Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB."

Transkript

1 Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra Arbejdernes Fagforeninger og Kommunalforeningen i Odense Odense Havelodselskab består af foreninger beliggende i Odense Kommune. 2 FORMÅL OG VIRKE I eget område at virke og arbejde for, at oprette kolonihaver på kommunal jord i Odense 2.2. At varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser i alle spørgsmål af organisatoriske og kontraktmæssige forhold, bi.a. i forhold til myndigheder og kommunen. Desuden at påse, at de enkelte foreninger overholder VEDTÆGTEN samt LEJEKONTRAKTEN med Odense kommune og bestemmelser pålagt af offentlige myndigheder De tilsluttede foreninger orienteres om enhver beslutning vedtaget af Odense Havelodselskabs repræsentantskab og forpligtiges til at disse udføres Alle kontrakter som indgås mellem Odense Havelodselskab og Odense kommune, underskrives af Odense Havelodselskabs forretningsudvalg Odense Havelodselskabs ledelse består af: REPÆSENTANTSKABET. FORRETNINGSUDVALGET. FÆLLESLEDELSEN. 3 ODENSE HAVELODSELSKABS LEDELSE. Repræsentantskabet, der er den øverste ledelse, består af forretningsudvalget og delegerede fra samtlige Odense Havelodselskabs foreninger med repræsentations ret efter retningslinierfastsat i 3 stk.5. Forretningsudvalget, der er den daglige ledelse, består af Odense Havelodselskabs formand og kasserer samt yderligere 3 medlemmer. Alle væiges af Repræsentantskabet blandt fæiiesiedeisens medlemmer. Til forretningsudvalget kan kun væiges 1 repræsentant pr. forening. Genvalg kan foretages. FæIIesIedeIsen består af foreningernes formænd og kasserere samt Forretningsudvalget. Ankenævn. Udover disse tre ledende organer skal der nedsættes et ankenævn på 5 medlemmer til behandling af klager vedr. vurdering og værdiansætteiser. Ankenævnet væiges af Repræsentantskabet blandt fæiiesiedeisens medlemmer, heraf mindst 2 fra Forretningsudvalget. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 1#8

2 3.2. Det ordinære Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 1a. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 1b. Nedsættelse af stemmeudvalg, min. 3 personer 2. Forretningsudvalgets beretning. 3. FremIæggeIse af revideret årsregnskab med evt. revisionspåtegning. 4. Indkomne forslag. 5. FremIæggeIse af vejledende budget for det kommende år. 6. Valg af formand eller kasserer. 7. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisorer og suppleanter. 9. Valg af ankenævn og suppleanter. 10. I kongresår, valg af delegerede og suppleanter til kongresser Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel adresseret til de enkelte foreningers formand. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for repræsentantskabsmødet. Med indkaldelsen skal følge Odense Havelodselskabs reviderede årsregnskab samt budgetforslag for det kommende år Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være skriftlige og formanden i hænde senest 10. marts i det år repræsentantskabsmødet afholdes, hvorefter de udsendes til foreningerne 8 dage før repræsentantskabsmødet Adgang og stemmeret har foruden forretningsudvalget, der er fødte medlemmer, delegerede fra foreningerne med 2 repræsentanter for de første 50 medlemmer, derefter 1 repræsentant for hver 50 påbegyndte medlemmer indtil 350. Efter fæiiesiedeisens nærmere beslutning kan gæster og personer med tilknytning til Odense Havelodselskab uden stemmeret deltage i repræsentantskabsmøder. Foreningens formand og kasserer indgår i antal delegerede Forslag til vedtægten kan kun behandles eftervedtagelse på generalforsamling i den forening, der ønsker at fremsætte forslaget. Forretningsudvalget kan også fremsætte forslag til vedtægten Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtaget hvor det drejer sig om: Ændring af vedtægten, Optagelse af kollektive lån og Odense Havelodselskabs eventuelle opløsning. Her kræves, at mindst halvdelen af de delegerede giver personligt fremmøde, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind herfor. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Ved afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde er forsamlingen af fremmødte delegerede beslutningsdygtig Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis 10 af de delegerede ved håndsoprækning stemmer herfor. Stemmeudvalget foretager optællingen under dirigentens ledelse Medlemmer af Odense Havelodselskabs daglige ledelse (Forretningsudvalget) og medlemmer af Ankenævnet, der på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan genvælges, hvis de skriftligt har givet tilsagn herom. Det samme gælder for revisorerne Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 2#8

3 3.12. Repræsentantskabets protokol underskrives at repræsentantskabets dirigent, sekretær samt Odense Havelodselskabs formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 4 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det begæres af forretningsudvalget og/eller fællesledelsen, eller når mindst 30% af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4 / 5 af de medlemmer, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde giver personligt fremmøde. I tiifæide af vedtægtsændringer skal mindst ¾ af de fremmødte stemme herfor. Ved andre afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Indkaldelse skal finde sted senest 3 uger efter kravets fremsættelse og i øvrigt som angivet i pkt ODENSE HAVELODSELSKABS LEDELSE Odense Havelodselskabs daglige ledelse er forretningsudvalget, der består at Odense Havelodselskabs formand og kasserer samt 3 forretningsudvalgsmedlemmer Valg af forretningsudvalget kan ske ved genvalg eller ved nyvalg. Kun formand eller kasserer fra en tilsluttet forening kan væiges I lige år væiges kasserer og den lille del af forretningsudvalget (kasserer + 1 medlem). I ulige år vælges formand og den store del at forretningsudvalget (formand + 2 medlemmer). Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær. Herforuden væiges et ankenævn bestående af 5 personer. På lige år væiges der 2 og på ulige år væiges der 3. Alle valg gælder for 2 år. Der væiges 2 revisorer for 2 år såiedes, at der væiges 1 hvert år. Der væiges 3 suppleanter til forretningsudvalget, 2 suppleanter til ankenævnet og 2 revisorsuppleanter. Alle suppleanter for en etårig periode. Genvalg kan finde sted af samtlige Forretningsudvalget og fællesledelsen fastsætter selv sin forretningsorden Formand, kasserer og sekretær oppebærer honorar efter repræsentantskabets godkendelse Forretningsudvalget repræsenterer igennem formanden Odense Havelodselskab udadtil. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor fællesledelsen Kassereren varetager Odense Havelodselskabs regnskab under direkte ansvar overfor forretningsudvalget og repræsentantskabet Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær blandt de 3 valgte medlemmer i forretningsudvalget. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 3#8

4 5.9. Til behandling af særopgaver kan forretningsudvaiget/fæiiesiedeisen nedsætte udvalg efter behov FæIIesIedeIsen afholder møde så ofte forretningsudvalget for Odense Havelodselskab skønner det nødvendigt, eller såfremt 3 foreningsformand/kasserer ytrer ønske herom, dog mindst 3 møder pr. kalenderår Såfremt formand eller kasserer fratræder i utide og dette ikke sker umiddelbart før et repræsentantskabsmøde, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg Over repræsentantskabsmøderne udfærdiges beslutningsreferat. 6 VALG AF DELEGEREDE TIL KONGRESSER Valg af delegerede sker i henhold til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtægt 8 og indberettes til forbundet. Odense Havelodselskabs forretningsudvalg indgår i antal delegerede Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder forretningsudvalget de delegerede. 7 KONTINGENTER For medlemskab af Odense Havelodselskab betaler foreningerne kontingent, som fastsættes af repræsentantskabet. Herudover betales kontingent for medlemskab af Kolonihaveforbundet for Danmark Kontingentet følger regnskabsåret. Kontingentet forfalder til betaling 1. juni hvert år. Ved for sen indbetaling pålægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned, (minimum 200,00 kroner). 8 REGNSKAB Odense Havelodselskabs regnskabsår Iøber fra 1. januar til 31. december Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser Det påhviler kassereren på fællesledelsesmøderne at forelægge regnskabsoversigt til direkte sammenhold med foreliggende budget Kassereren må kun ligge inde med et beløb på max ,00 kr. af Odense Havelodselskabs kontante midler Odense Havelodselskabs midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter efter forretningsudvalgets bestemmelse. Udtræk af disse midler kan kun ske med Odense Havelodselskabs formand og kassererens underskrifter i fællesskab I tiifæide af sygdom eller andet fravær må forretningsudvalget udpege de underskriftsberettigede, der skal træde i stedet. 9 REVISION Revision af Odense Havelodselskabs regnskab finder sted med de valgte revisorer samt deltagelse af Odense Havelodselskabs formand. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 4#8

5 9.2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale samt føre revisionsprotokol Repræsentantskabet er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret revisor, såfremt det under gennemgangen af Odense Havelodselskabs regnskab støder på forhold, der kan motivere dette. 10 OPHØRSBESTEMMELSER I tiifæide af Odense Havelodselskabs opløsning skal selskabets midler helt og holdent tilfalde de enkelte foreninger i forhold til disses medlemstal. 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse eller ved opslag i kolonien. I begge tiifæide med 8 dages varsel. På generalforsamlingen har alle medlemmer, ægtefæller og samlevere taleret. Der må højst afgives 2 stemmer pr. havelod. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende: 1) Valg af dirigent. 1a. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 2b. Nedsættelse afstemmeudvalg. 2) Bestyrelsens beretning. 3) FremIæggeIse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag, herunder fastlæggelse af haveleje. 5) Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år 6) Valg. 7) Eventuelt. Den ordinære generalforsamling vælger formand, kasserer samt 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer, såiedes at bestyrelsen i ethvert tiifæide består af et ulige antal medlemmer. Herudover væiges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valgene gælder for 2 år med undtagelse af suppleanterne, der væiges hvert år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære generalforsamling vælger også de delegerede til repræsentantskabet. Formanden, den store halvdel af bestyrelsen og 1 revisor afgår samtidig, medens de øvrige afgår året efter. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter diverse underudvalg efter behov. For at blive valgt til bestyrelsen skal den pågældende have været medlem i mindst et år Ekstraordinær generaiforsamiing. Formanden indkalder ved opslag i kolonien eller skriftlig, begge dele med 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling, når det begæres af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4 / 5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling giver personligt fremmøde og mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. I tiifæide hvor bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Havelodselskabets forretningsudvalg har adgang til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Der tilsendes Havelodselskabets formand en dagsorden for generalforsamlingen samtidig med udsendelse til foreningernes medlemmer/opslag i kolonien. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 5#8

6 12 FORS LAG Et forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilsendt formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen. 13 REGNSKAB Den enkelte haveforenings regnskab skal afsluttes pr. 31. december. Det skal i revideret stand forelægges på foreningens generalforsamling i januar eller februar, tillige med vejledende budget for det kommende år. Formanden skal være tilstede ved revisionen. 1 eksemplarer af regnskabet skal afleveres til Odense Havelodselskab forinden generalforsamlingen På den ordinære generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning for det forløbne år. 14 ÅRLIGE FÆELLESUDGIFTER De årlige fællesudgifter fastsættes af den enkelte forenings generalforsamling. Herudover kan bestyrelsen indregne stigninger i kontingentet til Odense Havelodselskab samt til offentlige ydelser. Foreningen hæfter direkte for alle økonomiske forpligtelser. Pligtige ydelser forfalder til betaling den 10.april. Er den pligtige ydelse ikke betalt rettidigt, skal bestyrelsen ved almindelig og ANBEFALET skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular meddele det pågældende medlem, at ydelsen skal betales inden 8 dage fra dato, da lejeaftalen i modsat fald bliver ophævet uden varsel. For en sådan skrivelse skal medlemmet betale det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr samtidig med de forfaldne pligtige ydelser. I særlige tiifæide kan formand/kasserer tilstå henstand med betalingen, når anmodning herom fremsendes inden de pligtige ydelsers forfald. 15 OVERDRAGELSE AF HAVER ønsker et medlem at opsige sit medlemskab og dermed brugsretten til havelodden, skal vedkommende forinden meddele dette til foreningens bestyrelse. Foreningens vurderingsudvalg fastsætter prisen under henvisning til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtagne bestemmelser Før et medlem kan afhænde brugsretten til havelodden, skal gæld til foreningen være betalt. Det nye medlem betaler, det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte indskud til foreningens kasse Dør et medlem kan havelodden overdrages til dennes ægtefæiie/samiever under henvisning til skifteretserkiæring, og uden afgift til foreningen. Børn af afdøde medlemmer kan overtage havelodden, såfremt dette kan godkendes af foreningens bestyrelse og under henvisning til skifterets attest >>OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB<<: Opsigelse fra medlemmets side har kun gyldighed med opsigelse med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned i følge lejeaftalen Udtræder et medlem af en forening har den pågældende ingen krav på foreningens midler eller dele deraf. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 6#8

7 16 ERHVERVELSE AF BRUGSRETTEN TIL EN HAVELOD Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense Kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Odense Havelodselskab kan normalt kun tildele en have pr. husstand. Odense Havelodselskab kan dispensere fra denne regel. Såfremt den enkelte forening ikke på anden måde kan udleje alle havelodder gives der mulighed for tillægshave med lejetid pa et år ad gangen Et medlem, der opsiger eller er opsagt fra sin havelod, kan ikke inden 5 år få brugsret til en havelod igen indenfor Odense Havelodselskab, såfremt, der er forhold, som taler herimod. Ingen kan optages som medlem i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. 17 BEBOELSE I HAVERNE Helårsbeboelse må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER finde sted. Det er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året. Teltning og opstilling af campingvogne er forbudt. Den enkelte forening kan på generalforsamling vedtage nogle for den, særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse. Der er udarbejdet et specielt ORDENSREGLEMENT, som vedtages af fællesledelsen, og som har afgørende virkning i henhold til vedtægten. Bestyrelsen har til enhver tid adgang til havelodderne i foreningen. 18 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE AF MEDLEMSSKAB OG FRAVIGELSE AF BRUGSRETTEN Hvis et medlem ikke har overholdt sine forpligtelser og ikke har efterlevet Lejekontrakt, Lejeaftale, Vedtægt eller Ordensreglement, skal bestyrelsen tilskrive det pågældende medlem på Odense Havelodselskabs godkendte formular. Der skal i denne skrivelse nøje angives, hvad der klages over. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. Såfremt medlemmet herefter ikke bringer forholdet i orden, skal formanden opsige medlemskabet på almindelig og anbefalet skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. 19 ADFÆRDSBESTEMMELSER Såfremt et medlem eller nogen af dettes husstand gør sig skyldig i: - tyveri fra foreningen eller medlemmers havelod, - at udbrede ærekrænkende beskyldninger, - at udøve grov generende adfærd, støj eller vold, - at fremsætte trusler herom mod foreningens tillidsfolk, andre medlemmer eller deres husstand, - eller på anden måde groft forser sig mod den for foreningens velfærd fornødne orden, kan foreningens bestyrelse, efter at der er givet den pågældende lejlighed til at udtale sig, bestemme om denne skal fratages sit medlemskab og fraflytte havelodden. 20 KLAGER Eventuelle klager skal skriftlig rettes til foreningens bestyrelse. Klager til Odense Havelodselskab skal samtidig sendes i genpart til foreningens bestyrelse. Begge organisationsled kan undlade at behandle klager, der ikke fremsendes skriftligt af navngivet medlem. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 7#8

8 21. MEDLEMSSKAB Medlemskab AF EN FORENING UNDER ODENSE HAVELODSELSKAB forudsætter, at de pågældende har fast bopæl andet sted indenfor ODENSE KOMMUNE og er tilmeldt folkeregisteret der. Bestyrelsen kan kræve dokumentation for ovenstående, og gebyret for denne oplysning betales af medlemmet. Adresseændringer skal skriftligt meddeles foreningen. i modsat fald indhentes oplysning fra kommunens folkeregister. Medlemmet SKAL betale gebyr herfor. 22. PROTOKOL VED MØDER Over samtlige møder - bestyrelsesmøder - generalforsamlinger og udvalgsmøder af enhver art skal der udfærdiges referat. 23. FORENINGSSTIFTELSE ELLER OPHØR Ved oprettelse af ny forening betaler de nye medlemmer et indskudsgebyr, som fastsættes af forretningsudvalget. indskuddet indgår, efter de med starten forbundne udgifter er dækket, i den nye forenings kasse. Forretningsudvalget indkalder de nye medlemmer til stiftende generalforsamling Ingen forening kan ved ophør disponere over egen formue, for alle forpligtelser efter kontrakten er opfyldt. 24. VEDTÆGTENS VEDTAGELSE Denne vedtægt er fælles for alle Odense Havelodselskabs foreninger, og kan kun ændres ved en repræsentantskabsbeslutning, og kun såfremt ²/ 3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor. Dog har forening på fællesskøde, eller foreninger, der har indgået lejeaftale med andre udlejere end Odense Kommune, visse bestemmelser, der tidligere er godkendt, som gældende for disse foreninger. Alle gebyrer, afgifter og honorarer fastsættes af repræsentantskabet. Nærværende VEDTÆGT er gældende 31. maj Hermed bortfalder alle tidligere love og vedtægter. Ovenstående er vedtaget på EKSTRAORDINÆRT REPRÆSETANTSKABSMØDE den 31. maj For Odense Havelodselskab: Povl Pedersen Formand Jens P. Jensen Kasserer Carsten B. Olsen Næstformand og sekretær Leif Nielsen Udvalgsmedlem Henning Kaas Udvalgsmedlem Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 8#8

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS KREDSVEDTÆGT

KOLONIHAVEFORBUNDETS KREDSVEDTÆGT KOLONIHAVEFORBUNDETS KREDSVEDTÆGT 1. Kredsens navn og stiftelse. 1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællands kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Hørsholm, Rudersdal, Allerød,

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Vestjylland Kreds

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Vestjylland Kreds Vedtægter for Kolonihaveforbundets Vestjylland Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Vestjyllands Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Herning,

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Kredsvedtægt For Sydvestjyllands Kreds

Kredsvedtægt For Sydvestjyllands Kreds Kredsvedtægt For Sydvestjyllands Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse. 1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydvestjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg kommune(r). 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR H/F ALDERSRO

VEDTÆGTER FOR H/F ALDERSRO VEDTÆGTER FOR H/F ALDERSRO 1. Formål og virke. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til ko-lonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter HF Brandhøj

Vedtægter HF Brandhøj Vedtægter HF Brandhøj For haveforeningen Brandhøj, der er beliggende på matr. nr. 13 q, Reerslev, Reerslev By, som i henhold til Lokalplan 4.19.2 er udlagt til kolonihaveformål. 1. Formål og virke 1.1

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere