ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN ALDERSRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN ALDERSRO"

Transkript

1 ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN ALDERSRO 1 Formål mv. 1. Foreningens ordensbestemmelser er fastlagt i henhold til vedtægternes 8 og er et supplement til foreningens vedtægter. 2. Ordensreglerne har i øvrigt til formål at sikre fælles regler for, hvad vi kan forvente af hinanden. 3. Overtrædelse eller tilsidesættelse af ordensbestemmelserne er at ligestille med overtrædelse af foreningens vedtægter. 2 Fællesskabet og medlemmerne 1. At være medlem af Haveforeningen Aldersro indebærer, at man er medlem af foreningens fællesskab, hvor det gode naboskab, nabohjælp, hensyntagen og fleksibilitet er i højsædet. Men at der også er mulighed for privatliv bag havelågen. 2. Medlemmerne opfordres til at benytte kolonihaven flittigt og bidrage til, at der er liv i foreningen. 3. Som medlem i Haveforeningen Aldersro har man ansvar for, at egne gæster efterlever bestemmelserne i ordensreglerne. 3 Adgang til foreningen samt parkering, anvendelse og færdsel på foreningens arealer 1. I perioden 1. april til 31. oktober kan foreningens porte og låger være åbne fra kl til Porte og låger skal være aflåste mellem kl til I perioden 31. oktober til 1. april skal porte og låger være låst hele døgnet. 2. Motorkørsel, herunder kørsel på knallert, scooter på haveforeningen havegange og fællespladser er ikke tilladt. Undtaget er dog a. senior-el-scootere, håndværkere og post - under forudsætning af, at der tages hensyn til øvrig færdsel på havegangene b. til- og fraflytning samt til- og frakørsel af materialer kan ske med forsigtighed og under hensyn til naboer c. parkering på pladsen ved Huset i afdeling 1, hvis Huset ikke er udlejet, og arealet inden for lågen i afdeling 2 samt afdeling 3 i tidsrummet fra kl til i perioden fra 1. maj til 31. august. d. parkering på pladsen ved "Huset" i afdeling 1, hvis "Huset" ikke er udlejet, og arealet inden for lågen i afdeling 2 samt afdeling 3 i perioden fra 1. september til 30. april. 3. Cykling er tilladt, men skal ske med respekt for de gående. Permanent cykelparkering i havegangene er ikke tilladt. 4. Materialer, som grus, sten, gødning, træ og andre byggematerialer må højest ligge på havegange og fællesarealer i 24 timer, dog kan bestyrelsen give tilladelse til, at det ligger mere end 24 timer. Materialerne må ikke være til gene for øvrige medlemmer. Når materialerne er fjernet, skal medlemmet sørge for at retablere havegange eller fællesarealer, såfremt disse har taget skade. 1

2 4 Bebyggelse 1. Størrelsen og placering af bebyggelse på havelodden skal følge de regler, der er fastlagt i lejekontrakten med Københavns Kommune. Der henvises i øvrigt til gældende byggeregler for kolonihaver i Københavns Kommune, som kan ses på Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Syd Kreds 1 s hjemmeside. 2. Ansøgning om ny-, om- og tilbygning skal ske hos Københavns Kommune i henhold vejledninger, som findes Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Syd Kreds 1 s hjemmeside. Kopi af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse skal sendes på mail til bestyrelsen hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at disse er modtaget. 3. Brændeovne er ikke tilladt. 4. Bebyggelse og eventuelt plankeværk skal være vedligeholdt, så det fremtræder i ordentlig stand. 5. Plankeværker inde på grunden er en form for bebyggelse, som skal placeres minimum 2,5 m fra skel overalt. I særlige tilfælde kan plankeværk dog placeres i skel mellem 2 haver og/eller ud mod fællesarealer, jf. reglerne i 5 stk. 5, 7 og 10, og efter bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 5 Haveforhold 1. Medlemmerne er pligtige til at holde det lejede areal ryddeligt og velholdt, og fri for ukrudt i særdeleshed mod naboer. 2. Det samme gælder for området uden for haven og a. hvor der er genbo til midten af gangen b. hvor der ikke er genbo til og med hækken på den anden side af gangen c. hvor der er fællesarealer en meter ud på pladsen 3. Det er ikke tilladt at bruge pesticider af nogen art, jf. lejeaftalen med Københavns Kommune. 4. Der skal forefindes klippede hække mod havegange, fællesarealer og arealer, der ikke er lejet af foreningen. Der accepteres følgende typer af hæk mod havegange og fællesarealer: Liguster, bøg, avnbøg og naur. Ydre hække skal altid være hvidtjørn. 5. Bestyrelsen kan fravige kravet om hæk og i særlige tilfælde tillade plankeværk / hegn mod foreningens fællesarealer. 6. Hvor der i dag ikke er etableret hække mod havegange og fællesarealer, skal dette senest ske ved haveoverdragelse eller mageskifte. Omkostningen hertil i sin helhed afholdes af nuværende havelejer. 7. I tilfælde hvor 2 medlemmer kan enes om andet end hæk mellem haverne - eller arten af hækplanter - tillades dette. Enhver er dog pligtig til at respektere ønsket om hække mellem havelodderne. I tilfælde af, at der ikke er enighed om andet end hæk mellem haverne eller arten af hækplanter skal der etableres samme type hæk, som mod havegange og fællesarealer. Omkostningerne hertil deles mellem de 2 medlemmer. 8. Hækhøjden mod foreningens gange og fællesområder må ikke overstige 1,40 m. Bestyrelsen kan dog give dispensation for hække, der vender ud mod foreningens fællesområder, dog maksimalt til 1,80 m. 9. Foreningens yderhække må ikke overstige 1,80 m i højden. Træer og buske må ikke plantes nævnte hække nærmere end 1,50 m. 10. Skelhækkenes højde eller højden på andet end hæk mellem haverne kan aftales med berørte naboer, men må ikke overstige 1,80 m. Eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af bestyrelsen. 11. Hækkene skal klippes mindst 1 gang pr. sæson inden 1. august. Kraftigt voksende arter skal dog klippes 2 gange pr. sæson. 12. Havelågen skal altid åbne indad i haven. På eller ved havelågen anbringes havenummer og en postkasse, således at begge dele er synlige udefra. 13. Såfremt høje træer og buske af lysmæssige, eller af andre grunde er generende for naboer, kan disse forlanges beskåret eller fældet. Eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af bestyrelsen. 14. Foreningens medlemmer opfordres til at kompostere grønt affald i størst muligt omfang. 15. Haveaffald af enhver art må ikke kommes i affaldscontainere. Henlæggelse af haveaffald på foreningens fællesområder eller parkarealerne omkringhaveforeningen er ikke tilladt, med mindre bestyrelsen har meddelt tilladelse hertil på særligt markerede arealer. 2

3 16. Jorden i Aldersro kan være kortlagt som forurenet, fordi den ligger på en tidligere losseplads. Medlemmerne opfordres til at læse anbefalinger om forurenet jord i haven, som findes på Københavns Kommunes hjemmeside. 17. Hvis haven ikke vedligeholdes efter skriftlige henvendelser, kan bestyrelsen få haven ordnet af en gartner på medlemmets regning i henhold til vedtægternes 8, pkt Vand og vanding 1. Foreningen har etableret vandforsyning til alle haver med et udtag pr. have forsynet med stophane. Medlemmerne sørger selv for den videre ledningsføring fra stophane og må ikke ændre på foreningens hovedledning og stophane. 2. Betaling af vandforbrug er en fællesudgift i foreningen og direkte vandspild er ikke tilladt. 3. Alle opfordres til at opsætte regnvandsbeholdere, og vande havens planter derfra i størst muligt omfang. 4. Enhver form for vanding af græsplæner samt vanding med spredere, vandkanoner og lignende, er ikke tilladt, og vanding med vandslange skal begrænses mest muligt. 5. Vanding med håndholdt slange kan finde sted i tidsrummet , efter følgende regler: a. haver i afdeling 1 kan vande på lige datoer b. haver i afdeling 2 og 3 kan vande på ulige datoer. 6. Er der af Københavns Kommune udstedt vandingsforbud skal dette overholdes. 7 Huset 1. Foreningen har Huset både til fælles aktiviteter, samvær og til udlejning til private fester. 2. Der skal betales for leje af "Huset" til private fester og arrangementer. "Huset" kan anvendes uden betaling til fælles fester og arrangementer for hele foreningen, afdelingerne og klubber, der er åbne for alle medlemmer i Aldersro eller af bestyrelsen. 3. Regler for brug og leje af Huset fastsættes af bestyrelsen og findes på foreningens hjemmeside. Reglerne skal overholdes ved leje og brug af Huset. 8 Overdragelse af lejemål og administration af ventelister 1. Overdragelse af lejemål foregår i perioden 1. april til 31. oktober. Regler om overdragelse i øvrigt findes i foreningens vedtægter. 2. Inden overdragelse via ventelisten tilbydes et lejemål til mageskifte til øvrige lejere efter lejernes anciennitet i den nuværende have. Bestyrelsen fastætter de nærmere retningslinjer for mageskifte. 3. Reglerne for administration af ventelisten fastsættes af bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside. 9 Flaghejsning 1. Afdelingernes fælles flag skal hejses på søn- og helligdage i sæsonen. Fordeling af flaghejsning på afdelingens fælles flagstang aftales i de enkelte afdelinger, og medlemmerne er pligtige til at sørge for flaghejsning i henhold til den af afdelingen fastlagte turnus. Kan en afdeling ikke blive enig om flaghejsningsturnussen, fastsættes denne af bestyrelsen. 10 Kontaktoplysninger 1. Medlemmerne er forpligtet til at meddele bestyrelsen om adresseændringer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. 3

4 11 Almindelige ordensregler 1. Støjende adfærd eller anvendelse af højtalere eller lignende udendørs eller for åbne vinduer må kun undtagelsesvis finde sted og da kun til mindst mulig gene for de omkringboende. Og aldrig i tidsrummet mellem og Der er generelt forbud mod anvendelse af benzindrevne hæk- og plæneklippere fra dog undtaget brugen af benzindrevet maskinel i forbindelse med foreningens fællesarbejder. Dette blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 9. april 2019 med en udfasningsperiode på 3 år, dvs. ind til 9. april I perioden 1. maj til 31. august er det ikke tilladt at anvende motoriseret værktøj og haveredskaber eller udføre støjende byggeopgaver eller lave andre former for generende støj på søn- og helligdage samt hverdage mellem kl og I tilfælde, hvor det er påkrævet at udføre nødvendige byggeopgaver uden for det tilladte tidsrum, må hensynsfuld nabohøring gennemføres. 3. Det er tilladt at bruge grill og små flytbare bålsteder (fx mexicanske ovne, bålfade), murede grillsteder o. lign., hvis det kan foregå uden gene for naboer og uden risiko for bebyggelse. Ved anvendelse af bålsteder skal disse placeres mindst 5 meter fra bebyggelse og må kun anvendes til mindre bål. Hvis der anvendes træ, skal dette være tørt og ubehandlet. 4. Der må ikke afbrændes haveaffald eller andet affald i hverken grill eller flytbare bålsteder. 5. Det er ikke tilladt at lave bål ud over grill mv. som nævnt i punkt 3. Dog er Sankt Hans bål, som er organiseret af foreningen, tilladt. 6. Skydning på foreningens område er forbudt. Det gælder dog ikke den organiserede skiveskydning, som er arrangeret for foreningens medlemmer og godkendt af bestyrelsen. 7. Det er ikke tilladt at holde hunde i Aldersro. Pasning af hund er tilladt i en kortere periode, såfremt det ikke er til gene for naboer. Hvis gæster med husdyr færdes på foreningens områder, skal dyrene føres i snor og være under opsyn. 8. Det er ikke tilladt at fodre vilde katte. 9. Skadedyr, herunder rotter og spor efter rotter, skal anmeldes af det enkelte medlem til Københavns Kommune straks, når sådanne er observeret. 10. Affald skal anbringes i de respektive containere efter anvisningerne på disse og må ikke sættes ved siden af containerne. 11. I de 3 afdelinger kan i den pågældende afdeling aftales regler for placering af genbrug, som kan afhentes af andre medlemmer. Det medlem der har sat materiale til genbrug er pligtig til at fjerne dette efter 4 dage, med mindre der i afdelingen er indgået andre aftaler om fjernelse af disse materialer. 12. Benyttes foreningens redskaber, trillebører mv. skal disse straks efter endt brug sættes på plads og må ikke stå i medlemmernes haver. 12 Klager og påtale 1. Klager vedrørende foreningen eller havernes forhold, eller medlemmernes overtrædelse af foreningens vedtægter eller ordensbestemmelser sendes skriftligt til foreningens bestyrelse. 2. Foreningens bestyrelse er pligtig til at undersøge klager og søge at afhjælpe problemer eller påtale forseelser. 3. Foreningens bestyrelse kan af egen drift undersøge om nærværende bestemmelser overholdes, og påtale eventuelle forseelser ved skriftlig påtale. 4. Har et medlem fået påbud om at vedligeholde sin have, skal såvel have som det tilhørende fællesområde uden for haven være bragt i orden inden en af bestyrelsen fastsat frist. 13 Ændring og vedtagelse af ordensbestemmelser 1. Forslag til ændring af ordensbestemmelser skal fremsættes i overensstemmelse med 11 pkt. 9 i vedtægterne. 2. Vedtagelse afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Ordensreglerne er vedtaget på generalforsamlingen den 19. april

5 Ny formulering af 3 stk. 2 punkt d. er indføjet, som vedtaget på generalforsamlingen 11. april Formulering af 4 punkt. 2 og 11 punkt 2 er ændret, som vedtaget på generalforsamlingen 9. april

Ordensregler Haveforeningen Røde Mellemvej

Ordensregler Haveforeningen Røde Mellemvej Ordensregler Haveforeningen Røde Mellemvej Når man har en kolonihave er det et medlemskab af en forening. Man har meldt sig ind i et forpligtende fællesskab. Ordenreglerne er sociale spilleregler, som

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 2007 Med ændring af 2.06 på generalforsamling 2011 og ændring af 1.06 og 3.03 på genforsamling 2014 1. Bestemmelser

Læs mere

Reglement for Haveforeningen Carl Nielsens Minde Gladsaxe Møllevej 75, 2820 Søborg

Reglement for Haveforeningen Carl Nielsens Minde Gladsaxe Møllevej 75, 2820 Søborg Reglement for Haveforeningen Carl Nielsens Minde Gladsaxe Møllevej 75, 2820 Søborg 1.0 Havens vedligehold 1.1 Haven skal være velpasset fra medio maj og fremdeles sommeren igennem. Der skal foretages rimelig

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2014

ORDENSREGLER. April 2014 ORDENSREGLER April 2014 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Ordensregler. Brøndby Haveby afd.7

Ordensregler. Brøndby Haveby afd.7 Side 1/5 1 1.1 ne gælder for 1.2 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne kan 8 i vedtægterne træde i kraft. 1.3 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren, dennes

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Fægangskolonien

Ordensreglement for Haveforeningen Fægangskolonien Ordensreglement for Haveforeningen Fægangskolonien Ordensreglementer beskriver regler vedrørende følgende forhold i foreningen: 1. Havehold 2. Opslag og information 3. Hæk 4. Kompost og affald 5. Værktøj,

Læs mere

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. 1. Foreningen. 1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Såfremt et medlem ønsker adgang til foreningen, når portene er lukket, kan man ved henvendelse

Læs mere

Ordensregler for H/F Energien, jf. vedtægternes 6. (Vedtaget på generalforsamling 10. august 2014)

Ordensregler for H/F Energien, jf. vedtægternes 6. (Vedtaget på generalforsamling 10. august 2014) Bekendtgørelse om ordensregler for H/F Energien. Dette dokument er en gennemskrivning og sproglig modernisering af foreningens ordensregler fra 1985, gennemskrevet med ændringer (især om ventelister og

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Flinteøksen 4, 4700 Næstved

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Flinteøksen 4, 4700 Næstved GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN Vedtaget den 21. marts 2017 Side 1 af 6 GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN 1. Et hvert medlem af Grundejerforeningen

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Haveselskabet Aablink

Haveselskabet Aablink siden 23. marts 1955 Internt ordensreglement Hækken Pkt. 1 alle hække skal være af tjørn eller navr. Hækkene må ikke beskadiges og lejerne skal til enhver tid sørge for at holde dem fri for ukrudt og anden

Læs mere

Bakkegårdsparken & 2A-54:

Bakkegårdsparken & 2A-54: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Ordensregler for Afdeling 15 Dato Bakkegårdsparken 1-125 & 2A-54: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Islegaard

Ordensreglement for Haveforeningen Islegaard 1. Jorden må kun benyttes til lyst og køkkenhave, ikke til oplagsplads eller i erhvervsøjemed. De i haven nuværende bygninger og beplantning skal holdes i ordentlig stand, således at det ikke generer naboer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR. Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV

ORDENSREGLEMENT FOR. Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Side 1 ORDENSREGLEMENT FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Ordensreglement vedtaget ved generalforsamlingen

Læs mere

ORDENSREGLER HF Marienlyst Revideret april 2018 Tidligere version revideret 2016

ORDENSREGLER HF Marienlyst Revideret april 2018 Tidligere version revideret 2016 ORDENSREGLER HF Marienlyst Revideret april 2018 Tidligere version revideret 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer

Læs mere

ORDENSBESTEMMELSER. For Haveforeningen Aalykke

ORDENSBESTEMMELSER. For Haveforeningen Aalykke ORDENSBESTEMMELSER For Haveforeningen Aalykke Stiftet 12. januar 1954 med 37 medlemmer. Nyt lejemål fra 1. april 1979 til april 2027. 1 Al handel og overdragelse af haver uden bestyrelsens medvirken medfører

Læs mere

Økonomiske procedurer for Haveforeningen Fægangskolonien

Økonomiske procedurer for Haveforeningen Fægangskolonien Økonomiske procedurer for Haveforeningen Fægangskolonien De økonomiske procedurer angår følgende punkter, som er uddybet nedenfor: 1. Indmeldelse i haveforeningen 2. Årlig haveleje 3. Salg af have Ad.

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Flinteøksen 4, 4700 Næstved

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Flinteøksen 4, 4700 Næstved GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN Vedtaget den 25. marts 2019 Side 1 af 6 GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN 1. Et hvert medlem af Grundejerforeningen

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Økonomiske procedurer for Haveforeningen Fægangskolonien

Økonomiske procedurer for Haveforeningen Fægangskolonien Økonomiske procedurer for Haveforeningen Fægangskolonien De økonomiske procedurer angår følgende punkter, som er uddybet nedenfor: 1. Indmeldelse i haveforeningen 2. Årlig haveleje 3. Salg af have 4. Ophævelse

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

HUSORDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGDRAGET AFDELING 1

HUSORDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGDRAGET AFDELING 1 HUSORDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGDRAGET AFDELING 1 Indhold: 1. Formål 2. Fravær fra boligen 3. Antenner / Paraboler 4. Haver 5. Husdyr 6. Skadedyr 7. Musik / Støj 8. Egne Udendørsarealer 9. Parkering

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen til Haveforeningen Amager Strand.

Velkommen til Haveforeningen Amager Strand. Velkommen til Haveforeningen Amager Strand. Grundlagt i 1958 Hjemmeside: www.haveforeningenamagerstrand.dk E-mail: bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk Huset er grønt, det hedder Bella-Vista vandet

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Husorden Paltholmpark Revision af den 07. september 2017.

Husorden Paltholmpark Revision af den 07. september 2017. Husorden Paltholmpark Revision af den 07. september 2017. Affald: Af hygiejniske grunde skal alt affald, også affald fra husdyr, være indpakket. Glas, haveaffald, aviser, batterier og andet brandbart affald

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Ordensreglement Afdeling 39 Mallinggårdsvej 8A 64B & 117A 141 B

Ordensreglement Afdeling 39 Mallinggårdsvej 8A 64B & 117A 141 B Ordensreglement Afdeling 39 Mallinggårdsvej 8A 64B & 117A 141 B Adresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Hjemmeside: E-mail: www.domibolig.dk mail@domibolig.dk Telefon- og ekspeditionstid:

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Evostate Bøgeparken ApS Bøgeparken 75-141, 5792 Årslev

Evostate Bøgeparken ApS Bøgeparken 75-141, 5792 Årslev Evostate Bøgeparken ApS Bøgeparken 75-141, 5792 Årslev HUSORDENSREGLER Ejendommen administreres af: Evostate Partners A/S Torvegade 1, 4. 5000 Odense C Tlf.: 31633800 Email: info@evostate.dk Bøgeparken

Læs mere

HAVESELSKABET ENGENS ABC

HAVESELSKABET ENGENS ABC HAVESELSKABET ENGENS ABC Nyttige informationer til havelejere I Haveselskabet Engen Revideret, september 2012 Adresseændring mm Det er vigtigt, at alle, der flytter adresse, får ny emailadresse eller nyt

Læs mere

Velkommen til haveforeningen Sønderbro.

Velkommen til haveforeningen Sønderbro. Velkommen til haveforeningen Sønderbro. Bestyrelsen ønsker dig velkommen i H/F Sønderbro som ny lejer Lidt om H/F Sønderbro H/F Sønderbro blev grundlagt i 1977, på en tidligere losseplads. Vi havde således

Læs mere

ORDENSREGLER BOLIGGAARDEN AFDELING 32 STÆVNEN

ORDENSREGLER BOLIGGAARDEN AFDELING 32 STÆVNEN ORDENSREGLER BOLIGGAARDEN AFDELING 32 STÆVNEN Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2015 Side 1 af 5 Affald 1. Der må ikke henlægges affald udenfor de dertil indrettede containere. 2. Af hygiejniske

Læs mere

Husorden. Hasseris Boligselskab Afdeling 13 Sløjfen

Husorden. Hasseris Boligselskab Afdeling 13 Sløjfen Husorden Hasseris Boligselskab Afdeling 13 Sløjfen Kære beboere På vores beboermøde den 12. september 2012, blev vores husorden vedtaget i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredsstillelse, når

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 312 - Markvænget Godkendt på afdelingsmødet den 08.09.2015 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

ORDENSREGLER FOR PARCELFORENINGEN KONGEVANG

ORDENSREGLER FOR PARCELFORENINGEN KONGEVANG Ejd. nr. 41451 ORDENSREGLER FOR PARCELFORENINGEN KONGEVANG Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

H/F SOMMERVIRKE. Ordensregler

H/F SOMMERVIRKE. Ordensregler 1 GENERELT stk. 1. De i byplan nr. 58A af Tårnby Kommune 1987 vedtagne love for det af foreningen lejede areal, SKAL ubetinget overholdes. stk. 2. De på generalforsamlingen vedtagne vedtægter SKAL overholdes.

Læs mere

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Jorden er lejet af Herning Kommune, og vi er som lejer, derfor underlagt Herning kommunes Reglement, som vi ikke kan tilsidesætte. Kolonihaveforeningerne i Herning

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

1 Generelt. 2 Kommunikation. Ordenregler HF Marienlyst 2019 / Side 1 af 7

1 Generelt. 2 Kommunikation. Ordenregler HF Marienlyst 2019 / Side 1 af 7 Ordenregler HF Marienlyst 2019 / Side 1 af 7 Disse ordensregler vedtaget på den ordinære generalforsamling 27. april 2019 Ordenreglerne er revideret og opdateret i forhold til gældende praksis. Derudover

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække Vestergade 35-53, Bække Vestre Stationsvej 5-31, Gesten

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække Vestergade 35-53, Bække Vestre Stationsvej 5-31, Gesten «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække Vestergade 35-53, Bække Vestre Stationsvej 5-31, Gesten

Læs mere

HUSORDEN Afdeling 9 Ådalen

HUSORDEN Afdeling 9 Ådalen HUSORDEN Afdeling 9 Ådalen HUSORDEN For beboerne i AB-Sprotoften Afd. 9. - Ådalen 1. AFFALDSHUSET Affald sorteres jævnfør udleveret sorteringsvejledning. Affald bortskaffes i de dertil hørende containere

Læs mere

Ordensreglement Afdeling 37 Smedegårdsalle 1 7 & 11 95

Ordensreglement Afdeling 37 Smedegårdsalle 1 7 & 11 95 Ordensreglement Afdeling 37 Smedegårdsalle 1 7 & 11 95 Adresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Hjemmeside: E-mail: www.domibolig.dk mail@domibolig.dk Telefon- og ekspeditionstid: mandag

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11

HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11 HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11 Store Tingbakke, Vodskov Boligselskabet Limfjorden v/vivabolig Vesterbro 23 Postboks 213 9100 Aalborg Åbningstid Telefontid Mandag-fredag kl.9.30-12.30 Mandag-fredag kl.9-14

Læs mere

HUSORDEN GRUNDEJERFORENINGEN GÆNGEHAVEN

HUSORDEN GRUNDEJERFORENINGEN GÆNGEHAVEN HUSORDEN GRUNDEJERFORENINGEN GÆNGEHAVEN 1. FORMÅL Denne husorden har til formål at udstikke nogle fælles retningslinjer, således at unødige tvister om, hvorvidt noget er tilladt eller ej, undgås i videst

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 017 - Slagelsegade Godkendt på afdelingsmødet den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Haveforeningen Grøndalsvænge

Haveforeningen Grøndalsvænge Haveforeningen Grøndalsvænge Vedtægter for H/F Grøndalsvænge, 2630 Taastrup 1. Navn og formål 1.1. Foreningens navn er: Haveforeningen Grøndalsvænge. 1.2. Haveforeningen har til formål at arbejde for bevarelse

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Torpehaven1, Guldsmedevænget Odense S

Husorden for Andelsboligforeningen Torpehaven1, Guldsmedevænget Odense S Husorden for Andelsboligforeningen Torpehaven1, Guldsmedevænget 42-66 5260 Odense S Godkendt på generalforsamlingen 17. april 2018 De angivne paragraffer i parentes refererer til ABF Torpehaven 1`s vedtægter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET GENERALFORSAMLINGEN 2018

GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET GENERALFORSAMLINGEN 2018 GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET GENERALFORSAMLINGEN 2018 FORSLAG TIL NYE ORDENSREGLER 1. Gyldighed Ordensreglerne gælder for vej- og fællesarealerne samt parkeringspladserne i Hvedevænget, matr. Nr. 2iø

Læs mere

«Afdeling_nr» Alabu Bolig Afd. 46 Heravej Husorden

«Afdeling_nr» Alabu Bolig Afd. 46 Heravej Husorden «Afdeling_nr» Alabu Bolig Afd. 46 Heravej 117-145 Husorden Pr. 8. september 1999 Revideret 9. september 2009 Haveregler vedtaget pr. 16. september 2013 (Punkt 6 i husordenen tilrettet jfr. Haveregler)

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade :

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade : o DAB «Lejekontrakt_Adresse» Ordensregler for Afdeling 25 Ahorngade 12-108: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr og lignende.

Læs mere

Brandforsikring Alle haver er med i foreningens kollektive brandforsikring. Årlig præmie opkræves med årsafregningen i januar (265 kr i 2019)

Brandforsikring Alle haver er med i foreningens kollektive brandforsikring. Årlig præmie opkræves med årsafregningen i januar (265 kr i 2019) Ørkilds ABC, 2019 En ufuldstændig samling af uskrevne regler og almen praksis. Gå ind på foreningens hjemmeside Vedtægter og lovstof for at se alle vedtægter. Badevognen Badevognen kan benyttes, hvis man

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

HUSORDEN. VIBO afdeling 350, Krogtoften

HUSORDEN. VIBO afdeling 350, Krogtoften VIBO afdeling 350, Krogtoften Vedtaget på beboermøde Revideret 13. september 2004 7. februar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anlægget... 2 2. Færdsel på området... 2 3. Parkering... 2 4. Cykler, knallerter

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Håndhævelse af regler vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2017

Håndhævelse af regler vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2017 Håndhævelse af regler vedtaget på generalforsamlingen 9. april 07 Formålet med denne vedtagelse er at skabe større gennemsigtighed / ensartethed i hvem der gør hvad i relation til håndhævelse af reglerne

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Afdeling Breeltevang Dato: 26. maj 2008 Hørsholm almene Boligselskab. Leveregler. i og omkring. din bolig

Afdeling Breeltevang Dato: 26. maj 2008 Hørsholm almene Boligselskab. Leveregler. i og omkring. din bolig Leveregler i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB Fælles leveregler Antenner En boligafdeling udgør et lille samfund sammensat

Læs mere

Ordensregler for Haveforeningen Solsikken

Ordensregler for Haveforeningen Solsikken Ordensregler for Haveforeningen Solsikken 2017 1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for a. Ordensreglerne gælder overalt på foreningens område, hvor intet andet er anført. b. Enhver af foreningens medlemmer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening af Afdeling 34 Rylevej. Velkommen til Rylevej. Ordensreglement

Arbejdernes Andelsboligforening af Afdeling 34 Rylevej. Velkommen til Rylevej. Ordensreglement Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Afdeling 34 Rylevej Velkommen til Rylevej Ordensreglement Fælles leveregler En boligafdeling udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Ordensreglement For Andelsboligforeningen Nørre Torp, Gjellerup

Ordensreglement For Andelsboligforeningen Nørre Torp, Gjellerup Ordensreglement For Andelsboligforeningen Nørre Torp, Gjellerup Formålet med reglementet er at gøre opholdet så behageligt som muligt samt at bevare områdets grønne udseende, og dette bør tages i betragtning,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

HAVEFORENINGEN LEJEKONTRAKT,

HAVEFORENINGEN LEJEKONTRAKT, HAVEFORENINGEN FINMARKEN LEJEKONTRAKT, Haveforeningen: Finmarken, 6000 Kolding Udlejer herved til : Navn: Tlf.: Adresse: Have nr. Mail: Gebyr: Indskud andrager: I alt 50.- Kr. 800.- Kr. 0.- Kr. Beløbet,

Læs mere

Dagsordenens punkt 7.3 Ved Strandgaarden: Forslag om håndhævelse af regler. Forslag fra bestyrelsen om håndhævelse af regler

Dagsordenens punkt 7.3 Ved Strandgaarden: Forslag om håndhævelse af regler. Forslag fra bestyrelsen om håndhævelse af regler Forslag fra bestyrelsen om håndhævelse af regler Som det fremgår at dagsordenspunktet Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej om gennemgang af servitutter, så har dette resulteret i følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning

Læs mere