Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Arbejdsmiljøkonferencen , Nyborg Workshop nr. 221 Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Birgit Aust, NFA

2 Indhold 1. Kort om projektet 2. Resultater og diskussion A. Udvidet forståelse af sammenhæng ml metode, APV-forløb og effekt B. Hvad har vi lært om metoderne? C. Fase 0 samt styring og ledelse af det samlede APV-forløb D. Konsulentens rolle og opgaver E. Kontekstens betydning F. Effekt af APV-forløb 3. Konklusion

3 Baggrund og formål Baggrund AT udbud 2005 bidrag til metodeudvikling vedr. psykisk arbejdsmiljø i APV-arbejdet Formål Undersøge hvordan og i hvilket omfang forskellige metoder: fremmer APV-processen, specielt i de senere faser virker i forskellige virksomhedskontekster medvirker til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

4 Projektets Design Et APV-forløb med afprøvning af en metode i hver af de deltagende virksomheder Et forskningsforløb bestående af Procesevaluering via interviews på virksomhederne - 3 gange i forløbet Effektvurdering via en før- og eftermåling af det psykiske arbejdsmiljø med anvendes NFA s mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Projektets løbetid: Januar 2006 til marts 2008

5 Roller i projektet Projektledelse Hans Hvenegaard (TeamArbejdsliv) Kaia Nielsen & Hanne Christensen (ALECTIA) Syntese-/analyse gruppen Birgit Aust (NFA) Tage Søndergaard Kristensen (NFA) Niels Møller (DTU) Hans Hvenegaard (TeamArbejdsliv) Kaia Nielsen (ALECTIA) Følgeforskergruppen Virksomhedskonsulenter Eva Thoft (Grontmij Carl Bro) Hans Jørgen Limborg (TeamArbejdsliv) Ole Henning Sørensen (NFA) Kaia Nielsen (ALECTIA) Hanne Nørby Rasmussen (TeamArbejdsliv) Ninna Brinch Jensen (COWI) Elsebet Hyldsberg Nielsen, Helle Rebien og Mette E. Larsen (ALECTIA)

6 Deltagervirksomhederne 14 private og offentlige virksomheder fra: Industri Bygge og anlæg Service Vidensproducerende arbejde Arbejde med mennesker Virksomhederne kunne vælge mellem to forskellige metoder

7 Rammerne for afprøvning Virksomhederne forpligtigede sig til at nedsætte en APV-arbejdsgruppe med repræsentanter for ledelsen og medarbejderne og at afholde et opstartsmøde med deltagelse af følgeforsker 12 af virksomhederne fik stillet en konsulent til rådighed til at støtte metodeafprøvningen 2 virksomheder fik uddannelse i den metode, de skulle afprøve, for selv derefter at foretage afprøvningen

8 2. Resultater og diskussion

9 A. Udvidet forståelse af sammenhæng mellem metode, APV-forløb og effekt

10 Forforståelse af sammenhæng mellem metode, APV-proces, kontekst og effekt Kontekst Metoden Fase 0 Vurdering Kortlægning Retningslinier Beskrivelse APV-processen Sygefravær Prioritering og handlingsplan Effekt Kontekst

11 Model til belysning af sammenhænge mellem APV forløb og effekt på det psykiske arbejdsmiljø Kontekst Metoden Fase 0 Kortlægning Beskrivelse Vurdering Sygefravær Prioritering Handlingsplan Retningslinier Handlinger Forandring Effekt APV-processen Styring og ledelse Konsulent Organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer Kontekst

12 B. Hvad har vi lært om metoderne?

13 Afprøvede metoder Spørgeskemametoder Styrede dialogmetoder Åbne dialogmetoder

14 Afprøvede metoder Spørgeskemametoder Styrede dialogmetoder Åbne dialogmetoder NFA s mellemlange spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø (Tre-dækker) Dialogspil Kulturdialog Dialogmøde Arbejdsglæde Arbejdspladsudvikling

15 Metoderne i forhold til APV- faserne Fase 0 Beskrivelse Vurdering Kortlægning Sygefravær Prioritering Handlingsplan Retningslinjer Spørgeskema = fasen indeholdt = fasen indeholdt delvist = fasen ikke indeholdt --

16 Metoderne i forhold til APV- faserne Fase 0 Beskrivelse Vurdering Kortlægning Sygefravær Prioritering Handlingsplan Retningslinjer Spørgeskema Dialogspil Kulturdialog Dialogmøde Arbejdsglæde APU = fasen indeholdt = fasen indeholdt delvist = fasen ikke indeholdt --

17 Metoderne i forhold til APV-faserne Næsten alle metoder indeholder kortlægning og beskrivelse samt delvis dækker prioritering og handleplan Sygefravær er ikke indeholdt i nogle af metoderne Retningslinjer for handlingsplan kun delvis dækket i alle metoderne Kulturdialog og Selvevaluering er de mest omfattende ift. APV-faserne Spørgeskema og arbejdsglæde er de mindst omfattende

18 Metoderne som APV instrument Alle metoder kunne anvendes i en APV-proces APV-processen fulgte ikke altid fasens rækkefølge: I dialogmetoderne foregik kortlægning og vurdering tit samtidigt. I prioriteringsfasen opstået der nogen gang behov for yderligere beskrivelse og vurdering, fordi man alligevel ikke havde en fælles forståelse af problemstillingerne. Under udarbejdelse af handlingsplaner opstået der tit behov for en mere dybtgående beskrivelse og vurdering for at finde den rigtige løsning. Kortlægningen og vurderingen var i sig selv nogen gang den handling, der løste op for evt. misstemninger og rollekonflikter på arbejdspladsen.

19 Dialogmetoderne og engagement Dialogmetoderne skaber engagement indenfor metodernes ramme. Stor tilfredshed med at deltage i de forskellige dialogaktiviteter. Mulighed for konkret at give udtryk for sine oplevelser og vurdering MEN engagementet ikke holdt til de efterfølgende faser, hvor handlinger skulle gennemføres. Engagementet var tæt bundet til selve dialogaktiviteten, og der skal mere til, hvis medarbejdernes motivation skal fastholdes.

20 Spørgeskemametoden Styrker Anonymiteten beskytter den enkelte og gør det muligt at kortlægge mere følsomme områder som mobning eller konflikter Med høj svarprocent giver spørgeskemaer et repræsentativt billede Undersøgelsen kan gentages og give indblik i udvikling Alle får mulighed for at ytre sig om det psykiske arbejdsmiljø Hos fx NFA s 3-dækker er de meste relevante områder af det psykiske arbejdsmiljø omfattet. Svagheder Anonymitet kan komme til at virke som et skjold og nem kritik Tilpasning kan være nødvendig for at sikre meningsfuldhed Spørgeskemaer giver ingen forklaring på resultaterne og er ikke handlingsanvisende Spørgeskemaer har tendens til at fokusere på problemer Nogle har svært ved at læse og forstå spørgeskemaet.

21 Dialogmetoden Skaber engagement Styrker Bruger medarbejdernes egne ord og opfattelser af det psykiske arbejdsmiljø Alle kan lytte til kollegers synspunkter Svagheder Tendens til overfladisk løsningsfase, hvis man ikke afsætter nok tid Metoderne kræver procesledelse Giver ikke mulighed for benchmarking fra år til år Giver fælles og nuanceret billede af det psykiske arbejdsmiljø Identificerer løsninger, som umiddelbart kan sættes i værk Her og nu situationer kan fylde i kortlægningen Ikke egnede til krænkende adfærd Løsningsorienterede Anerkendende tilgang udfordrer på en positiv måde

22 C. Fase 0 samt Styring og ledelse af det samlede APV-forløb

23 Fase 0 Godt udgangspunkt omfattende obligatorisk del af projektet Klarhed og overblik over APV-forløbet - Sætte mål og ambitioner med indsatsen - Ressourceforbruget klarlægges - Forankring ledere og medarbejdere inddragelse Organisere arbejdet - De rigtige personer og kompetencer - Afklaring af roller - Evt. inddragelse af konsulenter - Projektforløb og -plan Betydning af øverste leders involvering - Synlighed, forpligtelse og status - Koble til virksomhedens strategi og andre aktuelle indsatser - Løsningsrummet udvider sig Metodevalg Informations- og kommunikationsplan - Let at skabe interesse for projektet i startfasen - Svært at formidle helheden og klarhed over opgaver og resultater

24 Styring og ledelse - Godt begyndt er ikke halvt fuldendt! - Fase 0 vigtigt startskud for APV-processen, men ikke tilstrækkelig til at sikre et godt forløb. => Lykkes kun: styre og lede det samlede APV-forløb fra fase 0 til gennemførelse af handlingsplanerne - Projekt- og forandringsledelse væsentligt - Tendens til at køle af jo længere i forløbet - Øverste ledelses synlige prioritering/deltagelse fastholder fokus - Projektleder med opbakning og gennemslagskraft i organisationen - ofte en ledelsesperson - Godt samspil mellem virksomhed og konsulent er fremmende for APVforløbet - Samspil med linjeorganisationen

25 D. Konsulentens rolle og opgaver

26 Konsulentstøtte Der var behov for følgende konsulentkompetencer til at støtte APV-forløbene: Faglighed proces- og mødestyring projekt- og forandringsledelse Virksomhederne tillagde generelt konsulenterne stor betydning Neutral person udefra Styring af APV-processerne Godt at have en til at puste én I nakken

27 E. Kontekstens betydning

28 Konteksten Alle afprøvede metoder kan anvendes i alle virksomhedskontekster Spørgeskema til målgrupper større end 15 personer Til anerkendende metoder anbefales at anvende konsulenter, hvis ikke virksomheden er fortrolig med metodetilgangen Alle metoder indeholder muligheder for tilpasning til virksomheden og det sker En vis modsætning mellem metode og kontekst kan virke befordrende på APVforløbet Større organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer samt konkurrerende projekter kan få afgørende betydning for APV-forløb og oftest negativ betydning.

29 F. Effekt af APV-forløb

30 De ansattes vurdering af APV-projektet (gennemsnit af resultater fra 13 virksomheder) 60 56% 50% 50 42% De rigtige problemer blev prioriteret De rigtige løsninger blev fundet Arbejdsmiljøet blev forbedret 10 0

31 Optælling af ændringer på arbejdsmiljøområder Resultater fra 13 virksomheder samlet Arbejdsmiljøområde Krav i arbejdet (3 dimensioner) Arbejdets organisering og indhold (4 dimensioner) Ledelse og samarbejde (8 dimensioner) Person-arbejde (2 dimensioner) Værdier (3 dimensioner) Helbred og velbefindende (4 dimensioner) Antal forbedrede Antal uændrede Antal forværrede I alt

32 Optælling af ændringer på arbejdsmiljøområder Resultater fra 13 virksomheder enkeltvis Industrivirksomheder Servicevirksomheder Vidensproducerende virksomheder Arbejde med mennesker Medicinalvirksomheden VVS-firmaet Bygge og anlæg Industrivirksomheden Engrosfirmaet Dagligvarebutikken (butik X) Universitetsinstitut VIPgruppen Universitetsinstitut, TAPgruppen Antal forbedrede dimensioner Antal uændrede dimensioner Antal forværrede dimensioner Branche IT-virksomheden SFO en Folkeskolen Medievirksomheden Døgninstitutionen Psykoterapeutisk behandlingscenter

33 Konklusioner i forhold til effekt Der er behov for en bredere forståelse af hvilke elementer, der bidrager til effekten af en APV-indsats. Spørgeskemaundersøgelserne viser, at udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø generelt er begrænset. Ved en del af de målte forbedringerne har APV-indsatsen bidraget, men også andre forhold har spillet ind. Generelt stor tilfredshed med APV-forløbene og de valgte prioriteringer for medarbejderne samtidig med lille forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

34 3. Konklusion

35 Metodernes evne til at fremme APV-processen Alle afprøvede metoder kan anvendes til APV, men i deres nuværende form indgår de som delelementer i APV-processen. Selv de mest omfattende metoder indeholder ikke alle faser, og jo længere man kommer i de senere faser af APV, jo tyndere er metoderne.

36 Fase 0 samt styring og ledelse af det samlede APV-forløb Fase 0 er et vigtigt startskud for APV-processen, men ikke tilstrækkelig til at sikre et godt forløb. Det er afgørende for en god APV-proces, at der tages styring og ledelse af det samlede APV-forløb. Godt samspil mellem projektansvarlig og konsulent var fremmende for APV-forløb

37 Konsulentstøtte Behov for følgende konsulentkompetencer til at støtte APVforløbene: Faglighed proces- og mødestyring projekt- og forandringsledelse Virksomhederne tillagde generelt konsulenterne stor betydning for gennemførelse af deres APV

38 Konteksten Alle metoder indeholder muligheder for tilpasning til virksomheden, og tilpasning skete stort set i alle caseforløb. En vis modsætning mellem metode og kontekst kan virke befordrende på APV-forløbet, fordi det kan være med til at bløde op på fastlåste holdninger og forestillinger. Ændringer i rammebetingelse, større organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer samt konkurrerende projekter kan få afgørende betydning for APV-forløb og oftest negativ betydning.

39 Konklusioner i forhold til effekt Der er behov for en bredere forståelse af hvilke elementer, der bidrager til effekten af en APV-indsats. Spørgeskemaundersøgelserne viser, at udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø generelt er begrænset. Ved en del af de målte forbedringerne har APV-indsatsen bidraget, men også andre forhold har spillet ind. Generelt stor tilfredshed med APV-forløbene og de valgte prioriteringer for medarbejderne samtidig med lille forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

40 Facit Det tager tid! Styring og ledelse! Metoderne skal udvikles AT s APV forløb skal videreudvikles

41 Tak for jeres opmærksomhed! Projektets afslutningsrapport findes på

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere