Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget"

Transkript

1 Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen- og plejeudvalget 28% Socialområdet Velfærdssekretariatet Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 542,4 542,2 544,8 547,7 Sundheds- og omsorgsområdet 367,5 370,1 373,4 377,2 Myndighedsafdelingen 40,7 38,1 37,4 36,5 Socialområdet 133,0 133,0 133,0 133,0 Velfærdssekretariatet 1,2 0,9 0,9 0,9 Udenfor serviceramme: 115,2 115,4 116,1 116,7 Sundheds- og omsorgsområdet 117,9 118,1 118,8 119,4 Myndighedsafdelingen -2,7-2,7-2,7-2,7 Udvalget i alt 657,6 657,6 661,0 664,4 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i

2 Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Visitationsenheden, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, træning plejeboliger og madservice. Visitationsenheden har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet. Sundhed og omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed og omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed, administration og udvikling omfatter Sundhedsfremme og forebyggelse med bl.a. Sundhedsskole, sundhedsaftaler, samarbejde med praksissektoren og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, som er udenfor servicerammen. Den samlede rekruttering og koordinering af forløb for elever og studerende. Velfærdsforvaltningens boligadministration. Gennemførelse, koordinering og deltagelse i udviklings og implementeringsprojekter internt i Sundhed og omsorg og Velfærdsforvaltningen samt på tværs af sektorer. Budgetområdet omfatter ydelsesmæssigt: Plejecentre og ældrevenlige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse. Norddjurs Kommune har 373 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. Hertil kommer 42 boliger på Grønnegården Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Sundhedsloven Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Serviceloven Retssikkerhedsloven

3 Sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Aktivitetsbestemt medfinansiering 27% Visitation og hjælpemidler 6% Sundhed, administration og udvikling 13% Sundhed og omsorg Vest 25% Sundhed og omsorg Øst 29% Anm.: Udgifter og indtægter vedr. ældreboliger og andre faste ejendomme er ikke medtaget i figuren. Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Området er overordret styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder samt godkendte sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Af politikker kan særligt nævnes ældrepolitikken/2011, politik til forebyggelse af indlæggelser/2012, velfærdsteknologipolitikken/2012, sundhedspolitikken/2013, demenspolitikken/2013, frivilligpolitikken/2013 og handicappolitikken/2013. I 2015 er der fortsat særlig fokus på udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen samt på implementeringen af en ny sundhedspolitik samt kronikerstrategi. Kvalitetsstandarderne afspejler det kommunale serviceniveau og justeres og godkendes én gang årligt. Fælles udviklingsmål Kommunerne i Region Midtjylland har forpligtet sig på fire fælles målsætninger, der skal gennemføres i de kommende år: 1. Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge. 3. Alle Kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver. 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Sundhedsaftaler Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Med udgangen af 2014 vedtages nye sundhedsaftaler, som skal implementeres i

4 Der sker løbende en mere specifik faglig kvalitetssikring og ansvarsplacering gennem et stigende antal godkendte forløbsprogrammer og faglige samarbejdsaftaler. I den forbindelse sker løbende en planlagt opgaveflytning fra region til kommune ud fra et LEON princip (Laveste Effektive Omkostnings Niveau). Sundhedsudgifter Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne medfinansieret de regionale sundhedsudgifter. Kommunen afregnes i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, idet kommunen ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i høj grad af regionens sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Det nære sundhedsvæsen Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, samt den stigende opgavetyngde i hjemmepleje og hjemmesygepleje, omfatter alle dele af sygdomsforløbet før og efter sygdomsbehandling. Det betyder, at kommunen i dag er en central aktør på sundhedsområdet og at kommunen som den eneste har mulighed for at tænke sundhedsindsatsen på tværs af øvrige velfærdstilbud. Målrettede sundhedsindsatser kan således give positive effekter på andre velfærdsområder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetencer, kapacitet og hurtig omstillingsevne. Kompetenceudvikling og vidensdeling vil derfor være vigtige initiativer i Der skal fortsat udvikles og intensiveres på den tidlige opsporing, på forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Der vil være særligt fokus på sammenhængende forløb, det akutte beredskab, på specialefunktionerne og på den palliative indsats. Sammenhængende forløb /et sundhedsvæsen uden knaster. Norddjurs kommune gennemfører sammen med øvrige parter i randersklyngen et sundhedsstrategisk samarbejde, hvor visionen er, at borgerne ikke skal opleve sektorovergange, men et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Samarbejdet er i 2014 gået fra projekt til fast samarbejdsmodel. Samarbejdet udspiller sig som forbedringer af konkrete borgerforløb. Forebyggelse af sygehusindlæggelser Udviklingen inden for hele sundhedsområdet stiller øgede krav til hurtig, effektiv og kompetent indsats. Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager afsæt i flere perspektiver: Et økonomisk perspektiv med fokus på at mindske den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Et borgerperspektiv med fokus på, at borgerens sundhed bedst varetages uden for sygehusvæsenet, når den lægelige behandling er afsluttet. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusvæsen, de praktiserende læger og fysioterapeuter mv. Et fagligt perspektiv med fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og tilbud, som gør Norddjurs Kommune i stand til på betryggende vis at varetage opgaverne. Konkret betyder indsatsen en mere målrettet udnyttelse af midlertidige boliger, flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet, samt indirekte til hjemmeplejen, øget brug af sygeplejeartikler og øget brug af midlertidige boliger, men også sparede udgifter til indlæggelser. Sundheds- og omsorgsområdet deltager i 2015 i KL s partnerskabsprojekt om kvalitet og dokumentation af hjemmesygeplejen

5 Sundhedspuljen Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud - herunder Sundhedsskolen. Derudover benyttes sundhedspuljen til medfinansiering af projekter, hvor der hjemtages eksterne projektmidler. Sundhedshuset danner den fysiske ramme om et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedshuset er taget i brug i 2014 på sygehuset i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Sundhedshuset skal medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud. Intentionen er at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng for borgerne i Norddjurs Kommune. Med sundhedshuset sikres borgerne i lokalområdet nærhed til: Basale hospitalstilbud, mens den højt specialiserede behandling af borgerne samles i centrale hospitalsenheder. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (bl.a. sundhedsskolen, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og dele af kommunikationsområdet). Et fællesskab om at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen. Effektfulde indsatser skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Kronikerindsats Antallet af borgere med kroniske sygdomme er konstant stigende. På den baggrund er der i 2013 udarbejdet status på kronikerindsatsen samt i 2014 udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats. Gennemførelsen af handleplanen er et fokusområde for Forebyggelsespakker I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen de første ni forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der foregår et løbende arbejde med implementering af relevante dele af forebyggelsespakkerne. Ældrepuljen Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af finansloven afsat 1 mia. kr. årligt, til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at midlerne skal anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt, og at dette eksempelvis kan være indenfor praktisk og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket indsats til rehabilitering og genoptræning. Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Til at styrke demensindsatsen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Tiltagene på området er under fortsat udvikling. Integreret træning og pleje Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra et sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning

6 Genoptræning efter udskrivning fra et sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da den kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det er en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. I 2014 er en større del af træningsindsatsen flyttet fra specialiseret til almindelig genoptræning. Denne udvikling forventes at fortsætte i Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed. Der er tale om en ren kommunal ydelse og et kommunalt fastlagt serviceniveau. I Norddjurs Kommune er træning tæt integreret med andre ydelser i en rehabiliterende tænkning: Træning og pleje er integreret med det formål at yde aktiv hjælp frem for passiv/kompenserende hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Vedligeholdelse og træning af færdigheder i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte som borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Etablering af åbne aktivitetscentre Der blev i 2014 og overslagsår afsat 0,850 mio. kr. til etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllerhjemmet. Tilbuddet slår fuldt igennem i Vederlagsfri fysioterapi Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, overgik pr. 1. januar 2008 fra regionerne til kommunerne. Der er frit valg på området, så borgerne kan selv vælge, om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er der ikke et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Der vil i 2015 være særligt fokus på, om ordningen administreres efter reglerne, og om det vil kunne medvirke til en udgiftsreduktion, hvis der etableres et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hjerneskaderehabilitering Der har gennem de seneste år været særlig fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for de borgere, som pådrager sig en hjerneskade. Der er tale om komplekse forløb, som har indflydelse på den enkeltes funktionsevne, familieliv, livskvalitet, forsørgelsesmuligheder m.m. Norddjurs Kommune har i 2012 fået puljemidler til et 3-årigt projekt, som afsluttes medio Fokus på projektet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med en senhjerneskade. Indsatsen retter sig mod forløbskoordination, kompetenceudvikling og udvikling af tilbud og redskaber. Der er tale om et tværgående projekt, som er forankret i sundheds- og omsorgsområdet. Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om et komplekst område, som hidtil har været løst mange steder i den kommunale organisation. Ud over de lokale tilbud løses nogle opgaver i samarbejde med regionen og andre i det tværkommunale samarbejde kommunikationssamarbejde midt, der består af Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune

7 Den palliative indsats Der vil fortsat være fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen samt den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Borgerne har i dag mulighed for at modtage plejen i eget hjem samt på plejecentrene og midlertidige boliger. Borgerne har desuden mulighed for at vælge, at blive plejet på hospice. Dette finansieres af Norddjurs Kommune svarende til beløbet pr. færdigbehandlingsdag på sygehuset. Norddjurs kommune deltager som foregangskommune i et pilotprojekt, som sikrer direkte samarbejde med det palliative team på sygehuset. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet satser på øget udnyttelse af velfærdsteknologi. I den forbindelse skal de enkelte institutioner udarbejde en handleplan for indførelsen af velfærdsteknologi i hverdagen og de enkelte servicetilbud. Indsatsen vil være afhængig af det økonomiske råderum, der kan skaffes til at igangsætte de konkrete tiltag. Norddjurs Kommune deltager sammen med en række andre østjyske kommuner i et partnerskabsprojekt i regi af Business Region Aarhus. Projektet har til formål at sætte skub i udnyttelse af velfærdsteknologi, at sikre intelligent udnyttelse af ressourcer via udnyttelse af hinandens erfaringer og muligheden for større udbud mv. samt at medvirke til og påvirke udviklingen af nye løsninger. Indirekte er der desuden et ønske om at skabe lokale arbejdspladser bl.a. ved at være en interessant samarbejdspartner for private aktører og videns virksomheder. I perioden er der afsat kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i Dokumentation Dokumentation er et gennemgående fokusområde på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at sikre både en faglig kvalitetsudvikling og en styrkelse af ledelsesinformationen. Omsorgssystemet er blevet fuldt implementeret i 2014 og forventes at vise sit fulde potentiale i Der sker en løbende forbedring af den digitale korrespondance med såvel sygehus som praksissektoren. Det fælles medicinkort forventes implementeret primo Budgettal Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 367,5 370,1 373,4 377,2 Visitation og hjælpemidler 28,4 27,4 27,1 27,1 Sundhed, administration og udvikling 65,3 68,9 72,6 76,4 Sundhed og omsorg Øst 146,8 146,8 146,8 146,8 Sundhed og omsorg Vest 127,0 127,0 127,0 127,0 Udenfor serviceramme: 117,9 118,1 118,8 119,4 Ældreboliger / Andre faste ejendomme -21,1-21,7-21,8-21,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 139,0 139,8 140,6 141,2 Området i alt 485,4 488,2 492,3 496,7-7 -

8 Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne budget, der er reguleret for befolkningsudviklingen. Derudover er der foretaget tekniske korrektioner. Forventninger til udviklingen i antallet af årige, årige og 80 + årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal borgere fordelt på alderskategorier Antal årige Antal årige Antal 80 + årige Der er i budgettet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet borgere i ovenstående alderskategorier i kommunen. Nøgletal for området Norddjurs Kommune har følgende plejeboliger og plejecentre: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Bakkely 18 0 Digterparken 86 0 Farsøhthus 53 0 Fuglsanggården 40 0 Glesborg plejecenter 60 1 Grønnegården 42 1 Møllehjemmet 32 0 Violskrænten 84 0 Desuden har Norddjurs Kommune følgende aktivitetscentre/træningscentre: Tilbud Borgere fra andre kommuner Posthaven 4 Violskrænten 0 Møllehjemmet 3 Medio 2014 modtog borgerne i Norddjurs Kommune følgende ydelser: praktisk bistand, der blev leveret til 1066 borgere personlig pleje, der blev leveret til 714 borgere genoptræning det gode hverdagsliv, der blev leveret til 271 borgere sygeplejeydelser, der blev leveret til 543 borgere

9 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Fælles politiske visioner og udviklingsmål for socialområdet og myndighedsafdelingen Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, hvor brugere på handicap- og psykiatriområdet sikres en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud. Det skal sikres, at der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Dette forudsætter en fleksibel organisering af indsatsen på socialområdet, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Dette opnås bl.a. ved, at: bygge indsatsen på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud, tilpasset den enkelte borgers behov der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes behov der sker en helhedsorienteret vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte der i Norddjurs Kommune er tilbud, som kan imødekomme borgerens behov der er en sammenhængende indsats specielt i overgangen mellem unge- og voksenlivet der er fokus på rehabilitering, dvs. at behovet for støtte tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og med et tydeligt mål for indsatsen der er et tæt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og socialområdet i forhold til at videreudvikle den samlede indsats der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret der fortsat skal ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov der på misbrugsområdet skal være fokus på forebyggelse og tidlig indsats borgerne skal inddrages mest muligt der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse personer skal fremmes der skal være rum og mod til nytænkning sikre en tværgående opsamling og formidling af viden om nye og/eller komplicerede indsatsområder. Ansvaret for handicap- og psykiatriområdet samt socialt udsatte er i Norddjurs Kommune, opdelt i 2 afdelinger - en myndighedsafdeling og socialområdet. Det er myndighedsafdelingen, der bevilger hjælp og støtte, og socialområdet, der udfører de bevilligede opgaver

10 Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgaver er sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams: Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år, og unge mellem år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for alle unge i alderen år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Udover tilbud i socialområdet visiteres der også borgere til tilbud i regioner og andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Derudover bevilger myndighedsafdelingen tilskud/tilbud vedrørende følgende ordninger: I Norddjurs Kommune findes der på hjemmesiden flere kvalitetsstandarder, som beskriver målgrupper, indhold og omfang af indsatsen. Der foretages i alle tilfælde en helhedsorienteret vurdering af behovet. Personlig hjælperordning Ledsagerordning Merudgifter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning Misbrugsbehandling Bostøtte Botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne Dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) Modtagelse og bosætning af flygtninge. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven

11 Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Aktivitets- og samværstilbud 1% Kontaktperson- og ledsageordninger 5% Bostøtte og botilbud 34% Merudgifter til voksne 2% Ældreboliger 1% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 23% Folkeoplysende voksenundervisning 1% Refusionsindtægter og mellemkommunale indtægter er indregnet på de respektive områder. Borgerrettet personlig assistance (BPA) 33% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Implementering af handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Hertil kommer implementering af den nye rammeaftale for 2015 og sundhedsaftalen for Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne opdateres løbende og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Sagsbehandlingsmetode Implementering af ny sagsbehandlingsmetode på voksen- og handicapområdet, der betegnes VUM/voksenudredningsmetoden. VUM er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen vedrørende voksne med særlige behov. VUM medvirker til, at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for sagsbehandlingen vedrørende handicap- og udsatte voksenområdet. DHUV Der skal ske en implementering af DHUV, som er et it-sagsbehandlingssystem, der understøtter VUM/voksenudredningsmetoden. Formålet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Evidens Der skal arbejdes med udvikling af evidensbaserede løsninger, dvs. viden om hvilken indsats, der har størst effekt for borgerens samlede funktionsniveau. Ungeindsats Ungeindsatsen skal fortsat kvalitetssikres med henblik på at: koordinere indsatsen og sikre gode overgange understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate

12 Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således at der sikres et helhedsorienteret fokus. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Udviklingen i til- og afgange til STU-uddannelsen vil fortsat blive fulgt tæt. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde Der er fortsat fokus på at overholdelse af rammeaftalen, herunder takstberegninger og takstniveau. Budgettildelingsmodeller Gennemsigtighed i tyngde og budgetfordelingsmodeller. Der skal være tydelig sammenhæng mellem borgerens behov eller tyngde og den indsats og afregning, der sker til socialområdet. Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 40,7 38,1 37,4 36,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 8,7 6,2 5,5 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 0,2 0,2 0,2 0,2 Pleje og omsorg m.v. - BPA-ordning 12,8 12,8 12,8 12,8 Forebyggende indsats - Bostøtte -8,6-8,6-8,6-8,6 Botilbud for personer med særl. soc. probl. 1,0 1,0 1,0 1,0 Botilbud længerevarende ophold 19,4 19,4 19,4 19,4 Botilbud midlertidigt ophold 5,0 5,0 5,0 5,0 Kontaktperson- og ledsageordninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Beskyttet beskæftigelse -4,2-4,2-4,2-4,2 Aktivitets- og samværstilbud 4,4 4,4 4,4 4,4 Udenfor serviceramme: -2,7-2,7-2,7-2,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4,1-4,1-4,1-4,1 Sociale formål - merudgifter til voksne 0,8 0,8 0,8 0,8 Ældreboliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 38,0 35,4 34,7 33,8 Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammebudgettering, som følger de generelle pris- og lønskøn

13 Beskrivelse af de enkelte områder Personlig hjælperordning (BPA-ordningen) Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er medio 2014 visiteret 22 borgere til ordningen. Heraf er 1 fra anden kommune. Ledsagerordning Norddjurs Kommune skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var 73 borgere tildelt en ledsagerordning. Heraf var 2 fra andre kommuner. Merudgifter Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var der 81 borgere, der modtog dækning af merudgifter. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af merudgifterne. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ravnholtskolen tilbyder uddannelsen, men herudover købes der 22 pladser ved andre aktører. På Ravnholtskolen var der medio 2014 i alt 36 unge, hvoraf 3 unge var fra andre kommuner. Det har vist sig, at der har været en øget tilgang af elever fra jobcentret og fra efterskoler som medfører, at det samlede antal STU-forløb de sidste par år været stigende. Som en konsekvens heraf er der ved visitationsmøderne øget fokus på at sikre, at alle muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse er afprøvet og at der foreligger en opdateret beskrivelse af de personlige, faglige og sociale kompetencer. Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Medio 2014 blev der tilbudt undervisning til 22 borgere, heraf 2 fra andre kommuner. Misbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2014 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 84 borgere inden for botilbud/bostøtte på handicap- og psykiatriområdet Indenfor dagtilbud på handicap og psykiatriområdet var der 88 borgere. Betalingskommunerne har overtaget handlekommuneforpligtelsen, men der arbejdes på forsat at sælge pladser til andre kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune

14 Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af få borgere i regionstilbud. Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2014 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 57 borgere på botilbud/-støtte på handicap- og psykiatriområdet Der var 41 borgere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

15 Socialområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter drift af en lang række institutioner og bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet for voksne. Tilbuddene omfatter botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud), bostøtte, personlig hjælpeordning, ledsagerordning, kompenserende specialundervisning m.v. Hertil kommer et tilbud om rusmiddelbehandling samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der sker visitation til kommunens egne pladser fra myndighedsafdelingen. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse. I Norddjurs Kommune arbejdes der ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Kontaktperson- og ledsageordninger 3% Beskyttet beskæftigelse 12% Aktivitets- og samværstilbud 5% Specialpædagogisk bistand til voksne 4% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2% Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 53% Behandling af stofmisbruger 1% Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 15%

16 Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Gennem de sidste 2 år er der vedtaget en lang række politikker, som har afgørende betydning for udviklingen af voksentilbuddene på socialområdet. Det drejer sig om: Handicappolitik Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik. Opbygning af området og tværgående samarbejde Socialområdet vil i det kommende år fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Udvikling af nye og ændrede servicetilbud På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Bedre sammenhæng i tilbuddene Der vil løbende blive vurderet hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene og som en del af denne vurdering vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering. Videns netværk Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Målsætninger Integration og koordination Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugeområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Opfølgningsindsats efter endt misbrugsbehandling Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Etablering af tværgående forebyggelsesindsats på mosbrugsområdet Etablering af en tværgående forebyggelsesindsats på misbrugsområdet med tæt koordination af aktiviteterne i Sundhedsplejen/Familiehuset, folkeskolerne, UngNorddjurs, Rusmiddelcentret og sundheds- og omsorgsområdet. Hverdagsliv Styrkelse af det særlige ungetilbud Hverdagsliv til unge på handicap- og psykiatriområdet, som har flere komplekse udfordringer i livet. De er i alderen fra 18 til ca. 25 år og har brug for intensiv bo- og jobtræning. Dertil kommer et behov for hjælp til at undgå social isolation

17 Etablering af ledsagelses- og netværkstilbud Etablering af et ledsagelses- og netværkstilbud, der kan bidrage til, at borgere på handicap- og psykiatriområdet kan deltage i kultur-, fritids-, sundheds-, og idrætstilbud. Tilbuddet tænkes primært rettet mod borgere, der ikke modtager et af kommunens øvrige ledsagertilbud. Tættere koordination mellem tilbuddene Skabe tættere koordination mellem Familiehusets tilbud og bostøttetilbud for unge og voksne. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til voksne borgere, hvor der ud over et behov for et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud også er et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til ældre borgere i botilbud på socialområdet, hvor der gradvis opstår et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med myndighedsafdelingen Sikre en mere klar og entydig relation mellem socialområdets udførerfunktion og myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forbindelse med visitation til og opfølgning på leverede serviceydelser og -tilbud. Frivillig indsats Styrke den frivillige indsats i de enkelte tilbud på socialområdet. Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 133,0 133,0 133,0 133,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 4,9 4,9 4,9 4,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,4 5,4 5,4 5,4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0,8 0,8 0,8 0,8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -0,1-0,1-0,1-0,1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3,1 3,1 3,1 3,1 Behandling af stofmisbruger 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 20,2 20,2 20,2 20,2 Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 71,1 71,1 71,1 71,1 Kontaktperson- og ledsageordninger 3,3 3,3 3,3 3,3 Beskyttet beskæftigelse 16,2 16,2 16,2 16,2 Aktivitets- og samværstilbud 7,0 7,0 7,0 7,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 133,0 133,0 133,0 133,0 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Ravnholtskolen Ravnholtskolen tilbyder særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en al

18 men ungdomsuddannelse selvom, der ydes specialpædagogisk støtte. Fra august 2013 tilbyder Norddjurs Kommune også mulighed for, at de unge kan bo på STU kollegium. Norddjurs Kommune havde medio borgere på Ravnholtskolen (unge mellem 16 og 25 år), heraf 4 fra andre kommuner. Botilbud Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 73 var borgere fra andre kommuner, der modtager døgntilbud. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 208 botilbud/bofællesskaber, hvoraf 9 er aflastningsboliger (aflastningspladser deles imellem flere) fordelt med: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Stadionparken, Allingåbro 8 5 Broagervej, Allingåbro 6 3 Skovvang, Ørsted 14 2 Kærvang, Ørsted Centervej 18, Auning 12 6 Centervej 20, Auning 10 3 Elme Allé 2, Auning (psykiatri) 6 0 Kornvænget/Åparken, Ørum 12 4 Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (psykiatri) 16 6 Nyvang, Ørum (domsanbragte) 8 1 Nyvang, Ørum (autister) 3 0 Nøddebro, Ørum 16 9 Dolmer Have (bofællesskabet), Dolmer (psykiatri) 10 5 Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri) 12 1 Ålunden, Grenaa 10 6 Mellemgården, Grenaa 5 1 Skovstjernen, Grenaa Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Norddjurs Kommune havde medio borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 10 fra andre kommuner. Bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Medio 2014 ydes der bostøtte til: 137 personer i botilbud på handicapområdet 53 personer i botilbud på psykiatriområdet

19 Desuden ydes der medio 2014 bostøtte i eget hjem til: 123 personer på handicapområdet 148 personer på psykiatriområdet. Aktivitets- og samværstilbud Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 99 var borgere fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse fordelt på: Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner AUC, Grenaa (psykiatri) AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri) 14 2 Klub Friheden, Allingåbro Klub Trinnet, Grenaa (psykiatri) 26 0 Ørum bo- og aktivitetscenter, Ørum 7 0 Rougsø Centeret, Allingåbro Aktivitetscenter Ørsted, Ørsted 26 4 Aktivitetscenter Auning, Auning 21 8 Nærheden, Grenaa NO. 17 Auning (psykiatri)

20 Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service Velfærdsekretariats nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Frivilligt socialt arbejde 83% Udviklingspulje 17% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen

Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Andre udvalg Sundheds- og omsorgsområdet Velfærdssekretariatet Socialområdet

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter. UDKAST Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn kommunens borgere er

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Socialområdet forslag til ny organisationsstruktur

Socialområdet forslag til ny organisationsstruktur Norddjurs Kommune Socialområdet 27.10.2011 Hanne Nielsen Socialområdet forslag til ny organisationsstruktur Socialområdet består af en bred vifte af tilbud, der retter sig mod både børn og unge samt voksne

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag)

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Stillings- og personprofil Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Norddjurs Kommune November 2014 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs Kommune,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere