Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret senest ved 4 i lov nr af 23. december 2012 foretages følgende ændring: , stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:» 138. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. 3, stk. 1, og 7. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Der kan ikke dispenseres fra disse frister, jf. dog 140 og 141. Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal som minimum indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for hver regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf. 135, stk. 1 og 5, og 135 a, stk. 1. Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i 2, stk. 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet årsrapport. Stk. 3. Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog 157.«Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og , stk. 1, affattes således:»erhvervsstyrelsen kan bestemme, at visse dokumenter skal undtages fra kravet om affattelse på dansk eller engelsk. Styrelsen kan betinge sig, at virksomheden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt.«2 I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret senest ved 1 i lov nr. XX af XX. maj 2013 foretages følgende ændringer: 1. I 100, stk. 7, indsættes efter»eller engelsk«:», jf. dog 100 a.«2. Efter 100 indsættes:» 100 a. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk. Generalforsamlingens beslutning herom skal optages i vedtægterne. Optagelsen af generalforsamlingens beslutning i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse.«3. I 139 a, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

2 »Stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 2, foretages på koncernniveau.«stk. 3-6 bliver herefter til stk I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, som ændret senest ved 2 i lov nr af 23. december 2012 foretages følgende ændringer: 1. I 18 a, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 2, foretages på koncernniveau.«stk. 3-5 bliver herefter til stk I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret senest ved 3 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 79 a, stk. 1, udgår»dansk Skibskredit A/S,«. 2. I 79 a, stk. 1, nr. 2, ændres»stk. 2-4«til:»stk I 79 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal opgørelsen af balancesummen i stk. 1, foretages på koncernniveau.«stk. 2-5 bliver herefter til stk I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret senest ved 4 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 19 a, stk. 1, nr. 2, ændres»stk. 2-4«til:»stk. 2-5«. 2. I 19 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal opgørelsen af balancesummen i stk. 1, foretages på koncernniveau.«stk. 2-5 bliver herefter til stk I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013, som ændret senest ved 8 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 12 f, stk. 1, nr. 2, ændres»stk. 2-4«til:»stk. 2-5«2. I 12 f indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

3 Stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal opgørelsen af balancesummen i stk. 1, foretages på koncernniveau.«stk. 2-5 bliver herefter til stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Stk. 2. Lovens 4-6 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslagets indhold Årsrapporter på engelsk Gældende ret Forslagets indhold Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Gældende ret Lovforslagets indhold Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ligestillingsmæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder og organisationer m.v Sammenfattende skema Lovforslagets baggrund og formål Det er en hovedprioritet for regeringen at skabe vækst. Dette forudsætter, at der er gode rammebetingelser for de danske virksomheder. Regeringen har i 2012 nedsat Virksomhedsforum for enklere regler, der skal sikre en fornyelse af lovgivningen på erhvervsområdet i tæt dialog med erhvervslivet. Virksomhedsforum for enklere regler skal se på hvilke områder, virksomhederne oplever de største byrder og komme med forslag til forenklinger. Virksomhedsforum for enklere regler har stillet forslag om, at det skal være muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Regeringen har besluttet at gennemføre dette forslag. Forslaget har således til formål at lette de administrative byrder ved regnskabsaflæggelse. En del danske virksomheder har i dag en omfattende handel med udlandet, og deres udenlandske samarbejdspartnere stiller ofte krav om en årsrapport på engelsk. Der er også en stor gruppe af dattervirksomheder af udenlandske koncerner, hvor koncernsproget er engelsk, og som alene udarbejder årsrapport på dansk, fordi årsregnskabsloven i dag stiller krav herom. Der er derfor en bred gruppe af virksomheder, for hvem det vil være en administrativ lettelse at aflægge årsrapport alene på engelsk. Muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk kan desuden være med til at gøre Danmark til et mere attraktivt investeringsland. Der er allerede i dag mulighed for i selskabsloven, at generalforsamlingen med simpelt flertal kan vedtage, at generalforsamlingen kan foregå på engelsk. Det er desuden muligt at beslutte, at dokumenter til brug under og efter generalforsamlingen kan udarbejdes udelukkende på engelsk. Selskabsloven indeholder desuden hjemmel til, at møder i det øverste ledelsesorgan under visse betingelser kan foregå udelukkende på engelsk. Både ejere og ledelsesmedlemmer skal således allerede i dag ofte acceptere, at beslutningsprocesserne i virksomhederne gennemføres på engelsk. Dette har ikke givet anledning til problemer.

5 Regnskabsrådet, der er et rådgivende organ for Erhvervsstyrelsen på regnskabsområdet og som består af en bred kreds af interessenter, har drøftet muligheden for udelukkende at udarbejde årsrapporter på engelsk. Et flertal af medlemmerne af Regnskabsrådet støtter forslaget og mener, at årsrapporten fremadrettet skal kunne aflægges udelukkende på engelsk. Det er også Regnskabsrådets vurdering, at selvom danske virksomheder, der i dag udarbejder både en dansk og engelsk version af deres årsrapport, får de nye muligheder, er det ikke givet, at de fremadrettet udelukkende vil aflægge årsrapport på engelsk. En række virksomheder vil formentlig fortsat vælge at udarbejde en dansk udgave af årsrapporten, fordi de har danske interessenter, som de ønsker at give oplysninger om virksomhedens finansielle udvikling. Man kan desuden forestille sig, at nogle virksomheder vil vælge at aflægge årsrapporten udelukkende på engelsk men offentliggøre dele af årsrapporten på dansk. Forslaget har endvidere til formål at præcisere, at de nye selskabsretlige regler om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, der er indført ved lov nr af 23. december 2012, også omfatter modervirksomheder, der ikke selv er store men som er modervirksomhed for store koncerner. Herved bringes den selskabsretlige regulering på linje med den eksisterende regnskabsmæssige regulering på området. Lov nr af 23. december 2012 indførte krav om, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (oftest bestyrelsen) samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at små modervirksomheder for store koncerner omfattes af de nye regler, hvorfor der foretages en præcisering i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt en række love på det finansielle område. Tilsvarende præcisering i lov om erhvervsdrivende fonde foretages sideløbende med denne ændring. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Årsrapporter på engelsk Gældende ret Det er i dag et krav, at danske ikke-børsnoterede virksomheder skal aflægge deres årsrapport på dansk, jf. årsregnskabslovens 138, stk. 4. Visse dokumenter kan undtages fra kravet om at udarbejdelsen skal være på dansk, men årsrapporten for danske virksomheder er ikke et af de dokumenter, der kan undtages, jf. årsregnskabslovens 157. For børsnoterede virksomheder gælder der særlige sprogkrav alt efter, hvor virksomheden har værdipapirer optaget til handel eller notering på et reguleret marked, jf. årsregnskabsloven 157, stk. 2. Hjemlen i årsregnskabsloven 157, stk. 2, er udnyttet i indsendelsesbekendtgørelsen, hvor sprogkravene for børsnoterede virksomheder fremgår af 3, stk Bestemmelserne i bekendtgørelsen omhandler blandt andet, at virksomheder der alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS-lande, men ikke i Danmark, allerede i dag har mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, jf. 3, stk. 7. Hvis en dansk virksomhed i dag ønsker at aflægge årsrapport på engelsk, vil der således ligeledes skulle udarbejdes en dansk version som følge af kravet om, at årsrapporten skal være på dansk.

6 I forhold til virksomhedernes bogføring, indeholder bogføringsloven ingen krav til sproget for bogføringen Forslagets indhold Med lovforslaget ændres årsregnskabsloven, så alle danske virksomheder får mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Dette vil gøre sig gældende for ikke-børsnoterede virksomheder, men ligeledes for børsnoterede virksomheder, der alene er optaget til notering eller handel på et reguleret marked i Danmark. Det vil derfor være muligt for virksomhederne at opnå administrative lettelser, ved udelukkende at aflægge årsrapporten på engelsk. For så vidt angår kapitalselskaber, vil en beslutning om at aflægge årsrapporten på engelsk skulle vedtages på generalforsamlingen med et simpelt flertal. Generalforsamlingens beslutning skal optages i selskabets vedtægter. Virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, vil ikke have pligt til at optage en bestemmelse i vedtægterne om, at årsrapporten aflægges på engelsk. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder regulerer ikke på samme måde som selskabsloven de nærmere forhold vedrørende generalforsamling m.v., hvorfor det ikke vil være formålstjenstligt at indføre de tilsvarende regler om en bestemmelse i vedtægterne for virksomheder med begrænset ansvar. For erhvervsdrivende fonde er det foreslået i forslaget til den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som fremsættes samtidigt med dette lovforslag, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at fondes årsrapporter kan udarbejdes og indsendes på engelsk samt betingelserne herfor. For sprogkrav vedrørende regnskaber for filialers hovedselskaber henvises til den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens 143. Disse vil som hidtil kunne offentliggøre hovedselskabets årsrapport på det sprog, den er udarbejdet i, herunder også på andre sprog end dansk og engelsk Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Gældende ret Lov nr af 23. december 2012 indførte nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Loven medfører, at der skal opstilles et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Virksomhederne skal årligt afrapportere om opfyldelsen af det fastsatte måltal samt for sine politikker Lovforslagets indhold Det fremgår ikke helt klart af lovteksten, at modervirksomheder, der ikke selv er store men som er modervirksomhed for store koncerner er omfattet af de nye krav. Der foretages derfor en præcisering af 139 a i selskabsloven, og 18 a i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 79 a, i lov om finansiel virksomhed, 19 a, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge og 12 f, i lov om værdipapirhandel. Der indsættes et nyt stykke i de nævnte bestemmelser, således at det præciseres, at beregningen af de nævnte grænseværdier

7 for, hvornår en virksomhed er omfattet af reglerne, skal foretages på koncernniveau, hvis modervirksomheden udarbejder koncernregnskab. Hvis koncernen overskrider grænseværdierne, omfattes modervirksomheden af forpligtelsen til at udarbejde måltal og politikker. Der er alene tale om en præcisering, da det ved udarbejdelse af lov nr af 23. december 2012 var tilsigtet, at de nye regler også skulle omfatte de modervirksomheder, som kontrollerer store koncerner. Herved omfattes den samme gruppe af virksomheder, der udgør ca , som siden 2009 har været forpligtede til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vil medføre visse mindre udgifter til ændringer af Erhvervsstyrelsens digitale regnskabssystem, Regnskab 2.0, så det bliver muligt for virksomhederne at indberette deres årsrapport på engelsk. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Der vil være administrative lettelser forbundet med forslaget om at give mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. De virksomheder, som ønsker at udarbejde årsrapport på engelsk, kan undlade også at skulle udarbejde en dansk version, hvilket der hidtil har været krav om. Efter drøftelse med Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering er det estimeret, at der vil være tale om en administrativ lettelse på mindre end timer pr. år. Da omfanget af virksomheder, der vil benytte muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, ikke kendes på forhånd, vil de administrative lettelser først kunne vurderes nærmere i løbet af 2014, når det kan opgøres hvor mange virksomheder, der har benyttet sig af muligheden for at indberette årsrapporter udelukkende på engelsk. Der vil ikke være administrative konsekvenser forbundet med ændringerne i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.fl., da den måling der blev foretaget ved udarbejdelsen af L 17 (2012/2013) omfatter samtlige virksomheder og dermed også små modervirksomheder for store koncerner. Der henvises således til den måling fra Team Effektiv Regulering, der fremgår af L Ligestillingsmæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke ligestillingsmæssige konsekvenser. Der er tale om en præcisering af de allerede indførte regler om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, som blev indført ved lov nr af 23. december De ligestillingsmæssige konsekvenser ved denne præcisering fremgår således af den ligestillingsvurdering, der blev foretaget i forslaget til den nævnte lov, jf. Folketingstidende , A, L17 som fremsat. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Det kan være svært for nogle borgere at læse en årsrapport på engelsk. Årsrapporter er imidlertid generelt komplicerede at læse, også selvom de udfærdiges på dansk. Bestemmelsen, der foreslås indført, er i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven om koncernsprog og muligheden for brug af engelsk.

8 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er inden fremsættelsen sendt i høring hos: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Akademikernes Centralorganisation, Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP), Bryggeriforeningen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, Centralorganisationens Fællesudvalg, CEPOS, Copenhagen Business School, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Danske Regioner, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, DI, Dansk Investor Relations Forening - DIRF, Dansk Kvindesamfund, Dansk Standard, Den Danske Finansanalytikerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Dansk Iværksætterforening, Dansk Landbrugsrådgivning Videncenteret for Landbrug, Dansk Management Råd, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Maritime, Datatilsynet, De Samvirkende Købmændsforeninger (DSK), Den Danske Aktuarforening, Det Kooperative Fællesforbund, Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere, Det Økonomiske Råds Sekretariat, Den danske Dommerforening, Domstolsstyrelsen, Finansforbundet, Finansministeriet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, First North, Forbrugerrådet, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, Forsvarsministeriet, FSR Danske Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Garantifonden for indskydere og investorer, Grønlands Selvstyre, GXG Markets A/S, Handelshøjskolen, Aarhus, HK, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Investeringsforeningsrådet, IT-branchen, Justitsministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Komiteen for god Selskabsledelse, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Revision, Koordinationen for Kvinde- og kønsforskning, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, KVINFO, Kvinderådet, Kulturministeriet, Kuratorforeningen, Københavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landbrugets Rådgivningscenter, Landscentret, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Ligebehandlingsnævnet, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Netværk for forskning om mænd og maskulinitet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora foreningen for revision, økonomi og ledelse, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Revisorkommissionen, Roskilde Universitetscenter, Rådet for bæredygtig Erhvervsudvikling, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Skatteministeriet, Social- og integrationsministeriet, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, Statsministeriet, Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Værdipapircentralen, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. 10. Sammenfattende skema Positive Konsekvenser/mindre udgifter Negative Konsekvenser/merudgifter

9 Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Ligestillingsmæssige konsekvenser Det vurderes for så vidt angår årsrapporter på engelsk, at der vil opnås administrative lettelser på mindre end timer pr. år på samfundsplan. Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forslaget vil medføre visse mindre udgifter til ændringer af Erhvervsstyrelsens digitale regnskabssystem, Regnskab 2.0, så det bliver muligt for virksomhederne at indberette deres årsrapport på engelsk. For borgere, der læser årsrapporter, kan der være en mindre byrde ved at skulle læse et årsregnskab på engelsk, hvis de ikke er fortrolige med sproget. Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. Forslaget har ingen ligestillingsmæssige aspekter.

10 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at årsregnskabslovens 138, stk. 1-4, ophæves og erstattes af tre nye bestemmelser. De nye bestemmelser vil således fremgå som stk. 1-3 og de gældende bestemmelser i stk. 5 og 6 videreføres uændret som stk. 4 og 5. Det foreslås, at nogle bestemmelser ophæves af 138. Det drejer sig om stk. 1, 3. pkt., om muligheden for at forlænge indsendelsesfristen for virksomheder i regnskabsklasse B og C, der frivilligt indsender årsrapport elektronisk. Bestemmelsen er ikke længere aktuel, da der er indført obligatorisk digital indberetning for alle virksomheder, som har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det foreslås, at den gældende bestemmelse i stk. 3 ligeledes udgår, da grønne regnskaber ikke længere skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, men til Miljøstyrelsen i henhold til miljølovgivningen. Som en konsekvens heraf vil henvisningen i stk. 2 til stk. 3 også udgå. Grønne regnskaber vil dog fortsat kunne indgå i årsrapporten som en supplerende beretning, jf. årsregnskabslovens 2, stk. 2. De hidtil gældende bemærkninger til stk. 1-3 vil fortsat være gældende, jf. specielle bemærkninger til 138, stk. 1-3: Folketingstidende , A (1. samling), (L 138 som fremsat, side 3346 f), med de ændringer, der følger af ovenstående. Efter den gældende bestemmelse i 138, stk. 4, skal virksomheder omfattet af årsregnskabsloven udarbejde årsrapport på dansk. Bestemmelsen gælder dog ikke for børsnoterede virksomheder, jf. henvisningen til lovens 157. Med hjemmel i 157, stk. 2, er der således fastsat særlige sprogkrav for børsnoterede virksomheder i 3, stk. 4-8, i bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen). Sprogkravene for de børsnoterede virksomheder afhænger således af, i hvilket eller hvilke lande virksomheden har værdipapirer optaget til notering eller handel på et reguleret marked. Det foreslås, at stk. 4, der bliver til stk. 3, ændres således, at de omfattede virksomheder får mulighed for at udarbejde årsrapport på enten dansk eller engelsk. Der vil fortsat være mulighed at udarbejde årsrapport både på dansk og engelsk, men med forslaget åbnes der som anført op for, at årsrapporten kan udarbejdes udelukkende på engelsk. Det er dog en forudsætning for, at kapitalselskaber kan aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, at det er vedtaget på en generalforsamling. Vedtages et forslag om at aflægge årsrapporten på engelsk, skal vedtægterne ændres tilsvarende. Se bemærkningerne til forslagets 2, nr. 1 og 2. Det er således selskabets ejere, som beslutter, om selskabets årsrapport alene skal aflægges på engelsk. For erhvervsdrivende fonde er det foreslået i forslaget til den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som fremsættes samtidigt med dette lovforslag, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at fondes årsrapporter kan udarbejdes og indsendes på engelsk samt betingelserne herfor.

11 Virksomheder med begrænset ansvar (S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A.), der er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er ikke omfattet af pligten til at vedtage på generalforsamlingen, at årsrapporten aflægges på engelsk og optage en bestemmelse herom i vedtægterne. Det skyldes, at lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er en registreringslov, der ikke stiller de samme lovkrav til afholdelse af generalforsamling, m.v., som selskabsloven gør i relation til kapitalselskaber. Det findes som følge heraf ikke formålstjenstligt at indføre de foreslåede regler i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar. Virksomheder med begrænset ansvar vil således godt kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, men der er ikke krav om vedtagelse på generalforsamling og optagelse af en bestemmelse herom i vedtægterne. På generalforsamlingen vil ejerne imidlertid altid kunne forkaste årsrapporten og ikke godkende denne, såfremt disse ikke ønsker, at årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk. Den foreslåede bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på delårsrapporter og undtagelseserklæringer, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven. Hvis en virksomhed ønsker at udarbejde årsrapport på et andet sprog end dansk eller engelsk, kan dette gøres som et supplement til den danske eller engelske udgave af årsrapporten. Såfremt virksomheden gør brug af denne mulighed, kan der alene, ligesom i dag, foretages digital indberetning via Erhvervsstyrelsens indberetningssystem Regnskab 2.0, Regnskab Special. For så vidt angår børsnoterede virksomheder, vil indsendelsesbekendtgørelsen blive ændret således, at virksomheder, der alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, kan udarbejde årsrapport på dansk eller engelsk. Dette er allerede i dag muligt for virksomheder, som både er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark og i et andet EU/EØS-land, og for virksomheder, som alene er optaget til handel på et reguleret marked i et andet EU/EØSland. Den påtænkte ændring er i overensstemmelse med artikel 20 i gennemsigtighedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004). Finanstilsynet har til hensigt at foretage en tilsvarende konsekvensændring i bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser bekendtgørelse nr. 657 af 22. juni 2012, således at virksomheder, der alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, kan udarbejde årsrapport og delårsrapporter på dansk eller engelsk. Til nr. 2 Efter den gældende bestemmelse i 157, stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen bestemme, at visse dokumenter kan indsendes til Erhvervsstyrelsen på andre sprog end dansk. Der er således tale om en bemyndigelse til at fastsætte generelle undtagelser fra sprogkravet for visse dokumenter. Endvidere fremgår det, at styrelsen konkret kan undtage fra kravet om affattelse på dansk efter et skøn over, hvorvidt offentliggørelsen kan opfylde sit formål. Styrelsen kan betinge sig, at virksomheden indsender bekræftet oversættelse af dokumenter på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt. Der er primært tale om regnskabsmateriale, som indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse i overensstemmelse med lovens 5, 112, 143 og har til formål at sikre, at regnskabsmateriale, som er udarbejdet af udenlandske virksomheder, skal kunne indsendes til styrelsen på det originale sprog.

12 Bemyndigelsen til at fastsætte regler om fravigelse af sprogkrav i medfør af 157, stk. 1, er udmøntet i indsendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012, 3, stk Det foreslås, at 157, stk. 1, ændres således, at det tilføjes, at dokumenterne også kan indsendes på engelsk. Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i 138, stk. 4, der bliver stk. 3, i forslagets 1, nr. 1. Endvidere foreslås det, at muligheden for, at Erhvervsstyrelsen konkret kan undtage fra sprogkravet, udgår af bestemmelsen, da muligheden ikke anvendes i praksis. Styrelsens mulighed for at betinge sig, at virksomheden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk, hvis styrelsen skønner det nødvendigt, opretholdes, og udvides til også at gælde engelsk. Bestemmelsen i 157, stk. 1, vil ikke give mulighed for, at danske kapitalselskaber kan udarbejde deres årsrapporter på andre sprog end dansk eller engelsk. Indsendelsesbekendtgørelsen vil blive ændret i overensstemmelse med ovenstående ændringer. De hidtidige bemærkninger til 157, stk. 1, erstattes af ovenstående bemærkninger. Til nr. 1 Til 2 Selskabslovens 100, stk. 7, omhandler, at generalforsamlingen med simpelt flertal kan beslutte, at de i stk. 6 nævnte dokumenter kan udarbejdes på svensk, norsk eller engelsk. En beslutning herom kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Dokumenterne nævnt i stk. 6 udarbejdes til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen. Det foreslås, at der i 100, stk. 7, indsættes en henvisning til 100 a, der omhandler generalbeslutningens vedtagelse af, at årsrapporter fremover også kan udarbejdes på engelsk. Den foreslåede ændring er en konsekvens af lovforslagets 2, nr. 2. Se nærmere herom i bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 2 Der foreslås at indsætte en 100 a, således at generalforsamlingen i et kapitalselskab med simpelt flertal kan træffe beslutning om, at årsrapporten kan aflægges udelukkende på engelsk. Der skal desuden optages en bestemmelse i selskabets vedtægter om generalforsamlingens beslutning. Det første år, virksomheden vælger at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, er det ikke en betingelse, at det på forhånd står i vedtægterne. Når årsrapporten første gang skal aflægges på engelsk kan dette ske ved, at der optages et punkt på dagsordenen, der skal behandles, inden punktet om årsrapportens godkendelse kan behandles. I tilfælde af, at generalforsamlingen forkaster forslaget om fremover at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, må den ordinære generalforsamling afbrydes. Herefter må

13 der udarbejdes en årsrapport på dansk. Generalforsamlingen kan herefter genoptages og godkende den årsrapport, der er udarbejdet på dansk. Den fortsatte generalforsamling skal indkaldes efter de normale indkaldelsesfrister, ligesom den nye årsrapport inden generalforsamlingen skal gøres tilgængelig for kapitalejerne efter de almindelige regler herom. Generalforsamlingen kan til hver en tid beslutte, at årsrapporten atter kun skal aflægges på dansk. Det er ikke et krav, at generalforsamlingen vedtager, at alle dokumenter til brug på eller efter generalforsamlingen udarbejdes udelukkende på engelsk. Generalforsamlingen kan således godt træffe beslutning om, at det alene er årsrapporten, der aflægges på engelsk, mens de resterende dokumenter til brug under eller efter generalforsamlingen fortsat udarbejdes på dansk. Overgangen til aflæggelse af årsrapport på engelsk skal ske i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. Der kan således ikke være en delårsrapport, der aflægges udelukkende på engelsk før end, der har været aflagt minimum en årsrapport udelukkende på engelsk. I forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab er det muligt at indføre en bestemmelse i vedtægterne om, at årsrapporten aflægges på engelsk. Der vil således ikke være krav om, at 100 a skal iagttages, før end årsrapporten kan aflægges udelukkende på engelsk. Bestemmelsen omfatter ikke aflæggelse af delårsrapporter på engelsk. Årsagen er, at disse ikke skal godkendes på en generalforsamling. Det er imidlertid et krav, at såfremt årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk, så skal delårsrapporter ligeledes aflægges udelukkende på engelsk. Selskabslovens 126 om sprog på det øverste ledelsesorgans møder finder ikke anvendelse, når bestyrelsen skal godkende årsrapporten, hvis generalforsamlingen i medfør af selskabslovens 100 a har truffet beslutning om, at årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk. Et medlem af virksomhedens øverste ledelsesorgan vil således ikke kunne kræve, at årsrapporten oversættes til dansk i forbindelse med det øverste ledelsesorgans godkendelse af årsrapporten, der er udarbejdet udelukkende på engelsk. Til nr. 3 Lov nr af 23. december 2012 indførte regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. Forpligtelserne blev indsat ved nye bestemmelser i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v., og lov om værdipapirhandel. Reglerne medfører, at de største virksomheder i Danmark pr. 1. april 2013 er forpligtede til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. For en definition af det øverste ledelsesorgan henvises til selskabslovens 5, nr. 5. Virksomhederne skal endvidere udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Det centrale ledelsesorgan, jf. selskabslovens 5, nr. 4, har ansvaret for denne politik. Virksomhederne skal årligt i sin årsrapport afrapportere om måltal samt opfyldelsen heraf og for sin politik.

14 Der henvises i det hele til de gældende lovbemærkninger, jf. Folketingstidende , A, (1. samling), L 17 som fremsat. Ved udarbejdelsen af reglerne var det tiltænkt, at de nye regler skulle omfatte de samme virksomheder, der siden 2009 har været forpligtede til at aflægge en redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a, som udgør ca virksomheder. Det synes ikke at fremgå tilstrækkeligt klart af den gældende lovtekst, at modervirksomheder der isoleret set er små for store koncerner omfattes af de nye regler, hvorfor der foretages en præcisering i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt en række love på det finansielle område. Med henblik på at præcisere, at små moderselskaber for store koncerner er omfattet af reglerne om den kønsmæssige sammensætning, foreslås det at indsætte et nyt stk. 3 i selskabslovens 139 a, hvorefter moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 139 a, stk. 2, på koncernniveau. Moderselskaber, der selvstændigt set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Endvidere omfattes de af forpligtelsen til årligt at afrapportere om måltal og politikker i sin årsrapport, jf. 99 b, i årsregnskabsloven. Til nr. 1 Til 3 Lov nr af 23. december 2012 indførte regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. Forpligtelserne blev indsat ved nye bestemmelser i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v., og lov om værdipapirhandel. Der henvises i det hele til lovbemærkningerne, jf. Folketingstidende , A, (1. samling), L 17 som fremsat. Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at modervirksomheder der selvstændigt set er små for store koncerner omfattes af reglerne om måltal og politikker. Med henblik på at præcisere, at dette er tilfældet, foreslås det at indsætte et nyt stk. 3 i 18 a, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvorefter modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 18 a, stk. 2, på koncernniveau. Modervirksomheder, der isoleret set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Endvidere omfattes de af forpligtelsen til årligt at afrapportere om måltal og politikker i sin årsrapport, jf. årsregnskabslovens 99 b. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 3. Til nr.1 Til 4

15 Dansk Skibskredit A/S udgår af opremsningen af hvilke virksomheder, der er omfattet af bestemmelsen. Der er tale om en redaktionel ændring, da det allerede fremgår af 7 i bekendtgørelse nr om et skibsfinansieringsinstitut, at i kapitel 8 i lov om finansiel virksomhed om ledelse og indretning af virksomheden finder tilsvarende anvendelse på skibsfinansieringsinstituttet. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at der indsættes nyt stk. 2 i bestemmelsen. Til nr. 3 Forslaget supplerer 79 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, således som den blev indsat ved lov nr af 23. december 2012 om indførelse af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i bl.a. bestyrelser i finansielle virksomheder m.v. Loven trådte i kraft den 1. april Efter 79 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal finansielle virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØSland, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. I finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed er det øverste ledelsesorgan altid en bestyrelse. Der henvises i det hele til lovbemærkningerne, jf. Folketingstidende , A, (1. samling), L 17 som fremsat. Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at moderselskaber der selvstændigt set er små for store koncerner omfattes af reglerne om måltal og politikker. Med henblik på at præcisere, at dette er tilfældet, foreslås det at indsætte et nyt stk. 2 i 79 a, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 79 a, stk. 1, på koncernniveau. Modervirksomheder, der isoleret set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Til nr. 1 Til 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at der indsættes nyt stk. 2 i bestemmelsen. Til nr. 2 Forslaget supplerer 19 a, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, således som den blev indsat ved lov nr af 23. december 2012 om indførelse af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i bl.a. bestyrelser i finansielle virksomheder m.v. Loven trådte i kraft den 1. april Efter 19 a, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge skal betalingsinstitutter, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomheden øvrige ledelsesniveauer.

16 Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at modervirksomheder der selvstændigt set er små for store koncerner omfattes af reglerne om måltal og politikker. Med henblik på at præcisere, at dette er tilfældet, foreslås det at indsætte et nyt stk. 2 i 19 a, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, hvorefter moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 19 a, stk. 1, på koncernniveau. Moderselskaber der isoleret set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Til nr. 1 Til 6 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at der indsættes nyt stk. 2 i bestemmelsen. Til nr. 2 Forslaget supplerer 12 f, stk. 1, i lov om værdipapirhandel, således som den blev indsat ved lov nr af 23. december 2012 om indførelse af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i bl.a. bestyrelser i finansielle virksomheder m.v. Loven trådte i kraft den 1. april Efter 12 f, stk. 1 i lov om værdipapirhandel skal operatører af regulerede markeder, clearingcentraler og værdipapircentraler, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomheden øvrige ledelsesniveauer. Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at modervirksomheder der selvstændigt set er små for store koncerner omfattes af reglerne om måltal og politikker. Med henblik på at præcisere, at dette er tilfældet, foreslås det at indsætte et nyt stk. 2 i 12 f, i lov om værdipapirhandel, hvorefter modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 12 f, stk. 1, på koncernniveau. Modervirksomheder, der isoleret set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Til nr. 1 Til 7 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Virksomhederne vil herefter kunne anvende muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter lovens ikrafttræden. Til 8

17 Den foreslåede 8 angiver lovforslagets territoriale gyldighedsområde, der som udgangspunkt ikke omfatter Grønland og Færøerne. Loven kan dog sættes helt eller delvist i kraft på Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Det foreslås i stk. 2, at lovens 4-6 ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag Gældende formulering Lovforslaget 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret senest ved 4 i lov nr af 23. december 2012 foretages følgende ændring: 138. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsende den godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. 3, stk. 1, og 7. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fravige fristen i 2. pkt. og fastsætte en længere frist for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som indsender årsrapporten elektronisk efter regler, der er udstedt i medfør af 155, stk. 2. Der kan ikke dispenseres yderligere fra disse frister, jf. dog 140 og 141. Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for hver regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf. 135, stk. 1 og 5, og 135 a, stk. 1. Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i 2, stk. 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske , stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:» 138. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. 3, stk. 1, og 7. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Der kan ikke dispenseres fra disse frister, jf. dog 140 og 141. Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal som minimum indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for hver regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf. 135, stk. 1 og 5, og 135 a, stk. 1. Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i 2, stk. 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet årsrapport. Stk. 3. Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til

18 bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet»årsrapport«, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Et grønt regnskab, som virksomheden har pligt til at indsende eller frivilligt indsender til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse efter miljølovgivningens regler, kan indsendes som en del af årsrapporten, eller det kan indsendes separat til styrelsen efter virksomhedens eget valg. Stk. 4. Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, skal være affattet på dansk, jf. dog 157. Stk. 5. Indsender en virksomhed frivilligt en årsrapport efter 4, stk. 6, 1. pkt., og er denne revideret, skal virksomheden sikre, at revisors påtegning indgår i dokumentet. Stk. 6. Har styrelsen bekendtgjort, at en årsrapport er offentligt tilgængelig efter 154, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport, medmindre styrelsen tillader dette. denne lov, skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog 157.«Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at visse dokumenter skal undtages fra kravet om affattelse på dansk. Endvidere kan styrelsen efter et skøn over, hvorvidt offentliggørelsen kan opfylde sit formål, konkret undtage fra kravet om affattelse på dansk og betinge sig, at virksomheden indsender bekræftet oversættelse af dokumenter på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt. Stk , stk. 1, affattes således:»erhvervsstyrelsen kan bestemme, at visse dokumenter skal undtages fra kravet om affattelse på dansk eller engelsk. Styrelsen kan betinge sig, at virksomheden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt.«2 I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret senest ved 1 i lov nr. XX af XX. maj 2013 foretages følgende ændringer: 100 Stk. 7. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at de i stk. 6 nævnte dokumenter udarbejdes på svensk, norsk eller engelsk. En beslutning herom kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. 1. I 100, stk. 7, indsættes efter»eller engelsk«:», jf. dog 100 a.«

19 2. Efter 100 indsættes:» 100 a. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk. Generalforsamlingens beslutning herom skal optages i vedtægterne. Optagelsen af generalforsamlingens beslutning i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse.«139 a. I statslige aktieselskaber, i selskaber, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og i store kapitalselskaber, jf. stk. 2, skal 1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og 2) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på kapitalselskabets øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk Stk. 2. Store kapitalselskaber er selskaber, der overskrider to af følgende kriterier i 2 på hinanden følgende regnskabsår: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. Stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbejdes en politik, jf. stk. 1, for koncernen som helhed. Stk. 4. Et datterselskab, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, jf. stk. 1, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern. Stk. 5. Ved opstilling af måltal, jf. stk. 1, nr. 1, er statslige aktieselskaber også omfattet af 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk. 6. Kapitalselskaber, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer, jf. stk. 1, nr I 139 a, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 2, foretages på koncernniveau.«stk. 3-6 bliver herefter til stk

20 I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, som ændret senest ved 2 i lov nr af 23. december 2012 foretages følgende ændringer: 18 a. I virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og i store virksomheder, jf. stk. 2, skal 1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og 2) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk Stk. 2. Store virksomheder er virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i 2 på hinanden følgende regnskabsår: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. Stk. 3. For modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbejdes en politik, jf. stk. 1, for koncernen som helhed. Stk. 4. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, jf. stk. 1, hvis modervirksomheden opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern. Stk. 5. Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer, jf. stk. 1, nr I 18 a, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 2, foretages på koncernniveau.«stk. 3-5 bliver herefter til stk I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret senest ved 3 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Ligestillingsudvalget 2012-13 L 17 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 3. oktober 2012 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Arbejdsmarkedets Tillægs

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af bogføringsloven

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af bogføringsloven Udkast til Forslag til Lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet) 1 I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved 62 i lov nr. 468

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten)

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere