Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget"

Transkript

1 Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen- og plejeudvalget 28% Socialområdet Velfærdssekretariatet Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 542,4 542,2 544,8 547,7 Sundheds- og omsorgsområdet 367,5 370,1 373,4 377,2 Myndighedsafdelingen 40,7 38,1 37,4 36,5 Socialområdet 133,0 133,0 133,0 133,0 Velfærdssekretariatet 1,2 0,9 0,9 0,9 Udenfor serviceramme: 115,2 115,4 116,1 116,7 Sundheds- og omsorgsområdet 117,9 118,1 118,8 119,4 Myndighedsafdelingen -2,7-2,7-2,7-2,7 Udvalget i alt 657,6 657,6 661,0 664,4 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i

2 Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Visitationsenheden, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, træning plejeboliger og madservice. Visitationsenheden har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet. Sundhed og omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed og omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed, administration og udvikling omfatter Sundhedsfremme og forebyggelse med bl.a. Sundhedsskole, sundhedsaftaler, samarbejde med praksissektoren og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, som er udenfor servicerammen. Den samlede rekruttering og koordinering af forløb for elever og studerende. Velfærdsforvaltningens boligadministration. Gennemførelse, koordinering og deltagelse i udviklings og implementeringsprojekter internt i Sundhed og omsorg og Velfærdsforvaltningen samt på tværs af sektorer. Budgetområdet omfatter ydelsesmæssigt: Plejecentre og ældrevenlige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse. Norddjurs Kommune har 373 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. Hertil kommer 42 boliger på Grønnegården Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Sundhedsloven Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Serviceloven Retssikkerhedsloven

3 Sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Aktivitetsbestemt medfinansiering 27% Visitation og hjælpemidler 6% Sundhed, administration og udvikling 13% Sundhed og omsorg Vest 25% Sundhed og omsorg Øst 29% Anm.: Udgifter og indtægter vedr. ældreboliger og andre faste ejendomme er ikke medtaget i figuren. Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Området er overordret styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder samt godkendte sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Af politikker kan særligt nævnes ældrepolitikken/2011, politik til forebyggelse af indlæggelser/2012, velfærdsteknologipolitikken/2012, sundhedspolitikken/2013, demenspolitikken/2013, frivilligpolitikken/2013 og handicappolitikken/2013. I 2015 er der fortsat særlig fokus på udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen samt på implementeringen af en ny sundhedspolitik samt kronikerstrategi. Kvalitetsstandarderne afspejler det kommunale serviceniveau og justeres og godkendes én gang årligt. Fælles udviklingsmål Kommunerne i Region Midtjylland har forpligtet sig på fire fælles målsætninger, der skal gennemføres i de kommende år: 1. Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge. 3. Alle Kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver. 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Sundhedsaftaler Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Med udgangen af 2014 vedtages nye sundhedsaftaler, som skal implementeres i

4 Der sker løbende en mere specifik faglig kvalitetssikring og ansvarsplacering gennem et stigende antal godkendte forløbsprogrammer og faglige samarbejdsaftaler. I den forbindelse sker løbende en planlagt opgaveflytning fra region til kommune ud fra et LEON princip (Laveste Effektive Omkostnings Niveau). Sundhedsudgifter Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne medfinansieret de regionale sundhedsudgifter. Kommunen afregnes i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, idet kommunen ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i høj grad af regionens sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Det nære sundhedsvæsen Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, samt den stigende opgavetyngde i hjemmepleje og hjemmesygepleje, omfatter alle dele af sygdomsforløbet før og efter sygdomsbehandling. Det betyder, at kommunen i dag er en central aktør på sundhedsområdet og at kommunen som den eneste har mulighed for at tænke sundhedsindsatsen på tværs af øvrige velfærdstilbud. Målrettede sundhedsindsatser kan således give positive effekter på andre velfærdsområder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetencer, kapacitet og hurtig omstillingsevne. Kompetenceudvikling og vidensdeling vil derfor være vigtige initiativer i Der skal fortsat udvikles og intensiveres på den tidlige opsporing, på forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Der vil være særligt fokus på sammenhængende forløb, det akutte beredskab, på specialefunktionerne og på den palliative indsats. Sammenhængende forløb /et sundhedsvæsen uden knaster. Norddjurs kommune gennemfører sammen med øvrige parter i randersklyngen et sundhedsstrategisk samarbejde, hvor visionen er, at borgerne ikke skal opleve sektorovergange, men et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Samarbejdet er i 2014 gået fra projekt til fast samarbejdsmodel. Samarbejdet udspiller sig som forbedringer af konkrete borgerforløb. Forebyggelse af sygehusindlæggelser Udviklingen inden for hele sundhedsområdet stiller øgede krav til hurtig, effektiv og kompetent indsats. Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager afsæt i flere perspektiver: Et økonomisk perspektiv med fokus på at mindske den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Et borgerperspektiv med fokus på, at borgerens sundhed bedst varetages uden for sygehusvæsenet, når den lægelige behandling er afsluttet. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusvæsen, de praktiserende læger og fysioterapeuter mv. Et fagligt perspektiv med fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og tilbud, som gør Norddjurs Kommune i stand til på betryggende vis at varetage opgaverne. Konkret betyder indsatsen en mere målrettet udnyttelse af midlertidige boliger, flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet, samt indirekte til hjemmeplejen, øget brug af sygeplejeartikler og øget brug af midlertidige boliger, men også sparede udgifter til indlæggelser. Sundheds- og omsorgsområdet deltager i 2015 i KL s partnerskabsprojekt om kvalitet og dokumentation af hjemmesygeplejen

5 Sundhedspuljen Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud - herunder Sundhedsskolen. Derudover benyttes sundhedspuljen til medfinansiering af projekter, hvor der hjemtages eksterne projektmidler. Sundhedshuset danner den fysiske ramme om et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedshuset er taget i brug i 2014 på sygehuset i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Sundhedshuset skal medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud. Intentionen er at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng for borgerne i Norddjurs Kommune. Med sundhedshuset sikres borgerne i lokalområdet nærhed til: Basale hospitalstilbud, mens den højt specialiserede behandling af borgerne samles i centrale hospitalsenheder. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (bl.a. sundhedsskolen, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og dele af kommunikationsområdet). Et fællesskab om at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen. Effektfulde indsatser skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Kronikerindsats Antallet af borgere med kroniske sygdomme er konstant stigende. På den baggrund er der i 2013 udarbejdet status på kronikerindsatsen samt i 2014 udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats. Gennemførelsen af handleplanen er et fokusområde for Forebyggelsespakker I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen de første ni forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der foregår et løbende arbejde med implementering af relevante dele af forebyggelsespakkerne. Ældrepuljen Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af finansloven afsat 1 mia. kr. årligt, til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at midlerne skal anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt, og at dette eksempelvis kan være indenfor praktisk og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket indsats til rehabilitering og genoptræning. Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Til at styrke demensindsatsen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Tiltagene på området er under fortsat udvikling. Integreret træning og pleje Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra et sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning

6 Genoptræning efter udskrivning fra et sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da den kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det er en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. I 2014 er en større del af træningsindsatsen flyttet fra specialiseret til almindelig genoptræning. Denne udvikling forventes at fortsætte i Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed. Der er tale om en ren kommunal ydelse og et kommunalt fastlagt serviceniveau. I Norddjurs Kommune er træning tæt integreret med andre ydelser i en rehabiliterende tænkning: Træning og pleje er integreret med det formål at yde aktiv hjælp frem for passiv/kompenserende hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Vedligeholdelse og træning af færdigheder i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte som borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Etablering af åbne aktivitetscentre Der blev i 2014 og overslagsår afsat 0,850 mio. kr. til etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllerhjemmet. Tilbuddet slår fuldt igennem i Vederlagsfri fysioterapi Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, overgik pr. 1. januar 2008 fra regionerne til kommunerne. Der er frit valg på området, så borgerne kan selv vælge, om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er der ikke et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Der vil i 2015 være særligt fokus på, om ordningen administreres efter reglerne, og om det vil kunne medvirke til en udgiftsreduktion, hvis der etableres et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hjerneskaderehabilitering Der har gennem de seneste år været særlig fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for de borgere, som pådrager sig en hjerneskade. Der er tale om komplekse forløb, som har indflydelse på den enkeltes funktionsevne, familieliv, livskvalitet, forsørgelsesmuligheder m.m. Norddjurs Kommune har i 2012 fået puljemidler til et 3-årigt projekt, som afsluttes medio Fokus på projektet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med en senhjerneskade. Indsatsen retter sig mod forløbskoordination, kompetenceudvikling og udvikling af tilbud og redskaber. Der er tale om et tværgående projekt, som er forankret i sundheds- og omsorgsområdet. Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om et komplekst område, som hidtil har været løst mange steder i den kommunale organisation. Ud over de lokale tilbud løses nogle opgaver i samarbejde med regionen og andre i det tværkommunale samarbejde kommunikationssamarbejde midt, der består af Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune

7 Den palliative indsats Der vil fortsat være fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen samt den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Borgerne har i dag mulighed for at modtage plejen i eget hjem samt på plejecentrene og midlertidige boliger. Borgerne har desuden mulighed for at vælge, at blive plejet på hospice. Dette finansieres af Norddjurs Kommune svarende til beløbet pr. færdigbehandlingsdag på sygehuset. Norddjurs kommune deltager som foregangskommune i et pilotprojekt, som sikrer direkte samarbejde med det palliative team på sygehuset. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet satser på øget udnyttelse af velfærdsteknologi. I den forbindelse skal de enkelte institutioner udarbejde en handleplan for indførelsen af velfærdsteknologi i hverdagen og de enkelte servicetilbud. Indsatsen vil være afhængig af det økonomiske råderum, der kan skaffes til at igangsætte de konkrete tiltag. Norddjurs Kommune deltager sammen med en række andre østjyske kommuner i et partnerskabsprojekt i regi af Business Region Aarhus. Projektet har til formål at sætte skub i udnyttelse af velfærdsteknologi, at sikre intelligent udnyttelse af ressourcer via udnyttelse af hinandens erfaringer og muligheden for større udbud mv. samt at medvirke til og påvirke udviklingen af nye løsninger. Indirekte er der desuden et ønske om at skabe lokale arbejdspladser bl.a. ved at være en interessant samarbejdspartner for private aktører og videns virksomheder. I perioden er der afsat kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i Dokumentation Dokumentation er et gennemgående fokusområde på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at sikre både en faglig kvalitetsudvikling og en styrkelse af ledelsesinformationen. Omsorgssystemet er blevet fuldt implementeret i 2014 og forventes at vise sit fulde potentiale i Der sker en løbende forbedring af den digitale korrespondance med såvel sygehus som praksissektoren. Det fælles medicinkort forventes implementeret primo Budgettal Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 367,5 370,1 373,4 377,2 Visitation og hjælpemidler 28,4 27,4 27,1 27,1 Sundhed, administration og udvikling 65,3 68,9 72,6 76,4 Sundhed og omsorg Øst 146,8 146,8 146,8 146,8 Sundhed og omsorg Vest 127,0 127,0 127,0 127,0 Udenfor serviceramme: 117,9 118,1 118,8 119,4 Ældreboliger / Andre faste ejendomme -21,1-21,7-21,8-21,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 139,0 139,8 140,6 141,2 Området i alt 485,4 488,2 492,3 496,7-7 -

8 Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne budget, der er reguleret for befolkningsudviklingen. Derudover er der foretaget tekniske korrektioner. Forventninger til udviklingen i antallet af årige, årige og 80 + årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal borgere fordelt på alderskategorier Antal årige Antal årige Antal 80 + årige Der er i budgettet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet borgere i ovenstående alderskategorier i kommunen. Nøgletal for området Norddjurs Kommune har følgende plejeboliger og plejecentre: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Bakkely 18 0 Digterparken 86 0 Farsøhthus 53 0 Fuglsanggården 40 0 Glesborg plejecenter 60 1 Grønnegården 42 1 Møllehjemmet 32 0 Violskrænten 84 0 Desuden har Norddjurs Kommune følgende aktivitetscentre/træningscentre: Tilbud Borgere fra andre kommuner Posthaven 4 Violskrænten 0 Møllehjemmet 3 Medio 2014 modtog borgerne i Norddjurs Kommune følgende ydelser: praktisk bistand, der blev leveret til 1066 borgere personlig pleje, der blev leveret til 714 borgere genoptræning det gode hverdagsliv, der blev leveret til 271 borgere sygeplejeydelser, der blev leveret til 543 borgere

9 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Fælles politiske visioner og udviklingsmål for socialområdet og myndighedsafdelingen Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, hvor brugere på handicap- og psykiatriområdet sikres en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud. Det skal sikres, at der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Dette forudsætter en fleksibel organisering af indsatsen på socialområdet, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Dette opnås bl.a. ved, at: bygge indsatsen på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud, tilpasset den enkelte borgers behov der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes behov der sker en helhedsorienteret vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte der i Norddjurs Kommune er tilbud, som kan imødekomme borgerens behov der er en sammenhængende indsats specielt i overgangen mellem unge- og voksenlivet der er fokus på rehabilitering, dvs. at behovet for støtte tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og med et tydeligt mål for indsatsen der er et tæt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og socialområdet i forhold til at videreudvikle den samlede indsats der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret der fortsat skal ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov der på misbrugsområdet skal være fokus på forebyggelse og tidlig indsats borgerne skal inddrages mest muligt der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse personer skal fremmes der skal være rum og mod til nytænkning sikre en tværgående opsamling og formidling af viden om nye og/eller komplicerede indsatsområder. Ansvaret for handicap- og psykiatriområdet samt socialt udsatte er i Norddjurs Kommune, opdelt i 2 afdelinger - en myndighedsafdeling og socialområdet. Det er myndighedsafdelingen, der bevilger hjælp og støtte, og socialområdet, der udfører de bevilligede opgaver

10 Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgaver er sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams: Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år, og unge mellem år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for alle unge i alderen år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Udover tilbud i socialområdet visiteres der også borgere til tilbud i regioner og andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Derudover bevilger myndighedsafdelingen tilskud/tilbud vedrørende følgende ordninger: I Norddjurs Kommune findes der på hjemmesiden flere kvalitetsstandarder, som beskriver målgrupper, indhold og omfang af indsatsen. Der foretages i alle tilfælde en helhedsorienteret vurdering af behovet. Personlig hjælperordning Ledsagerordning Merudgifter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning Misbrugsbehandling Bostøtte Botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne Dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) Modtagelse og bosætning af flygtninge. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven

11 Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Aktivitets- og samværstilbud 1% Kontaktperson- og ledsageordninger 5% Bostøtte og botilbud 34% Merudgifter til voksne 2% Ældreboliger 1% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 23% Folkeoplysende voksenundervisning 1% Refusionsindtægter og mellemkommunale indtægter er indregnet på de respektive områder. Borgerrettet personlig assistance (BPA) 33% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Implementering af handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Hertil kommer implementering af den nye rammeaftale for 2015 og sundhedsaftalen for Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne opdateres løbende og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Sagsbehandlingsmetode Implementering af ny sagsbehandlingsmetode på voksen- og handicapområdet, der betegnes VUM/voksenudredningsmetoden. VUM er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen vedrørende voksne med særlige behov. VUM medvirker til, at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for sagsbehandlingen vedrørende handicap- og udsatte voksenområdet. DHUV Der skal ske en implementering af DHUV, som er et it-sagsbehandlingssystem, der understøtter VUM/voksenudredningsmetoden. Formålet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Evidens Der skal arbejdes med udvikling af evidensbaserede løsninger, dvs. viden om hvilken indsats, der har størst effekt for borgerens samlede funktionsniveau. Ungeindsats Ungeindsatsen skal fortsat kvalitetssikres med henblik på at: koordinere indsatsen og sikre gode overgange understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate

12 Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således at der sikres et helhedsorienteret fokus. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Udviklingen i til- og afgange til STU-uddannelsen vil fortsat blive fulgt tæt. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde Der er fortsat fokus på at overholdelse af rammeaftalen, herunder takstberegninger og takstniveau. Budgettildelingsmodeller Gennemsigtighed i tyngde og budgetfordelingsmodeller. Der skal være tydelig sammenhæng mellem borgerens behov eller tyngde og den indsats og afregning, der sker til socialområdet. Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 40,7 38,1 37,4 36,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 8,7 6,2 5,5 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 0,2 0,2 0,2 0,2 Pleje og omsorg m.v. - BPA-ordning 12,8 12,8 12,8 12,8 Forebyggende indsats - Bostøtte -8,6-8,6-8,6-8,6 Botilbud for personer med særl. soc. probl. 1,0 1,0 1,0 1,0 Botilbud længerevarende ophold 19,4 19,4 19,4 19,4 Botilbud midlertidigt ophold 5,0 5,0 5,0 5,0 Kontaktperson- og ledsageordninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Beskyttet beskæftigelse -4,2-4,2-4,2-4,2 Aktivitets- og samværstilbud 4,4 4,4 4,4 4,4 Udenfor serviceramme: -2,7-2,7-2,7-2,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4,1-4,1-4,1-4,1 Sociale formål - merudgifter til voksne 0,8 0,8 0,8 0,8 Ældreboliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 38,0 35,4 34,7 33,8 Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammebudgettering, som følger de generelle pris- og lønskøn

13 Beskrivelse af de enkelte områder Personlig hjælperordning (BPA-ordningen) Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er medio 2014 visiteret 22 borgere til ordningen. Heraf er 1 fra anden kommune. Ledsagerordning Norddjurs Kommune skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var 73 borgere tildelt en ledsagerordning. Heraf var 2 fra andre kommuner. Merudgifter Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var der 81 borgere, der modtog dækning af merudgifter. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af merudgifterne. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ravnholtskolen tilbyder uddannelsen, men herudover købes der 22 pladser ved andre aktører. På Ravnholtskolen var der medio 2014 i alt 36 unge, hvoraf 3 unge var fra andre kommuner. Det har vist sig, at der har været en øget tilgang af elever fra jobcentret og fra efterskoler som medfører, at det samlede antal STU-forløb de sidste par år været stigende. Som en konsekvens heraf er der ved visitationsmøderne øget fokus på at sikre, at alle muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse er afprøvet og at der foreligger en opdateret beskrivelse af de personlige, faglige og sociale kompetencer. Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Medio 2014 blev der tilbudt undervisning til 22 borgere, heraf 2 fra andre kommuner. Misbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2014 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 84 borgere inden for botilbud/bostøtte på handicap- og psykiatriområdet Indenfor dagtilbud på handicap og psykiatriområdet var der 88 borgere. Betalingskommunerne har overtaget handlekommuneforpligtelsen, men der arbejdes på forsat at sælge pladser til andre kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune

14 Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af få borgere i regionstilbud. Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2014 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 57 borgere på botilbud/-støtte på handicap- og psykiatriområdet Der var 41 borgere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

15 Socialområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter drift af en lang række institutioner og bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet for voksne. Tilbuddene omfatter botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud), bostøtte, personlig hjælpeordning, ledsagerordning, kompenserende specialundervisning m.v. Hertil kommer et tilbud om rusmiddelbehandling samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der sker visitation til kommunens egne pladser fra myndighedsafdelingen. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse. I Norddjurs Kommune arbejdes der ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Kontaktperson- og ledsageordninger 3% Beskyttet beskæftigelse 12% Aktivitets- og samværstilbud 5% Specialpædagogisk bistand til voksne 4% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2% Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 53% Behandling af stofmisbruger 1% Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 15%

16 Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Gennem de sidste 2 år er der vedtaget en lang række politikker, som har afgørende betydning for udviklingen af voksentilbuddene på socialområdet. Det drejer sig om: Handicappolitik Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik. Opbygning af området og tværgående samarbejde Socialområdet vil i det kommende år fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Udvikling af nye og ændrede servicetilbud På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Bedre sammenhæng i tilbuddene Der vil løbende blive vurderet hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene og som en del af denne vurdering vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering. Videns netværk Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Målsætninger Integration og koordination Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugeområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Opfølgningsindsats efter endt misbrugsbehandling Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Etablering af tværgående forebyggelsesindsats på mosbrugsområdet Etablering af en tværgående forebyggelsesindsats på misbrugsområdet med tæt koordination af aktiviteterne i Sundhedsplejen/Familiehuset, folkeskolerne, UngNorddjurs, Rusmiddelcentret og sundheds- og omsorgsområdet. Hverdagsliv Styrkelse af det særlige ungetilbud Hverdagsliv til unge på handicap- og psykiatriområdet, som har flere komplekse udfordringer i livet. De er i alderen fra 18 til ca. 25 år og har brug for intensiv bo- og jobtræning. Dertil kommer et behov for hjælp til at undgå social isolation

17 Etablering af ledsagelses- og netværkstilbud Etablering af et ledsagelses- og netværkstilbud, der kan bidrage til, at borgere på handicap- og psykiatriområdet kan deltage i kultur-, fritids-, sundheds-, og idrætstilbud. Tilbuddet tænkes primært rettet mod borgere, der ikke modtager et af kommunens øvrige ledsagertilbud. Tættere koordination mellem tilbuddene Skabe tættere koordination mellem Familiehusets tilbud og bostøttetilbud for unge og voksne. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til voksne borgere, hvor der ud over et behov for et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud også er et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til ældre borgere i botilbud på socialområdet, hvor der gradvis opstår et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med myndighedsafdelingen Sikre en mere klar og entydig relation mellem socialområdets udførerfunktion og myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forbindelse med visitation til og opfølgning på leverede serviceydelser og -tilbud. Frivillig indsats Styrke den frivillige indsats i de enkelte tilbud på socialområdet. Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 133,0 133,0 133,0 133,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 4,9 4,9 4,9 4,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,4 5,4 5,4 5,4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0,8 0,8 0,8 0,8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -0,1-0,1-0,1-0,1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3,1 3,1 3,1 3,1 Behandling af stofmisbruger 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 20,2 20,2 20,2 20,2 Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 71,1 71,1 71,1 71,1 Kontaktperson- og ledsageordninger 3,3 3,3 3,3 3,3 Beskyttet beskæftigelse 16,2 16,2 16,2 16,2 Aktivitets- og samværstilbud 7,0 7,0 7,0 7,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 133,0 133,0 133,0 133,0 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Ravnholtskolen Ravnholtskolen tilbyder særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en al

18 men ungdomsuddannelse selvom, der ydes specialpædagogisk støtte. Fra august 2013 tilbyder Norddjurs Kommune også mulighed for, at de unge kan bo på STU kollegium. Norddjurs Kommune havde medio borgere på Ravnholtskolen (unge mellem 16 og 25 år), heraf 4 fra andre kommuner. Botilbud Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 73 var borgere fra andre kommuner, der modtager døgntilbud. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 208 botilbud/bofællesskaber, hvoraf 9 er aflastningsboliger (aflastningspladser deles imellem flere) fordelt med: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Stadionparken, Allingåbro 8 5 Broagervej, Allingåbro 6 3 Skovvang, Ørsted 14 2 Kærvang, Ørsted Centervej 18, Auning 12 6 Centervej 20, Auning 10 3 Elme Allé 2, Auning (psykiatri) 6 0 Kornvænget/Åparken, Ørum 12 4 Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (psykiatri) 16 6 Nyvang, Ørum (domsanbragte) 8 1 Nyvang, Ørum (autister) 3 0 Nøddebro, Ørum 16 9 Dolmer Have (bofællesskabet), Dolmer (psykiatri) 10 5 Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri) 12 1 Ålunden, Grenaa 10 6 Mellemgården, Grenaa 5 1 Skovstjernen, Grenaa Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Norddjurs Kommune havde medio borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 10 fra andre kommuner. Bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Medio 2014 ydes der bostøtte til: 137 personer i botilbud på handicapområdet 53 personer i botilbud på psykiatriområdet

19 Desuden ydes der medio 2014 bostøtte i eget hjem til: 123 personer på handicapområdet 148 personer på psykiatriområdet. Aktivitets- og samværstilbud Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 99 var borgere fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse fordelt på: Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner AUC, Grenaa (psykiatri) AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri) 14 2 Klub Friheden, Allingåbro Klub Trinnet, Grenaa (psykiatri) 26 0 Ørum bo- og aktivitetscenter, Ørum 7 0 Rougsø Centeret, Allingåbro Aktivitetscenter Ørsted, Ørsted 26 4 Aktivitetscenter Auning, Auning 21 8 Nærheden, Grenaa NO. 17 Auning (psykiatri)

20 Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service Velfærdsekretariats nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Frivilligt socialt arbejde 83% Udviklingspulje 17% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. 28.03.11/mtm Dok. 67270-12

Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. 28.03.11/mtm Dok. 67270-12 Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet 28.03.11/mtm Dok. 67270-12 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 28. marts 2011 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. april 2011 1 1. Indledning

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere