Befolkningsprognose Haderslev Kommune UDVIKLING & KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR"

Transkript

1 Befolkningsprognose Haderslev Kommune UDVIKLING & KULTUR 3. maj 25

2 Indhold Resume...3 Indledning og hovedforudsætninger...4 Områdeinddeling...5 Bolig- & befolkningsudvikling...7 Datagrundlag og forudsætninger...14 Resultattabeller...21 Lokalområder...22 Skoledistrikter...36 Bilag 1 - Boligbyggeri...48 Befolkningsprognoser i GIS SVEN ALLAN JENSEN as Befolkningsprognosen er udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Haderslev Kommune, maj 25. Kontaktpersoner: Kim Ledel, Haderslev Kommune, Udvikling og Kultur tlf Thomas Jensen, Sven Allan Jensen as, tlf

3 Resume Prognosens hovedresultater Haderslev Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 218. Prognosen viser at folketallet vil falde fra personer pr til personer pr Dette svarer til en nedgang i folketallet på 922 eller 2,9% de næste 12 år. Den samlede nedgang dækker over store forskelle i udviklingen indenfor aldersgrupper. Blandt børn fra til 16 år samt gruppen af årige forventes der fald på op til 17% mens der vil blive flere personer i aldersgruppen over 5 år Historiske folketal Prognose Det faktiske folketal i Haderslev Kommune pr. 1. januar 2-25 samt prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar 217. Prognosens baggrund Prognosens forventninger om et faldende folketal kan forklares ved følgende faktorer: - Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene som alle har været år med større eller mindre fald i folketallet. En stor del af nedgangen i folketallet har skyldtes færre tilflyttere end fraflyttere og det på trods af en fortsat boligudbygning i Haderslev Kommune. I beregningerne forventes der således også at være tilflytningsunderskud i flere af prognoseårene. - Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvist store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. - Antallet af fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder og dels på grund af det tidligere beskrevne tilflytningsunderskud. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af fødsler tilsvarende falde og dette vil efterhånden betyde færre børn i den skolepligtige alder. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der vil være et fortsat tilflytningsunderskud, færre fødsler samt flere dødsfald - tre tendenser, der alle giver anledning til faldende folketal indenfor den beregnede prognoseperiode. 3

4 Indledning og hovedforudsætninger Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og for valt ning. Antallet af pladser i vuggestuer, bør ne ha ver, sko ler, fritidsordninger, plejehjem, æl dre - om sorg med videre afhænger af be folk nin gens stør rel se og sam men sæt ning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering. Derfor er der udarbejdet en be folk nings - pro gno se for Haderslev Kommune, der vi ser den sand syn li ge befolkningsudvikling i peri o den Prognosen er udregnet ved brug af programmet DemoGrafix. Det er vigtigt at understrege, at en be folk nings - pro gno se ikke er en nøjagtig forudsigelse om frem ti den, men en avanceret fremskrivning af folketallet. Befolkningsprognosen viser såle des den fremtidige udvikling i be folknin g en, givet at en række be reg nings for ud sæt nin ger hol der i hele prognoseperioden. Overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger som ligger til grund for prognosen er følgende: - Fra Danmarks Statistik er der indhentet befolkningsdata for perioden 21-24, de såkaldte KÅS befolkning. Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og frafl ytninger i Haderslev Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Haderslev Kommune i de sidste fi re år (21-24) samt folketallet pr Da befolkningsudviklingen i år 21 og 22 var ganske usædvanlig (nedgang i folketallet samtidig med stor boligudbygning) og man ikke anser sådanne år for at være typiske for udviklingen i Haderslev Kommune, er det valgt at nedtone betyd ningen af til- og frafl ytningen i år 21 og 22, således at fl yttemønstrene i disse år hver især kun tæller 1% i forhold til de seneste (23-24), som danner basis for prognosen. - Befolkningsstatistikken er opdelt i forhold til de delområder der anvendes til befolkningsprognosen. Kommunen er således opdelt i 118 såkaldte basisområder der tilsammen kan danne såvel de 12 lokalområder som de 11 skoledistrikter, jævnfør afsnittet om områdeinddeling. - For at minimere beregningsfejl er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder for henholdsvis fl yttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til fl yttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med ni parameterområder, jævnfør afsnittet om områdeinddeling. - Til beregning af antal dødsfald er som udgangspunkt anvendt landsdækkende aldersbetingede døds hyppig heder for både mænd og kvinder. Der er dog foretaget en justering af de landsdækkende tal så prognosen rammer det niveau for antal døde, som Haderslev Kommune har haft gennem de sidste 1 år (ca. 36 dødsfald pr. år). Antallet af døde er dog stigende over prognoseperioden som følge af stadigt fl ere ældre. - Til beregning af antal fødsler er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. Der er anvendt gennemsnitstal for fødselshyppigheden blandt kvinder i Haderslev Kommune i perioden 21-23, hvilket svarer til, at der tages udgangspunkt i en samlet fertiltiet på 1,74 fødte pr. kvinde. I parameterområderne justeres i forhold til de faktiske fødsler i og fertilitetsniveauet varierer således fra (ældrecentre og kollegier) til 2,21 (etageboligbebyggelserne) - se også afsnittet datagrundlag og forudsætninger. Endvidere er der anvendt en fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik kalder hovedforløb (= 7% stigning i fertiliteten i perioden 23-23). - Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligbyggeprogrammet, se afsnittet bolig- og befolkningsudvikling, afsnittet datagrundlag og forudsætninger samt bilaget med boligbyggeprogrammet. 4

5 Områdeinddeling Haderslev Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 118 basisområder. Disse er dannet ved opsplitning af kommunens lokalområder og består således af enhederne vist i listen til højre. Af hensyn til beregningssikkerheden i prog nosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder indenfor hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. I Haderslev Kommune er det valgt at arbejde med ni parameterområder, jævnfør oversigten nederst på siden. Basisområde Tilhører lokalområde Det centrale byområde Østbyen Vestbyen Sydbyen Starup Marstrup Hoptrup Øsby Vilstrup Hejsager Moltrup Vonsbæk Parameterområder Centrum Nyt og ældre ved vandet Ældre bebyggelse Nyere og ubebygget Etagebebyggelse Landsbyer Landområder Kollegier Pleje- og ældrecentre 5

6 Lokalområder Kommunens 12 lokalområder er dannet ved kombination af basisområderne - jf. kortet til højre. Skoledistrikter Kommunens 11 skoledistrikter er dannet ved kombination af basisområderne - jf. kortet til højre. 6

7 Bolig- & befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i de fi re historiske år, der ligger til grund for prognosen, har varieret fra 53 til 158 boliger pr. år. I prognoseårene forventes der opført 7-8 boliger pr. år - gennemsnitligt 75 boliger pr. år, ialt 9 boliger. Halvdelen af de opførte boliger har været, og forventes at blive, etageboliger. Hvor der i de historiske år blev opført relativt mange rækkehuse (28%) og få parcelhuse (23%) er det anderledes i prognoseårene, hvor 35% af alle nye boliger forventes at blive parcelhuse. De fleste nye boliger planlægges opført i Østbyen (51%) og det centrale byområde (12%), mens Sydbyen forventes at få en mindre del af boligudbyg ningen i prognoseårene (7%) end de har haft i peri oden (27%). 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 23% % 28% 15% 49% Fordeling af henholdsvis realiseret og planlagt boligbyggeri i forhold til boligtype. 5% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Nedlagte boliger Opførte boliger i alt Det realiserede boligbyggeri i perioden 21-24, samt det forventede boligbyggeri i årene fordelt på boligtyper og lokalområder. 7 Etageboliger Rækkehuse Parcelhuse Tabel og graf over det realiserede boligbyggeri i perioden samt det forventede boligbyggeri i årene fordelt på boligtyper i henhold til det fastsatte boligbyggeprogram. Realiseret Program Lokalområde / boligtype Parcel Række Etage I alt Andel Parcel Række Etage I alt Andel Det centrale byområde % % Østbyen % % Vestbyen % % Sydbyen % % Starup % % Marstrup % % Hoptrup % % Øsby % % Vilstrup % 3 3 3% Hejsager % % Moltrup % 6 6 1% Vonsbæk 2 2 1% 6 6 1% Alle områder % %

8 Befolkningsudvikling Med udgangspunkt i de seneste fire års befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram for ven tes folketallet i prognoseperioden at falde fra pr til pr svarende til et fald på 2,9%. Efter at have haft et jævnt stigende befolknings tal fra 199 til 21 er der de sidste fire år - på trods af stadig boligudbygning - sket et fald i folketallet, se også figuren nederst på siden. Som nævnt under indledningen, er udviklingen i 21 og 22 nedtonet i forbindelse med prognoseberegningerne idet disse to år havde stor befolkningstilbagegang samtidig med en ikke ubetydelig boligudbygning. Der er således sket en væsentlig udtynding i den eksisterende boligmasse og denne tendens går igen i prognoseårene, hvor der trods en årlig opførelse af 7 til 8 nye boliger pr. år forventes fald i folketallet. Med fire basisår, der alle viser samme tendens (faldende folketal trods fortsat boligudbygning), er det naturligt at prognosen vil pege i samme retning. Der vil dog hvert år ske en opdatering af prognosen således at nye tendenser vil blive inkluderet i prognoseberegninger. Hændelserne i år 25 vil således indgår på lige fod med de hidtidige fire år, når prognosen for skal beregnes Historiske folketal Prognose Befolkningstallet i Haderslev Kommune pr. 1. januar , samt prognose for det fremtidige befolkningstal ved den planlagte boligudbygning frem til 1. januar Nyopførte boliger Befolkningsudvikling Sammenhæng mellem nyopførte boliger og befolkningsvækst i de historiske år samt prognoseperioden. 8

9 Nøgletal for befolkningsudviklingen Den overordnede befolkningsudvikling er et resultat af udviklingen i antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger i Haderslev Kommune - jævnfør tabellen nedenfor. Det ses her, at fødselstallet forventes at falde ganske betydeligt, mens dødstallet forventes at stige svagt i hele perioden. Disse forhold gør, at der over prognoseperioden vil være et stigende fødselsunderskud begyndende med 35 personer og sluttende med 13 personer. I har balancen mellem fødte og døde varieret fra +2 til -45. I prognosen forventes der i de første år at være flere fraflyttere end tilflyttere. De første syv år forventes der et årligt tilflytningsunderskud på 38, mens der fra 212 og frem ventes et tilflytningsoverskud på 1-24 personer pr. år. I de fire historiske år har flyttebalancen svinget mellem +1 og 27 personer årligt. Alt i alt betyder det forventede fødselsunderskud samt den årlige flyttebalance et årligt fald i folketallet på mellem 5 og 79 personer. I de fire historiske år er folketallet faldet med mellem 4 og 171 personer årligt. Historisk udvikling Prognose for fremtidig befolkningsudvikling år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 21 år 211 år 212 år 213 år 214 år 215 år 216 Folketal primo året Fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Folketal ultimo året årets udvikling Befolkningsmæssige nøgletal for de fi re historiske år samt prognoseårene Det forventede folketal pr. 1. januar 217 svarer til folketallet ultimo året Sammenligning med sidste års prognose Sammenligner man prognosen for med sidste års prognose (24-216) forventer den nye prognose et mindre fald i folketallet frem til 216. Pr venter den nye prognose således ca. 28 flere indbyggere end sidste års prognose. Hovedårsagerne til denne forskel på de to prognoser er følgende: - Udviklingen i 24 var bedre end forventet idet der kun var et fald i folketallet på 4 personer i fht. et forventet fald på 59 personer. Dette giver den nye prognose et højere udgangspunkt. Det mindre fald i 24 skyldes fl ere fødsler samt færre frafl yttere end forventet. - Fødselsniveaet var i 24 væsenligt højere end de tre foregående år. Der blev således født 36 børn i fht. forventningerne som kun var 327 fødsler. Det høje fødselstal i 24 smitter af på prognosetallene så der i den nye prognose forventes 5-7 fl ere fødsler pr. år i fht. sidste års prognose. - Flyttebalancen var (trods underskud) bedre end forventet i 24 og dette smitter igen af på prognosen, så flyttebalancen i den nye prognose hvert år er 136 personer bedre end sidste års prognose. Historiske folketal Prognose Prognose Sammenligning af befolkningsprognosen med befolkningsprognosen

10 Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes folketallet at falde med 2,9% frem til 217, men den samlede udvikling dækker over store forskelle mellem aldersgruppernes individuelle udvikling. Der forventes relativt store fald i antallet af børn op til 16 år samt i aldersgrupperne og 4-49 år. Omvendt forventes de 5-89 årige at stige med helt op til 28%, jævnfør tabellen til højre. De store forskelle mellem aldersgruppernes udvikling fører til en forskydning i alderssammensætningen som illustreret i figuren nedenfor. Det ses her, hvordan andelen af børn og unge bliver markant mindre, ligesom andelen af især men også 4-49 årige vil falde. Omvendt vil aldersgrupperne over 5 år komme til at udgøre en betydeligt større andel af befolkningen i 217 end den gør i 25. Alder Forskel %-udv. år ,5 1-5 år ,1 66 år , år , år , år , år , år , år , 7-79 år , år ,4 9+ år ,5 Total ,9 Befolkningens udvikling indenfor forskellige aldersgrupper år år 1-5 år Andel 25 Andel 217 Trods en stor stigning i 24 ventes antallet af -årige at falde betydeligt frem til 212 hvorefter niveauet vil stabilisere sig på ca år år år år 4-49 år år 6-64 år år 7-79 år 8-89 år 9+ år % 5% 1% 15% 2% Aldersgruppernes andele af det samlede folketal i hhv. 25 og Som konsekvens af det faldende fødselstal, vil antallet af 1-5 årige falde fra knap 1.8 til knap 1.5 personer (ca. 15% nedgang). 1

11 år år år Antallet af årige vil variere mellem ca. 3.2 og 3.4 og samlet set i 217 slutte på omtrent samme niveau som i år Antallet af 4-49 årige vil falde fra ca. 4.6 i 25 til ca. 4. (2%) i år Antallet af 5-59 årige vil stige ca 5% frem til 217 hvor der forventes godt 4.6 personer i denne aldersgruppe år De 66 årige vil frem til 27 ligge på et jævnt niveau, men herefter vil antallet falde ca. 17% som følge af færre 1-5 årige der "rykker op". Antallet af årige vil falde ca. 16% hvilket har en afsmittende effekt på fødselstallet, idet der bliver færre fødedygtige kvinder. De 6-64 årige vil stige frem til 29 og herefter holde sig på et niveau omkring 2.1 personer i fht. 1.9 i 25 (+14%). 11

12 år år år Antallet af 8-89 årige vil stige fra ca. 1.2 i 25 til ca. 1.3 i 217 (+1%) år De årige vil opleve et stor vækst frem til 212 (ca. 2. personer) hvorefter antallet vil falde til knap 1.9 i fht. 1.6 i 25 (+19%). Antallet af 7-79 årige vil øges markant over hele prognoseperioden og nå op på ca 2.95 personer i fht. ca 2.3 i 25 (+28%) Delområdernes udvikling Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har dels forskellige flyttemønstre samt fødsels- og dødshyppigheder og dels vil boligbyggeriets fordeling i prognoseperioden betyde flytninger af befolkningen mellem delområderne. Tabellerne på næste side viser udviklingen i folketallet i de 12 lokalområder samt de 11 skoledistrikter. For skoledistrikterne er der ud over en tabel med det samlede folketal også vist tabeller med antallet af 66 årige samt - 5 årige. Antallet af 9+ årige forventes at falde frem til 21 og herefter igen stige til et niveau på ca. 24. Over hele perioden falder antallet med 18%. For lokalområdernes vedkommende forventes både det centrale byområde samt Østbyen og Starup at få stigninger (,5-4,5%) mens alle øvrige lokalområder forventes at få fald i det samlede folketal. De største fald (op til 14%) forventes i lokalområderne Moltrup og Vonsbæk. Ser man på skoledistrikterne forventes der fald i alle områder på nær Starup og Favrdalskolen hvor der forventes stigninger på 1-4%. De største fald (op til 14%) forventes i skoledistrikterne Vilstrup, Halk og Vonsbæk. 12

13 For skoledistrikterne er det især interessant at se på antallet af 66 årige. Her forventes der fald i alle skoledistrikter, men der er store forskelle mellem de procentvise udviklinger. Hjortebroskolen og Hertug Hans Skolen vil opleve de mindste fald (7-8%) mens der i distrikterne Marstrup, Vonsbæk og Vilstrup forventes nedgange på 31-37%. Nedgangen i antal børn i den skolepligtige alder hænger naturligt sammen med udviklingen i antal -5 årige i distrikterne. Af den nederste tabel på siden fremgår det, hvordan antallet af -5 årige også falder i samtlige skoledistrikter, men der er igen store forskelle mellem de procentvise fald fra distrikt til distrikt (varierende fra -2% til -4%). For yderligere oplysninger om befolkningen fordelt på lokalområder, skoledistrikter og aldersgrupper henvises til resultattabellerne sidst i rapporten. Udvikling Lokalområde Det centrale byområde % 11 - Østbyen % 12 - Vestbyen % 13 - Sydbyen % 14 - Starup % 15 - Marstrup % 16 - Hoptrup % 17 - Øsby % 18 - Vilstrup % 19 - Hejsager % 2 - Moltrup % 21 - Vonsbæk % Hovedtotal % Samlet befolkningsudvikling i lokalområderne Udvikling Skoledistrikt Halk Skole % 2 - Hertug Hans Skole % 3 - Hoptrup Skole % 4 - Hjortebroskolen % 5 - Marstrup Skole % 7 - Sct. Severin Skole % 8 - Starup Skole % 1 - Vilstrup Skole % 11 - Vonsbæk Skole % 12 - Øsby Skole % 19 - Favrdalskolen % Hovedtotal % Samlet befolkningsudvikling i skoledistrikterne Udvikling Skoledistrikt Halk Skole % 2 - Hertug Hans Skole % 3 - Hoptrup Skole % 4 - Hjortebroskolen % 5 - Marstrup Skole % 7 - Sct. Severin Skole % 8 - Starup Skole % 1 - Vilstrup Skole % 11 - Vonsbæk Skole % 12 - Øsby Skole % 19 - Favrdalskolen % Hovedtotal % Antal 66 årige i skoledistrikterne Udvikling Skoledistrikt Halk Skole % 2 - Hertug Hans Skole % 3 - Hoptrup Skole % 4 - Hjortebroskolen % 5 - Marstrup Skole % 7 - Sct. Severin Skole % 8 - Starup Skole % 1 - Vilstrup Skole % 11 - Vonsbæk Skole % 12 - Øsby Skole % 19 - Favrdalskolen % Hovedtotal % Antal -5 årige i skoledistrikterne

14 Datagrundlag og forudsætninger Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængig af en række de mo gra fi ske komponenter, og der som der ikke sker udveksling med andre be folk nin ger, vil ba lan cen mellem fødsler og døds fald være eneste årsag til æn drin ger i folketallet. Udveks ling med andre be folk nin ger defi neres ved van drings ba lan cen. Befolkningsbalanceligningen Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografi ske komponenter kan sam men - fat tes i befolkningsbalanceligningen: P t = P + (F D) + (T f F f ) hvor P er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i pe ri o den ( t t ) D er antal døde i et delområde i pe ri o den ( t t ) T f er antal tilfl yttere til et delområde i peri o den F f er antal frafl yttere i et delområde i peri o den. I DemoGrafi x prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert del om rå de for delt på køn og alder (1-års intervaller). Den del af befolkningsudviklingen, som skyl des føds ler og dødsfald genereres af be folk nin gen selv og vil være eneste årsag til æn drin ger i folke tal let, der som der ikke sker ud veks ling med an dre be folk nin ger. Antal til fl yt te re (T f ) består dels af an tal tilfl yt te re (T f,bevar ) til den bevarede bo lig mas se og dels af antal til fl yt te re (T f,ny ) til nye boliger i pro g no se året. På lig nen de måde op de les an tal fra fl yt te re (F f ) i antal frafl yttere (F f,bevar ) fra den be va re de bo lig mas se samt antal fra fl yt te re (F f,ned ) fra ned lag te boliger. Befolkningsprognosen er ik ke nogen for ud si g- el se om den fremtidige be folk nings ud vik ling, men den beskriver, hvor le des be folk nin gen vil udvikle sig, der som de for ud sæt nin ger, den byg ger på, er gældende i he le pro gno se - pe ri o den. Usik ker he den vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra ba sis året. Des uden vil der væ re knyt tet størst usik ker hed til del om rå der med små folketal. KÅS-udtræk Be folk nings pro gno sen byg ger på befolkningsdata (KÅS-befolkning) fra Dan marks Statistik for perioden Udtrækkene in de - hol der op lys nin ger om an tal let af kvinder og mænd i 1-års al ders klas ser, føds ler og dødsfald samt an tal let af fl yt nin ger så vel internt i kom mu nen (intraregionale) som til og fra kommu nen (interregionale). Data er samlet i 118 basisområder som beskrevet på side 5. Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de fi re historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og fl yttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og fl ytninger. Dødsfald i de historiske år bruges ikke direkte som forudsætning, idet antallet af døde i de fi re år er for spinkelt et grundlag at lave en sikker statistik på. De fi re historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og frafl ytninger samt fødsler og dødsfald. Særligt 21 og 22 skilte sig ud som atypiske år med store fald i folketallet trods opførsel af nye boliger. Det er derfor valgt at lade de eksterne til- og frafl ytningsmønstre i disse to år vægte mindre (1% hver) i forhold til 23 og 24. Fødsler Antal fødsler beregnes ved hjælp af antal kvin d er i den fødedygtige alder samt den alders be tin ge de fødselshyppighed, der an gi ver an tal let af levendefødte børn af 1. kvinder i en bestemt alder. Erfaringer viser, at fertilitetsniveauet va ri e rer selv indenfor en kommune. Derfor kan det væ re en god ide at anvende om rå de spe ci fi k ke fød sels hyp pig he der. 14

15 For Haderslev Kom mu ne benyttes de kom mu - na le tal for aldersbetingede fer ti li tets kvo tien ter 21-23, jævnfør fi gurerne nederst på siden. Det gennemsnitlige niveau for har været 1,739. Dette tal er efterfølgende justeret i forhold til fødselsniveauet i parameterområderne i (vægtet lige). Nedenfor er områdernes fødselsfaktor samt det beregnede fødselsniveau angivet. Parameterområde Faktor Niveau Centrum,63 1,1 Nyt og ældre ved vand 1,16 2,2 Ældre bebyggelse 1,15 2, Nyere og ubebygget 1,21 2,1 Etageboliger 1,27 2,21 Lokal/landsbyer,96 1,67 Landområder 1,18 2,5 Pleje/ældrecentre, Kollegier, Den aldersbetingede fertilitetskvotient for Haderslev Kommune, Sønderjyllands Amt samt hele landet Sønderjyllands Amt Hele landet Haderslev Kommune år Haderslev Sønderjyllands Amt Hele landet Samlet fertilitetsniveau for Haderslev Kommune, Sønderjyllands Amt samt hele landet Endvidere er der anvendt en fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling Danmarks Statistik kalder hovedforløb = 7% stigning i fertiliteten i perioden Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er antallet af døde i en al ders grup pe i relation til an tal men ne sker i den pågældende alder. Da dø de - lig he den er forskellig for de to køn, be reg nes den særskilt for kvinder og mænd. Spæd børns dø de lig he den er en al ders be tin get dødelighed, der defi neres som an tal let af døde under ét år i forhold til antal fød te i løbet af året. Dødeligheden fordelt på køn og alder frem går af fi guren nedenfor. Aldersbetinget dødelighed (pr. 1. indbyggere) Mænd Kvinder Den aldersbetingede dødelighed på landsplan. Figuren vi ser den al ders be tin ge de dødshyppighed (pr. 1. per so ner) for henholdsvis mænd og kvin der. Tallene, som bruges i prognosen, er ba se ret på na ti o na le tal for perioden Dog er der foretaget en reduktion i dødshyppighederne på 1% da man derved i det første prog noseår omtrent rammer det niveau for antal døde (ca. 36 pr. år), som Haderslev Kommune har haft i perioden

16 Ændringer i boligmassen Kommunens for ven te de frem ti di ge bo lig - byg ge ri indgår som en sær skilt for ud sæt ning i frem skriv nin gen. An tal let af til fl yt te re til de nye boliger i hver en kelt del om rå de be reg nes på ba sis af al ders for del te hus stand stør rel ser for de en kel te bo lig ty per. Den al ders for del te husstands stør rel se an gi ver, hvor man ge per so ner, der for ven tes at væ re i hver al ders klas se pr. ny bo lig. Hus stands sam men sæt nin gen i nye bo li ger be hand les se pa rat for parcelhuse, rækkehuse og eta ge boliger. Ne den stå en de fi gur viser den forventelige al ders sam mensæt nin g for til fl yt te re til (1) nye bo li ger i Haderslev Kommune. I prognosen er an vendt følgende tilfl ytningstal Tilflyttere til 1 nyopførte boliger Parcelhus: 2,65 personer pr. ny bolig hvoraf 2% er tilfl yttere fra anden kommune. Antallet er baseret på tal fra Haderslev Kommune, mens aldersprofi l er baseret på landsdækkende statistik. Rækkehus: 2,6 personer pr. ny bolig hvoraf 15% er tilfl yttere fra anden kommune. Antallet er baseret på tal fra Haderslev Kommune, mens aldersprofi l er baseret på landsdækkende statistik. Etagebolig: 1,24 personer pr. ny bolig hvoraf 2% er tilfl yttere fra anden kommune. Antal og aldersprofi l er baseret på landsdækkende statistik. Parcelhus Rækkehus Etagebolig Antal tilfl yttere til nye boliger i Haderslev Kommune. Grafen viser antal forventede tilfl yttere til 1 nyopførte boliger af en given boligtype. For eksempel anslås det, at der til 1 nyopførte parcelhuse vil fl ytte cirka 6 personer på 6 år ind, mens der til 1 nyopførte rækkehuse forventes cirka 2 6-årige Alder Til- og frafl ytning Modsat fødsler og dødsfald, som fi nder sted på en enkelt lokalitet, har en fl ytning en umiddel bar effekt to steder. Flytninger opdeles i interne eller intraregionale (det vil sige fl ytninger in den for en kom mu ne ) og eksterne eller interregionale (flyt nin ger imel lem kom mu ner). Omtrent to tred je de le af samt li ge in den land ske fl yt nin ger fore går in den for kommunerne selv. Forskellige befolkningsgrupper fl ytter med for skel lig hyppighed. Flyttehyppigheden hænger først og fremmest sammen med al der. På be gyn del se og afslutning af en ud dan nel se, æn dring af erhvervsmæssig og ægteskabelig sta tus samt familieforøgelse er således hændel ser, der på vir ker flyttemønstret. Flyttehyppigheden er der for størst i alderen 2-29 år. Den al ders be tin ge de fl yt te hyp pig hed føl ger generelt det samme møn ster for mænd og kvinder, men fl yt te puk len be gyn der og slut ter lidt tidligere for kvin der ne end for mændene. I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og frafl ytningshyppigheder ud fra de fl yttemønstre, som er konstateret i de historiske år

17 Historiske flyttemønstre Det er i dette års prognoserapport valgt at sætte ekstra fokus på flyttemønstrene i de fire historiske år, som prognosen er baseret på. Ved at analysere de interne og eksterne flyttemønstre i kommunen skaffes et overblik over hvor mange der i disse år er flyttet til og fra kommunen, hvor de kommer fra og flytter til, samt hvor gamle de er på flyttetidspunktet. I de fire historiske år har der i gennemsnit været en årlig tilflytning på 2.56 personer mens fraflytningen i samme periode har været personer årligt. Dette giver et gennemsnitligt tilflytningsunder skud på 59 personer. 21 og 22 havde underskud på hhv. 127 og 14 personer, mens 23 medførte en enkelt netto tilflytning. I 24 var der igen et (lille) underskud på 5 personer. Ind- og udvandring står for ca. 1% af de samlede til- og fraflytninger og har spillet en vigtig rolle i flyttebalancen, idet vandringsbalancen i fht. udlandet årligt har givet Haderslev Kommune ca. 4 ekstra borgere. Det er således flytninger mellem andre kommuner, der har medført det tilflytningsunderskud, man har oplevet i Af tabellen til højre kan det ses, at Vojens Kommune er den kommune, der har genereret flest tilflytninger (279 pr. år), men også flest fraflytninger (26 pr. år). Blandt andre kommuner med stor betydning for til- og fraflytning i Haderslev Kommune er Christiansfeld, Århus, Kolding, Aabenraa, København, Odense, Sønderborg, Nørre Rangstrup og Rødekro, som udgør de kommuner, der har været størst udveksling med. Eksterne flytninger Snit Tilflyttere Heraf indvandring Andel indvandring 14% 1% 11% 12% 11% Fraflyttere Heraf udvandring Andel udvandring 8% 1% 9% 9% 9% Nettotilflytning Hovedtal for til- og frafl ytning i Haderslev Kommune Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Vojens Christiansfeld rhus Kolding Aabenraa København Odense Sønderborg Nørre Rangstrup Rødekro Esbjerg Rødding Tønder Fredericia Vejle Tinglev Aalborg Bov Nordborg Gram Vejen Lundtoft Løgumkloster Horsens Ribe Gråsten Vamdrup Herning Frederiksberg Svendborg Skærbæk Holstebro Silkeborg Højer Egtved Viborg Augustenborg Middelfart Broager Randers Top 4 over de kommuner, som har afgivet fl est tilfl yttere til Haderslev og/eller modtaget fl est frafl yttere fra Haderslev Kommune. Til- og frafl ytningstal samt nettotilfl ytningstal er opgjort som gennemsnitstal pr. år for perioden

18 Årlig nettotilflytning 4 Haderslev Kommune til 5 (3) til 1 (82) 2-6 til 1 (91) til (91) -5 til (4) Årligt antal nettotilfl ytninger (gennemsnit 21-24) til/fra kommuner omkring Haderslev Kommune. Lokalområdernes fl yttebalancer Ser man på antallet af til- og fraflytninger i lokalområderne (her inklusiv de interne flytninger mellem områderne) er der store forskelle. Det centrale byområde er klart det område, som skaber flest til- og fraflytninger og har i haft en gennemsnitlig årlig nettotilflytning på 27 personer. Sydbyen har også haft en betydelig nettotilflytning i (46 personer pr. år). Omvendt har Østbyen oplevet en årlig nettofraflytning på 98 personer i Også Starup, Hoptrup, Marstrup, Øsby og Vilstrup har haft nettofraflytninger på mellem 4 og 13 personer årligt. 1 - Det centrale byområde 11 - Østbyen 12 - Vestbyen 13 - Sydbyen 14 - Starup 15 - Marstrup 16 - Hoptrup 17 - Øsby 18 - Vilstrup 19 - Hejsager 2 - Moltrup 21 - Vonsbæk Fraflyttere Tilflyttere Lokalområde Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 - Det centrale byområde Østbyen Vestbyen Sydbyen Starup Marstrup Hoptrup Øsby Vilstrup Hejsager Moltrup Vonsbæk Hovedtotal Årligt antal til- og frafl yttere (interne og eksterne) til lokalområderne i Haderslev Kommune,

19 Aldersopdelte fl yttemønstre Ud over at se på antallet af til- og fraflyttere er det også interessant at se på aldersfordelingen blandt disse. I den øverste af nedenstående figurer er det vist, hvor stor den aldersbetingede til- og fraflytningshyppighed (antal flytninger i forhold til bestanden) har været for befolkningen i Haderslev Kommune i Det er tydeligt, at den største flytteaktivitet sker blandt personer fra 18 år og op til midt 3'erne. For de 21 årige er flyttehyppigheden nær 9%. For hele befolkningen er flyttehyppigheden ca. 2% hvilket vil sige, at der hvert år sker et adresseskift for hver femte indbygger i kommunen. Ser man på de aldersopdelte flyttebalancer i absolutte tal viser det sig - jævnfør den midterste figur nedenfor - at der stort set kun har været overskud blandt de 168 årige, mens der især blandt de årige har været flere fraflyttere end tilflyttere. Opdeler man flytningerne på hhv. Haderslev by/starup og lokalbyerne ses det blandt andet - jævnfør den nederste figur nedenfor - at Haderslev by/starup har haft nettotilflytning af 159 årige, mens lokalbyerne har stort nettofraflytning blandt de årige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Fraflytningshyppighed Tilflytningshyppighed Aldersopdelte til- og frafl ytningshyppigheder (interne og eksterne fl ytninger) for kommunen, Fraflyttere 1 Tilflyttere Netto Aldersopdelte til- og frafl ytninger (kun eksterne fl ytninger) for hele kommunen, gennemsnit Nettotilflytninger - Haderslev by og Starup Nettotilflytninger - Lokalbyer Nettotilflytninger - hele kommunen Årligt antal nettotilfl ytninger (interne og eksterne fl ytninger) til hhv. lokalområderne i Haderslev by/starup samt lokalbyerne,

20 Beregningssikkerhed Præcisionen af de beregnede resultater afhæn ger af, hvor præcist de benyttede data af spej ler virkeligheden med hensyn til fl yttemønstre, fer ti li tet, mor ta li tet osv. Er ud gang så ret for befolkningsprognosen et år, der af vi ger fra de nor ma le år fx med ekstra or di nært man ge til fl yt nin ger eller fødsler, vil det te møn ster af spej le sig i al le pro gno seåre ne og der med fø re til en for kert ten dens i re sul ta ter ne. Pro ble met kan fo re byg ges ved at ba se re fl yt te møn ste ret på fl e re år for at ud lig ne en kel te års ud sving. Det be ty der til gen gæld, at pro gno sen vil være mere konser va tiv, og nye ten den ser i be folk nings udvik lin gen vil blive opfanget se ne re end el lers. Be folk nings pro gno sen for Haderslev Kommu ne er ba se ret på tal fra fi re år (21-24) og re sul ta ter ne skal der for sam men hol des med en vur de ring af, om disse ud gang s å r var typiske år. Umiddelbart kan det konstateres at alle fi re historiske år har haft nedgang i folketallet trods udvikling i boligbestanden, men om denne tendens vil fortsætte er uvis. Ser man længere tilbage end de fi re år, har der for eksempel været fl ere år med positiv fl yttebalance på trods af færre nyopførte boliger og sådanne år kan ikke udelukkes at komme igen. Det er ikke muligt at beregne en gen nem snit lig usikkerhed på beregningerne, idet pro gno sen i princippet kan være fuld stæn dig nøj ag tig, hvis alle forudsætningerne hol der. Om vendt kan be reg nin ger ne afvige meget fra det faktiske re sul tat, hvis for ud sæt nin ger ne skri der og fx fød sels tal let sti ger voldsomt eller der ikke bliver bygget så meget som for ud sat. Grund læg - gen de er usik ker he den for for ud sæt nin ger ne - og dermed også for re sul ta ter ne - stør re, jo læn ge re man fjer ner sig fra ud gang så ret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrel sen på de årgange, der regnes på. Når år gang ens størrelse øges, øges sik ker he den og så. Derfor er usikkerheden på de æld ste og meget små år gan ge størst. 2

21 Resultattabeller De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Der er valgt samme aldersinddeling, som blev anvendt til sidste befolkningsprognose for Haderslev Kommune (24-216). Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele kommunen, tabeller for lokalområder samt tabeller for skoledistrikter - jævnfør afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor befolkningen pr er lig indeks 1. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Data for de fire historiske år, som indgår i prognose forudsætningerne, er vist i tabellerne for derved at gøre det muligt at sætte prognosetallene i relation til de sidste fire års faktiske udvikling. 21

22 Hele kommunen år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Total år år år Indeks (25=1) år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Total år år år

23 Befolkningsudvikling i lokalområder Lokalområde Det centrale byområde Østbyen Vestbyen Sydbyen Starup Marstrup Hoptrup Øsby Vilstrup Hejsager Moltrup Vonsbæk Hovedtotal Indeks (25=1) Lokalområde Det centrale byområde Østbyen Vestbyen Sydbyen Starup Marstrup Hoptrup Øsby Vilstrup Hejsager Moltrup Vonsbæk Hovedtotal

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.:

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.: Dato: 21-05-2015 Økonomi Jacob Juhl Christensen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7258 www.billund.dk Journalnr.: 15/10094 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27 Til brug for den fremtidige

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose. Haderslev kommune 2013-2021

Befolkningsprognose. Haderslev kommune 2013-2021 Befolkningsprognose Haderslev kommune 2013-2021 April 2013 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2015-2027? Kommunalbestyrelsen, maj 2015 Side 2 af 48 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere