Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere"

Transkript

1 Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions generalforsamling i november De kommende europæiske solvensregler, også kendt som Solvens II, var endnu en gang blevet udskudt denne gang til 1. januar 2016, og Finanstilsynet mente på den baggrund, at der var behov for at ensarte beskyttelsen af forsikringstagerne allerede fra 2014 i Danmark. Behovet for denne ensretning fulgte af, at der i de nuværende danske solvensregler er metodefrihed i opgørelsen af kapitalkravet, hvilket - meget naturligt - har medført, at pensions- og forsikringsselskaber anvender forskellige opgørelsesmetoder. Under Solvens II ensrettes opgørelsesmetoden af kapitalkravet, så med udskydelsen heraf, fandt Finanstilsynet det nødvendigt selv at indføre ensartede regler for opgørelse af kapitalkravet. Forsikrings- og pensionsselskaberne havde på det tidspunkt allerede brugt mange ressourcer på at forberede sig til Solvens II. Med en udskydelse heraf på to år ønskede Finanstilsynet at sikre konvergens mellem Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne og Solvens II. Branchen forholdt sig positive overfor dette, og understregede vigtigheden af konvergens. Med Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne tager Danmark således endnu et skridt mod Solvens II, og vil efter ikrafttrædelsen heraf fortsat være et af de lande, der er længst i forberedelserne til det nye solvensregime i Nedenfor gennemgås Finanstilsynets nye tiltag mere detaljeret, men først en kort gennemgang af de nuværende solvensregler og det danske forsikringsmarked frem til nu. Solvens I, Solvens 1½ og Solvens II Solvens I er de gældende europæiske solvensregler. Her beregnes selskabets solvenskrav dvs. den kapital et selskab skal være i besiddelse af, for at kunne overholde sine forpligtigelser overfor forsikringstagerne uden særlig hensynstagen til den konkrete

2 sammensætning af de risici den enkelte virksomheds har påtaget sig (både på aktiv- og passivsiden). Således er der i de nuværende europæiske solvensregler dårlig sammenhæng mellem selskabets risikoprofil og kapitalkrav. Det danske Finanstilsyn har derfor siden årtusindeskiftet løbende implementeret mere og mere risikobaserede solvensregler. Bl.a. introducerede tilsynet i 2007 det individuelle solvens behov ISB også kaldet Solvens 1½. Formålet hermed var at opnå et mere risikobaseret kapitalkrav og dermed bedre kundebeskyttelse. Under ISB skal hvert enkelt selskab beregne sit solvensbehov på baggrund af de risici, det har påtaget sig, således at selskabet kan modstå en 200 års begivenhed (en krise af et sådant omfang at den i gennemsnit kun indtræder hvert 200. år). Der er metodefrihed i denne beregning, og et selskab kan desuden vælge at benytte et lavere sikkerhedsniveau (end en 200 års begivenhed), såfremt selskabet begrunder valget heraf. Et selskab skal, som de danske regler er nu, være i besiddelse af en basiskapital, der som minimum svarer til den største værdi af minimumskapitalkravet (3), 1 kapitalkravet ifølge Solvens I (16) og kapitalkravet ifølge ISB (28). I parentes ses for, hvor mange danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser det givne kapitalkrav var bindende ultimo Solvens II er de kommende europæiske solvensregler, hvorunder der skabes bedre balance mellem risikoprofil og kapitalkrav. Selve direktivet, som beskriver de tilsynsmæssige rammer, blev vedtaget i 2009, men de udfyldende bestemmelser er endnu ikke endelige. Solvens II har været længe undervejs, og er blevet udskudt ad flere omgange, men med vedtagelsen af Omnibus II-direktivet i november 2013 er det nu besluttet, at Solvens II træder i kraft 1. januar Der er i særlige tilfælde givet mulighed for lange overgangsordninger på op til 16 år så trods en snarlig ikrafttrædelse af Solvens II, kan der gå et stykke tid inden alle europæiske forsikringsselskaber er fuldt ovre på de mere risikobaserede solvensregler i Solvens II. 1 Minimumskapitalkravet er fastsat til 1,2-3,7 mio. euro, alt efter forsikringsvirksomhedens karakter 2

3 Det danske forsikringsmarked Et tilbageblik I Danmark har der op til år 2000 været tradition for at udstede livsforsikringskontrakter med garantier og ret til bonus. Selskaberne har således skulle fastsætte diverse risici, herunder renten, omkostninger, levetid mv. betryggende og rimelige for at sikre at kunne overholde deres forpligtigelser overfor forsikringstagerne. Når alle risici er sat på den sikre side, opstår der forventeligt et overskud, som herefter skal fordeles retfærdigt mellem forsikringstagere og selskab. Dette system fungerede problemfrit i mange år, men med bl.a. itboblens brist i marts 2000 og terrorhandlingen 11. september samme år samt følgerne heraf (markante rentefald, styrtdyk på aktiemarkederne mm.), blev det nu svært for selskaberne at leve op til deres forpligtigelser. Det danske Finanstilsyn bevægede sig derfor allerede umiddelbart efter årtusindeskiftet i retning af et mere risikobaseret tilsyn funderet på markedsværdier. Siden da har Finanstilsynet implementeret mange af hovedelementerne kendt fra de kommende europæiske solvensregler, Solvens II. Som følge af det mere risikobaserede tilsyn har de danske selskaber over en årrække bevæget sig væk fra produkter med garantier og over i nye produkter med markedsrente. Dermed har selskaberne nedbragt deres risiko og skabt bedre balance mellem kapital og risikoprofil. Dette betød bl.a., at de danske selskaber stod relativt godt rustet, da finanskrisen indtraf i Finanstilsynet gennemførte i 2010 en prøveberegning af Solvens II. Her viste det sig, at 107 ud af 121 danske pensions- og forsikringsselskaber ved udgangen af 2009 kunne klare det kommende solvenskapitalkrav under Solvens II. Siden da har flere selskaberne arbejdet målrettet på at nedbringe deres solvenskrav bl.a. gennem indgåelse af fusioner med andre selskaber, omlægning af aktiver, imødegåelse af risiko ved afdækning og genforsikring samt omlægning af produkter med rentegaranti til markedsrente. Det formodes på den baggrund at ingen af de danske selskaber vil have problemer med hverken at leve op til de nye krav under Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne eller under Solvens II. 3

4 Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne På vej mod Solvens II Finanstilsynets initiativ til Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne omfatter ændring af tre danske bekendtgørelser: Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner, Regnskabsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om basiskapital. Det er Finanstilsynets ønske hermed at skabe størst mulig sammenhæng mellem regnskabs- og solvensregler samt sikre, at de kapitalelementer, der under Solvens II kan dække solvenskravet, implementeres i takt med det sikkerhedsniveau til kapitalkravet, der gælder under Solvens II. Oprindeligt var det Finanstilsynets hensigt at implementere ændringer i alle tre bekendtgørelser med virkning fra 1. januar Dog er branchen og Finanstilsynet i dialog blevet enige om, at en omfattende ændring og implementering af alle tre bekendtgørelser pr. 1. januar 2014, ikke mindst af praktiske årsager, ikke er mulig. Således vil 2014 blive et overgangsår, hvor kun Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner vil blive ændret. Ikrafttrædelse af ændring af Regnskabsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om basiskapital udskydes til 1. januar Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner Med ændringen af Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner vil opgørelsen af solvensbehovet ligne den vi kender fra beregningen af solvensbehovet under Solvens II. For langt de fleste selskaber skal solvensbehovet beregnes som det beløb, der er nødvendigt for, at forsikringsselskabet kan dække risikoen på den eksisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes indtegnet inden for de følgende 12 måneder. Det svarer til, at selskabet i tilfælde af en 200 års begivenhed, har hensat tilstrækkelig kapital til at modstå tabene. Til denne beregning af solvensbehovet kan selskabet ligesom under Solvens II anvende en standardmodel, som er detaljeret beskrevet i bekendtgørelsen; selskabsspecifikke parametre og/eller en fuld eller partiel intern model. Disse metoder beskrives i nedenstående afsnit. 4

5 For de helt små selskaber 2 stilles der knap så omfangsrige krav til omgørelsen af solvensbehovet. Her skal det opgøres som det beløb, der er resultatet af forsikringsselskabets risikovurdering. Standardmodellen - Forsimplinger og overgangsregler Standardmodellen til beregning af solvensbehovet er kraftigt inspireret af beregningsmetoden fra de to tidligere europæiske prøveberegninger af Solvens II. I forhold til Solvens II er der en række forsimplinger af nogle af beregningsmodulerne, som enten er meget komplekse eller som må specificeres i en dansk sammenhæng. 3 Flere af disse forsimplinger har også været brugt i de europæiske prøveberegninger. Som tidligere beskrevet vil 2014 blive et overgangsår med tilhørende overgangsløsninger. Dette grundet i, at det kun er Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner der ændres i 2014, hvilket medfører skrappere kapitalkrav både for livs- og skadesforsikring. I 2014 vil det således for livsforsikringsselskaberne blive mulighed for at anvende en forsimplet metodik til opgørelse af hensættelser, og der vil for skadesforsikringsselskaber blive gennemført en balanceret løsning, der giver mulighed for, at beregne hensættelserne efter en metodik, der ligger tættere på Solvens II end i den danske Regnskabsbekendtgørelse. Under brug af simplifikationer og overgangsløsninger fastholdes et sikkerhedsniveau svarende til (minimum) en 200 års begivenhed. Virksomhedsspecifikke parametre og interne modeller Med ændring af Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner bliver det, som nævnt, muligt at anvende virksomhedsspecifikke parametre og/eller en fuld eller partiel intern model. Dette er også hovedelementer i de kommende Solvens II-regler. 2 For disse skal det bl.a. gælde, at forsikringsselskabets årlige bruttopræmie ikke har oversteget 5 mio. euro i tre på hinanden følgende år. 3 Disse omfatter: look through, renterisici, kreditspændrisici, koncentrationsrisici, modpartsrisici, naturkatastroferisici storm, menneskeskabte brandkatastroferisici samt præmie- og erstatningshensættelser. 5

6 Finanstilsynet har i relation til virksomhedsspecifikke parametre og interne modeller vendt processen på hovedet ift. Solvens II. Selskabet skal således ikke igennem en længere præansøgningsproces og derefter have tilladelse til brug heraf før enten virksomhedsspecifikke parametre eller (partiel) intern model kan tages i anvendelse. Under Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne skal et selskab, der ønsker at anvende en af disse løsninger, i stedet indsende et relativt kort brev herom til Finanstilsynet. Brevet skal indeholde en beskrivelse af en række punkter fastlagt i bekendtgørelsen. Selskabet kan umiddelbart herefter tage parametre eller model i anvendelse. Finanstilsynet kan dog til enhver tid forlange at se detaljeret dokumentation af virksomhedsspecifikke parametre og/eller intern model, og kan desuden kræve at selskabet fremover skal beregne deres solvensbehov efter standardmodellen, såfremt selskabet ikke opfylder kravene til brug af virksomhedsspecifikke parametre eller (partiel) intern model. Større ansvar i bestyrelsen Valg af model og egen risikovurdering Det bliver bestyrelsen i det enkelte selskabs ansvar at beslutte, hvilken model selskabet skal anvende til beregning af solvensbehov. Finder bestyrelsen det mest retvisende at benytte en (partiel) intern model, skal bestyrelsen have en overordnet forståelse af modellen samt være i stand til at udfordre modellens resultater. Endvidere skal bestyrelsen sikre, at modellen anvendes i selskabets risikovurdering og risikostyringssystem, samt at modellen løbende vedligeholdelse, således at den interne model til enhver tid giver et retvisende billede af selskabets solvensbehov. Endvidere skal bestyrelsen mindst én gang om året foretage en risikovurdering af, om der i solvensbehovet er taget tilstrækkelig højde for alle væsentlige risici, som forsikringsselskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske planlægningsperiode. Denne vurdering er også kendt fra Solvens II som ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Hvis forsikringsselskabet anvender standardmodellen til beregning af hele eller en del af solvensbehovet skal der i selskabets 6

7 risikovurdering særligt være fokus på de forskelle, der skyldes risici, som enten ikke er medtaget i eller over-/undervurderet i standardmodellen. Endvidere skal risikovurderingen foretages umiddelbart efter væsentlige ændringer i forsikringsselskabets strategi, forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser. Bestyrelsen skal endvidere beslutte en kapitalplan og en kapitalnødplan samt en politik for opgørelsen af solvensbehovet. Rapportering Der vil under Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne skulle indberettes et mindre udpluk af rapporteringsskemaerne 4 kendt fra Solvens II samt et skema vedr. basiskapital kendt fra den nuværende ISB indberetning. Indberetningsskemaerne er baseret på de minimumskrav, som Finanstilsynet vurderer nødvendige for at kunne føre et effektivt tilsyn. Skemaerne er tilpasset med få ændringer for at tage højde for danske forhold. Disse består i tilføjelse af poster knyttet til risikotillæg og forventet fremtidigt overskud. Uanset om selskabet anvender virksomhedsspecifikke parametre og/eller en fuld eller partiel intern model, skal selskabet kvartalsvist indberette sit solvensbehov beregnet ved anvendelse af standardmodellen. Endvidere er der krav om rapportering af egen risikovurdering (ORSA) jf. ovenfor. Første indberetning skal gennemføres i løbet af 2014, og herefter mindst en gang årligt, eller så ofte som en ny risikovurdering foretages. Omkostninger forbundet med rapportering Forsikring & Pension undersøgte i starten af 2012, hvilke omkostninger der vil være forbundet med at foretage rapportering under Solvens II. Det er her vigtigt at understrege, at der er tale om forventede omkostninger. 4 Balance, livsforsikringsforpligtelser, sundhedsforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici og solvensbehov. 7

8 De årlige omkostninger til rapportering forventes at blive seksdoblet under Solvens II ift. i dag fra 15 til 90 mio. kr. Desuden viste undersøgelsen, at alene implementeringsomkostninger vil beløbe sig i 260 mio. kr. Dette understreger vigtigeden af at sikre konvergens mellem Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne og Solvens II. Alternativt vil selskaberne risikerer, at format eller indhold ændres, inden Solvens II implementeres. Sker det, vil dele af deres investering være spildt, hvilket i sidste ende vil betyde højere omkostninger for forsikringstagerne. Efter overgangsperioden 2015 og frem til Solvens II Som led i Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne vil Finanstilsynet fra 1. januar 2015 og frem mod Solvens II erstatte overgangsløsningen for 2014 med mere varige løsninger og herunder implementere ændringer Regnskabsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om basiskapital, så der i videst muligt omfang anvendes samme principper i relation til solvens- og regnskabsregler. Det indebærer i realiteten, at markedsværdireglerne for livsforsikring og pension skal opdateres, således at der bl.a. tages hensyn til de optioner i kontrakterne, der ligger i, at de kan omskrives til fripolicer og genkøbes. Desuden øges mulighederne for at dække tab med kundemidler i forhold til i dag. Danmark som allerede i dag er tæt på Solvens II vil således fra 2015 være så tæt på Solvens II, som det synes muligt. Sådanne ændringer kommer ikke af sig selv og selskaberne arbejder derfor intensivt på at blive klar til Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne. Mette Daugaard 8

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere