SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015"

Transkript

1 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

2 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det kommende valg betyder øget fokusering på den uenighed, der er mellem de forskellige partier. Og lovgivning med et smalt flertal viger en regering helst uden om, fordi de personer, der bliver negativt berørt heraf, vil have dette i klar erindring på valgdagen. Dette har også været tilfældet i valgåret Den gennemførte lovgivning har især været af teknisk karakter eller har drejet sig om specielle situationer, som ikke berører det store flertal af borgere. Det skal dog bemærkes, at der er gennemført regler, som klart forringer anvendeligheden af bindende svar, fordi et bindende svar nu ikke altid er bindende for SKAT. Der er endvidere som led i arbejdet med at bekæmpe international skatteflugt og skattely gennemført en såkaldt international omgåelsesklausul i relation til grænseoverskridende transaktioner. Arbejdet med at sikre, at alle indkomster kommer til beskatning, at beskatningen gennemføres der, hvor aktiviteterne, der har genereret indkomsterne, har fundet sted, er ikke kun et dansk fænomen. I de relevante internationale fora, herunder EU, arbejdes der i disse år intenst med at bekæmpe skatteflugt. Skatteinformation gennemgår ny lovgivning på skatteområdet. Derudover er relevante og interessante domme og afgørelser beskrevet. I artikelform indeholder Skatteinformation blandt andet et evigt aktuelt emne, nemlig reglerne om afståelse af fast ejendom, især muligheden for skattefrit salg af familiens helårsbolig og sommerhus. Artiklen Ferieboliger på kryds og tværs omhandler den løbende beskatning af såvel ferieboliger i Danmark som udlandet, købt privat eller i selskabsregi. Emnet for billedkavalkaden i denne publikation er LYSET. Dette er ikke kun inspireret af, at vi i skrivende stund er på vej mod lysere tider, men også af, at UNESCO har udnævnt 2015 til internationalt lysår. Målet er at skabe øget opmærksomhed omkring de optiske teknologier, der kan sikre miljøet, og dermed møde fremtidens udfordringer indenfor energi, kommunikation og landbrug. I Danmark har der blandt andet været afholdt en af DTU Fotonik og Dansk Fysisk Selskab arrangeret lyskonference. Lad os nyde lyset! God sommer.

3 Indhold Ferieboliger på kryds og tværs... 4 Feriebolig købt i privat regi...4 Feriebolig i udlandet...6 Feriebolig erhvervsmæssig virksomhed?...7 Feriebolig købt i selskabsregi...8 Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden? Familiens helårsbolig parcelhusreglen To helårsboliger af arbejdsmæssige årsager mv...12 Familiens fritidsbolig sommerhusreglen...12 Flexboliger...13 Blandet beboelses- og erhvervsejendomme...13 Landbrugsejendomme...14 Væsentligt beskadigede ejendomme...14 Genanbragt fortjeneste...14 Ejendomme med mere end to lejligheder...14 Udenlandske ejendomme...15 Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet Arbejde i udlandet...16 Hvilke betingelser skal være opfyldt? Ingen dansk skat eller halv dansk skat...18 Eksemptionlempelse efter en dobbeltbeskatnings - over enskomst...19 Skattefri kørselsgodtgørelse Hvem kan få skattefri kørselsgodtgørelse?...21 Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse...21 Hvornår er kørslen erhvervsmæssig?...21 Arbejdsgiverens kontrol- og oplysningspligt...23 Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse Fradrag for erhvervsmæssig kørsel...25 Sælgere...25 Ulønnede medhjælpere i idrætsforeninger mv Underleverancer til momsfri undervisning hvor står vi nu? Momsfritaget undervisning...26 Underleverancer til momsfritaget undervisning...26 Moms ved salg af grunde med nedrivningsklare bygninger Salg af grunde med bygninger til nedrivning Skærpelse af praksis Nye love Exitskat for personer...30 Bindende svar er måske ikke bindende for SKAT...30 International omgåelsesklausul...31 Personbeskatning af indkomst i trusts og visse fonde...32 Højesteretsdomme Læge på arbejde i Norge Byretsdomme Rådighedsbeskatning af flere biler Administrative afgørelser Børn og ægtefælle i Danmark arbejde i England...38 Arbejdsophold i Danmark uden indtræden af fuld dansk skattepligt Sommerhus og fuld dansk skattepligt...39 Danske søfolk på NIS-skibe...40 Fast forretningssted forskel på skat og moms...41 Indhold / Skatteinformation

4 Ferieboliger på kryds og tværs Mange danskere er ejere af en feriebolig i Danmark og/ eller i udlandet. Nogle ferieboliger anvendes kun til familiens eget brug, og andre anvendes også til udlejning i større eller mindre omfang. Hovedaktionærer kan fristes til at lade det af ham ejede selskab købe ferieboligen, og selvstændigt erhvervsdrivende i personligt regi har måske et ønske om, at ferieboligen skal være et erhvervsmæssigt aktiv, der kan indgå i virksomhedsordningen. Hvad siger skattereglerne om ferieboliger? Feriebolig købt i privat regi De danske skatteregler for ferieboliger er de samme, uanset om familien har valgt at købe en feriebolig i Danmark eller udlandet. Der skal betales ejendomsværdiskat og skat af lejeindtægter. Dette gælder, uanset om der tillige er betalt skat i udlandet. Den danske ejendomsværdiskat nedsættes, såfremt der er betalt en tilsvarende skat i udlandet. For ejendomme beliggende i Frankrig gælder en overgangsregel, der betyder, at der i visse tilfælde ikke skal betales dansk ejendomsværdiskat, se nærmere nedenfor om Feriebolig i udlandet. Delvis udlejning af ferieboligen En feriebolig, der anvendes både privat og til udlejning, er omfattet af såvel reglerne om betaling af ejendomsværdiskat som beskatning af overskuddet ved udlejning. Det skattepligtige beløb ved udlejningen kan opgøres enten efter sommerhusreglen eller et regnskabsmæssigt princip. Eventuelle renteudgifter kan fratrækkes, uanset hvilket princip indkomsten opgøres efter. Indkomsten beskattes som kapitalindkomst. Sommerhusreglen Sommerhusreglen er en skematisk metode til at opgøre den skattepligtige udlejningsindkomst og er uafhængig af de udgifter, der er forbundet med udlejningen. Resultatet af udlejningen opgøres ved, at der gives et bundfradrag i bruttolejeindtægten. I den del af bruttolejeindtægten, der overstiger bundfradraget, gives et yderligere fradrag på 40 %. Bruttolejeindtægten omfatter lejerens betaling for husleje samt alt, hvad lejeren i øvrigt betaler i forbindelse med lejemålet, eksempelvis varme, el, vand og rengøring af fritidsboligen. Bundfradragets størrelse afhænger af, om udlejningen af fritidsboligen sker gennem et udlejningsbureau, eller ejeren selv står for udlejningen. Når udlejning sker gennem et udlejningsbureau, der indberetter bruttoleje indtægten til SKAT, udgør det årlige bundfradrag pr. udlejet fritidshus den indberettede bruttolejeindtægt, dog maksimalt kr. (2015). Ved privat udlejning er bundfradraget på kr. (2015). Bundfradraget kan ikke overstige bruttolejeindtægten. 4 Skatteinformation 2015 / Ferieboliger på kryds og tværs

5 Eksempler Eksempel 1 Indberettet bruttolejeindtægt (bureau) Privat udlejning Bundfradraget er Eksempel 2 Indberettet bruttolejeindtægt (bureau) Privat udlejning Bundfradraget er kr kr kr kr kr kr. Afregner lejer el, vand, rengøring mv. direkte med ejeren af sommerhuset, skal ejeren i forbindelse med selvangivelsen forhøje den af bureauet indberettede bruttolejeindtægt med det fra lejer modtagne beløb. Bundfradraget gælder pr. sommerhus. Ejes et sommerhus af flere personer kan de tilsammen kun få et bundfradrag, der fragår i den samlede lejeindtægt. Har en person to sommerhuse, der anvendes til delvis udlejning, fås to bundfradrag. Ved salg af sommerhuset kan både køber og sælger få et bundfradrag i det år, hvor ejendommen skifter ejer. Danske sommerhusudlejningsbureauer skal indberette bruttolejeindtægten til SKAT. Sker udlejningen gennem et udenlandsk udlejningsbureau, kan sommerhusejeren aftale med bureauet, at bureauet foretager indberetning til SKAT for derved at sikre sig det store bundfradrag. 40 %. Der skal desuden betales ejendomsværdiskat for hele indkomståret, det vi sige også for de perioder, hvor fritidsboligen er udlejet. Regnskabsmæssig opgørelse Vælges den regnskabsmæssige opgørelse kan de faktiske udgifter, der er forbundet med udlejningen fratrækkes i bruttolejeindtægten. Andre udgifter, eksempelvis ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på indbo og inventar kan også fratrækkes, men er begrænset til antal udlejningsdage. Fradraget udgør så stor en del af henholdsvis den afholdte udgift og det beregnede afskrivningsbeløb, som svarer til forholdet mellem antallet af udlejningsdage og kalenderåret. Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Der er ikke fradrag for vedligeholdelsesudgifter på selve ejendommen, og der kan ikke foretages afskrivning på hårde hvidevarer. Udlejning i 10 uger Lejeindtægt inklusive el, vand og varme El, vand og varme i udlejningsperioden Annonceudgifter Forsikring (10/52) Afskrivning på indbo/inventar (10/52) Vedligeholdelse af indbo/inventar (10/52) Ejendomsskat (10/52) Skattepligtigt overskud (kapitalindkomst) kr kr kr kr kr kr kr kr. Eksempler Indberettet bruttolejeindtægt (bureau) Bundfradrag Fradrag på 40 % Skattepligtigt beløb Beløbet beskattes som kapitalindkomst kr kr kr kr kr. Fradragene kan ikke overstige den skattepligtige indtægt ved udlejning. Det betyder med andre ord, at der ikke skattemæssigt er fradrag for et underskud i forbindelse med udlejning. Når resultatet af udlejningen opgøres efter den regnskabsmæssige metode nedsættes ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt, idet der kun skal betales ejendomsværdiskat for den periode, hvor fritidsboligen ikke har været udlejet. Anvendes den skematiske metode, er der ikke fradrag for udgifter, der er forbundet med udlejningen. Disse udgifter anses for dækket af bundfradraget og nedslaget på de Skift af opgørelsesmetode En ejer af en fritidsbolig kan altid overgå fra at anvende en skematisk opgørelse (sommerhusreglen) af udlejningsresultatet til i stedet at anvende en regnskabsmæssig opgø- Ferieboliger på kryds og tværs / Skatteinformation

6 relse. Er den regnskabsmæssige metode valgt, kan ejeren ikke senere overgå til den skematiske opgørelse. Feriebolig i udlandet Som indledningsvis anført er de danske skatteregler for betaling af ejendomsværdiskat mv. de samme, uanset om familien køber en feriebolig i Danmark eller i udlandet. Den altovervejende hovedregel er, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af en udenlandsk feriebolig. Betalt udenlandsk ejendomsværdiskat nedsætter den beregnede danske ejendomsværdiskat, således at der ikke sker dobbeltbeskatning. Det kan være vanskeligt at finde ud af, om den udenlandske skat er en ejendomsværdiskat (skat på værdi af egen bolig). Jordskatter, visse lokale skatter og udgifter til renovation mv., giver ikke nedslag i den danske ejendomsværdiskat. SKAT har for tre lande taget stilling til hvilke skatter, der giver nedslag i den danske ejendomsværdiskat. Det drejer sig om: Svensk Fastighetsavgift Spansk La Impuesto sobre los bienes inmuebles Fransk Tax foncière sur les propriétés bâties og Taxe d habitation. For øvrige lande skal der foretages en vurdering af, hvorvidt betalt skat er en skat på værdi af egen bolig. Skatter, der berettiger til nedslag i den danske ejendomsværdiskat, skal kunne dokumenteres. Feriebolig i Frankrig Udgangspunktet er, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af egen bolig i Frankrig på samme måde, som 6 Skatteinformation 2015 / Ferieboliger på kryds og tværs

7 hvis ejendommen var beliggende i Danmark eller et andet land. Dette gælder fra og med den 1. januar Da Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig i 2007, blev der imidlertid indført en overgangsregel, der betyder, at der ikke skal betales dansk ejendomsværdiskat, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Personen var fuld skattepligtig til Danmark den 28. november 2007 Personen ejede den franske ejendom den 28. november 2007, eller der var indgået aftale om erhvervelsen senest denne dato. Udlejning af feriebolig Hvis en udenlandsk feriebolig har været udlejet, og der er betalt udenlandsk skat af lejeindtægterne, nedsættes den danske skat normalt med den skat, der er betalt i udlandet, således at der ikke sker dobbeltbeskatning. I Danmark opgøres indkomsten ved udlejning af den udenlandske feriebolig enten efter sommerhusreglen eller den regnskabsmæssige metode på ganske samme vis, som hvis ferieboligen var beliggende i Danmark, jf. foranstående. Renteudgifter af gæld, der har finansieret købet af ejendommen, fragår ved opgørelsen af det skattepligtige resultat. Hvis indkomsten (opgjort efter danske regler) efter fradrag af renteudgifter er negativ, fragår dette underskud i personens øvrige skattepligtige indkomst. Er indkomsten positiv, gives der et nedslag i den danske. Nedslaget udgør den i udlandet betalte skat, dog maksimalt den del af den samlede danske skat, der forholdsmæssigt kan henføres til det opgjorte overskud ved udlejning. Salg af feriebolig Fortjeneste ved salg af en udenlandsk feriebolig er skattefri efter samme regler som fortjeneste ved salg en dansk feriebolig. Det betyder, at familiens udenlandske feriebolig som hovedregel kan sælges skattefrit. Hvorvidt en fortjeneste ved salg af ferieboligen skal beskattes i ferieboligens hjemland, afhænger af landets interne skatteregler. Hvis en fortjeneste beskattes i udlandet, men salget efter danske regler er skattefrit, kan den udenlandske skat ikke nedsætte personens øvrige danske skattebetaling. Feriebolig erhvervsmæssig virksomhed? Der er to regelsæt at tage højde for, når man ønsker erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus. Ved erhvervsmæssig udlejning forstås her, at ejeren ikke skal betale ejendomsværdiskat af ferieboligen, idet den udelukkende anvendes til udlejning og således ikke anvendes privat. Det ene regelsæt er skatteregler, det andet regelsæt er sommerhusloven. Hvornår kan udlejning skattemæssigt godkendes som erhvervsmæssig virksomhed? For at udlejning af fritidsboliger skal anses for erhvervsmæssig virksomhed, skal ejeren effektivt have fraskrevet sig rådigheden over ejendommen. I følge praksis er det en afgørende forudsætning for, at der kan statueres erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, at ejeren kan dokumentere, at den fulde og ubegrænsede ret til at disponere over boligen er overdraget til tredjemand i hele indkomståret. Efter praksis kan udlejning af en fritidsbolig derfor heller ikke anses for erhvervsmæssig udlejning, hvis en udlejningsaftale med et bureau giver ejeren mulighed for at benytte ejendommen i et omfang, der går ud over, hvad der er nødvendigt til opfyldelse af ejerens forpligtelse til vedligeholdelse af ejendommen. Det er uden betydning, at ejeren ikke har benyttet ejendommen, når det skal vurderes, om der er sket en effektiv fraskrivning af rådigheden. Denne praksis er godkendt af Højesteret mere end én gang. Fra administrativ praksis kan nævnes en landsskatteretskendelse, hvor en person havde købt en ejerlejlighed i et hotelkompleks med adskillige ejerlejligheder. Ejeren var forpligtet til at stille lejligheden til hotellets fulde rådighed for udlejning. Som ejer af en lejlighed i hotelkomplekset, kunne man leje en lejlighed på fordelagtige lejevilkår. Landsskatteretten fandt ikke, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed, idet muligheden for at leje en lejlighed på fordelagtige vilkår måtte sidestilles med rådighed. Det var uden betydning, hvilken lejlighed i komplekset der blev lejet. Skatterådet har afgivet et bindende svar om en persons køb af en ferielejlighed i Florida. Svaret var ikke overraskende, at hvis ejeren indgik en aftale med et udlejningsbureau, der helt afskar ham fra at benytte ejendommen privat, var der tale om erhvervsmæssig virksomhed. Hvis ejeren havde mulighed for at leje lejligheden af udlejningsbureauet på lige vilkår og i konkurrence med andre lejere, var der derimod ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed. Ferieboliger på kryds og tværs / Skatteinformation

8 Endelig skal nævnes en byretsdom, hvor en person var ejer af tre lejligheder i et feriecenter. Byretten fandt, at ejerens udlejning af ferielejlighederne ikke var erhvervsmæssig, da ejeren ikke effektivt havde fraskrevet sig rådigheden over lejlighederne til privat benyttelse. Følgende forhold var i den henseende uden betydning: I lokalplanen for området var der forbud mod at anvende ferieboligerne til privat brug Ejerforeningens vedtægter pålagde ejerne at stille lejlighederne til rådighed for udlejning i feriecentret SKAT anså udlejningsvirksomheden for momspligtig. Konsekvensen af, at der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed i relation til skattereglerne er følgende: Virksomhedsordningen kan ikke anvendes Den skattepligtige indkomst skal opgøres enten i form af en regnskabsmæssig opgørelse, hvor der er begrænset fradrag for udgifter beregnet i forhold til udlejningsperioden, eller efter den skematiske metode Der er ikke fradrag for et eventuelt skattemæssigt underskud opgjort før renteudgifter Der skal betales ejendomsværdiskat. Praksis viser med al tydelighed, at det er vanskeligt skattemæssigt at få godkendt udlejning af en feriebolig som erhvervsmæssig virksomhed. Lykkes det, så vil der som oftest være problemer med Naturstyrelsen, men selvfølgelig kun, hvis ejendommen er beliggende i Danmark. Naturstyrelsens regler om erhvervsmæssig udlejning af fritidsboliger Erhvervsmæssig udlejning af en fritidsbolig kræver tilladelse efter sommerhusloven. Dette gælder, uanset om boligen ligger i sommerhusområde, byzone eller landzone. En sådan tilladelse vil som altovervejende hovedregel ikke blive givet. Selv om der skattemæssigt intet er til hinder for, at et sommerhus udelukkende anvendes til udlejning, så er det sjældent lovligt efter sommerhusloven. SKAT foretager indberetning til Naturstyrelsen i de tilfælde, hvor det skattemæssigt godkendes, at der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Endvidere sker der indberetning, hvis en person udlejer mere end to sommerhuse, selv om disse skattemæssigt ikke behandles efter reglerne om erhvervsmæssig udlejning. Opnås der ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, pålægger Naturstyrelsen ejeren at bringe den erhvervsmæssige udlejning til ophør inden for en frist på normalt tre måneder. De skattemæssige konsekvenser vil herefter normalt være, at SKAT ikke længere godkender udlejningen som erhvervsmæssig virksomhed. Feriebolig købt i selskabsregi En feriebolig, der anskaffes i selskabsregi betyder normalt, at hovedaktionæren skal beskattes ud fra en rådighedsbetragtning. Reglerne om rådighedsbeskatning gælder dog ikke, når der er tale om et personalesommerhus. Ved et personalesommerhus forstås i skattemæssig henseende, at ferieboligen anvendes af personalet (ikke hovedaktionæren og dennes nærtstående) i mindst 13 uger om året heraf 8 uger i højsæsonen. I det følgende er det lagt til grund, at der ikke er tale om et personalesommerhus. Rådighedsbeskatning Hovedaktionæren beskattes af rådigheden over en feriebolig, og ikke kun af den faktiske anvendelse. Derfor skal en hovedaktionær, der kan disponere over en feriebolig hele året, beskattes med 16,25 % af boligens værdi. Hovedaktionæren kan dog få nedslag i beskatningen, hvis ferieboligen udlejes eller stilles til rådighed for ikke-nærtstående personer. Udlejning eller udlån af ferieboligen til selskabets personale i eksempelvis fem uger i højsæsonen vil medføre en nedsættelse af den skattepligtige værdi fra 16,25 % til 13,75 % (5 x 0,5 %). Det skattepligtige beløb er det samme, uanset om aktionæren skal beskattes af boligen som yderligere løn eller som maskeret udbytte. Endvidere skal der ske beskatning som personlig indkomst, og der skal betales AM-bidrag, også selv om det skattepligtige beløb klassificeres som maskeret udbytte. Beskatningen af hovedaktionæren ud fra en rådighedsbetragtning gælder, hvad enten ferieboligen bliver købt i et af ham ejet dansk eller udenlandsk indregistreret selskab. Ved køb af en udenlandsk feriebolig via et dansk selskab, skal der kun ske selskabsbeskatning af den udenlandske feriebolig, hvis selskabet vælger international sambeskatning. Uanset om den udenlandske feriebolig er undergivet dansk selskabsbeskatning eller ej, skal hovedaktionæren rådighedsbeskattes af ferieboligen. 8 Skatteinformation 2015 / Ferieboliger på kryds og tværs

9 Kan rådighedsbeskatning undgås? Som anført indledningsvis skal der ikke ske rådighedsbeskatning, hvis der er tale om et decideret personalesommerhus, hvor kravet om udlejningsomfang er opfyldt. Når der ikke er tale om et personalesommerhus, er den altovervejende hovedregel, at der skal ske rådighedsbeskatning af hovedaktionæren. Hvis der indgås en udlejningsaftale, hvor aktionæren helt og aldeles fraskriver sig rådigheden om ferieboligen og i øvrigt aldrig benytter denne, så er det dog muligt at undgå rådighedsbeskatning. SKAT har afgivet et bindende svar, hvor et selskab påtænkte at købe en investeringslejlighed i Frankrig. Der var indgået en aftale med den lokale udlejer, hvor aktionæren fraskrev sig enhver rådighed over boligen, dog var der mulighed for efter aftale med udlejer, at aktionæren havde ret til at besigtige (men ikke opholde sig i) ejendommen i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. SKAT fandt, at aktionæren skulle rådighedsbeskattes. Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, der kom til modsatte resultat, såfremt aktionæren overholdt den med udlejer indgåede aftale og aldrig ville tage ophold eller overnatte i boligen. hvoraf den ene var ubeboelig på grund af renovering, mens de to andre havde været udlejet i væsentligt omfang. Selskabets aktivitet var opførelse og udlejning af ejendomme. Boligerne var alle beliggende i meget kort afstand fra aktionærens helårsbolig. SKAT var af den opfattelse, at aktionæren skulle beskattes af boligerne for de perioder, hvor disse ikke havde været udlejet. Landsskatteretten kom dog efter en konkret vurdering til det modsatte resultat, og aktionæren undgik beskatning. Om praksis med hensyn til rådighedsfraskrivelse, se i øvrigt ovenfor under Feriebolig erhvervsmæssig virksomhed?. Konklusionen er, at det er svært at undgå rådighedsbeskatning for hovedaktionærer, og de løber derfor en stor og dyr risiko ved at lade en feriebolig anskaffe i selskabsregi. Fra praksis kan også nævnes en sag, hvor et selskab påtænkte at erhverve et større fredet naturområde i form af et klit- og hedelandskab. Udover den naturlige pleje af arealet, der primært ville bestå i bortskaffelse af selvsåede træer, havde aktionæren tanker om et beskedent fårehold, der kunne bidrage til pleje af naturarealerne. På arealet var der er opført et sommerhus på ca. 50 m 2, der bestemt ikke var nogen luksuriøs bolig. Der måtte ikke bygges et større hus på arealet. Naturstyrelsen havde givet selskabet tilsagn om, at selskabets tilladelse til erhvervelse af sommerhuset vil blive givet på vilkår af, at: Sommerhuset ikke blev udlejet eller udlånt til feriebenyttelse Selskabets ejere ikke selv benyttede huset til ferieformål. Sommerhuset måtte benyttes i forbindelse med pasning og vedligeholdelse af ejendommen/arealet, men ikke ren feriebenyttelse. Skatterådets svar var, at aktionæren skulle rådighedsbeskattes. Endvidere har der været en afgørelse, hvor et hovedaktionærselskab havde erhvervet tre sommerboliger, Ferieboliger på kryds og tværs / Skatteinformation

10 10 Skatteinformation 2015 / Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden?

11 Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden? Ikke alle er så heldige, at de ved et salg af familiens helårs- eller sommerbolig kan konstatere en fortjeneste. Men nogle kan fortsat eller måske snarere igen. Kan ejeren også være så heldig, at der ikke skal betales skat af fortjenesten, eller vil SKAT have en del af glæden? I de fleste sager om salg af familiens helårseller sommerbolig slipper sælger for at betale skat af en fortjeneste efter den såkaldte parcel- eller sommerhusregel. Hvert år er der dog adskillige afgørelser og domme på området, hvilket blandt andet skyldes, at der er faldgruber og andre ubehagelige huller. Familiens helårsbolig parcelhusreglen Parcelhusreglen betyder skattefrihed af fortjeneste ved salg af et enfamiliehus, tofamiliehus og ejerlejlighed, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller ejerens husstand i hele eller en del af ejerperioden også kaldet bopælskravet. Endvidere er hovedreglen, at grunden skal være mindre end m 2 arealkravet. Parcelhusreglen gælder også for aktie-, andels- og anpartslejligheder samt andele i boliginteressentskaber. En fortjeneste ved salg er derfor skattefri, hvis ejeren og/ eller dennes husstand har beboet den bolig, som aktien mv. giver brugsret til. Reglen om skattefrihed gælder ikke for andelsbeviser mv., der udelukkende giver brugsret til et grundstykke. Bopælskravet Umiddelbart synes det ganske enkelt at afgøre, om en ejendom har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand. Ved husstand forstås ægtefælle og mindreårige børn. Der er således ikke skattefrihed ved salg af de såkaldte forældrelejligheder, som i ejerperioden har været udlejet til ejerens voksne børn. Bedømt ud fra antallet af offentliggjorte afgørelser og domme er det umiddelbart ikke så lige til at finde ud af, om ejendommen har tjent til bolig. Domstolene stiller strenge krav til bevisførelsen for, at ejendommen reelt har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand. Mange sager for domstolene har drejet sig om en ejer med to helårsboliger. Sagerne er kendetegnet ved, at der ikke har været tale om en reel flytning til den anden bolig. I mange sager har ejerens påstand været, at flytningen til den anden bolig skyldtes et tiltrængt pusterum i ægteskabet. Efter at gemytterne atter var faldet til ro, skete der tilbageflytning til ægtefællen, der i mellemtiden var blevet boende i familiens oprindelige helårsbolig. Den anden ejendom blev umiddelbart herefter solgt. I de allerfleste af sådanne sager, der ligner proformaflytninger mv., er domstolene kommet frem til, at der kun har været tale om et ophold i den anden bolig, og bopælskravet har derfor ikke været opfyldt. Beboelse i ejerperioden ændret anvendelse Skattefriheden er betinget af, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand i en del af eller hele ejerperioden. Det er således ikke et krav, at ejendommen fungerer som ejerbolig på salgstidspunktet. Det betyder, at hvis familiens helårsbolig senere vælges udlejet, kan den sælges skattefrit efter endt udlejningsperiode, forudsat at der er sket udlejning til almindelig beboelse. Har ejendommen derimod være udlejet til erhverv, herunder eksempelvis udlejning til beboelse i form af et socialpædagogisk opholdssted, er en fortjeneste ved salget skattepligtig, idet der på salgstidspunktet er tale om en erhvervsejendom og ikke en ejendom omfattet af parcelhusreglen. Men hvad gælder så, hvis boligen efter at have tjent til bolig for ejeren og dennes husstand først udlejes til erhverv og senere udlejes til almindeligt boligformål? Denne problematik tog Landsskatteretten stilling til i efteråret Landsskatteretten fandt, at en fortjeneste ved salg af ejendommen ville være skattefri efter parcelhusreglen. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at ejendommen ikke var ombygget, men fortsat fremtrådte som en almindelig beboelsesejendom, og at der ikke var foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendommen. Arealkravet Hovedreglen er, at en helårsbolig med et grundareal på m 2 eller mere, hvor der kan ske udstykning til selvstændig bebyggelse, ikke kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Det bør derfor overvejes, om der inden salget skal ske udstykning af grunden, således at boligen er beliggende på en grund, der er mindre end m 2 eller i hvert fald en grund af en sådan størrelse, at der ikke kan ske yderligere udstykning til selvstændig bebyggelse. Ejeren skal afvente en endelig godkendelse af udstykningen fra Kort- og Matrikelstyrelsen, og beboelsen skal videre- Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden? / Skatteinformation

12 føres efter, at udstykningen er endelig, og først herefter kan boligen sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Der gælder dog en enkelt undtagelse, nemlig den såkaldte plejehjemsregel. Hvis ejeren har anmodet om udstykning af en matrikel og er flyttet til en beskyttet plejebolig eller et plejehjem inden endelig godkendelse foreligger, er der alligevel skattefrihed af fortjenesten efter parcelhusreglen. En fortjeneste ved salget af den udstykkede grund er skattepligtig. Skattefriheden for boligparcellen gælder, selv om den udstykkede grund samtidig sælges til køberen af boligparcellen. Udstykning ej mulig Udgør grundarealet m 2 eller mere, men kan der ikke ske udstykning til selvstændig bebyggelse, gælder skattefriheden efter parcelhusreglen. Der skal indhentes en erklæring om den manglende adgang til udstykning i den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Dette gælder også, selv om ejendommen er beliggende i landzone. Væsentlig værdiforringelse Selv om en ejendoms grundareal er på m 2 eller mere og udstykning er mulig, kan der ske skattefrit salg, hvis SKATs vurderingsafdeling vil afgive en erklæring om, at en udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse af restejendommen eller af den bestående bebyggelse. Patriciervillaer og ejendomme med udsigt kræver ofte større udenomsarealer end traditionelle parcelhuse. Udstykning af disse ejendomstyper kan derfor medføre en væsentlig værdiforringelse af såvel den bestående bebyggelse som restarealet. Særligt om tofamiliehuse Skattefrihed efter parcelhusreglen gælder for tofamiliehuse, selv om den ene lejlighed i hele ejerperioden har været udlejet, blot den anden lejlighed har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Hele fortjenesten er i sådanne tilfælde skattefri. Hvis en lejer i et tofamiliehus ønsker at købe sin lejelejlighed som en ejerlejlighed, afhænger ejerens skattepligt af, om der er gennemført udstykning på salgstidspunktet. Ved salg af lejligheden efter gennemført udstykning er fortjenesten skattepligtig for ejeren. Fortjenesten er derimod skattefri, hvis lejligheden i stedet sælges betinget af udstykning, men inden udstykningen er gennemført. To helårsboliger af arbejdsmæssige årsager mv. Skattefrihed efter parcelhusreglen kan i visse tilfælde udstrækkes til også at omfatte en supplerende helårsbolig. Et eksempel herpå er en person, der er bosiddende i Viborg og ansat i et firma beliggende i København. Arbejdet kræver, at personen opholder sig i kortere og længere perioder i København. Skattefriheden er ikke betinget af, at den supplerende helårsbolig er anskaffet af arbejdsmæssige årsager. Det er tilstrækkeligt, at boligen på et tidspunkt i ejerperioden har været benyttet af arbejdsmæssige årsager i tilstrækkeligt omfang. Men det kan betyde skærpede bevismæssige krav til den arbejdsmæssige anvendelse. Det er et krav, at den arbejdsmæssige anvendelse af ejendommen har haft en vis varighed enten i form af et længerevarende ophold eller regelmæssigt tilbagevende ophold. I en sag for Vestre Landsret var denne betingelse ikke opfyldt, idet arbejdet reelt ikke eller i hvert fald kun i mindre omfang nødvendiggjorde ophold i København, hvor boligen var beliggende. Skattefrihed ved salg af en supplerende helårsbolig er i praksis også godkendt ved anvendelse i forbindelse med uddannelse og af helbredsmæssige årsager. Familiens fritidsbolig sommerhusreglen Sommerhusreglen giver skattefrihed ved salg af et sommerhus eller anden fritidsbolig, som ejeren og/eller ejerens husstand har benyttet til private formål. Reglerne om arealkrav eller manglende udstykningsmulighed mv. er de samme som for helårsboliger, se herom i afsnittet Arealkravet. Det er en betingelse for skattefriheden, at der sælges en bygning, som er anvendelig til fritidsformål. I en sag for Østre Landsret var der tale om en træhytte på 12 m 2 uden vand, varme, toilet mv. Landsretten fandt ikke, at salget af grunden med den tilhørende træhytte var skattefri efter sommerhusreglen, da bygningen ikke var egnet som fritidsbolig. Der var med andre ord alene tale om salg af en ubebygget grund, hvor fortjenesten følgelig var skattepligtig. 12 Skatteinformation 2015 / Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden?

13 Anskaffes et sommerhus og sættes dette til salg relativt kort tid efter købet, kan det til tider være svært at overbevise SKAT om, at huset i ejerperioden reelt har været benyttet til private formål, og ikke mindst hvis sommerhuset tillige har været udlejet. Hvis sommerhuset er beliggende i umiddelbar nærhed af familiens helårsbolig, kan det også være vanskeligt at overbevise SKAT om, at formålet med anskaffelsen har været en sommerbolig til private formål. Skattefriheden efter sommerhusreglen gælder også, selv om der ejes flere sommerhuse. En sommerbolig i Skagen og en anden i Frankrig kan begge sælges skattefrit, når familien har anvendt boligerne til ferie og lignende. Ejer man derimod på samme tid to sommerhuse beliggende i samme område, gælder der ifølge praksis en skærpet bevisbyrde for, at begge boliger har været anvendt til private formål. I en sag for Østre Landsret var der tale om to sommerhuse, der i væsentlig omfang havde været udlejet. Landsretten kom frem til, at det kun var det ene af sommerhusene som antageligt var benyttet til private formål, medens benyttelse af det andet sommerhus sandsynligvis kun var sket en enkelt weekend sammen med familie og venner, og fortjenesten ved salget af dette hus var derfor skattepligtig. Helårsbolig anvendt som fritidsbolig Hovedreglen er, at en helårsbolig, der kun har været anvendt som familiens fritidsbolig, ikke kan sælges skattefrit. Er helårsboligen bevisligt anskaffet til fritidsformål, kan et salg dog ske skattefrit efter sommerhusreglen. Skattefrihed er dog betinget af, at boligen i hele ejerperioden udelukkende har været anvendt til fritidsformål. I en sag for Højesteret havde ejeren i en længere periode overladt boligen til en niece, og boligen var derfor ikke udelukkende anvendt til fritidsformål for ejeren. Det betød, at fortjenesten ved salget var skattepligtig. Ejerlejligheder uden bopælspligt kan være attraktive for udlandsdanskere, som ønsker at have en lejlighed til rådighed i forbindelse med ferie i Danmark. I relation til skattereglerne er der tale om en helårsbolig, men salget kan ske skattefrit efter sommerhusreglen, hvis formålet med anskaffelsen og den efterfølgende brug har været ferie og lignende. Overgår lejligheden senere til at være familiens helårsbolig, er det reglerne om skattefrihed efter parcelhusreglen, der er gældende. Flexboliger I foråret 2013 vedtog Folketinget en ændring af boligreguleringsloven, der betyder, at kommunerne kan give boligejere tilladelse til at anvende en helårsbolig til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse. Fritidsboligen kan efterfølgende af den samme ejer tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning hos kommunen. En flexboligtilladelse gives til ejeren og ikke til boligen. Ved et salg af boligen vil tilladelsen derfor bortfalde. Der gælder ingen særlige skatteregler for flexboliger. En fortjeneste ved salg af boligen kan derfor være skattefri efter parcelhusreglen eller sommerhusreglen, jf. tidligere omtale heraf. Om skattefriheden skal afgøres efter parcelhusreglen eller sommerhusreglen, beror som udgangspunkt på ejendommens status på salgstidspunktet. Ejendommens status har derfor væsentlig betydning for beskatningen ved salg. Den kendsgerning, at ejendommen kan skifte status og endog uden tilladelse ved overgang fra fritidsbolig til helårsbolig betyder, at man skal være særlig opmærksom på skattereglerne ved et salg for ikke at miste en eventuel mulighed for en skattefri fortjeneste efter sommerhus- eller parcelhusreglen. Blandet beboelses- og erhvervsejendomme Ejendomme, der benyttes både til beboelse og erhverv, kan enten være omfattet af skattefrihed efter parcelhusreglen eller kun skattefrihed for ejerboligen. Udgangspunktet er, at der kun er skattefrihed for den lejlighed, der har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand. Selv om en ejendom er vurderet som en blandet benyttet ejendom (maksimalt to lejligheder), kan hele ejendommen efter praksis afstås skattefrit uanset den erhvervsmæssige anvendelse. Det er en betingelse, at ejendommen har bevaret sin karakter af et enfamiliehus eller tofamiliehus og i overvejende grad tjener beboelsesformål. Ved afgørelsen heraf lægges der vægt på følgende: Den vurderingsmæssige fordeling mellem beboelse og erhverv Ejendommens fremtræden Ejendommens faktiske anvendelse. Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden? / Skatteinformation

14 Hvis ejendommen har bevaret karakter af et almindeligt parcelhus, og mindst 50 % af ejendomsværdien er henført til beboelsesdelen, er betingelsen for skattefrihed efter parcelhusreglen normalt opfyldt. I andre tilfælde, er der kun skattefrihed for ejerboligdelen, såfremt de generelle betingelser for skattefrihed er opfyldt. Landbrugsejendomme Ved salg af ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, skovbrug, gartneri mv., er der skattefrihed for stuehuset, såfremt dette har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand efter de samme regler som for en- og tofamiliehuse. En landbrugsejendom kan ændre status til parcelhus ved frasalg af jorden. Den tilbageværende ejendom kan herefter være omfattet af parcelhusreglen, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren og dennes husstand efter frasalget, se afsnittet Arealkravet. Ejendomme på mere end 5,5 hektar, der drives landbrugsmæssigt, betragtes normalt som en landbrugsejendom, og der vil derfor kun være skattefrihed for ejerboligen ved salg af ejendommen. Ejendomme på under 5,5 hektar betragtes normalt som en beboelsesejendom. Der er tale om en konkret vurdering ud fra ejendommens faktiske anvendelse. Efter praksis kan en ejendom, der er vurderet som en landbrugsejendom, men burde være vurderet som et parcelhus, sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Det tilrådes dog, at ejendommen omvurderes inden salget. Væsentligt beskadigede ejendomme Fortjeneste ved salg af en ubebygget grund skal som altovervejende hovedregel beskattes. Der gælder dog en undtagelse, nemlig ved salg af en grund, hvor familiens hus mv. er blevet væsentligt beskadiget på grund af brand, storm eller lignende. Skattefriheden gælder for alle de boliger, der kunne have været solgt skattefrit forud for beskadigelsen, det vil sige boliger omfattet af parcelhusreglen, sommerhusreglen, ejerboliger i blandede ejendomme og landbrugets stuehuse. Skattefrihed ved salg af grunden er betinget af, at: Det ikke er ejeren eller dennes husstand, der har sat ild mv. til huset enten med vilje eller som følge af grov uagtsomhed Hele ejendommen/grunden sælges senest ét år efter beskadigelsen. Der kan opnås dispensation fra 1-års fristen, hvis udskydelsen af salget ikke skyldes forhold, som ejeren kan påvirke, eksempelvis uenighed med forsikringsselskabet om erstatningens størrelse. En erstatning fra forsikringsselskabet, som følge af at familiens bolig er nedbrændt, er skattefri, hvis boligen kunne have været solgt skattefrit forud for skaden. Skattefriheden gælder, uanset om huset genopføres, eller ejeren vælger at sælge grunden. Genanbragt fortjeneste Ved salg af en erhvervsejendom er det muligt at udskyde beskatningen af en fortjeneste, når ejendommen har været anvendt i ejerens eller ægtefællens erhvervsvirksomhed, og en nyerhvervet ejendom tillige skal anvendes i en erhvervsmæssig virksomhed. Udskydelse af beskatningen sker ved, at fortjenesten på den solgte ejendommen nedsætter anskaffelsessummen for den nye ejendom. Reglerne om skattefrihed efter parcelhusreglen mv. gælder ikke fuldt ud, når der er genanbragt en fortjeneste i den solgte ejendom. En person har afstået en erhvervsejendom og konstateret en skattepligtig ejendomsavance. Samme år køber han en kombineret beboelsesog forretningsejendom. Han flytter sammen med familien ind i boligdelen og anvender forretningslokalerne til egen virksomhed. Fortjenesten ved salget af erhvervsejendommen nedsætter anskaffelsessummen for de nyerhvervede forretningslokaler. Efter et par år ophører han med at drive virksomhed, og forretningslokalerne inddrages til yderligere beboelse for familien. Når denne ejendom sælges, er der typisk tale om et skattefrit salg efter parcelhusreglen. Selv om dette er tilfældet, skal der ske beskatning af den genanbragte fortjeneste. Ejendomme med mere end to lejligheder Fortjeneste ved salg af ejendomme med mere end to lejligheder er skattepligtig. Selv om ejeren har anvendt en 14 Skatteinformation 2015 / Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden?

15 af lejlighederne til beboelse, er hele fortjenesten alligevel skattepligtig. Hvorvidt en ejendom indeholder mere end to lejligheder afgøres normalt ud fra antallet af køkkener. En ejendom med tre lejemål kan blive et tofamiliehus ved en sammenlægning af to af lejlighederne. Det kræves, at der sker nedtagning af det ene køkken, herunder afmontering af vand og afløb. Ejendommen kan herefter sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejeren har beboet den ene af lejlighederne efter sammenlægningen. Udenlandske ejendomme Personer, der er bosiddende og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, er skattepligtige af deres globalindkomst. Det betyder, at udenlandsk skattepligtig indkomst skal selvangives i Danmark, også selv om der måske er betalt skat af indkomsten i udlandet. Ejendomme beliggende i udlandet er derfor også omfattet af de danske regler. Der skal derfor betales ejendomsværdiskat af familiens sommerbolig i udlandet, ligesom indtægter ved udlejning er omfattet af dansk skattepligt og derfor skal selvangives i Danmark. Ved salg af en udenlandsk bolig skal en skattepligtig fortjeneste selvangives i Danmark på samme vis, som hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Det betyder også, at en fortjeneste kan være skattefri efter parcelhus- eller sommerhusreglen. Selv om en ejendom er fritaget for dansk skat, skal der måske betales skat i udlandet af en fortjeneste ved salg, hvilket afhænger af de udenlandske skatteregler. Hvis en indkomst er beskattet i udlandet og tillige bliver beskattet i Danmark, vil den danske skat typisk blive nedsat med den i udlandet betalte skat. Den heldige boligsælger vil SKAT have en del af glæden? / Skatteinformation

16 Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet Personer med bopæl i Danmark, der arbejder i udlandet, skal selvangive den udenlandske indkomst på den danske selvangivelse og dermed som udgangspunkt betale dansk skat af lønnen. Der gælder imidlertid en intern dansk lempelsesregel, der betyder, at den danske skat enten kan nedsættes til halvdelen eller fuldstændig bortfalde, når der er tale om løn i et ansættelsesforhold. Arbejde i udlandet Personer, der er fuld skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal selvangive deres globalindkomst. Det betyder blandt andet, at løn for arbejde udført i udlandet også skal medtages på den danske selvangivelse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der skal betales fuld dansk skat af den udenlandske lønindkomst. Ved lønarbejde i udlandet skal der i mange tilfælde betales udenlandsk skat. Hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvor arbejdet er udført, er Danmark forpligtet til at give et nedslag i den danske skat. I de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster er det aftalt, at Danmark skal give kreditlempelse. Ved kreditlempelse gives der nedslag i den danske skat med det mindste af følgende to beløb: 1. Betalt udenlandsk skat 2. Den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. En nedsættelse med betalt skat i udlandet giver ingen samlet skattebesparelse. De allerfleste dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået, giver kun lønmodtagere ret til kreditlempelse. En samlet skattebesvarelse kan imidlertid opnås, hvis der gives et nedslag i den danske skat efter eksemptionmetoden, og den udenlandske skat er mindre end den danske. Efter en intern dansk regel, nemlig ligningslovens 33 A, kan lønmodtagere ved arbejde i udlandet få eksemptionlempelse. Efter denne metode udgør nedslaget den del af den samlede beregnede danske skat, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst. Den udenlandske løn bliver derfor reelt ikke beskattet i 16 Skatteinformation 2015 / Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet

17 Danmark. Lønnen skal imidlertid selvangives i Danmark med den konsekvens, at den danske skat af anden positiv indkomst bliver større på grund af den progressive statsskat mv. Ligningslovens 33 A kan anvendes, uanset hvor i udlandet man arbejder, dog ikke Færøerne og Grønland. Reglen gælder ved arbejde for såvel en dansk som en udenlandsk arbejdsgiver. Det betyder også, at hovedaktionæren kan arbejde i udlandet for sit eget danske selskab og dermed falde ind under reglen. Der gælder særlige regler for offentligt ansatte, og disse regler omtales ikke i det følgende. Hvilke betingelser skal være opfyldt? For at kunne anvende ligningslovens 33 A skal følgende betingelser være opfyldt: Personen skal opholde sig uden for Danmark, Færøerne og Grønland i mindst seks måneder Ferie- og fridage i Danmark må højst udgøre 42 dage inden for enhver 6-måneders-periode Under udlandsopholdet må der ikke arbejdes i Danmark, bortset fra eventuel afrapportering. Ophold uden for riget i mindst seks måneder Opholdet uden for Danmark, Færøerne og Grønland skal have en varighed af mindst seks måneder. 6-månedersperioden relaterer sig ikke til kalenderåret. Reglen vil således være opfyldt, hvis opholdet i udlandet påbegyndes den 1. september 2015 og afsluttes den 1. april Ophold i flere lande gælder som en samlet opholdsperiode. Mindst seks måneder skal forstås som en månedsregel. Et ophold, der strækker sig over 183 dage eksempelvis fra den 23. marts til den 21. september, opfylder ikke 6-måneders-betingelsen. Udlandsopholdets varighed skal kunne dokumenteres i form af eksempelvis arbejdskontrakt, rejsebilag mv. Opholdet i udlandet er ikke begrænset til arbejdsop hold. Det betyder, at eksempelvis ferie i udlandet som afslutning på et udlandsophold kan medregnes i 6-måneders-perioden. Ferie i Danmark som afslutning på udlandsopholdet kan ikke medregnes, medmindre personen igen tager til udlandet og er i udlandet på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start. Udlandsophold afsluttet med ferie i Danmark efterfulgt af ferie i udlandet En person arbejder i perioden fra 1. februar til 18. juni 2015 i udlandet. Personen har ferie fra 19. juni til 6. august Personen afholder ferie i Danmark fra 19. juni til 27. juli 2015 og ferie i Grækenland fra 28. juli til 4. august Da personen opholder sig i udlandet ved udløbet af 6-måneders-perioden, og da personens ferieophold i Danmark ikke overstiger 42 dage, er personen berettiget til lempelse efter ligningslovens 33 A. Skal man arbejde i udlandet i mindre end seks måneder, kan man alligevel opfylde 6-måneders-reglen, hvis man afslutter arbejdsopholdet med ferie i udlandet og sørger for at være i udlandet ved udløbet af 6-måneders-perioden, og tag nu hellere én dags ferie for meget end for lidt. Man kan også påbegynde arbejdsopholdet med ferie i udlandet. Skal man eksempelvis arbejde i Australien i fem måneder, kan man vælge at rejse fra Danmark mindst én måned tidligere og køre rundt i Australien, inden arbejdet påbegyndes. 42-dages-reglen Den anden betingelse er, at man højst må opholde sig i Danmark i 42 dage indenfor enhver 6-måneders- periode. Ved ophold i Danmark skal der være tale om fri- og feriedage. Der må ikke på nogen måde udføres arbejde i Danmark, se dog nedenfor under Afrapporteringsreglen. Brudte døgn tæller fuldt ud med ved opgørelsen af antal opholdsdage i Danmark. Ved ankomst til Danmark fredag aften og afrejse igen søndag efter midnat (det vil sige mandag) har opholdet i Danmark varet i fire dage. 42-dages-reglen svarer til et tilladt ophold i Danmark på syv dage pr. måneds udlandsophold. Ved ophold i udlandet i otte måneder må opholdet i Danmark derfor maksimalt vare 56 dage. Opholdet i Danmark må dog ikke inden for nogen 6-måneders-periode overstige 42 dage. Det kan derfor være en god ide at foretage indtegning på en papkalender, således at man hele tiden har styr på antal dage i Danmark indenfor enhver given 6-månedersperiode. Alt arbejde er forbudt, forstået på den måde, at den nødvendige periode på mindst seks måneder afbrydes, når der udføres arbejde i Danmark. Tager en person Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet / Skatteinformation

18 eksempelvis til udlandet for at arbejde i perioden 1. februar 1. november 2015, men udfører arbejde en enkelt dag i Danmark i juli måned, er han ikke berettiget til lempelse efter ligningslovens 33 A, da der er mindre end seks måneder på begge sider af arbejdsdagen i Danmark. Er den pågældende arbejdsdag i Danmark derimod først i august 2015, vil personen opfylde 6-måneders-betingelsen fra 1. februar indtil arbejdsdagen i august, hvorimod perioden efter arbejdsdagen i Danmark er under seks måneder og derfor ikke berettiger til lempelse efter ligningslovens 33 A. Det er enhver form for arbejde i Danmark, der er forbudt. Fra praksis kan nævnes en person, der var udstationeret af sin danske arbejdsgiver til at arbejde i udlandet i en periode på mere end seks måneder. Personen var imidlertid medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i det danske selskab, og deltagelse i et bestyrelsesmøde i Danmark ville betyde, at 6-måneders-perioden blev afbrudt. I de tilfælde, hvor en hovedaktionær udfører arbejde i udlandet for sit danske selskab, er den sikre løsning, at aktionæren holder sig helt væk fra Danmark i mindst seks måneder, inden han vender hjem til Danmark igen, da det kan være svært helt at undgå arbejde under ophold i Danmark. Afrapporteringsreglen Arbejde i Danmark afbryder 6-måneders-perioden. Der gælder dog en enkelt undtagelse, nemlig den såkaldte afrapporteringsregel, hvorefter nødvendigt arbejde i Danmark er tilladt. Arbejdet skal være direkte forbundet med hovedbeskæftigelsen i udlandet. Der kan eksempelvis være tale om afrapportering overfor bestyrelsen i et dansk selskab eller deltagelse i et kursus, der har direkte tilknytning til det arbejde, personen udfører i udlandet. Reglen om nødvendigt arbejde i Danmark fortolkes i praksis meget restriktivt. Afrapporteringsdage medregnes i de anførte 42 dage, og den del af lønnen, der forholdsmæssigt kan henføres til disse dage, giver ikke ret til lempelse efter ligningslovens 33 A. Ingen dansk skat eller halv dansk skat Lempelsesmetoden efter ligningslovens 33 A er altid eksemption med progressionsforbehold, men der kan være tale om enten hel eller halv lempelse. Hvis lønnen er optjent ved arbejde udført i et land, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, vil der altid ske hel lempelse, hvilket vil sige, at der gives et nedslag i den danske skat med den del af skatten, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst. Dette gælder, uanset om der er betalt skat i udlandet eller ej. Hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med arbejdslandet, vil der også ske hel lempelse under forudsætning af, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten tillægger arbejdslandet beskatningsretten. Er beskatningsretten derimod tillagt Danmark i henhold til overenskomsten, opnås kun halv lempelse, men så må arbejdslandet heller ikke opkræve skat af indkomsten. Hovedreglen i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er, at arbejdslandet har beskatningsretten til lønindkomsten. Men hvis personen arbejder for en dansk arbejdsgiver uden fast driftssted i arbejdslandet, og den udstationerede person opholder sig i arbejdslandet i maksimalt 183 dage 18 Skatteinformation 2015 / Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet

19 En person har arbejdet i flere lande for en dansk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i det aktuelle arbejdsland, og der er ikke tale om arbejdsudleje. Personen har på intet tidspunkt overskrevet 42-dages-reglen og har aldrig udført arbejde under ophold i Danmark. Land Arbejdsperiode Lempelse Kommentarer Frankrig Hel Tyskland Halv Danmark har ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig Danmark har beskatningsretten til lønnen, forudsat at han ikke senere i 2015 vender tilbage til Tyskland, og opholdet i Tyskland dermed kommer til at overstige 183 dage inden for kalenderåret Sverige Hel Se nedenfor Norge Halv Sverige Hel Danmark har beskatningsretten, forudsat at han ikke vender tilbage til Norge, og opholdet dermed kommer til at overstige 183 dage inden den Sverige har beskatningsretten, da opholdet i Sverige overstiger 183 dage indenfor en 12-måneders-periode, heri medregnet perioden august/oktober 2015 inden for et kalenderår, skatteår (arbejdslandets) eller en 12-måneders-periode alt afhængig af den præcise ordlyd i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, vil Danmark være tillagt beskatningsretten. Det er det fysiske antal opholdsdage i det pågældende land, der medregnes, når dageantallet skal opgøres. Feriedage i et andet land medregnes derfor ikke, når det skal afgøres, om personen har opholdt sig mere end 183 dage i arbejdslandet. Brudte døgn tæller som én dag. Subsidiær beskatningsret I nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster gælder der en subsidiær beskatningsret for bopælslandet. Det er eksempelvis tilfældet i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og overenskomsten med Storbritannien. Det betyder, at hvis arbejdslandet ikke har udnyttet den beskatningsret det har efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, vil lempelsen efter ligningslovens 33 A kun blive en nedsættelse af den danske skat til det halve (halv lempelse). Eksemptionlempelse efter en dobbeltbeskatningsover enskomst Hvis en person arbejder i eksempelvis Holland, og Holland har beskatningsretten til lønindkomsten efter den mellem Danmark og Holland indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst, er personen berettiget til eksemptionlempelse efter overenskomsten. Selv om der er tale om samme lempelsesmetode som efter ligningslovens 33 A, kan det være en fordel at vælge lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, idet uægte underskud ved lempelse efter en overenskomst overføres til ægtefællen. En person, hvis danske indkomst består af lempelsesberettiget udenlandsk lønindkomst og nettorenteudgifter, vil normalt have en positiv skattepligtig indkomst efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at der ikke bliver et skattemæssigt underskud at fremføre til et senere indkomstår. Hvis personen er gift, vil underskuddet i den danske indkomst ved skatteberegningen (det vil sige indkomsten uden den udenlandske lønindkomst) blive overført til ægtefællen, der hermed får reduceret sin skat. Hvis personen er ugift, kan dette underskud ikke udnyttes. Reglen om overførsel af uægte underskud gælder både ved eksemptionlempelse og kreditlempelse i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Derimod gælder reglen ikke ved lempelse efter ligningslovens 33 A. Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet / Skatteinformation

20 20 Skatteinformation 2015 / Skattefri kørselsgodtgørelse

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det kommende valg betyder øget

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Salg af bolig på landet

Salg af bolig på landet - 1 Salg af bolig på landet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatningen ved salg af små landbrugsejendomme, som ejeren har anvendt som bolig, er i nogle tilfælde lidt kompliceret. Ofte

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM VLR, jf. SKM BR

Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM VLR, jf. SKM BR - 1 Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM2011.262.VLR, jf. SKM2010.525.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret stadfæstede

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Lempet beskatning af stuehuse

Lempet beskatning af stuehuse - 1 Lempet beskatning af stuehuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En landmand fik ved Østre Landsret medhold i, at et stuehus kunne sælges skattefrit, selv om landmanden var flyttet fra

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Rådighed over selskabets sommerhus

Rådighed over selskabets sommerhus - 1 Rådighed over selskabets sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der har fået stillet bil, bolig, båd eller sommerhus til rådighed af eget selskab, er omfattet af

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab - 1 Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr m.fl.

Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr m.fl. - 1 Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr. 14-4014438 m.fl. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar?

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? - 1 Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1755 For godt 10 år siden købte min hustru og jeg en ferielejlighed med henblik

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009 Ejendomsværdiskatten 2010 NOVEMBER 2009 Forord Denne vejledning beskriver de generelle regler for ejendomsværdiskat og giver eksempler på, hvordan du beregner ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2008 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Dagen før statsministeren udskrev

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr - 1 Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå

Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå 1 Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fortjeneste ved salg af et parcelhus, der har været anvendt

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere

Beskatning af små landbrugsejendomme

Beskatning af små landbrugsejendomme - 1 Beskatning af små landbrugsejendomme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene for små landbrugsejendomme har gennem de senere år givet anledning til en del tvister mellem skattevæsenet

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014 Skattekontoen - endnu en gang Side 1 Udvidet selvangivelse 2013 Side 2 Udenlandskae ejendomme og sommerhuse Side 2 Afgørelser skat Afgørelser moms Side 2 Side 6 Skattekontoen endnu en gang Da vi har erfaret,

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

SELSKABERS ACONTOSKAT

SELSKABERS ACONTOSKAT Side 1/8 Selskabers acontoskat Side 1 Udbytter og forskudsregistrering Side 1 Skattejagt (jagt og skat) Side 2 Skattemæssig behandling af solcelleanlæg på parcelhus, når huset sælges Side 7 SELSKABERS

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere