Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg"

Transkript

1 Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og Irene Boholte (226) Stemmeudvalg: Jonna Beck (111), Carsten Andresen (72), Lone Jensen (160), Jan Girk (105) Dirigenten gennemgik dagsorden og konstaterede, at der er 153 stemmeberettigede. Dirigenten tilføjer endvidere punkt f) som var blevet glemt på dagsorden, valg af ordensudvalg. Der er ingen øvrige tilføjelser til dagsorden og dirigenten informerer om at generalforsamlingen bliver optaget på bånd. Punkt 2.) Beretning fra formanden Fremsendt Beretning oplæst tillæg i kursiv Sæsonen 2009 vil af mange nok blive husket som skelsættende. Set i bakspejlet er der vist ikke meget i foreningens 60 års eksistens, som i den grad har fået sindene i kog. Jo, bølgerne gik højt, men vi er nu nået ind i stille vande og vi kan se fremad og følge, hvordan resultatet af anstrengelserne begynder at falde på plads. Vi kan vist alle være enige om, at det har været og stadig er - et kæmpe projekt at komme igennem. Tiden efter den ekstraordinære generalsamling i 2008 har været præget af alle de ting, der skulle klares i forbindelse med projektet og siden vi på et kommunalbestyrelsesmøde i januar 2009 fik dispensation fra tilslutningsbidraget, blev projektet næsten en del af hverdagen for dele af bestyrelsen. Der blev arbejdet med tilbud, afholdt møder med rådgivende ingeniør, møder med entreprenører, banker og realkreditinstitut og afdækket mest muligt op til generalforsamlingen i maj 09. Siden fulgte planlægning, gennemlæsning af kontrakter, forsikringsforhold, møder med Forsyning Ballerup og Teknik og Miljø og hen over sommeren planlægning af kvadratmøder og samarbejde med Arbejdernes Landsbank om indbetaling af fællesudgifter og lån. Der har undervejs været følgeskab af en frivillig arbejdsgruppe af medlemmer, som har hjulpet Kloakudvalget med saglige vinkler på projektet. Vi har haft den værste vinter i mange år. Det har selvfølgelig haft betydning for projektet. Projektet har sit eget punkt på dagsordnen for generalforsamlingen, hvor der vil komme uddybninger af forløb og økonomi. Jeg vil derfor rette opmærksomheden mod en sidegevinst ved kloakprojektet. Det er i tidligere beretninger sagt, at foreningens parkeringsareal har været for lille og en udvidelse var nødvendig, hvis vi skulle undgå ødelagte græsarealer mellem træerne. I forbindelse med kloakprojektet og det store gravearbejde med jordbunker

2 til følge, blev der fundet en fordelagtig løsning på udvidelse af p-pladserne med 25 nye pladser på Tjørnebjergvej. Entreprenøren sparede at køre jorden væk dagligt og at reetablere græsset efter grusbunker og foreningen sparede på anlæg af nye p-pladser. Der er foretaget andre forbedringer i foreningen. På Anemonevænget er kantstene ved parkeringspladsen blevet rettet op, og der er sat nye kantsten ved de gamle eksisterende pladser på Tjørnebjergvej og rundt om hele festpladsen. De to gamle gule stenhuse er blevet renoveret med nyt tag, tagrende, sternbrædder og nedløbsrør og huset på legepladsen er i øjeblikket ved at blive renoveret indvendigt. Tanken er, at huset kan benyttes som legehus og der vil blive sat plexiglas-ruder i en stor del af husets sidevæg mod Tjørnebjergvej, så man kan kigge ind og ud. Et af de spørgsmål, der gennem årene har trængt sig vældigt på, er raftehegnet mod Ågerupvej. Det kan ikke nægtes, at det i flere haver har set bedre tider. Vi ved, at der har været møder blandt haveejerne i Nordvænget om i fællesskab at få etableret et nyt hegn. Det har man ikke kunnet nå til enighed om og det forstår bestyrelsen. For hvorfor skifte et raftehegn, der står solidt og sidder godt fast. Omvendt forstår vi også godt de haveejere, der gerne vil have fornyet hegnet. Haveejere og bestyrelsen har mange gange været i kontakt med kommunen om spørgsmålet. Kommunen er kommet frem til den tolkning, at man fra kommunens side helst ser et ens hegn på hele stykket langs Ågerupvej, men at bestyrelsen træffer den endelige beslutning. De allerfleste haveejere med baghave mod Ågerupvej, har købt haven med raftehegn. Det giver derfor ingen mening at begynde at tale om levende hegn og det vil jo også tage mindre af støjen. Det er helt klart at foretrække at have et fast hegn mod Ågerupvej. Bestyrelsen har i respekt for kommunens ønske og i forståelse for de haveejere, som har et solidt raftehegn, besluttet at udarbejde retningslinier for et hegn eller kald det plankeværk snarest. Retningslinierne vil sikre, at helhedsindtrykket fra Ågerupvej, ikke bliver en blanding af rafter, støjhegn og levende hæk. For slet ikke at tale om farver det vil ikke være i tråd med deklarationen - eller være kønt med gule, røde, grønne, blå eller hvide hegn jævnt fordelt over foreningens skellinie. Bestyrelsen har besluttet, at der kan laves et træhegn med vandret-liggende brædder, hvor hvert fag skal være ca. 2 m. i bredden og 1,8 m. højt. Hegnet skal enten udføres i rafter eller trykimprægneret træ. Hegnet skal efter opsætning behandles med træbeskyttelse og vi vil til de kommende retningslinier finde frem til den helt rigtige type træsbeskyttelse og farve, der kan anvendes både på eksisterende raftehegn og på nye hegn for at give et ensartet helhedsindtryk. Retningslinierne vil også komme til at indeholde bestemmelse om, at vil man opføre nyt hegn, skal man henvende sig på kontoret. Dette for at sikre, at alle haveejere mod Ågerupvej behandles ens. Til sidst skal det nævnes, at hegnet mod Ågerupvej indgår ved vurdering af haven som altid er det jo sådan, at dem der tager slæbet med at vedligeholde, forny eller udskifte skal have bonus for det udførte. Pladsen i gården ved foreningshuset er trang og det kniber for mange medlemmer at få det grønne affald læsset op i containeren. Det vil ændre sig i Vi har indgået en aftale om

3 etablering af en udvendig gård til aflevering af grønt affald og som altid 2 gange årligt storskrald og i den nye udvendige gård, kommer der båse til grus og sand. Etableringen af den udvendige gård vil ikke indebære udgifter for foreningen, tværtimod. Ved en 5-årig kontrakt sparer foreningen 35% af udgifterne i forhold til tidligere år på det grønne affald og storskrald. Levering af grus og sand forventes med denne løsning også at kunne holdes på nuværende prisniveau, så vi undgår øgede omkostninger til levering. Langsigtet planlægning er en god ting, og her er foreningshuset et punkt, som vi alle må forholde os til. Huset har været et rigtigt godt samlingspunkt igennem mange år det har fungeret til medlemmernes tilfredshed og været brugt til både medlemsaftener, barnedåb, konfirmationer, fødselsdage og sågar et krondiamantbryllup, men vi må konstatere, at tidens tand efterhånden har sat sine spor, og kommende reparationer og vedligeholdelse kan blive en bekostelig affære fremover. Vi må derfor kraftigt overveje om den bedste beslutning vil være at bygge et nyt tidssvarende hus, hvor lokalerne kan udnyttes fuldt ud og hvor der mange år fremover ikke vil være så væsentlige vedligeholdelsesomkostninger. Det skal understreges, at punktet er med i beretningen, fordi bestyrelsen ønsker tilkendegivelser fra medlemmerne på generalforsamlingen, om foreningshusets udvikling de kommende år. Der er ikke afsat midler eller hensættelser i budget 2010 til et nyt foreningshus. Indmeldelsesgebyret blev på generalforsamlingen i 2009 reguleret til et tidssvarende niveau. Det samme bør ske med vurderingsgebyret som har været uændret i mange år. Bestyrelsen har taget skridt til en udvidet vurdering, som omfatter langt flere punkter end tidligere og derfor også er mere tidskrævende. Den nye vurderingsmåde vil blandt andet omfatte vandog kloakinstallation, kabellagt lys i haven, vandtappesteder, installationer af forskellig karakter og vil tilgodese de udgifter, haveejeren har haft. Den nye vurderingsform vil fremover tage betydeligt længere tid end nu, og vurderingsgebyret vil derfor, ligesom indmeldelsesgebyret, udgøre den til enhver tid gældende kvartalsvise haveafgift. Der vil dog først blive indført forhøjelse af vurderingsgebyr med virkning fra d. 1 juli Vurderingen uanset om den er fra før eller efter 1. juli gælder 1 år fra vurderingsdato. Bestyrelsen valgte i 2009 at videresende forløbet om en ulovligt opført tilbygning til afgørelse i Kommunen. Det pågældende medlem har trods advarsler og påbud fra først bestyrelsen og siden kommunen, valgt at ignorere de gældende regler for haveloddets bebyggelse. I og med at Ballerup kommune er part i sagen og har givet medlemmet et pålæg om at fjerne det ulovligt opførte, kan bestyrelsen ikke gå yderligere ind i sagen. Det er kun kommunen der, som påtaleberettiget myndighed, kan agere i sagen og vi afventer derfor udviklingen. En konsekvens kan i sidste ende blive et krav om indstilling til eksklusion. Kommunen har indgivet en politianmeldelse i sagen, og der er senest blevet udarbejdet et anklageskrift. Ved renovering af et ældre hus, blev der gjort indsigelser fra flere haveejere om byggeudvalgets tilladelse til bebyggelsens højde og udformning, samt et meget højt placeret vindue i husets endegavl. Den givne tilladelse, med billedmateriale, blev herefter sendt til Ballerup kommune for en udtalelse om renoveringens ændringer. Ved kommunens besigtigelse på stedet fandt kommunen, at gældende regler var overholdt og at den tilladelse byggeudvalget oprindelig havde givet, var i orden. Bestyrelsen, herunder Byggeudvalget,

4 forstår indsigelserne fra de omkringliggende haver, og vi finder det derfor nødvendigt at appellere til, at kommende ombygninger/tilbygninger tager hensyn til, at naboer/genboer også gerne vil have en ugenert krog i haven. Det årlige loppemarked blev desværre en meget våd affære. Alt var gjort klar til en dejlig dag men vejrguderne ville det anderledes - med både blæst og regn i rigelige mængder. Helt ødelagt var dagen dog ikke, da omslaget først kom efter middagtid. Vi har valgt at følge traditionen med Tjørne-lopper, den første lørdag i juni og krydser nu fingre for, at dette års marked vil blive beriget med masser af sol og den sædvanlige gode stemning, som har kendetegnet vores lopperi. Juli, august og september oplevede vi igen et sandt svineri ved flaskecontaineren og affaldsstativet på Rosenvænget. Ved flere tømninger mente kommunens folk åbenbart, at alt, hvad der ikke var inden for i bøtten/containeren, det skulle efterlades. Flere medlemmer har rettet henvendelse til bestyrelsen om, at de har set gående personer, spadserende fra Bueparken med poser med affald, som er læsset af/eller sat ved containere. Ved henvendelse om sagen blev der dog rettet op på misforståelserne, og det fungerede igen tilfredsstillende. Der er kommet en enkelt ændring i bestyrelsens sammensætning i årets løb, idet Erling valgte at træde ud af bestyrelsen i august måned, og pladsen er siden blevet dækket af suppleant Kenneth Arbjerg for valgperioden. Der har gennem flere år været 2 afgørelser undervejs i Højesteret. Den ene omhandler tvungen brug af Kolonihaveforbundets regler for vurderinger. Den er berammet til dom i starten af juni måned, og i efteråret, formentlig d november bliver der afsagt dom om, hvorvidt der kan vurderes og sælges til markedsvilkårs lignende priser på kolonihaver, herunder særligt for andelskolonihaver. I sagsfremstillingen er påstanden, at Kolonihaveforbundets vedtægter om overprisregel ikke er gyldig, og at der i øvrigt for andelshaver ingen regel er om overpriser. En tidligere afsagt Højesteretsdom vedrører således kun lejekolonihaver. Det vil være en længe ventet afgørelse, der kan få vidtrækkende betydning for foreningen. Ved sidste generalforsamling i maj 09, blev det klart sagt, at Alice, foreningens kasserer, ønskede at stoppe ved generalforsamlingen i 10. Den beslutning har Alice ikke ændret. Så efter mange års opsyn med foreningens pengekasse skal vi om lidt sige farvel til Alice og vi skal vælge en ny kasserer. Det arbejde Alice har gjort undervejs kan kort beskrives som en omlægning fra gammeldags bogholderi med kasse- og giroindbetalinger, til PBS og til Netbank og i 2009 fuld implementering af foreningssystemet WinkasPro hvilket kommer både efterfølgere på kassererposten og alle medlemmer til gode. Så er der en rettelse til det fremsendte nytårsbrev. Bestyrelsen har vedtaget at sløjfe foreningens planlagte arbejdsweekender i Det sker i lyset af, at vi gennem nogle år har forsøgt at gøre den frivillige men også for hele foreningen udgiftsbesparende - indsats større. Vi har de sidste år set enkelte flere medlemmer, som har gjort en indsats. Det, skal der her være en stor og varm tak for! Men vi har også set i øjnene, at flertallet af medlemmerne trods mange opfordringer ikke finder det nødvendigt at give et par timers frivilligt arbejde til at forskønne foreningen eller holde omkostningerne nede. Det er ærgerligt, for vi har på

5 arbejdsweekenderne haft det sjovt, rart og nærværende det har været dejligt på mange måder! Tak for det! Her til slut skal jeg gøre opmærksom på at man selv skal medbringe toiletpapir til de opstillede toiletvogne. Aflevering af haveaffald foretages som vanligt i kontorets åbningstid om torsdagen til 19.30, og indtil vores veje bliver fremkommelige for renovationsvognene til afhentning ved haveloddet - kan poserne afleveres ved kontoret. Aflevering kan dog kun foretages i åbningstiden - da containerne ellers vil være aflåste. Når vi er i normal gænge igen er onsdag afhentningsdagen. Så slår vi på tromme for det årlige loppemarked d. 5. juni fra kl Storskrald d. 6. juni og igen d. 12. september Juni, Juli, august og september er der den første torsdag i måneden vores faste samværsaften fra , og vi glæder os til at rigtigt mange kikker indenfor i foreningshuset. Så mange var ordene og jeg overgiver hermed årets beretning til generalforsamlingens behandling Desuden beder formanden om tale tid, da han ønsker at takke den afgående kasserer for sit store arbejde med at omlægge fra gammeldags bogholderi til moderne teknologi med PBS osv. Hun gives som tak et kro ophold og en rose til udplantning i haven. Formanden takker tidligere bestyrelses medlem Erling Nielsen (93) for sit store arbejde med kloak projektet under sit bestyrelses virke. Kommentar til formandens beretning: Tina (81): Spørger om det at stemme ja til formands beretning til svarer at stemme ja til bygning af nyt forenings hus? Formandens svar: Nej det har ikke opsættende effekt, det er blot for at få en fornemmelse og tilkendegivelse af hvad den generelle holdning er i foreningen er til at få et nyt hus og spare en masse penge på renovering af det gamle. Hvilket fremgår af beretningen.

6 Erling Nielsen (93): Kommenterer på det fremlagte omkring udvendig containergård. Han ser der kan komme/ blive problemer if. sigtbarhed og trafiksikkerhed. Da han allerede på nuværende tidspunkt oplever at køre-retningen på Violvænget ikke overholdes. Formandens svar: Det vil tage noget af udsigten, men bliver bygget op med hegn i niveauer. Det blevet valgt at bygge ny container plads, da det vil resultere i en besparelse på renovations tømning på 35 % og samtidig er den nyværende plads for lille og det sikrer ligeledes hvis nyt foreningshus skal bygges på et senere tidspunkt at der plads til dette. Jørgen Rasbøl (349): Spørger til omkring indbrud frekvens har været mindre i år eftersom der har været aflåst pga. kloak og forslår i givet fald dette er tilfældet, at man overvejer aflåsning af haveforeningen hvert år i vinter perioden. Formandens svar: Der har været flere indbrud, end dem vi har orienteret om, fordi der har været aflåst og øde, dette har fået flere til at prøve lykken. Dog ikke noget de seneste 1½ mdr. Så nej til aflåsning af foreningen, da det til gene for haveejer. Tina (81): Syntes det interessant at der bliver svaret nej til at der ligger indirekte vedtagelse af bygning af nyt fælleshus i beretning, da det åbenbart er den måde beslutningen om de nye parkeringspladser er blevet taget. Da jeg ikke har haft mulighed for at give min mening til kende og stemme imod et sådanne forslag. Tina har haft henvendt sig til bestyrelsen for at få vist i hvilket referat beslutningen om disse parkeringspladser var. Formanden havde derefter lagt beretningen fra 2006/2007 i Tinas postkasse, hvor han henviser til drøftelse af behovet for og evt. etablering af flere parkeringspladser på Tjørnebjergvej. Tina syntes det er lusket og dårlig stil at luske projekter igennem på denne måde uden at stille det som reelt forslag. Formandens svar: Eftersom det var en nødvendighed og havde fremgået af to tidligere formandsberetninger og der i forbindelse med kloak projektet opstod en mulighed for at benytte et godt tilbud og spare nogle omkostninger, og har blot derved fremrykket et projekt, men det er dermed ikke ensbetydende at beretningen er arnested for skjulte dagsordner. Demitris Nikolaidi (8): Kommenterer på, at han ligeledes føler at beslutningen om parkeringspladser er taget henover hoved på medlemmerne, men mener dog det er ok med flere parkeringspladser. Britta Mortensen (192): Kan tilslutte sig Tinas bekymring vedr. mulig bygning af nyt forenings hus, da hun oplever at legeplads og parkeringspladser er truffet på baggrund af at have været nævnt i tidligere beretninger. Britta påpeger at hendes viden er at en ikke reklame finanscireret legeplads koster 800 kr. mindre. Så hun bekymre sig for at vi får bygget et fælleshus selvom vi ingen penge har til at gøre dette for.

7 Formandens svar: Pengene til legepladsen går til vedligeholdelse og er en del af kontrakten, hvor pladsen overtages af foreningen efter 6 år, for et symbolsk beløb. Hvis der er mangler eller fejl kommer firmaet uden beregning og reparerer det. Niels (62): Har noteret sig at folk parkere mellem træerne som de vil, så er det derfor Niels mening at det bedre med parkeringspladserne. Mht. fælleshus syntes det er en god ide at begynde drøftelserne om dette på nuværende tidspunkt, da det jo ikke behøver at betyde bygning af et indenfor det næste år. Niels påpeger at vi er en demokratisk forening der kan afsætte bestyrelsen hvis vi er alvorligt utilfredse. Niels påpeger der stadig er problemer ved genbrugscontaineren som bliver overfyldt og skrald havner i hans have. Formandens svar: Der er lavet en ny aftale med kommunen vedr. renovation ved genbrugs/ flaske container, da det er et nu kendt problem af folk udenfor foreningen henstiller affald der også, renovation bortkører nu alt også det der stillet ved siden af. Ligeledes nævner formanden også at muligheden kan være at opsætte bump på vejen som et præventivt tiltag. Reglerne og dermed omkostningerne for opsætning af bump er blevet ændret, det nu billigere og nemmere at opsætte bump og bestyrelsen vil undersøge mere if. dette. Teddy Tange (Åvænget 45): er principielt enig med Tina vedr. at det er farligt hvis man under en formandsberetning tager nogle ting til drøftelse og efterfølgende indtægt og derefter ikke fremstiller det som forslag som der skal stemmes om. Erling Nielsen (93) Vil gerne have formanden bekræfter eller afkræfter at der er blevet givet tilladelse fra bestyrelsens side til at køre modsat køreretningen på Violvænget. Formandens svar: Kan ikke forstille sig nogen fra bestyrelsen har givet en sådanne tilladelse, han personligt har i hvert fald ikke. Kan kun sige det beklageligt at nogen gør og har gjort dette. Kate (88) Fremhæver hvad fomanden beskriver i sin beretning at vurderings gebyret skal følge indmeldings gebyret fra Hun vil derfor gerne vide hvis vi stemmer ja til formandsberetningen om vi så stemmer ja til forhøjelse af gebyret. Formandens svar: Det er et eksempel på hvorledes en orientering om en pris regulering bliver tolket til en skjult vedtagelse, når det drejer sig om at man fra bestyrelsens side laver en almindelig pris regulering set i forhold til den tid der bliver brugt på en given opgave. Han fremhæver ligeledes at der ikke de sidste 20 år er sket en pris regulering.

8 Jytte (sydvænget 1): Har problemer med at forstå visse aspekter vedr. vurderings gebyret, da der er fasteregler fra kolonihave forbundets side for hvad man må tage for en kolonihave pr. kvm osv. Hvad skal mere prisen dække? Hun vil samtidig vide hvilke kompetencer vurderings folkene har. Formandens svar: Flere har været på Kolonihaveforbundets kursus i vurderings fastsættelse. Tjørnebjerg følger dog ikke kolonihave forbundets regler direkte, men har dog en stor afspejling i disse, sådanne at de vurderinger vi fortager ligger ca. 10 % over kolonihaveforbundets anbefalinger og er dermed ikke direkte ugyldige hellere ikke i Kolonihaveforbundets sammenhængende. Der har været 4 vurderinger som ankesager, som alle efterfølgende er blevet vurderet lavere af Kolonihaveforbundet, hvis vurdering er bindende og den der anker betaler omkostningerne og sælger til lavere pris. Teddy Tange (Åvænget 45): Mener ikke der blev svarede ordentligt på Kates indlæg, da han mener at tingene skal fremlægges som et forslag og ikke være vedtaget pga. en formands beretning. Teddy forslår, at vi på Tjørnebjergs hjemmeside lægge kriterierne ud for hvorledes der bliver vurderet. Formandens svar: Vi lægger gerne vurderings kriterierne ud på hjemmesiden, de er stadig under udarbejdelse, men vil blive lagt på så snart de er klar. Kate( have 88): Vil gerne have klart svar, om vi stemmer ja til vurderings stigningen når vi stemmer ja til beretningen. Hun er enig i at gebyret skal forhøjes. Formandens svar: Vurderings prisen er ikke vedtægts bestemt, men svarer ikke, i dag, til den tid som bruges på de enkelte vurderinger. Stigningen fremgår af budgettet og er derfor til afstemning ved det punkt. Birgit ( have 87): Afslutter diskussionen ved at påpege at afstemningen om vurderingspriserne kommer ved afstemningen om budgettet. Dirigenten beder stemmeudvalget gøre sig klar. 131 Stemmer for formandsberetningen. 10 Stemmer imod formandsberetningen.

9 1 Stemmer hverken for eller imod. Punkt. 3 Orientering om vand og kloakering. Indsat Susan Andresens beretning om kloak I har sammen med indkaldelsen fået en kort beretning for vand- og kloakprojektet gennem 2009 og ved indgangen fik I udleveret projektregnskab pr Det vil jeg gennemgå senere. Først skal der lyde en tak til jer alle tak for det gode humør på de åbne søndage, tak for interessen for projektet og ikke mindst tak for jeres tålmodighed, trods forsinkelser. Samtidig også en tak til Inge Vibeke for masser af varm kaffe på kanden på de åbne søndage, hvor mange medlemmer kom forbi til en snak og en stor tak til kloakudvalget for jeres medvirken i projektet de har lovet at tage tjansen, til vi er helt færdige - og sidst, men ikke mindst, tak til Erling for dine bidrag og indspark til projektet. Derefter en beslutning, som blev taget på generalforsamlingen i maj 09 og som det er nødvendigt at understrege. For de medlemmer, der har valgt at optage lån i Arbejdernes Landsbank, står foreningen nu som kautionist. Det skal præciseres, at som følge af en manglende indbetaling af afdrag til banken vil foreningen, som kautionist blive opkrævet det skyldige beløb. Inddrivelse af denne gæld, vil uden yderligere varsel herefter straks blive overdraget til foreningens advokat, hvilket giver ekstraomkostninger for medlemmet. Det er heldigvis ganske få, som ikke overholder låneaftalen, men det er nødvendigt at gøre alle medlemmer opmærksom på, at aftalen forpligter, og at bestyrelsen overgiver sagen til advokat, når betaling ikke finder sted. Når nu vi er ved lån Nogle haveejere har ønsket at tage lån til ombygning af huset. Banken vil oftest have tinglyst pant i huset. Der er kommet en ny lov, som kræver at tinglyst pant i ejendomme, skal kunne stedbestemmes. Det kræver en landmåler. At få en landmåler ud, koster ret mange penge. Det skal den enkelte haveejer selv betale. Vi har derfor taget kontakt til et landmålerfirma for at finde frem til en model, som kan klares uden besigtigelse. De har fået kort over foreningen med adresser og havenumre. Deres foreløbige melding er, at da hver have ikke har eget matrikelnummer, vil de gerne indgå i en løsning, der gør det billigere. Når vi ved mere, informerer vi naturligvis. I sommeren 09 havde vi en opfattelse af at løbe panden mod en mur hele tiden. Vi holdt løbende møder med Teknik og Miljø og Forsyning Ballerup og oplevede en stor hjælpsomhed fra Teknik og Miljø afdelingen. Anderledes så det ud med forsyningen, de var ikke helt på samme kurs som os andre. Forsyningen havde trods mødet i januar 09 og vores efterfølgende ansøgning, ikke fortaget de nødvendige undersøgelser og ansøgt om nødvendige tilladelser til at tilslutte Tjørnebjergs kloakledning på hovedkloakken, som løber langs Højvænget. Det viste sig i starten af september, at hverken Københavns Energi eller Forsyningen havde optegnelser, der præcist viste, hvor der lå rør og ledninger på Engen. Derfor skulle der laves en prøvegravning, før vi kunne få oplyst det nøjagtige sted for placering af vores brønd.

10 Prøvegravningen blev lavet i slutningen af september og først derefter kunne den endelige projektering laves. Med baggrund i sagsbehandlingen fra Forsyningen side, bad vi om et møde med borgmesteren og formanden for Teknik og Miljø. Det blev holdt d.10. september og et af resultaterne fra mødet var, at vi fik tilladelse til selv at stå for arbejdet med den nye spildevandsbrønd. Det var en lettelse, for Forsyningen kunne ikke give nogen tidshorisont for, hvornår de kunne påtage sig opgaven. På samme møde fik vi igen tilkendegivet, at det fra politisk side er ønskeligt og at det betragtes som en forsyningsmæssig opgave, at vi får individuel afregning for vand. Det er til gengæld ikke afklaret endnu forsyningen har en kurs, én hovedmåler og 384 bimålere. Den løsning vil pålægge kommende bestyrelser at sørge for aflæsning, fordelingsregnskab og opkrævning hos den enkelte haveejer. Vi har ønsket om at blive betragtet på lige fod med andre i kommunen, nemlig at hver have selv kan aflæse, indberette og afregne med forsyningen. Nøjagtig som vi gør med Dong. Vi skal jo betale det samme i vand og vandafledning, som alle andre i kommunen. Og når vi dertil ligger, at vi har status af varig haveforening, tja,,, så er der fra vores synspunkt al mulig grund til at blive ved med at arbejde for individuel aflæsning via forsyningen. Derfor har vi indkøbt vandmålere af den slags som Forsyningen anvender til parcelhuse i kommunen og de vil undervejs blive plomberet, så kravene må siges at være opfyldt. Men som sagt, det punkt er stadig ikke afklaret. Vi vil om fornødent gå videre med sagen, da der i gældende lovgivning kun står, at kolonihaver kan fritages for individuel aflæsning der står ikke, at de skal fritages. Helt sikkert er det til gengæld at projektet er forsinket. Det er der flere årsager til. Som nævnt i den udsendte beretning, holdt kommunens hovedtidsplan ikke. Vi skulle have haft et godkendt tillæg til spildevandsplan i slutningen af august det kom i december. Oktober, november og december er gode måneder at grave i, men det kunne først lade sig gøre, når tillægget var godkendt. Og så kom vinteren. Da jeg forleden aften sad og skrev lidt om det jeg vil sige i dag, hørte jeg i radioen Benny Andersen og Povl Dissing med visen, Når forårssolen skinner.. og selvom vi, her i forårssolen har glemt, hvor koldt det var for et par måneder siden, ja, så har vinteren helt klart været medvirkende til, at projektet stort set har ligget stille de første af måneder i Det blev undervejs besluttet at lave en ændring i det oprindelige projekt. Fra at ville grave alle ledninger selv, blev NCC bragt på banen for at foretage skydning af en del af både vand og kloakledninger. Det er den løsning der i dag gør det muligt, at koble vængerne på efterhånden som målerbrøndene og kloakledningen bliver færdig. Hvis vi havde ventet først på tillæggets godkendelse og siden på at frosten forlod jorden, så ville vi ikke være nået så langt. Vi vil alle sammen gerne vide, hvornår er der vand til min have til alle haver. Det kan vi godt forstå. Det ville være rigtig rart, hvis vi kunne sætte dato på det hele. Det kan vi ikke, for der er rigtig mange ting, som spiller ind.

11 Der er indkaldt ekstra mandskab og de hold, der graver nu, er maksimum. Det skyldes logistik og retning på de enkelte vænger for kloakledningen. Logistik fordi, på en byggeplads hvor der er gående adgang, skal mandskabet have et øje på hver finger det gør i sig selv arbejdet langsommere og der skal samtidig være plads til at komme af med den opgravede jord, plads til grus, for slet ikke at tale om al den ler, der skal køres bort. Der er mange steder meget mere ler i undergrunden end de geotekniske boringer viste. Der er også mange flere forskellige ledninger el, antenne- og telefonkabler end ledningstegningerne viser. Og de allerfleste af de ledninger er ikke beskyttet af markeringsbånd. Et enkelt sted lå markeringsbåndet endda under ledningen. En anden grund til forsinkelsen er sikkerhed. Øverste del af Tjørnebjerg skulle fra 1.april være køresikker, det betød, at en række huller skulle lukkes. Huller, som er dækket med køreplade, bliver jævnligt efterset. I arbejdsområdet var der også en række huller, som vi grundet sikkerhed valgte at bruge tid på at lukke ligesom vi har bedt om, at hullet efter sætning af målerbrønden i haverne, bliver lukket. Det tager tid alt sammen. Vores holdning er, at det må være bedre at vente lidt længere, frem for at et barn kommer til skade. Forsinkelserne har også medført ændringer for BIMI det siger sig selv, at det ville have været optimalt at kunne grave i haverne undervejs i projektet. Sådan bliver det ikke. BIMI færdiggør det samlede projekt med det nuværende mandskab, før der opstartes gravearbejde i haverne. Vi har sammen med BIMI vurderet, at da toppen af Tjørnebjerg fra Violvænget og op mod Vestbuen, kommer til at vente længst på målerbrønd, så starter BIMIs arbejde på grundene fra Vestbuen og ned mod Åvænget. Et forsøg på at dele sol og vand lige. Nogle medlemmer har rettet henvendelse til os vedrørende dagbøder på grund af forsinkelsen. Vi kan ikke give dagbøder ligesom vi ikke kunne pålægges at betale alle vinterforanstaltninger. Det undgik vi hvilket må siges at være ret heldigt. Det var en forhandling med BIMI, før vi indgik kontrakten BIMI skulle ikke betale dagbøder, vi skulle ikke betale den fulde pris ved en hård vinter og først og fremmest vi fik både vand og kloak til samme pris som i maj Vi ved fra andre haveforeninger, at de opererer med priser fra kun for kloak. Vi ved godt, at mange vil synes at det bliver en træls sommer. At det virkelig er noget skidt, at projektet er forsinket det synes vi også. Vi har siden 1.oktober skullet træffe forskellige valg nogle af dem f.eks. stophaner ved hvert vænge, vandposter i toppen af Tjørnebjerg og ny ledning til hovedvandstikket ved Vestbuen betyder, at det arbejde også skal gøres. Og det har medvirket til mindre mandskab til arbejdet i vængerne. At vi har valgt BIMI til at udføre det hele, handler blandt andet om kvalitetssikring. Når det samlede projekt er færdigt, skal der afleveres kvalitetssikrings-materiale til kommunen og til foreningen. Det er vores garanti for, at arbejdet skal være udført korrekt. Samtidig har vi set på økonomien, det er billigere med kun en entreprenør.

12 Vi ved, at 384 haveejere ikke ser ens på projektet og vores beslutninger undervejs. Vi har truffet vores valg ud fra ønsket om, at holde budgettet og at gøre det bedst muligt for flest muligt. Jeg vil bede jer finde projektregnskabet, som I fik ved indgangen frem. Erling (have 93): Spørgsmål 1: Erling kan se ud fra budgettet, at der er betalt syv rater af de tolv millioner, er vi så også noget til halvtreds procent af projektet? Spørgsmål 2: Susan fortalte at der ikke gives dagbøder, da vi ikke giver det fulde beløb i vintersikring, alligevel har vi betalt kr. i vinterforanstaltninger, hvor vi har budgetteret med kr.? Det er næsten det fulde beløb vi har budgetteret med! Spørgsmål 3: Eksternrådgivning, forprojekt Bascon. Er det sammen som skitseprojektet? Susan svarer: Spørgsmål 1: Det er rigtig der udbetalt syv rater siden først oktober 09, I kan se at rater mindskes undervejs, I kan også se at der nogles store rater i starten det skyldes at der er nogle omlægninger ifm. NNC og at vi gik i gang. Der er til d.d. betalt 62 procent. Der skulle ikke være, store dyre omkostninger tilbage, det betyder vi holder vores kontrakt. Spørgsmål 2: Det er rigtigt, der er blevet brugt kr. Da vi som forening gennemtrumfede vinterarbejde, som tog længere tid på grund af frosten. Ingen havde forudset en vinter som denne, da budgettet blev lagt. Spørgsmål 3: Ja det var skitseprojektet som Miljø og Teknik samt Forsyningen forlangte. Det skitseprojekt som er nævnt i et tidligere referat. Det dannede grundlag for at vi kunne gå i gang med det samlede projekt. Erling kort bemærkning: Erling bryder sig ikke forprojekt udgiften fra Bascon, da han mener udgiften også ligger i Bimis tilbud. Teddy Tange (Åvænget 45): Allerførst roses bestyrelsen for information om projekt udviklingen på hjemmesiden og opslagstavlen. Det er et kæmpe arbejde der gjort fra bestyrelsens side, tak for det. Vedr. vandmåler bliver der så sat disse op ved hvert enkelt hus?

13 Bliver afspærring/ byggeplads område lavet om således at der bliver køremulighed i Åvænget området? Susan svar: Mht. vandmålerne: Jo de bliver monteret undervejs ved hvert hus og plomberet som forsyning Ballerup gør. Vandmålerne/ plomberingen sikrer, at vi betaler individuelt for vores vand. Den fitting som man midlertidigt kan montere på sin brønd (og som udleveres på kontoret) bliver af en type som kan skrues på det rør der sidder i brønden og så bliver til en almindelig haveslange størrelse. Jeg ved fra Per, der har undersøgt markedet, at det er en Gardena slange orange - der passer godt til det tryk, der er nødvendigt. Hvis man har behov for at komme ind til sit hus i det afspærrede område med tunge ting, kan man ringe til Per eller Susan og de lukker ind. Der bliver byttet om på afspærring/ byggeplads området, når man når til Violvænget. Det betyder at det er den øverste del af Tjørnebjerg der er afspærret, en kørefri arbejdsplads. Lone (Sydvænget 4): Har man taget stilling til rør og vand forsikring? Er der en fælles forsikring fra foreningens side, fordi vores egne forsikrings selskab vil jo ikke forsikre os. Susan svar: Vi har for længst siden meddelt haveejerne at skulle man have arbejde fortaget på egen hånd, på grunden, er det ikke mulig at lave/ bruge en fælles forsikring, det påhviler den enkelte haveejer at tegne forsikring. Lone (Sydvænget 4): Det er ikke gravearbejdet jeg tænker på, det den almindelige rør og vand forsikring, mit selskab siger de ikke forsikre til kolonihaver. Susan svar: Jeg har personligt ikke problemer med at være almindelig rør og vand forsikret igennem mit selskab. Tilkendegivelser fra salen om at andre hellere ikke dette problem. Laver Bimi arbejdet er det under projektet deres forsikring der dækker, derefter din egen. Dimitris Nikolaidi (Tjørnebjerg 1): Vil gerne vide hvordan det ser ud med tidspunktet for tilslutning af vand til hans hus.

14 Susans svar: Det er sådan at arbejdet på vængerne bliver en samlet proces. Kloakledninger, vandledninger og målere bliver monteret. Det resulterer i en gravning på vængerne, inden man kommer ind i de enkelte haver. Men der kan ikke sættes et fast tidspunkt. Punkt 4) Regnskab Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab 2009 og det sættes til godkendelse. Afstemning for godkendelse af årsregnskabet Stemmer for 0 Stemmer imod 0 Hverken for eller imod Punkt 5) Indkomne forslag: Indførsel af årlig havevandring Af Lone H. Jensen Forslaget læses op. Lone har mailet til Kolonihaveforebundet for at høre om de har en konsulent man kan benytte til en vandring og hvad det eventuelt ville koste. Tjørnebjerg hører under kreds to som har Tom Knudsen som konsulent. Timesatsen er sat til kr.324,68 med et minimum på 2 timer. Beløbet justeres evt. i Formandens svar: Vi har haft havevandringer før med succes men pludseligt dalede interessen og det blev en stor udgift uden tilslutning fra foreningens medlemmer. Det er en rigtig god ide at genoptage traditionen med havevandringer dog under andre forhold hvor man f.eks. forestiller sig en bindende tilmelding. Man kunne eventuelt forestille sig at man ved tilmelding indbetaler kr. 100,- som man så, når man møder op, får igen, på den måde kan man sikre fremmøde. Bestyrelsen tager positivt imod opfordringen. Kirsten (Have 132): Vil gerne have forslaget op til afstemning. Jette Nielsen (Have 265): Synes godt om forslaget og så gerne at det bare var havevandring med fokus på præmiehaverne.

15 Jørgen Rasmussen (Have 349): Formanden kunne lave et ændringsforslag hvis man ville indføre et gebyr på kr. 100,-. Lone (Have 160): Tanken bag forslaget var at man gik en tur gennem foreningen med konsulenten i samlet flok og intet andet socialt så som øl og pølse komsammen bag efter. Formanden svar: Før i tiden var det chef gartneren fra Tivoli som stod for vores havevandringer og jeg er da sikker på vi kunne få ham til at genoptage turene/ den gamle tradition. Else ( Violvænget 4): Forestiller sig ikke det kan lade sig gøre i år. 142 Stemmer for. 11 Stemmer imod. 0 Stemmer hverken for eller imod. Punkt 6.) Driftsbudget. Kassereren forelægger forslag til driftsbudget Efter fremlæggelsen er der ingen yderligere kommentar eller spørgsmål. Der stemmes herefter. 153 stemmer for. Punkt 7). Valg af bestyrelse m.v A) Kasserer: Der er 2 kandidater til posten og de giver en kort præsentation af deres kvalifikationer. De 2 kandidater var. Caroline Andersen (Gyvelvænget 54)

16 Margarita Smidt (Violvænget 44) Valgt bliver efter skriftlig afstemning - Margarita Smidt (Violvænget 44) som foreningens nye kasserer. b.) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Inge Vibeke Jensen Per Nielsen Bent Nielsen Genopstiller alle 3 og bliver alle 3 genvalgt. c.) Valg af bestyrelses suppleant for 2 år. Afgående og modtager ikke genvalg Rene Lundsgaard Valgt: Caroline Andersen (Gyvelvænget 54) Valg: af suppleant for 1 år Valgt : Karen Schmidt (Have 131) d.) Valg af revisor afgående Jørgen Agersten modtager ikke genvalg. Valgt: Kate (Have 88) e.)valg af revisor suppleant. Genvalgt: Ole Fog f.) Valg af ordensudvalg Som er dem, der på generalforsamlingens vegne, søger at sikre at haverne bliver holdt efter forskrifterne. Udvalget består af: Edly, Carsten og Allan, som alle genopstiller. De blev genvalgt.

17 Evt.: Carsten rejser spørgsmålet vedr.: hvorvidt der skal afholdes loppemarked i år, som traditionen byder. Efter debat i salen, hvor stemningen er både for og imod, besluttes det dog ved håndsoprækning, at loppemarkedet aflyses i år hvor der kloakprojekt og foreningen ikke kører som normalt. Peter (Have 335) finder forsamlingen skal give bestyrelsen en klapsalve for den indsats, de gør for foreningen. Bifald fra salen. Jonna (Have 111) Roser bestyrelsen for deres store arbejde. Hun roser også kloakfolkene, der er venlige og behjælpelige. Bifald fra salen. Jette Nielsen: Rejser spørgsmålet vedr. at foreningen har 60 års jubilæum i år om dette ikke skal fejres. Formandens svar: På samme vilkår som loppemarked, besluttes det at fejring må blive 61 år Carsten: Takker for en god generalforsamling Referatet gennemgået og godkendt. Med venlig hilsen Nils Tornbo dirigent

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl på Tapeten i Ballerup.

A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl på Tapeten i Ballerup. 1 Referat af generalforsamling i A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl. 10.00 14.00 på Tapeten i Ballerup. Formanden Carsten Nielsen bød velkommen og foreslog Arne Jensen som dirigent. Arne Jensen blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 47 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014

Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014 Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at general forsamlingen var lovligt indkaldt, da

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2006

Ordinær Generalforsamling 2006 Ordinær Generalforsamling 2006 Referat fra mødet d. 28. februar 2006 Andelsboligforeningen 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Torben (133) blev valgt til dirigent og Carsten (155) blev valgt til referent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag d. 26 september 2013 kl 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag d. 26 september 2013 kl 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter 7. Eventuelt 1. Formandens velkomst 2. Valg af

Læs mere