Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB."

Transkript

1 Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra Arbejdernes Fagforeninger og Kommunalforeningen i Odense Odense Havelodselskab består af foreninger beliggende i Odense Kommune. 2 FORMÅL OG VIRKE I eget område at virke og arbejde for, at oprette kolonihaver på kommunal jord i Odense 2.2. At varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser i alle spørgsmål af organisatoriske og kontraktmæssige forhold, bi.a. i forhold til myndigheder og kommunen. Desuden at påse, at de enkelte foreninger overholder VEDTÆGTEN samt LEJEKONTRAKTEN med Odense kommune og bestemmelser pålagt af offentlige myndigheder De tilsluttede foreninger orienteres om enhver beslutning vedtaget af Odense Havelodselskabs repræsentantskab og forpligtiges til at disse udføres Alle kontrakter som indgås mellem Odense Havelodselskab og Odense kommune, underskrives af Odense Havelodselskabs forretningsudvalg Odense Havelodselskabs ledelse består af: REPÆSENTANTSKABET. FORRETNINGSUDVALGET. FÆLLESLEDELSEN. 3 ODENSE HAVELODSELSKABS LEDELSE. Repræsentantskabet, der er den øverste ledelse, består af forretningsudvalget og delegerede fra samtlige Odense Havelodselskabs foreninger med repræsentations ret efter retningslinierfastsat i 3 stk.5. Forretningsudvalget, der er den daglige ledelse, består af Odense Havelodselskabs formand og kasserer samt yderligere 3 medlemmer. Alle væiges af Repræsentantskabet blandt fæiiesiedeisens medlemmer. Til forretningsudvalget kan kun væiges 1 repræsentant pr. forening. Genvalg kan foretages. FæIIesIedeIsen består af foreningernes formænd og kasserere samt Forretningsudvalget. Ankenævn. Udover disse tre ledende organer skal der nedsættes et ankenævn på 5 medlemmer til behandling af klager vedr. vurdering og værdiansætteiser. Ankenævnet væiges af Repræsentantskabet blandt fæiiesiedeisens medlemmer, heraf mindst 2 fra Forretningsudvalget. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 1#8

2 3.2. Det ordinære Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 1a. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 1b. Nedsættelse af stemmeudvalg, min. 3 personer 2. Forretningsudvalgets beretning. 3. FremIæggeIse af revideret årsregnskab med evt. revisionspåtegning. 4. Indkomne forslag. 5. FremIæggeIse af vejledende budget for det kommende år. 6. Valg af formand eller kasserer. 7. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisorer og suppleanter. 9. Valg af ankenævn og suppleanter. 10. I kongresår, valg af delegerede og suppleanter til kongresser Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel adresseret til de enkelte foreningers formand. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for repræsentantskabsmødet. Med indkaldelsen skal følge Odense Havelodselskabs reviderede årsregnskab samt budgetforslag for det kommende år Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være skriftlige og formanden i hænde senest 10. marts i det år repræsentantskabsmødet afholdes, hvorefter de udsendes til foreningerne 8 dage før repræsentantskabsmødet Adgang og stemmeret har foruden forretningsudvalget, der er fødte medlemmer, delegerede fra foreningerne med 2 repræsentanter for de første 50 medlemmer, derefter 1 repræsentant for hver 50 påbegyndte medlemmer indtil 350. Efter fæiiesiedeisens nærmere beslutning kan gæster og personer med tilknytning til Odense Havelodselskab uden stemmeret deltage i repræsentantskabsmøder. Foreningens formand og kasserer indgår i antal delegerede Forslag til vedtægten kan kun behandles eftervedtagelse på generalforsamling i den forening, der ønsker at fremsætte forslaget. Forretningsudvalget kan også fremsætte forslag til vedtægten Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtaget hvor det drejer sig om: Ændring af vedtægten, Optagelse af kollektive lån og Odense Havelodselskabs eventuelle opløsning. Her kræves, at mindst halvdelen af de delegerede giver personligt fremmøde, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind herfor. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Ved afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde er forsamlingen af fremmødte delegerede beslutningsdygtig Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis 10 af de delegerede ved håndsoprækning stemmer herfor. Stemmeudvalget foretager optællingen under dirigentens ledelse Medlemmer af Odense Havelodselskabs daglige ledelse (Forretningsudvalget) og medlemmer af Ankenævnet, der på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan genvælges, hvis de skriftligt har givet tilsagn herom. Det samme gælder for revisorerne Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 2#8

3 3.12. Repræsentantskabets protokol underskrives at repræsentantskabets dirigent, sekretær samt Odense Havelodselskabs formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 4 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det begæres af forretningsudvalget og/eller fællesledelsen, eller når mindst 30% af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4 / 5 af de medlemmer, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde giver personligt fremmøde. I tiifæide af vedtægtsændringer skal mindst ¾ af de fremmødte stemme herfor. Ved andre afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Indkaldelse skal finde sted senest 3 uger efter kravets fremsættelse og i øvrigt som angivet i pkt ODENSE HAVELODSELSKABS LEDELSE Odense Havelodselskabs daglige ledelse er forretningsudvalget, der består at Odense Havelodselskabs formand og kasserer samt 3 forretningsudvalgsmedlemmer Valg af forretningsudvalget kan ske ved genvalg eller ved nyvalg. Kun formand eller kasserer fra en tilsluttet forening kan væiges I lige år væiges kasserer og den lille del af forretningsudvalget (kasserer + 1 medlem). I ulige år vælges formand og den store del at forretningsudvalget (formand + 2 medlemmer). Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær. Herforuden væiges et ankenævn bestående af 5 personer. På lige år væiges der 2 og på ulige år væiges der 3. Alle valg gælder for 2 år. Der væiges 2 revisorer for 2 år såiedes, at der væiges 1 hvert år. Der væiges 3 suppleanter til forretningsudvalget, 2 suppleanter til ankenævnet og 2 revisorsuppleanter. Alle suppleanter for en etårig periode. Genvalg kan finde sted af samtlige Forretningsudvalget og fællesledelsen fastsætter selv sin forretningsorden Formand, kasserer og sekretær oppebærer honorar efter repræsentantskabets godkendelse Forretningsudvalget repræsenterer igennem formanden Odense Havelodselskab udadtil. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor fællesledelsen Kassereren varetager Odense Havelodselskabs regnskab under direkte ansvar overfor forretningsudvalget og repræsentantskabet Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær blandt de 3 valgte medlemmer i forretningsudvalget. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 3#8

4 5.9. Til behandling af særopgaver kan forretningsudvaiget/fæiiesiedeisen nedsætte udvalg efter behov FæIIesIedeIsen afholder møde så ofte forretningsudvalget for Odense Havelodselskab skønner det nødvendigt, eller såfremt 3 foreningsformand/kasserer ytrer ønske herom, dog mindst 3 møder pr. kalenderår Såfremt formand eller kasserer fratræder i utide og dette ikke sker umiddelbart før et repræsentantskabsmøde, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg Over repræsentantskabsmøderne udfærdiges beslutningsreferat. 6 VALG AF DELEGEREDE TIL KONGRESSER Valg af delegerede sker i henhold til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtægt 8 og indberettes til forbundet. Odense Havelodselskabs forretningsudvalg indgår i antal delegerede Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder forretningsudvalget de delegerede. 7 KONTINGENTER For medlemskab af Odense Havelodselskab betaler foreningerne kontingent, som fastsættes af repræsentantskabet. Herudover betales kontingent for medlemskab af Kolonihaveforbundet for Danmark Kontingentet følger regnskabsåret. Kontingentet forfalder til betaling 1. juni hvert år. Ved for sen indbetaling pålægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned, (minimum 200,00 kroner). 8 REGNSKAB Odense Havelodselskabs regnskabsår Iøber fra 1. januar til 31. december Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser Det påhviler kassereren på fællesledelsesmøderne at forelægge regnskabsoversigt til direkte sammenhold med foreliggende budget Kassereren må kun ligge inde med et beløb på max ,00 kr. af Odense Havelodselskabs kontante midler Odense Havelodselskabs midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter efter forretningsudvalgets bestemmelse. Udtræk af disse midler kan kun ske med Odense Havelodselskabs formand og kassererens underskrifter i fællesskab I tiifæide af sygdom eller andet fravær må forretningsudvalget udpege de underskriftsberettigede, der skal træde i stedet. 9 REVISION Revision af Odense Havelodselskabs regnskab finder sted med de valgte revisorer samt deltagelse af Odense Havelodselskabs formand. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 4#8

5 9.2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale samt føre revisionsprotokol Repræsentantskabet er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret revisor, såfremt det under gennemgangen af Odense Havelodselskabs regnskab støder på forhold, der kan motivere dette. 10 OPHØRSBESTEMMELSER I tiifæide af Odense Havelodselskabs opløsning skal selskabets midler helt og holdent tilfalde de enkelte foreninger i forhold til disses medlemstal. 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse eller ved opslag i kolonien. I begge tiifæide med 8 dages varsel. På generalforsamlingen har alle medlemmer, ægtefæller og samlevere taleret. Der må højst afgives 2 stemmer pr. havelod. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende: 1) Valg af dirigent. 1a. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 2b. Nedsættelse afstemmeudvalg. 2) Bestyrelsens beretning. 3) FremIæggeIse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag, herunder fastlæggelse af haveleje. 5) Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år 6) Valg. 7) Eventuelt. Den ordinære generalforsamling vælger formand, kasserer samt 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer, såiedes at bestyrelsen i ethvert tiifæide består af et ulige antal medlemmer. Herudover væiges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valgene gælder for 2 år med undtagelse af suppleanterne, der væiges hvert år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære generalforsamling vælger også de delegerede til repræsentantskabet. Formanden, den store halvdel af bestyrelsen og 1 revisor afgår samtidig, medens de øvrige afgår året efter. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter diverse underudvalg efter behov. For at blive valgt til bestyrelsen skal den pågældende have været medlem i mindst et år Ekstraordinær generaiforsamiing. Formanden indkalder ved opslag i kolonien eller skriftlig, begge dele med 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling, når det begæres af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4 / 5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling giver personligt fremmøde og mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. I tiifæide hvor bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Havelodselskabets forretningsudvalg har adgang til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Der tilsendes Havelodselskabets formand en dagsorden for generalforsamlingen samtidig med udsendelse til foreningernes medlemmer/opslag i kolonien. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 5#8

6 12 FORS LAG Et forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilsendt formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen. 13 REGNSKAB Den enkelte haveforenings regnskab skal afsluttes pr. 31. december. Det skal i revideret stand forelægges på foreningens generalforsamling i januar eller februar, tillige med vejledende budget for det kommende år. Formanden skal være tilstede ved revisionen. 1 eksemplarer af regnskabet skal afleveres til Odense Havelodselskab forinden generalforsamlingen På den ordinære generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning for det forløbne år. 14 ÅRLIGE FÆELLESUDGIFTER De årlige fællesudgifter fastsættes af den enkelte forenings generalforsamling. Herudover kan bestyrelsen indregne stigninger i kontingentet til Odense Havelodselskab samt til offentlige ydelser. Foreningen hæfter direkte for alle økonomiske forpligtelser. Pligtige ydelser forfalder til betaling den 10.april. Er den pligtige ydelse ikke betalt rettidigt, skal bestyrelsen ved almindelig og ANBEFALET skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular meddele det pågældende medlem, at ydelsen skal betales inden 8 dage fra dato, da lejeaftalen i modsat fald bliver ophævet uden varsel. For en sådan skrivelse skal medlemmet betale det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr samtidig med de forfaldne pligtige ydelser. I særlige tiifæide kan formand/kasserer tilstå henstand med betalingen, når anmodning herom fremsendes inden de pligtige ydelsers forfald. 15 OVERDRAGELSE AF HAVER ønsker et medlem at opsige sit medlemskab og dermed brugsretten til havelodden, skal vedkommende forinden meddele dette til foreningens bestyrelse. Foreningens vurderingsudvalg fastsætter prisen under henvisning til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtagne bestemmelser Før et medlem kan afhænde brugsretten til havelodden, skal gæld til foreningen være betalt. Det nye medlem betaler, det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte indskud til foreningens kasse Dør et medlem kan havelodden overdrages til dennes ægtefæiie/samiever under henvisning til skifteretserkiæring, og uden afgift til foreningen. Børn af afdøde medlemmer kan overtage havelodden, såfremt dette kan godkendes af foreningens bestyrelse og under henvisning til skifterets attest >>OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB<<: Opsigelse fra medlemmets side har kun gyldighed med opsigelse med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned i følge lejeaftalen Udtræder et medlem af en forening har den pågældende ingen krav på foreningens midler eller dele deraf. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 6#8

7 16 ERHVERVELSE AF BRUGSRETTEN TIL EN HAVELOD Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense Kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Odense Havelodselskab kan normalt kun tildele en have pr. husstand. Odense Havelodselskab kan dispensere fra denne regel. Såfremt den enkelte forening ikke på anden måde kan udleje alle havelodder gives der mulighed for tillægshave med lejetid pa et år ad gangen Et medlem, der opsiger eller er opsagt fra sin havelod, kan ikke inden 5 år få brugsret til en havelod igen indenfor Odense Havelodselskab, såfremt, der er forhold, som taler herimod. Ingen kan optages som medlem i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. 17 BEBOELSE I HAVERNE Helårsbeboelse må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER finde sted. Det er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året. Teltning og opstilling af campingvogne er forbudt. Den enkelte forening kan på generalforsamling vedtage nogle for den, særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse. Der er udarbejdet et specielt ORDENSREGLEMENT, som vedtages af fællesledelsen, og som har afgørende virkning i henhold til vedtægten. Bestyrelsen har til enhver tid adgang til havelodderne i foreningen. 18 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE AF MEDLEMSSKAB OG FRAVIGELSE AF BRUGSRETTEN Hvis et medlem ikke har overholdt sine forpligtelser og ikke har efterlevet Lejekontrakt, Lejeaftale, Vedtægt eller Ordensreglement, skal bestyrelsen tilskrive det pågældende medlem på Odense Havelodselskabs godkendte formular. Der skal i denne skrivelse nøje angives, hvad der klages over. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. Såfremt medlemmet herefter ikke bringer forholdet i orden, skal formanden opsige medlemskabet på almindelig og anbefalet skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. 19 ADFÆRDSBESTEMMELSER Såfremt et medlem eller nogen af dettes husstand gør sig skyldig i: - tyveri fra foreningen eller medlemmers havelod, - at udbrede ærekrænkende beskyldninger, - at udøve grov generende adfærd, støj eller vold, - at fremsætte trusler herom mod foreningens tillidsfolk, andre medlemmer eller deres husstand, - eller på anden måde groft forser sig mod den for foreningens velfærd fornødne orden, kan foreningens bestyrelse, efter at der er givet den pågældende lejlighed til at udtale sig, bestemme om denne skal fratages sit medlemskab og fraflytte havelodden. 20 KLAGER Eventuelle klager skal skriftlig rettes til foreningens bestyrelse. Klager til Odense Havelodselskab skal samtidig sendes i genpart til foreningens bestyrelse. Begge organisationsled kan undlade at behandle klager, der ikke fremsendes skriftligt af navngivet medlem. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 7#8

8 21. MEDLEMSSKAB Medlemskab AF EN FORENING UNDER ODENSE HAVELODSELSKAB forudsætter, at de pågældende har fast bopæl andet sted indenfor ODENSE KOMMUNE og er tilmeldt folkeregisteret der. Bestyrelsen kan kræve dokumentation for ovenstående, og gebyret for denne oplysning betales af medlemmet. Adresseændringer skal skriftligt meddeles foreningen. i modsat fald indhentes oplysning fra kommunens folkeregister. Medlemmet SKAL betale gebyr herfor. 22. PROTOKOL VED MØDER Over samtlige møder - bestyrelsesmøder - generalforsamlinger og udvalgsmøder af enhver art skal der udfærdiges referat. 23. FORENINGSSTIFTELSE ELLER OPHØR Ved oprettelse af ny forening betaler de nye medlemmer et indskudsgebyr, som fastsættes af forretningsudvalget. indskuddet indgår, efter de med starten forbundne udgifter er dækket, i den nye forenings kasse. Forretningsudvalget indkalder de nye medlemmer til stiftende generalforsamling Ingen forening kan ved ophør disponere over egen formue, for alle forpligtelser efter kontrakten er opfyldt. 24. VEDTÆGTENS VEDTAGELSE Denne vedtægt er fælles for alle Odense Havelodselskabs foreninger, og kan kun ændres ved en repræsentantskabsbeslutning, og kun såfremt ²/ 3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor. Dog har forening på fællesskøde, eller foreninger, der har indgået lejeaftale med andre udlejere end Odense Kommune, visse bestemmelser, der tidligere er godkendt, som gældende for disse foreninger. Alle gebyrer, afgifter og honorarer fastsættes af repræsentantskabet. Nærværende VEDTÆGT er gældende 31. maj Hermed bortfalder alle tidligere love og vedtægter. Ovenstående er vedtaget på EKSTRAORDINÆRT REPRÆSETANTSKABSMØDE den 31. maj For Odense Havelodselskab: Povl Pedersen Formand Jens P. Jensen Kasserer Carsten B. Olsen Næstformand og sekretær Leif Nielsen Udvalgsmedlem Henning Kaas Udvalgsmedlem Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 8#8

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk.

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Vedbæk". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet den 16.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919

Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919 Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveselskabet Frederiksborg af 1919. Foreningens hjemsted er Trollesmindeallé, Hillerød Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere