Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber."

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber September 2014

2 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber 9. september 2014 RN 1108/14 I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 25. juni 2014 om en undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber. Dette notat beskriver, hvordan en større undersøgelse vil kunne tilrettelægges. Undersøgelsen kan gennemføres, så Rigsrevisionen kan afgive en beretning til Statsrevisorerne medio II. Baggrund 2. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at sammenligne, hvad der kendetegner organiseringen af henholdsvis selvstændige offentlige virksomheder og statslige aktieselskaber, og hvilke fordele og ulemper anvendelsen af disse styreformer giver for staten. 3. Statsrevisorerne stillede følgende spørgsmål: a) Hvilke strategier og politikker lægger Finansministeriet til grund for valget af styreform? b) Hvilken betydning har virksomhedernes organisering for gennemførelsen af de politiske mål og løsning af de samfundsmæssige (sektorpolitiske) opgaver? c) Hvilken betydning har virksomhedernes organisering i forhold til muligheden for at gennemføre en effektiv forretningsmæssig drift? d) Hvordan fører ministerierne tilsyn med virksomhedernes samfundsmæssige (sektorpolitiske) opgavevaretagelse? e) Hvordan sikrer ejerministerierne en effektiv forretningsmæssig drift i sammenhæng med de sektorpolitiske opgaver, som selskaberne også skal varetage? f) Hvilken betydning har styreformerne for virksomhedernes regnskabsaflæggelse, revision og Folketingets indseende med virksomhederne? 4. En lang række statslige opgaver varetages af virksomheder, der er organiseret i selskabsform eller lignende former. Pr. 1. september 2014 ejer staten ifølge Finansministeriet direkte andele i følgende virksomheder/selskaber: 5 selvstændige offentlige virksomheder (SOV er) 2 selvstændige forvaltningsenheder (fonde) 11 statslige aktieselskaber (staten er majoritetsaktionær) 8 aktieselskaber med statslig deltagelse (staten er minoritetsaktionær) 3 interessentskaber. Herudover ejer staten DR, der er en selvstændig offentlig institution. I dette notat anvendes selskaber som en samlebetegnelse for: SOV er selvstændige forvaltningsenheder (fonde) statslige aktieselskaber (uanset statens ejerandel) interessentskaber DR. Samlebetegnelsen anvendes ikke, hvor det er nødvendigt at skelne mellem de forskellige organiseringsformer.

3 2 Tabel 1 viser Finansministeriets opgørelse over statens aktieposter mv. Tabel 1. Finansministeriets opgørelse over statens aktieposter mv. Statslige aktieselskaber Ressortministerium År for oprettelse Nettoomsætning (2013-tal) (Mio. kr.) Statens ejerandel Bornholmstrafikken Holding A/S Transportministeriet % Dansk Jagtforsikring A/S Miljøministeriet 1) % Danske Spil A/S Finansministeriet % Det Danske Klasselotteri A/S Finansministeriet % DONG Energy A/S Finansministeriet % Finansiel Stabilitet A/S Erhvervs- og Vækstministeriet % Statens Ejendomssalg A/S Finansministeriet % Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finansministeriet 2) % Sund og Bælt Holding A/S Transportministeriet % TV2 Danmarks A/S Kulturministeriet % Vestjysk Bank A/S* ) Finansministeriet % Selvstændige offentlige virksomheder mv. Danpilot Erhvervs- og Vækstministeriet % DSB Transportministeriet % Eksport Kredit Fonden Erhvervs- og Vækstministeriet % Energinet.dk Klima-, Energi- og Bygningsministeriet % Naviair Transportministeriet % Nordsøenheden 3) Erhvervs- og Vækstministeriet % Vækstfonden Erhvervs- og Vækstministeriet % DR Kulturministeriet % Øvrige selskaber med statslig ejerandel AFT 2005 A/S Finansministeriet <1 % Air Greenland A/S Finansministeriet % Basisbank A/S 4) Finansministeriet % Dansk Bibliotekscenter A/S Kulturministeriet % Københavns Lufthavne A/S* ) Finansministeriet % Metroselskabet I/S Transportministeriet % Nordunet A/S Uddannelses- og Forskningsministeriet % Postnord AB Transportministeriet % SAS AB* ) Finansministeriet % Udviklingsselskabet By & Havn I/S 5) Transportministeriet % Aarhus Letbane I/S 6) Transportministeriet % 1) Naturstyrelsen. 2) Moderniseringsstyrelsen. 3) Nordsøenheden vil i forlængelse af lov nr. 527 af 28. maj 2014 blive stiftet som en SOV i efteråret ) Basisbank planlægger i 3. kvartal 2014 at gennemføre en rettet aktiemission, der vil reducere statens ejerandel fra knap 2 % til knap 1 %. 5) Staten vil i medfør af principaftalen mellem Københavns Kommune og regeringen om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen (14. maj 2014) overdrage 40 procentpoint af sin ejerandel til Københavns Kommune. Staten vil i medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler (12. juni 2014) trække sig ud af anlægsselskabet. 6) Staten vil i medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler (12. juni 2014) afvikle sit ejerskab i Aarhus Letbane I/S. Ud over disse selskaber har staten ejerandele i Cultura Screening A/S og en række selskaber, der har modtaget forprojektkapital fra godkendte innovationsmiljøer. * ) Børsnoterede selskaber. Kilde: Statens selskaber 2013, Statens selskaber 2014, relevant lovgivning og årsrapporter. Rigsrevisionen har tilføjet DR til opgørelsen. Kolonnen år for oprettelse er en opgørelse, som Rigsrevisionen har udarbejdet.

4 3 5. Fælles for de statslige aktieselskaber, SOV er, de selvstændige forvaltningsenheder (fonde) og interessentskaberne er, at deres driftsøkonomi og formue er udskilt fra finansloven, og at selskaberne generelt ikke er underlagt de statslige budget- og bevillingsregler. Staten er dog på forskellig vis økonomisk involveret i selskaberne. Staten har først og fremmest foretaget kapitalindskud ved dannelsen eller på det tidspunkt, hvor staten involverer sig. Staten har i flere tilfælde også økonomiske engagementer, der knytter sig til selskabernes drift, fx i form af kontraktbetalinger, garantiforpligtelser eller statslige genudlån. 6. Selskaberne er kendetegnet ved, at de ikke indgår i det almindelige ministerielle hierarki, men er underlagt en selvstændig ledelse med en bestyrelse og en direktion. 7. Figur 1 viser udviklingen i antallet af statens selskaber. Figur 1. Udviklingen i antallet af statens selskaber (Antal) Kilde: Udarbejdet af Rigsrevisionen på baggrund af tal fra publikationerne Staten som aktionær fra 2004 og Statens selskaber 2014 samt oplysninger fra Finansministeriet. Figuren omfatter både aktieselskaber, interessentskaber, SOV er, selvstændige forvaltningsenheder (fonde) og DR. Som det fremgår af figur 1 havde staten i 1993 ejerandele i 48 selskaber mod 28 selskaber pr. 1. januar 2003 og 30 selskaber pr. 1. september Udviklingen i antallet af statens selskaber fra 1993 til 2014 har været influeret af, at staten på den ene side har etableret nye selskaber eller erhvervet aktier i eksisterende selskaber og på den anden side har afviklet sit engagement i andre selskaber. 8. Rigsrevisionen har tidligere gennemført forvaltningsrevisionsundersøgelser i en række af statens selskaber. Rigsrevisionen har inden for de seneste 10 år gennemført 9 undersøgelser af statslige aktieselskaber, 4 undersøgelser af SOV er (primært DSB), 2 undersøgelser af interessentskaber og 1 undersøgelse, der omhandler statslige fonde. I de fleste af undersøgelserne har fokus primært været på den forretningsmæssige drift af selskaberne, herunder om selskaberne er drevet omkostningseffektivt. Enkelte af undersøgelserne har i mindre grad også berørt spørgsmålet om, hvorvidt selskaberne varetager de sektorpolitiske hensyn, de er forpligtet til. Det har dog ikke været hovedformålet med undersøgelserne at undersøge, om selskaberne varetager de sektorpolitiske hensyn. De hidtil gennemførte undersøgelser har som hovedregel fokuseret på ét selskab. Rigsrevisionen gennemførte senest en tværgående beretning om statslige selskaber i Beretningen handlede om omdannelsen af 8 statsstyrelser til aktieselskaber i perioden

5 4 Regulering af og vejledninger vedrørende selskaberne og det statslige ejerskab 9. Reguleringen af aktieselskaber og ministeriernes udøvelse af ejerskabet i aktieselskaber følger af selskabsloven. De statslige aktieselskaber er dermed organiseret på et privatretligt grundlag på lige fod med almindelige aktieselskaber. Aktieselskaberne er derudover med enkelte undtagelser omfattet af egne love eller aktstykker, der er vedtaget i forbindelse med oprettelsen af aktieselskabet eller i forbindelse med statens køb af aktier i selskabet. 10. De enkelte SOV er (herunder de 2 selvstændige forvaltningsenheder (fonde), som har en række ligheder med SOV er) er oprettet ved og reguleres af separate særlove, fx lov om DSB og lov om Naviair. Disse love regulerer også statens ejerskab af SOV erne. SOV er er dermed ikke underlagt selskabsloven, men fungerer på aktieselskabslignede vilkår. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at en række af selskabslovens bestemmelser er gengivet i de særlove, der gælder for SOV erne. 11. Interessentskabet (I/S) er en virksomhedsform, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. I modsætning til et aktieselskab er der ikke tale om en begrænset hæftelse. Et interessentskab er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Interessentskabet er en stort set ureguleret organisationsform, hvor regler om selskabets ledelse, regnskabsforhold mv. frit kan fastlægges i interessentskabskontrakten, der indgås mellem interessenterne. De interessentskaber, som staten er involveret i, er ligesom SOV erne oprettet ved særlove, der bl.a. indeholder bestemmelser om selskabernes ledelse og statens ejerskab. 12. For alle selskabstyperne gælder det, at deres aktiviteter i flere tilfælde desuden er omfattet af sektorlovgivning, der har betydning for selskabernes virke, fx lov om jernbane og lov om færgefart. 13. SOV erne og aktieselskaberne har adgang til at oprette datterselskaber i aktieselskabsform, hvilket både SOV er og aktieselskaber har gjort. Fx ejer Energinet.dk aktieselskabet Gaslager A/S, ligesom DONG Energy A/S ejer en lang række datterselskaber. 14. Regelgrundlaget for selskaberne og statens ejerskab er nærmere behandlet og fortolket i publikationen Statslige aktieselskaber tilsyn, ansvar og styring fra Publikationen blev udarbejdet af et tværministerielt udvalg, hvor Finansministeriet varetog formandsskabet. 15. Ud over det juridiske grundlag er statens varetagelse af ejerskabet i selskaberne omfattet af principperne i publikationen Staten som aktionær fra Publikationen, der ligeledes er udarbejdet af et tværministerielt udvalg med Finansministeriet som formand, indeholder en række retningslinjer for og anbefalinger til, hvordan staten skal agere som ejer i forhold til aktieselskaber. Langt størstedelen af anbefalingerne er også relevante for SOV erne og interessentskaberne. Publikationen Staten som aktionær er i øjeblikket under opdatering. En opdateret udgave forventes udgivet i efteråret Finansministeriet har oplyst, at størstedelen af principperne og anbefalingerne fra Staten som aktionær fra 2004 fortsat vil blive videreført, idet der dog i en række tilfælde vil ske justeringer og præciseringer, navnlig i forhold til anbefalingerne om ministeriernes udøvelse af ejerskabet. 16. Det fremgår af Staten som aktionær, at den statslige ejer i udgangspunktet skal opføre sig som enhver anden ejer, herunder ikke mindst respektere, at selskabets bestyrelse og direktion har ansvaret for at drive selskabet og træffe beslutninger ud fra, hvad der bedst tjener det pågældende selskab.

6 5 Et væsentligt princip, der ligger til grund for selskabsformen er det såkaldte armslængdeprincip, jf. boks 1. BOKS 1. ARMSLÆNGDEPRINCIPPET Armslængdeprincippet bygger på, at der skal være en passende distance mellem selskabets ejerministerium og selskabets bestyrelse og direktion. Det betyder konkret, at ejerministeriet normalt hverken kan eller bør påtage sig den faktiske ledelse af statslige selskaber. Armslængdeprincippet skal på den ene side sikre det enkelte selskabs ledelse mulighed for at have fuldt fokus på opnåelse af forretningsmæssige målsætninger, mens princippet på den anden side skal give den statslige forvaltning mulighed for at fokusere på de politiske hensyn, der knytter sig til det enkelte selskabs aktiviteter. Armslængdeprincippet finder i forhold til udøvelsen af ejerskabet anvendelse uanset selskabstype. For visse af SOV erne findes der i lovgivningen dog visse begrænsninger i forhold til at agere fuldstændig uafhængigt af staten som ejer. Fx skal Energinet.dk i henhold til lov om Energinet.dk have sine investeringsplaner godkendt af klima-, energi- og bygningsministeren. Selskabernes forretningsmæssige og sektorpolitiske formål 17. Det overordnede formål for de statslige selskaber, uanset selskabsform, er som oftest fastlagt i den lov eller det aktstykke, der ligger til grund for statens økonomiske engagement i de pågældende selskaber. For en lang række af selskaberne (og langt de fleste af aktieselskaberne) er det vedtægtsfastsatte formål alene forretningsmæssigt, dvs. at selskaberne skal drives forretningsmæssigt med henblik på at skabe størst mulig værdi for ejerne. Et entydigt forretningsmæssigt formål er nødvendigt i de tilfælde, hvor de statslige selskaber driver virksomhed i konkurrence med andre private selskaber. Det forretningsmæssige formål står i visse tilfælde ikke alene. Det gælder fx selskaber, hvor der i lovgivningen er defineret supplerende sektorpolitiske målsætninger. Det kan fx være opretholdelse eller udbygning af infrastruktur, post- eller luftbefordring, erhvervsfremme, økonomisk stabilisering eller public service-oplysning. Det fremgår af Staten som aktionær, at sektorpolitiske målsætninger og hensyn så vidt muligt skal isoleres og adskilles fra selskabets forretningsmæssige drift, fx gennem sektorlovning, i kontrakter, via koncessioner eller lignende. Staten som aktionær anvender i den forbindelse begrebet indkapsling. Indkapslingen skal sikre, at selskaberne og ministerierne i udøvelsen af det statslige ejerskab kan koncentrere sig om at forfølge de forretningsmæssige målsætninger, sideløbende med at staten gennem sædvanlig myndighedsudøvelse fører tilsyn med, at selskaberne efterlever gældende (sektor)lovgivning og/eller indgåede kontrakter.

7 6 I boks 2 er vist et eksempel på indkapsling af sektorpolitiske hensyn. BOKS 2. EKSEMPEL PÅ INDKAPSLING AF SEKTORPOLITISK HENSYN VEDRØRENDE FÆR- GEBETJENING AF BORNHOLM Det sektorpolitiske hensyn om at sikre en given færgebetjening af Bornholm følger af lov om færgefart 2, stk. 6. Heraf fremgår det, at transportministeren sikrer den samfundsbegrundede færgebetjening med passagerer, post og gods til og fra Bornholm. Den samfundsbegrundede færgebetjening sker efter udbud. Udbuddet har resulteret i en kontrakt mellem Transportministeriet og rederiet Færgen, som er delvist ejet af det statslige aktieselskab Bornholmstrafikken Holding A/S. Kontrakten indeholder en række nærmere bestemmelser om, hvordan færgebetjeningen skal udføres, så de sektorpolitiske hensyn tilgodeses. Kontrakten indkapsler dermed de sektorpolitiske hensyn. Indkapslingen medfører, at rederiet kan koncentrere sig om færgedriften ud fra en forretningsmæssig målsætning, samtidig med at Transportministeriet skal sikre, at selskabet lever op til de sektorpolitiske målsætninger, som er konkretiseret i kontrakten. Ifølge publikationen Staten som aktionær (2004) indebærer et aktivt ejerskab bl.a. en stillingtagen til selskabernes udvikling, resultater, strategiske overvejelser samt et overordnet tilsyn, der som udgangspunkt bygger på offentligt tilgængeligt materiale. 18. Staten udfylder ofte flere roller i forhold til de statslige selskaber. Staten udfylder først og fremmest rollen som ejer. Som ejer er det ministeriets opgave at sikre, at lovformål mv. følges. Ministeriet skal desuden reagere, hvis statens midler i selskabet er truet. Ministeriet skal derudover udøve et tilsyn med udgangspunkt i et aktivt ejerskab, som det fremgår af Staten som aktionær. Hvad et aktivt ejerskab indebærer, må vurderes konkret i forhold til det enkelte selskab. Det afhænger bl.a. af selskabets situation, statens ejerandel, og af i hvilket omfang ministeren har adgang til information fra selskabet. Staten kan i andre tilfælde optræde som fx tilsynsmyndighed eller aftalepart (fx trafikkøber) hos selskabet. De forskellige roller kan både repræsentere forretningsmæssige såvel som sektorpolitiske hensyn. Det indebærer, at der kan opstå modsætninger mellem de forskellige hensyn og i sidste ende mellem staten og det statslige aktieselskabs interesser. For at håndtere de modsatrettede interesser bør der ifølge Staten som aktionær være etableret en klar adskillelse mellem de forskellige roller og en tydelig angivelse af, hvilke målsætninger staten forfølger inden for de forskellige roller. Det kan fx ske ved, at der gennemføres organisatorisk adskillelse internt i ministerier, så det er tydeligt, hvornår det enkelte ministerium optræder som henholdsvis ejer, kontraktpart eller tilsynsmyndighed, eller ved at ejerskabet til et selskab placeres i et andet ministerium end det, der har ressort i forhold til (sektor)lovgivning.

8 7 Tabel 2 viser udvalgte selskabers formål og sektorpolitiske hensyn samt hvilken myndighed, der fører tilsyn med de sektorpolitiske målsætninger. Tabel 2. Eksempler på selskabers formål og organisering af statens roller DSB Danske Spil A/S Ejer Formål Indkapsling af sektorpolitik Tilsyn Transportministeriet Finansministeriet Forretningsmæssigt Forretningsmæssigt Forhandlet kontrakt om offentlig trafik. Visse bestemmelser i lov om jernbane, bl.a. om at DSB skal kunne stille togmateriel til rådighed for andre jernbanevirksomheder efter transportministerens bestemmelse. Lov om spil og anden lovgivning indeholder bestemmelser, der vedrører Danske Spil A/S, bl.a. om begrænsning af ludomani og tilbagebetalingsprocenter. Transportministeriet har til opgave at føre tilsyn med opfyldelsen af kontrakten og lov om jernbane. Spillemyndigheden under Skatteministeriet har til opgave at føre tilsyn med efterlevelsen af lov om spil mv. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af relevant lovgivning. III. Tilrettelæggelsen af undersøgelsen 19. De statslige selskaber har forskellige formål og baggrund og opererer i vidt forskellige brancher. En direkte sammenligning af selskabernes finansielle resultater og opgaveløsning er derfor vanskelig. Selskaberne har imidlertid uanset hvilken selskabsform de har en forpligtelse til at leve op til det eller de fastsatte formål, det være sig både forretningsmæssigt og sektorpolitisk. Vi vil i undersøgelsen have fokus på at vurdere grundlaget for og overvejelserne bag den valgte selskabsform. Vurderingen vil både ske ud fra et systemperspektiv, ved at vi ser på det overordnede grundlag i form af regler og rammebetingelser, og ud fra en vurdering af det specifikke beslutningsgrundlag, der ligger til grund for en række konkrete selskabsdannelser. Derudover vil vi vurdere, om staten som ejer og tilsynsmyndighed sikrer de bedst mulige betingelser for, at selskaberne på den ene side er økonomisk veldrevne, samtidig med at de samfundsmæssige opgaver og hensyn tilgodeses. Vi vil besvare Statsrevisorernes anmodning således: Det overordnede formål med undersøgelsen vil være at undersøge, om organiseringen og styringen af de statslige selskaber understøtter, at de samfundsmæssige opgaver løses, samtidig med at selskaberne har en effektiv forretningsmæssig drift.

9 8 20. Undersøgelsen forventes at indeholde 3 hoveddele: For det første vil vi undersøge grundlaget for anvendelsen af de forskellige selskabsformer. Det indebærer en kortlægning af, hvad der kendetegner de forskellige selskabsformer, som staten anvender. Som led heri indgår en sammenligning af regelgrundlaget for SOV er, statslige aktieselskaber og interessentskaber. Denne del af undersøgelsen indebærer en teoretisk sammenligning af de rammebetingelser henholdsvis SOV er, aktieselskaber og interessentskaber har for at drive deres virksomhed. Det indebærer også en gennemgang af den regnskabs- og revisionsmæssige kontrol med selskaberne og en vurdering af Folketingets mulighed for via ministeren at have indseende med selskaberne, fx i tilfælde, hvor selskaberne har etableret datterselskaber. Denne del af undersøgelsen vil samtidig omfatte en gennemgang af, hvilke strategier og politikker Finansministeriet har vedrørende valg af styreform på selskabsområdet, herunder hvornår det er mest hensigtsmæssigt at anvende SOV-, aktieselskabs- eller interessentskabsformen. I denne sammenhæng vil også indgå en perspektivering i forhold til anvendelsen af bestyrelser i institutioner inden for statsregnskabet. Endelig vil denne del af undersøgelsen vise udviklingen i anvendelsen af de forskellige selskabsformer. Formålet med første del af undersøgelsen vil primært være at besvare spørgsmål a og f i statsrevisoranmodningen. For det andet vil vi undersøge beslutningsgrundlaget for oprettelsen af udvalgte konkrete selskaber. Hensigten er at vurdere, hvad ministerierne har lagt til grund ved de konkrete selskabsdannelser. Denne del af undersøgelsen vil omfatte specifikt udvalgte SOV er og aktieselskaber. Undersøgelsen vil kortlægge, hvorfor den ene selskabsform er valgt frem for den anden, og hvad der ligger til grund for valg af ejerministerium. Undersøgelsen indebærer samtidig en vurdering af, om ministerierne/tilsynsmyndighederne har tilrettelagt en målrettet og hensigtsmæssig ramme for styringen af selskaberne. Det undersøges i den forbindelse, hvad ministerierne ved de konkrete selskabsdannelser har gjort for at sikre selskabet de bedst mulige betingelser for at løse de sektorpolitiske opgaver. Det undersøges samtidig, hvad ejerministerierne gør, fx via økonomiske mål, for at sikre, at selskabet har en effektiv forretningsmæssig drift. Det indebærer bl.a. en gennemgang af arbejdet med at sammensætte en kompetent bestyrelse og at etablere hensigtsmæssige rammer for koordinering mellem bestyrelsen og ejeren. Denne del af undersøgelsen indebærer endelig en afdækning af, om ministerierne har sikret en hensigtsmæssig indkapsling af sektorpolitiske mål og en hensigtsmæssig organisering af statens roller. Formålet med anden del af undersøgelsen vil være at besvare spørgsmål b, c og e i statsrevisoranmodningen. For det tredje vil vi undersøge, hvordan ministeriet eller tilsynsmyndigheden i praksis følger op på udvalgte SOV ers og aktieselskabers økonomiske og sektorpolitiske resultater. Denne del af undersøgelsen omfatter en vurdering af, om ministerierne i udøvelsen af deres ejerskab fører et dækkende tilsyn med SOV ernes og aktieselskabernes forretningsmæssige drift. Samtidig vil denne del af undersøgelsen omfatte en vurdering af, om de relevante sektorministerier (tilsynsmyndigheder) har gennemført et dækkende tilsyn med eventuelle sektorpolitiske opgaver, som selskaberne i henhold til (sektor)lovgivningen skal varetage. Formålet med tredje del af undersøgelsen vil primært være at besvare spørgsmål d i statsrevisoranmodningen.

10 9 Afgrænsnings- og metodeovervejelser 21. Den første del af undersøgelsen vedrører Finansministeriet og tværgående udvalg, som historisk har arbejdet med regler og styringsprincipper vedrørende selskaberne. Denne del af undersøgelsen indeholder desuden en sammenligning af regler og rammebetingelser, bl.a. for de 3 selskabskategorier: SOV er, aktieselskaber og interessentskaber. Den resterende del af undersøgelsen vedrører ministeriernes arbejde med etableringen af selskaberne samt varetagelse af ejerskab og tilsyn. Undersøgelsen vil omfatte alle de selvstændige offentlige virksomheder mv., som er oplistet i tabel 1, dog med undtagelse af Nordsøenheden, som er under etablering. Rigsrevisionens undersøgelse vil imidlertid også omfatte en sammenligning med 3 statslige aktieselskaber. Interessentskaberne, som staten er involveret i, vil ikke indgå i denne del af undersøgelsen, da statens engagement i 2 af selskaberne er under afvikling, og da Rigsrevisionen i 2014 har afgivet en beretning, der vedrører Metroselskabet. I forhold til grundlaget for anvendelsen af de forskellige selskabsformer og forarbejderne til oprettelsen af de konkrete selskaber vil undersøgelsen omfatte det materiale, der historisk ligger til grund for beslutningerne. Det vil i visse tilfælde omfatte materiale, der rækker adskillige år tilbage i tiden. I forhold til spørgsmålene om, hvordan ministeriet eller tilsynsmyndigheden i praksis følger op på udvalgte selskaber, vil undersøgelsen som udgangspunkt omfatte årene fra 2012 til Den norske stat ejer væsentlig flere selskaber end den danske stat og har indsamlet en række erfaringer på området. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at det norske finansministerium har udviklet forskellige styringskoncepter, som bl.a. vedrører sammenhængen mellem selskabernes sektorpolitiske mål og forretningsmæssige drift. Vi vil, hvor det er relevant, inddrage erfaringer fra Norge i undersøgelsen. 23. Statsrevisorerne har i anmodningen (spørgsmål b og c) bedt Rigsrevisionen om at besvare spørgsmålet om, hvilken betydning virksomhedernes organiseringsform har for henholdsvis gennemførelsen af de politiske mål og løsning af de samfundsmæssige (sektorpolitiske) opgaver og for gennemførelsen af en effektiv forretningsmæssig drift. Det er Rigsrevisionens vurdering, at det ikke umiddelbart er muligt entydigt at afdække en direkte sammenhæng mellem selve organiseringsformen og selskabernes evne til at løse de samfundsmæssige opgaver såvel som evnen til at sikre en effektiv forretningsmæssig drift. I stedet vil vi som angivet i punkt 20 (i undersøgelsens del 2) undersøge, hvad ministerierne har gjort for at sikre, at de enkelte selskaber har de bedst mulige betingelser for at løse de samfundsmæssige opgaver, samtidig med at de har en effektiv forretningsmæssig drift. IV. Afslutning 24. Hvis Statsrevisorerne ønsker det, vil Rigsrevisionen iværksætte en større undersøgelse, der tager udgangspunkt i de rammer, vi har skitseret i dette notat. Vi skal dog for god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne ske ændringer i forhold til det skitserede oplæg. Vi forventer, at vi kan afgive en beretning til Statsrevisorerne medio Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om staten som selskabsejer. Juni 2015

Beretning til Statsrevisorerne om staten som selskabsejer. Juni 2015 Beretning til Statsrevisorerne om staten som selskabsejer Juni 2015 BERETNING OM STATEN SOM SELSKABSEJER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2. Baggrund...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægterne for Bornholmstrafikken Holding A/S CVR nr

Forslag om ændring af vedtægterne for Bornholmstrafikken Holding A/S CVR nr BILAG A Forslag om ændring af vedtægterne for Bornholmstrafikken Holding A/S CVR nr. 3337 3457 Pkt. 1.4. Navn, hjemsted og formål Transportministeriet er ændret til Transport- og Bygningsministeriet. Dette

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Statens ejerskabspolitik

Statens ejerskabspolitik Statens ejerskabspolitik April 2015 Statens ejerskabspolitik April 2015 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Statens ejerskabspolitik April 2015 I tabeller kan afrunding medføre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Metroselskabet I/S (beretning nr. 11/2009) 8. marts 2011

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

J.nr. 10/02157-2 Privatisering af statslige selskaber

J.nr. 10/02157-2 Privatisering af statslige selskaber Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 134 Offentligt Notat 10. juni 2010 TES Rasmus Thomsen Lønborg J.nr. 10/02157-2 Privatisering af statslige selskaber Siden 2001 har det været en del

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 77 endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt (01) Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 9. december 2010. Transportministeriet. København, den 1. december 2010.

Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 9. december 2010. Transportministeriet. København, den 1. december 2010. Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 96 Transportministeriet. København, den 1. december 2010. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K statsrevisorerne@ft.dk 19. november 2015 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Rapport om ma ltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder

Rapport om ma ltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder Rapport om ma ltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold December 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

2007/2 BTB 22 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 12. december Betænkning.

2007/2 BTB 22 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 12. december Betænkning. 2007/2 BTB 22 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 12. december 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsynet med luftfarten (beretning nr. 12/06) 20.

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere