Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0

2 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Syd) har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering til hele rapporten. Kontaktperson for Dansk Urogynækologisk Database: Jesper Kjær Hansen Akademisk Datamanager, cand.oecon. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB-Syd), Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Sdr. Boulevard 9, indgang, 4. sal 5000 Odense C Tlf.: Rapporten kan downloades som pdf-dokument fra hjemmesiderne og https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitetsdata/kliniske-kvalitetsdatabaser/planlagtkirugi/urogynaekologiske-operationer/ Rapporten er udgivet d. 3. juli 0

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Lægmandsresumé og oversigt over indikatorresultaterne Resultater for indikatorer Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer... Appendiks 3: Supplerende statistik... Appendiks 4: Indikatordefinitioner... 0 Appendiks 5: Publikationer og projekter med udgangspunkt i DugaBase... 9 Appendiks 6: Vejledning i fortolkning af resultater... Appendiks 7: Regionale kommentarer

4 Konklusioner og anbefalinger Databasekomplethed I 0 ses en landsdækkende databasekomplethed på 9,%. Dette er som i Årsrapport 0, hvor databasekompletheden var,8%. Stort set alle offentlige sygehusafdelinger har over % databasekomplethed. De fleste privathospitaler har en databasekomplethed langt under %, hvorved disse bidrager uforholdsvis meget til de manglende 8,9% i datakomplethed. Privathospitalernes databasekomplethed på 5,3% er derudover en forværring i forhold til 37,4% i Årsrapport 0. Der resterer således stadig en udfordring i at få alle privathospitalerne til at registrere alle inkontinens- og prolapsoperationer i DugaBase. Vi kan ikke vide om privathospitalernes patienter er repræsentative for alle landets urininkontinens- og prolapspatienter. Privathospitalernes patienter udgør dog en lille andel af alle opererede patienter, hvorfor DugaBases patientpopulation qua den høje databasekomplethed og jævnt geografiske spredning må formodes at være repræsentativ. Indikatorers datakomplethed Indikatorers datakomplethed er kun aktuel for indikator, 3, 6, 7, 9 og. Blandt disse er datakompletheden 56% for indikator 6, mens den veksler fra 8% til 9% for de øvrige aktuelle indikatorer. I Årsrapport 0 havde indikator 6 en datakomplethed på 50%, mens den for indikator, 3, 7, 9 og vekslede fra 73,0% til,5%, dvs. der i Årsrapport 0 ses en lille forbedring. Alle indikatorerne, bortset fra indikator 6, opfylder kravet om % datakomplethed. Udover datakompletheden for de 6 indikatorer er der for 5 af disse (3, 6, 7, 9 og ) også en del patienter, som ikke er registrerede med patientens eller lægens efterkontrolskema (jf. Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer, Figur B, Tabel B, Tabel B, Tabel B3, Tabel B4 og Tabel B5), hvilket medfører manglende oplysninger. Derudover bevirker den store heterogenitet i afdelingernes registrering af efterkontrolskemaer (jf. Appendiks 3: Supplerende statistik, Tabel B7), at forskelle i indikatorresultater mellem afdelinger ikke nødvendigvis kun er klinisk begrundet. Således kan forskellene muligvis også relateres til forskelle i registreringspraksis, herunder selekterede patientgrupper (jf. Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer, Figur B3, Figur B4 og Figur B5). Som nævnt senere i denne årsrapport (jf. Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer, Klinisk-epidemiologiske kommentarer til Figur B ) bør -95% af alle DugaBase-forløb i en årsrapport have både patients og lægens efterkontrolskema, og som minimum bør mindst % af disse skemaer være udfyldt med det for indikatoren relevante spørgsmål. Såfremt % af DugaBase-forløbene har et efterkontrolskema og % af disse har udfyldt det relevante spørgsmål fås 998 relevante patientforløb for indikatorerne 3 og 9 samt 30 relevante patientforløb for indikatorerne 6, 7 og. Dette er i forhold til det aktuelle antal forløb 9% flere forløb for indikator 3, 6% flere for indikator 6, 0% flere for indikator 7, 4% flere for indikator 9 og 50% flere for indikator. Det konkluderes, at datakompletheden på landsplan kan forbedres, hvilket især er relateret til bestemte afdelingers manglende opfølgning via patientens eller lægens efterkontrolskema. Om opgørelse af datakomplethed også fremover skal baseres på de patientforløb, hvor der foreligger relevant opfølgning i form af fx patientskema eller lægeskema, eller fremover bør baseres på alle indberettede operationer (jf. Tabel B-Tabel B5), vil blive diskuteret i forhold til kommende årsrapporter. Opfyldte og ikke-opfyldte standarder På landsplan opfylder indikator 3 (Subjektiv patientbedømmelse af succes efter operation for urininkontinens), indikator 7 (Patienttilfredshed efter operation for prolaps), indikator (Klinisk vurdering af fortsat behandlingsbehov hos patienter opereret for prolaps) samt de nyligt introducerede indikatorer -8 den fastlagte standard. Standarden er på landsplan næsten opfyldt for de øvrige indikatorer, bortset fra indikator (Ventetid 30 dage), som med 33,0% ligger langt under standarden på mindst %. I forhold til 0 er andelen for indikator 6 forværret (χ-test, p = 0,0; OR [95% KI) = 0,75 [0,6-0,]), mens der ingen signifikante forskelle er for indikatorerne, 3, 7, 9 og. For indikatorerne -8 er der heller ingen bemærkelsesværdige forskelle i forhold til sammenlignelige år (jf. i øvrigt de klinisk-epidemiologiske kommentarer til de enkelte indikatorer). 4

5 Anbefalinger Generelt er der i relation til datakomplethed fortsat et stort potentiale for forbedring svarende til indikatorresultater. Afdelingsledelsen på de enkelte afdelinger opfordres til at gennemgå den kliniske praksis på områder, hvor afdelingerne ikke opfylder en eller flere indikatorer for kritisk at vurdere mulige indsatsområder mhp. forbedring af kvaliteten. Generelle klinisk-epidemiologiske kommentarer Analyserne er primært deskriptive, idet talmaterialet ofte er for lille til valid statistisk dokumentation. Dette skyldes primært lav datakomplethed og disses store variationer mellem afdelingerne vanskeliggør yderligere valide sammenligninger. DugaBase data er ligesom i Årsrapport 008, Årsrapport 009, Årsrapport 0 og Årsrapport 0 sammenlignet med LPR data for alle urininkontinens- og prolapsoperationer, hvilket indikerer databasekompletheden. Danske studier har for LPR operationskoder vist en positiv prædiktiv værdi på 93,6-99,8% (Ugeskrift for Læger 00, (4), ; Ugeskrift for Læger 00, 4(39), ; Ugeskrift for Læger 009, 7(6), 404-8), hvorfor de aktuelle LPR operationskoder sandsynligvis har en tilsvarende høj positiv prædiktiv værdi. Resultaterne viser, at der især blandt afdelinger med lav datakomplethed fortsat bør arbejdes for at øge denne. Formandskabets påtegnelse Styregruppen for DugaBase har i 0 arbejdet på at sikre, at databasekompletheden kunne bibeholdes på det ønskede niveau på landsplan på minimum %. Dette er lykkedes, idet databasekompletheden samlet set er fastholdt på samme niveau som i 0. Mens databasekompletheden generelt er fastholdt på de offentlige afdelinger, er der sket et markant fald i databasekompletheden for de private klinikker: Fra,% i 0 til 35,8% i 0 for inkontinens, og fra 34,6% i 0 til,5% i 0 for prolaps. Styregruppen vil gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på denne uheldige tendens. Selv om datakompletheden kan forbedres en del, er det glædeligt, at validiteten af de indberettede data er vist at være særdeles god, både for administrative og kliniske data (Appendiks 5: Publikationer og projekter med udgangspunkt i DugaBase). Antallet af indikatorer har ændret sig fra 7 til nu, idet der er indført en række indikatorer for recidiv. Tolkningen af de første resultater skal tages med forbehold pga. den begrænsede databasekomplethed i DugaBases første år, og i modsætning til de eksisterende indikatorer er der sket en vis centralisering af recidivoperationerne, og hyppigheden bør derfor nok primært vurderes på regionsniveau snarere end på afdelingsniveau. Indikatorerne bliver spændende at følge i de kommende år. Desuden færdiggjorde styregruppen i 0 arbejdet med at revidere databasens registreringsskemaer, og det store arbejde med at opgradere DugaBase til Topica4 blev i praksis færdiggjort i 0 mhp. opstart i januar 0. Styregruppen har ønsket at sikre nem adgang til data mhp. forskning, der kan fremme kvalitetsudviklingen inden for urogynækologien. I 0 blev antallet af projekter med udgangspunkt i DugaBase fordoblet, bl.a. med et nyt ph.d.-projekt (Appendiks 5: Publikationer og projekter med udgangspunkt i DugaBase). Styregruppen arbejder i øjeblikket på:. Strategi mhp. at optimere datakompletheden.. Elektronisk udgave af patientskemaer mhp. mulighed for direkte udfyldelse på nettet. 3. Ny hjemmeside. 4. At gøre det muligt for afdelingerne lokalt at udhente egne data, et ønske mange afdelinger har fremført de seneste år. Det er styregruppens opfattelse at dette tiltag også vil kunne fastholde et tilstrækkeligt registreringsniveau. 5. Entydig definition af fortsat behandlingsbehov for inkontinenspatienter (indikator 9). DugaBase er således velfungerende og lever op til kravene om databasekomplethed. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at forbedre datakompletheden. 5

6 Lægmandsresumé og oversigt over indikatorresultaterne Baggrund Urogynækologi omfatter udredning og behandling af sygdomme vedrørende funktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Det drejer sig om tilstande, der påvirker kvinders livskvalitet. Lidelserne er ikke livstruende, men medfører ofte invaliderende forringelser af patienternes livskvalitet pga. social isolation, indskrænket aktivitetsniveau og forringet sexliv. Hyppigheden af urogynækologiske lidelser stiger pga. det øgede antal ældre. Urininkontinens optræder med en hyppighed af 5-45% og nedsynkning hos 7-5% af befolkningen. Hver 9. kvinde kan forvente at blive opereret for urininkontinens eller nedsynkning i løbet af sit liv. DugaBase Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) blev oprettet i 006. Formålet er at beskrive omfanget og kvaliteten af operationer inden for urogynækologien. Alle operationer skal således indberettes til databasen. Til hver operation knytter sig oplysninger fra både patient og læge før og efter operationen. Et samlet forløb består af oplysninger om alle dele af forløbet. DugaBase er godkendt af Sundhedsstyrelsen som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. DugaBase administreres af en styregruppe med repræsentanter fra alle regioner og finansieres af Danske Regioner. Hvor mange forløb indberettes? Det forventes, at mindst % af alle operationer indberettes til DugaBase (databasekompletheden). I 0 blev 9,9% af alle operationer for inkontinens og,8% af alle prolapsoperationer indrapporteret og Duga- Base opfylder således kravet om databasekomplethed. Tallene dækker imidlertid ligesom i 0 over store forskelle mellem offentlige og private sygehuse og klinikker. For offentlige sygehuse er databasekompletheden ligesom sidste år på mere end %. Databasekompletheden for private sygehuse/klinikker er derimod faldet fra,% i 0 til 35,8% i 0 for inkontinens og fra 34,6% i 0 til,5% for prolaps. For de enkelte forløb kan der stadig mangle oplysninger om bestemte dele (datakomplethed). Det ser imidlertid ud til datakompletheden er forbedret i 0 sammenlignet med 0. Således ser et DugaBase-forløb fra 0 ud til overordnet at have flere oplysninger end et DugaBase-forløb fra 0. Det er glædeligt, at parallelt med den gode databasekomplethed i 0 er datakompletheden tilsyneladende også forbedret. Kvalitet i behandlingen Til vurdering af kvaliteten af behandlingen har DugaBase hidtil anvendt i alt 7 mål for kvalitet (indikatorer), et antal der nu er udvidet til. Indikatorerne fremgår af Tabel. For indikator 3, 7, og -8 er kvalitetskravet opfyldt. For indikatorer (6 og 9) er kvalitetskravet ikke helt opfyldt men dog inden for rækkevidde. For en enkelt () er der et stykke vej endnu. 6

7 Tabel - Indikatoroversigt, landsresultater. Indikatorer for recidiv (indikator -8) opgøres med en tidsforskydning på enten eller 5 år Indikatoropfyldelse Indikator Standard Uoplyst (Pct.) Indikator : Ventetid (30 dage) % 33 (3-35) 3 (3-34) 30 (9-3) 3 (-4) 34 (3-36) 36 (34-38) Indikator 3: Urininkontinens, Subjektiv patient bedømmelse 70% 9 77 (74-) 76 (73-78) 68 (-7) 6 (57-66) 63 (58-68) 5 (46-58) af succes Indikator 6: Prolaps, Objektiv score hos patienter opereret % 79 (77-8) 79 (77-8) 79 (77-8) 78 (75-8) 78 (74-8) 78 (75-8) for prolaps Indikator 7: Prolaps, Subjektiv patient-bedømmelse af prolapsoperation % 85 (84-) 85 (-86) (78-8) 77 (75-79) 78 (75-) 8 (77-84) Indikator 9: Urininkontinens, Samlet klinisk vurdering af fortsat behandlingsbehov hos % (-7) (-) (-) (-7) 3 (8-9) 0 (-5) patienter opereret for inkontinens Indikator : Prolaps, Samlet klinisk vurdering af fortsat behandlingsbehov hos patienter % 7 (6-8) 8 (7-9) 8 (7-) (-) (-) 8 (6-) opereret for prolaps Indikator : Recidivop. ( år) efter slyngeoperation for 5% 0 (-3) (-3) (-4) (-3) inkontinens Indikator : Recidivop. (5 år) efter slyngeoperation for % 0 (-4) inkontinens Indikator : Recidivop. ( år) forreste komp. efter operation 5% 0 4 (3-4) 4 (3-5) 4 (3-5) (-3) for prolaps Indikator : Recidivop. (5 år) forreste komp. efter operation % 0 5 (4-7) for prolaps Indikator : Recidivop. ( år) midterste komp. efter operation 5% 0 3 (-5) 3 (-4) 3 (-5) (-4) for prolaps Indikator : Recidivop. (5 år) midterste komp. efter operation % 0 4 (-7) for prolaps Indikator 7: Recidivop. ( år) bagerste komp. efter operation 5% 0 (-3) (-3) 3 (-5) 3 (-4) for prolaps Indikator 8: Recidivop. (5 år) bagerste komp. efter operation for prolaps % 0 4 (3-6) 7

8 Fremtiden Styregruppen har ønsket at sikre nem adgang til data mhp. forskning, der kan fremme kvalitetsudviklingen inden for urogynækologien. I 0 blev antallet af projekter med udgangspunkt i DugaBase fordoblet. Styregruppen arbejder i øjeblikket på:. Strategi mhp. at optimere datakompletheden.. Elektronisk udgave af patientskemaer mhp. mulighed for direkte udfyldelse på nettet. 3. Ny hjemmeside. 4. At gøre det muligt for afdelingerne lokalt at udhente egne data, et ønske mange afdelinger har fremført de seneste år. Det er styregruppens opfattelse at dette tiltag også vil kunne fastholde et tilstrækkeligt registreringsniveau. 5. Entydig definition af fortsat behandlingsbehov for inkontinenspatienter (indikator 9). DugaBase er således velfungerende og lever op til kravene om databasekomplethed. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at forbedre datakompletheden. 8

9 3 Resultater for indikatorer Generelt Vejledninger i læsning af tabeller og figurer samt fortolkning af resultater findes i Appendiks 6: Vejledning i fortolkning af resultater (side ). Indikator Ventetid (30 dage) Tabel - Resultater for indikator Indikator 0 Aktuelle år Tidligere år Std. % Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Pct. Danmark Nej 9 / () 33,4 (3,0-34,8) 3,3 9,9 Hovedstaden Nej 356 / 97 (9) 3,5 (9,7-35,3),9 3,0 Sjælland Nej 5 / 73 3 () 30,8 (7,4-34,3) 30,6, Syddanmark Nej 388 / 30 () 35,5 (3,7-38,5) 39,4 34, Midtjylland Nej 334 / (33) 36, (33,-39,4) 37,6 33,7 Nordjylland Nej 77 / (7) 6, (,8-9,5) 4, 3,5 Privathospitaler Ja* 49 / 59 3 (8), (7,0-9,6) 85,4,9 Hovedstaden Nej 356 / 97 (9) 3,5 (9,7-35,3),9 3,0 Bornholms Hospital 0 / , - Herlev Hospital Nej 95 / 4 0 (5) 3, (,-7,6) 6,,9 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 6 / () 37, (3,-4,),6 3, Hvidovre Hospital Nej 5 / () 39, (33,7-,6),3,6 Sjælland Nej 5 / 73 3 () 30,8 (7,4-34,3) 30,6, RSJ Sygehusvæsen, Holbæk Nej / 74 9 () 0,3 (,8-3,),9,8 RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. Nej 76 / (8) 9,7 (4,-35,7) 8,9,8 RSJ Sygehusvæsen, Næstved Nej 57 / 84 () 67,9 (56,8-77,6) 8,4 - RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Nej 77 / () 4,3 (,7-9,4) 7,0 3,8 RSJ Sygehusvæsen, Slagelse - / ,6 Syddanmark Nej 388 / 30 () 35,5 (3,7-38,5) 39,4 34, Fredericia og Kolding Sygehuse Nej 53 / 7 () 33,8 (6,4-4,7),6 7,9 OUH Odense Universitetshospital Nej / (3) 8,9 (3,7-34,5) 47, 5, OUH Svendborg Sygehus Nej / 8 (8) 40,3 (33,7-47,) 55,5 47,8 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 8 / 3 (33), (8,-7,0),8,9 Sygehus Sønderjylland, Haderslev Nej 4 / 36 8 (8) 66,7 (49,0-8,4) 76, 59,0 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Nej / 5 3 () 68,5 (60,8-75,5) 68, 67,3 Midtjylland Nej 334 / (33) 36, (33,-39,4) 37,6 33,7 Regionshospitalet Herning Nej 86 / 7 (4) 49,4 (4,8-57,) 53,7 36, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Nej 3 / 4 (9) 79,9 (7,7-85,9) 7,3 67,9 Regionshospitalet Randers Nej 66 / 6 3 (9) 9, (3,4-35,6),5 7,9 Regionshospitalet Silkeborg 0 / , 30,5 Regionshospitalet Viborg, Skive Ja 3 / 3 (99) 0,0 (9,-0,0) 0,0 - Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Nej 3 / () 7,3 (6,0-6,0) 50,0 7,8 Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Nej 53 / 355 (5),9 (,4-,), 9,0 Nordjylland Nej 77 / (7) 6, (,8-9,5) 4, 3,5 Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Nej 77 / (7) 0,6 (,6-5,),8,0 9

10 Aalborg Sygehus, Urologisk afd. - / ,0 Sygehus Thy - Mors Nej / 4 (4) 49,4 (38,7-60,) 6,3 38,6 Sygehus Vendsyssel Nej 56 / 7 7 (7) 5,8 (0,-3,),8,3 Privathospitaler Ja* 49 / 59 3 (8), (7,0-9,6) 85,4,9 Aagaard Gynækologiske Klinik - / - - 0,0,5 Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / 0 6 (0) - 0,0 - Aleris Privathospitaler, Esbjerg Ja / 0 (0) 0,0 (,8-0,0) - - Aleris Privathospitaler, Odense - / Aleris Privathospitaler, Århus - / ,0 Aleris-Hamlet Hospitaler Ja* 7 / (9) 70,0 (34,8-93,3) 69, - Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ja* 6 / 7 () 85,7 (4,-99,6) 63,6 - Ciconia, Århus Privathospital Ja 6 / 6 () 0,0 (54,-0,0),9 0,0 Gråbrødreklinikken Ja / 7 (39),9 (58,7-99,8) 98,0, Privathospitalet Møn Ja* / 7 (7) 73,7 (48,8-,9) 70,6 85, Privathospitalet Skørping - / Privathospitalet Sorana, Sorø Ja 4 / 4 0 (0) 0,0 (39,8-0,0) - -

11 Danmark Indikator : Ventetid (30 dage), 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur - Resultater for indikator, for hele landet og per region Danmark Bornholms Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital RSJ Sygehusvæsen, Holbæk RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. RSJ Sygehusvæsen, Næstved RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris-Hamlet Hospitaler Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ciconia, Århus Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana, Sorø Indikator : Ventetid (30 dage), pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur - Resultater for indikator, for hele landet og per afdeling

12 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator Andelen af uoplyste forløb er på landsplan %, dvs. kompletheden er 8%. De uoplyste forløb skyldes især manglende oplysninger om dato for forundersøgelse (data ikke vist). Viborg/Skive har 99% og Aleris/Aaalborg har 0% uoplyste forløb, mens andre afdelinger (Odense, Esbjerg, Viborg/Skive, Skejby Afd. Y, Aleris/Aalborg, Gråbrødreklinikken, Privathospitalet Møn) også har en forholdsvis høj andel af uoplyste, spændende fra 5% til 39%. På landsplan har 33,4% af patienterne en ventetid på højst 30 dage, hvilket er meget under standarden på mindst %. Dette er omtrent som i 0, hvor 3,3% havde en ventetid på højst 30 dage. Ingen af regionerne opfylder standarden, og der er lille variation mellem dem (Figur ). Blandt afdelinger med mindst relevante patientforløb opfylder kun privathospitalet Gråbrødreklinikken standarden, mens Privathospitalet Møn ikke opfylder standarden, omend dets øverste konfidensgrænse er lige over %. Der er stor variation mellem de offentlige sygehuse. Blandt sygehuse med mindst relevante patientforløb har Næstved, Sønderborg, Haderslev og Horsens/Brædstrup en andel af patienter, som venter under 30 dage, på over 60%, mens de øvriges andel er under 60%. Figur B (side ) viser fordelingen af ventetiderne. Trendgrafer, både for regioner og afdelinger, ses i Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer. Af overskuelighedshensyn vises disse grafer uden konfidensintervaller, og fluktuationer skal således sammenholdes med tabellernes absolutte tal. De store fluktuationer ses stort set kun for afdelinger med lavt antal patienter i tælleren og/eller i nævneren. Overordnet er der således ingen bemærkelsesværdige fluktuationer i 0. Vi konkluderer, at standarden på landsplan ikke er opfyldt, og kun en afdeling opfylder standarden. Styregruppens kommentarer til indikator Der har været et generelt ønske fra mange klinikere om at justere standarden for indikatoren med den begrundelse, at man i en klinisk virkelighed med et stigende antal henvisninger inden for gynækologien må prioritere opgaverne, og patienter med urininkontinens og genital prolaps vil i denne sammenhæng ofte vurderes inden for rimelige grænser at kunne vente længere på diagnostik og behandling sammenlignet med andre patientgrupper. Styregruppen har diskuteret denne problemstilling og stillede sig egentlig positivt overfor at justere standarden. Styregruppen må imidlertid konstatere, at Folketinget ved 3. behandling den. december 0 vedtog Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, hvoraf det fremgår af 8 b, at der til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. 75, stk., inden for måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk.. Stk.. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for måned, jf. stk., skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Der er således politisk ønske om en maksimal ventetid på 30 dage, og styregruppen vurderer ikke, at det er realistisk eller ønskeligt at modarbejde et politisk, lovfæstet ønske. En anmodning om at ændre standarden skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, hvilket næppe er realistisk i denne situation. Den mediane ventetid er 45 dage (Figur B), så styregruppen vurderer, at det på sigt kunne være realistisk at opfylde indikatoren. Anbefalinger til indikator Indikatoren skønnes fortsat relevant og bibeholdes med den nuværende standard på baggrund af gældende lovgivning.

13 Indikator 3 Urininkontinens Subjektiv patientbedømmelse af urininkontinens Tabel 3 - Resultater for indikator 3 Indikator 03 Aktuelle år Tidligere år Std. 70% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Pct. Danmark Ja 706 / 97 (9) 77,0 (74,-79,7) 75,7 68, Hovedstaden Ja 5 / 05 8 (8),5 (74,4-85,7) 77,5 6,6 Sjælland Ja* 0 / 9 (5) 68,6 (6,-75,4) 75,3 66,0 Syddanmark Ja* 8 / 7 39 (8) 68,6 (6,-75,5) 6, 6,8 Midtjylland Ja 4 / 8 8 (4) 8,8 (76,8-,8) 8, 78,6 Nordjylland Ja 0 / 5 3 (),9 (77,-,3),5 76,5 Privathospitaler Ja 9 / (45) 75,0 (4,8-94,5) 66,7 33,3 Hovedstaden Ja 5 / 05 8 (8),5 (74,4-85,7) 77,5 6,6 Bornholms Hospital 0 / Herlev Hospital Ja / 5 () 8,9 (74,3-,5) 79,4 47, Hospitalerne i Nordsjælland Ja / 59 (3) 74,6 (6,6-85,0) 77,0 74,6 Hvidovre Hospital Ja 34 / 4 (7) 8,9 (67,9-,8) 7,,9 Sjælland Ja* 0 / 9 (5) 68,6 (6,-75,4) 75,3 66,0 RSJ Sygehusvæsen, Holbæk Ja* / 3 (60) 50,0 (,3-98,7),0 66,7 RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. Ja* 86 / 9 4 (3) 66,7 (57,8-74,7) 70,6 86,4 RSJ Sygehusvæsen, Næstved 0 / RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Ja 33 / (4) 75,0 (59,7-86,8) 84,0 48,0 RSJ Sygehusvæsen, Slagelse - / Syddanmark Ja* 8 / 7 39 (8) 68,6 (6,-75,5) 6, 6,8 Fredericia og Kolding Sygehuse 0 / 0 0 -,5,3 OUH Odense Universitetshospital Ja 74 / 99 () 74,7 (,0-8,9) 60,6 55,6 OUH Svendborg Sygehus Ja* / 3 4 (57) 66,7 (9,4-99,) 66,7 5,0 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ja* 4 / 4 4 (37) 58,5 (4,-73,7) 45,0 56, Sygehus Sønderjylland, Haderslev Ja / (33) 0,0 (,8-0,0) - - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja* / 7 9 (5) 59,3 (38,8-77,6),0 40,0 Midtjylland Ja 4 / 8 8 (4) 8,8 (76,8-,8) 8, 78,6 Regionshospitalet Herning Ja 33 / 40 () 8,5 (67,-,7),0 69, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 0 / 0 0-8,3 0,0 Regionshospitalet Randers Ja 35 / 40 (),5 (73,-95,8) 69, 0,0 Regionshospitalet Silkeborg 0 / 0 0 -,3 84, Regionshospitalet Viborg, Skive Ja 5 / 56 (3) 9, (,4-97,0) 88,0,7 Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Ja / (50) 0,0 (,5-0,0) - - Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Ja / 6 3 (5) 7, (59,-8,9) 8,6 76,4 Nordjylland Ja 0 / 5 3 (),9 (77,-,3),5 76,5 Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Ja 8 / 98 0 (0),7 (74,8-,4),0 73,9 Aalborg Sygehus, Urologisk afd. - / Sygehus Thy - Mors Ja / 0 (0),5 (69,6-98,8) 84,6 60,0 Sygehus Vendsyssel Ja 9 / 36 3 (8),6 (64,0-9,8) 84,6 86, Privathospitaler Ja 9 / (45) 75,0 (4,8-94,5) 66,7 33,3 Aagaard Gynækologiske Klinik - / Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / Aleris Privathospitaler, Esbjerg 0 / Aleris Privathospitaler, Odense - / Aleris Privathospitaler, Århus - /

14 Aleris-Hamlet Hospitaler Ja 3 / 4 (33) 75,0 (,4-99,4) - - Bekkenvold Privathospital, Hellerup 0 / Ciconia, Århus Privathospital Ja / 0 (0) 0,0 (,8-0,0) - - Gråbrødreklinikken Ja / 0 (0) 0,0 (,8-0,0),0 4,9 Privathospitalet Møn Ja* / 4 8 (67) 50,0 (6,8-93,) 0,0 0,0 Privathospitalet Skørping - / Privathospitalet Sorana, Sorø 0 /

15 Danmark Indikator 3: Urininkontinens, Subjektiv patient bedømmelse af succes, 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: 70 pct. Figur 3- Resultater for indikator 3, for hele landet og per region Danmark Bornholms Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital RSJ Sygehusvæsen, Holbæk RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. RSJ Sygehusvæsen, Næstved RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris-Hamlet Hospitaler Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ciconia, Århus Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana, Sorø Indikator 3: Urininkontinens, Subjektiv patient bedømmelse af succes, pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: 70 pct. Figur 4- Resultater for indikator 3, for hele landet og per afdeling

16 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af uoplyste forløb er på landsplan 9%, dvs. kompletheden er 9%. Blandt afdelinger med mange forløb har især Hvidovre, Esbjerg og Sønderborg en høj andel af uoplyste forløb (henholsvis 7%, 37% og 5%). Blandt afdelinger med færre forløb har især Holbæk, Svendborg, Aleris-Hamlet og Privathospitalet Møn en høj andel af uoplyste forløb. På landsplan oplever 77,0% af patienterne aldrig eller højst en gang om ugen urininkontinens, dvs. standarden på mindst 70% er opfyldt. I 0 blev standarden for første gang opfyldt på landsplan (se evt. Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer ). Der er nogen variation mellem regionerne, spændende fra 68,6% for Region Sjælland og Region Syddanmark til,9% for Region Nordjylland. Blandt de afdelinger med mindst relevante patientforløb opfylder de standarden (Herlev, Nordsjælland, Hvidovre, Roskilde, Odense, Herning, Randers, Viborg/Skive, Skejby Afd. Y, Aalborg, Thy/Mors, Vendsyssel). De resterende 3 afdelinger (Nykøbing F., Esbjerg, Haderslev) opfylder ikke standarden, men deres øverste 95% konfidensgrænse ligger over standarden. Figur 4 viser, at der er nogen variation mellem afdelingerne, og mange konfidensintervaller er brede. I Årsrapport 0 indikerede tabellen for indikator 3 desuden en positiv association mellem komplethed og andelen for opfyldelse af indikator 3 (dvs. højere komplethed var associeret med en højere andel af tilfredse patienter, mens lavere komplethed var associeret med en lavere andel af tilfredse patienter). Vi har derfor også i Årsrapport 0 tilføjet en figur (Figur B3, som findes i Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer ), som separat for årene , 009-0, 0 og 0 viser associationer mellem datakomplethed og andelen, som opfylder indikator 3. En positiv association er tydeligst i og I 0, og især i 0, er det nogle få afdelinger, som bidrager til den positive association. En udelukkelse af disse få afdelinger vil derfor annullere den positive association. Det er som nævnt foroven også nogle få afdelinger, som bidrager til de uoplyste 9%. Datakompletheden for indikator 3 er løbende forbedret gennem de sidste år, idet denne var 68,% i Årsrapport 0 og,9% i Årsrapport 0. Vi har desuden erstattet x-aksen i Figur B3 med andelen af alle urininkontinenspatienter, som havde udfyldt spørgeskemaet. Her ses ikke nogen positiv association i 007-0, men en positiv association ses i 0 (data ikke vist). Der kan være mange årsager til denne diskrepans, jf. kommentarer til Figur B (se Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer ). Trendgrafer, både for regioner og afdelinger, ses i Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer. Af overskuelighedshensyn vises disse grafer uden konfidensintervaller, og fluktuationer skal således sammenholdes med tabellernes absolutte tal. De store fluktuationer ses stort set kun for afdelinger med lavt antal patienter i tælleren og/eller i nævneren. Overordnet er der således ingen bemærkelsesværdige fluktuationer i 0. Vi konkluderer, at på landsplan opfylder 77,0% indikatoren, hvilket opfylder standarden på mindst 70%. I forhold til tidligere år er datakompletheden forbedret og der er mindre variation mellem afdelingernes andele. Dette kan indikere, at forskelle mellem afdelingerne i højere grad end tidligere skyldes reelle kliniske forskelle, og derfor i mindre grad er relateret til forskelle i datakomplethed, som kan resultere i selekterede patientgrupper. Styregruppens kommentarer til indikator 3 DugaBase adskiller sig bl.a. fra en række andre databaser ved at have indikatorer for patienternes selvrapporterede tilfredshed, patient reported outcome measures (PROMs). Styregruppen noterer sig, at alle afdelinger opfylder standarden (eller andelen er under standarden, men standarden er indeholdt i 95% konfidensintervallet), og at andelen af forløb, hvor indikatoren er opfyldt er stigende. Det er meget flot. Anbefalinger til indikator 3 Indikatoren skønnes fortsat relevant og bibeholdes i sin nuværende form. I Årsrapport 0 blev beskrevet, at standarden blev opfyldt første gang i 0, men iht. RKKP-regler for skabeloner til årsrapporter rapporteres resultaterne for 0 nu som ikke opfyldt, men med øvre 95% konfidensgrænse over standarden (dvs. ja* ). Der henvises til Appendiks 6: Vejledning i fortolkning af resultater.

17 Indikator 6 Prolaps Objektiv score hos patienter opereret for prolaps Tabel 4 - Resultater for indikator 6 Indikator 06 Aktuelle år Tidligere år Std. % Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Pct. Danmark Nej / () 79,5 (77,-8,7) 79,0 79,5 Hovedstaden Nej 366 / (46),9 (,-,3) 85,6,5 Sjælland Nej 53 / 7 9 (70) 73,6 (6,9-,3) 77,3,5 Syddanmark Nej 7 / (37) 75,5 (70,7-79,9) 78,0 78,0 Midtjylland Nej 8 / 0 6 () 73,8 (66,-,4) 66,8 66,7 Nordjylland Nej 85 / 7 9 (38) 8,5 (75,8-86,3) 8,6 8,7 Privathospitaler Ja / 3 () 0,0 (8,4-0,0),9 94, Hovedstaden Nej 366 / (46),9 (,-,3) 85,6,5 Bornholms Hospital 0 / 0 0-0,0 - Herlev Hospital Nej / 9 (4) 78,9 (7,-84,6) 8,0 77,8 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 0 / 40 (84) 50,0 (33,8-66,) 60,0 46,5 Hvidovre Hospital Ja 04 / (8) 94,4 (,5-97,) 93,4 93,6 Sjælland Nej 53 / 7 9 (70) 73,6 (6,9-,3) 77,3,5 RSJ Sygehusvæsen, Holbæk Ja* / 0 (0) 76,9 (46,-95,0) 66,7 76,9 RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. Nej 6 / (53) 7, (54,8-85,8) 84,7 8, RSJ Sygehusvæsen, Næstved Ja* / 5 (7) 50,0 (,3-98,7) 0,0 - RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Ja* / (86) 76, (5,8-9,8) 73,0 8,9 RSJ Sygehusvæsen, Slagelse - / ,0 Syddanmark Nej 7 / (37) 75,5 (70,7-79,9) 78,0 78,0 Fredericia og Kolding Sygehuse Nej / 3 84 (79) 56,5 (34,5-76,8) 57,4 74,6 OUH Odense Universitetshospital Nej 4 / 5 48 (4) 67, (59,-74,4) 57,8 59,7 OUH Svendborg Sygehus Nej 7 / (50) 7, (54,-84,6) 8,0 50,0 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ja* 47 / 55 7 () 85,5 (73,3-93,5),8 85,7 Sygehus Sønderjylland, Haderslev Ja / 4 (7) 0,0 (8,4-0,0) 86, 95,5 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja* 6 / 69 7 (8) 88,4 (78,4-94,9),8 95,7 Midtjylland Nej 8 / 0 6 () 73,8 (66,-,4) 66,8 66,7 Regionshospitalet Herning Nej / 3 (8) 69,6 (47,-86,8) 64,3,3 Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Ja* 34 / 39 (5), (7,6-95,7),3 78,9 Regionshospitalet Randers Ja* 4 / 5 (7),0 (8,4-99,5) 0,0 0,0 Regionshospitalet Silkeborg 0 / ,7 8,8 Regionshospitalet Viborg, Skive Ja* 4 / 5 (7),0 (8,4-99,5),0 - Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K 0 / Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Nej 60 / 88 () 68, (57,4-77,7) 60,4 6,9 Nordjylland Nej 85 / 7 9 (38) 8,5 (75,8-86,3) 8,6 8,7 Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Nej / 8 (39) 73,9 (,8-8,0) 76,5 76,6 Aalborg Sygehus, Urologisk afd. - / Sygehus Thy - Mors Ja 54 / 57 7 () 94,7 (85,4-98,9) 9,5 94, Sygehus Vendsyssel Ja 9 / 3 43 (57),6 (75,0-98,0) 94, 96,4 Privathospitaler Ja / 3 () 0,0 (8,4-0,0),9 94, Aagaard Gynækologiske Klinik - / Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / Aleris Privathospitaler, Esbjerg 0 / Aleris Privathospitaler, Odense - / Aleris Privathospitaler, Århus - /

18 Aleris-Hamlet Hospitaler Ja / (50) 0,0 (,5-0,0) 0,0 - Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ja / (33) 0,0 (,8-0,0) 0,0 - Ciconia, Århus Privathospital 0 / Gråbrødreklinikken Ja 4 / 4 0 (0) 0,0 (39,8-0,0),9 9, Privathospitalet Møn Ja 9 / 9 () 0,0 (66,4-0,0),3 0,0 Privathospitalet Skørping - / Privathospitalet Sorana, Sorø Ja 3 / 3 0 (0) 0,0 (9,-0,0) - - 8

19 Danmark Indikator 6: Prolaps, Objektiv score hos patienter opereret for prolaps, 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur 5- Resultater for indikator 6, for hele landet og per region Danmark Bornholms Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital RSJ Sygehusvæsen, Holbæk RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. RSJ Sygehusvæsen, Næstved RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris-Hamlet Hospitaler Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ciconia, Århus Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana, Sorø Indikator 6: Prolaps, Objektiv score hos patienter opereret for prolaps, pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur 6- Resultater for indikator 6, for hele landet og per afdeling

20 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 6 Andelen af uoplyste forløb er på landsplan %, dvs. kompletheden er 56%. Det er især Nordsjælland, Roskilde, Fredericia/Kolding og Herning, som med uoplyste andele fra 79% til 86% bidrager til den høje andel af uoplyste forløb. På landsplan har 79,5% af patienterne en samlet score (i forhold til hymenal plan) på. Konfidensintervallet omfatter ikke standarden på %, hvorfor denne ikke er opfyldt. Der er lille variation mellem regionerne, spændende fra 73,6% for Region Sjælland til 8,5% for Region Nordjylland. Blandt de 8 afdelinger med mindst relevante patientforløb opfylder de 4 standarden (Hvidovre, Haderslev, Thy/Mors, Vendsyssel), 5 opfylder ikke standarden, men deres øverste 95% konfidensgrænse er mindst % (Holbæk, Roskilde, Esbjerg, Sønderborg, Horsens/Brædstrup), mens de resterende ikke opfylder standarden og deres øverste 95% konfidensgrænse er under % (Herlev, Nordsjælland, Nykøbing F., Fredericia/Kolding, Odense, Svendborg, Herning, Skejby Afd. Y., Aalborg). Figur 6 viser, at der er nogen variation mellem afdelingerne, og konfidensintervallerne er brede. Tabel 4 indikerer ikke umiddelbart nogen association mellem komplethed og andel (jf. kommentarerne til indikator 3), hvilket bekræftes i Figur B4 (se Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer ). Datakompletheden var,3% i Årsrapport 0 og 50,0% i Årsrapport 0, dvs. der ikke ses en tendens til forbedring eller forværring af denne. Vi har derudover erstattet x-aksen i Figur B3 med andelen af alle prolapspatienter, som havde udfyldt spørgeskemaet, men her ses heller ingen positiv association (data ikke vist). Trendgrafer, både for regioner og afdelinger, ses i Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer. Af overskuelighedshensyn vises disse grafer uden konfidensintervaller, og fluktuationer skal således sammenholdes med tabellernes absolutte tal. De store fluktuationer ses stort set kun for afdelinger med lavt antal patienter i tælleren og/eller i nævneren. Overordnet er der således ingen bemærkelsesværdige fluktuationer i 0. Vi konkluderer, at standarden på landsplan ikke er opfyldt. Andelen har ligget på 75-% i hele DugaBases levetid. Styregruppens kommentarer til indikator 6 Styregruppen noterer sig, at standarden på landsplan ikke er opfyldt. Andelen har ligget stabilt på 75-% i hele databasens levetid, og der er dermed ikke en tendens til forbedring af resultaterne. Der er meget varierende datakomplethed på forskellige afdelinger, hvilket bl.a. afspejler, at nogle afdelinger kun foretager objektiv kontrol af patienter med subjektive gener, hvilket vil betyde, at succesraten synes mindre end den i virkeligheden er. Standarden sat højt mhp. kvalitetsudvikling over tid. Anbefalinger til indikator 6 Indikatoren skønnes fortsat relevant og bibeholdes i sin nuværende form. Fremadrettet bør det diskuteres, hvordan man i vurderingen af resultaterne tager hensyn til, at nogle afdelinger kun foretager objektiv kontrol af patienter med subjektive gener, hvilket vil betyde, at succesraten synes mindre end den i virkeligheden er. 0

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009 Årsrapport nr. 4 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database 1. januar - 31. december 2009 Udgivet juni 2010 Udgivet: juni 2010 Udgivet af: og Dansk Urogynækologisk Database v/ Formand, Professor, overlæge,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Notat til Sygehus Thy-Mors Jannie Kilsmark Rebecca Zachariae Nielsen Dansk Sundhedsinstitut Juni 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere