Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose for Holstebro Kommune"

Transkript

1 Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

2 Befolkningsprognosen er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april Kontaktperson: Ib Nielsen, Holstebro Kommune, tlf

3 Indhold RESUME... 5 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER... 7 OMRÅDEINDDELING... 9 BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING TIL- OG FRAFLYTNINGER FLYTTEBALANCE SAMMENLIGNING MED SIDSTE ÅRS PROGNOSE... 29

4

5 Resume Prognosens hovedresultater Holstebro Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 31. december Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer pr. 1. januar 2015 til pr. 1. januar 2028, en stigning på personer, svarende til en stigning på 2,7 procent over 13 år. De faktiske folketal i Holstebro Kommune pr. 1. januar samt prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar Historiske folketal Prognose Udgangspunkt og tendenser Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2009 til I 2010 var flyttebalancen negativ med 60 personer, i 2011 negativ med 155 personer, i 2012 positiv med 24 personer, i 2013 negativ med 7 personer og i 2014 positiv med 15 personer. (flyttebalancen er lig tilflyttere til Holstebro Kommune minus fraflyttere fra Holstebro Kommune). I prognoseårene er medregnet en forventet svag positiv flyttebalance (inkl. indvandrere - udvandrere). I 2014 var antallet af indvandrere 599 personer, og antallet af udvandrere var 337. Antallet af tilflyttere udgjorde i personer, mens antallet af fraflyttere udgjorde personer. (Indvandrere er tilflyttere fra andre lande og er således en delmængde af tilflyttere, mens udvandrere er fraflyttere til andre lande og er en delmængde at fraflyttere). Antallet af fødedygtige kvinder (kvinder mellem 15 og 49 år) har i løbet af 2014 udviklet sig negativt således der ultimo 2014 var 102 færre end primo Det forventes, at antallet af fødedygtige kvinder vil være faldende i prognoseårene. Fødselstallet forventes at være svagt stigende fra ca. 600 i 2015 til ca. 635 i Der forventes således en stigende fertilitet.

6 Antallet af døde vil, som følge af en aldrende befolkning, stige svagt over hele prognoseperioden. Det nuværende fødselsoverskud på ca. 100 personer forventes således i 2028 at være reduceret til ca. 60. Prognosen tager udgangspunkt i, at der vil være en svag positiv flyttebalance i hele prognoseperioden. Herforuden er udgangspunktet, at der vil være et fødselsoverskud i hele perioden. Når ovenstående sammenfattes forventes et stigende befolkningstal i hele prognoseperioden.

7 Indledning og hovedforudsætninger Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Behovet for antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem m.v. afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering. Derfor er der udarbejdet en befolkningsprognose for Holstebro kommune, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele perioden. Overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: Holstebro Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 142 basisområder, der kombineret danner kommunens 18 skoledistrikter og 4 socialdistrikter jævnfør afsnittet om områdeinddeling. Fra det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Holstebro Kommune i de sidste fem år ( ). For at minimere beregningsfejl er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Der er korrigeret for den lokale middellevealder samt forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder forventes antallet af døde dog at være stigende over hele prognoseperioden som følge af stadig flere ældre. Til beregning af antal fødsler er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. Der er anvendt gennemsnitstal for fødselshyppigheden i Holstebro Kommune i perioden , hvilket svarer til, at der tages udgangspunkt i en samlet fødselshyppighed på 1,903 fødsler pr. kvinde. I parameterområderne justeres i forhold til de faktiske fødsler i , og fertilitetsniveauet varierer således fra 0 (ældrecentre og institutioner) til 2,8 (udbygningsområdet med høj fertilitet). Endvidere er der anvendt en fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik anvender i deres befolkningsfremskrivninger.

8 Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for realiserede boligbyggerier i perioden ligesom det af Planafdelingen skønnede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligbyggeprogrammet, se afsnittet bolig- og befolkningsudvikling.

9 Områdeinddeling Holstebro Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 142 basisområder som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og socialdistrikter således, at bl.a. by og land er skilt fra hinanden. Desuden er udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. plejecentre eller institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Holstebro Kommune fremgår af figuren nedenfor. Sammensætning af Holstebro Kommune i basisdistrikter, skoledistrikter og socialdistrikter Holstebro Kommune 142 Basisdistrikter 18 Skoledistrikter 4 Socialdistrikter

10 Skoledistrikter Holstebro Kommune er inddelt i 18 skoledistrikter som vist herunder. Skoledistrikter i Holstebro Kommune

11 Socialdistrikter Holstebro Kommune er opdelt i fire socialdistrikter som vist herunder. Socialdistrikter i Holstebro Kommune

12 Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i varieret fra 138 til 114 boliger pr. år, et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene 2015 til 2027 er Planafdelingens boligprognose anvendt. Der er i boligprognosen estimeret, at der opføres i alt boliger i årene 2015 til 2027, hvilket svarer til gennemsnitligt 157 boliger pr. år altså flere boliger end i de fem historiske år, der ligger til grund for prognosen. Ca. 63 pct. af de nyopførte boliger forventes at være parcelhuse, 20 pct. rækkehuse (tæt-lav), 14 pct. etageboliger, samt 3 pct. ungdomsboliger. Det realiserede boligprogram i perioden samt det af Planafdelingen skønnede boligbyggeri i årene Boligtype Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Boligtype Opførte boliger i alt Boligtype Sum Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Boligtype Opførte boliger i alt

13 Befolkningsudvikling Med udgangspunkt i de seneste fem års befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram forventes befolkningstallet i prognoseperioden at stige fra pr. 31. december 2014 til pr. 31. december Fremskrivning af antal indbyggere i Holstebro Kommune i absolutte tal Folketal ultimo Fremskrivning af befolkningsudviklingen i Holstebro Kommune år for år i procent 0,30 Stigning i forhold til året før Procent 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0, I det første historiske år fra primo til ultimo 2011 var folketallet faldene, i 2012 til og med 2014 stigende. Befolkningstallet forventes svagt stigende i alle prognoseårene. I tabellerne nedenfor vises en række nøgletal for den forventede udvikling i folketallet i Holstebro Kommune.

14 Nøgletal for befolkningsudviklingen i Holstebro Kommune samt prognoseårene pr. 31. december (ultimo tal) Faktiske Prognose Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Prognose Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Såvel antal mænd som kvinder forventes at være svagt stigende i hele prognoseperioden frem til og med 2027 i Holstebro Kommune. Antallet af døde forventes at stige fra et årligt niveau på ca. 500 (gennemsnit ) til ca. 570 sidst i prognoseperioden. Forskellen mellem antal nyfødte og antal døde vil mindskes, således der sidst i prognoseperioden vil være et overskud på ca. 60 personer pr. år. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere forventes at blive positiv gennem hele prognoseperioden, den gennemsnitlig nettotilflytning over hele perioden forventes at blive på ca. 34 personer pr. år.

15 Ultimo tal Faktiske Prognose Boligtal Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Procent ekstern Tilflytning pr. bolig 2,84 2,43 2,76 2,83 2,58 3,01 2,40 2,83 2,40 Ultimo tal Prognose Boligtal Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Procent ekstern Tilflytning pr. bolig 2,72 2,68 2,71 2,65 2,63 2,66 2,70 2,63 2,67 Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) forudsættes at blive ca. 14 pct. Resten af tilflytterne til nye boliger vil komme fra Holstebro Kommune. Faktiske Prognose Udtynding Til ny bolig Befolknings udvkl Udtynding Udtynding i pct. -0,38-0,57-0,39-0,45-0,24-0,37-0,40-0,47-0,53 Prognose Udtynding Til ny bolig Befolknings udvkl Udtynding Udtynding i pct. -0,58-0,56-0,56-0,56-0,54-0,52-0,54-0,51-0,50 Tilflytning til nye boliger er hvert år større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket betyder der sker en udtynding i den gamle boligmasse (eller at husstandsstørrelserne falder). Udtyndingen hænger bl.a. sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger.

16 Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes folketallet at stige med 2,70 pct. frem til og med 2027, men udviklingen varierer ganske meget, når man ser på de forskellige aldersgrupper. Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper (ultimo tal) Alder Forskel Pct.udvikl. 0-2 år , år , år , år , år , år , år , år , år ,66 I alt ,70 Største stigning forventes i aldersgruppen 80+-årige, hvor væksten vil være hele 65 pct. Den kraftige stigning skyldes, at der er relativt store årgange på vej til at blive over 80 år. Inden dette punkt i rapporten har tallene været opgjort ultimo året (31. december). I resten at rapporten er befolkningstallene opgjort primo året (1. januar). Antallet af 0-2-årige forventes at være svagt stigende fra i 2065 til ca i Historiske folketal Prognose

17 Antallet af 3-5-årige forventes at falde fra ca i 2015 til ca i 2018, herefter forventes antallet at være svagt stigende til i Historiske folketal Prognose Antallet af 6-16-årige forventes at falde gennem hele prognoseperioden fra i 2015 til i Historiske folketal Prognose

18 Antallet af årige forventes at stige til i 2016 og vil derefter falde til et niveau på ca i 2022, hvorefter antallet af årige vil være stigende til ca i 2026, hvorefter det igen forventes at falde Historiske folketal Prognose Antallet af årige forventes at falde fra et niveau på ca i 2015 til at niveau på ca i 2016 og forventes herefter næsten konstant Historiske folketal Prognose

19 Antallet af årige forventes at være faldende fra et niveau i 2015 på ca til et niveau på ca i Historiske folketal Prognose Antallet af årige forventes at svinge mellem og gennem prognoseperioden. I tilgår store årgange, dem der er født i Historiske folketal Prognose

20 Antallet af årige forventes at stige fra det nuværende niveau på ca i 2015 til et niveau på ca i Historiske folketal Prognose Antallet af 80+-årige forventes at stige fra det nuværende niveau på ca i 2015 til et niveau på ca i Historiske folketal Prognose

21 Forskydningerne i alderssammensætningen fra 2015 til 2028 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af årige forventes at være lavere, mens især aldersgruppen 67+-årige vil udgøre en markant større del af den samlede befolkning i 2028, end den gør i dag. Den relative aldersfordeling i hhv og 2028 for Holstebro samt for Danmark ,80% Holstebro 2015 Holstebro 2028 Danmark ,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Delområdernes udvikling Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder, og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder.

22 Befolkningsudvikling i de enkelte skoledistrikter Historik Prognose Skoledistrikt Birkelund Borbjerg Ellebæk Halgård Idom-Råsted Mejrup Naur-Sir Nr. Felding Rolf Krake Sct. Jørgen Sevel Skave Staby Sønderland Tvis Ulfborg Vemb Vinderup Ukendte adresser Hovedtotal Prognose Udvikling Skoledistrikt Birkelund ,18% Borbjerg ,72% Ellebæk ,37% Halgård ,92% Idom-Råsted ,12% Mejrup ,63% Naur-Sir ,90% Nr. Felding ,94% Rolf Krake ,47% Sct. Jørgen ,35% Sevel ,07% Skave ,37% Staby ,62% Sønderland ,53% Tvis ,33% Ulfborg ,64% Vemb ,66% Vinderup ,75% Ukendte adresser ,15% Hovedtotal ,70%

23 Befolkningsudvikling i de enkelte socialdistrikter Historik Prognose Socialdistrikter Ulfborg Sønderland Parkvænget Vinderup Ukendte adresser Hovedtotal Prognose Udvikling Socialdistrikter Ulfborg ,83% 02 - Sønderland ,86% 03 - Parkvænget ,95% 04 - Vinderup ,26% Ukendte adresser ,15% Hovedtotal ,70% Ser man på udviklingen i de enkelte skole- og socialdistrikt, er der relativt store forskelle. Nogle områder vil have en stigning i folketallet, mens andre vil have et fald. Ud over forskelle i fødselstal er den væsentligste årsag til de lokale forskelle, at der kan forventes vækst i de områder, hvor der bygges mest, mens områder med ringe eller slet ingen boligudbygning må forventes at falde i folketal som følge af den generelle udtynding i boligmassen.

24 Til- og Fraflytninger Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (mellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I de fem historiske år har der i gennemsnit været en årlig tilflytning på personer, mens fraflytningen i samme periode har været personer pr. år. Dette giver et gennemsnitlig tilflytningsunderskud på 37 personer pr. år. Ekstern flytninger Snit Tilflyttere Heraf indvandring fra udlandet Andel indvandring fra udlandet 17% 18% 15% 16% 20% 17% Fraflyttere Heraf udvandret til udlandet Andel udvandring til udlandet 11% 12% 12% 12% 11% 12% Netto ind/udvandring Netto tilflytning indland Nettotilflytning Ind- og udvandring står for hhv. 17 pct. og 12 pct. af de samlede til- og fraflytninger og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen ift. udlandet har således givet Holstebro Kommune i gennemsnit 164 ekstra borgere om året i løbet af de fem år. De mellemkommunale (eller indenlandske) flytninger er dog endnu vigtigere idet flyttebalancen ift. andre kommuner årligt har betydet 240 færre indbyggere i Holstebro.

25 Top-20 over kommuner med størst antal flytninger i forhold til Holstebro (gennemsnitstal for ). Gennemsnitstal Kommune Tilflyttere pr. år Fraflyttere pr. år Netto pr. år Herning Struer Lemvig Aarhus Ringkøbing-Skjern Skive Viborg København Aalborg Thisted Silkeborg Ikast-Brande Vejle Odense Esbjerg Varde Randers Morsø Horsens Billund Flyttebalancen har været mest positiv ift. Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern - dvs. Holstebro Kommune har et flytteoverskud i forhold til disse kommuner, mens Århus, Ålborg og København er de kommuner som netto har taget flest personer fra Holstebro Kommune.

26 Flyttebalance Grafen nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Det ses, at der i aldersgruppen er en netto fraflytning fra Holstebro. Til og fraflyttere til Holstebro Kommune Til Fra Netto

27 Flyttebalance for 0 99-årige, røde tal angiver nettofraflytning fra Holstebro Kommune i 2014, grønne tal angiver netto tilflytning til Holstebro Kommune i 2014.

28 Befolkningsvæksten i 2014 sammenlignet med andre kommuner Holstebro Kommune har i 2014 haft en positiv befolkningsvækst på 0,27 pct. hvilket placerer Holstebro Kommune på en 54. plads blandt landets kommuners vækstrater. Landsgennemsnittet var til sammenligning en vækst på 0,58 procent. Herunder er vist de 5 kommuner med højeste vækstrate, og de 5 kommuner med laveste vækstrate, samt kommunerne i Region Midtjylland. nr. Kommune Folketal Primo Folketal Ultimo Årets udvikling Vækstprocent 1 Herlev ,77% 2 Vallensbæk ,01% 3 Ishøj ,97% 4 København ,81% 5 Aarhus ,50% 10 Skanderborg ,04% 25 Hedensted ,82% 26 Horsens ,82% 28 Favrskov ,76% 31 Aarhus ,73% 33 Odder ,71% 37 Viborg ,53% 39 Randers ,47% 45 Silkeborg ,43% 54 Holstebro ,27% 66 Herning ,03% 69 Ikast-Brande ,01% 72 Norddjurs ,07% 73 Ringkøbing-Skjern ,09% 80 Syddjurs ,16% 89 Struer ,44% 90 Skive ,64% 94 Samsø ,90% 95 Bornholm ,96% 96 Lolland ,16% 97 Lemvig ,32% 98 Ærø ,83% Hele landet ,58%

29 Sammenligning med sidste års prognose Prognosen for 2015 er en smule mere optimistisk end sidste års prognose. Pr forventes i den nye prognose indbyggere, mens sidste års prognose forventede indbyggere. Udgangspunktet for den nye prognose er folketallet pr som er 88 højere end forventet i sidste års prognose. Forklaringen bag det højere folketal pr kan ses af nedenstående. Faktiske Prognose 2014 Befolkningstal Forskel Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling I 2014 blev det faktiske fødselsoverskud 31 højere end forventet, idet der blev født 16 børn færre end forventet og antallet af døde var 47 færre end forventet. Flyttebalancen for 2014 var 54 personer større end forventet, idet der var 58 flere tilflyttere end forventet, og antallet af fraflyttere var 4 flere end forventet. Det samlede befolkningstal blev 88 personer flere end forventet, tallet er fordelt med 67 flere mænd end forventet og 21 flere kvinder end forventet.

30 Faktiske Prognose 2014 Befolkningstal Forskel Nye boliger Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Procent ekstern Tilflytning pr. bolig 2,8 2,9 2,8 2,4 2,8 2,8 2,6 3,0-0,4 Det samlede antal nye boliger i 2014 var 6 færre end forventet. Antallet af tilflyttere, såvel interne som eksterne tilflyttere, til nye boliger var mindre end forventet. Der tilflyttede gennemsnitlig 2,6 personer, mod forventet 3,0 personer, til en nyopført bolig i 2014, og af dem der tilflyttede en nyopført bolig, kom 15 procent fra andre kommuner hvilket også var forventet.

31

32 Resultattabeller som viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger kan findes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn Pasningsbehov pr. skoledistrikt Holstebro Kommune - befolkningsprognose 2015-2026 Indbyggere pr. 1.1 Rolf Krake Beregnet pasningsbehov 105 118 123 132 132 133 105 118 123 132 132 133 Institutionskapacitet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder Befolkningen i Hjørring kommune Befolkningsprognose for 2010-2024 fordelt på områder og alder Plan & Udvikling April 2010 Indhold Hovedtræk 3 Indledning og hovedforudsætninger 6 Områdeinddeling 9 Holdt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere