Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning - Problemformulering Problemstilling Metoden Afgrænsning Opgavens form og struktur Målgruppe Begrebsdefinition... 7 Præsentation af kontorbygningen Geometrien på 4. sal Eksisterende brandkrav Sammenfatning Acceptkriterier Kriterierne Kritiske faktorer for mennesker Personsikkerheden Konklusion på acceptkriterierne Evakuering Evakueringsteorien Varslingstiden Reaktions- og beslutningstiden Rømningstiden Flow. ganghastighed og persontæthed Beregning af rømningstiden Beregning af rømningstiden mod trappetårn syd Beregning af rømningstiden mod trappetårn nord Resultat af analysen evakuering... 30

3 Fun ktionsbaserede brand krav side 2 5 Analyse af brandudvikling i flugtvejen Brandbelastning. Brandvækstfaktor a Brandbelastning. maksimal brandeffekt Q max Beregning af Q max. brændselskontrolleret Beregning af Q max. ventilationskontrolleret Brandscenario (input i Argos) Beregninger fra Argos Resultat af analyse i Argos Konklusion Litteraturliste...,..., Hjemmesider Bilag...,... 45

4 Funktionsbaserede brandkrav side 3 Forord Min intention med nærværende speciale i funktionsbaserede brandkrav er at gennemgå brandkravene fra BR 95 til 4. etage i en fiktiv kontorbygning, og derefter eftervise om disse lokaler har et personsikkerhedsniveau ved brand, der også er tilfredsstillende i forhold til fun ktionsbaserede brand krav. Der er i specialet lagt stor vægt på at vise hvordan man praktisk anvender de beregningsmæssige værktøjer og metoder, for derefter at kunne eftervise lokalernes personsikkerhedsniveau ved brand. Jeg har valgt at arbejde med funktionsbaserede brandkrav fordi det på nuværende tidspunkt allerede er blevet anvendt på byggerier i Danmark. Man kan som rådgiver komme ud for at en arkitekt har projekteret en bygning, som ikke overholder kravene til de almindelige bestemmelser efter bygningsreglementet, og derfor ønsker hjælp med at eftervise bygningens personsikkerhed, ud fra beregninger og kendskab til funktionsbaserede brandkrav. Der er opført følgende byggerier i Danmark efter principperne for funktionsbaserede brandkrav : Fiske Torvet - Københavns kommune. Statoil, Borgmestergården, Kongens Enghave - Københavns kommune. Nykredit, Københavns Havn - Københavns kommune. Brunns Galleri - Århus kommune. Billund Lufthavns terminal - Give kommune. Farum Arena - Farum kommune. Odense Tekniske Skole, Frisørafsnit - Odense kommune. Til løsning af dette speciale har, Svend Voss, beredskabsinspektør, Odense brandvæsen og Kristian Dorf Petersen, beredskabsinspektør, Odense brandvæsen bistået med vejledning. Til læseren : på sidste side i rapporten, bilag 4, er der en plantegning over kontor- bygningen, der med fordel kan "foldes" ud, mens man læser rapporten.

5 1 Indledning - Problemformulering Erhvervs- og Økonomiministeriet er undervejs med et nyt tillæg, til bygningsreglementet BR 95, som i allernærmeste fremtid vil blive introduceret i Danmark. Den største ændring i bestemmelserne, sammenlignet med BR 95 bliver i kapitel 6. Det vil blive muligt at eftervise personsikkerheden i byggeri ved hjælp af funktionsbaserede brandkrav og pa grundlag af dette, få en godkendelse af myndighederne. Det vil stadigvæk være muligt at efterkomme sikkerheden ved hjælp af det detaljerede regelsæt som vi bruger i dag. I de tilfælde hvor bygningen falder udenfor de krav BR 95 stiller, bliver det muligt at eftervise personsikkerheden med funktionskravene. Nogle typiske funktionskrav kan være, at personer skal kunne forlade bygningen, inden der forekommer kritiske forhold i form af røg og varme i flugtvejene, eller at en brand ikke må kunne sprede sig fra en bygning til den næste. I Danmark er der endnu ikke udarbejdet krav fra de danske myndigheder til, hvornår der forekommer kritiske forhold for personer i bygninger, men der vil i denne opgave tages udgangspunkt i de principielle acceptkrav for funktionsbaserede brandkrav, som bl.a. anvendes i Sverige. Menneskers reaktion og adfærd ved en brand er forskellige og dette er væsentligt at tage stilling til ved brugen af funktionsbaserede brandkrav, da dette vil have en betydning for tiden der vil gå fra opdagelse af branden til at bygningen er evakueret. 1.I Problemstilling Problemstillingen kan kort karakteriseres på følgende måde : Hvis man projekterer en 4-etages kontorbygning, efter kravene vedrørende brand ifølge BR 95, opnår denne bygning da et personsikkerhedsniveau der er tilfredsstillende i forhold til funktionsbaserede brandkrav?

6 Fun ktionsbaserede brand krav side Metoden Det er min hypotese i opgaven at bygningen og lokalernes personsikkerhedsniveau ikke stemmer overens med BR 95 kap. 6.1 stk. 1 som forskriver at bygninger skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlige muligheder for redning af personer og for slukningsarbejdet. Hypotesen søges belyst hen holdsvis bekræftet eller afkræftet ved angivelse af følgende undersøgelse og analyse : I rapporten beskrives den fiktive kontorbygnings, 4. etage, samt de brandtekniske krav som BR 95 stiller til denne type byggeri. I rapporten vil der herudover være en analyse og beregning af en brandudvikling i flugtvejene på 4. etage for at vise, hvornår der opstår kritiske forhold for personerne ud fra funktionsbaserede brandkrav. Endvidere udføres en analyse og beregning af evakuering fra kontorlokalerne for at undersøge om personerne ville kunne nå ud, inden der opstår kritiske forhold. I den forbindelse vurderes også personernes adfærd i forbindelse med brand. Den samlede undersøgelse vil således tilstræbe at projekterende og konstruktør- studerende far et kendskab til de forskelle der eventuelt kan være, vedrørende personsikkerhedsniveauet i henholdsvis BR 95 og funktionsbaserede brandkrav.

7 - Funktionsbaserede brandkrav side Afgrænsning Undersøgelsesområdet afgrænses til at omfatte en analyse af 4. etage i kontorbygningen. Denne afgrænsning er logisk, både fordi en totalanalyse i omfang og dybde, vil overskride specialet fastsatte sideantal, men også fordi den eksemplificerer problemstillinger der, kunne være den samme på de andre etager. Der er i analysen ikke taget hensyn til, at der kunne være automatisk brand- ventilation, automatisk brandalarm og sprinkleranlæg installeret i bygningen, da det ikke er et lovkrav ifølge BR 95 til den fiktive kontorbygning. Der er ej heller taget hensyn til, at der ifølge BR 95 skal være en elevator i denne fiktive kontorbygning, da den ikke må benyttes som flugtvej ved tilfælde af brand i bygning en. De kritiske forhold for indsatspersonel er der ikke taget hensyn til, da det ikke er en del af problemstillingen i denne rapport. I.4 Opgavens form og struktur Første del omhandler selve kontorbygningen og 4. sal samt de krav som BR 95 foreskriver for denne type bygning. Dette giver konstruktørstuderende og projekterende en viden om bygningen. Derefter følger en analyse af kritiske forhold for personer i en bygning med brand, samt en analyse af de principielle acceptkriterier man bruger i funktionsbaserede brandkrav. Der vil i det følgende være analyse og beregning af brandens udvikling i flugtvejene, for at eftervise hvornår de kritiske forhold opstår på etagen.

8 Fun ktionsbaserede brandkrav side 7 Endvidere er der en analyse og beregning over evakuerings tiden for personerne i lokalerne og brandudviklingen. Opgaven afsluttes med en konklusion ud fra hypotesen i problemformuleringen. 1.5 Målgruppe Målgruppen er konstruktørstuderende og projekterende. 1.6 Begrebsdefinition Brand belastning : Den totale energi, målt i joule, der frigøres ved fuldstændig forbrænding af alt brændbart materiale, i et rum hvor der er opstået en brand. Brandvækstfa ktor : Brandvækstfaktoren, a målt i watt / sekunde?, Brandvæ kstfa ktoren bestemmes udfra brændselstype og inddeles i 5 hovedgrupper slow, medium, fast, ultra fast og speciel. Maksimal brandeffekt : Maksimal afgivne brandeffekt, målt i watt, inden en overtænding indtræder. Den maksimale brandeffekts størrelse bestemmes af, om brand en er brænd sels kon t ro I eret el I er vent i I at io n s kon t ro1 leret.

9 Fun ktionsbaserede brand krav side 8 2 Præsentation af kontorbygningen Den fiktive kontorbygning ligger selvstændigt og er i 4 etager med indgang via trappetårn i stueetagen. Der er 2 trappetårne til ind - og udgang placeret henholdsvis i nordvest og sydvest af bygningen, se figur 1 side 9, eller bilag Geometrien på 4. sal Etagen på 4. sal er 483 m2 og indeholder 12 kontorer, 1 mødelokale samt toilet- faciliteter. Kontorlokalerne er god kendt som faste arbejdspladser for i alt 58 personer og mødelokalet til 30 personer, i alt 88 personer. Rumhøjden er overalt 2.5 m. og der er i alt 2 flugtretninger fra lokalerne. Flugtvejen er 50 m og udformet med to "knæk' samt en bredde på 1,3 m. Gulvene på hele etagen er bræddegulve og betegnes som klasse DfI-sl' gulvbelægning. Overflader på vægge og loft i hele etagen er gips og betegnes som K B-SI,do' beklædning. Midt i gangen, som udgør flugtvejen, er der en niche hvor der står en kopimaskine samt et papirlager på 2500 ark, som er fælleseje for hele etagen. ' Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1.

10 Funktionsbaserede brand krav side 9 Fig. 1 a3 NORD B f Kontor mz Kontorbygning 4. sal 1:200 t d N O d Kontor6 f F==2 Kontor 8

11 Funktionsbaserede brandkrav side Eksisterende brandkrav Kontorlokaler skal udgøre selvstændige brandceller, der skal adskilles fra andre rum med mindst El2 30-dør. To eller flere kontorlokaler kan udgøre samme brandcelle men må tilsammen ikke overstige 150 m2, ifølge BR 95 kap stk.1. En brandcelle er et eller flere rum, som er adskilt med mindst RE1 60-bygningsdel 1 fra tilstødende rum eller bygninger, dog med mindst RE1 30-bygningsdel mod uudnyttelige tagrum. Brandcellen må højst være i 2 etager som tilsammen højst må være 150 m2, ifølge BR 95 kap stk.1. På 4. sal udgør kontor 1-4, 5-8, 9-12 samt mødelokalet selvstændige brandceller. Ingen af disse er større end de tilladte 150 m2~ Skillevæggene er lavet af stålstolper og gipsplader som overholder kravet om at cellerne skal være adskilt med mindst RE1 60-bygningsde11, ifølge BR 95 kap stk.1. En brandcelle på indtil 150 m2, beregnet for højst 50 personer, skal have dør til gang, som i modstående retninger fører til 2 af hinanden uafhængige udgange. Afstanden fra brandcellens dør til nærmeste udgang må ikke overstige 25 m, ifølge BR 95 kap stk.1. Ingen af brandcellerne på 4. sal er mere end 110 m2 og er ikke beregnet for mere end højst 30 personer. Den længste afstand fra en brandcelles dør til nærmeste udgang er 25 m. Trappe, der er flugtvej, skal bortset fra udvendige trapper i 2-etages bygninger, anbringes i trapperum der har direkte udgang til terræn i det fri. Et trapperum skal udgøre en selvstændig brandsektion med døre mindst som E12 30-C, ifølge BR 95 kap stk.1. En brandsektionsadskillelse skal udføres mindst som RE1 60 A2- SI,dO bygningsdel, ifølge BR 95 kap stk.2. Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1.

12 Funktionsbaserede brandkrav side 11 Trappetårnene er bygget op i beton og mursten. Derved overholdes kravet om at brandsektionsadskillelse skal uføres mindst som RE1 60 A2-sl,dO bygningsdel. Flugtveje skal udformes på overskuelig måde som gange og trapper, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Flugtveje må ikke indrettes til andre formål end trafik. Gange kan dog indrettes til formål, som ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer gangenes funktion som flugtveje, ifølge BR 95 kap stk.1. Gange i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 1,3 m, ifølge BR 95 kap stk.1. Ifølge Beredskabsstyrelsen, vil en begrænset brandbelastning / antændelsesrisiko i flugtveje for dagopholdsbygninger, kunne accepteres i form af f.eks.: 0 Tøj på knagerække, men ikke en egentlig garderobe En enkelt varmdriksautomat, men ikke en køkkenniche med kogeplader og kaffe mas ki n e r m.v. 0 En enkelt kopimaskine, men ikke flere maskiner og printere. 0 Et enkelt mindre bogskab, men ikke flere skabe / reoler med bøger eller lignende. 0 Et par stole + et lille bord i hårdt træ eller stål. Men ikke i et sådan omfang at gangen får karakter af et opholdsrum. Flugtvejen på 4. sal i kontorbygningen er i alt 50 m og udstyret med knæk. På midten af gangen er der en niche hvor en kopimaskine, samt et papiroplag på max 2500 ark er placeret. Gangen er således udformet på en overskuelig måde, og brand belastningen overskrider efter min opfattelse ikke acceptkriterierne fra Beredskabsstyrelsen. Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1. * Beredskabsstyrelsen varetager bl.a. opgaver i relation til Indenrigs- og sundhedsministeriet, se bilag 2, brev til Albertslunds kommune.

13 Funktionsbaserede brandkrav side 12 Overflader på vægge og lofter i flugtveje skal udføres mindst som K B-sl,dO beklædning ligesom gulvbelægningerne skal være brandmæssige egnede, Dri-sl gulvbelægninger, ifølge BR 95 kap stk.2 og 3. Vægge og lofterne er udført i gips og overholder kravene til en K B-sl,dO beklædning. Som gulv er der lagt 21 mm sammenpløjede gulvbrædder som overholder kravet til en Dfi-sl gulvbelægning. Døre til flugtveje fra brandceller skal i dette tilfælde have en bredde på mindst 9 M. Døre til flugtvej fra brandceller, hvor flugtvejsforholdene er udført efter bestemmelserne i BR 95 kap stk.1, skal have en bredde på mindst 9M efter bestemmelserne i BR 95 kap. 4.2 om døre i adgangsveje. Der skal mindst være en redningsåbning når det er til et lokale for max 10 personer, ifølge BR 95 kap stk. 1. Alle døre pa 4. sal er 9 M døre og der er et vindue i hvert kontorlokale som fungerer som redningsåbning. I mødelokalet er 3 af vinduerne redningsåbninger. 2.3 Sammenfatning Ved gennemgangen af de eksisterende brandkrav har jeg bevist at bygningen og 4. etage overholder de brandkrav som BR 95 forskriver. Denne bygning herunder også 4. etage, ville kunne blive godkendt at myndighederne. Ifølge BR 95 er denne bygning udført og indrettet så den opnår en tilfredsstillende tryghed mod brand og brands p red n i ng til and re byg ni ng er. I Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1.

14 Funktionsbaserede brandkrav side 13 3 Acceptkriterier I Danmark er der opført byggerier efter principperne for funktionsbaserede brandkrav, hvor acceptkriterierne er fastlagt. Disse er med til at sikre, at de personer der måtte opholde sig i bygningen under en brand, kan rømme bygningen uden at blive udsat for kritiske forhold. For at få rapportens hypotese belyst, er det nødvendigt at definere hvad man normalt forstår ved kritiske forhold og hvilket fysiske forhold som kan accepteres. 3.1 Kriterierne Følgende kriterier er blevet vurderet for at kunne bedømme sikkerheden for mennesker;! : Varme. Mennesker kan kun tåle op til visse temperaturer før det bliver for svært at trække vejret eller huden tager skade. Varmestråling. Mennesker kan kun tåle en vis mængde varmestråling, før det bliver ubehageligt for dem. Sigtbarhed. Undersøgelser fra Japan har vist, at hastigheden hos mennesker på flugt, i tilfælde af brand, er afhængig af røgmængden og hvor langt inde i rummet de befinder sig. Røglagshøjde. En af de mest anvendte beregnings programmer benytter sig af 2-zone modellen som opdeler brandrummet i en røgfri zone ved gulvet og en røgfyldt zone under loftet. I denne kan røglagshøjden beregnes hvorfor det under rømningen af bygningen vil være nærliggende at stille krav til denne højde. 0 Giftige gasser. I tilfælde af brand frigives der forskellige gasser, der kan være farlige for mennesker. Eksisterende beregningsmodeller kan ikke håndtere dette element optimalt endnu og vil derfor ikke blive vurderet i analysen. ' Brandopgave i Master i Brandsikkerhed, udarbejdet af Gustav Lanng Madsen & Lasse Sahl Christensen

15 Funktionsbaserede brandkrav side Kritiske faktorer for mennesker Følgende faktorer er fra kursusmaterialet til kurset introduktion til funktionsbaserede brandkrav - acceptkriterier. Varmen : Der må maksimal være en temperatur i indåndingsluften på 60' C. Varmestråling : Personerne må ikke udsættes for en vedvarende varmestråling, der er større end 1 kw/m2. 10 kw/m2 i maksimalt 4 sekunder. Sigtbarheden : Personerne skal kunne se mindst 10 m (IdB/m) i flugtveje og store primærbrandceller. Røgen : Den røgfrie højde > 1,6 m + 0,l x rumhøjden 3.3 Personsikkerheden Personsikkerheden vil således kunne vurderes udfra : T (kritisk) > T (evakuering) T (kritisk) = Den tid, der går fra brandens start til konsekvenserne af branden giver kritiske forhold for personer i bygningen. T (evakuering) = Den tid, der går fra brandens start til personerne vil være i sikker lokalitet, for eksempel på terræn i det fri.

16 Funktionsbaserede brandkrav side Konklusion på acceptkriterierne Acceptkriterierne for 4. etage i kontorbygningen er således : Højden til loftet i kontorlokalerne og flugtvejen samt mødelokalet er 2,5 m. Den røgfrie højde skal minimum være 1,6 m + 0,l x 2,5 m = 1,85 m Personerne i kontor- og mødelokalerne skal kunne se mindst 10 m frem i flugtvejen, som svare til 1 db/m. Personerne i kontor- og mødelokalerne må ikke udsættes for en indåndings- temperatur i luften der er højere end 60' C. Personerne i kontor- og mødelokalerne må ikke udsættes for en vedvarende varmestråling, der er større end 1 kw/m2 eller maksimalt 1 O kw/m2 i 4 sekunder.

17 4 Evakuering Evakuering af bygninger har i mange år været et væsentlig paramenter ved bestemmelserne af personsikkerheden i en bygning hvor der er opstået en brand. I bygningsreglementet er der derfor krav til, at en bygning skal have flugtveje, der kan benyttes af personerne så de på let og sikker vis selv kan bringe sig i sikkerhed. Grundlæggende for personsikkerheden er, at den totale evakueringstid for lokalerne skal være tilendebragt inden der forekommer kritiske forhold for personer i lokalerne. Dette skrives som : T (kritiske forhold) > T (evakuering) T = tiden Personer vil under evakuering gennemgå forskellige faser og her kan evakueringen sammenlignes med hvilken som helst anden aktivitet. Eksempelvis, hvis en person, ud fra en given hændelse, skal udføre en handling, gennemgår personen en række faser. Kort beskrevet : man skal gøres bevidst om noget er sket, man skal finde ud af hvad der er sket, måske behøver man yderligere information til dette. Derefter skal man tage en beslutning, og endelig skal denne beslutning gennemføres i form af en handling. Selve evakueringen opdeles derfor i tre faser, i nedenfor anførte rækkefølge, se figur 2. Figur 2. Evakueringens forskellige faser3 3 Brand og brandsikkerhed i forsamlingslokaler - et fælles ansvar -

18 Fun ktionsbaserede brandkrav side Evakueringsteorien Ved den totale evakueringstid for personer forstås den tid det tager personerne selv at bringe sig i sikkerhed i eller uden for bygningen. Evakueringstiden bestemmes som summen af varslingstiden, reaktions- og beslutningstiden og rømningstiden. Dette skrives som : T (evakuering) = T (varsling) + T (reaktion og beslutning) + T (rømning) T = tiden Varslingstiden er den tid der går fra en brand starter, indtil en varsling om branden er givet. Reaktions- og beslutningstiden er den tid der går fra personen er blevet varslet og indtil personen begynder at gå mod en sikker lokalitet. Rømningstiden er den tid det tager at gå til sikker lokalitet eller på terræn i det fri. Varslingstiden defineres som den tid der forløber fra brandens start, til en person opdager eller udsættes for det første kendetegn på en brand. Det kan f.eks. være at personen kan se røg eller flammer, eller blive varslet af en anden person. Reaktions- og beslutningstiden defineres som den tid der forløber fra varslingen er givet, indtil personen begynder at gå mod en sikker lokalitet. Denne periode omfatter altså alle de tanker en person skal igennem fra branden er blevet varslet til personen begynder at gå, samt de handlinger der vil blive fortaget inden personen reelt påbegynder at gå mod en udgang. Nogle af disse handlinger kan f.eks. være at tage tøj på, samle personlige ejendele eller ringe til familien. Rømningstiden defineres som den tid som det vil tage for personen at begive sig fra sin aktuelle placering, til en sikker lokalitet. Denne periode omhandler personens mobilitet (ganghastigheder) og bygningens udformning i form af placeringer og bredder af gangarealer, døre og trapper.

19 Funktionsbaserede brandkrav side Varslingstiden Længden af varslingstiden er behæftet med en vis usikkerhed. Den traditionelle metode til at finde en længde af varslingstiden er at benytte en fastsat tid, der dog afhænger af bygningens anvendelse. Nedenfor ses to eksempler på tabeller, der viser varslingstiderne for en række forskellige bygningskategorier, se tabel 1 og 1.I. Kategori -- ' -. T,[rnin] C ( butikker, forsamlingslokaler) I D skoler, kontorer) Tabel 1. Varslingstider for kategorier 4 Varslingsaulaeg,Vej Tabel 1.I. Varslingstider for kategorier5 En vurdering, der alene bygger på tabelopslag, skønnes dog ikke rimelig, da tiden til varsling er afhængig af flere faktorer. Nogle af disse faktorer er brandens placering, overskuelighed af lokalerne, personalets evne til at vejlede i de forskellige faser af evakueringen, hastigheden hvormed røglaget opbygges, hvornår det vurderes at personerne i lokalerne kan opdage branden pga. lyd, lugt eller syn. 4 NKB Nordiska Kommitten for byggbestammelser. Endelig udkast marts Frantzich H. Varseblivningstid vid utrymning. Institutionen for Brandteknik, Lunds Universitet, 1993.

20 .- - Funktionsbaserede brandkrav side 19 For at opnå den mest realistiske varslingstid til den valgte bygningskategori og udformning, har jeg foretaget en undersøgelse i flugtvejen i en kontorbygning, der viser antal samt varighed af perioder hvor der ikke er menneskelig aktivitet i flugtvejen. Valg af kontorbygning blev fortaget ud fra tilnærmelsesvis lighed med den fiktive bygning som bliver brugt i opgaven. Se figur 3. hrlodelohele Konlor A /1 Laqsr Gard / Min placering i bygningen ved undersøgelsen var her. I Kontor 1 Kontor I Konlor U Konlor u Kontor u T( Figur 3. Plantegning af administrationsbygning Foyer Q ndganq Undersøgelsen forløb over en hverdag, Onsdag d , fra kl. 8:OO til k1.16:00. Bygningen er placeret på Lille Tornbjerg vej 30 i Odense, er i et plan og tilhører Merlin a/s. Bygningen anvendes dagligt til bogholderi, administration, ind køb, marketing og salg. Der var 42 ansatte på arbejde denne dag samt besøg af 8 personer i forbindelse med diverse møder. Min placering i bygningen da jeg tog tiderne kan man se på figur 3.

21 .- - Funktionsbaserede brand krav side 20 Årsagen til at tiderne, se tabel 2, for antal perioder, hvor der ikke er personer i gangarealet, er blevet registreret i flugtvejen, skyldes at branden i den fiktive kontorbygning er fastsat til at ville starte i flugtvejen. arsagen til branden besluttes til at være en fejl i el-udstyret i kopimaskinen :OO - 15;OO 15:OO I Tabel 2. Skema over varslingstider for Merlin s administrationsbygning Som resultat af overstående betragtninger sættes varslingstiden for den fiktive bygning til 4 minutter. Beslutningen har jeg taget ud fra tabel 2, hvor der kun er 5 perioder i løbet af hele dagen hvor tids intervallet er over 4 minutter. Samtidig med er der ansat flere personer i den fiktive kontorbygning som derved forventes at ville udgøre en større aktivitet i gangarealet og medfører at varslingstiden nedsættes. 4.3 Reaktions- og beslutningstiden Reaktions- og beslutningstiden er tiden, som mennesker bruger til at bestemme sig for en handling. De signaler som personen har modtaget skal vurderes, tolkes og forstås. Samtidig skal der som nævnt tages stilling til hvilke handlinger der er nødvendige. Handlingerne kan f.eks. være at søge information, begynde at flygte, hjælpe eller varsle andre.

22 - - F unktionsbaserede brandkrav side 21 Der er mange tanker som en person gør sig, når vedkommende skal foretage en beslutning. Personen modtager hele tiden nye indtryk og afvejer disse imod sine egne vurderinger. Beslutningen bliver taget og handlingen udført, evaluere på ny den udførte handling og sådan fortsætter det. Selvfølgelig vurderer personerne situationen på forskellige måder, hvorfor deres reaktion også bliver forskellige. Ifølge Harbst og Madsen kan reaktionerne deles op i fire grupper, se tabel 3 I 0-3 Panik, sammenbrud eller akut sinds- SY ge II Chok, fysisk eller psykisk paralyseret III IV Tabel 3. Menneskers reaktioner i farlige situationer 6. Tabellen viser ganske godt hvordan mennesker reagerer. Dog skal man ikke stole på procenttallene, da dette ligesom varslingstiden er meget svært at vurdere. Det er stærkt afhængigt af faktorer som personens mobilitet, opfattelsesevne, alder, stedet, bygningen og branden. Typiske tider for reaktions- og beslutningsfasen er fra 2-3 minutter op til 5-6 minutter, bl.a. afhængigt af varslingstypen. Nedenfor, og på næste side, ses to eksempler på tabeller, tabel 3.1 og 3.2, der viser reaktions- og beslutningstiden ved forskellige anvendelser af lokaler. r Kategori. -., t,[min] A (f.eks. Bolig) 8 ( Hotel, plejehjem ) C ( butikker, forsamlings- lo ka led I D [ skoler, kontorer) Tabel 3.1. Reaktions- og be~lutningstiden~. 1 2 * 6 J. Harbst & F. Madsen human behaviour og risikokommunikation - kriseadfærd ifølge professor Arne Sunds. NKB Nordiska Kommitten for byggbestammelser. Endelig udkast marts 1997.

23 - Funktionsbaserede brand krav side 22 Tabel 3.2. Reaktions- og beslutningstiden med forskellige typer alarmer 5 Det skal understreges at overstående tider ikke er den endegyldige sandhed og at der alt efter hvilken litteratur der benyttes, findes forskellige tider for reaktion og beslutning. Dog tegnes der forholdsmæssigt det samme billede af tiderne i disse to tabeller. I tabel 3.2. kan man se at tiderne ændre sig afhængig af alarmtypen og derved erfarer at den hurtigste reaktion og beslutning vil forekomme ved meddelelser eller personalets indgriben. I den fiktive kontorbygning sættes reaktions og beslutningsfasen til 2 minutter. Beslutningen har jeg taget ud fra tabellerne 3.1 som er konstrueret udfra erfaringer og undersøgelser, vedrørende personers reaktion og beslutninger ved en brand. 4.4 Rømningstiden Rømningstiden er som navnet antyder, den fase hvor menneskerne bevæger sig til et sikkert sted. En persons ganghastighed afhænger bl.a. af om personen kan bevæge sig frit, om det er lyst eller mørkt, og om der opstår trængsel og kødannelse. Den faktor som man oftest ser som det største problem eller den største trussel er trængsel og kødannelse. Disse kan f.eks. opstå ved indsnævringer, dvs. hvor mange mennesker skal passere på samme tid. 5 Frantzich H. Varseblivningstid vid utrymning. Institutionen for Brandteknik, Lunds Universitet, 1993,

24 Fun ktionsbaserede brand krav side 23 Eksempler på hvornår dette kan opstå er når en menneskemængde skal bevæge sig i gangarealer, ned ad trapper eller gennem døråbninger Flow, ganghastighed og persontæthed Af interesse ved en beregning af evakueringstid, fra en del af bygningen til en anden, er flow og hastighed af mennesker. Disse beregninger kan sidestilles med hydraulikberegninger, idet personflow sammenlignes med flow af en væske i f.eks. et r0r. Sammenhængen mellem flow og hastighed kan beskrives på en enkelt måde gennem 7 : Hvor : F D V B er det flow af personer som passerer et specifikt punkt per tidsenhed. er persontætheden udtrykt i antal person er per kvad rat m ete r. er hastig heden. er den aktuelle bredde af elementet. [pers/se k] [pers/m*] [m/sek] [ml Person tæt hed Ganghastigheden i et flugtvejselement er afhængig af persontætheden. Hvis tætheden øges, mindskes hastigheden og stopper næsten hvis tætheden overstiger ca. fem personer per kvadratmeter8. Persontætheden finder man ved at dividere flugtvejens areal med det antal personer som vil benytte den. I den fiktive kontorbygning er flugtvejsarealet 62.4 m2 minus et areal pa 4 m x 1,3 m = 57,2 m2. 7 Kursusmaterialet til kurset introduktion til funktionsbaserede brandkrav Frantzich, H, Utrymningsvagars Fysiska Kapacitet, Rapport 3069, Lunds Universitet, 1993.

25 Funktionsbaserede brandkrav side 24 Årsagen til at arealet på 5,2 m2 bliver trukket fra det samlet areal er at dette område vil ikke blive benyttet til at flygte igennem, da branden er opstået her. 83 personer i alt vil benytte flugtvejen, men ikke på samme tid. Til at starte med vil alle personer fra kontorlokalerne og 5 personer fra mødelokalet komme ud på gangen, inden de første 2 personer når gennem dørene til trappetårnene. Derefter vil der hele tiden være 2 personer som kommer igennem dørene til trappetårnene, imens der kun kommer en person igennem døren fra mødelokalet og ud i gangarealet. Derfor vil der ikke på noget tidspunkt være mere end 58 personer i flugtvejen samtidigt. Persontætheden er variabel, men vil max opnå en densitet på 58 personer / 57.2 m2 = max 1.Ol personer/m*. Nedenfor, figur 4, ses billeder af forskellige persontætheder fra 0.33 til 2.5 pers. / m2. Figur 4. Billeder af forskellige persontætheder fra forsøg 3. 3 Brand og brandsikkerhed i forsamlingslokaler - et fælles ansvar - Konstmktsr studerende Kasper Nim

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed Miljø- og Planlægningsudvalget 010-11 (Omtrk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 007-1-04 Jour.: D63317100-39 Sag: RE07344-3 Init.: Lars Vædeled Roed E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 0 1 89 01 Oplag

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Bilag 1 - Værdier af α afhængig af tilvæksthastigheden og tilvæksthastigheden bestemt af bygningens anvendelse [3]

Bilag 1 - Værdier af α afhængig af tilvæksthastigheden og tilvæksthastigheden bestemt af bygningens anvendelse [3] Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Værdier af α afhængig af tilvæksthastigheden og tilvæksthastigheden bestemt af bygningens anvendelse [3] Bilag 2 - Fotos fra Hasselager og møbelhus Bilag 3 - Eksempel på ARGOS-rapport

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler 1. Indledning I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer skal der, jfr. Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler kap. 6.4.1,

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange.

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Marts 2002 1. Indledning Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

BILAG 3: FLUGTVEJSAREALER

BILAG 3: FLUGTVEJSAREALER BILAG 3: FLUGTVEJSAREALER I dette bilag til DV-Planen beskrives og illustreres principperne for møblering i flugtvejsarealer i UCC, herunder flugtvejsgange og udlagte flugtvejsarealer. De gældende indretningstegninger,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Vejledning til pladsfordelingsplaner

Vejledning til pladsfordelingsplaner Vejledning til pladsfordelingsplaner 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 1. Lovgrundlag... 3 2. Minimumsindhold på pladsfordelingsplanen... 3 3. Godkendelse... 3 4. Udseende og placering... 3 5.

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008 Indledning Side 11. Linie 3 og 4 1.2 stk. 3 Reglementstekst side 19 V (1.4, stk. 1 og 2) 2. pind Vejledningstekst side 21 1.4, stk 1, afsnit erklæringer og attestationer, 4. bullet Anvisningstekst side

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere