Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0

2 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Syd) har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering til hele rapporten. Kontaktperson for Dansk Urogynækologisk Database: Jesper Kjær Hansen Akademisk Datamanager, cand.oecon. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB-Syd), Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Sdr. Boulevard 9, indgang, 4. sal 5000 Odense C Tlf.: Rapporten kan downloades som pdf-dokument fra hjemmesiderne og Rapporten er udgivet d. 3. juli 0

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Lægmandsresumé og oversigt over indikatorresultaterne Resultater for indikatorer Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer... Appendiks 3: Supplerende statistik... Appendiks 4: Indikatordefinitioner... 0 Appendiks 5: Publikationer og projekter med udgangspunkt i DugaBase... 9 Appendiks 6: Vejledning i fortolkning af resultater... Appendiks 7: Regionale kommentarer

4 Konklusioner og anbefalinger Databasekomplethed I 0 ses en landsdækkende databasekomplethed på 9,%. Dette er som i Årsrapport 0, hvor databasekompletheden var,8%. Stort set alle offentlige sygehusafdelinger har over % databasekomplethed. De fleste privathospitaler har en databasekomplethed langt under %, hvorved disse bidrager uforholdsvis meget til de manglende 8,9% i datakomplethed. Privathospitalernes databasekomplethed på 5,3% er derudover en forværring i forhold til 37,4% i Årsrapport 0. Der resterer således stadig en udfordring i at få alle privathospitalerne til at registrere alle inkontinens- og prolapsoperationer i DugaBase. Vi kan ikke vide om privathospitalernes patienter er repræsentative for alle landets urininkontinens- og prolapspatienter. Privathospitalernes patienter udgør dog en lille andel af alle opererede patienter, hvorfor DugaBases patientpopulation qua den høje databasekomplethed og jævnt geografiske spredning må formodes at være repræsentativ. Indikatorers datakomplethed Indikatorers datakomplethed er kun aktuel for indikator, 3, 6, 7, 9 og. Blandt disse er datakompletheden 56% for indikator 6, mens den veksler fra 8% til 9% for de øvrige aktuelle indikatorer. I Årsrapport 0 havde indikator 6 en datakomplethed på 50%, mens den for indikator, 3, 7, 9 og vekslede fra 73,0% til,5%, dvs. der i Årsrapport 0 ses en lille forbedring. Alle indikatorerne, bortset fra indikator 6, opfylder kravet om % datakomplethed. Udover datakompletheden for de 6 indikatorer er der for 5 af disse (3, 6, 7, 9 og ) også en del patienter, som ikke er registrerede med patientens eller lægens efterkontrolskema (jf. Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer, Figur B, Tabel B, Tabel B, Tabel B3, Tabel B4 og Tabel B5), hvilket medfører manglende oplysninger. Derudover bevirker den store heterogenitet i afdelingernes registrering af efterkontrolskemaer (jf. Appendiks 3: Supplerende statistik, Tabel B7), at forskelle i indikatorresultater mellem afdelinger ikke nødvendigvis kun er klinisk begrundet. Således kan forskellene muligvis også relateres til forskelle i registreringspraksis, herunder selekterede patientgrupper (jf. Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer, Figur B3, Figur B4 og Figur B5). Som nævnt senere i denne årsrapport (jf. Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer, Klinisk-epidemiologiske kommentarer til Figur B ) bør -95% af alle DugaBase-forløb i en årsrapport have både patients og lægens efterkontrolskema, og som minimum bør mindst % af disse skemaer være udfyldt med det for indikatoren relevante spørgsmål. Såfremt % af DugaBase-forløbene har et efterkontrolskema og % af disse har udfyldt det relevante spørgsmål fås 998 relevante patientforløb for indikatorerne 3 og 9 samt 30 relevante patientforløb for indikatorerne 6, 7 og. Dette er i forhold til det aktuelle antal forløb 9% flere forløb for indikator 3, 6% flere for indikator 6, 0% flere for indikator 7, 4% flere for indikator 9 og 50% flere for indikator. Det konkluderes, at datakompletheden på landsplan kan forbedres, hvilket især er relateret til bestemte afdelingers manglende opfølgning via patientens eller lægens efterkontrolskema. Om opgørelse af datakomplethed også fremover skal baseres på de patientforløb, hvor der foreligger relevant opfølgning i form af fx patientskema eller lægeskema, eller fremover bør baseres på alle indberettede operationer (jf. Tabel B-Tabel B5), vil blive diskuteret i forhold til kommende årsrapporter. Opfyldte og ikke-opfyldte standarder På landsplan opfylder indikator 3 (Subjektiv patientbedømmelse af succes efter operation for urininkontinens), indikator 7 (Patienttilfredshed efter operation for prolaps), indikator (Klinisk vurdering af fortsat behandlingsbehov hos patienter opereret for prolaps) samt de nyligt introducerede indikatorer -8 den fastlagte standard. Standarden er på landsplan næsten opfyldt for de øvrige indikatorer, bortset fra indikator (Ventetid 30 dage), som med 33,0% ligger langt under standarden på mindst %. I forhold til 0 er andelen for indikator 6 forværret (χ-test, p = 0,0; OR [95% KI) = 0,75 [0,6-0,]), mens der ingen signifikante forskelle er for indikatorerne, 3, 7, 9 og. For indikatorerne -8 er der heller ingen bemærkelsesværdige forskelle i forhold til sammenlignelige år (jf. i øvrigt de klinisk-epidemiologiske kommentarer til de enkelte indikatorer). 4

5 Anbefalinger Generelt er der i relation til datakomplethed fortsat et stort potentiale for forbedring svarende til indikatorresultater. Afdelingsledelsen på de enkelte afdelinger opfordres til at gennemgå den kliniske praksis på områder, hvor afdelingerne ikke opfylder en eller flere indikatorer for kritisk at vurdere mulige indsatsområder mhp. forbedring af kvaliteten. Generelle klinisk-epidemiologiske kommentarer Analyserne er primært deskriptive, idet talmaterialet ofte er for lille til valid statistisk dokumentation. Dette skyldes primært lav datakomplethed og disses store variationer mellem afdelingerne vanskeliggør yderligere valide sammenligninger. DugaBase data er ligesom i Årsrapport 008, Årsrapport 009, Årsrapport 0 og Årsrapport 0 sammenlignet med LPR data for alle urininkontinens- og prolapsoperationer, hvilket indikerer databasekompletheden. Danske studier har for LPR operationskoder vist en positiv prædiktiv værdi på 93,6-99,8% (Ugeskrift for Læger 00, (4), ; Ugeskrift for Læger 00, 4(39), ; Ugeskrift for Læger 009, 7(6), 404-8), hvorfor de aktuelle LPR operationskoder sandsynligvis har en tilsvarende høj positiv prædiktiv værdi. Resultaterne viser, at der især blandt afdelinger med lav datakomplethed fortsat bør arbejdes for at øge denne. Formandskabets påtegnelse Styregruppen for DugaBase har i 0 arbejdet på at sikre, at databasekompletheden kunne bibeholdes på det ønskede niveau på landsplan på minimum %. Dette er lykkedes, idet databasekompletheden samlet set er fastholdt på samme niveau som i 0. Mens databasekompletheden generelt er fastholdt på de offentlige afdelinger, er der sket et markant fald i databasekompletheden for de private klinikker: Fra,% i 0 til 35,8% i 0 for inkontinens, og fra 34,6% i 0 til,5% i 0 for prolaps. Styregruppen vil gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på denne uheldige tendens. Selv om datakompletheden kan forbedres en del, er det glædeligt, at validiteten af de indberettede data er vist at være særdeles god, både for administrative og kliniske data (Appendiks 5: Publikationer og projekter med udgangspunkt i DugaBase). Antallet af indikatorer har ændret sig fra 7 til nu, idet der er indført en række indikatorer for recidiv. Tolkningen af de første resultater skal tages med forbehold pga. den begrænsede databasekomplethed i DugaBases første år, og i modsætning til de eksisterende indikatorer er der sket en vis centralisering af recidivoperationerne, og hyppigheden bør derfor nok primært vurderes på regionsniveau snarere end på afdelingsniveau. Indikatorerne bliver spændende at følge i de kommende år. Desuden færdiggjorde styregruppen i 0 arbejdet med at revidere databasens registreringsskemaer, og det store arbejde med at opgradere DugaBase til Topica4 blev i praksis færdiggjort i 0 mhp. opstart i januar 0. Styregruppen har ønsket at sikre nem adgang til data mhp. forskning, der kan fremme kvalitetsudviklingen inden for urogynækologien. I 0 blev antallet af projekter med udgangspunkt i DugaBase fordoblet, bl.a. med et nyt ph.d.-projekt (Appendiks 5: Publikationer og projekter med udgangspunkt i DugaBase). Styregruppen arbejder i øjeblikket på:. Strategi mhp. at optimere datakompletheden.. Elektronisk udgave af patientskemaer mhp. mulighed for direkte udfyldelse på nettet. 3. Ny hjemmeside. 4. At gøre det muligt for afdelingerne lokalt at udhente egne data, et ønske mange afdelinger har fremført de seneste år. Det er styregruppens opfattelse at dette tiltag også vil kunne fastholde et tilstrækkeligt registreringsniveau. 5. Entydig definition af fortsat behandlingsbehov for inkontinenspatienter (indikator 9). DugaBase er således velfungerende og lever op til kravene om databasekomplethed. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at forbedre datakompletheden. 5

6 Lægmandsresumé og oversigt over indikatorresultaterne Baggrund Urogynækologi omfatter udredning og behandling af sygdomme vedrørende funktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Det drejer sig om tilstande, der påvirker kvinders livskvalitet. Lidelserne er ikke livstruende, men medfører ofte invaliderende forringelser af patienternes livskvalitet pga. social isolation, indskrænket aktivitetsniveau og forringet sexliv. Hyppigheden af urogynækologiske lidelser stiger pga. det øgede antal ældre. Urininkontinens optræder med en hyppighed af 5-45% og nedsynkning hos 7-5% af befolkningen. Hver 9. kvinde kan forvente at blive opereret for urininkontinens eller nedsynkning i løbet af sit liv. DugaBase Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) blev oprettet i 006. Formålet er at beskrive omfanget og kvaliteten af operationer inden for urogynækologien. Alle operationer skal således indberettes til databasen. Til hver operation knytter sig oplysninger fra både patient og læge før og efter operationen. Et samlet forløb består af oplysninger om alle dele af forløbet. DugaBase er godkendt af Sundhedsstyrelsen som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. DugaBase administreres af en styregruppe med repræsentanter fra alle regioner og finansieres af Danske Regioner. Hvor mange forløb indberettes? Det forventes, at mindst % af alle operationer indberettes til DugaBase (databasekompletheden). I 0 blev 9,9% af alle operationer for inkontinens og,8% af alle prolapsoperationer indrapporteret og Duga- Base opfylder således kravet om databasekomplethed. Tallene dækker imidlertid ligesom i 0 over store forskelle mellem offentlige og private sygehuse og klinikker. For offentlige sygehuse er databasekompletheden ligesom sidste år på mere end %. Databasekompletheden for private sygehuse/klinikker er derimod faldet fra,% i 0 til 35,8% i 0 for inkontinens og fra 34,6% i 0 til,5% for prolaps. For de enkelte forløb kan der stadig mangle oplysninger om bestemte dele (datakomplethed). Det ser imidlertid ud til datakompletheden er forbedret i 0 sammenlignet med 0. Således ser et DugaBase-forløb fra 0 ud til overordnet at have flere oplysninger end et DugaBase-forløb fra 0. Det er glædeligt, at parallelt med den gode databasekomplethed i 0 er datakompletheden tilsyneladende også forbedret. Kvalitet i behandlingen Til vurdering af kvaliteten af behandlingen har DugaBase hidtil anvendt i alt 7 mål for kvalitet (indikatorer), et antal der nu er udvidet til. Indikatorerne fremgår af Tabel. For indikator 3, 7, og -8 er kvalitetskravet opfyldt. For indikatorer (6 og 9) er kvalitetskravet ikke helt opfyldt men dog inden for rækkevidde. For en enkelt () er der et stykke vej endnu. 6

7 Tabel - Indikatoroversigt, landsresultater. Indikatorer for recidiv (indikator -8) opgøres med en tidsforskydning på enten eller 5 år Indikatoropfyldelse Indikator Standard Uoplyst (Pct.) Indikator : Ventetid (30 dage) % 33 (3-35) 3 (3-34) 30 (9-3) 3 (-4) 34 (3-36) 36 (34-38) Indikator 3: Urininkontinens, Subjektiv patient bedømmelse 70% 9 77 (74-) 76 (73-78) 68 (-7) 6 (57-66) 63 (58-68) 5 (46-58) af succes Indikator 6: Prolaps, Objektiv score hos patienter opereret % 79 (77-8) 79 (77-8) 79 (77-8) 78 (75-8) 78 (74-8) 78 (75-8) for prolaps Indikator 7: Prolaps, Subjektiv patient-bedømmelse af prolapsoperation % 85 (84-) 85 (-86) (78-8) 77 (75-79) 78 (75-) 8 (77-84) Indikator 9: Urininkontinens, Samlet klinisk vurdering af fortsat behandlingsbehov hos % (-7) (-) (-) (-7) 3 (8-9) 0 (-5) patienter opereret for inkontinens Indikator : Prolaps, Samlet klinisk vurdering af fortsat behandlingsbehov hos patienter % 7 (6-8) 8 (7-9) 8 (7-) (-) (-) 8 (6-) opereret for prolaps Indikator : Recidivop. ( år) efter slyngeoperation for 5% 0 (-3) (-3) (-4) (-3) inkontinens Indikator : Recidivop. (5 år) efter slyngeoperation for % 0 (-4) inkontinens Indikator : Recidivop. ( år) forreste komp. efter operation 5% 0 4 (3-4) 4 (3-5) 4 (3-5) (-3) for prolaps Indikator : Recidivop. (5 år) forreste komp. efter operation % 0 5 (4-7) for prolaps Indikator : Recidivop. ( år) midterste komp. efter operation 5% 0 3 (-5) 3 (-4) 3 (-5) (-4) for prolaps Indikator : Recidivop. (5 år) midterste komp. efter operation % 0 4 (-7) for prolaps Indikator 7: Recidivop. ( år) bagerste komp. efter operation 5% 0 (-3) (-3) 3 (-5) 3 (-4) for prolaps Indikator 8: Recidivop. (5 år) bagerste komp. efter operation for prolaps % 0 4 (3-6) 7

8 Fremtiden Styregruppen har ønsket at sikre nem adgang til data mhp. forskning, der kan fremme kvalitetsudviklingen inden for urogynækologien. I 0 blev antallet af projekter med udgangspunkt i DugaBase fordoblet. Styregruppen arbejder i øjeblikket på:. Strategi mhp. at optimere datakompletheden.. Elektronisk udgave af patientskemaer mhp. mulighed for direkte udfyldelse på nettet. 3. Ny hjemmeside. 4. At gøre det muligt for afdelingerne lokalt at udhente egne data, et ønske mange afdelinger har fremført de seneste år. Det er styregruppens opfattelse at dette tiltag også vil kunne fastholde et tilstrækkeligt registreringsniveau. 5. Entydig definition af fortsat behandlingsbehov for inkontinenspatienter (indikator 9). DugaBase er således velfungerende og lever op til kravene om databasekomplethed. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at forbedre datakompletheden. 8

9 3 Resultater for indikatorer Generelt Vejledninger i læsning af tabeller og figurer samt fortolkning af resultater findes i Appendiks 6: Vejledning i fortolkning af resultater (side ). Indikator Ventetid (30 dage) Tabel - Resultater for indikator Indikator 0 Aktuelle år Tidligere år Std. % Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Pct. Danmark Nej 9 / () 33,4 (3,0-34,8) 3,3 9,9 Hovedstaden Nej 356 / 97 (9) 3,5 (9,7-35,3),9 3,0 Sjælland Nej 5 / 73 3 () 30,8 (7,4-34,3) 30,6, Syddanmark Nej 388 / 30 () 35,5 (3,7-38,5) 39,4 34, Midtjylland Nej 334 / (33) 36, (33,-39,4) 37,6 33,7 Nordjylland Nej 77 / (7) 6, (,8-9,5) 4, 3,5 Privathospitaler Ja* 49 / 59 3 (8), (7,0-9,6) 85,4,9 Hovedstaden Nej 356 / 97 (9) 3,5 (9,7-35,3),9 3,0 Bornholms Hospital 0 / , - Herlev Hospital Nej 95 / 4 0 (5) 3, (,-7,6) 6,,9 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 6 / () 37, (3,-4,),6 3, Hvidovre Hospital Nej 5 / () 39, (33,7-,6),3,6 Sjælland Nej 5 / 73 3 () 30,8 (7,4-34,3) 30,6, RSJ Sygehusvæsen, Holbæk Nej / 74 9 () 0,3 (,8-3,),9,8 RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. Nej 76 / (8) 9,7 (4,-35,7) 8,9,8 RSJ Sygehusvæsen, Næstved Nej 57 / 84 () 67,9 (56,8-77,6) 8,4 - RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Nej 77 / () 4,3 (,7-9,4) 7,0 3,8 RSJ Sygehusvæsen, Slagelse - / ,6 Syddanmark Nej 388 / 30 () 35,5 (3,7-38,5) 39,4 34, Fredericia og Kolding Sygehuse Nej 53 / 7 () 33,8 (6,4-4,7),6 7,9 OUH Odense Universitetshospital Nej / (3) 8,9 (3,7-34,5) 47, 5, OUH Svendborg Sygehus Nej / 8 (8) 40,3 (33,7-47,) 55,5 47,8 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 8 / 3 (33), (8,-7,0),8,9 Sygehus Sønderjylland, Haderslev Nej 4 / 36 8 (8) 66,7 (49,0-8,4) 76, 59,0 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Nej / 5 3 () 68,5 (60,8-75,5) 68, 67,3 Midtjylland Nej 334 / (33) 36, (33,-39,4) 37,6 33,7 Regionshospitalet Herning Nej 86 / 7 (4) 49,4 (4,8-57,) 53,7 36, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Nej 3 / 4 (9) 79,9 (7,7-85,9) 7,3 67,9 Regionshospitalet Randers Nej 66 / 6 3 (9) 9, (3,4-35,6),5 7,9 Regionshospitalet Silkeborg 0 / , 30,5 Regionshospitalet Viborg, Skive Ja 3 / 3 (99) 0,0 (9,-0,0) 0,0 - Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Nej 3 / () 7,3 (6,0-6,0) 50,0 7,8 Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Nej 53 / 355 (5),9 (,4-,), 9,0 Nordjylland Nej 77 / (7) 6, (,8-9,5) 4, 3,5 Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Nej 77 / (7) 0,6 (,6-5,),8,0 9

10 Aalborg Sygehus, Urologisk afd. - / ,0 Sygehus Thy - Mors Nej / 4 (4) 49,4 (38,7-60,) 6,3 38,6 Sygehus Vendsyssel Nej 56 / 7 7 (7) 5,8 (0,-3,),8,3 Privathospitaler Ja* 49 / 59 3 (8), (7,0-9,6) 85,4,9 Aagaard Gynækologiske Klinik - / - - 0,0,5 Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / 0 6 (0) - 0,0 - Aleris Privathospitaler, Esbjerg Ja / 0 (0) 0,0 (,8-0,0) - - Aleris Privathospitaler, Odense - / Aleris Privathospitaler, Århus - / ,0 Aleris-Hamlet Hospitaler Ja* 7 / (9) 70,0 (34,8-93,3) 69, - Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ja* 6 / 7 () 85,7 (4,-99,6) 63,6 - Ciconia, Århus Privathospital Ja 6 / 6 () 0,0 (54,-0,0),9 0,0 Gråbrødreklinikken Ja / 7 (39),9 (58,7-99,8) 98,0, Privathospitalet Møn Ja* / 7 (7) 73,7 (48,8-,9) 70,6 85, Privathospitalet Skørping - / Privathospitalet Sorana, Sorø Ja 4 / 4 0 (0) 0,0 (39,8-0,0) - -

11 Danmark Indikator : Ventetid (30 dage), 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur - Resultater for indikator, for hele landet og per region Danmark Bornholms Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital RSJ Sygehusvæsen, Holbæk RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. RSJ Sygehusvæsen, Næstved RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris-Hamlet Hospitaler Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ciconia, Århus Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana, Sorø Indikator : Ventetid (30 dage), pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur - Resultater for indikator, for hele landet og per afdeling

12 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator Andelen af uoplyste forløb er på landsplan %, dvs. kompletheden er 8%. De uoplyste forløb skyldes især manglende oplysninger om dato for forundersøgelse (data ikke vist). Viborg/Skive har 99% og Aleris/Aaalborg har 0% uoplyste forløb, mens andre afdelinger (Odense, Esbjerg, Viborg/Skive, Skejby Afd. Y, Aleris/Aalborg, Gråbrødreklinikken, Privathospitalet Møn) også har en forholdsvis høj andel af uoplyste, spændende fra 5% til 39%. På landsplan har 33,4% af patienterne en ventetid på højst 30 dage, hvilket er meget under standarden på mindst %. Dette er omtrent som i 0, hvor 3,3% havde en ventetid på højst 30 dage. Ingen af regionerne opfylder standarden, og der er lille variation mellem dem (Figur ). Blandt afdelinger med mindst relevante patientforløb opfylder kun privathospitalet Gråbrødreklinikken standarden, mens Privathospitalet Møn ikke opfylder standarden, omend dets øverste konfidensgrænse er lige over %. Der er stor variation mellem de offentlige sygehuse. Blandt sygehuse med mindst relevante patientforløb har Næstved, Sønderborg, Haderslev og Horsens/Brædstrup en andel af patienter, som venter under 30 dage, på over 60%, mens de øvriges andel er under 60%. Figur B (side ) viser fordelingen af ventetiderne. Trendgrafer, både for regioner og afdelinger, ses i Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer. Af overskuelighedshensyn vises disse grafer uden konfidensintervaller, og fluktuationer skal således sammenholdes med tabellernes absolutte tal. De store fluktuationer ses stort set kun for afdelinger med lavt antal patienter i tælleren og/eller i nævneren. Overordnet er der således ingen bemærkelsesværdige fluktuationer i 0. Vi konkluderer, at standarden på landsplan ikke er opfyldt, og kun en afdeling opfylder standarden. Styregruppens kommentarer til indikator Der har været et generelt ønske fra mange klinikere om at justere standarden for indikatoren med den begrundelse, at man i en klinisk virkelighed med et stigende antal henvisninger inden for gynækologien må prioritere opgaverne, og patienter med urininkontinens og genital prolaps vil i denne sammenhæng ofte vurderes inden for rimelige grænser at kunne vente længere på diagnostik og behandling sammenlignet med andre patientgrupper. Styregruppen har diskuteret denne problemstilling og stillede sig egentlig positivt overfor at justere standarden. Styregruppen må imidlertid konstatere, at Folketinget ved 3. behandling den. december 0 vedtog Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, hvoraf det fremgår af 8 b, at der til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. 75, stk., inden for måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk.. Stk.. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for måned, jf. stk., skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Der er således politisk ønske om en maksimal ventetid på 30 dage, og styregruppen vurderer ikke, at det er realistisk eller ønskeligt at modarbejde et politisk, lovfæstet ønske. En anmodning om at ændre standarden skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, hvilket næppe er realistisk i denne situation. Den mediane ventetid er 45 dage (Figur B), så styregruppen vurderer, at det på sigt kunne være realistisk at opfylde indikatoren. Anbefalinger til indikator Indikatoren skønnes fortsat relevant og bibeholdes med den nuværende standard på baggrund af gældende lovgivning.

13 Indikator 3 Urininkontinens Subjektiv patientbedømmelse af urininkontinens Tabel 3 - Resultater for indikator 3 Indikator 03 Aktuelle år Tidligere år Std. 70% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Pct. Danmark Ja 706 / 97 (9) 77,0 (74,-79,7) 75,7 68, Hovedstaden Ja 5 / 05 8 (8),5 (74,4-85,7) 77,5 6,6 Sjælland Ja* 0 / 9 (5) 68,6 (6,-75,4) 75,3 66,0 Syddanmark Ja* 8 / 7 39 (8) 68,6 (6,-75,5) 6, 6,8 Midtjylland Ja 4 / 8 8 (4) 8,8 (76,8-,8) 8, 78,6 Nordjylland Ja 0 / 5 3 (),9 (77,-,3),5 76,5 Privathospitaler Ja 9 / (45) 75,0 (4,8-94,5) 66,7 33,3 Hovedstaden Ja 5 / 05 8 (8),5 (74,4-85,7) 77,5 6,6 Bornholms Hospital 0 / Herlev Hospital Ja / 5 () 8,9 (74,3-,5) 79,4 47, Hospitalerne i Nordsjælland Ja / 59 (3) 74,6 (6,6-85,0) 77,0 74,6 Hvidovre Hospital Ja 34 / 4 (7) 8,9 (67,9-,8) 7,,9 Sjælland Ja* 0 / 9 (5) 68,6 (6,-75,4) 75,3 66,0 RSJ Sygehusvæsen, Holbæk Ja* / 3 (60) 50,0 (,3-98,7),0 66,7 RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. Ja* 86 / 9 4 (3) 66,7 (57,8-74,7) 70,6 86,4 RSJ Sygehusvæsen, Næstved 0 / RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Ja 33 / (4) 75,0 (59,7-86,8) 84,0 48,0 RSJ Sygehusvæsen, Slagelse - / Syddanmark Ja* 8 / 7 39 (8) 68,6 (6,-75,5) 6, 6,8 Fredericia og Kolding Sygehuse 0 / 0 0 -,5,3 OUH Odense Universitetshospital Ja 74 / 99 () 74,7 (,0-8,9) 60,6 55,6 OUH Svendborg Sygehus Ja* / 3 4 (57) 66,7 (9,4-99,) 66,7 5,0 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ja* 4 / 4 4 (37) 58,5 (4,-73,7) 45,0 56, Sygehus Sønderjylland, Haderslev Ja / (33) 0,0 (,8-0,0) - - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja* / 7 9 (5) 59,3 (38,8-77,6),0 40,0 Midtjylland Ja 4 / 8 8 (4) 8,8 (76,8-,8) 8, 78,6 Regionshospitalet Herning Ja 33 / 40 () 8,5 (67,-,7),0 69, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 0 / 0 0-8,3 0,0 Regionshospitalet Randers Ja 35 / 40 (),5 (73,-95,8) 69, 0,0 Regionshospitalet Silkeborg 0 / 0 0 -,3 84, Regionshospitalet Viborg, Skive Ja 5 / 56 (3) 9, (,4-97,0) 88,0,7 Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Ja / (50) 0,0 (,5-0,0) - - Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Ja / 6 3 (5) 7, (59,-8,9) 8,6 76,4 Nordjylland Ja 0 / 5 3 (),9 (77,-,3),5 76,5 Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Ja 8 / 98 0 (0),7 (74,8-,4),0 73,9 Aalborg Sygehus, Urologisk afd. - / Sygehus Thy - Mors Ja / 0 (0),5 (69,6-98,8) 84,6 60,0 Sygehus Vendsyssel Ja 9 / 36 3 (8),6 (64,0-9,8) 84,6 86, Privathospitaler Ja 9 / (45) 75,0 (4,8-94,5) 66,7 33,3 Aagaard Gynækologiske Klinik - / Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / Aleris Privathospitaler, Esbjerg 0 / Aleris Privathospitaler, Odense - / Aleris Privathospitaler, Århus - /

14 Aleris-Hamlet Hospitaler Ja 3 / 4 (33) 75,0 (,4-99,4) - - Bekkenvold Privathospital, Hellerup 0 / Ciconia, Århus Privathospital Ja / 0 (0) 0,0 (,8-0,0) - - Gråbrødreklinikken Ja / 0 (0) 0,0 (,8-0,0),0 4,9 Privathospitalet Møn Ja* / 4 8 (67) 50,0 (6,8-93,) 0,0 0,0 Privathospitalet Skørping - / Privathospitalet Sorana, Sorø 0 /

15 Danmark Indikator 3: Urininkontinens, Subjektiv patient bedømmelse af succes, 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: 70 pct. Figur 3- Resultater for indikator 3, for hele landet og per region Danmark Bornholms Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital RSJ Sygehusvæsen, Holbæk RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. RSJ Sygehusvæsen, Næstved RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris-Hamlet Hospitaler Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ciconia, Århus Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana, Sorø Indikator 3: Urininkontinens, Subjektiv patient bedømmelse af succes, pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: 70 pct. Figur 4- Resultater for indikator 3, for hele landet og per afdeling

16 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af uoplyste forløb er på landsplan 9%, dvs. kompletheden er 9%. Blandt afdelinger med mange forløb har især Hvidovre, Esbjerg og Sønderborg en høj andel af uoplyste forløb (henholsvis 7%, 37% og 5%). Blandt afdelinger med færre forløb har især Holbæk, Svendborg, Aleris-Hamlet og Privathospitalet Møn en høj andel af uoplyste forløb. På landsplan oplever 77,0% af patienterne aldrig eller højst en gang om ugen urininkontinens, dvs. standarden på mindst 70% er opfyldt. I 0 blev standarden for første gang opfyldt på landsplan (se evt. Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer ). Der er nogen variation mellem regionerne, spændende fra 68,6% for Region Sjælland og Region Syddanmark til,9% for Region Nordjylland. Blandt de afdelinger med mindst relevante patientforløb opfylder de standarden (Herlev, Nordsjælland, Hvidovre, Roskilde, Odense, Herning, Randers, Viborg/Skive, Skejby Afd. Y, Aalborg, Thy/Mors, Vendsyssel). De resterende 3 afdelinger (Nykøbing F., Esbjerg, Haderslev) opfylder ikke standarden, men deres øverste 95% konfidensgrænse ligger over standarden. Figur 4 viser, at der er nogen variation mellem afdelingerne, og mange konfidensintervaller er brede. I Årsrapport 0 indikerede tabellen for indikator 3 desuden en positiv association mellem komplethed og andelen for opfyldelse af indikator 3 (dvs. højere komplethed var associeret med en højere andel af tilfredse patienter, mens lavere komplethed var associeret med en lavere andel af tilfredse patienter). Vi har derfor også i Årsrapport 0 tilføjet en figur (Figur B3, som findes i Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer ), som separat for årene , 009-0, 0 og 0 viser associationer mellem datakomplethed og andelen, som opfylder indikator 3. En positiv association er tydeligst i og I 0, og især i 0, er det nogle få afdelinger, som bidrager til den positive association. En udelukkelse af disse få afdelinger vil derfor annullere den positive association. Det er som nævnt foroven også nogle få afdelinger, som bidrager til de uoplyste 9%. Datakompletheden for indikator 3 er løbende forbedret gennem de sidste år, idet denne var 68,% i Årsrapport 0 og,9% i Årsrapport 0. Vi har desuden erstattet x-aksen i Figur B3 med andelen af alle urininkontinenspatienter, som havde udfyldt spørgeskemaet. Her ses ikke nogen positiv association i 007-0, men en positiv association ses i 0 (data ikke vist). Der kan være mange årsager til denne diskrepans, jf. kommentarer til Figur B (se Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer ). Trendgrafer, både for regioner og afdelinger, ses i Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer. Af overskuelighedshensyn vises disse grafer uden konfidensintervaller, og fluktuationer skal således sammenholdes med tabellernes absolutte tal. De store fluktuationer ses stort set kun for afdelinger med lavt antal patienter i tælleren og/eller i nævneren. Overordnet er der således ingen bemærkelsesværdige fluktuationer i 0. Vi konkluderer, at på landsplan opfylder 77,0% indikatoren, hvilket opfylder standarden på mindst 70%. I forhold til tidligere år er datakompletheden forbedret og der er mindre variation mellem afdelingernes andele. Dette kan indikere, at forskelle mellem afdelingerne i højere grad end tidligere skyldes reelle kliniske forskelle, og derfor i mindre grad er relateret til forskelle i datakomplethed, som kan resultere i selekterede patientgrupper. Styregruppens kommentarer til indikator 3 DugaBase adskiller sig bl.a. fra en række andre databaser ved at have indikatorer for patienternes selvrapporterede tilfredshed, patient reported outcome measures (PROMs). Styregruppen noterer sig, at alle afdelinger opfylder standarden (eller andelen er under standarden, men standarden er indeholdt i 95% konfidensintervallet), og at andelen af forløb, hvor indikatoren er opfyldt er stigende. Det er meget flot. Anbefalinger til indikator 3 Indikatoren skønnes fortsat relevant og bibeholdes i sin nuværende form. I Årsrapport 0 blev beskrevet, at standarden blev opfyldt første gang i 0, men iht. RKKP-regler for skabeloner til årsrapporter rapporteres resultaterne for 0 nu som ikke opfyldt, men med øvre 95% konfidensgrænse over standarden (dvs. ja* ). Der henvises til Appendiks 6: Vejledning i fortolkning af resultater.

17 Indikator 6 Prolaps Objektiv score hos patienter opereret for prolaps Tabel 4 - Resultater for indikator 6 Indikator 06 Aktuelle år Tidligere år Std. % Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Pct. Danmark Nej / () 79,5 (77,-8,7) 79,0 79,5 Hovedstaden Nej 366 / (46),9 (,-,3) 85,6,5 Sjælland Nej 53 / 7 9 (70) 73,6 (6,9-,3) 77,3,5 Syddanmark Nej 7 / (37) 75,5 (70,7-79,9) 78,0 78,0 Midtjylland Nej 8 / 0 6 () 73,8 (66,-,4) 66,8 66,7 Nordjylland Nej 85 / 7 9 (38) 8,5 (75,8-86,3) 8,6 8,7 Privathospitaler Ja / 3 () 0,0 (8,4-0,0),9 94, Hovedstaden Nej 366 / (46),9 (,-,3) 85,6,5 Bornholms Hospital 0 / 0 0-0,0 - Herlev Hospital Nej / 9 (4) 78,9 (7,-84,6) 8,0 77,8 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 0 / 40 (84) 50,0 (33,8-66,) 60,0 46,5 Hvidovre Hospital Ja 04 / (8) 94,4 (,5-97,) 93,4 93,6 Sjælland Nej 53 / 7 9 (70) 73,6 (6,9-,3) 77,3,5 RSJ Sygehusvæsen, Holbæk Ja* / 0 (0) 76,9 (46,-95,0) 66,7 76,9 RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. Nej 6 / (53) 7, (54,8-85,8) 84,7 8, RSJ Sygehusvæsen, Næstved Ja* / 5 (7) 50,0 (,3-98,7) 0,0 - RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Ja* / (86) 76, (5,8-9,8) 73,0 8,9 RSJ Sygehusvæsen, Slagelse - / ,0 Syddanmark Nej 7 / (37) 75,5 (70,7-79,9) 78,0 78,0 Fredericia og Kolding Sygehuse Nej / 3 84 (79) 56,5 (34,5-76,8) 57,4 74,6 OUH Odense Universitetshospital Nej 4 / 5 48 (4) 67, (59,-74,4) 57,8 59,7 OUH Svendborg Sygehus Nej 7 / (50) 7, (54,-84,6) 8,0 50,0 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ja* 47 / 55 7 () 85,5 (73,3-93,5),8 85,7 Sygehus Sønderjylland, Haderslev Ja / 4 (7) 0,0 (8,4-0,0) 86, 95,5 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja* 6 / 69 7 (8) 88,4 (78,4-94,9),8 95,7 Midtjylland Nej 8 / 0 6 () 73,8 (66,-,4) 66,8 66,7 Regionshospitalet Herning Nej / 3 (8) 69,6 (47,-86,8) 64,3,3 Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Ja* 34 / 39 (5), (7,6-95,7),3 78,9 Regionshospitalet Randers Ja* 4 / 5 (7),0 (8,4-99,5) 0,0 0,0 Regionshospitalet Silkeborg 0 / ,7 8,8 Regionshospitalet Viborg, Skive Ja* 4 / 5 (7),0 (8,4-99,5),0 - Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K 0 / Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Nej 60 / 88 () 68, (57,4-77,7) 60,4 6,9 Nordjylland Nej 85 / 7 9 (38) 8,5 (75,8-86,3) 8,6 8,7 Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Nej / 8 (39) 73,9 (,8-8,0) 76,5 76,6 Aalborg Sygehus, Urologisk afd. - / Sygehus Thy - Mors Ja 54 / 57 7 () 94,7 (85,4-98,9) 9,5 94, Sygehus Vendsyssel Ja 9 / 3 43 (57),6 (75,0-98,0) 94, 96,4 Privathospitaler Ja / 3 () 0,0 (8,4-0,0),9 94, Aagaard Gynækologiske Klinik - / Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / Aleris Privathospitaler, Esbjerg 0 / Aleris Privathospitaler, Odense - / Aleris Privathospitaler, Århus - /

18 Aleris-Hamlet Hospitaler Ja / (50) 0,0 (,5-0,0) 0,0 - Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ja / (33) 0,0 (,8-0,0) 0,0 - Ciconia, Århus Privathospital 0 / Gråbrødreklinikken Ja 4 / 4 0 (0) 0,0 (39,8-0,0),9 9, Privathospitalet Møn Ja 9 / 9 () 0,0 (66,4-0,0),3 0,0 Privathospitalet Skørping - / Privathospitalet Sorana, Sorø Ja 3 / 3 0 (0) 0,0 (9,-0,0) - - 8

19 Danmark Indikator 6: Prolaps, Objektiv score hos patienter opereret for prolaps, 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur 5- Resultater for indikator 6, for hele landet og per region Danmark Bornholms Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital RSJ Sygehusvæsen, Holbæk RSJ Sygehusvæsen, Nykøbing F. RSJ Sygehusvæsen, Næstved RSJ Sygehusvæsen, Roskilde Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Århus Universitetshospital, Skejby, afd. K Århus Universitetshospital, Skejby, afd. Y Aalborg Sygehus, Gyn.-Obst. afd. Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris-Hamlet Hospitaler Bekkenvold Privathospital, Hellerup Ciconia, Århus Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana, Sorø Indikator 6: Prolaps, Objektiv score hos patienter opereret for prolaps, pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Danmark Standard: pct. Figur 6- Resultater for indikator 6, for hele landet og per afdeling

20 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 6 Andelen af uoplyste forløb er på landsplan %, dvs. kompletheden er 56%. Det er især Nordsjælland, Roskilde, Fredericia/Kolding og Herning, som med uoplyste andele fra 79% til 86% bidrager til den høje andel af uoplyste forløb. På landsplan har 79,5% af patienterne en samlet score (i forhold til hymenal plan) på. Konfidensintervallet omfatter ikke standarden på %, hvorfor denne ikke er opfyldt. Der er lille variation mellem regionerne, spændende fra 73,6% for Region Sjælland til 8,5% for Region Nordjylland. Blandt de 8 afdelinger med mindst relevante patientforløb opfylder de 4 standarden (Hvidovre, Haderslev, Thy/Mors, Vendsyssel), 5 opfylder ikke standarden, men deres øverste 95% konfidensgrænse er mindst % (Holbæk, Roskilde, Esbjerg, Sønderborg, Horsens/Brædstrup), mens de resterende ikke opfylder standarden og deres øverste 95% konfidensgrænse er under % (Herlev, Nordsjælland, Nykøbing F., Fredericia/Kolding, Odense, Svendborg, Herning, Skejby Afd. Y., Aalborg). Figur 6 viser, at der er nogen variation mellem afdelingerne, og konfidensintervallerne er brede. Tabel 4 indikerer ikke umiddelbart nogen association mellem komplethed og andel (jf. kommentarerne til indikator 3), hvilket bekræftes i Figur B4 (se Appendiks : Supplerende figurer og tabeller for udvalgte indikatorer ). Datakompletheden var,3% i Årsrapport 0 og 50,0% i Årsrapport 0, dvs. der ikke ses en tendens til forbedring eller forværring af denne. Vi har derudover erstattet x-aksen i Figur B3 med andelen af alle prolapspatienter, som havde udfyldt spørgeskemaet, men her ses heller ingen positiv association (data ikke vist). Trendgrafer, både for regioner og afdelinger, ses i Appendiks : Supplerende trendfigurer til indikatorer. Af overskuelighedshensyn vises disse grafer uden konfidensintervaller, og fluktuationer skal således sammenholdes med tabellernes absolutte tal. De store fluktuationer ses stort set kun for afdelinger med lavt antal patienter i tælleren og/eller i nævneren. Overordnet er der således ingen bemærkelsesværdige fluktuationer i 0. Vi konkluderer, at standarden på landsplan ikke er opfyldt. Andelen har ligget på 75-% i hele DugaBases levetid. Styregruppens kommentarer til indikator 6 Styregruppen noterer sig, at standarden på landsplan ikke er opfyldt. Andelen har ligget stabilt på 75-% i hele databasens levetid, og der er dermed ikke en tendens til forbedring af resultaterne. Der er meget varierende datakomplethed på forskellige afdelinger, hvilket bl.a. afspejler, at nogle afdelinger kun foretager objektiv kontrol af patienter med subjektive gener, hvilket vil betyde, at succesraten synes mindre end den i virkeligheden er. Standarden sat højt mhp. kvalitetsudvikling over tid. Anbefalinger til indikator 6 Indikatoren skønnes fortsat relevant og bibeholdes i sin nuværende form. Fremadrettet bør det diskuteres, hvordan man i vurderingen af resultaterne tager hensyn til, at nogle afdelinger kun foretager objektiv kontrol af patienter med subjektive gener, hvilket vil betyde, at succesraten synes mindre end den i virkeligheden er. 0

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Årsrapport nr. 6 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2011

Årsrapport nr. 6 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2011 Årsrapport nr. 6 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database. januar -. december 0 Udgivet juni 0 Udgivet: juni 0 Udgivet af: og Dansk Urogynækologisk Database v/ Formand, professor, overlæge, dr.med.

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 5 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2010

Årsrapport nr. 5 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2010 Årsrapport nr. for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database. januar -. december 00 Udgivet juni 0 Udgivet: juni 0 Udgivet af: og Dansk Urogynækologisk Database v/ Formand, professor, overlæge, dr.med. Gunnar

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009 Årsrapport nr. 4 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database 1. januar - 31. december 2009 Udgivet juni 2010 Udgivet: juni 2010 Udgivet af: og Dansk Urogynækologisk Database v/ Formand, Professor, overlæge,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2012 1. juni 2012 31. maj 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport nr. 3 for DUGABASE. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2008

Årsrapport nr. 3 for DUGABASE. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2008 Årsrapport nr. 3 for DUGABASE Dansk Urogynækologisk Database 1. januar - 31. december 2008 1 Indholdsfortegnelse Ordliste...3 Forord...4 Baggrund for DUGA...6 Organisation...6 Styregruppe...6 Årsrapportens

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2009-31/12 2009, der er indberettet til ProsBase senest 27/7 2010. Rapporten er fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Revideret udgave Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere