Innovationskraft: Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationskraft: Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter"

Transkript

1 Innovationskraft: Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter REGELGRUNDLAG FORMÅL OG OPGAVER ORGANISERING KLYNGEORGANISATIONERNES ORGANISERING PARTNERKREDS ADMINISTRATOR STRATEGI VIRKSOMHEDSDELTAGELSE KOMMUNIKATION MV TILSKUDSBERETTIGEDE ORGANISATIONER VIDENINSTITUTIONER VIDENFORMIDLINGSORGANISATIONER TILSKUDSBERETTIGEDE AKTIVITETER TYPER AF AKTIVITETER OG GENERELLE KRAV EKSEMPLER PÅ TILSKUDSBERETTIGEDE AKTIVITETER EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER, SOM IKKE STØTTES SAMARBEJDSPROJEKTER OMKOSTNINGSTYPER OG BEREGNING AF TILSKUD LØNUDGIFTER TIL FAGLIGE AKTIVITETER LØNUDGIFTER TIL SEKRETARIATSARBEJDE ANDRE UDGIFTER TILSKUD OG MEDFINANSIERING LØBENDE STYRING OG AFRAPPORTERING HANDLINGSPLAN OG DIALOG BUDGET ÅRSRAPPORTERING OG UDBETALING SLUTRAPPORTERING OG UDBETALING ÆNDRINGER REVISION februar 2020 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Universiteter, Forskningsfonde og Innovationsinfrastruktur Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Ref.-nr. Side 1/15

2 1 Regelgrundlag Tilskud til Innovationskraft - vidensbaserede klyngeaktiviteter sker i medfør af 9 a i lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april Ordningen forvaltes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (herefter SIU ), jf. 16, nr. 12, i bekendtgørelse nr af 15. december Afgrænsning af erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke, der gives bevilling, sker iht. 9 stk. 5 i Lov om Erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr af 18. december Forvaltningen af ordningen fastsættes nærmere med disse retningslinjer. Derudover henvises til SIUs Vilkår for Bevillinger (VfB), særligt hvad angår regler for: Starttidspunkt og bevillingsperiode (kap. 4) Udbetalingsprofil (kap. 5) Udbetaling af bevillingen (kap. 6) Regnskaber (kap. 8) Loft for uforbrugte midler (rebudgettering) (kap. 11) Ændringer, som kræver forhåndsgodkendelse, herunder tilskudsmodtagere (kap. 10) Bevillingens afslutning (kap. 12) Misligholdelse (kap. 13) Ansættelsesvilkår og aflønning (kap. 14) Sygdom og barsel (kap. 15) Indkøb af apparatur mv. (kap. 16) Moms og skattemæssige forhold (kap. 17) Hvor Innovationskraft - retningslinjer for vidensbaserede klyngeaktiviteter måtte afvige fra Vilkår for Bevillinger, vil retningslinjerne have forrang. Vær opmærksom på, at retningslinjerne i dette dokument er gældende for aktiviteter og udgifter, der støttes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Før ansøgningsbudgettet udarbejdes, er det vigtigt, at I sætter jer ind i, hvilke omkostninger I kan søge om medfinansiering til under midlerne, der udbydes af SIU henholdsvis Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). Dette skyldes, at midlerne fra SIU henholdsvis DEB administreres ud fra forskellige administrationsgrundlag og regelgrundlag, og at midlerne fra SIU og DEB dermed kan anvendes til at finansiere supplerende men ikke overlappende aktiviteter, udgifter og indsatser. Tilsagnsmodtager skal derfor administrere separate tilsagn fra henholdsvis SIU og DEB og tilsvarende separate retningslinjer fra henholdsvis SIU og DEB. Nærværende retningslinjer træder i kraft for bevillingsperioden og er gældende indtil videre. Retningslinjerne kan ændres af SIU. Side 2/15

3 2 Formål og opgaver Midler til videnbaserede klyngeaktiviteter skal fremme samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter, andre videninstitutioner og virksomheder. Midler til videnbaserede klyngeaktiviteter skal understøtte følgende to hovedopgaver: At styrke formidling af akademisk viden samt videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning, udvikling og innovation. At styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer), og derigennem fremme videnbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet. De videnbaserede klyngeaktiviteter skal herunder medvirke til: At der etableres matchmaking-funktioner, der fungerer som relevante indgange for virksomheder over hele landet til forskning og viden på tværs af videninstitutionerne dvs. universiteter, GTS-institutter samt andre videregående uddannelsesinstitutioner mv. At der dannes netværksfunktioner, som samler relevante aktører inden for de udvalgte erhvervs- og teknologiområder og udbyder relevante aktiviteter for målgrupperne. At der skabes varige samarbejdsrelationer mellem virksomheder, videninstitutioner og andre relevante organisationer for derigennem at øge anvendelsen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet samt medvirke til at løse samfundsmæssige udfordringer. At øge virksomhedernes, særligt SMVernes, internationale orientering og adgang til viden ved at deltage i og facilitere internationalt samarbejde med udenlandske forsknings- og videnmiljøer og videndrevne klynger. At videninstitutionernes forskning og uddannelse afstemmes med erhvervslivets behov. Ud over at fremme vækst og innovation i erhvervslivet bør videnbaserede klyngeaktiviteter også bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer, særligt grøn og digital omstilling af erhvervslivet, og fremme innovation i den offentlige sektor gennem offentligt-privat samspil. De videnbaserede innovationsaktiviteter i klyngeorganisationerne har således to hovedmålgrupper: Private virksomheder, særligt SMVer Universiteter, GTS-institutter og andre videninstitutioner, jf. ovenfor En tredje målgruppe udgøres af aktører, som kan være med til at understøtte udviklingen i de primære målgrupper, dvs. relevante offentlige myndigheder og andre offentlige organisationer, erhvervsfremmeaktører, erhvervsorganisationer m.fl. Side 3/15

4 Klyngeorganisationen tilvejebringer en platform for formidling og udvikling af viden i samspil og samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører. 3 Organisering 3.1 Klyngeorganisationernes organisering Klyngeorganisationen skal være en selvstændig, privat forankret organisation med eget CVR-nummer, der opererer på et almennyttigt grundlag. Klyngeorganisationen skal i sin bestyrelse have ledende erhvervsfolk, der er aktive i det private erhvervsliv, og repræsentation fra videninstitutioner på øverste ledende niveau. Klyngeorganisationen er således en videnformidlingsorganisation, der lever op til følgende definition: er en juridisk selvstændig enhed med eget CVR-nummer, arbejder på et almennyttigt grundlag, idet alle fortjenester af organisationens arbejde skal geninvesteres i lignende aktiviteter, faciliterer aktiviteter, som overvejende har en ikke-kommerciel karakter, har til formål at skabe samarbejde og netværk samt at formidle forsknings- og udviklingsresultater gennem videnoverførsel, og ikke bedriver lobbyvirksomhed eller styres af private særinteresser (hvis virksomheder har mulighed for at øve indflydelse på organisationen i deres egenskab af aktionærer eller medlemmer, må det ikke give dem privilegeret adgang til de resultater, herunder IPR, der opnås gennem bevillingen fra SIU). 3.2 Partnerkreds Klyngeorganisationen skal være en privat forankret professionel og neutral platform, der fokuserer på at facilitere samarbejde ved at favne og række ud til en bred og aktiv partnerkreds af virksomheder og relevante aktører på erhvervs- og teknologiområdet. De partnere, der får del i bevillingen (tilskudsmodtagerne) og eventuelt andre centrale partnere skal indgå en skriftlig samarbejdsaftale. Aftalen fastlægger bl.a. procedurer for administrators udbetaling af bevillingen til de øvrige tilskudsmodtagere, ansvars- og opgavefordeling, fordeling af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og overholdelse af persondatabeskyttelsesregler. Aftalen skal understøtte en åben og hensigtsmæssig videndeling mellem parterne under hensyntagen til, at nogle af parterne er private virksomheder. 3.3 Administrator Organisationen, som administrerer bevillingen til videnbaserede klyngeaktiviteter ( administrator ), er ansvarlig over for SIU (herunder for at bevillingsgrundlaget bliver fulgt), afregner de udgifter, som tilskudsmodtagerne i partnerkredsen afholder til de videnbaserede klyngeaktiviteter, og rapporterer til SIU, jf. VfB kap. 2. Side 4/15

5 3.4 Strategi Klyngeorganisationen arbejder efter en strategi, der er vedtaget af klyngeorganisationens bestyrelse. Strategien afgrænser og forbinder formål, fokusområde, målgruppe, mål og virkemidler for indsatsen, herunder internationalisering. Strategien skal have tilslutning fra relevante interessenter, herunder de relevante videninstitutioner, erhverv og virksomheder. Klyngeorganisationen arbejder professionelt med udvikling og kvalitet. Organisationen har en gyldig guldcertificering iht. European Cluster Excellence Initiative (ECEI) eller følger en forpligtende plan for at opnå guldcertificering snarest muligt i bevillingsperioden. 3.5 Virksomhedsdeltagelse De aktiviteter, der finansieres af SIU skal være åbne for alle interesserede virksomheder og andre relevante aktører, der ønsker at deltage og bidrage til innovationsfremmeaktiviteter inden for klyngens formål og virke. Med henblik på statistik og afrapportering skal administrator opgøre de deltagende virksomheder i to kategorier: Dedikerede virksomheder Øvrige deltagende virksomheder. Dedikerede virksomheder er de private virksomheder, som har bekræftet deres deltagelse ved en skriftlig aftale eller interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller betaling af kontingent. Øvrige deltagende virksomheder, der med løsere tilknytning deltager i videnspredning og andre aktiviteter, kan blive dedikerende virksomheder, jf. ovenfor. 3.6 Kommunikation mv. Klyngeorganisationen skal på sin hjemmeside på dansk og engelsk oplyse om sit formål, strategi og aktiviteter samt bestyrelsens sammensætning og kontaktoplysninger på klyngeorganisationens ansatte. På hjemmesiden, i informations- og pressemateriale (trykte og sociale medier) og ved arrangementer mv. skal klyngen og parterne gøre opmærksom på, at dets aktiviteter er medfinansieret af SIU. Relevante offentligt finansierede aktiviteter, herunder særligt events mv., formidles på i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST). 4 Tilskudsberettigede organisationer 4.1 Videninstitutioner Tilskudsberettigede organisationer er GTS-institutter, samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner (herunder universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, maritime uddannelsesinstitutioner, offentlige hospitaler med forskningsaktiviteter m.fl.). Disse betegnes under ét som videninstitutioner. Side 5/15

6 Videninstitutioner er drivende på det faglige indhold i de tilskudsberettigede aktiviteter. Størstedelen af den enkelte bevilling fra SIU skal tilfalde videninstitutioner, dvs. til aktiviteter hvor videninstitutionerne har en faglig rolle i klyngens vidensdrevne aktiviteter, herunder også ved at videninstitutioner varetager projektledelse mv. i tilknytning til aktiviteter, hvor en videninstitution har en faglig operationel funktion. Dette følger af EU-Kommissionens statsstøtteretlige vurdering af ordningen i Andelen af midler, der anvendes af videninstitutioner til faglige aktiviteter og tilknyttet projektledelse, indgår i vurderingen af ansøgning om bevilling. Tilsvarende vil denne andel være genstand for en strategisk drøftelse og der aftales et måltal for andelen i forbindelse med planlægning og godkendelse af de årlige handlingsplaner og budgetter. SIU påser i forbindelse med tilsyn af de årlige afrapporteringer, at kravet overholdes. 4.2 Videnformidlingsorganisationer Videnformidlingsorganisationer, herunder klyngeorganisationer, der opfylder kriterierne i kap. 3.1, er tilskudsberettigede. Sådanne organisationer kan modtage tilskud til aktiviteter inden for videnspredning, matchmaking, internationalisering og projektledelse, men ikke til gennemførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for samarbejdsprojekter, jf. beskrivelse af tilskudsberettigede aktiviteter i kap Tilskudsberettigede aktiviteter Bevillingen er at betragte som en projektbevilling til den opgave, det er at planlægge og afvikle kerneaktiviteterne i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget og nærværende retningslinjer. 5.1 Typer af aktiviteter og generelle krav Tilskudsberettigede aktiviteter omfatter: Videnspredning og kompetenceudvikling Matchmaking Samarbejdsprojekter Internationalisering Ledelse og sekretariatsarbejde knyttet til ovenstående aktiviteter Det gælder for aktiviteterne, at de altid: 1. skal involvere flere virksomheder (helst mange), 2. skal involvere både virksomheder og minimum én videninstitution, gerne flere, 3. ikke må ligge inden for andre erhvervs- og innovationsfremmeaktørers og - ordningers retmæssige virkefelt, 4. som helhed er landsdækkende, 5. har et højt videns- og innovationsniveau, og 6. er ikke-økonomiske. Side 6/15

7 Aktiviteterne skal være åbne for alle interesserede parter på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Den information og viden, som frembringes, skal gøres tilgængelig og formidles bredt til offentligheden på lige vilkår, f.eks. gennem organisationens hjemmeside, offentlige publikationer, konferencer m.v. (jf. dog kap. 5.4 om samarbejdsprojekter). 5.2 Eksempler på tilskudsberettigede aktiviteter Videnspredning og kompetenceudvikling Formidlingsaktiviteter såsom konferencer, messearrangementer, udsendelse af nyhedsbreve, brochurer, publikationer mv. Etablering og drift af hjemmeside Institut- og virksomhedsbesøg Formulering af forslag til nye uddannelsesaktiviteter eller teknologiske serviceydelser Udvikling og afholdelse af kortere kurser. Matchmaking Hjælp til virksomheder og forskere med at finde relevante samarbejdspartnere og tilskudsordninger Konferencer, seminarer, gåhjemmøder, speeddating-arrangementer, workshops, faglige netværk mv., hvor virksomheder, forskere og evt. studerende mødes og inspireres til samarbejde Vejledning om offentlige innovationstilbud i forbindelse med udformning af ansøgninger Information til virksomheder om muligheder for køb af viden og vidensamarbejde Idégenereringsforløb mellem virksomheder og videninstitutioner Generering af ansøgninger om samarbejdsprojekter til f.eks. EUs forsknings- og regionalfondsprogrammer, Innovationsfonden m.fl. Internationalisering Etablering af dialog og samarbejde med netværk og klynger i udlandet Rejser for videnparter, virksomheder og sekretariat til f.eks. vigtige udenlandske videnmiljøer, teknologiske eller kommercielle kraftcentre, klyngeog videninstitutioner. Etablering af relevante internationale samarbejder om F&U og innovation, herunder EU-projekter. Ledelse og sekretariatsarbejde i relation til videnbaserede aktiviteter Planlægning og ledelse af videnbaserede klyngeaktiviteter, herunder: i) Udarbejdelse af strategier, analyser og udredninger inden for bevillingens fokusområde ii) Økonomistyring, faglig og økonomisk afrapportering af bevillingen udført af klyngesekretariatet iii) Oplysning om de støttede aktiviteters formål, indhold og resultater Ekstern revision af partnerregnskaber samt bevillingsregnskab til SIU, jf. kap. 9. Side 7/15

8 Forberedelse og gennemførelse af ECEI certificering, dog således at medgået tid ikke alene afholdes af bevillingen fra SIU, men forudsættes forholdsmæssigt fordelt mellem SIU, DEB og øvrige bevillingsgivere jf. forhåndsgodkendt budget. 5.3 Eksempler på aktiviteter, som ikke støttes Følgende er eksempler på innovations- og erhvervsfremmeaktiviteter, som ikke støttes: Specialiserede og tilpassede erhvervsstøttetjenester, herunder: o Udvikling og levering af teknologiske serviceydelser og anden konsulentbistand til virksomheder o Rådgivningsaktiviteter med fokus på forretnings- og organisationsudvikling, herunder vækstforløb o Inkubator- og acceleratorvirksomhed o Kapitalformidling Eksportfremmeaktiviteter Markedsmodningsprojekter, som ikke opfylder kravene til samarbejdsprojekter, jf. kap Markedsundersøgelser uden væsentligt innovativt sigte Længere kursusforløb Aktiviteter, som ikke er åbne for relevante virksomheder fra hele landet og andre EU-lande Lobbyvirksomhed, branchepolitiske udspil o. lign. Konkurrenceforvridende, markedsnære aktiviteter Aktiviteter, som allerede er påbegyndt, inden der er ansøgt om støtte, er ikke støtteberettigede. Udgifter, der er medtaget i budget og regnskab for tilsagn fra øvrige bevillingsgivere, herunder DEB, kan ikke finansieres af SIU. 5.4 Samarbejdsprojekter Der kan gennemføres både større og mindre samarbejdsprojekter, herunder forprojekter (feasibility studies), som kan udgøre et vigtigt skridt på vej mod realisering af større forsknings- og udviklingsprojekter. Samarbejdsprojekterne skal have fokus på at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med videninstitutioner, med henblik på at styrke innovation og vækstpotentiale i målgruppen for erhvervs- og teknologiområdet. Der gælder følgende krav: Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (helst flere) og mindst én videninstitution. Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden. Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder. Side 8/15

9 Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart. Resultaterne skal offentliggøres eller formidles til en bredere kreds. Enhver intellektuel ejendomsrettighed, som projektet medfører, samt alle hermed forbundne rettigheder, tildeles forskellige samarbejdspartnere på en måde, som på passende vis afspejler deres arbejdspakker, bidrag og respektive interesser. Videninstitutionerne skal modtage kompensation svarende til markedsprisen for IPR, der følger af deres aktiviteter, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation (2014/C 198/01, pkt. 28). Projekterne må ikke: Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder. Have karakter af kontraktforskning eller levering af forsknings- og udviklingsydelser. Virke konkurrenceforvridende. Aktiviteterne kan omfatte følgende: Gennemførelse af F&U-aktiviteter (anvendt forskning, udvikling og demonstration). Behovs- og potentialeafdækning samt forventningsafstemning og tillidsskabelse mellem partnerne forud for projektet. Planlægning, forberedelse, ledelse, afrapportering, evaluering og videnspredning, samt opfølgning af projektet. 6 Omkostningstyper og beregning af tilskud 6.1 Lønudgifter til faglige aktiviteter SIUs bevilling skal primært anvendes til at afholde de tilskudsberettigede partneres lønudgifter til planlægning og afvikling af videnbaserede klyngeaktiviteter. Der gælder følgende: Betaling for fagligt arbejde for ansatte ved danske universiteter og andre videninstitutioner (jf. kap 5.1), der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter Finansministeriets budgetvejledning (kap ), opgøres som faktiske lønudgifter plus overhead på 44 pct. Betaling for fagligt arbejde for GTS-medarbejdere, for så vidt angår deltagelse i samarbejdsprojekter, matchmaking- og videnspredningsaktiviteter samt fagligt analysearbejde mv., beregnes som faktiske lønudgifter ganget med den senest godkendte omkostningsfaktor i overensstemmelse med retningslinjer for godkendt teknologisk service i Danmark. I andre tilfælde afregnes lønudgifter til fagligt arbejde med 600 kr. per time, hvilket inkluderer overhead. Side 9/15

10 6.2 Lønudgifter til sekretariatsarbejde Betaling for sekretariatsarbejde for ansatte ved danske universiteter og andre videninstitutioner (jf. kap 5.1), der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter Finansministeriets budgetvejledning (kap ), opgøres som faktiske lønudgifter plus overhead på 44 pct. I andre tilfælde afregnes lønudgifter til sekretariatsarbejde med 600 kr. per time, hvilket inkluderer overhead. 6.3 Andre udgifter Bevillingen kan i mindre omfang anvendes af tilskudsmodtagerne til at afholde følgende udgifter på grundlag af betalte regninger: Rejse- og opholdsomkostninger for tilskudsmodtagernes medarbejdere: Statens satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelse mm. anvendes. Ved konferencedeltagelse dækkes også deltagergebyr. Konsulentudgifter, herunder til eksterne analyser og konferenceoplæg. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedsprisen. Hvis ydelsen erhverves hos et selskab, som en tilskudsmodtager er gruppe- eller koncernforbundet med, skal prisen opgøres som en intern omkostning. Hvis der købes konsulentbistand hos en tilskudsberettiget organisation, som ikke er partner i klyngeorganisationen, og som har en egeninteresse i sin deltagelse, skal lønudgifter beregnes som beskrevet ovenfor. Konsulentudgifter kan kun medfinansieres i begrænset omfang. Ekstern revision af bevillingen kan afholdes jf. kap. 9. Udgifter til ECEI-certificering, herunder forberedelse og gennemførelse af certificeringen, dog således at medgået tid ikke alene afholdes af bevillingen fra SIU, men forudsættes medfinansieret med finansiering fra øvrige bevillingsgivere jf. forhåndsgodkendt budget. Formidling/videnspredning, f.eks. produktion af foldere, andre publikationer, hjemmeside, leje af eksterne konferencelokaler, annoncering og lignende. Særlige udgifter: Hvis større omkostninger til f.eks. udstyr eller materialer (VfB kap. 16) er nødvendige i forbindelse med et eller flere samarbejdsprojekter og ikke kan dækkes af det i timesatsen indeholdte overhead, kan sådanne udgifter afholdes i begrænset omfang efter forudgående godkendelse af SIU. Der er i timesatserne som fastsat i kap. 6.1 og 6.2 inkluderet et overhead, der gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete arbejde. Det kan f.eks. være personale- og økonomifunktioner, it-service og -udstyr, husleje, forsyning, udgifter til intern revision og afskrivninger på allerede indkøbt anlæg og udstyr, der anvendes i det støttede projekt, jf. VfB kap Tilskud og medfinansiering Bevillingen fra SIU er betinget af, at der findes privat medfinansiering, der mindst svarer til bevillingens størrelse. Kravene gælder bevillingen som helhed. Det vil sige, at medfinansieringsgraden kan variere mellem aktiviteter, samarbejdsprojekter og delperioder, men at slutregnskabet skal opfylde kravene. Side 10/15

11 Ønsker klyngeorganisationen at anvende en del af bevillingen som medfinansiering af bevillinger fra anden side, skal dette forhåndsgodkendes af SIU såvel som den anden bevillingsgiver. Den private medfinansiering består af private virksomheders udgifter til de gennemførte støtteberettigede videnbaserede aktiviteter (jf. kap. 5 og 6.) Virksomhedernes medfinansiering kan være enten in-kind eller kontante tilskud, fx medlemskontingent og deltagergebyrer. Ved beregning af værdien af medarbejdertimer anvendes en fast timesats på 600 kr. inkl. overhead. jf. kap. 6. Hvis en klyngeorganisation opkræver kontingenter eller gebyrer for deltagelse i de støttede aktiviteter, må beløbet af hensyn til åbenhed over for alle interesserede parter højst være symbolsk i form af et commitment fee. Virksomhedernes deltagelse i følgende aktiviteter kan ikke tælle som privat medfinansiering: Informationsmøder og konferencer uden fagligt eller matchmaking-fokus, Konferencer arrangeret af andre aktører, hvor klyngeorganisationen er en blandt mange aktører, der præsenterer sig selv. Markedsføring af klyngeorganisationen og dets ydelser. Deltagelse i eksterne kurser og uddannelser, som klyngeorganisationen ikke har medvirket til at udvikle og gennemføre. Tidsforbrug ved almindeligt køb af rådgivningsydelser. Modtagelse og læsning af nyhedsbreve, besøg på hjemmeside og lignende. Tidsforbrug til transport Projekter og aktiviteter, som er bevilget af andre danske, overnationale eller udenlandske myndigheder, fonde, programmer m.fl., f.eks. projektbevillinger fra EUs strukturfonde, Danmarks Innovationsfond, statslige udviklings- og demonstrationsprogrammer etc. En privat virksomhed defineres modsætningsvist i forhold til offentlige virksomheder, som omfatter: Fonde, andre privatretlige juridiske personer stiftet for offentlige midler eller ideelle foreninger med andet grundlag. Virksomheder omfattet af offentlighedsloven. Virksomheder ejet af stat, region eller kommune. Virksomheder med driftstilskud fra stat, region eller kommune på mere end halvdelen af omsætningen. Virksomheder oprettet ved lov. 8 Løbende styring og afrapportering 8.1 Handlingsplan og dialog Klyngeorganisationer skal indsende årlige handlingsplaner for videnbaserede klyngeaktiviteter med brug af de offentliggjorte skabeloner på ufm.dk. Handlingsplanen Side 11/15

12 struktureres i et antal aktivitetsskemaer, som hver især sammenfatter aktiviteter inden for afgrænsede aktivitetsområder eller faglige temaer. Projektledelse af konkrete aktiviteter budgetteres i handlingsplanen under den enkelte aktivitet. Tværgående aktiviteter, herunder generel ledelse og sekretariatsarbejde (jf. kap. 6.2) beskrives i et selvstændigt skema. Aktiviteter med et budget på kr. eller derover skal udskilles (og afrapporteres) på selvstændige linjer. Samarbejdsprojekter på kr. eller derover beskrives i særskilte skemaer. SIU og DEB forventer at føre en løbende strategisk styringsdialog med de udvalgte klyngeorganisationer i perioden Dialogen vil ske med udgangspunkt i årlige handlingsplaner for de respektive bevillinger og et fælles årligt strategisk styringsdialogmøde mellem hver klyngeorganisation, SIU og bestyrelsens sekretariat. 8.2 Budget Sammen med første handlingsplan fremsendes et budget, som omfatter hele bevillingsperioden, samt en udbetalingsprofil, som fordeler bevillingen på de enkelte år, jf. VfB 5.1. Budgettet skal afspejle den planlagte brug af midler til videnbaserede klyngeaktiviteter samt den planlagte finansiering i overensstemmelse med klyngestrategi og handlingsplan. Budgetskemaet er opdelt i to dele, som viser hhv. de samlede udgifter, herunder forbrug af SIUs bevilling, og den samlede finansiering (indtægter). Budgettet skal balancere. I budgettets udgiftsdel skelnes overordnet mellem lønudgifter inkl. overhead til hhv. faglige aktiviteter og sekretariatsarbejde, som specificeres for hver partner, og andre udgifter, som oplyses for bevillingen som helhed. Der kan under ufordelte midler afsættes et beløb, som fordeles til aktiviteter i løbet af bevillingsperioden, idet der skal redegøres for planerne for midlernes fordeling og anvendelse i bemærkningerne til budgettet. Forskellen mellem Udgifter i alt og SIU-bevilling i budgettets udgiftsdel udgøres af privat finansiering samt eventuel egenfinansiering. Et opdateret budget (for hele bevillingsperioden), der fordeler den ufordelte pulje på de enkelte budgetposter, fremsendes sammen med handlingsplaner for de følgende år. 8.3 Årsrapportering og udbetaling Senest tre måneder efter årets udløb indsendes regnskab (jf. VfB kap. 8) og faglig årsrapport. Regnskabet skal være et samlet udgifts- og medfinansieringsregnskab for de videnbaserede klyngeaktiviteter og skal omfatte regnskabsbidrag fra alle tilskudsmodtagere. I regnskabets højre kolonne anføres det af SIU senest godkendte budget, idet større afvigelser skal begrundes i bemærkningerne til regnskabet med henvisning til forhåndsgodkendelse fra SIU. Side 12/15

13 Det skal af handlingsplanen og rapporten klart fremgå, at aktiviteterne er af en sådan karakter, at de er tilskudsberettigede, jf. kap. 5, herunder at reglerne for samarbejdsprojekter er fulgt (kap. 5.4). Ud over de detaljerede aktivitetsskemaer rapporteres kortfattet vedrørende klyngeorganisationens generelle fremdrift i forhold til strategi, overordnede mål mv. Som bilag til årsrapporten vedlægges: 1. Liste over samtlige dedikerede private virksomheder, der har deltaget i videnbaserede klyngeaktiviteter i løbet af året. CVR-numre skal anføres. 2. De bedste 2-3 cases fra det pågældende år, hvor aktiviteterne har skabt værdi for de deltagende virksomheder i samspil med videninstitutioner. Hver case skal fylde linjer. 3. Liste over projekter og aktiviteter, som klyngeorganisationen har medvirket til, og som er eksternt finansieret af danske eller udenlandske myndigheder, fonde, programmer m.fl., f.eks. projektbevillinger fra EUs strukturfonde og rammeprogrammer, Danmarks Innovationsfond, statslige udviklings- og demonstrationsprogrammer etc. Bevillingsbeløb angives (men indgår ikke i regnskabet til SIU). 4. Som pkt. 3, men kun indsendte ansøgninger, som ikke endnu ikke har modtaget afgørelse. Udbetaling af tilskud sker kvartalsvis i fire lige store rater i overensstemmelse med den godkendte udbetalingsprofil, jf. VfB kap. 2 og 5.1. Hvis årsregnskabet viser uforbrugte midler på mere end kr. for private organisationer, skal der ske en rebudgettering og ændring af udbetalingsprofilen for den resterende periode, jf. VfB kap. 11. De løbende udbetalinger er betinget af, at bevillingshaver løbende indsender dokumenter i e-grant og at disse kan godkendes af SIU. Relevante dokumenter for rapportering mv. skal hentes på SIUs hjemmeside. Styringsdialogen forventes suppleret af effektmåling. Klyngeorganisationer skal derfor kunne indsamle oplysninger om deltagende virksomheder på CVR-niveau i deres konkrete aktiviteter, fx i CRM-system, og sikre samtykke til at disse oplysninger deles med bevillingsgiverne til brug for effektmåling. Data skal indsendes årligt. Klyngeorganisationerne skal desuden bidrage med data til det årlige performanceregnskab for klyngeorganisationer eller andre analyser og effektmålinger, der udføres på opdrag af UFM. 8.4 Slutrapportering og udbetaling Senest 3 måneder efter udløbet af bevillingsperioden skal administrator ud over regnskab og faglig rapport fremsende en slutrapport, som sammenfatter de udførte aktiviteter og opnåede resultater, videnspredning mv. Regnskabet for bevillingsperiodens sidste år, som også viser det akkumulerede forbrug, udgør slutregnskabet. SIU tilbageholder 15 pct. af det beløb, der skal udbetales for bevillingens sidste finansår (2024), indtil slutregnskab og slutrapport er godkendt, og anden krævet dokumentation er modtaget. Side 13/15

14 Op til tre måneder efter den normale bevillingsperiode kan der af bevillingen i begrænset omfang afholdes udgifter til slutrapportering og andre afsluttende administrative aktiviteter. 8.5 Ændringer Hvis der ønskes væsentlige ændringer i forhold til bevillingsgrundlaget, herunder den strategi, der lå til grund for ansøgningen, godkendte handlingsplaner og budgetter, skal administrator forudgående indhente skriftlig godkendelse hos SIU. jf. VfB kap. 10. Ændringer på mere end 25 pct. på de enkelte poster i det godkendte budget for hele bevillingsperioden skal forhåndsgodkendes af SIU. Det er administrators ansvar at fremsende begrundelse samt alle relevante erklæringer og oplysninger i forbindelse med ændringsanmodningen. Ændringer kan først træde i kraft efter bevillingsgivers skriftlige godkendelse. 9 Revision Med års- og slutregnskaberne skal der indsendes en revisorerklæring om aftalte arbejdshandlinger. Administrators revisor bekræfter hermed, at: 1. Alle tilskudsmodtageres delregnskaber er modtaget. 2. Delregnskaberne for alle tilskudsmodtagerne er blevet revideret eksternt/underskrevet i overensstemmelse med nedenstående revisionskrav for den enkelte part. 3. Det samlede regnskab stemmer i forhold til det samlede bevillingsbudget og er korrekt summeret. Revisors eventuelle bemærkninger til det samlede regnskab skal fremgå tydeligt af erklæringen til SIU. Der gælder følgende regler for revision af parternes regnskaber: 1. Hvis tilskuddet til en part årligt eller akkumuleret er over kr , skal delregnskabet for denne part eksternt revideres og underskrives af partens kontaktperson og den økonomiansvarlige. Revisorerklæring fremsendes til administrator sammen med det regnskab, revisionen omhandler. 2. Hvis tilskuddet til en part årligt eller akkumuleret er lig med eller mindre end kr , skal delregnskabet for denne part underskrives af partens kontaktperson og den økonomiansvarlige. Den økonomiansvarlige skal derudover underskrive SIUs standarderklæring, som fremsendes med regnskabet til administrator. Hvis tilskudsmodtageren er et universitet eller anden institution, der er underlagt Rigsrevisionen, træder institutionens økonomiansvarlige i ekstern revisors sted. Side 14/15

15 En ekstern revisor kan enten benytte SIUs standarderklæring eller udarbejde egen erklæring. Hvis der er tale om et universitet eller anden institution, der er underlagt Rigsrevisionen, skal den økonomiansvarlige benytte SIUs standarderklæring. Det gælder generelt, at de enkelte tilskudsmodtagere hæfter over for administrator. Hvad angår privat medfinansiering, kan dokumentation for virksomhedernes tidsforbrug i netværket bestå af underskrevne timesedler fra virksomheder eller deltagerlister, hvis virksomhederne deltager i konferencer eller lignende. Her skal det fremgå tydeligt, om deltageren er fra en privat virksomhed eller fra en offentlig institution. Regler for medfinansiering fremgår af kap. 7. Kravene til revision fremgår af SIUs til enhver tid gældende revisionsinstruks. Se i øvrigt VfB kap. 9. Side 15/15

Retningslinjer for innovationsnetværk

Retningslinjer for innovationsnetværk DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE ÆNDRINGER SOM FØLGE AF EU-STATSSTØTTERETLIG ANMELDELSE AF ORDNINGEN. Retningslinjer for innovationsnetværk 2019-2020 1 REGELGRUNDLAG... 2 2 FORMÅL OG OPGAVER... 2 3 MÅLGRUPPER

Læs mere

Retningslinjer for innovationsnetværk

Retningslinjer for innovationsnetværk Retningslinjer for innovationsnetværk 2019-2020 1 REGELGRUNDLAG... 2 2 FORMÅL OG OPGAVER... 2 3 MÅLGRUPPER OG VIRKEFELT... 3 4 ORGANISERING... 4 4.1 PARTNERKREDS... 4 4.2 ADMINISTRATOR... 4 4.3 STYREGRUPPE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, "Brug af droner i byggebranchen", i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, Brug af droner i byggebranchen, i InnoBYG Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, "Brug af droner i byggebranchen", i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte strategiske projekter er: Brug af droner i byggebranchen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, "Cirkulær økonomi i byggebranchen", i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, Cirkulær økonomi i byggebranchen, i InnoBYG Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, "Cirkulær økonomi i byggebranchen", i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte strategiske projekter er: Cirkulær Økonomi i byggebranchen

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tematiseret udbud, "Brug af droner i byggebranchen", i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om tematiseret udbud, Brug af droner i byggebranchen, i InnoBYG Vejledning til ansøgning om tematiseret udbud, "Brug af droner i byggebranchen", i InnoBYG FORMELLE KRAV Projektet skal kortlægge muligheder og udfordringer ved brug af droner i byggebranchen gennem interviews,

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

Hvordan løser du casen? Du løser casen ved at besvare følgende spørgsmål og efterfølgende udfylde excelark til sagsoprettelsen:

Hvordan løser du casen? Du løser casen ved at besvare følgende spørgsmål og efterfølgende udfylde excelark til sagsoprettelsen: Case 6 Samlesager Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 bevillingsskrivelse Bilag 2 Budget Bilag 3 Billede af Excelark til sagsoprettelse af samlesag Hvad går

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Generelt Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden.

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars, ECSEL/ARTEMIS og AAL-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2019 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Ansøgte beløb skal være mellem 200.000 og 500.000 kr. Der skal mindst være to InnoBYG medlemsvirksomheder tilknyttet og mindst en InnoBYG

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

Fundraising kursus d Velkommen! (igen) Velkommen! (igen) Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

ERHVERVSFREMMESYSTEMETS HVEM, HVAD, HVOR KLYNGER OG NETVÆRK

ERHVERVSFREMMESYSTEMETS HVEM, HVAD, HVOR KLYNGER OG NETVÆRK ERHVERVSFREMMESYSTEMETS HVEM, HVAD, HVOR KLYNGER OG NETVÆRK MEAmidt 19. september 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle og dygtiggøre de danske klyngeorganisationer og deres services

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE, der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnpartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

BEVILLINGSAFTALE. mellem undertegnede, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, og medundertegnede

BEVILLINGSAFTALE. mellem undertegnede, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, og medundertegnede Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sag: 16035882. Dato: BEVILLINGSAFTALE mellem undertegnede, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Notat Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Ansøgningsfrist: Den 12. september 2019, kl. 12.00 1. Formål Initiativet

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 13. maj 2019 Sag 2019-4785 Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Annoncering af Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser Resume Danmark Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Fakta om projektet Projekttitel Skriv her det navn, I ønsker at projektet skal have. 1 Budget Her skal skrives det samlede fulde beløb (Løn, konsulent

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Direktionssekretariatet: 5798007698386

Læs mere

Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen

Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen Notat Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen Ansøgningsfrist: Den 28. september 2018, kl. 12.00 1. Formål Regeringen

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler 5. juli 2019 Sag Spørgsmål og svar fra informationsmødet vedr. Kvalificeret arbejdskraft: - Inklusion af unge til erhvervsparathed - Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål Kan man udarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0

Uddybende bilag vedr. projektet: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 Uddybende bilag vedr. projektet: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/4928 Projektnavn Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 Ansøger Offshoreenergy.dk Adresse Dokvej

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai I medfør af 3, stk. 1 og 2, samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Case 1 Grundcase. Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 bevillingsskrivelse Bilag 2 delregnskabsdiagram

Case 1 Grundcase. Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 bevillingsskrivelse Bilag 2 delregnskabsdiagram Case 1 Grundcase Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 bevillingsskrivelse Bilag 2 delregnskabsdiagram Dato: 6. oktober 2016 Side 1/9 Aarhus Universitet Hvad

Læs mere

Forvaltningsvejledning

Forvaltningsvejledning Bemærk: Hjemmesiden www.framevoicereport.org vil være tilgængelig fra 15.04.18. Indtil da vil alle dokumenter kunne findes på www.cisu.dk/fvr Forvaltningsvejledning Indhold 1. Hvordan skal vejledningen

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM det danske filminstitut VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM klij GÆLDENDE PR 12. JUNI 2014 Ændringer af 12. april 2018 som følge af EU-kommissionens formelle godkendelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Retningslinjer for Markedsbesøg 2017

Retningslinjer for Markedsbesøg 2017 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagsnummer Kontor 65.J.16 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Markedsbesøg

Læs mere

(3) Kommissionen sendte den 27. marts 2009 en yderligere anmodning om oplysninger, som de danske myndigheder svarede på i et brev af 17. april 2009.

(3) Kommissionen sendte den 27. marts 2009 en yderligere anmodning om oplysninger, som de danske myndigheder svarede på i et brev af 17. april 2009. EUROPA-KOMMISSIONEN Brussels, 08.06.2009 K(2009)4557 Vedr.: Statsstøtte N 617/2008 Danmark Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE (1) Ved brev af 5. december 2008,

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

A. Beskrivelse af hvad økonomibilaget omfatter

A. Beskrivelse af hvad økonomibilaget omfatter Bilag 1. Økonomibilag til Aftale om generelle vilkår for forskningssamarbejde indgået mellem Aalborg Universitet og Region Nordjylland Indledning A. Beskrivelse af hvad økonomibilaget omfatter Nærværende

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere