalborg-afdelingerne er dog først startet med at indberette i 2013/2014, og har få indberetninger, hvorfor ovenstående tal formodentlig ikke giver et retvisende billede af afdelingernes patientpopulationer. Afdelinger med relativt få risikopatienter er Friklinikken Region Syd (Give) (27 %) og Silkeborg (35 %). De Private klinikker har generelt færre risikopatienter. Her svinger andelen mellem 22 og 34 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7: Andelen af patienter med risiko beskriver casemix. Anæstesi til akutte patienter er den væsentligste risikofaktor. Andelen af risikopatienter afspejler sygehusstrukturen, idet akutsygehusene vil have den højeste andel og sygehuse med elektive funktioner og private klinikker vil have en lav andel. Andelen af patienter med risiko er betydende for komplikations- og mortalitetsratioen. På grund af det store antal manglende præoperative data, er det dog vanskeligt at angive fraktionen af risikopatienter for det enkelte hospital. Den manglende registrering af risikofaktorer, og den store variation i omhyggeligheden af denne registrering gør det vanskeligt at sammenligne afdelingerne, hvad angår præoperativ risiko. Anbefaling: Da det er vanskeligt, at se værdien af indikator 7 ved samtidig registrering af indikator 6, udgår indikator 7 i DAD4. 19

20 Indikator 8: Akutte anæstesier Standard: Ikke fastsat Indikatoropgørelsen viser de akutte anæstesiers andel af alle anæstesier. Ved akut anæstesi forstås anæstesi til en patient, som ikke er opført på et elektronisk eller udskrevet program så tidligt dagen før, at anæstesien har kunnet diskuteres ved en anæstesiologisk konference. Indikator 8 Aktuelle år Tidligere år Tæller/ Uoplyst nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark / (0) 27 (27-27) Hovedstaden / (0) 29 (29-29) Sjælland 7342 / (0) 24 (24-25) Syddanmark / (0) 28 (27-28) Midtjylland / (0) 25 (25-25) Nordjylland 5866 / (0) 55 (54-56) Hovedstaden / (0) 29 (29-29) Bispebjerg 4204 / (0) 41 (40-42) Bornholm 543 / (0) 27 (25-29) Frederiksberg 255 / (0) 5 (4-6) 5 3 Gentofte 93 / (0) 1 (1-2) 1 1 Glostrup 816 / (0) 15 (14-16) Herlev 7080 / (0) 36 (35-37) Hospitalerne i Nordsjælland 6128 / (0) 36 (35-37) Hvidovre 6433 / (0) 37 (36-37) RH, ABD 1236 / (0) 35 (34-37) RH, HC 552 / (0) 16 (15-17) RH, HOC 2024 / (0) 18 (17-19) RH, JMC 1578 / (0) 30 (29-32) RH, NC 156 / (0) 28 (24-32) Sjælland 7342 / (0) 24 (24-25) Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 0 0 Holbæk 1118 / (0) 31 (30-33) 26 Køge 3155 / (0) 29 (28-30) Nykøbing F 872 / (0) 49 (47-51) Næstved 1076 / (0) 15 (14-16) Roskilde 1121 / (0) 17 (16-18) Syddanmark / (0) 28 (27-28) Aabenraa 3110 / (0) 53 (51-54) Friklinikken Region Syddanmark (Give) 5 / (0) 0 (0-1) 0 0 Haderslev 144 / (0) 12 (10-14) Kolding 5620 / (0) 41 (41-42) Sønderborg 601 / (0) 10 (9-11) Vejle 1957 / (0) 16 (15-17) Midtjylland / (0) 25 (25-25) Aarhus 6653 / (0) 26 (26-27) Holstebro 2324 / (0) 17 (17-18) 20 0 Horsens 0 / 0 0 (0) Randers 3570 / (0) 33 (32-34) Silkeborg 688 / (0) 10 (9-10) 7 6 Skejby 2452 / (0) 22 (21-22) Viborg 4508 / (0) 36 (35-37) 20 Nordjylland 5866 / (0) 55 (54-56) Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) 12 / 14 0 (0) 86 (57-98) Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) 135 / (0) 98 (94-100) Aalborg, 3. afd.(tv) 439 / (0) 81 (78-85) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) 43 / 44 0 (0) 98 (88-100) Sygehus Thy-Mors 1333 / (0) 33 (32-35) Sygehus Vendsyssel 3904 / (0) 65 (64-67) Speciallægepraksis Aleris-Hamlet 3 / (0) 0 (0-0) 0 0 Bekkevold 12 / (0) 1 (0-1) 1 1 Cicconia 0 / 0 0 (0)

21 Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 0 Kbh. Privathospital 4 / (0) 0 (0-0) 0 0 Kollund 2 / (0) 1 (0-2) 0 0 Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0) 0 Privathospitalet Danmark 0 / (0) 0 (0-1) 0 Viborg Privathospital 3 / (0) 0 (0-1) Antal Årsag Eksklusion: 65 Patient har ASA-score=VI (hjernedød) Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 8: På landsplan var 27 % (95 % CI: %) af anæstesierne akutte, hvilket er på niveau med tidligere år. På regionsniveau varierede andelen af akutte anæstesier mellem 24 % og 55 %, mens de private klinikker havde meget få akutte anæstesier. På de offentlige afdelinger var variationen stor med meget få akutte anæstesier på Friklinikken Region Syd (Give), Gentofte og Frederiksberg, mens flere af de nordjyske afdelinger havde en stor andel akutte anæstesier. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 8: Andelen af akutte patienter er afhængig af sygehusstrukturen. Akutsygehuse vil naturligvis have en større andel, end sygehuse med overvejende elektive funktioner og private klinikker. Akut anæstesi er en af de væsentligste risikofaktorer for anæstesirelateret morbiditet og mortalitet. Definitionen af akut anæstesi ændres i DAD4. Indberetningen i DAD4 afspejler tydeligt den nye definition, som forventes at reducere forskelle betinget i fejlindberetning. 21

22 Indikator 9: Uventet vanskelig intubation Standard: < 1,4 %. Indikatoren beskriver andelen af patienter primært planlagt til og primært forsøgt intuberet ved direkte laryngoskopi, som var uventet vanskelige at intubere. Den uventet vanskelige intubation er defineret ved de patienter, der ud fra intubationsscoren har været vanskelige at intubere, og hvor der samtidig ved den præoperative luftvejsvurdering er angivet, at man ikke forventer intubationsproblemer. Indikator 9 Aktuelle år Tidligere år Std. <1.4% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark nej 2577 / (14) 2,5 (2,4-2,6) 2,4 1,9 Hovedstaden nej 1114 / (2) 3,0 (2,8-3,1) 2,5 2,0 Sjælland nej 343 / (0) 2,7 (2,4-3,0) 2,7 2,1 Syddanmark nej 351 / (0) 2,3 (2,1-2,6) 1,9 1,7 Midtjylland nej 673 / (32) 2,1 (2,0-2,3) 2,6 2,2 Nordjylland ja* 80 / (15) 1,6 (1,3-2,0) 1,8 0,7 Hovedstaden nej 1114 / (2) 3,0 (2,8-3,1) 2,5 2,0 Bispebjerg nej 94 / (0) 2,7 (2,2-3,3) 1,9 1,1 Bornholm ja 3 / (0) 0,4 (0,1-1,2) 1,0 0,8 Frederiksberg ja 3 / (0) 1,2 (0,3-3,5) 1,7 2,0 Gentofte nej 146 / (24) 5,7 (4,9-6,7) 5,7 6,1 Glostrup nej 59 / (0) 3,7 (2,8-4,7) 3,0 2,0 Herlev nej 291 / (0) 3,8 (3,4-4,3) 3,3 2,3 Hospitalerne i Nordsjælland nej 114 / (0) 2,5 (2,1-3,0) 3,0 2,6 Hvidovre nej 101 / (0) 2,2 (1,8-2,6) 1,4 0,9 RH, ABD ja 30 / (0) 1,3 (0,9-1,9) 1,1 0,8 RH, HC nej 70 / (0) 3,0 (2,4-3,8) 2,7 2,3 RH, HOC nej 161 / (0) 2,6 (2,3-3,1) 2,2 1,6 RH, JMC nej 26 / (0) 2,2 (1,4-3,2) 1,7 1,5 RH, NC nej 16 / (0) 4,7 (2,7-7,5) 1,2 1,1 Sjælland nej 343 / (0) 2,7 (2,4-3,0) 2,7 2,1 Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 0,0 2,1 Holbæk nej 42 / (0) 2,5 (1,8-3,3) 4,3 Køge nej 156 / (0) 2,5 (2,1-2,9) 3,1 2,4 Nykøbing F ja 10 / (0) 1,1 (0,5-2,0) 2,1 1,6 Næstved nej 41 / (0) 3,3 (2,3-4,4) 2,4 2,4 Roskilde nej 94 / (0) 3,5 (2,9-4,3) 1,9 1,9 Syddanmark nej 351 / (0) 2,3 (2,1-2,6) 1,9 1,7 Aabenraa nej 76 / (0) 2,6 (2,1-3,2) 1,7 1,3 Friklinikken Region Syddanmark (Give) ja* 7 / (0) 1,9 (0,8-3,8) 1,3 1,3 Haderslev ja* 2 / 52 0 (0) 3,9 (0-13) 2,1 2,4 Kolding nej 86 / (0) 1,9 (1,5-2,3) 1,8 1,4 Sønderborg nej 63 / (0) 2,8 (2,2-3,6) 3,0 2,2 Vejle nej 117 / (1) 2,4 (2,0-2,8) 1,6 2,1 Midtjylland nej 673 / (32) 2,1 (2,0-2,3) 2,6 2,2 Aarhus nej 270 / (21) 2,3 (2,1-2,6) 2,9 2,3 Holstebro ja 36 / (49) 0,8 (0,6-1,1) 1,9 0,0 Horsens 0 / 0 0 (0) 0,0 0,8 Randers nej 86 / (34) 2,4 (1,9-3,0) 1,5 0,0 Silkeborg nej 33 / (65) 2,9 (2,0-4,1) 3,3 2,8 Skejby nej 168 / (21) 3,2 (2,7-3,7) 2,3 33,3 Viborg ja* 80 / (31) 1,5 (1,2-1,8) 0,0 Nordjylland ja* 80 / (15) 1,6 (1,3-2,0) 1,8 0,7 Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) ja 0 / 5 1 (17) 0,0 (0-52) 0,0 5,0 Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) ja* 3 / (43) 5,5 (1-15) Aalborg, 3. afd.(tv) nej 8 / (11) 3,9 (1,7-7,5) Aalborg, 4. afd. (AHØR/Hobro) ja 0 / 1 5 (83) 0,0 (0-98) 0,0 0,0 Sygehus Thy-Mors ja* 21 / (0) 1,4 (0,9-2,2) 1,9 0,7 Sygehus Vendsyssel ja* 48 / (19) 1,5 (1,1-1,9) 1,8 0,0 Speciallægepraksis Aleris-Hamlet ja* 6 / (0) 1,6 (0,6-3,4) 1,2 2,0 22

23 Bekkevold ja 2 / (0) 0,3 (0,0-1,1) 0,5 0,4 Cicconia 0 / 0 0 (0) 0,0 0,0 Greve Privathospital 0 / 0 0 (0) 0,0 Kbh. Privathospital ja* 1 / 53 0 (0) 1,9 (0-10) 4,3 0,0 Kollund ja 0 / (0) 0,0 (0,0-1,9) 0,0 2,1 Privathospitalet Danmark ja 1 / (0) 0,7 (0,0-3,7) 2,4 Viborg Privathospital ja* 6 / (0) 3,6 (1,4-7,8) Antal Årsag Eksklusion: 65 Patient har ASA-score=VI (hjernedød) Ingen luftvejsplan 3062 Forventet vanskelig intubation Uoplyst: Ingen oplysning om, hvorvidt intubation er forsøgt Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 9: Indikatoren beskriver fraktionen = [falsk negative/alle] ved en diagnostisk test, som har til formål at forudse den vanskelige intubation. Der var i 2014 i alt patienter, som primært var (forsøgt) intuberet ved direkte laryngoskopi. Heraf havde patienter, svarende til 2,5 % (95 % CI: 2,4-2,6 %), en uventet vanskelig intubation. Standarden på 1,4 % er således ikke opfyldt på landsplan (for definition af indikatoropfyldelse (ja, ja*, nej) se appendiks 1). Variationen mellem regionerne er begrænset. Regionsresultaterne varierer fra 1,6 % i Region Nordjylland til 3,0 % i Region Hovedstaden. På afdelingsniveau er variationen lidt større fra 0 til 5,7 %. Glostrup gjorde i Oktober 2014 opmærksom på, at deres resultater på denne indikator i AnalysePortalen ikke var i overensstemmelse med resultaterne i årsrapporten. Der er således en forskel i beregningsmetoden til denne indikator i AnalysePortalen og årsrapporten. Hvori forskellen ligger er uklart, men da DAD er i gang med en større revision af både indtastningsflade og indikatorer, vil dette ikke blive undersøgt nærmere på nuværende tidspunkt. Når databasens nye indikatorer sættes op, vil beregninger i AnalysePortalen og Årsrapporten være overensstemmende. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 9: I sidste halvår af 2012 blev luftvejsmodulet revideret, således at det er nemmere og mindre omfattende at registrere en vanskelig luftvej. Desuden har 28 afdelinger i løbet af 2013 været involveret i DIFFICAIR forsøget, hvor man netop har haft fokus på prædiktion af en vanskelig luftvej. Disse tiltag kan have afgørende betydning for at forekomsten af uventet vanskelig intubation er steget sammenlignet med forudgående år. Dertil kommer, at den præoperative luftvejsvurdering ikke nødvendigvis registreres før påbegyndt intubation, hvorfor der foreligger en risiko for at luftvejsvurderingen efterrationaliseres og modificeres ved den postoperative registrering. Det er vigtigt at understrege, at det kliniske skøn ikke er korrigeret for øvrige kliniske og organisatoriske faktorer, der har betydning for indikatorens diagnostiske præcision. Derfor skal sammenligning på tværs af afdelingerne tages med forbehold. Indikatoren afhænger af prævalensen af vanskelig intubation. Da prævalensen varierer imellem afdelingerne kompromitteres sammenligningen af indikatoren mellem afdelingerne. DIFFICAIR forsøget har netop haft til formål at sammenligne forekomsten på tværs af afdelingerne. Studiet er derfor designet så man kan korrigere interventionseffekten for faktorer der er relateret til de enkelte patienter og de involverede afdelinger. Således kan man ikke alene på baggrund af årsrapportens tal vurdere, om der har været en interventionseffekt i DIFFICAIR forsøget. Konklusion: Der har over de sidste år været en stigning i forekomsten af uventede vanskelige intubationer. Det er uvist om en ændret registreringskultur delvist kan forklare denne stigning. Hertil kommer, at hvis patienten intuberes med andet end Macintosh laryngoskop, som fx et videolaryngoskop, så vil proceduren blive registreret som uventet vanskelig. Indikatoren lider under, at prævalensen af vanskelig intubation varierer imellem afdelingerne. Indikatoren vil blive taget op til revision i DAD4. 23

24 Indikator 10 og 11 udgik i

25 Indikator 12: Vanskelig regional anæstesi Standard: < 15,9%. Indikatoren beskriver andelen af vanskelige regionale anæstesier (dvs. anlagt ved mere end 2 forsøg, anlagt ved tilkaldt supervisor eller opgivet) i % af det totale antal forsøgte eller rent faktisk anlagte regionale anæstesier. Indikator 12 Aktuelle år Tidligere år Std. <15.9 Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 5024 / (0) 10,9 (11-11) 13,0 14,3 Hovedstaden ja 2232 / (0) 12,0 (12-13) 12,0 13,4 Sjælland nej 1473 / (0) 31,9 (31-33) 37,3 29,2 Syddanmark ja 739 / (0) 8,8 (8,2-9,4) 7,9 10,9 Midtjylland ja 10 / (0) 0,1 (0,0-0,2) 0,6 8,4 Nordjylland ja 147 / (0) 8,3 (7,0-9,7) 13,0 12,5 Hovedstaden ja 2232 / (0) 12,0 (12-13) 12,0 13,4 Bispebjerg ja 202 / (0) 9,6 (8-11) 10,7 6,5 Bornholm ja* 24 / (0) 17,3 (11-25) 15,0 51,5 Frederiksberg nej 354 / (0) 24,4 (22-27) 31,0 35,7 Gentofte ja 123 / (0) 13,3 (11-16) 11,0 10,7 Glostrup nej 3 / 3 0 (0) 100,0 (29-100) 100,0 16,2 Herlev ja 316 / (0) 12,6 (11-14) 10,4 14,6 Hospitalerne i Nordsjælland ja 211 / (0) 9,8 (9-11) 14,4 11,7 Hvidovre ja 494 / (0) 8,4 (7,7-9,1) 6,2 8,0 RH, ABD nej 172 / (0) 22,0 (19-25) 21,3 22,1 RH, HC nej 45 / (0) 35,7 (27-45) 28,2 20,9 RH, HOC ja* 166 / (0) 17,3 (15-20) 20,7 29,7 RH, JMC ja 121 / (0) 8,0 (6,7-9,5) 5,6 7,7 RH, NC ja* 1 / 3 0 (0) 33,3 (1-91) 77,8 72,7 Sjælland nej 1473 / (0) 31,9 (31-33) 37,3 29,2 Garantiklinikken 0 / 0 0 (0) 0,0 100,0 Holbæk nej 140 / (0) 30,8 (27-35) 99,8 Køge nej 242 / (0) 21,9 (19-24) 17,9 15,1 Nykøbing F ja 17 / (0) 6,2 (3,7-9,8) 32,4 28,4 Næstved nej 985 / (0) 42,6 (41-45) 38,4 35,6 Roskilde ja* 89 / (0) 19,2 (16-23) 26,1 35,1 Syddanmark ja 739 / (0) 8,8 (8,2-9,4) 7,9 10,9 Aabenraa ja* 157 / (0) 16,4 (14-19) 14,0 23,8 Friklinikken Region Syddanmark (Give) ja 48 / (0) 12,1 (9-16) 1,1 5,4 Haderslev ja* 22 / (0) 18,8 (12-27) 10,6 27,0 Kolding ja 134 / (0) 4,2 (3,6-5,0) 5,9 7,5 Sønderborg ja 129 / (0) 9,0 (8-11) 9,8 17,9 Vejle ja 249 / (0) 10,7 (9-12) 8,0 7,3 Midtjylland ja 10 / (0) 0,1 (0,0-0,2) 0,6 8,4 Aarhus ja 5 / (0) 0,2 (0,1-0,5) 0,4 5,4 Holstebro ja 1 / (0) 0,1 (0,0-0,5) 0,0 Horsens 0 / 0 0 (0) 15,9 Randers ja 0 / (0) 0,0 (0,0-0,2) 0,0 0,0 Silkeborg ja 3 / (0) 0,2 (0,0-0,5) 1,4 7,5 Skejby ja 1 / (0) 0,1 (0,0-0,4) 0,0 Viborg ja 0 / (0) 0,0 (0,0-0,2) 0,0 Nordjylland ja 147 / (0) 8,3 (7,0-9,7) 13,0 12,5 Aalborg, 1. afd. (Nord og Dronninglund) ja* 1 / 1 0 (0) 100,0 (3-100) 0,0 Aalborg, 2. afd. (NOT/Farsø) ja 6 / 79 0 (0) 7,6 (3-16) Aalborg, 3. afd.(tv) ja 2 / 13 0 (0) 15,4 (2-45) Sygehus Thy-Mors ja 31 / (0) 8,4 (6-12) 10,1 12,6 Sygehus Vendsyssel ja 107 / (0) 8,2 (6,7-9,8) 14,7 0,0 Speciallægepraksis Aleris-Hamlet nej 399 / (0) 85,4 (82-89) 86,5 83,9 Bekkevold ja 1 / (0) 0,1 (0,0-0,6) 0,5 0,4 25

26 Cicconia 0 / 0 0 (0) 33,3 80,0 Kbh. Privathospital 0 / 0 0 (0) 25,0 27,1 Kollund ja* 1 / 1 0 (0) 100,0 (3-100) 0,0 75,0 Kysthospitalet Skodsborg 0 / 0 0 (0) 100,0 Privathospitalet Danmark ja 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 18,2 Viborg Privathospital ja 22 / (0) 11,6 (7-17) Antal Årsag Eksklusion: 65 Patient har ASA-score=VI (hjernedød) Regional anæstesi ikke forsøgt Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 12: Der blev i 2014 anlagt eller forsøgt anlagt i alt regionale anæstesier, og heraf var registreret som vanskelige regionale anæstesier, svarende til en andel på 10,9 %. Standarden på 15,9 % er således opfyldt som den også har været de tre foregående år. Standarden overholdes i 4 regioner. Region Sjælland opfylder, med en indikator værdi på 31,9 % (95 % CI: %), ikke standarden. Der er stor variation mellem afdelingerne med indikatorværdier fra 0 til 100 %. Hovedparten af afdelingerne ligger dog mellem 5 og 35 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 12: Indikatoren tager ikke hensyn til, at der er forskellig hyppighed af vanskeligheder ved anlæggelse af de forskellige typer regional anæstesi, og at afdelingernes brug af regional anæstesi er meget varierende. Ligeledes er den ikke korrigeret for risikofaktorer hos patienterne. Dette burde dog spille en mindre rolle, når regionerne sammenlignes. Endelig er der ikke korrigeret for uddannelsesniveau hos lægerne eller antal regionale anæstesier pr. læge. Der observeres et meget lavt antal vanskelige regionale anæstesier i Region Midtjylland. Region Midtjylland indberetter til DAD fra MidtEPJ via webservice. Opbygningen af indberetningen fra MidtEPJ for-udfylder anlæggelse i mindre end 3 forsøg fraset anlæggelse af epidural kateter. Den evt. fejlagtige for-udfyldning er ikke umiddelbart synlig, hvorfor tallene fra Region Midtjylland er højst usikre. Ligeledes må outlier-værdier (eksempelvis Holbæk) antages at være beroende på registreringspraksis, hvorimod RH Neurocentret og Glostrup kan afspejle de faktuelle forhold. Konklusion: Kriteriet for at registrere en vanskelig regional anæstesi er veldefineret i DAD. Hvis alle fulgte dette kriterium, måtte man forvente, at afdelinger med mange uddannelsessøgende og/eller få regionale anæstesier alt andet lige ville have en højere andel af vanskelige regionale anæstesier end afdelinger med få uddannelsessøgende og/eller mange regionale anæstesier. Dette præger også billedet, men er tilsyneladende kun en del af forklaringen. Derfor må man formode, at andelen af vanskelige regionale anæstesier også afspejler lokal registreringspraksis med mindre vægt på det definerede kriterium. Indikatoren er præget af stor variation imellem afdelinger. Indikatormålene er opfyldt nationalt samt blandt 4 af 5 regioner. Anbefaling: Region Sjælland samt specifikke afdelinger der ikke overholder indikatoren bør bestræbe sig på, at indikatormålet bliver opfyldt. Registreringspraksis kan/skal optimeres, styregruppen er velvidende, at dette også fordrer optimering af dataindsamlingsdelen i databasen. 26

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2016

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2016 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Dansk Anæstesi Database National årsrapport 2016 Høringsversion 1 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2015

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2015 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2015 1. februar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2009/10

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2009/10 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2009/10 For perioden 1.6.2009-31.12.2010 DANSK ANÆSTESI DATABASE Indledning Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2008

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2008 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2008 For perioden 1.6.2008-31.5.2009 DANSK ANÆSTESI DATABASE Indledning Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at beskrive

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Resume af resultater... 4 2. Udviklingen på

Læs mere

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS),

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), A1. DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), sorteret dels efter DEA indeksenes

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere