Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbytte & kapitalstyring i Tryg"

Transkript

1 Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014

2 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger. Udbyttepolitikken afspejler en forventet høj indtjening fra forsikringsvirksomheden og en lav risikoprofil inden for investeringsaktiviteterne samtidig med, at der med baggrund i Trygs interne kapitalmodel (Individuel Solvens) skal være en solid kapitalposition. Tryg vurderer løbende størrelsen og sammensætningen af sin kapitalstruktur for at sikre, at denne er optimeret i forhold til ovenstående målsætninger. I forbindelse med vurderingen tages der hensyn til den nuværende kapitalposition, forventet indtjening og kendte eller forventede lovgivningsmæssige ændringer som særligt kan have betydning i forhold til kapitalniveauet. Trygs udbyttepolitik er baseret på følgende forudsætninger: En overordnet målsætning om at skabe langsigtet værdi for selskabets aktionærer. At udbyttepolitikken bør være konkurrencedygtig i forhold til de nordiske konkurrenter. At der udbetales % af resultat efter skat. Tryg vil tilstræbe at udbetale et nominelt stabilt stigende udbytte. Målsætning om en egenkapitalforrentning på 20 % efter skat. Kapitalniveauet skal til enhver tid reflektere denne målsætning og koncernens strategiske planer. Tilpasning af kapitalniveauet vil kunne ske ekstraordinært igennem et aktietilbagekøb. I forhold til de forskellige kapitalregimer er den primære målsætning at have en solid kapitalposition i forhold til det individuelle solvens behov. Herudover ønsker Tryg at have en A- rating hos Standard & Poor s. Ovenstående målsætninger har nogle karakteristika, der gør, at det ikke er muligt at optimere dem alle på samme tid. Tryg foretager derfor en prioritering mellem de forskellige målsætninger og vælger et kapitaliseringsniveau, der både understøtter Trygs økonomiske målsætninger og de forskellige kapitalregimer. I forbindelse med vurderingen af kapitalpositionen bliver det forventede niveau i planlægningsperioden udsat for en række stresstest, der belyser effekten på de økonomiske målsætninger ved forskellige scenarier Nødvendig kapital Metodefrihed Dansk præimplementering af Solvens II Solvens II Tilgængelig kapital Basiskapital Tilstrækkelig basiskapital Forventet dansk præimplementering af Solvens II Solvens II Tidslinjen ovenfor viser implementeringen af Solvens II i den danske solvenslovgivning 2 Tryg A/S Udbytte & kapitalstyring

3 Appendiks (Kapitalregimer) Tryg opererer i dag med to forskellige kapitalregimer, hvor der i den tilgængelige kapital er betydelige forskelle i forhold til, hvilke typer af kapital, der kan medregnes. For at øge gennemsigtigheden for eksterne interessenter bliver disse to regimer nærmere beskrevet i nedenstående afsnit. A.1. Dansk solvenslovgivning Som følge af udskydelsen af Solvens II til den 1. januar 2016 har det danske finanstilsyn udsendt en revideret udgave af Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber med ikrafttrædelse 1. januar Det medfører en tidligere indførsel af det fremtidige Solvens II regelsæt på en række områder. A.1.1 Basiskapital & Tilstrækkelig basiskapital Basiskapitalen er opdelt i henholdsvis kernekapital og supplerende kapital. Kernekapitalen består næsten udelukkende af egenkapital med nogle specificerede fradrag, mens den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital, der differentieres efter løbetiden (henholdsvis endelig og uendelig løbetid (hybrid kernekapital)). Der eksisterer to begrænsninger i de nuværende kapitaldækningsregler for hvor meget ansvarlig lånekapital, der kan medregnes i basiskapitalen: 1. Begrænsning I (Andel af den samlede basiskapital): Som udgangspunkt kan basiskapitalen bestå af 50 % kernekapital og 50 % supplerende kapital, hvor den supplerende kapital med endelig løbetid kun kan udgøre 16,7 % af basiskapitalen. Denne er afbilledet i venstre side af nedenstående figur. 2. Begrænsning II (Andel af minimumskapitalkravet): Ansvarlig lånekapital kan maksimalt udgøre 50 % af minimumskapitalkravet og kun halvdelen af denne kan være med en endelig løbetid. Minimumskapitalkravet er et formelbaseret krav, der er defineret i den gældende lovgivning, og som hovedregel udgør kravet det største beløb af 16 % af bruttopræmierne eller 23 % af bruttoerstatningerne. Denne er afbilledet i højre side af nedenstående figur. I figurerne er afbilledet Trygs kapital per 4. kvartal 2013, hvor tallene i parentes er det maksimale beløb, der kan medregnes i hver kategori. Som det fremgår af figuren, så medfører begrænsning II, at Tryg ikke kan medregne hele sin ansvarlige lånekapital. Begrænsning 1 Begrænsning 2 Andel af samlede basiskapital Andel af minimumskapitalkravet >= 50 % Kernekapital mio. DKK Hybrid kernekapital 708 mio. DKK (5.346 mio. DKK) <= 25 % Hybrid kernekapital 708 mio. DKK (843 mio. DKK) Minimumskapitalkrav mio. DKK <= 16,7 % Ansvarlig lånekapital mio. DKK (2.681 mio. DKK) <= 25 % Ansvarlig lånekapital mio. DKK (843 mio. DKK) Udbytte & kapitalstyring Tryg A/S 3

4 I den ændrede bekendtgørelse, der træder i kraft 1. januar 2014 introduceres det nye begreb tilstrækkelige basiskapital, som er lig med basiskapitalen med følgende justeringer: Risikotillæg: Der skal fratrækkes et risikotillæg, der svarer til den samlede kapitalomkostning en tredjepart ville blive belastet med, hvis denne overtog forsikringsforpligtelserne. Forventet fremtidig overskud (FFO): Mulighed for at indregne et forventet fremtidigt overskud. Udjævningsreserve: Udjævningsreserven skal ikke længere fratrækkes i basiskapitalen. Diskonteringseffekter: Diskonteringseffekten fra erstatningshensættelserne skal ikke længere fradrages i basiskapitalen. Samlet set forventer Tryg, at nettoeffekten af disse fire faktorer vil medføre, at den tilstrækkelige basiskapital bliver lidt højere end basiskapitalen. Der forventes at blive udsendt en revideret regnskabsbekendtgørelse i 2014 med ikrafttrædelse den 1. januar 2015, der vil introducere en ny metodik til opgørelse af basiskapitalen for forsikringsselskaber. Den nye metodik forventes at operere som en præimplementering af de kommende regler for opgørelse af Own funds under solvens II (se afsnit A.2). A.2. Solvens II A.2.1 Tilgængelig kapital (Own funds) I henhold til de kommende kapitaldækningsregler i Solvens II skal et forsikringsselskab opdele sin kapital i tre kategorier (Tier I-III), alt efter i hvor høj grad kapitalen indeholder egenkapitallignende elementer. Disse kan medregnes med forskellige grader i et forsikringsselskabs kapitalbase. De tre kapitalkategorier kan i hovedpunkter beskrives ud fra følgende kriterier: Tier 1 Dette består fortrinsvis af egenkapital (unrestricted tier 1). Dog er der mulighed for at inkludere visse former for efterstillet lånekapital (restricted tier 1) givet, at denne både har en meget lang løbetid (minimum 30 år) samt, at denne er tabsabsorberende i et goingconcern scenarie. Den efterstillede kapital kan dog maksimalt udgøre 20 procent af Tier 1 kapitalen. Tier 2 Dette består af anden efterstillet kapital, der ikke nødvendigvis behøves at være tabsabsorberende i et going-concern scenarie. Dog skal kapitalen have en løbetid på minimum 10 år, og der må ikke være en mulighed for førtidsindfrielse før 5 år efter udstedelsen. Tier 3 Denne kategori dækker over den ansvarlige kapital, der ikke opfylder kriterierne for at være en del af tier 1 eller tier 2. A.1.2 Kilde Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber retsinformation.dk Lov om Finansiel virksomhed lovtidende.dk Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapitalen lovtidende.dk I nedenstående figur er vist den sammensætning, som de tre forskellige typer af kapital kan indgå med til at dække de to kapitalkrav (SCR og MCR). SCR (Solvency capital requirement) er et going-concern kapitalkrav, hvor en manglende opfyldelse vil medføre en begrænsning på kapitaludlodning samt initiere eventuelle kapitalnødplaner. MCR (Minimum capital requirement) er minimumskrav for kapitalen, og en manglende opfyldelse vil være defineret som en konkurssituation. SCR (Solvency capital requirement) MCR (Minimum capital requirement) >= 40 % Tier 1 (unrestricted) mio. DKK Tier 1 (restricted) 0 mio. DKK >= 50 % >= 64 % Tier 1 (unrestricted) >= 80 % Tier mio. DKK (6.211 mio. DKK) Tier 1 (restricted) <= 15 % Tier 3 0 mio. DKK (2.665 mio. DKK) Tier 2 4 Tryg A/S Udbytte & kapitalstyring

5 Som det fremgår af figuren til højre vil overgangen til Solvens II medføre en større mulighed for at øge andelen af ansvarlig lånekapital i kapitalbasen. Den kapital, der skal bruges til at opfylde SCR, skal som minimum bestå af 50 procent Tier 1 kapital (hvoraf 80 % som minimum skal være egenkapital). Da MCR maksimalt kan udgøre 45 % af SCR medfører dette, at MCR ikke vil sætte nogen begrænsninger for sammensætningen af kapitalen, så længe kapitalkravene med hensyn til både sammensætningen og størrelsen i SCR er overholdt. A.2.2 Kilde Quantitative impact studies 1-5 eiopa.europa.eu Long-term Guarantees assessment eiopa.europa.eu DIRECTIVE 2009/138/EC (Solvency II) LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:EN:PDF Udbytte & kapitalstyring Tryg A/S 5

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere