Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB."

Transkript

1 Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra Arbejdernes Fagforeninger og Kommunalforeningen i Odense Odense Havelodselskab består af foreninger beliggende i Odense Kommune. 2 FORMÅL OG VIRKE I eget område at virke og arbejde for, at oprette kolonihaver på kommunal jord i Odense 2.2. At varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser i alle spørgsmål af organisatoriske og kontraktmæssige forhold, bi.a. i forhold til myndigheder og kommunen. Desuden at påse, at de enkelte foreninger overholder VEDTÆGTEN samt LEJEKONTRAKTEN med Odense kommune og bestemmelser pålagt af offentlige myndigheder De tilsluttede foreninger orienteres om enhver beslutning vedtaget af Odense Havelodselskabs repræsentantskab og forpligtiges til at disse udføres Alle kontrakter som indgås mellem Odense Havelodselskab og Odense kommune, underskrives af Odense Havelodselskabs forretningsudvalg Odense Havelodselskabs ledelse består af: REPÆSENTANTSKABET. FORRETNINGSUDVALGET. FÆLLESLEDELSEN. 3 ODENSE HAVELODSELSKABS LEDELSE. Repræsentantskabet, der er den øverste ledelse, består af forretningsudvalget og delegerede fra samtlige Odense Havelodselskabs foreninger med repræsentations ret efter retningslinierfastsat i 3 stk.5. Forretningsudvalget, der er den daglige ledelse, består af Odense Havelodselskabs formand og kasserer samt yderligere 3 medlemmer. Alle væiges af Repræsentantskabet blandt fæiiesiedeisens medlemmer. Til forretningsudvalget kan kun væiges 1 repræsentant pr. forening. Genvalg kan foretages. FæIIesIedeIsen består af foreningernes formænd og kasserere samt Forretningsudvalget. Ankenævn. Udover disse tre ledende organer skal der nedsættes et ankenævn på 5 medlemmer til behandling af klager vedr. vurdering og værdiansætteiser. Ankenævnet væiges af Repræsentantskabet blandt fæiiesiedeisens medlemmer, heraf mindst 2 fra Forretningsudvalget. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 1#8

2 3.2. Det ordinære Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 1a. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 1b. Nedsættelse af stemmeudvalg, min. 3 personer 2. Forretningsudvalgets beretning. 3. FremIæggeIse af revideret årsregnskab med evt. revisionspåtegning. 4. Indkomne forslag. 5. FremIæggeIse af vejledende budget for det kommende år. 6. Valg af formand eller kasserer. 7. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisorer og suppleanter. 9. Valg af ankenævn og suppleanter. 10. I kongresår, valg af delegerede og suppleanter til kongresser Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel adresseret til de enkelte foreningers formand. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for repræsentantskabsmødet. Med indkaldelsen skal følge Odense Havelodselskabs reviderede årsregnskab samt budgetforslag for det kommende år Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være skriftlige og formanden i hænde senest 10. marts i det år repræsentantskabsmødet afholdes, hvorefter de udsendes til foreningerne 8 dage før repræsentantskabsmødet Adgang og stemmeret har foruden forretningsudvalget, der er fødte medlemmer, delegerede fra foreningerne med 2 repræsentanter for de første 50 medlemmer, derefter 1 repræsentant for hver 50 påbegyndte medlemmer indtil 350. Efter fæiiesiedeisens nærmere beslutning kan gæster og personer med tilknytning til Odense Havelodselskab uden stemmeret deltage i repræsentantskabsmøder. Foreningens formand og kasserer indgår i antal delegerede Forslag til vedtægten kan kun behandles eftervedtagelse på generalforsamling i den forening, der ønsker at fremsætte forslaget. Forretningsudvalget kan også fremsætte forslag til vedtægten Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtaget hvor det drejer sig om: Ændring af vedtægten, Optagelse af kollektive lån og Odense Havelodselskabs eventuelle opløsning. Her kræves, at mindst halvdelen af de delegerede giver personligt fremmøde, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind herfor. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Ved afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde er forsamlingen af fremmødte delegerede beslutningsdygtig Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis 10 af de delegerede ved håndsoprækning stemmer herfor. Stemmeudvalget foretager optællingen under dirigentens ledelse Medlemmer af Odense Havelodselskabs daglige ledelse (Forretningsudvalget) og medlemmer af Ankenævnet, der på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan genvælges, hvis de skriftligt har givet tilsagn herom. Det samme gælder for revisorerne Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 2#8

3 3.12. Repræsentantskabets protokol underskrives at repræsentantskabets dirigent, sekretær samt Odense Havelodselskabs formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 4 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det begæres af forretningsudvalget og/eller fællesledelsen, eller når mindst 30% af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4 / 5 af de medlemmer, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde giver personligt fremmøde. I tiifæide af vedtægtsændringer skal mindst ¾ af de fremmødte stemme herfor. Ved andre afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Indkaldelse skal finde sted senest 3 uger efter kravets fremsættelse og i øvrigt som angivet i pkt ODENSE HAVELODSELSKABS LEDELSE Odense Havelodselskabs daglige ledelse er forretningsudvalget, der består at Odense Havelodselskabs formand og kasserer samt 3 forretningsudvalgsmedlemmer Valg af forretningsudvalget kan ske ved genvalg eller ved nyvalg. Kun formand eller kasserer fra en tilsluttet forening kan væiges I lige år væiges kasserer og den lille del af forretningsudvalget (kasserer + 1 medlem). I ulige år vælges formand og den store del at forretningsudvalget (formand + 2 medlemmer). Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær. Herforuden væiges et ankenævn bestående af 5 personer. På lige år væiges der 2 og på ulige år væiges der 3. Alle valg gælder for 2 år. Der væiges 2 revisorer for 2 år såiedes, at der væiges 1 hvert år. Der væiges 3 suppleanter til forretningsudvalget, 2 suppleanter til ankenævnet og 2 revisorsuppleanter. Alle suppleanter for en etårig periode. Genvalg kan finde sted af samtlige Forretningsudvalget og fællesledelsen fastsætter selv sin forretningsorden Formand, kasserer og sekretær oppebærer honorar efter repræsentantskabets godkendelse Forretningsudvalget repræsenterer igennem formanden Odense Havelodselskab udadtil. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor fællesledelsen Kassereren varetager Odense Havelodselskabs regnskab under direkte ansvar overfor forretningsudvalget og repræsentantskabet Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær blandt de 3 valgte medlemmer i forretningsudvalget. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 3#8

4 5.9. Til behandling af særopgaver kan forretningsudvaiget/fæiiesiedeisen nedsætte udvalg efter behov FæIIesIedeIsen afholder møde så ofte forretningsudvalget for Odense Havelodselskab skønner det nødvendigt, eller såfremt 3 foreningsformand/kasserer ytrer ønske herom, dog mindst 3 møder pr. kalenderår Såfremt formand eller kasserer fratræder i utide og dette ikke sker umiddelbart før et repræsentantskabsmøde, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg Over repræsentantskabsmøderne udfærdiges beslutningsreferat. 6 VALG AF DELEGEREDE TIL KONGRESSER Valg af delegerede sker i henhold til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtægt 8 og indberettes til forbundet. Odense Havelodselskabs forretningsudvalg indgår i antal delegerede Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder forretningsudvalget de delegerede. 7 KONTINGENTER For medlemskab af Odense Havelodselskab betaler foreningerne kontingent, som fastsættes af repræsentantskabet. Herudover betales kontingent for medlemskab af Kolonihaveforbundet for Danmark Kontingentet følger regnskabsåret. Kontingentet forfalder til betaling 1. juni hvert år. Ved for sen indbetaling pålægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned, (minimum 200,00 kroner). 8 REGNSKAB Odense Havelodselskabs regnskabsår Iøber fra 1. januar til 31. december Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser Det påhviler kassereren på fællesledelsesmøderne at forelægge regnskabsoversigt til direkte sammenhold med foreliggende budget Kassereren må kun ligge inde med et beløb på max ,00 kr. af Odense Havelodselskabs kontante midler Odense Havelodselskabs midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter efter forretningsudvalgets bestemmelse. Udtræk af disse midler kan kun ske med Odense Havelodselskabs formand og kassererens underskrifter i fællesskab I tiifæide af sygdom eller andet fravær må forretningsudvalget udpege de underskriftsberettigede, der skal træde i stedet. 9 REVISION Revision af Odense Havelodselskabs regnskab finder sted med de valgte revisorer samt deltagelse af Odense Havelodselskabs formand. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 4#8

5 9.2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale samt føre revisionsprotokol Repræsentantskabet er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret revisor, såfremt det under gennemgangen af Odense Havelodselskabs regnskab støder på forhold, der kan motivere dette. 10 OPHØRSBESTEMMELSER I tiifæide af Odense Havelodselskabs opløsning skal selskabets midler helt og holdent tilfalde de enkelte foreninger i forhold til disses medlemstal. 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse eller ved opslag i kolonien. I begge tiifæide med 8 dages varsel. På generalforsamlingen har alle medlemmer, ægtefæller og samlevere taleret. Der må højst afgives 2 stemmer pr. havelod. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende: 1) Valg af dirigent. 1a. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 2b. Nedsættelse afstemmeudvalg. 2) Bestyrelsens beretning. 3) FremIæggeIse af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag, herunder fastlæggelse af haveleje. 5) Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år 6) Valg. 7) Eventuelt. Den ordinære generalforsamling vælger formand, kasserer samt 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer, såiedes at bestyrelsen i ethvert tiifæide består af et ulige antal medlemmer. Herudover væiges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valgene gælder for 2 år med undtagelse af suppleanterne, der væiges hvert år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære generalforsamling vælger også de delegerede til repræsentantskabet. Formanden, den store halvdel af bestyrelsen og 1 revisor afgår samtidig, medens de øvrige afgår året efter. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter diverse underudvalg efter behov. For at blive valgt til bestyrelsen skal den pågældende have været medlem i mindst et år Ekstraordinær generaiforsamiing. Formanden indkalder ved opslag i kolonien eller skriftlig, begge dele med 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling, når det begæres af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4 / 5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling giver personligt fremmøde og mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. I tiifæide hvor bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt Havelodselskabets forretningsudvalg har adgang til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Der tilsendes Havelodselskabets formand en dagsorden for generalforsamlingen samtidig med udsendelse til foreningernes medlemmer/opslag i kolonien. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 5#8

6 12 FORS LAG Et forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilsendt formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen. 13 REGNSKAB Den enkelte haveforenings regnskab skal afsluttes pr. 31. december. Det skal i revideret stand forelægges på foreningens generalforsamling i januar eller februar, tillige med vejledende budget for det kommende år. Formanden skal være tilstede ved revisionen. 1 eksemplarer af regnskabet skal afleveres til Odense Havelodselskab forinden generalforsamlingen På den ordinære generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning for det forløbne år. 14 ÅRLIGE FÆELLESUDGIFTER De årlige fællesudgifter fastsættes af den enkelte forenings generalforsamling. Herudover kan bestyrelsen indregne stigninger i kontingentet til Odense Havelodselskab samt til offentlige ydelser. Foreningen hæfter direkte for alle økonomiske forpligtelser. Pligtige ydelser forfalder til betaling den 10.april. Er den pligtige ydelse ikke betalt rettidigt, skal bestyrelsen ved almindelig og ANBEFALET skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular meddele det pågældende medlem, at ydelsen skal betales inden 8 dage fra dato, da lejeaftalen i modsat fald bliver ophævet uden varsel. For en sådan skrivelse skal medlemmet betale det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr samtidig med de forfaldne pligtige ydelser. I særlige tiifæide kan formand/kasserer tilstå henstand med betalingen, når anmodning herom fremsendes inden de pligtige ydelsers forfald. 15 OVERDRAGELSE AF HAVER ønsker et medlem at opsige sit medlemskab og dermed brugsretten til havelodden, skal vedkommende forinden meddele dette til foreningens bestyrelse. Foreningens vurderingsudvalg fastsætter prisen under henvisning til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtagne bestemmelser Før et medlem kan afhænde brugsretten til havelodden, skal gæld til foreningen være betalt. Det nye medlem betaler, det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte indskud til foreningens kasse Dør et medlem kan havelodden overdrages til dennes ægtefæiie/samiever under henvisning til skifteretserkiæring, og uden afgift til foreningen. Børn af afdøde medlemmer kan overtage havelodden, såfremt dette kan godkendes af foreningens bestyrelse og under henvisning til skifterets attest >>OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB<<: Opsigelse fra medlemmets side har kun gyldighed med opsigelse med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned i følge lejeaftalen Udtræder et medlem af en forening har den pågældende ingen krav på foreningens midler eller dele deraf. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 6#8

7 16 ERHVERVELSE AF BRUGSRETTEN TIL EN HAVELOD Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense Kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Odense Havelodselskab kan normalt kun tildele en have pr. husstand. Odense Havelodselskab kan dispensere fra denne regel. Såfremt den enkelte forening ikke på anden måde kan udleje alle havelodder gives der mulighed for tillægshave med lejetid pa et år ad gangen Et medlem, der opsiger eller er opsagt fra sin havelod, kan ikke inden 5 år få brugsret til en havelod igen indenfor Odense Havelodselskab, såfremt, der er forhold, som taler herimod. Ingen kan optages som medlem i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. 17 BEBOELSE I HAVERNE Helårsbeboelse må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER finde sted. Det er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året. Teltning og opstilling af campingvogne er forbudt. Den enkelte forening kan på generalforsamling vedtage nogle for den, særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse. Der er udarbejdet et specielt ORDENSREGLEMENT, som vedtages af fællesledelsen, og som har afgørende virkning i henhold til vedtægten. Bestyrelsen har til enhver tid adgang til havelodderne i foreningen. 18 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE AF MEDLEMSSKAB OG FRAVIGELSE AF BRUGSRETTEN Hvis et medlem ikke har overholdt sine forpligtelser og ikke har efterlevet Lejekontrakt, Lejeaftale, Vedtægt eller Ordensreglement, skal bestyrelsen tilskrive det pågældende medlem på Odense Havelodselskabs godkendte formular. Der skal i denne skrivelse nøje angives, hvad der klages over. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. Såfremt medlemmet herefter ikke bringer forholdet i orden, skal formanden opsige medlemskabet på almindelig og anbefalet skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. 19 ADFÆRDSBESTEMMELSER Såfremt et medlem eller nogen af dettes husstand gør sig skyldig i: - tyveri fra foreningen eller medlemmers havelod, - at udbrede ærekrænkende beskyldninger, - at udøve grov generende adfærd, støj eller vold, - at fremsætte trusler herom mod foreningens tillidsfolk, andre medlemmer eller deres husstand, - eller på anden måde groft forser sig mod den for foreningens velfærd fornødne orden, kan foreningens bestyrelse, efter at der er givet den pågældende lejlighed til at udtale sig, bestemme om denne skal fratages sit medlemskab og fraflytte havelodden. 20 KLAGER Eventuelle klager skal skriftlig rettes til foreningens bestyrelse. Klager til Odense Havelodselskab skal samtidig sendes i genpart til foreningens bestyrelse. Begge organisationsled kan undlade at behandle klager, der ikke fremsendes skriftligt af navngivet medlem. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 7#8

8 21. MEDLEMSSKAB Medlemskab AF EN FORENING UNDER ODENSE HAVELODSELSKAB forudsætter, at de pågældende har fast bopæl andet sted indenfor ODENSE KOMMUNE og er tilmeldt folkeregisteret der. Bestyrelsen kan kræve dokumentation for ovenstående, og gebyret for denne oplysning betales af medlemmet. Adresseændringer skal skriftligt meddeles foreningen. i modsat fald indhentes oplysning fra kommunens folkeregister. Medlemmet SKAL betale gebyr herfor. 22. PROTOKOL VED MØDER Over samtlige møder - bestyrelsesmøder - generalforsamlinger og udvalgsmøder af enhver art skal der udfærdiges referat. 23. FORENINGSSTIFTELSE ELLER OPHØR Ved oprettelse af ny forening betaler de nye medlemmer et indskudsgebyr, som fastsættes af forretningsudvalget. indskuddet indgår, efter de med starten forbundne udgifter er dækket, i den nye forenings kasse. Forretningsudvalget indkalder de nye medlemmer til stiftende generalforsamling Ingen forening kan ved ophør disponere over egen formue, for alle forpligtelser efter kontrakten er opfyldt. 24. VEDTÆGTENS VEDTAGELSE Denne vedtægt er fælles for alle Odense Havelodselskabs foreninger, og kan kun ændres ved en repræsentantskabsbeslutning, og kun såfremt ²/ 3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor. Dog har forening på fællesskøde, eller foreninger, der har indgået lejeaftale med andre udlejere end Odense Kommune, visse bestemmelser, der tidligere er godkendt, som gældende for disse foreninger. Alle gebyrer, afgifter og honorarer fastsættes af repræsentantskabet. Nærværende VEDTÆGT er gældende 31. maj Hermed bortfalder alle tidligere love og vedtægter. Ovenstående er vedtaget på EKSTRAORDINÆRT REPRÆSETANTSKABSMØDE den 31. maj For Odense Havelodselskab: Povl Pedersen Formand Jens P. Jensen Kasserer Carsten B. Olsen Næstformand og sekretær Leif Nielsen Udvalgsmedlem Henning Kaas Udvalgsmedlem Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger side 8#8

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere