Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk."

Transkript

1 Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle informationer, organisation, omsætning mm.) B. Aktiviteter C. Virksomhedernes udbytte Læs spørgeskemaet grundigt igennem inden du udfylder det. Du kan evt. printe skemaet ud ved at benytte linket til pdf.-versionen i mailen. Du kan til enhver tid holde pause i indberetningen. Når du vil genoptage, bruger du bare linket i mailen, så kommer du ind i skemaet, hvor du sidst afsluttede. Når du er færdig med at besvare skemaet, kan du printe det ud med dine svar. Det anbefaler vi i tilfælde af, at der er opfølgende spørgsmål. Når performanceregnskabet 2014 er klar, vil du også modtage en oversigt over dine svar i en mere overskuelig udgave. Skemaet er væsentligt reduceret i forhold til forrige år. Så hvis du tidligere har udfyldt performanceregnskab, skal du være opmærksom på, at numrene på spørgsmålene er ændret, så de ikke er direkte sammenlignelige med sidste år. A. NETVÆRKETS/KLYNGENS STRUKTUR A.1 Generelt om netværket/klyngen A.1.1. Hvad er netværkets/klyngens navn? Hvis netværket/klyngen har ændret navn i 2013, skal du angive navnet pr. 1/ A.1.2. Angiv det totale antal medarbejdere (målt på årsværk) i sekretariatet fx direktør og koordinatorer. Med sekretariatet menes de ansatte, der er med til at løfte de opgaver, der knytter sig til at drive netværket/klyngen.

2 A.1.3.Angiv det totale antal medarbejdere (målt på antal mennesker) i sekretariatet fx direktør og koordinatorer. Alle medarbejdere, der er opgjort i foregående spørgsmål om årsværk, tælles med her. A.1.4. Hvor mange aktive og dedikerede virksomheder har netværket/klyngen ved udgangen af 2013? Et aktivt og dedikeret medlem har bekræftet deres deltagelse i netværket/klyngen igennem en form for skreven aftale eller interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. Virksomheder der kun modtager nyhedsbrev eller kun har deltaget ved et enkelt arrangement, kan ikke medtælles her A.2. Netværkets/klyngens omsætning De følgende spørgsmål handler om netværkets/klyngens omsætning i Angiv omsætningen i 2013 fordelt på finansieringskilder. Finansieringskilderne er opdelt i følgende kategorier: Finansielle bidrag (eksklusiv medlemsbidrag) In kind bidrag Medlemsfinansiering Anden omsætning Angiv beløb i hele kroner. A.2.1. Finansielle bidrag offentlige institutioner a) Styrelsen for Forskning og Innovation - Basistilskud fra FIs midler til innovationsnetværk. b) Styrelsen for Forskning og Innovation - Andre ordninger c) Finansiering fra andre ministerier

3 d) EU finansiering e) Region og kommuner f) Andre A.2.2. Finansiering - virksomheder Private finansielle bidrag - ekskl. medlemskontingenter A.2.3. Finansielle bidrag - videninstitutioner Finansielle bidrag fra videninstitutioner - ekskl. medlemskontingenter A.2.4. In kind bidrag a) In kind bidrag fra virksomheder Dette gælder de registrerede timer virksomheder lægger i netværket/klyngen. Hver virksomhedstime tæller 600,- kr. b) In kind bidrag fra videninstitutioner Dette gælder de registrerede timer videninstitutionerne lægger i netværket/klyngen. Hver time tæller 600,- kr. Det kan også være in kind bidrag i form af betalt husleje, materialer, udstyr o.lign.

4 A.2.5. Medlemsfinansiering Hvor stort et beløb udgjorde de samlede medlemskontingenter i 2013, fordelt på virksomheder, videninstitutioner og offentlige institutioner. Angiv beløb i hele kroner. Angiv 0, hvis der ikke opkræves kontingent. a) Virksomheder b) Videninstitutioner c) Offentlige institutioner (ministerier, regioner, kommuner) d) Andre A.2.7. Anden omsætning Hvis netværket/klyngen har haft andre finansieringskilder end de oven for nævnte, angives de her. Angiv beløb i kroner. Angiv 0 kr. hvis der ikke har været andre. A.3. Deltagere i netværkets/klyngens aktiviteter I de følgende spørgsmål bedes du foretage et skøn over, hvor mange FORSKELLIGE virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører der i alt har deltaget i netværkets/klyngens aktiviteter i Aktører, der alene har modtaget nyhedsbreve og informationsmateriale, skal IKKE medregnes. A.3.1. Hvor mange virksomheder skønner du i alt har deltaget i netværkets/klyngens aktiviteter i 2013? Notér antallet af virksomheder. Hver virksomhed skal kun tælle én gang.

5 A.3.2. Heraf virksomheder med under 50 ansatte A.3.3. Hvor mange virksomheder har i 2013 deltaget i internationale aktiviteter i kraft af netværket/klyngen? Arrangementer både i Danmark og udlandet som har fokus på international videnudveksling/markedsføring og har international deltagelse. A.3.4. Hvor mange udenlandske virksomheder har deltaget i netværkets/klyngens aktiviteter? Hver virksomhed skal kun tælle én gang. A.3.5. Hvor mange videninstitutioner skønner du i alt har deltaget i netværkets/klyngens aktiviteter i 2013? Opgørelsen for universiteter laves på institutniveau. Hvert institut skal kun tælle én gang. A.3.6. Hvilke typer af videninstitutioner har der været tale om? Gerne flere svar Danske universiteter Danske professionshøjskoler / University Colleges / CVUer / Ingeniørhøjskoler Danske erhvervsskoler Danske erhvervsakademier Godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) Udenlandske videninstitutioner Andre

6 A.3.7. Hvor mange offentlige aktører, skønner du, i alt har deltaget i netværkets/klyngens aktiviteter i 2013? Med offentlige aktører menes ministerier, regioner, kommuner, erhvervsservicesystemet (væksthuse, erhvervsråd o.lign.) (Her skal ikke medtages off. viden- og uddannelsesinstitutioner). A.3.8. Hvilke typer af offentlige aktører har der været tale om? Gerne flere svar Ministerier Regioner Kommuner Erhvervsservicesystemet (væksthuse, erhvervsråd o.lign.) Andre offentlige institutioner (fx hospitaler, plejehjem mv.) A.3.9. Hvor mange nye virksomheder har sekretariatet taget personlig kontakt til (mail, telefon eller møde) i 2013 for at informere om netværket/klyngen og dens aktiviteter? Generelle enslydende mails til flere aktører skal ikke medregnes. Aktiviteterne er opdelt i fem kategorier: 1. Matchmaking - forskellige aktiviteter, der bygger bro mellem virksomheder og videnleverandører inden for medlemskredsen (fx facilitering af seminarer mv., idégenerering samt hjælp og vejledning til at finde samarbejdspartnere). 2. Samarbejdsprojekter - forskellige former for samarbejde mellem virksomheder og videnleverandører. Innovationsprojekter samt forprojekter, hvor grundlaget for et samarbejde afklares. Ligeledes medregnes faglige netværk. 3. Kompetenceudvikling - uddannelses- og kursusaktiviteter som netværks/klyngesekretariatet udbyder eller deltager i at udvikle. 4. Formidling - aktiviteter der handler om at synliggøre og formidle sine aktiviteter overfor medlemmer, potentielle deltagere og den bredere offentlighed. Typiske aktiviteter er hjemmeside, nyhedsbreve, artikler og presseomtale. 5. Internationalisering - aktiviteter der skal fremme medlemmernes internationalisering fx finde samarbejdspartnere og etablering af samarbejde. Endelig spørges der til det samlede antal deltagere i netværkets/klyngens aktiviteter. Under hver kategori uddybes det yderligere, hvad der skal regnes med under den pågældende kategori. Vi er opmærksomme på, at kun få netværk/klynger har aktiviteter inden for alle områder.

7 B. NETVÆRKETS/KLYNGENS AKTIVITETER De følgende spørgsmål vedrører forskellige typer af aktiviteter, som udbydes i regi af netværkene/klyngerne. Det er hensigtsmæssigt, at du bruger lidt tid på at se skemaets kommende spørgsmål igennem og dermed får et overblik over alle kategorierne, før du begynder besvarelsen (evt. i pdf.-versionen). Hver aktivitet skal kun tælles med ét sted. B.1. Matchmaking Matchmaking defineres som forskellige aktiviteter, der bygger bro mellem virksomheder og videnleverandører inden for medlemskredsen. Matchmaking kan være en del af fx seminarer, konferencer og workshops for medlemmer. Matchmaking kan handle om videndeling og idégenerering, bl.a. i forbindelse med strukturerede forløb med deltagelse af både virksomheder og videninstitutioner for at etablere nye samarbejdsprojekter. Matchmaking kan også være individuel hjælp og vejledning til at finde relevante samarbejdspartnere. B.1.1. Hvor mange forskellige virksomheder har i 2013 deltaget i matchmakingaktiviteter sammen med videninstitutioner, og hvor netværket/klyngen har været arrangør eller medarrangør? Hver virksomhed tæller kun én gang. B.1.2. Har netværket/klyngen i 2013 hjulpet virksomheder og/eller forskere med at ansøge om midler? (Angiv kun ét svar) Ja Nej - Gå til B.2. Ikke i 2013 men tidligere år har vi - Gå til B.1.4. B.1.3. Hvor mange ansøgninger har netværket/klyngen hjulpet virksomheder og/eller forskere med i 2013? a) Antallet af ansøgninger til EU b) Antallet af ansøgninger til STATEN

8 c) Antallet af ansøgninger til REGIONER B.1.4. Hvor mange ansøgninger, som netværket/klyngen har hjulpet virksomheder og/eller forskere med, har opnået finansiering i 2013? Vi ved, det kan tage op til flere år, inden finansiering evt. bliver opnået. Dette betyder, at du skal opgive det antal ansøgninger, som har opnået finansiering i også selvom de er ansøgt i et tidligere år. a) Antallet af ansøgninger til EU b) Antallet af ansøgninger til STATEN c) Antallet af ansøgninger til REGIONER B.2. Samarbejdsprojekter Denne aktivitet dækker forskellige former for samarbejde, hvor virksomheder og videnleverandører mødes jævnligt for at dele viden og udvikle fælles projektaktiviteter. Samarbejdsprojekter handler om innovationsprojekter, som har til formål at udvikle nye produkter, processer, forretningsgange, organisationsformer eller anden virksomhedsudvikling. Desuden handler samarbejdsprojekter også om "førfasen" - såkaldte forprojekter, hvor virksomheder og videninstitutioner har til formål at afklare grundlaget for et egentlig innovationsprojekt. I denne aktivitet medregnes ligeledes faglige netværk, hvor virksomheder og videnleverandører mødes jævnligt for at dele viden og udvikle fælles projektaktiviteter. Vær opmærksom på at faglige netværk opgøres for sig selv i spørgeskemaet. Fokus er på de aktiviteter, der drives inden for netværket/klyngen. Samarbejde, der handler om at afklare og udvikle kompetenceudviklingstilbud, opgøres i afsnittet om kompetenceudvikling. Projekter, der har til formål at udvikle nye kompetencetilbud i form af uddannelser, kurser mv. skal heller IKKE medregnes her. Du bedes kun medregne projekter, som gennemføres i netværkets/klyngens regi. Har netværket/klyngen alene fungeret som matchmaker og/eller idéudvikler, skal projektet IKKE medregnes. Du bedes i besvarelsen medregne alle samarbejdssprojekter, der har haft aktiviteter i uanset om de er igangsat i 2013 eller tidligere.

9 B.2.1. Hvor mange konkrete samarbejdsprojekter (inkl. forprojekter) indgik i netværkets/klyngens aktiviteter i 2013? Faglige netværk skal ikke medtælles her. B.2.2. Angiv antallet af virksomheder i alt, der deltog i konkrete samarbejdsprojekter i netværkets/klyngens regi i 2013? Faglige netværk skal ikke medtælles her. Hver virksomhed tæller kun én gang. B.2.3. Heraf antal virksomheder med under 50 ansatte B.2.4. Hvor mange virksomheder, skønner du, deltog i et eller flere samarbejdsprojekter med videninstitutioner i 2013, FOR FØRSTE GANG i virksomhedens historie? Som følge af deltagelse i netværkets/klyngens aktiviteter B.2.5. Heraf antal virksomheder med under 50 ansatte B.2.6. Hvor mange faglige netværk indgik i netværkets/klyngens aktiviteter i 2013? Med faglige netværk menes netværk, hvor virksomheder og videnleverandører mødes jævnligt for at dele viden og udvikle fælles projektaktiviteter. B.2.7. Angiv antallet af virksomheder i alt, der deltog i faglige netværk i netværkets/klyngens regi i 2013? Hver virksomhed tæller kun én gang. B.2.8. Heraf antal virksomheder med under 50 ansatte

10 B.3. Kompetenceudvikling De følgende spørgsmål handler om uddannelses- og kursusaktiviteter i Det kan fx dreje sig om at netværket/klyngen: Selv udbyder kurser Deltager i at udvikle nye kurser (alene eller sammen med fx en uddannelsesinstitution, som senere udbyder kurset) Kursusforløbet skal være af mindst én dags varighed for at tælle med. Gå-hjem-møder og andre korte, faglige arrangementer skal IKKE medregnes. Udbyder netværket/klyngen ikke de pågældende aktiviteter skrives blot 0. B.3.1. Hvor mange nye uddannelser, kurser og efteruddannelsesforløb for virksomheder deltog netværket/klyngen aktivt i at udvikle i 2013? Med nye menes tilbud der ikke har været udbudt før B.3.2. Hvor mange forskellige virksomheder har deltaget i disse uddannelser, kurser og efteruddannelsesforløb for virksomheder udviklet af netværket/klyngen i 2013? Hver virksomhed skal kun tælles én gang. B.4. Formidling Formidling handler om at synliggøre og formidle sine aktiviteter overfor medlemmer, potentielle deltagere og den bredere offentlighed. Typiske aktiviteter er hjemmeside, nyhedsbreve og artikler. B.4.1. Hvor mange nyhedsbreve udgav netværket/klyngen i 2013? B.4.2. Hvor mange pressemeddelelser udsendte netværket/klyngen i 2013? B.4.3. Hvor mange gange har jeres netværk/klynge været omtalt i pressen i 2013? B.5. Internationalisering Denne aktivitet handler om at internationalisere medlemmerne.

11 B.5.1. Er der etableret samarbejde med internationale aktører? Her menes både vidensamarbejder og forretningsudvikling. Notér hvilke typer af internationale samarbejder der er etableret? (Angiv gerne flere svar) Klyngesamarbejde Vidensamarbejde B2B Ingen internationale samarbejder B.5.2. I hvor mange lande er der etableret klyngesamarbejde? B.5.3. I hvor mange lande er der etableret videnssamarbejde? B.5.4. I hvor mange lande er der etableret B2B-samarbejder? C. VIRKSOMHEDERNES UDBYTTE AF NETVÆRKS/KLYNGEDELTAGELSEN Her skal du svare på netværkets/klyngens betydning for virksomhedernes innovation i form af nye produkter, ydelser, processer eller nye forretningsmodeller. Der spørges både til konkrete innovationer og til idéer og kompetencer, der kan føre til innovation på et senere tidspunkt. Det kan være vanskeligt at svare, så giv et kvalificeret skøn. C.1.1. Hvor mange virksomheder skønner du har udviklet nye produkter/ydelser/processer i 2013, hvor netværks/klyngedeltagelse har været en væsentlig inspirationskilde? Angiv antallet af virksomheder C.1.2. Heraf virksomheder med under 50 ansatte C.1.3. Hvor mange virksomheder skønner du har udviklet NYE IDÉER i 2013 som følge af netværks/klyngedeltagelsen, som senere kan blive omsat i nye produkter, ydelser eller processer? Angiv antal virksomheder.)

12 C.1.4. Heraf virksomheder med under 50 ansatte C.1.5. Hvor mange virksomheder skønner du har fået tilført KOMPETENCER OG VÆRKTØJER (dvs. har tilegnet sig nye metoder og indblik i nye strukturer) i 2013 som følge af netværks/klyngedeltagelse, der markant forøger evnen til at arbejde med innovation C.1.6. Heraf virksomheder med under 50 ansatte Hvis du har øvrige bemærkninger til Performanceregnskabet, må du meget gerne notere dem her. Tak for din deltagelse Du har nu mulighed for at printe svarene ud, hvilket vi opfordrer til, i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Tryk på knappen "muligheder" mellem "forrige" og "afslut" og vælg udskriv. Har du spørgsmål til skemaet er du velkommen til at kontakte Bolette på eller eller Merete på eller

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Udarbejdet af Cluster Excellence Denmark på vegne af Klyngeforum Forum for klynge- og netværksindsatsen

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 214 1 Innovations Danmark Performanceregnskab 214 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 4 126 København K Telefon: +45 3544 62 E-mail:

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2015 INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation 1 Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2015 Innovationsnetværk

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovation: Analyse og evaluering 4/2012 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovation: Analyse og evaluering 4/2012 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

REG X cafe: Spørgsmål

REG X cafe: Spørgsmål REG X cafe: Spørgsmål 1. Hvordan skaber en klyngefacilitatorværdi for virksomhederne i klyngen (nævn de tre vigtigste faktorer)? 2. Hvad er de 3 vigtigste spørgsmål du stiller en virksomheder/et medlem

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark. Performanceregnskab 2013

Innovationsnetværk Danmark. Performanceregnskab 2013 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2013 Innovation: Analyse og Evaluering 04/2013 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2013 Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk Indledning Klynger og innovationsnetværk er en vigtig del af regeringens og regionernes indsats for at styrke danske virksomheders vækst,

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Kort opsamling fra workshops på Innovation Camp 2012

Kort opsamling fra workshops på Innovation Camp 2012 Kort opsamling fra workshops på Innovation Camp 2012 POLICY, LEDELSE & STRATEGI Følgende emner/udfordringer blev diskuteret: - det vanskelige i at tilgodese alle de parter (videnleverandører, virksomheder,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

AAU Matchmaking. Matchmaking Konference sep Certificering

AAU Matchmaking. Matchmaking Konference sep Certificering AAU Matchmaking Matchmaking Konference 13-14 sep. 2012 Certificering Certificering Hvad er det for en fisk? Når du bliver certificeret matchmaker eller hvis du blot genopfrisker gammel viden så er det

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Analyse af anvendte værktøjer og metoder til facilitering af videnssamarbejde i forbindelse med VidenFacilitatorMidt 2015 og effekten heraf

Analyse af anvendte værktøjer og metoder til facilitering af videnssamarbejde i forbindelse med VidenFacilitatorMidt 2015 og effekten heraf 1 Analyse af anvendte værktøjer og metoder til facilitering af videnssamarbejde i forbindelse med VidenFacilitatorMidt 2015 og effekten heraf Analysen er udarbejdet af Lifestyle & Design Cluster 2 Hvad

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association

VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association Indhold 1 NAVN OG STED... 2 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL... 2 3 INDSATSOMRÅDER OG HOVEDAKTIVITETER... 2 4 MEDLEMMER... 3 5 ØKONOMI...

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2016 INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 2016 1 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2016 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Om#partnerskaber,#netværk#og#klynger# 4# Hvad#kan#man#lære#af#andre## og## hvad#kan#i#gøre?#

Om#partnerskaber,#netværk#og#klynger# 4# Hvad#kan#man#lære#af#andre## og## hvad#kan#i#gøre?# Om#partnerskaber,#netværk#og#klynger# 4# Hvad#kan#man#lære#af#andre## og## hvad#kan#i#gøre?# Hvorfor#Netmatch?# Suppor>unk?on# #art#paraplyorganisa?on# Målgruppe:## Understø)e*sekretariaterne* *typisk'få'ansa,e'med'

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Matchmaking. Rune Heiberg Hansen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel

Matchmaking. Rune Heiberg Hansen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Lydteknologisk Matchmaking Rune Heiberg Hansen Chefkonsulent og daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Kommercialisering af viden 140 120 100 80 60 40 Spinout virksomheder

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til innovationsmiljøet Future Food Innovation Feb. 2013/GB Indledning Som led i Vækstforums strategiske indsats for at skabe gode vilkår for innovation

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley)

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Side 1 Grønt Center den 5. februar 2009 Erhvervs og byggestyrelsen Att.: Anette Mogensen Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Rapport

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Innovativ brug af Big Data 1. Oplysninger om ansøger 2. Indhold (formål, mål og aktiviteter) Navn, adresse, kontaktperson, tlf, mailadr,

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl til 17.30

Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl til 17.30 Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl. 16.30 til 17.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere