Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl."

Transkript

1 H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Fremsendt pr. mail til: Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale vedrørende registrering af reelle ejere) Finansrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til nærværende lovforslag. Det er væsentligt for Finansrådet og Finansrådets medlemmer, at der er en høj tillid til det finansielle system. Den finansielle sektor bruger derfor mange ressourcer i arbejdet med at forhindre misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem den finansielle sektor og de relevante offentlige myndigheder. Dette kan komme til udtryk i en yderligere dialog mellem virksomheder og myndigheder, men samtidig er det også vigtigt, at der i offentligt regi løbende udvikles værktøjer, som kan understøtte og lette virksomhedernes arbejde med opfyldelsen af retlige forpligtelser, eksempelvis på baggrund af krav i hvidvaskloven. Finansrådet er derfor tilfreds med 4. hvidvaskdirektivs krav om oprettelse af nationale registre for reelle ejere og håber, at Erhvervsstyrelsen vil arbejde hen imod et paneuropæisk samarbejde, så virksomhederne via deres nationale register kan foretage søgninger på tværs af EU. 17. november 2015 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Kontakt Peter Bjørnø Jørgensen Direkte Finansrådet ville dog finde det hensigtsmæssigt, hvis der i lovbemærkningerne alene henvises til og anvendes bestemmelser/definitioner fra 4. hvidvaskdirektiv, da det fremadrettet er disse bestemmelser og definitioner, som vil blive anvendt i hvidvaskloven, herunder også en ændret definition af reelle ejer. Nedenfor følger Finansrådets konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget. Konkrete bemærkninger til lovforslaget Finansrådets kommentarer knytter sig som udgangspunkt til ændringerne i selskabsloven. Idet en række af de foreslåede ændringer er enslydende ændringer til forskellige love, knytter bemærkningerne sig til samtlige enslydende ændringsforslag.

2 Definitionen af reelle ejere 1, nr. 3 (selskabsloven 5, nr. 26) Begrebet reel ejer eksisterer ikke i den nuværende selskabslov, hvor der alene arbejdes med begrebet legale ejere. Der er derfor tale om en ny selskabsretlig definition. Side 2 Det fremgår af bestemmelsen, at en reel ejer er en: Fysisk person, der ultimativt direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en væsentlig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller som på anden måde udøver kontrol Erhvervsstyrelsen nævner på side 22 under bemærkninger til forslaget, at der ikke er overensstemmelse mellem den foreslåede definition af reelle ejere og den nuværende definition i hvidvasklovens 3, stk. 1, nr. 4. I hvidvaskloven omfatter bestemmelsen personer som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse, hvor den foreslåede bestemmelse umiddelbart udvider anvendelsesområdet ved at omfatte (personer) som på anden måde udøver kontrol. Om end der med formuleringen ikke påtænkes en indholdsmæssig forskel mellem selskabsloven og hvidvaskloven, er der en nærliggende risiko for, at dette vil være resultatet, hvis definitionen af reelle ejere formuleres forskelligt. Finansrådet foreslår på den baggrund, at Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet bliver enige om definitionen af reelle ejere, således at den er enslydende i selskabsloven og hvidvaskloven. Definitionen bør være i overensstemmelse med formuleringen i 4. hvidvaskdirektiv. Der er endvidere i 4. hvidvaskdirektiv og den nuværende hvidvasklov en formodning for, at ejerskab eller kontrol med >25 pct. af selskabskapitalen er en klar indikation på reelt ejerskab. Erhvervsstyrelsen nævner samme grænse på side 25 i lovbemærkningerne. Finansrådet foreslår, at grænsen fremgår direkte af lovteksten og ikke kun af bemærkningerne, idet grænsen er velkendt og må antages at blive videreført i den kommende revidering af hvidvaskloven. Endelig er Erhvervsstyrelsens brug af ordet ultimativt en afvigelse fra direktivet, hvor der benyttes i sidste ende. Finansrådet foreslår, at ultimativt erstattes med i sidste ende for at undgå uklarhed i forhold til direktivet. Væsentligst er dog, at der benyttes enslydende definitioner i hvidvaskloven og selskabsloven. Endelig har Erhvervsstyrelsen på side 22 og 23 i lovbemærkningerne en meget dybdegående gennemgang af begrebet reelle ejere, hvor der også gives en række eksempler.

3 Side 3 Flere er klassiske eksempler på, hvordan en person kan udøve kontrol over en virksomhed. Det kan eksempelvis være på baggrund af en ejeraftale, ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmer mv. Erhvervsstyrelsen har dog også en række eksempler, som i praksis vil være meget vanskelige at kontrollere. Der nævnes eksempelvis de situationer, hvor flere bestyrelsesmedlemmer mere eller mindre permanent udebliver fra møder eller hvor kun 2/3 dele af kapitalen mere eller mindre permanent ikke deltager på generalforsamlingen. Der kan som udgangspunkt være flere gode grunde til, at ovenstående situationer opstår på henholdsvis bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger. Finansrådet foreslår på den baggrund, at der ligesom i øvrige situationer indsættes et krav om, at udeblivelsen skal være mistænkelig, så det ikke er udeblivelsen i sig selv, som skal bære en byrdefuld undersøgelsesforpligtigelse. Oplysninger omfattet af Erhvervsstyrelsens it-system 1, nr. 4 (selskabsloven 18, stk. 1, 1. pkt.) Finansrådet har ved gennemgangen bemærket, at der er en uoverensstemmelse mellem indholdet af forslagets 1, nr. 4 og lovbemærkningerne på side 24. I lovbemærkningerne skrives vedrørende bestemmelsen: Den foreslåede ændring præciserer dog, at oplysninger om alle personer, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, opdateres 10 år efter, at den pågældende relation til virksomheden er ophørt. Den foreslåede ændring handler om stk. 1, 1. pkt. og ikke stk. 2, som vedrører opdateringen efter 10 år. Virksomheders pligt til at indhente og registrere oplysninger 1, nr. 5 (selskabsloven 58a) Erhvervsstyrelsen antyder flere steder i bemærkningerne, at der er en nær sammenhæng mellem det nuværende offentlige ejerregister (over legale ejere) og det kommende register over reelle ejere. Af lovbemærkningerne fremgår eksempelvis på side 25, at der i et vist omfang er tale om en udvidelse af de allerede gældende regler om legale ejere, samt side 29 hvor det fremgår, at Erhvervsstyrelsen skal sikre, at dobbeltregistrering i videst muligt omfang undgås. Det er uklart, hvordan samspillet mellem de to registre vil være. Bliver der eksempelvis tale om en fælles front-end, hvor oplysningerne samles i samme opslag, eller skal der foretages opslag i to registre.

4 I den kommende bekendtgørelse eller vejledning til registret bør det derfor tydeligt fremgå, hvordan virksomhederne skal søge oplysninger om de reelle ejere. Side 4 Adgang til at benytte registrerede oplysninger ved kend-din-kundeprocedurer (KYC) Erhvervsstyrelsen nævner under vurderingen af de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v., at oprettelsen af et register over reelle ejere vil lette byrderne for de virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, idet disse har mulighed for at få hurtig adgang til oplysninger om en virksomhedskundes reelle ejer. I tilknytning hertil nævner Erhvervsstyrelsen, at de omfattede virksomheder og personer i henhold til hvidvaskloven ikke alene kan henholde sig til oplysninger i registret. Finansrådet gør for god ordens skyld opmærksom på, at et sådant krav ikke fremgår af den nugældende hvidvasklov. Begrænsningen i virksomhedernes brug af registret stammer fra direktivets artikel 30(8), og er således endnu ikke implementeret i Danmark. Finansrådet er som udgangspunkt enig i, at registret vil medføre en hurtigere adgang til et overblik over, hvem der anses som reel ejer i en virksomhed. I forbindelse med drøftelserne af den kommende hvidvasklov vil Finansrådet gerne drøfte brugen af registret med Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, idet brugen af registret ikke i øvrigt vurderes at lette byrderne for virksomhederne i forbindelse med KYC-procedurerne. Det er væsentligt for brugerne af registret at få skabt klarhed over, i hvilket omfang der skal foretages yderligere identifikationsskridt (og hvilke), eksempelvis i de situationer hvor virksomhederne ud fra en risikovurdering vurderer, at oplysningerne i registret er retvisende. Virksomheder som ikke omfattes af pligten til at registrere reelle ejere Det følger af lovbemærkningerne på side 13 og side 34-35, at en række selskaber ikke omfattes af pligten til at registrere reelle ejere. Finansrådet foreslår, at disse undtagelser ligeledes gennemføres ved en ændring af hvidvaskloven, således at forpligtede enheder i henhold til hvidvaskloven ikke skal legitimere reelle ejere i disse enheder. Finansrådet vil tage spørgsmålet op, når Finanstilsynet fremsætter forslag til en ny hvidvasklov. Udenlandske filialer 1, nr. 5 (selskabsloven 58a, stk. 1, 1. pkt.) Det følger af lovbemærkningerne side 25, at bestemmelsen ikke gælder filialer af udenlandske selskaber eller lignende, som ikke er registreret i Danmark. Denne undtagelse bør fremgå af bestemmelsen og ikke kun i lovbemærkningerne. Det bør herudover fremgå udtrykkeligt, om undtagelsen alene gælder 58a, stk. 1, 1. pkt., da det ikke med den nuværende udformning er klart,

5 om en filial af et udenlandsk selskab eksempelvis vil være forpligtet til at registrere ledelsesmedlemmerne i registret. Side 5 Registrering af direktionen som reel ejer 1, nr. 5 (selskabsloven 58a, stk. 1, 2. pkt.) I de situationer, hvor der ikke er nogen reelle ejere, eller der ikke kan identificeres nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af direktionen optages som reelle ejere. I 4. hvidvaskdirektiv art. 3, stk. 6, litra a, pkt. ii, er der i den tilsvarende bestemmelse om registrering af ledelsen anført et kriterie om mistanke. Det følger således af direktivteksten, at ledelsen skal registreres som reelle ejere, forudsat det ikke er mistænkeligt, at de reelle ejere ikke kan identificeres efter art. 3, stk. 6, litra a, pkt. i. Det bør enten indarbejdes i den foreslåede lovtekst eller anføres i lovbemærkningerne, hvad forskellen til direktivteksten indebærer. I tilknytning hertil fremgår det af side 30 i lovbemærkningerne, at det sammen med registreringen af direktionen som reelle ejere skal registreres, om en sådan registrering foretages, fordi der ikke er nogen reelle ejere, eller om det ikke har været muligt at identificere de reelle ejere. Finansrådet anbefaler, at denne information gøres tilgængelig for forpligtede enheder i henhold til hvidvaskloven til brug for udførelsen af KYC-proceduren. I de situationer, hvor medlemmer af direktionen registreres som reelle ejere, er det væsentligt, at det afklares, om virksomheder omfattet af hvidvaskloven har en forpligtelse til at legitimere disse. Det følger eksempelvis af lovbemærkningerne side 42, at de forskellige definitioner i hvidvaskloven og den foreslåede definition i lov om erhvervsdrivende fonde betyder, at nogle personer skal registreres som reelle ejere i henhold til de foreslåede bestemmelser, men de vil ikke skulle identificeres som reelle ejere i forbindelse med KYC-procedurer i henhold til hvidvaskloven. Det er nærliggende at drage samme konklusion i forhold til ledelsesmedlemmerne, der skal registreres som reelle ejere, men uanset hvad bør spørgsmålet afklares i lovbemærkningerne, eller det bør sikres, at der sker en samtidig ikrafttræden af ændringerne i hvidvaskloven efter 4. hvidvaskdirektiv og kravet om registrering af reelle ejer, således at der ikke skal anvendes forskellige definitioner af begrebet reel ejer. Endelig er et selskab forpligtet til at registrere oplysninger om reelle ejere hurtigst muligt efter, at det er blevet bekendt med. Det bør præciseres, hvad der menes med hurtigst muligt. Det følger af lovbemærkningerne side 28, at hurtigst muligt er, at registreringen foretages uden ugrundet ophold. Herudover er brugen af udtrykket blevet bekendt med ikke matchende med den forpligtelse, der påhviler selskabet til at indhente op-

6 lysningerne. Brugen af blevet bekendt med lyder som information, som selskabet ikke aktivt har ansvar for at indhente. Side 6 Finansrådet foreslår, at hurtigst muligt erstattes af uden ugrundet ophold i lovteksten. Erhvervsstyrelsens mulighed for at udstede nærmere regler 1, nr. 5 (selskabsloven 58a, stk. 4) Da en kommende bekendtgørelse fra Erhvervsstyrelsen vil indeholde vigtige informationer om brugen af registret, vil Finansrådet sætte pris på også at få den i høring. Der kan allerede nu anføres nogle bemærkninger vedrørende bekendtgørelsen: Det er vigtigt, at den angiver præcis, hvilke oplysninger der skal registreres, samt hvilke af de registrerede oplysninger der vil blive offentligt tilgængelige, og hvilke oplysninger som kun offentlige myndigheder og forpligtede enheder i henhold til hvidvaskloven vil få adgang til. Det følger af lovbemærkningerne s. 26, at oplysninger om en reel ejers identitet som minimum skal indeholde oplysninger om fulde navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og bopælsland. Ifølge 4. hvidvaskdirektiv art. 30, nr. 4, skal de personer eller organisationer, der er omhandlet af litra c, mindst have adgang til reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland. Anvendelsen af begrebet nationalitet kan derfor skabe uklarhed. Hvis Erhvervsstyrelsen har tiltænkt, at minimumsoplysningerne skal indeholde oplysning om statsborgerskab, bør denne formulering anvendes i stedet for nationalitet, da de to begreber ikke nødvendigvis dækker over det samme. Såfremt nationalitet bibeholdes, bør det anføres i lovbemærkningerne, hvad begrebet dækker over. Endelig fremgår det af lovbemærkningerne side 30, at den bekendtgørelse, som Erhvervsstyrelsen skal udstede, bør fastsætte, at oplysningerne om reelle ejer, som minimum skal indeholde følgende oplysninger: 1. Den reelle ejers fulde navn, nationalitet, bopæl og bopælsland. 2. CPR-nummer og, hvis den reelle ejer ikke har et CPR-nummer, dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af den pågældende, herunder fødselsdato. 3. Art og omfang af den reelle ejers rettigheder. Kravet om, at registret skal indeholde CPR-nummer, fremgår ikke af 4. hvidvaskdirektiv art. 30, stk. 5. Det fremgår derimod af bestemmelsen, at fødselsdato skal angives. Finansrådet anbefaler, at der i den kommende bekendtgørelse fastsættes nærmere regler for, hvilke enheder der har adgang til hvilke oplysninger, jf. direktivets art. 30, litra 5. Det vil også være i overensstemmelse med Er-

7 hvervsstyrelsens bemærkning på side 12 i lovbemærkningerne om at sikre et højt databeskyttelsesniveau. Side 7 Selskaber som handles på et reguleret marked og disses datterselskaber 1, nr. 5 (selskabsloven 58a, stk. 5) Selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked, er undtaget. Det er uklart, om et selskab, der ejes 100 pct. af et selskab, hvis ejerandele handles på et reguleret marked, skal registrere noget i det reelle ejerregister. Vil reglen om at registrere ledelsen finde anvendelse i disse situationer? I bekræftende fald vil dette eksempel være nyttigt at anføre i lovbemærkningerne. Konstatering af og indhentning af oplysninger om reelle ejere i erhvervsdrivende fonde 3, nr. 4 (lov om erhvervsdrivende fonde 21b) I definitionen af reelle ejere anvendes ordet herunder ved angivelse af personerne i nr. 1, 2, og 3. I 4. hvidvaskdirektiv art. 3, nr. 6, anvendes ordet mindst ved angivelse af de personer, som omfattes af definitionen. Finansrådet foreslår, at direktivets ordlyd anvendes, og at herunder derfor erstattes af og omfatter mindst, idet herunder kan opfattes som personer, som blot kan være reelle ejere og altså ikke, som altid vil være reelle ejere. Herudover har Finansrådet konstateret, at der er en fejl i lovbemærkningerne side 42, 2. afsnit. Det følger af hvidvasklovens 3, stk. 1, nr. 4, litra e, at personer, som udøver kontrol med mindst 25 pct., skal anses som reelle ejere. I lovbemærkningerne anføres, at personer med kontrol over 25 pct. anses som reelle ejere. Hertil kommer, at det ikke alene er antallet af bestyrelsesmedlemmer, som er afgørende, men også vedtægternes eventuelle bestemmelser om kontrol. Endelig bemærker Finansrådet, at det af lovbemærkningerne side 42 fremgår, at: Ved hovedinteresse forstås, at den pågældende person er direkte nævnt i fondens formål, og at den pågældende har en særlig rolle i forhold til at modtage uddelingsmidler eller lignende. Bemærkningen må forstås som værende knyttet til 21 b, nr. 3, idet begrebet hovedinteresse fremgår heraf. I 21 b, nr. 3, angives dog som reelle ejere en gruppe af personer. Lovbemærkningen forekommer derfor uklar, da det ikke ses, hvordan den pågældende person kan være direkte nævnt i fondens formål, hvis der er tale om en situation, hvor enkeltpersoner, der skal tildeles midler fra fonden, ikke er kendt.

8 Henvisning til lov nr. 453 af 10. juni , nr. 2 Henvisningen til lov nr. 453 af 10. juni 2003 i lovbemærkningerne s. 49 og kravet om, at virksomheder for at kunne få tilladelse til at drive finansiel virksomhed efter loven skal være aktieselskaber, ses ikke at være relevant for bestemmelsen, da henvisningen ikke behandler spørgsmålet om spareog andelskassers reelle ejer. Side 8 Finansrådet foreslår derfor, at følgende slettes fra bemærkningerne: Med indførelsen af den samlede lov om finansiel virksomhed i 2003 (lov nr. 453 af 10. juni 2003) blev der indført krav om, at virksomheder for at kunne få tilladelse til at drive finansiel virksomhed efter loven, skulle være aktieselskaber. Andels- og sparekasser kan således ikke længere stiftes, og reglerne vedrørende andels- og sparekasser er dermed kun relevante for eksisterende andels- og sparekasser. I Danmark eksisterer fortsat ca. 40 andels- og sparekasser. Ikrafttræden - 12 Det fremgår af lovforslaget, at der ikke er fastsat en endelig ikrafttrædelsesdato, og at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det vil være hensigtsmæssigt, at loven tidligst træder i kraft samtidig med, at ændringerne i hvidvaskloven efter 4. hvidvaskdirektiv træder i kraft, således at der ikke skal anvendes forskellige definitioner af begrebet reelle ejer i en overgangsperiode. Såfremt der er spørgsmål til nærværende høringssvar, er Erhvervsstyrelsen velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Peter Bjørnø Jørgensen Direkte

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, 58 a og 367, stk. 4, i lov om

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 8 Offentligt Finans og Leasing Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 E-mail: post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R 15. januar 2018 S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R Indledning Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af Selskabsloven

Læs mere

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100, København Ø Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk 4. oktober 2010 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet

Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til: metwin@erst.dk Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet Resumé Finans Danmark takker for muligheden for

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Sag nr : Godkendelse af dagsorden. Sag nr : Godkendelse af referat fra seneste møde

Sag nr : Godkendelse af dagsorden. Sag nr : Godkendelse af referat fra seneste møde Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S 16. november 2017 Ærøvej 2, 4700 Næstved Bestyrelse: Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, June Larsen, Torben Larsen, Troels Larsen Fraværende: Gæster:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til

Læs mere

Rettevejledning til modul A

Rettevejledning til modul A Indledende bemærkninger Rettevejledning til modul A Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2017 og til støtte for nuværende og kommende

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n d

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Lovforslag om ændring af hvidvaskloven (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)

Lovforslag om ændring af hvidvaskloven (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk c.c. ceb@ftnet.dk og kan@ftnet.dk Lovforslag om ændring af hvidvaskloven (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) Resumé Finans

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af

Ændringsforslag til 2. behandling af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 L 205 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om

Læs mere

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger.

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 a 1850 Frederiksberg c ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, herunder lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Pligt til ved anmeldelse af nyt hjemsted også at anmelde ny hjemstedsadresse. (Ellen Andersen, Mads Bryde Andersen og Niels Larsen)

Pligt til ved anmeldelse af nyt hjemsted også at anmelde ny hjemstedsadresse. (Ellen Andersen, Mads Bryde Andersen og Niels Larsen) Kendelse af 25. april 1996. 95-101.217. Pligt til ved anmeldelse af nyt hjemsted også at anmelde ny hjemstedsadresse. Aktieselskabslovens 4, stk. 1, nr. 2. Anmeldelsesbekendtgørelsens 1 og 2, nr. 1. (Ellen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø Att.: Benjamin Juul Johansen

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø Att.: Benjamin Juul Johansen Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Benjamin Juul Johansen Sendt pr. mail til: hoeringer@ftnet.dk, bjj@ftnet.dk, tff@ftnet.dk til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 23-05-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Jens Anton Vestergaard København, den 13. april 2009 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Legale ejere, ejerbog og ihændehaverregisteret

Legale ejere, ejerbog og ihændehaverregisteret Vejledning Legale ejere, ejerbog og ihændehaverregisteret Vejledningen handler om legale ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Derudover er reglerne omkring ejerbogen og ihændehaverregisteret

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Finn Sørensen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1 - Opdatering af afsnit 5.1. Direkte og indirekte

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra

Læs mere

Ændring af lov om andelsboligforeninger mere robuste andelsboligforeninger

Ændring af lov om andelsboligforeninger mere robuste andelsboligforeninger Erhvervsstyrelsen Att.: Julie Rytter Jakobsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til boligreguleringogejendomsmaegling@erst.dk, julryt@erst.dk og hendav@erst.dk Ændring af lov om

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen

Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen Finanstilsynet 18. maj 2017 OPRI J.nr.132-0013 /SUM Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen 1. Indledning Der er tale om en ændring af bekendtgørelse nr. 1113 af 9. oktober 2014 om tjenesteydelser,

Læs mere

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Jens Østergaard Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning Finansrådet finder det positivt, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere