Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget"

Transkript

1 Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen- og plejeudvalget 28% Socialområdet Velfærdssekretariatet Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 542,4 542,2 544,8 547,7 Sundheds- og omsorgsområdet 367,5 370,1 373,4 377,2 Myndighedsafdelingen 40,7 38,1 37,4 36,5 Socialområdet 133,0 133,0 133,0 133,0 Velfærdssekretariatet 1,2 0,9 0,9 0,9 Udenfor serviceramme: 115,2 115,4 116,1 116,7 Sundheds- og omsorgsområdet 117,9 118,1 118,8 119,4 Myndighedsafdelingen -2,7-2,7-2,7-2,7 Udvalget i alt 657,6 657,6 661,0 664,4 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2014 Regnskab 2013 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i

2 Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Visitationsenheden, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, træning plejeboliger og madservice. Visitationsenheden har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet. Sundhed og omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed og omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed, administration og udvikling omfatter Sundhedsfremme og forebyggelse med bl.a. Sundhedsskole, sundhedsaftaler, samarbejde med praksissektoren og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, som er udenfor servicerammen. Den samlede rekruttering og koordinering af forløb for elever og studerende. Velfærdsforvaltningens boligadministration. Gennemførelse, koordinering og deltagelse i udviklings og implementeringsprojekter internt i Sundhed og omsorg og Velfærdsforvaltningen samt på tværs af sektorer. Budgetområdet omfatter ydelsesmæssigt: Plejecentre og ældrevenlige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse. Norddjurs Kommune har 373 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. Hertil kommer 42 boliger på Grønnegården Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Sundhedsloven Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Serviceloven Retssikkerhedsloven

3 Sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Aktivitetsbestemt medfinansiering 27% Visitation og hjælpemidler 6% Sundhed, administration og udvikling 13% Sundhed og omsorg Vest 25% Sundhed og omsorg Øst 29% Anm.: Udgifter og indtægter vedr. ældreboliger og andre faste ejendomme er ikke medtaget i figuren. Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Området er overordret styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder samt godkendte sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Af politikker kan særligt nævnes ældrepolitikken/2011, politik til forebyggelse af indlæggelser/2012, velfærdsteknologipolitikken/2012, sundhedspolitikken/2013, demenspolitikken/2013, frivilligpolitikken/2013 og handicappolitikken/2013. I 2015 er der fortsat særlig fokus på udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen samt på implementeringen af en ny sundhedspolitik samt kronikerstrategi. Kvalitetsstandarderne afspejler det kommunale serviceniveau og justeres og godkendes én gang årligt. Fælles udviklingsmål Kommunerne i Region Midtjylland har forpligtet sig på fire fælles målsætninger, der skal gennemføres i de kommende år: 1. Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge. 3. Alle Kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver. 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Sundhedsaftaler Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Med udgangen af 2014 vedtages nye sundhedsaftaler, som skal implementeres i

4 Der sker løbende en mere specifik faglig kvalitetssikring og ansvarsplacering gennem et stigende antal godkendte forløbsprogrammer og faglige samarbejdsaftaler. I den forbindelse sker løbende en planlagt opgaveflytning fra region til kommune ud fra et LEON princip (Laveste Effektive Omkostnings Niveau). Sundhedsudgifter Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne medfinansieret de regionale sundhedsudgifter. Kommunen afregnes i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, idet kommunen ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i høj grad af regionens sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Det nære sundhedsvæsen Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, samt den stigende opgavetyngde i hjemmepleje og hjemmesygepleje, omfatter alle dele af sygdomsforløbet før og efter sygdomsbehandling. Det betyder, at kommunen i dag er en central aktør på sundhedsområdet og at kommunen som den eneste har mulighed for at tænke sundhedsindsatsen på tværs af øvrige velfærdstilbud. Målrettede sundhedsindsatser kan således give positive effekter på andre velfærdsområder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetencer, kapacitet og hurtig omstillingsevne. Kompetenceudvikling og vidensdeling vil derfor være vigtige initiativer i Der skal fortsat udvikles og intensiveres på den tidlige opsporing, på forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Der vil være særligt fokus på sammenhængende forløb, det akutte beredskab, på specialefunktionerne og på den palliative indsats. Sammenhængende forløb /et sundhedsvæsen uden knaster. Norddjurs kommune gennemfører sammen med øvrige parter i randersklyngen et sundhedsstrategisk samarbejde, hvor visionen er, at borgerne ikke skal opleve sektorovergange, men et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Samarbejdet er i 2014 gået fra projekt til fast samarbejdsmodel. Samarbejdet udspiller sig som forbedringer af konkrete borgerforløb. Forebyggelse af sygehusindlæggelser Udviklingen inden for hele sundhedsområdet stiller øgede krav til hurtig, effektiv og kompetent indsats. Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager afsæt i flere perspektiver: Et økonomisk perspektiv med fokus på at mindske den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Et borgerperspektiv med fokus på, at borgerens sundhed bedst varetages uden for sygehusvæsenet, når den lægelige behandling er afsluttet. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusvæsen, de praktiserende læger og fysioterapeuter mv. Et fagligt perspektiv med fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og tilbud, som gør Norddjurs Kommune i stand til på betryggende vis at varetage opgaverne. Konkret betyder indsatsen en mere målrettet udnyttelse af midlertidige boliger, flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet, samt indirekte til hjemmeplejen, øget brug af sygeplejeartikler og øget brug af midlertidige boliger, men også sparede udgifter til indlæggelser. Sundheds- og omsorgsområdet deltager i 2015 i KL s partnerskabsprojekt om kvalitet og dokumentation af hjemmesygeplejen

5 Sundhedspuljen Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud - herunder Sundhedsskolen. Derudover benyttes sundhedspuljen til medfinansiering af projekter, hvor der hjemtages eksterne projektmidler. Sundhedshuset danner den fysiske ramme om et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedshuset er taget i brug i 2014 på sygehuset i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Sundhedshuset skal medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud. Intentionen er at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng for borgerne i Norddjurs Kommune. Med sundhedshuset sikres borgerne i lokalområdet nærhed til: Basale hospitalstilbud, mens den højt specialiserede behandling af borgerne samles i centrale hospitalsenheder. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (bl.a. sundhedsskolen, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og dele af kommunikationsområdet). Et fællesskab om at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen. Effektfulde indsatser skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Kronikerindsats Antallet af borgere med kroniske sygdomme er konstant stigende. På den baggrund er der i 2013 udarbejdet status på kronikerindsatsen samt i 2014 udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats. Gennemførelsen af handleplanen er et fokusområde for Forebyggelsespakker I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen de første ni forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der foregår et løbende arbejde med implementering af relevante dele af forebyggelsespakkerne. Ældrepuljen Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af finansloven afsat 1 mia. kr. årligt, til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at midlerne skal anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt, og at dette eksempelvis kan være indenfor praktisk og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket indsats til rehabilitering og genoptræning. Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Til at styrke demensindsatsen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Tiltagene på området er under fortsat udvikling. Integreret træning og pleje Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra et sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning

6 Genoptræning efter udskrivning fra et sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da den kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det er en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. I 2014 er en større del af træningsindsatsen flyttet fra specialiseret til almindelig genoptræning. Denne udvikling forventes at fortsætte i Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed. Der er tale om en ren kommunal ydelse og et kommunalt fastlagt serviceniveau. I Norddjurs Kommune er træning tæt integreret med andre ydelser i en rehabiliterende tænkning: Træning og pleje er integreret med det formål at yde aktiv hjælp frem for passiv/kompenserende hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Vedligeholdelse og træning af færdigheder i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte som borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Etablering af åbne aktivitetscentre Der blev i 2014 og overslagsår afsat 0,850 mio. kr. til etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllerhjemmet. Tilbuddet slår fuldt igennem i Vederlagsfri fysioterapi Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, overgik pr. 1. januar 2008 fra regionerne til kommunerne. Der er frit valg på området, så borgerne kan selv vælge, om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er der ikke et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Der vil i 2015 være særligt fokus på, om ordningen administreres efter reglerne, og om det vil kunne medvirke til en udgiftsreduktion, hvis der etableres et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hjerneskaderehabilitering Der har gennem de seneste år været særlig fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for de borgere, som pådrager sig en hjerneskade. Der er tale om komplekse forløb, som har indflydelse på den enkeltes funktionsevne, familieliv, livskvalitet, forsørgelsesmuligheder m.m. Norddjurs Kommune har i 2012 fået puljemidler til et 3-årigt projekt, som afsluttes medio Fokus på projektet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med en senhjerneskade. Indsatsen retter sig mod forløbskoordination, kompetenceudvikling og udvikling af tilbud og redskaber. Der er tale om et tværgående projekt, som er forankret i sundheds- og omsorgsområdet. Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om et komplekst område, som hidtil har været løst mange steder i den kommunale organisation. Ud over de lokale tilbud løses nogle opgaver i samarbejde med regionen og andre i det tværkommunale samarbejde kommunikationssamarbejde midt, der består af Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune

7 Den palliative indsats Der vil fortsat være fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen samt den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Borgerne har i dag mulighed for at modtage plejen i eget hjem samt på plejecentrene og midlertidige boliger. Borgerne har desuden mulighed for at vælge, at blive plejet på hospice. Dette finansieres af Norddjurs Kommune svarende til beløbet pr. færdigbehandlingsdag på sygehuset. Norddjurs kommune deltager som foregangskommune i et pilotprojekt, som sikrer direkte samarbejde med det palliative team på sygehuset. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet satser på øget udnyttelse af velfærdsteknologi. I den forbindelse skal de enkelte institutioner udarbejde en handleplan for indførelsen af velfærdsteknologi i hverdagen og de enkelte servicetilbud. Indsatsen vil være afhængig af det økonomiske råderum, der kan skaffes til at igangsætte de konkrete tiltag. Norddjurs Kommune deltager sammen med en række andre østjyske kommuner i et partnerskabsprojekt i regi af Business Region Aarhus. Projektet har til formål at sætte skub i udnyttelse af velfærdsteknologi, at sikre intelligent udnyttelse af ressourcer via udnyttelse af hinandens erfaringer og muligheden for større udbud mv. samt at medvirke til og påvirke udviklingen af nye løsninger. Indirekte er der desuden et ønske om at skabe lokale arbejdspladser bl.a. ved at være en interessant samarbejdspartner for private aktører og videns virksomheder. I perioden er der afsat kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i Dokumentation Dokumentation er et gennemgående fokusområde på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at sikre både en faglig kvalitetsudvikling og en styrkelse af ledelsesinformationen. Omsorgssystemet er blevet fuldt implementeret i 2014 og forventes at vise sit fulde potentiale i Der sker en løbende forbedring af den digitale korrespondance med såvel sygehus som praksissektoren. Det fælles medicinkort forventes implementeret primo Budgettal Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 367,5 370,1 373,4 377,2 Visitation og hjælpemidler 28,4 27,4 27,1 27,1 Sundhed, administration og udvikling 65,3 68,9 72,6 76,4 Sundhed og omsorg Øst 146,8 146,8 146,8 146,8 Sundhed og omsorg Vest 127,0 127,0 127,0 127,0 Udenfor serviceramme: 117,9 118,1 118,8 119,4 Ældreboliger / Andre faste ejendomme -21,1-21,7-21,8-21,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 139,0 139,8 140,6 141,2 Området i alt 485,4 488,2 492,3 496,7-7 -

8 Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne budget, der er reguleret for befolkningsudviklingen. Derudover er der foretaget tekniske korrektioner. Forventninger til udviklingen i antallet af årige, årige og 80 + årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal borgere fordelt på alderskategorier Antal årige Antal årige Antal 80 + årige Der er i budgettet for 2015 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet borgere i ovenstående alderskategorier i kommunen. Nøgletal for området Norddjurs Kommune har følgende plejeboliger og plejecentre: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Bakkely 18 0 Digterparken 86 0 Farsøhthus 53 0 Fuglsanggården 40 0 Glesborg plejecenter 60 1 Grønnegården 42 1 Møllehjemmet 32 0 Violskrænten 84 0 Desuden har Norddjurs Kommune følgende aktivitetscentre/træningscentre: Tilbud Borgere fra andre kommuner Posthaven 4 Violskrænten 0 Møllehjemmet 3 Medio 2014 modtog borgerne i Norddjurs Kommune følgende ydelser: praktisk bistand, der blev leveret til 1066 borgere personlig pleje, der blev leveret til 714 borgere genoptræning det gode hverdagsliv, der blev leveret til 271 borgere sygeplejeydelser, der blev leveret til 543 borgere

9 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Fælles politiske visioner og udviklingsmål for socialområdet og myndighedsafdelingen Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, hvor brugere på handicap- og psykiatriområdet sikres en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud. Det skal sikres, at der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Dette forudsætter en fleksibel organisering af indsatsen på socialområdet, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Dette opnås bl.a. ved, at: bygge indsatsen på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud, tilpasset den enkelte borgers behov der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes behov der sker en helhedsorienteret vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte der i Norddjurs Kommune er tilbud, som kan imødekomme borgerens behov der er en sammenhængende indsats specielt i overgangen mellem unge- og voksenlivet der er fokus på rehabilitering, dvs. at behovet for støtte tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og med et tydeligt mål for indsatsen der er et tæt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og socialområdet i forhold til at videreudvikle den samlede indsats der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret der fortsat skal ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov der på misbrugsområdet skal være fokus på forebyggelse og tidlig indsats borgerne skal inddrages mest muligt der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse personer skal fremmes der skal være rum og mod til nytænkning sikre en tværgående opsamling og formidling af viden om nye og/eller komplicerede indsatsområder. Ansvaret for handicap- og psykiatriområdet samt socialt udsatte er i Norddjurs Kommune, opdelt i 2 afdelinger - en myndighedsafdeling og socialområdet. Det er myndighedsafdelingen, der bevilger hjælp og støtte, og socialområdet, der udfører de bevilligede opgaver

10 Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgaver er sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams: Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år, og unge mellem år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for alle unge i alderen år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 30 år samt unge over 18 år med omfattende handicap, der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Udover tilbud i socialområdet visiteres der også borgere til tilbud i regioner og andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Derudover bevilger myndighedsafdelingen tilskud/tilbud vedrørende følgende ordninger: I Norddjurs Kommune findes der på hjemmesiden flere kvalitetsstandarder, som beskriver målgrupper, indhold og omfang af indsatsen. Der foretages i alle tilfælde en helhedsorienteret vurdering af behovet. Personlig hjælperordning Ledsagerordning Merudgifter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning Misbrugsbehandling Bostøtte Botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne Dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) Modtagelse og bosætning af flygtninge. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven

11 Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Aktivitets- og samværstilbud 1% Kontaktperson- og ledsageordninger 5% Bostøtte og botilbud 34% Merudgifter til voksne 2% Ældreboliger 1% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 23% Folkeoplysende voksenundervisning 1% Refusionsindtægter og mellemkommunale indtægter er indregnet på de respektive områder. Borgerrettet personlig assistance (BPA) 33% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Implementering af handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Hertil kommer implementering af den nye rammeaftale for 2015 og sundhedsaftalen for Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne opdateres løbende og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Sagsbehandlingsmetode Implementering af ny sagsbehandlingsmetode på voksen- og handicapområdet, der betegnes VUM/voksenudredningsmetoden. VUM er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen vedrørende voksne med særlige behov. VUM medvirker til, at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for sagsbehandlingen vedrørende handicap- og udsatte voksenområdet. DHUV Der skal ske en implementering af DHUV, som er et it-sagsbehandlingssystem, der understøtter VUM/voksenudredningsmetoden. Formålet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Evidens Der skal arbejdes med udvikling af evidensbaserede løsninger, dvs. viden om hvilken indsats, der har størst effekt for borgerens samlede funktionsniveau. Ungeindsats Ungeindsatsen skal fortsat kvalitetssikres med henblik på at: koordinere indsatsen og sikre gode overgange understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen gøre de unge uddannelses- og arbejdsparate

12 Der skal være et tæt samarbejde med indsatsen En indgang for unge, således at der sikres et helhedsorienteret fokus. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Udviklingen i til- og afgange til STU-uddannelsen vil fortsat blive fulgt tæt. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde Der er fortsat fokus på at overholdelse af rammeaftalen, herunder takstberegninger og takstniveau. Budgettildelingsmodeller Gennemsigtighed i tyngde og budgetfordelingsmodeller. Der skal være tydelig sammenhæng mellem borgerens behov eller tyngde og den indsats og afregning, der sker til socialområdet. Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 40,7 38,1 37,4 36,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 8,7 6,2 5,5 4,5 Folkeoplysende voksenundervisning 0,2 0,2 0,2 0,2 Pleje og omsorg m.v. - BPA-ordning 12,8 12,8 12,8 12,8 Forebyggende indsats - Bostøtte -8,6-8,6-8,6-8,6 Botilbud for personer med særl. soc. probl. 1,0 1,0 1,0 1,0 Botilbud længerevarende ophold 19,4 19,4 19,4 19,4 Botilbud midlertidigt ophold 5,0 5,0 5,0 5,0 Kontaktperson- og ledsageordninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Beskyttet beskæftigelse -4,2-4,2-4,2-4,2 Aktivitets- og samværstilbud 4,4 4,4 4,4 4,4 Udenfor serviceramme: -2,7-2,7-2,7-2,7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4,1-4,1-4,1-4,1 Sociale formål - merudgifter til voksne 0,8 0,8 0,8 0,8 Ældreboliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Området i alt 38,0 35,4 34,7 33,8 Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammebudgettering, som følger de generelle pris- og lønskøn

13 Beskrivelse af de enkelte områder Personlig hjælperordning (BPA-ordningen) Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er medio 2014 visiteret 22 borgere til ordningen. Heraf er 1 fra anden kommune. Ledsagerordning Norddjurs Kommune skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var 73 borgere tildelt en ledsagerordning. Heraf var 2 fra andre kommuner. Merudgifter Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2014 var der 81 borgere, der modtog dækning af merudgifter. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af merudgifterne. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ravnholtskolen tilbyder uddannelsen, men herudover købes der 22 pladser ved andre aktører. På Ravnholtskolen var der medio 2014 i alt 36 unge, hvoraf 3 unge var fra andre kommuner. Det har vist sig, at der har været en øget tilgang af elever fra jobcentret og fra efterskoler som medfører, at det samlede antal STU-forløb de sidste par år været stigende. Som en konsekvens heraf er der ved visitationsmøderne øget fokus på at sikre, at alle muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse er afprøvet og at der foreligger en opdateret beskrivelse af de personlige, faglige og sociale kompetencer. Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Medio 2014 blev der tilbudt undervisning til 22 borgere, heraf 2 fra andre kommuner. Misbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2014 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 84 borgere inden for botilbud/bostøtte på handicap- og psykiatriområdet Indenfor dagtilbud på handicap og psykiatriområdet var der 88 borgere. Betalingskommunerne har overtaget handlekommuneforpligtelsen, men der arbejdes på forsat at sælge pladser til andre kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune

14 Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af få borgere i regionstilbud. Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2014 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 57 borgere på botilbud/-støtte på handicap- og psykiatriområdet Der var 41 borgere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

15 Socialområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter drift af en lang række institutioner og bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet for voksne. Tilbuddene omfatter botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud), bostøtte, personlig hjælpeordning, ledsagerordning, kompenserende specialundervisning m.v. Hertil kommer et tilbud om rusmiddelbehandling samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der sker visitation til kommunens egne pladser fra myndighedsafdelingen. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse. I Norddjurs Kommune arbejdes der ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Kontaktperson- og ledsageordninger 3% Beskyttet beskæftigelse 12% Aktivitets- og samværstilbud 5% Specialpædagogisk bistand til voksne 4% Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2% Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 53% Behandling af stofmisbruger 1% Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 15%

16 Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Gennem de sidste 2 år er der vedtaget en lang række politikker, som har afgørende betydning for udviklingen af voksentilbuddene på socialområdet. Det drejer sig om: Handicappolitik Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik. Opbygning af området og tværgående samarbejde Socialområdet vil i det kommende år fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Udvikling af nye og ændrede servicetilbud På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Bedre sammenhæng i tilbuddene Der vil løbende blive vurderet hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene og som en del af denne vurdering vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering. Videns netværk Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Målsætninger Integration og koordination Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugeområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Opfølgningsindsats efter endt misbrugsbehandling Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Etablering af tværgående forebyggelsesindsats på mosbrugsområdet Etablering af en tværgående forebyggelsesindsats på misbrugsområdet med tæt koordination af aktiviteterne i Sundhedsplejen/Familiehuset, folkeskolerne, UngNorddjurs, Rusmiddelcentret og sundheds- og omsorgsområdet. Hverdagsliv Styrkelse af det særlige ungetilbud Hverdagsliv til unge på handicap- og psykiatriområdet, som har flere komplekse udfordringer i livet. De er i alderen fra 18 til ca. 25 år og har brug for intensiv bo- og jobtræning. Dertil kommer et behov for hjælp til at undgå social isolation

17 Etablering af ledsagelses- og netværkstilbud Etablering af et ledsagelses- og netværkstilbud, der kan bidrage til, at borgere på handicap- og psykiatriområdet kan deltage i kultur-, fritids-, sundheds-, og idrætstilbud. Tilbuddet tænkes primært rettet mod borgere, der ikke modtager et af kommunens øvrige ledsagertilbud. Tættere koordination mellem tilbuddene Skabe tættere koordination mellem Familiehusets tilbud og bostøttetilbud for unge og voksne. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til voksne borgere, hvor der ud over et behov for et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud også er et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til ældre borgere i botilbud på socialområdet, hvor der gradvis opstår et betydeligt plejebehov. Styrket samarbejde med myndighedsafdelingen Sikre en mere klar og entydig relation mellem socialområdets udførerfunktion og myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forbindelse med visitation til og opfølgning på leverede serviceydelser og -tilbud. Frivillig indsats Styrke den frivillige indsats i de enkelte tilbud på socialområdet. Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 133,0 133,0 133,0 133,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 4,9 4,9 4,9 4,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,4 5,4 5,4 5,4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0,8 0,8 0,8 0,8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -0,1-0,1-0,1-0,1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3,1 3,1 3,1 3,1 Behandling af stofmisbruger 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostøtte og botilbud til længerevarende ophold 20,2 20,2 20,2 20,2 Bostøtte og botilbud til midlertidigt ophold 71,1 71,1 71,1 71,1 Kontaktperson- og ledsageordninger 3,3 3,3 3,3 3,3 Beskyttet beskæftigelse 16,2 16,2 16,2 16,2 Aktivitets- og samværstilbud 7,0 7,0 7,0 7,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 133,0 133,0 133,0 133,0 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Ravnholtskolen Ravnholtskolen tilbyder særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en al

18 men ungdomsuddannelse selvom, der ydes specialpædagogisk støtte. Fra august 2013 tilbyder Norddjurs Kommune også mulighed for, at de unge kan bo på STU kollegium. Norddjurs Kommune havde medio borgere på Ravnholtskolen (unge mellem 16 og 25 år), heraf 4 fra andre kommuner. Botilbud Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 73 var borgere fra andre kommuner, der modtager døgntilbud. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 208 botilbud/bofællesskaber, hvoraf 9 er aflastningsboliger (aflastningspladser deles imellem flere) fordelt med: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Stadionparken, Allingåbro 8 5 Broagervej, Allingåbro 6 3 Skovvang, Ørsted 14 2 Kærvang, Ørsted Centervej 18, Auning 12 6 Centervej 20, Auning 10 3 Elme Allé 2, Auning (psykiatri) 6 0 Kornvænget/Åparken, Ørum 12 4 Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (psykiatri) 16 6 Nyvang, Ørum (domsanbragte) 8 1 Nyvang, Ørum (autister) 3 0 Nøddebro, Ørum 16 9 Dolmer Have (bofællesskabet), Dolmer (psykiatri) 10 5 Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri) 12 1 Ålunden, Grenaa 10 6 Mellemgården, Grenaa 5 1 Skovstjernen, Grenaa Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Norddjurs Kommune havde medio borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 10 fra andre kommuner. Bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Medio 2014 ydes der bostøtte til: 137 personer i botilbud på handicapområdet 53 personer i botilbud på psykiatriområdet

19 Desuden ydes der medio 2014 bostøtte i eget hjem til: 123 personer på handicapområdet 148 personer på psykiatriområdet. Aktivitets- og samværstilbud Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Norddjurs Kommune havde medio borgere, hvoraf de 99 var borgere fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse fordelt på: Tilbud Antal borgere Borgere fra andre kommuner AUC, Grenaa (psykiatri) AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri) 14 2 Klub Friheden, Allingåbro Klub Trinnet, Grenaa (psykiatri) 26 0 Ørum bo- og aktivitetscenter, Ørum 7 0 Rougsø Centeret, Allingåbro Aktivitetscenter Ørsted, Ørsted 26 4 Aktivitetscenter Auning, Auning 21 8 Nærheden, Grenaa NO. 17 Auning (psykiatri)

20 Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der bl.a. varetager følgende opgaver: Sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, integrationsrådet, ældrerådet og handicaprådet. Understøttelse af udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker. Understøttelse af løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og planlægnings-, økonomi-, it-, velfærdsteknologi- og udviklingsopgaver. Understøttelse af gennemførelsen af anlægsopgaver. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Sagsbehandling i forbindelse med udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Lovgrundlag Lov om social service Velfærdsekretariats nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2015: Frivilligt socialt arbejde 83% Udviklingspulje 17% Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere