Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer"

Transkript

1 Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder:

2 Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen for Dansk Knæalloplastikregister (DKR) i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord. Den foreliggende rapport er et ekstrakt fra den fulde rapport fra Dansk Knæalloplastikregister. Ekstraktet indeholdende oversigt over kvalitetsindikatorerne samt kommentarer og anbefalinger. Den fulde rapport vil blive offentliggjort på DKR's hjemmeside Kontaktpersoner i DKR: Kontaktperson for Dansk Knæalloplastikregisters styregruppe er: Overlæge, dr. med. Anders Odgaard Ortopædkirurgisk Afdeling Gentofte Hospital Kildegårdsvej Hellerup E mail: Kontaktpersonen for Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord er: Afdelingslæge, ph.d. klinisk lektor Alma B. Pedersen Olof Palmes Allé Aarhus N E mail: Kontaktpersonen i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest er: Kvalitetskonsulent Anne Haagen Hjelm Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: E mail: AKTUELLE OPGØRELSESPERIODE Den seneste opgørelsesperiode går fra 1. nuar til 31. juli 2014, hvilket er en afvigelse i forhold til tidligere rapporters opgørelsesperioder, som fulgte kalenderåret. Afvigelsen skyldes planlægningsforhold vedr. rapporter fra andre landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Fra næste år vil opgørelsesperioden igen følge kalenderåret. Denne rapport sendes til regionerne den 15. december Indholdsfortegnelse 1. Anbefalinger Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatorresultater på lands, regions og afdelingsniveau... Indikator 1 Genindlæggelse efter primær operation...4 Indikator 2 Revisionsrate det første postoperative år...9 Indikator 3 Revisionsrate de første 2 postoperative år...14 Indikator 4 Revisionsrate de første 5 postoperative år...19 Indikator 5 Mortalitet indenfor 90 dage efter primær operationer...24 (kommentarer og anbefalinger til hver indikator i de enkelte afsnit) 4. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag Styregruppens medlemmer Beregningsgrundlag

3 Anbefalinger Den følgende liste indeholder de anbefalinger, der gives under de enkelte kvalitetsindikatorer. Den kraftigste anbefaling vedrører 2 års revisionsraten, hvor der er fundet en meget høj revisionsrate på et enkelt privathospital. Styregruppen for Dansk Knæalloplastikregister finder, at der bør gennemføres en undersøgelse af baggrunden for den meget høje revisionsrate. Af de 81 patienter, der blev opereret i den før ste halvdel af 2012 er hver 4. blevet revideret, og af de 417 patienter, der blev opereret i 2011 er hver 6. blevet revideret. Disse tal ligger langt over det forventelige. Anbefalinger til indikator 1 (genindlæggelse): Der er behov for en validering af kvalitetsindikatoren med det formål at få en større indsigt til år sagerne i lokal og regional variation i indikatorresultatet. Et valideringsarbejde vil blive igangsat af DKR styregruppen. Afdelinger, der ikke opfylder standarden samt afdelinger, der måtte have oplevet en stigning i antallet af genindlæggelser, opfordres til at udføre en audit med henblik på gennemgang af egen praksis. Anbefalinger til indikator 2 (1 års revisionsrate): Der er behov for en afdækning af årsagerne til observerede forskelle i 1 års revisionsrater, og styregruppen har til hensigt at igangsætte en undersøgelse. Der opfordres til, at afdelinger, der har observeret en stigning i antallet af revisioner inden for det første år, foretager en audit med henblik på at klarlægge egen praksis. Anbefalinger til indikator 3 (2 års revisionsrate): Det anbefales, at afdelinger, som oplever en stigning i antallet af revisioner inden for de første to postoperative år, gennemfører audit med henblik på at klarlægge egen praksis. Et enkelt privathospital har for aktuelle periode samt to foregående perioder haft en stigende og for alle tre perioder meget høj revisionsrate inden for to år. Ud over at hospitalet opfordres til audit på egne resultater, må der også udføres en videre undersøgelse af disse forhold. Det må dog i den forbindelse nævnes, at pågældende hospital formentlig ikke længere udfører primær total knæalloplastik. Med baggrund i den regionale og lokale variation i revisionsraten de første to postoperative år er der behov for en validering af denne indikator med henblik på at klarlægge variationer i indi kationsstilling i forhold til revisionskirurgien. Dette arbejde vil blive igangsat i regi af DKR styre gruppen. Anbefalinger til indikator 4 (5 års revisionsrate): Der opfordres til, at afdelinger, der har oplevet en stigning i revisionsraten de første fem post operative år, foretager en audit med henblik på at klarlægge egen praksis. Et enkelt privathospital opfylder ikke revisionsraten de første fem postoperative år. Det må anbe fales, at der med baggrund i en meget høj revisionsrate på 21,2% igangsættes en undersøgelse af dette forhold. Det skal dog anføres, at det pågældende privathospital ikke længere eksisterer. Anbefalinger til indikator 5 (mortalitet): Ethvert perioperativt dødsfald bør medføre lokal audit. 2

4 Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer Den samlede kvalitet af behandling med indsættelse af knæalloplastik kan hævdes at være summen af kvalitet set fra forskellige perspektiver. For patienten er god be handling uden ubehag og uden risiko, og god behandling resulterer i et knæ, som er smertefrit og med normal funktion. I et samfundsperspektiv er god behandling om kostningseffektiv. For kirurgen er god behandling det samme, som patienten ønsker, og desuden er god be handling sikker og let at lære. Hvert af perspektiverne kan resultere i et sæt indikatorer, som udtrykker et aspekt af den samlede behandlingskvalitet. De følgende indikatorer for kvalitet er opstillet af DKR's styregruppe. Indikatorerne er resultatet af et kompromis mellem det ønskelige og det praktisk målbare. Indikato rerne skal så vidt muligt give relevant og tidssvarende information, og indikatorerne skal være med maksimal validitet og minimal bias. Styregruppen har endvidere for søgt at undgå, at indikatorer kan medvirke til uønsket praksis, ved f.eks. at vægte bevægeudslag på bekostning af stabilitet. Indikatorerne har været til faglig høring forud for vedtagelse. Der er angivet en standardreference for hver indikator. Referencen er dels et udtryk for en vurdering af minimal acceptabel standard i behandlingen og dels udtryk for en ambition om den fremtidige behandling. I figurerne med rangordning af sygehusene er standardreferencen angi vet med en stiplet, rød linje. De enkelte indikatorer og standardreferencer vil også fremadrettet blive vurderet og optimeret for bedst at belyse kvaliteten af behandlingen med knæalloplastik i Danmark. Der er ikke ændret på indikatorsættet eller standardrefe rencerne siden sidste års rapport. Det vil være naturligt stadigt at udskifte indikatorer og at ændre på deres stan dardreferencer, og der pågår løbende diskussion af dette i styregruppen. 1. Genindlæggelse (side 4) Denne indikator udtrykker den andel af patienter, der efter en primæroperation bliver genindlagt uanset år sag i perioden mellem 1 og 30 døgn efter udskrivel sen. For at undgå at registrere overflytning mellem af delinger som genindlæggelse er det valgt at registrere indlæggelser, som tidligst finder sted dagen efter ud skrivelse. Data til beregning af indikatoren er trukket fra Landspatientregistret (LPR). Høj behandlingskvalitet er med lav genindlæggelses rate. Referencen er sat til 10%. 2. Revisionsraten det første postoperative år (side 9) Denne indikator angiver den andel af patienter fra et givet operationsår, der indenfor det første år efter pri mæroperation gennemgår revision. Revisioner indenfor det første år betragtes af styre gruppen som uundgåelige revisioner, der antageligt skyldes infektioner og andre alvorlige komplikationer. Høj behandlingskvalitet er med lav revisionsrate. Re ferencen er sat til 4%, hvilket svarer til den kumulere de revisionsrate i Danmark efter 2 år. 3. Revisionsraten de første to postoperative år (side 14) Denne indikator angiver den andel af patienter fra et givet operationsår, der indenfor de første to år efter primæroperation gennemgår revision. Styregruppen mener, at revisioner indenfor to år i til læg til de tidlige alvorlige komplikationer også udtryk ker klart utilfredsstillende resultater som ikke bedres selv efter afventning af den spontane bedring efter operation. Høj behandlingskvalitet er med lav revisionsrate. Re ferencen er sat til 5%, hvilket svarer til den kumulere de revisionsrate i Danmark efter 4 år. 4. Revisionsraten de første fem postoperative år (side 19) Denne indikator angiver den andel af patienter fra et givet operationsår, der indenfor de første fem år efter primæroperation gennemgår revision. Revisionsraten efter fem år er valgt som et kompromis mellem ønsket om en indikator for langtidsresultatet og en indikator, der giver tidsrelevant information. Høj behandlingskvalitet er med lav revisionsrate. Re ferencen er sat til 8%, hvilket svarer til den kumulere de revisionsrate i Danmark efter 10 år. 5. Mortalitet efter 90 dage (side 24). Indikatoren udtrykker den andel af patienter, der dør indenfor de første 90 dage efter operation med knæ alloplastik. Indikatoren beregnes for primæroperatio ner for den seneste 5 års periode. Indikatoren beregnes ud fra DKR indberetninger og vitalstatus i CPR registret. Patienter uden status i CPR registret indgår ikke i indikatorberegningen Høj behandlingskvalitet er med lav mortalitetsrate. Referencen er sat til 1%. Tabel 1: Oversigt over de samlede indikatorresultater: Indikator Standard <=10% 8.3 ( ) 8.2 ( ) 9.4 ( ) 9.9 ( ) 8.6 ( ) 10.4 ( ) 2.0 ( ) 2.9 ( ) 1.9 ( ) 2.4 ( ) 2.3 ( ) 4.7 ( ) 3.8 ( ) 4.1 ( ) 4.6 ( ) 1 Genindlæggelse 2 1-års revisionsrate <=4% 3 2-års revisionsrate <=5% 4 5-års revisionsrate <=8% 5 90-dages mortalitet <=1% 7.2 ( ) 0.3 (-0.4) 0.3 (-0.4) 0.4 (-0.5) 0.3 (-0.4) 0.4 ( ) 3

5 Indikator 1 Genindlæggelse Indikator 1: Genindlæggelse Genindlæggelse angives som den andel af patienter, der efter en primæroperation i et givet operationsår bliver genindlagt i perioden mellem 1 og 30 døgn efter udskri velsen. Tabel 2 Lands og regionsresultater Aktuelle periode Tidligere perioder Standard opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst antal % 95% CI Tæller/ nævner Danmark 384 / (2) 8.6 ( ) 664 / ( ) 8.2 ( ) Hovedstaden * 165 / (1) 11.3 ( ) 273 / ( ) 10.4 ( ) Sjælland * 80 / 758 7(1) 10.6 ( ) 100 / ( ) 8.6 ( ) Syddanmark 43 / (1) 4.4 ( ) 107 / ( ) 6.2 ( ) Midtjylland 66 / (2) 7.6 ( ) 138 / ( ) 6.7 ( ) Nordjylland 27 / 311 4(1) 8.7 ( ) 36 / ( ) 7.8 (5.9 1) Region Hovedstaden Hovedstaden * 165 / (1) 11.3 ( ) 273 / ( ) 10.4 ( ) Bispebjerg Hospital 34 / 387 4(1) 8.8 ( ) 70 / ( ) 10.1 ( ) Bornholms Hospital 3 / 31 1(3) 9.7 ( ) 9 / ( ) 6.8 ( ) Gentofte Hospital 44 / 441 6(1) 1 ( ) 76 / ( ) 7.7 ( ) Herlev Hospital 5 / 56 1(2) 8.9 ( ) 10 / ( ) 6.6 ( ) Hvidovre Hospital * 43 / 343 2(1) 12.5 ( ) 74 / ( ) 12.9 ( ) Nordsj. Hospital Hillerød * 25 / 170 6(3) 14.7 ( ) 29 / ( ) 14.0 (1 18.6) Rigshospitalet nej 11 / 35 1(3) 31.4 ( ) 5 / ( ) 24.1 ( ) Region Sjælland Sjælland * 80 / 758 7(1) 10.6 ( ) 100 / ( ) 8.6 ( ) Køge Sygehus * 15 / 140 2(1) 10.7 ( ) 17 / ( ) 9.5 ( ) Nykøbing F Sygehus * 23 / ( ) 24 / ( ) 13.5 ( ) Næstved Sygehus 22 / 268 5(2) 8.2 ( ) 32 / ( ) 5.2 ( ) Slagelse Sygehus * 20 / ( ) 27 / ( ) 9.7 ( ) Region Syddanmark Syddanmark 43 / (1) 4.4 ( ) 107 / ( ) 6.2 ( ) OUH Odense Uni.hosp. 2 / 50 1(2) 4.0 ( ) 11 / ( ) 7.0 ( ) 4 Dansk Knæalloplastikregister Overigt over kvalitetsindikatorer 2014

6 Indikator 1 Genindlæggelse OUH Svendborg Sygehus 5 / 168 4(2) 3.0 ( ) 9 / ( ) 5.2 ( ) Sydvestjysk Sgh. Esbjerg 1 / 15 1(6) 6.7 ( 31.9) 9 / ( ) 13.3 ( ) Sydvestjysk Sgh. Grindsted 12 / 159 1(1) 7.5 ( ) 30 / ( ) 6.0 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding 3 / 80 1(1) 3.8 ( ) 14 / ( ) 10.3 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle 16 / 361 2(1) 4.4 ( ) 21 / ( ) 3.5 ( ) Sgh. Sønderj. Sønderborg 4 / ( ) 13 / ( ) 7.1 ( ) Region Midtjylland Midtjylland 66 / (2) 7.6 ( ) 138 / ( ) 6.7 ( ) Aarhus Universitetshospital 18 / 222 3(1) 8.1 ( ) 34 / ( ) 6.7 ( ) HE Midt Silkeborg 20 / (6) 9.3 ( ) 40 / ( ) 5.8 ( ) HE Midt Viborg 5 / ( ) 9 / ( ) 9.7 ( ) Hospitalsenheden Horsens 7 / ( ) 19 / ( ) 6.7 ( ) Hosp.enh. Vest Holstebro 8 / 187 3(2) 4.3 ( ) 23 / ( ) 7.4 ( ) Regionshospitalet Randers 8 / ( ) 13 / ( ) 4.2 ( ) Region Nordjylland Nordjylland 27 / 311 4(1) 8.7 ( ) 36 / ( ) 7.8 (5.9 1) Aalborg Uni.hosp. Aalborg * 3 / 22 1(4) 13.6 ( ) 2 / ( ) 25.0 ( ) Aalborg Uni.hosp. Farsø 10 / 148 2(1) 6.8 ( ) 18 / ( ) 1 ( ) A. Uni.hosp. Frederikshavn 12 / 123 1(1) 9.8 ( ) 16 / ( ) 5.7 ( ) Aalborg Uni.hosp. Thisted * 2 / ( ) 0 / 40 ( 8.8) 6.3 ( ) Privathospitaler Privathospitaler 3 / 98 6(6) 3.1 ( ) 10 / ( ) 7.7 ( ) Aleris Hamlet Søborg 1 / 14 1(7) 7.1 ( 33.9) 4 / ( ) 9.3 ( ) Bekkevold Klinikken 0 / 11 3(21) ( 28.5) 0 / 18 ( 18.5) ( 6) Aleris Hamlet Aarhus 0 / 8 ( 36.9) 3 / ( ) 11.1 ( ) Gildhøj Privathospital 1 / ( 31.9) 0 / 32 ( 10.9) ( 12.3) Hjertecenter Varde 0 / 9 1(10) ( 33.6) 2 / ( ) ( 70.8) Privathospitalet Mølholm 0 / 30 ( 11.6) 0 / 55 ( 6.5) 3.9 ( ) Privathospitalet Valdemar 0 / 4 1(20) ( 6) 0 / 7 ( 41.0) 8.0 ( ) Skørping Privathospital 0 / 4 ( 6) 0 / 7 ( 41.0) 9.5 ( ) Viborg Privathospital * 1 / ( ) 0 / 3 ( 70.8) ( 84.2) 5

7 Indikator 1 Genindlæggelse 6 Dansk Knæalloplastikregister Overigt over kvalitetsindikatorer 2014

8 Indikator 1 Genindlæggelse 7

9 Indikator 1 Genindlæggelse Faglig klinisk kommentar På landsplan har resultaterne for genindlæggelser indenfor 30 dage været stort set uændrede for årene Disse ligger lavere end tallene for Årsagen til den betydelige variation mellem regionerne og mellem de enkelte hospitaler kendes ikke. Der kan være lokale og regionale forskelle i registreringspraksis for genindlæggelser, og der kan være forskelle mellem patientsammensætningen vedr. komorbiditet og sociale forhold. På grund af disse usikkerheder er udviklingen for de enkelte hospitaler og den enkelte region formentlig den mest interessante observation at gøre vedrørende indikator 1. Et enkelt offentligt hospital opfylder ikke standarden for indikator 1. Anbefalinger til indikator 1: Der er behov for en validering af kvalitetsindikatoren med det formål at få en større indsigt til år sagerne i lokal og regional variation i indikatorresultatet. Et valideringsarbejde vil blive igangsat af DKR styregruppen. Afdelinger, der ikke opfylder standarden, samt afdelinger, der måtte have oplevet en stigning i antallet af genindlæggelser, opfordres til at udføre en audit med henblik på gennemgang af egen praksis. Epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Patienter som ikke er blevet udskrevet efter primær operation. Nævner: Alle patienter med primær knæ alloplastik operation udført i 2013 (1/1 31/7 2014) og registreret i DKR uanset grundledelse, som er blevet udskrevet efter operation. Tæller: Antal patienter der er blevet genindlagt indenfor 30 dage efter udskrivningsdato plus 1 dag ifølge Landspatient register (LPR) uanset årsag. På landsplan blev 8,6% af patienterne som var opereret i 2014 genindlagt indenfor 30 efter operation uanset årsag. Dette er i lighed med resultaterne for patienter opereret i 2013 og Indikatorværdien er opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 7,6% til 11,3%, hvilket er i lighed med variationen set i de foregående perioder. Alle regionerne opfylder standarden, lige som set i 2013 og Dansk Knæalloplastikregister Overigt over kvalitetsindikatorer 2014

10 Indikator 2 Et års revisionsrate Indikator 2: Revisionsraten et år efter primæroperation Indikatoren angiver den andel af patienter med primær alloplastik, der har fået foretaget revision inden for det første postoperative år. Patienter, som er emigrerede eller døde indenfor det før ste år efter primæroperationen, er ekskluderet fra analy sen. Tabel 3 Lands og regionsresultater Aktuelle periode : Tidligere perioder Standard opfyldt? Tæller/ nævner Uoplyst antal % 95% CI Tæller/ nævner Danmark 79 / ( ) 163 / ( ) 2.9 ( ) Hovedstaden 30 / ( ) 67 / ( ) 3.0 ( ) Sjælland 14 / ( ) 27 / ( ) 2.7 ( ) Syddanmark 13 / ( ) 28 / ( ) 2.0 ( ) Midtjylland 12 / ( ) 22 / ( ) 1.5 ( ) Nordjylland 4 / ( ) 3 / ( ) 1.8 ( ) Hovedstaden 30 / ( ) 67 / ( ) 3.0 ( ) Bispebjerg Hospital 8 / ( ) 17 / ( ) 2.2 ( ) Bornholms Hospital 0 / 33 ( 10.6) 0 / 60 ( 6.0) ( 5.3) Gentofte Hospital 8 / ( ) 23 / ( ) 4.2 ( ) Herlev Hospital 1 / ( 7.9) 2 / ( ) 3.2 ( ) Hvidovre Hospital 9 / ( ) 12 / ( ) 2.5 ( ) Nordsj. Hosp. Hillerød 2 / ( 5.0) 11 / ( ) 3.6 ( ) Rigshospitalet * 2 / 10 2 ( ) 1 / ( ) 1.9 ( 9.9) Sjælland 14 / ( ) 27 / ( ) 2.7 ( ) Køge Sygehus 4 / ( ) 3 / ( ) 0.5 ( 2.8) Nykøbing F Sygehus 1 / ( 4.8) 5 / ( ) 2.9 ( ) Næstved Sygehus 4 / ( ) 12 / ( ) 4.0 ( ) Slagelse Sygehus 5 / ( ) 7 / ( ) 3.1 ( ) Syddanmark 13 / ( ) 28 / ( ) 2.0 ( ) OUH Odense Uni.hosp. * 4 / ( ) 2 / ( ) 1.1 ( ) OUH Svendborg Sygehus 0 / 130 ( 2.8) 1 / ( 2.0) 2.1 ( ) Sydvestjysk Sgh. Esbjerg 0 / 15 ( 21.8) 2 / ( ) 4.8 ( ) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 9

11 Indikator 2 Et års revisionsrate Sydvestjysk Sgh. Grindsted 2 / ( 4.6) 4 / ( ) 1.6 ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding 4 / ( ) 7 / ( ) 1.6 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle 3 / ( ) 8 / ( ) 1.3 ( ) Sgh. Sønderj. Sønderborg 0 / 179 ( 2.0) 4 / ( ) 4.2 ( ) Midtjylland 12 / ( ) 22 / ( ) 1.5 ( ) Aarhus Universitetshospital 2 / ( ) 3 / ( 2.3) 2.0 ( ) HE Midt Silkeborg 3 / ( ) 7 / ( ) 1.0 ( ) HE Midt Viborg 2 / ( ) 6 / ( ) 2.7 ( ) Hospitalsenheden Horsens 1 / ( 5.1) 1 / ( 4.1) 2.4 ( ) Hosp.enh. Vest Holstebro 3 / ( ) 5 / ( ) 0.4 ( 2.0) Regionshospitalet Randers 1 / ( 6.0) 0 / 166 ( 2.2) 1.3 ( 4.7) Nordjylland 4 / ( ) 3 / ( ) 1.8 ( ) Aalborg Uni.hosp. Aalborg * 1 / ( 31.9) 0 / 11 ( 28.5) 6.3 ( 3) Aalborg Uni.hosp. Farsø 1 / ( 4.1) 1 / ( 2.2) 1.3 ( ) A. Uni.hosp. Frederikshavn 2 / ( ) 2 / ( ) 1.6 ( ) Aalborg Uni.hosp. Thisted 0 / 23 ( 14.8) 0 / 32 ( 10.9) 4.5 ( ) Privathospitaler 6 / ( ) 16 / ( ) 8.2 ( ) ARTROS Aalborg Pr.hosp. 0 / 3 ( 70.8) 0 / 3 ( 70.8) 16.7 ( ) Aleris Hamlet Søborg * 2 / ( ) 4 / ( ) 3.1 ( ) Bekkevold Klinikken 0 / 10 ( 30.8) 0 / 6 ( 45.9) 33.3 ( ) Aleris Hamlet Aarhus * 1 / ( ) 0 / 36 ( 9.7) ( 12.8) Gildhøj Privathospital 0 / 16 ( 20.6) 0 / 28 ( 12.3) ( 12.8) Hjertecenter Varde * 1 / ( ) 0 / 3 ( 70.8) Privathospitalet Danmark 0 / 8 ( 36.9) 8 / ( ) 11.0 ( ) Privathospitalet Kollund * 1 / ( ) 0 / 12 ( 26.5) 7.7 ( ) Privathospitalet Mølholm 1 / ( ) 1 / ( ) 4.9 ( ) Privathospitalet Valdemar 0 / 4 ( 6) 1 / ( ) 6.3 ( ) Skørping Privathospital 0 / 9 ( 33.6) 1 / ( ) 5.9 ( ) Viborg Privathospital 0 / 2 ( 84.2) 0 / 2 ( 84.2) ( 97.5) Region Midtjylland Region Nordjylland Privathospitaler 10

12 Indikator 2 Et års revisionsrate 11

13 Indikator 2 Et års revisionsrate 12

14 Indikator 2 Et års revisionsrate Faglig klinisk kommentar Revisioner foretaget inden for det første år må skønnes at dække over uundgåelige revisioner herunder infektioner. Standarden på højest 4 procents revisionsrate det første postoperative år er valgt med udgangs punkt i revisionsraten på landsplan for den dobbelte observationsperiode (altså to år). Alle regio ner og afdelinger opfylder standarden. For operationer foretaget i 2012 er det observeret betydelig variation i 1 års revisionsraten mel lem regionerne. Årsagen til denne variation kan ikke umiddelbart forklares. På landsplan har re visionsraten været nogenlunde stabil siden Anbefalinger til indikator 2: Der er behov for en afdækning af årsagerne til observerede forskelle i 1 års revisionsrater, og styregruppen har til hensigt at igangsætte en undersøgelse. Der opfordres til, at afdelinger, der har observeret en stigning i antallet af revisioner inden for det første år, foretager en audit med henblik på at klarlægge egen praksis. Epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Ikke relevant. Nævner: Alle primære knæ alloplastik operationer udført i perioden 1/1 31/7 2013, der er registreret i DKR. Tæller: Alle patienter som er revideret inden for 365 dage. På landsplan blev 1,8% af patienterne som var opereret i 2013 revideret indenfor 365 dage efter operationer. Dette er et fald på 0,2% procentpoint i forhold til 2012 periode og 1,1% procentpoint i forhold til 2011 periode. Indikatorværdien er opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 1,2% til 2,2%, hvilket er i lidt mindre sammenlignet med variationen set i de foregående perioder. Alle regionerne opfylder standarden, lige som set i 2012 og

15 Indikator 3 To års revisionsrate Indikator 3: Revisionsraten to år efter primæroperation Indikatoren angiver den andel af patienter, der indenfor to år efter primæroperation har fået foretaget revision. Patienter, som er emigrerede eller døde indenfor de før ste to år efter primæroperationen, er ekskluderet fra ana lysen. Tabel 4 Lands og regionsresultater Aktuelle periode : Standard Tæller/næv opfyldt? ner Tidligere perioder Uoplyst antal % 95% CI Tæller/ nævner Danmark 189 / ( ) 378 / ( ) 3.8 ( ) Hovedstaden * 76 / ( ) 128 / ( ) 4.2 ( ) Sjælland * 33 / ( ) 41 / ( ) 4.9 ( ) Syddanmark 30 / ( ) 58 / ( ) 2.8 ( ) Midtjylland 18 / ( ) 43 / ( ) 2.3 ( ) Nordjylland 4 / ( ) 11 / ( ) 3.2 ( ) Hovedstaden * 76 / ( ) 128 / ( ) 4.2 ( ) Bispebjerg Hospital 19 / ( ) 24 / ( ) 3.4 ( ) Bornholms Hospital 0 / 29 ( 11.9) 3 / ( ) Gentofte Hospital * 30 / ( ) 41 / ( ) 8.5 ( ) Glostrup Hospital 2 / ( ) 16 / ( ) 2.1 ( ) Herlev Hospital * 5 / ( ) 7 / ( ) 11.4( ) Hvidovre Hospital 7 / ( ) 21 / ( ) 2.2 ( ) Nordsj. Hosp. Hillerød * 12 / ( ) 11 / ( ) ( 84.2) Rigshospitalet 1 / ( ) 2 / ( ) ( 7.1) Region Hovedstaden Region Sjælland Sjælland * 33 / ( ) 41 / ( ) 4.9 ( ) Køge Sygehus 5 / ( ) 4 / ( ) 2.7 ( ) Nykøbing F Sygehus 4 / ( ) 12 / ( ) 3.3 ( ) Næstved Sygehus * 18 / ( ) 20 / ( ) 12.8 ( ) Slagelse Sygehus 6 / ( ) 5 / ( ) 8.2 ( ) Region Syddanmark Syddanmark 30 / ( ) 58 / ( ) 2.8 ( ) OUH Odense Uni.hosp. 2 / ( 5.1) 4 / ( ) 2.9 ( ) OUH Svendborg Sygehus 3 / ( ) 7 / ( ) 2.7 ( ) Sydvestjysk Sgh. Esbjerg * 2 / ( ) 2 / ( ) ( 41.0) Sydvestjysk Sgh. Grindsted 6 / ( ) 9 / ( ) 2.5 ( ) 14

16 Indikator 3 To års revisionsrate Sygehus Lillebælt, Kolding * 6 / ( ) 6 / ( ) 2.6 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle 4 / ( ) 9 / ( ) 2.6 ( ) Sgh. Sønderj. Sønderborg 7 / ( ) 21 / ( ) 4.0 ( ) Region Midtjylland Midtjylland 18 / ( ) 43 / ( ) 2.3 ( ) Aarhus Universitetshospital 2 / ( ) 9 / ( ) 3.0 ( ) HE Midt Silkeborg 6 / ( ) 9 / ( ) 2.0 ( ) HE Midt Viborg 3 / ( ) 10 / ( ) 1.4 ( 5.0) Hospitalsenheden Horsens 2 / ( 7.0) 8 / ( ) 3.4 ( ) Hosp.enh. Vest Holstebro 4 / ( ) 3 / ( 3.2) 1.7 ( ) Regionshospitalet Randers 1 / ( 6.3) 4 / ( ) 2.5 ( ) Region Nordjylland Nordjylland 4 / ( ) 11 / ( ) 3.2 ( ) Aa. Uni.hosp. Aalborg 0 / 5 ( 52.2) 1 / ( 3) ( 41.0) Aa. Uni.hosp. Farsø 2 / ( 5.1) 4 / ( ) 4.1 ( ) A. Uni.hosp. Frederikshavn 2 / ( ) 4 / ( ) 1.8 ( ) Aa. Uni.hosp. Thisted 0 / 16 ( 20.6) 2 / ( ) 5.4 ( ) Privathospitaler Privathospitaler nej 28 / ( ) 97 / ( ) 6.6 ( ) ARTROS Aal. priv.hosp. 0 / 3 ( 70.8) 3 / ( ) 4.4 ( ) Aleris Hamlet Esbjerg 0 / 1 ( 97.5) 0 / 2 ( 84.2) ( 70.8) Aleris Hamlet Herning 0 / 2 ( 84.2) 1 / ( ) ( 52.2) Aleris Hamlet Søborg 1 / ( 6.7) 6 / ( ) 2.8 ( ) Bekkevold Klinikken 0 / 4 ( 6) 2 / ( ) Aleris Hamlet Aarhus * 2 / ( ) 0 / 27 ( 12.8) 4.2 ( ) Gildhøj Privathospital * 1 / ( ) 1 / ( ) 8.0 ( ) Kysthospitalet Skodsborg 0 / 1 ( 97.5) 1 / ( ) 8.3 ( ) Ortop.Pr.hosp. Aarhus * 1 / ( ) 2 / ( ) 8.3 ( 38.5) Ortopædkir. Center Varde * 1 / ( ) 1 / ( 33.9) 14.3 ( ) Privathospitalet Danmark nej 19 / ( ) 68 / (12.9 2) 12.9( ) Privathospitalet Kollund 0 / 9 ( 33.6) 2 / ( ) 12.0( ) Privathospitalet Mølholm 1 / ( ) 3 / ( ) 4.7 ( ) Privathospitalet Valdemar 1 / ( ) 3 / ( ) 7.6 ( ) Skørping Privathospital * 1 / ( 36.0) 2 / ( ) ( 5.8) Teres Hospitalet Parken 0 / 14 ( 23.2) 0 / 5 ( 52.2) ( 30.8) 15

17 Indikator 3 To års revisionsrate 16

18 Indikator 3 To års revisionsrate 17

19 Indikator 3 To års revisionsrate Faglig klinisk kommentar Standarden på højst 5 procents revisionsrate de første to postoperative år er valgt med bag grund i revisionsraten på landsplan for den dobbelte observationsperiode (altså fire år). Revisionsraten på 4,1 % ligger nogenlunde på niveau med resultatet for de to foregående obser vationsperioder. Der ses især imellem hospitalerne, men også på regionsniveau, variation i revi sionsraten de første to postoperative år. Gruppen af privathospitaler opfylder ikke standarden med en revisionsrate på 8,9% (95% konfi densinterval: 6,0 til 12,6) for den aktuelle observationsperiode. Heller ikke for de to foregående perioder var standarden opfyldt. Der er for aktuelle periode et enkelt privathospital, der ikke op fylder standarden og som heller ikke gjorde det de to tidligere perioder. Ved analyse af gruppen af privathospitaler uden pågældende hospital, der ikke opfylder standarden, opfylder gruppen af privathospitaler i aktuelle periode standarden med højest 5% revisioner inden for to år. Revisioner inden for to år i tillæg til de tidlige alvorlige komplikationer, herunder infektion, kan dække over et for patienten utilfredsstillende resultat af knæalloplastikoperation. Dette skal for stås således, at der både kan være teknisk objektive årsager til revisionerne, men også et resul tat af operationen, der vedvarende giver anledning til smerter og/eller dårlig funktion, uden at der nødvendigvis er objektive holdepunkter for kvalitetsmangler i den udførte kirurgi. Anbefalinger til indikator 3: Det anbefales, at afdelinger, som oplever en stigning i antallet af revisioner inden for de første to postoperative år, gennemfører audit med henblik på at klarlægge egen praksis. Et enkelt privathospital har for aktuelle periode samt to foregående perioder haft en stigende og for alle tre perioder for høj revisionsrate inden for to år. Ud over at hospitalet opfordres til audit på egne resultater, må der også udføres en videre undersøgelse af disse forhold. Det må dog i den forbindelse nævnes, at pågældende hospital formentlig ikke længere udfører primær total knæalloplastik. Med baggrund i den regionale og interhospitale variation i revisionsraten de første to postopera tive år er der behov for en validering af denne indikator med henblik på at klarlægge variationer i indikationsstilling i forhold til revisionskirurgien. Dette arbejde vil blive igangsat i regi af DKR styregruppen. Epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Ikke relevant. Nævner: Alle primære knæ alloplastik operationer udført i perioden 1/1 31/7 2012, der er registreret i DKR. Tæller: Alle patienter som er revideret inden for 2 år. På landsplan blev 4,1% af patienterne som var opereret i 2012 revideret indenfor 2 år efter operationer. Dette er et fald på 0,6% procentpoint i forhold til 2011 periode og 1,3% procentpoint i forhold til 2010 periode. Indikatorværdien er opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 1,2% til 5,9%, i lighed med de foregående perioder. Alle regionerne opfylder standarden når den statistiske usikkerhed tages i betragtning, lige som set i 2012 og

20 Indikator 4 Fem års revisionsrate Indikator 4: Revisionsraten fem år efter primæroperation Indikatoren angiver den andel af patienter fra et givet operationsår, der indenfor de første 5 postoperative år har gennemgået revision. Patienter, som er emigrerede eller døde indenfor de før ste to år efter primæroperationen, er ekskluderet fra ana lysen. Tabel 5 Lands og regionsresultater Aktuelle periode : Standard Tæller/næv opfyldt? ner Tidligere perioder Uoplyst antal % 95% CI Tæller/ nævner Danmark 301 / ( ) 508 / ( ) 5.2 ( ) Hovedstaden 92 / ( ) 133 / ( ) 5.8 ( ) Sjælland 27 / ( ) 36 / ( ) 4.9 ( ) Syddanmark 47 / ( ) 70 / ( ) 4.0 ( ) Midtjylland 31 / ( ) 42 / ( ) 3.2 ( ) Nordjylland 20 / ( ) 23 / ( ) 5.8 ( ) Region Hovedstaden Hovedstaden 92 / ( ) 133 / ( ) 5.8 ( ) Amager Hospital 3 / ( ) 4 / ( ) 2.1 ( ) Bispebjerg Hospital 25 / ( ) 36 / ( ) 6.6 ( ) Bornholms Hospital 1 / ( ) ( 16.1) Frederikssund Hospital * 1 / 1 0 / 2 ( 84.2) Gentofte Hospital * 25 / ( ) 31 / ( ) 11.7 ( ) Glostrup Hospital 1 / ( 5.4) 5 / ( ) 6.2 ( ) Helsingør Hospital 4 / ( ) 21 / ( ) 10.8 (4.8 2) Hvidovre Hospital 14 / ( ) 13 / ( ) 5.3 ( ) Hørsholm Hospital * 17 / ( ) 21 / ( ) 4.1 ( ) Rigshospitalet 1 / ( 31.9) 0 / 14 ( 23.2) ( 14.2) 10 (2.5 10) Region Sjælland Sjælland 27 / ( ) 36 / ( ) 4.9 ( ) Køge Sygehus 8 / ( ) 10 / ( ) 3.6 ( ) Nykøbing F Sygehus 7 / ( ) 4 / ( ) 5.0 ( ) Næstved Sygehus 2 / ( ) 5 / ( ) 6.7 ( ) Slagelse Sygehus * 10 / ( ) 17 / ( ) 5.7 ( ) Region Syddanmark Syddanmark 47 / ( ) 70 / ( ) 4.0 ( ) OUH Middelfart Sygehus 4 / ( ) 8 / (2.3 1) 3.1 ( ) OUH Odense Uni.hosp. * 2 / ( ) 0 / 18 ( 18.5) 3.7 ( ) OUH Svendborg Sygehus 4 / ( ) 10 / ( ) 1.0 ( ) Sydvestjysk Sgh. Esbjerg 0 / 1 ( 97.5) 0 / 4 ( 6) ( 97.5) Sydvestjysk Sgh. Grindsted 8 / ( ) 22 / ( ) 7.6 ( ) 19

21 Indikator 4 Fem års revisionsrate Sygehus Lillebælt, Kolding 4 / ( ) 5 / ( ) 4.6 ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle 10 / ( ) 12 / ( ) 3.4 ( ) Sgh. Sønderj. Sønderborg * 15 / ( ) 13 / ( ) 3.0 ( ) Region Midtjylland Midtjylland 31 / ( ) 42 / ( ) 3.2 ( ) Aarhus Universitetshospital 7 / ( ) 10 / ( ) 2.0 ( ) HE Midt Silkeborg 8 / ( ) 10 / ( ) 3.4 ( ) HE Midt Viborg 4 / ( ) 4 / ( ) 6.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens 4 / ( ) 2 / ( 5.4) 2.5 ( ) Hosp.enh. Vest Holstebro 6 / ( ) 15 / ( ) 4.2 ( ) Regionshospitalet Randers 2 / ( ) 1 / ( 5.9) 0.8 ( 4.1) Region Nordjylland Nordjylland 20 / ( ) 23 / ( ) 5.8 ( ) Aa. Uni.hosp. Aalborg 0 / 5 ( 52.2) 1 / 2 5 ( ) 28.6 ( ) Aa. Uni.hosp. Farsø 9 / ( ) 14 / ( ) 5.7 ( ) A. Uni.hosp. Frederikshavn 9 / ( ) 6 / ( ) 4.2 ( ) Aa. Uni.hosp. Thisted 2 / ( ) 2 / ( ) 9.1 (3.0 2) Privathospitaler Privathospitaler * 84 / ( ) 204 / ( ) 9.2 ( ) Artros Aalborg Priv.hosp. * 7 / ( ) 17 / ( ) 6.3 ( ) Aleris Hamlet Aalborg 0 / 1 ( 97.5) 1 / ( 38.5) Aleris Hamlet Esbjerg 0 / 2 ( 84.2) 1 / ( ) 25.0 ( ) Aleris Hamlet Herning * 1 / ( ) 7 / ( ) Aleris Hamlet Odense 0 / 5 ( 52.2) Aleris Hamlet Søborg 15 / ( ) 31 / ( ) 9.0 ( ) Damp Sundhedsc. Tønder 2 / ( ) 6 / ( ) ( 70.8) Aleris Hamlet Aarhus 1 / ( ) 2 / ( ) 8.3 ( 38.5) Erichsens Privathospital 1 / ( ) 24 / (9.1 2) 14.5 ( ) Furesø Privathospital nej 28 / ( ) 11 / ( ) Gildhøj Privathospital 1 / ( ) 0 / 49 ( 7.3) 5.3 ( ) Kysthospitalet Skodsborg * 7 / ( ) 31 / ( ) 15.6 ( ) Ortop. Pri.hosp. Aarhus * 3 / ( ) 3 / ( ) 7.7 ( ) Privathospitalet Danmark * 2 / (2.8 6) 4 / ( ) 11.1 ( ) Privathospitalet Kollund * 3 / ( ) 3 / ( ) 6.3 ( 3) Privathospitalet Mølholm 1 / ( ) 2 / ( ) 3.7 ( ) Privathospitalet Valdemar * 10 / ( ) 42 / ( ) 8.6 ( ) Skørping Privathospital 0 / 29 ( 11.9) 12 / ( ) 2.8 ( ) Teres Hospitalet Parken * 1 / 5 2 ( ) 3 / ( ) 12.0 ( ) Viborg Privathospital * 1 / 5 2 ( ) 0 / 12 ( 26.5) 20

22 Indikator 4 Fem års revisionsrate 21

23 Indikator 4 Fem års revisionsrate 22

24 Indikator 4 Fem års revisionsrate Faglig klinisk kommentar Standarden på højst 8% revisionsrate de første fem postoperative år er valgt med baggrund i re visionsraten på landsplan for den dobbelte observationsperiode (altså 10 år). Revisionsraten efter fem år er valgt som et kompromis mellem ønsket om en langtidsindikator samt ønsket om tidsmæssig relevans. Indikatoren er opfyldt på landsplan samt for de enkelte regioner. Inden for gruppen af privathospitaler er der ét hospital, der for aktuelle periode ikke opfylder indikatoren med en meget høj femårs revisionsrate på 21,2% (95% confidence interval: 14,6 til 29,2). Anbefalinger til indikator 4: Der opfordres til, at afdelinger, der har oplevet en stigning i revisionsraten de første fem post operative år, foretager en audit med henblik på at klarlægge egen praksis. Et enkelt privathospital opfylder ikke revisionsraten de første fem postoperative år. Det må anbe fales, at der med baggrund i en meget høj revisionsrate på 21,2% igangsættes en undersøgelse af dette forhold. Det skal dog anføres, at det pågældende privathospital ikke længere eksisterer. Epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Ikke relevant. Nævner: Alle primære knæ alloplastik operationer udført i perioden 1/1 31/7 2009, der er registreret i DKR. Tæller: Alle patienter som er revideret inden for 5 år. På landsplan blev 6,6% af patienterne som var opereret i 2009 revideret indenfor 5 år efter operationer. Dette er et fald på 0,6% procentpoint i forhold til 2008 periode og 1,4% procentpoint i forhold til 2007 periode. Indikatorværdien er opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 3,9% til 7,4%, lidt mindre sammenlignet med de foregående perioder. Alle regionerne opfylder standarden. 23

25 Indikator 5 90 dages mortalitet Indikator 5: Dødelighed indenfor 90 dage efter primæroperation Indikatoren udtrykker 90 dages mortaliteten efter primær operation. Tabel 6 Lands og regionsresultater for perioden Aktuelle periode : Standard Tæller/næv opfyldt? ner Tidligere perioder Uoplyst antal % 95% CI Tæller/ nævner Danmark 9 / 4537 ( ) 17 / 8128 ( ) 0.3 ( 0.4) Hovedstaden 3 / 1486 ( 0.6) 8 / ( ) 0.5 ( 0.8) Sjælland 3 / ( ) 2 / 1300 ( 0.6) 0.1 ( 0.5) Syddanmark 2 / 983 ( 0.7) 3 / 1706 ( 0.5) 0.3 ( ) Midtjylland 1 / ( 0.6) 4 / 1663 ( ) ( 0.5) Nordjylland 0 / 315 ( 1.2) 0 / 548 ( 0.7) 0.3 ( 1.1) Privathospitaler 0 / 104 ( 3.5) 0 / 275 ( 1.3) ( 0.7) Lands- og regionsresultater for perioden Tæller/nævner Danmark % 95% CI 128 / ( 0.3) Hovedstaden 54 / ( ) Sjælland 18 / ( 0.6) Syddanmark 22 / 9882 ( ) Midtjylland 18 / 8821 ( ) Nordjylland 6 / 3648 ( ) 54 / ( ) 0 / 149 ( 2.4) Bispebjerg Hospital 17 / ( 0.6) Bornholms Hospital 1 / ( 2.2) 0 / 4 ( 6) Gentofte Hospital 11 / ( 0.6) Glostrup Hospital 1 / ( 0.8) Helsingør Hospital 0 / 234 ( 1.6) Herlev Hospital 4 / ( 2.1) Hvidovre Hospital 7 / ( ) Region Hovedstaden Hovedstaden Amager Hospital Frederikssund Hospital 24

26 Indikator 5 90 dages mortalitet Hørsholm Hospital 2 / 806 ( 0.9) Nordsjællands Hospital Hillerød 7 / ( ) Rigshospitalet 4 / ( ) 18 / ( 0.6) Køge Sygehus 2 / 1188 ( 0.6) Nykøbing F Sygehus 9 / ( ) Næstved Sygehus 1 / ( 0.3) Ringsted Sygehus 0 / 52 ( 6.8) Slagelse Sygehus 6 / ( 1.2) 22 / 9882 ( ) OUH Middelfart Sygehus 2 / ( ) OUH Odense Universitetshospital 5 / ( 1.8) OUH Svendborg Sygehus 1 / ( 0.4) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 / ( 4.9) Sydvestjysk Sygehus Grindsted 5 / ( ) Sygehus Lillebælt, Kolding 4 / ( ) Sygehus Lillebælt, Vejle 3 / ( 0.3) Sgh. Sønderjylland Sønderborg 1 / ( 0.3) Region Sjælland Sjælland Region Syddanmark Syddanmark Region Midtjylland Midtjylland 18 / 8821 ( ) Aarhus Universitetshospital 4 / 1958 ( ) HE Midt Silkeborg 2 / ( 0.3) HE Midt Viborg 5 / ( 1.3) Hospitalsenheden Horsens 2 / 1007 ( 0.7) Hospitalsenheden Vest Holstebro 3 / 1940 ( 0.5) Regionshospitalet Randers 2 / 883 ( 0.8) 6 / 3648 ( ) Aalborg Universitetshosp. Aalborg 2 / ( 6.8) Aalborg Universitetshosp. Farsø 1 / ( 0.3) Aalborg Uni.hosp. Frederikshavn 3 / 1611 ( 0.5) Aalborg Universitetshosp. Thisted 0 / 254 ( 1.4) 10 / 4458 ( ) 0 / 283 ( 1.3) Region Nordjylland Nordjylland Privathospitaler Privathospitaler ARTROS Aalborg Privathospital 25

27 Indikator 5 90 dages mortalitet Aleris Privathospitaler, Aalborg 0 / 1 ( 97.5) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 0 / 10 ( 30.8) Aleris Privathospitaler, Herning 0 / 18 ( 18.5) Aleris Privathospitaler, Odense 0 / 16 ( 20.6) 3 / ( ) Arresødal Privathospital 0 / 81 ( 4.5) Bekkevold Klinikken 0 / 49 ( 7.3) Damp Sundhedscenter Tønder 0 / 102 ( 3.6) Aleris Hamlet Aarhus 0 / 185 ( 2.0) Erichsens Privathospital 0 / 56 ( 6.4) Furesø Privathospital 3 / ( ) Gildhøj Privathospital 0 / 162 ( 2.3) Hjertecenter Varde 0 / 25 ( 13.7) Kysthospitalet Skodsborg 0 / 276 ( 1.3) Københavns Privathospital 0 / 15 ( 21.8) Ortopædisk Privathospital Aarhus 0 / 78 ( 4.6) Ortopædkirurgisk Center Varde 0 / 31 ( 11.2) Privathospitalet Danmark 2 / 837 ( 0.9) Privathospitalet Kollund 0 / 93 ( 3.9) Privathospitalet Mølholm 0 / 287 ( 1.3) Privathospitalet Valdemar 1 / ( 1.7) Skørping Privathospital 1 / ( 3.1) Specialhospitalet Akselholm 0 / 13 ( 24.7) Teres Hospitalet Parken 0 / 56 ( 6.4) Viborg Privathospital 0 / 21 ( 16.1) Aleris Hamlet Hospitaler Søborg 26

28 Indikator 5 90 dages mortalitet 27

29 Indikator 5 90 dages mortalitet Faglig klinisk kommentar Standarden er højst 1% mortalitet inden for 90 dage efter primær total knæalloplastik. På landsplan ligger aktuelle periodes tal (0,2%) stabilt i forhold til forudgående perioder. Alle re gioner opfylder standarden. Der er kun meget lille variation mellem regionerne. Anbefalinger til indikator 5: Ethvert perioperativt dødsfald bør medføre lokal audit. Epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Ikke relevant. Nævner: Alle primære knæ alloplastik operationer udført i perioden 1/1 31/7 2014, der er registreret i DKR. Tæller: Alle patienter som døde 90 dage efter operationsdato. I alt overlevede 99,8% af patienterne de første 90 dage efter operationen i aktuelle år, hvilket er i lighed med det tidligere år. Standarden er opfyldt på landsplan. Der ses ingen regional variation, idet mortaliteten er fra 0 til 0,2%. Idet andel af patienter som døde indenfor 90 dage er meget lille, er indikator opgjort kun på regionsniveau. 28

30 Baggrund Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Dansk Knæalloplastikregister registrerer alle operationer med indsættelse af knæprotese i Dan mark. Dette er uanset årsagen til operationen eller antallet af tidligere operationer. Operationer ne udføres på ca. 50 afdelinger (offentlige og private). Der er de seneste år sket et stagnation af væksten, som ellers har været liniært stigende fra ca primæroperationer i år 2000 til ca i år I 2013 blev der udført ca primæroperationer. På grund af den demografis ke udvikling må der forventes en fortsat vækst i operationsantallet, og der vil vedvarende være behov for monitorering af behandlingskvaliteten. Datagrundlag KMS data udtræk 28. april 2014 (operationer ) LPR data fra 10. november 2014 Vitalstatus per november Patienter med fejlregistrering i KMS bliver ekskluderet fra DKR s basis population til årsrapport, undtaget beregning af komplethedsgrad. Ved fejlregistrering forstås f.eks, patienter som i KMS fik registreret flere primær operationer på den samme side, eller primæroperation og revision på den samme side samme dato. Patienter uden mulighed for follow up er ligeledes fjernet (36 operationer). Styregruppens medlemmer Anders Odgaard, overlæge, dr. med., formand for styregruppen Gentofte Hospital, repræsentant for Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik Claus Emmeluth, overlæge, ph.d. Odense Universitetshospital, repræsentant for Region Syddanmark Jesper Fabrin, overlæge Køge Sygehus, repræsentant for Region Sjælland Lars Peter Jorn, overlæge Regionshospitalet Viborg, repræsentant for Region Midtjylland Andreas Kappel, overlæge Aalborg Universitetshospital Aalborg, repræsentant for Region Nordjylland Henrik Schrøder, overlæge Gentofte Hospital, repræsentant for Region Hovedstaden Alma B. Pedersen, afdelingslæge, ph.d. Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Nord Hans Peter Graversen, cheflæge Region Midtjylland Ved udgangen af 2014 ændres sammensætningen af styregruppen, idet Henrik Schrøder og Lars Peter Jorn udtræder. Deres pladser overtages af: Anders Lamberg, overlæge Aarhus Universitetshospital THG Anders Troelsen, professor, overlæge, dr. med. Hvidovre Hospital 29

31 Baggrund Beregningsgrundlag Indikatorområd e Indikatorer Nævner Tæller Eksklusions/ inklusions kriterier 1. Genindlæggelse 1A: Andel af alle patienter med primær knæ alloplastik operation, der genindlægges uanset diagnose indenfor 30 dage efter udskrivning 1A: Alle patienter med primær knæ alloplastik operation udført i 2014 og registreret i DKR uanset grundledelse, som er blevet udskrevet efter operation. Patienter der er blevet genindlagt indenfor 30 dage efter udskrivningsdato +1 dag ifølge LPR uanset årsag. Patienter uden status i CPR ekskluderes fra nævner. Patienter som døde fra udskrivningsdato plus 30, med mindre de blev genindlagt før dødsdato. Antal patienter som ikke er blevet udskrevet efter primær operation / Alle patienter med primær KA registreret i DKR undtagende døde. 2. Revisionsrate det første postoperative år Andel af alle patienter med primær knæ alloplastik operation fra et givent operationsår, der er revideret (dvs. implantat fjernes eller udskiftes) indenfor 1 år. Alle primære knæ alloplastik operationer udført i 2013, der er registreret i DKR Alle primære knæ alloplastik operationer udført i 2013, der er registreret i DKR, som er revideret inden for 365 dage Patienter som døde / er udrejst indenfor 1 år efter primær op. uden at de har fået en revision, er ekskluderet fra analysen. Patienter uden status i CPR er ekskluderet Ikke relevant 3. Revisionsrate de første 2 postoperative år Andel af alle primære knæ alloplastik operationer fra et givent operationsår, der er revideret (dvs. implantat fjernes eller udskiftes) indenfor 2 år. Alle primære knæ alloplastik operationer udført i 2012, der er registreret i DKR. Alle primære knæ alloplastik operationer udført i 2012, der er registreret i DKR, som er revideret inden for 2*365 dage Patienter som døde / er udrejst indenfor 2 år efter primær op. uden at de har fået en revision, er ekskluderet fra analysen. Patienter uden status i CPR er ekskluderet Ikke relevant 4. Revisionsrate de første 5 postoperative år Andel af alle primære knæ alloplastik operationer fra et givent operationsår, der er revideret (dvs. implantat fjernes eller udskiftes) indenfor 5 år. Alle primære knæ alloplastik operationer udført i 2009, der er registreret i DKR. Alle primære knæ alloplastik operationer udført i 2009, der er registreret i DKR, som er revideret inden for 5*365 dage Patienter som døde / er udrejst indenfor 5 år efter primær op. uden at de har fået en revision, er ekskluderet fra analysen. Patienter uden status i CPR er ekskluderet Ikke relevant 30

32 Baggrund 5. Mortalitet indenfor 90 dage 5A: Andel af patienter med primære knæalloplastik operationer der dør indenfor 90 dage efter operation. 5A: Alle patienter med primære knæ alloplastik operation registreret i DKR. Alle patienter som døde 90 dage efter operationsdato.. Patienter uden status i CPR registeret er ekskluderet. Ikke relevant 5B: Andel af patienter med revisions knæ alloplastik operationer, der dør indenfor 90 dage efter operation. Kommentar: Operationskoder i LPR for primære operationer: NGB0y, NGB1y, NGB20, NGB30, NGB40, NGB59, NGB99 og revisioner: NGC0y, NGC1y, NGC20, NGC21, NGC22, NGC23, NGC24, NGC29, NGC30, NGC31, NGC32, NGC33, NGC34, NGC39, NGC40, NGC41, NGC42, NGC43, NGC44, NGC49, NGC59, NGC99, NGU10, NGU11, NGU12, NGU13, NGU14, NGU19 som bruges til beregning af komplethedsgrad. 31

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport 215 Kvalitetsindikatorer (sidste opgørelsesperiode: 1.1.14 31.12.14) www.dkar.dk Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 215 www.dkar.dk Rapporten

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Administrativt ekstrakt. Dansk Knæalloplastikregister. Årsrapport 2013. Den fulde rapport findes på www.dkar.dk

Administrativt ekstrakt. Dansk Knæalloplastikregister. Årsrapport 2013. Den fulde rapport findes på www.dkar.dk 1 Administrativt ekstrakt Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport 2013 Den fulde rapport findes på www.dkar.dk Kvalitetsindikatorer for operationer foretaget i perioden 2008-2012 Den fulde rapport dækker

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2014 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Hvorfra udgår

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Hvorfra udgår rapporten?

Hvorfra udgår rapporten? Hvorfra udgår rapporten? Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKR i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord. Kontaktperson for DKR i styregruppen er overlæge, dr. med,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2015 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Hvorfra udgår

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Ciconia Privathospital City

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Resume af resultater... 4 2. Udviklingen på

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Bornholms Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Viborg Frederiksberg Hospital Ringsted Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere