Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning - Problemformulering Problemstilling Metoden Afgrænsning Opgavens form og struktur Målgruppe Begrebsdefinition... 7 Præsentation af kontorbygningen Geometrien på 4. sal Eksisterende brandkrav Sammenfatning Acceptkriterier Kriterierne Kritiske faktorer for mennesker Personsikkerheden Konklusion på acceptkriterierne Evakuering Evakueringsteorien Varslingstiden Reaktions- og beslutningstiden Rømningstiden Flow. ganghastighed og persontæthed Beregning af rømningstiden Beregning af rømningstiden mod trappetårn syd Beregning af rømningstiden mod trappetårn nord Resultat af analysen evakuering... 30

3 Fun ktionsbaserede brand krav side 2 5 Analyse af brandudvikling i flugtvejen Brandbelastning. Brandvækstfaktor a Brandbelastning. maksimal brandeffekt Q max Beregning af Q max. brændselskontrolleret Beregning af Q max. ventilationskontrolleret Brandscenario (input i Argos) Beregninger fra Argos Resultat af analyse i Argos Konklusion Litteraturliste...,..., Hjemmesider Bilag...,... 45

4 Funktionsbaserede brandkrav side 3 Forord Min intention med nærværende speciale i funktionsbaserede brandkrav er at gennemgå brandkravene fra BR 95 til 4. etage i en fiktiv kontorbygning, og derefter eftervise om disse lokaler har et personsikkerhedsniveau ved brand, der også er tilfredsstillende i forhold til fun ktionsbaserede brand krav. Der er i specialet lagt stor vægt på at vise hvordan man praktisk anvender de beregningsmæssige værktøjer og metoder, for derefter at kunne eftervise lokalernes personsikkerhedsniveau ved brand. Jeg har valgt at arbejde med funktionsbaserede brandkrav fordi det på nuværende tidspunkt allerede er blevet anvendt på byggerier i Danmark. Man kan som rådgiver komme ud for at en arkitekt har projekteret en bygning, som ikke overholder kravene til de almindelige bestemmelser efter bygningsreglementet, og derfor ønsker hjælp med at eftervise bygningens personsikkerhed, ud fra beregninger og kendskab til funktionsbaserede brandkrav. Der er opført følgende byggerier i Danmark efter principperne for funktionsbaserede brandkrav : Fiske Torvet - Københavns kommune. Statoil, Borgmestergården, Kongens Enghave - Københavns kommune. Nykredit, Københavns Havn - Københavns kommune. Brunns Galleri - Århus kommune. Billund Lufthavns terminal - Give kommune. Farum Arena - Farum kommune. Odense Tekniske Skole, Frisørafsnit - Odense kommune. Til løsning af dette speciale har, Svend Voss, beredskabsinspektør, Odense brandvæsen og Kristian Dorf Petersen, beredskabsinspektør, Odense brandvæsen bistået med vejledning. Til læseren : på sidste side i rapporten, bilag 4, er der en plantegning over kontor- bygningen, der med fordel kan "foldes" ud, mens man læser rapporten.

5 1 Indledning - Problemformulering Erhvervs- og Økonomiministeriet er undervejs med et nyt tillæg, til bygningsreglementet BR 95, som i allernærmeste fremtid vil blive introduceret i Danmark. Den største ændring i bestemmelserne, sammenlignet med BR 95 bliver i kapitel 6. Det vil blive muligt at eftervise personsikkerheden i byggeri ved hjælp af funktionsbaserede brandkrav og pa grundlag af dette, få en godkendelse af myndighederne. Det vil stadigvæk være muligt at efterkomme sikkerheden ved hjælp af det detaljerede regelsæt som vi bruger i dag. I de tilfælde hvor bygningen falder udenfor de krav BR 95 stiller, bliver det muligt at eftervise personsikkerheden med funktionskravene. Nogle typiske funktionskrav kan være, at personer skal kunne forlade bygningen, inden der forekommer kritiske forhold i form af røg og varme i flugtvejene, eller at en brand ikke må kunne sprede sig fra en bygning til den næste. I Danmark er der endnu ikke udarbejdet krav fra de danske myndigheder til, hvornår der forekommer kritiske forhold for personer i bygninger, men der vil i denne opgave tages udgangspunkt i de principielle acceptkrav for funktionsbaserede brandkrav, som bl.a. anvendes i Sverige. Menneskers reaktion og adfærd ved en brand er forskellige og dette er væsentligt at tage stilling til ved brugen af funktionsbaserede brandkrav, da dette vil have en betydning for tiden der vil gå fra opdagelse af branden til at bygningen er evakueret. 1.I Problemstilling Problemstillingen kan kort karakteriseres på følgende måde : Hvis man projekterer en 4-etages kontorbygning, efter kravene vedrørende brand ifølge BR 95, opnår denne bygning da et personsikkerhedsniveau der er tilfredsstillende i forhold til funktionsbaserede brandkrav?

6 Fun ktionsbaserede brand krav side Metoden Det er min hypotese i opgaven at bygningen og lokalernes personsikkerhedsniveau ikke stemmer overens med BR 95 kap. 6.1 stk. 1 som forskriver at bygninger skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlige muligheder for redning af personer og for slukningsarbejdet. Hypotesen søges belyst hen holdsvis bekræftet eller afkræftet ved angivelse af følgende undersøgelse og analyse : I rapporten beskrives den fiktive kontorbygnings, 4. etage, samt de brandtekniske krav som BR 95 stiller til denne type byggeri. I rapporten vil der herudover være en analyse og beregning af en brandudvikling i flugtvejene på 4. etage for at vise, hvornår der opstår kritiske forhold for personerne ud fra funktionsbaserede brandkrav. Endvidere udføres en analyse og beregning af evakuering fra kontorlokalerne for at undersøge om personerne ville kunne nå ud, inden der opstår kritiske forhold. I den forbindelse vurderes også personernes adfærd i forbindelse med brand. Den samlede undersøgelse vil således tilstræbe at projekterende og konstruktør- studerende far et kendskab til de forskelle der eventuelt kan være, vedrørende personsikkerhedsniveauet i henholdsvis BR 95 og funktionsbaserede brandkrav.

7 - Funktionsbaserede brandkrav side Afgrænsning Undersøgelsesområdet afgrænses til at omfatte en analyse af 4. etage i kontorbygningen. Denne afgrænsning er logisk, både fordi en totalanalyse i omfang og dybde, vil overskride specialet fastsatte sideantal, men også fordi den eksemplificerer problemstillinger der, kunne være den samme på de andre etager. Der er i analysen ikke taget hensyn til, at der kunne være automatisk brand- ventilation, automatisk brandalarm og sprinkleranlæg installeret i bygningen, da det ikke er et lovkrav ifølge BR 95 til den fiktive kontorbygning. Der er ej heller taget hensyn til, at der ifølge BR 95 skal være en elevator i denne fiktive kontorbygning, da den ikke må benyttes som flugtvej ved tilfælde af brand i bygning en. De kritiske forhold for indsatspersonel er der ikke taget hensyn til, da det ikke er en del af problemstillingen i denne rapport. I.4 Opgavens form og struktur Første del omhandler selve kontorbygningen og 4. sal samt de krav som BR 95 foreskriver for denne type bygning. Dette giver konstruktørstuderende og projekterende en viden om bygningen. Derefter følger en analyse af kritiske forhold for personer i en bygning med brand, samt en analyse af de principielle acceptkriterier man bruger i funktionsbaserede brandkrav. Der vil i det følgende være analyse og beregning af brandens udvikling i flugtvejene, for at eftervise hvornår de kritiske forhold opstår på etagen.

8 Fun ktionsbaserede brandkrav side 7 Endvidere er der en analyse og beregning over evakuerings tiden for personerne i lokalerne og brandudviklingen. Opgaven afsluttes med en konklusion ud fra hypotesen i problemformuleringen. 1.5 Målgruppe Målgruppen er konstruktørstuderende og projekterende. 1.6 Begrebsdefinition Brand belastning : Den totale energi, målt i joule, der frigøres ved fuldstændig forbrænding af alt brændbart materiale, i et rum hvor der er opstået en brand. Brandvækstfa ktor : Brandvækstfaktoren, a målt i watt / sekunde?, Brandvæ kstfa ktoren bestemmes udfra brændselstype og inddeles i 5 hovedgrupper slow, medium, fast, ultra fast og speciel. Maksimal brandeffekt : Maksimal afgivne brandeffekt, målt i watt, inden en overtænding indtræder. Den maksimale brandeffekts størrelse bestemmes af, om brand en er brænd sels kon t ro I eret el I er vent i I at io n s kon t ro1 leret.

9 Fun ktionsbaserede brand krav side 8 2 Præsentation af kontorbygningen Den fiktive kontorbygning ligger selvstændigt og er i 4 etager med indgang via trappetårn i stueetagen. Der er 2 trappetårne til ind - og udgang placeret henholdsvis i nordvest og sydvest af bygningen, se figur 1 side 9, eller bilag Geometrien på 4. sal Etagen på 4. sal er 483 m2 og indeholder 12 kontorer, 1 mødelokale samt toilet- faciliteter. Kontorlokalerne er god kendt som faste arbejdspladser for i alt 58 personer og mødelokalet til 30 personer, i alt 88 personer. Rumhøjden er overalt 2.5 m. og der er i alt 2 flugtretninger fra lokalerne. Flugtvejen er 50 m og udformet med to "knæk' samt en bredde på 1,3 m. Gulvene på hele etagen er bræddegulve og betegnes som klasse DfI-sl' gulvbelægning. Overflader på vægge og loft i hele etagen er gips og betegnes som K B-SI,do' beklædning. Midt i gangen, som udgør flugtvejen, er der en niche hvor der står en kopimaskine samt et papirlager på 2500 ark, som er fælleseje for hele etagen. ' Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1.

10 Funktionsbaserede brand krav side 9 Fig. 1 a3 NORD B f Kontor mz Kontorbygning 4. sal 1:200 t d N O d Kontor6 f F==2 Kontor 8

11 Funktionsbaserede brandkrav side Eksisterende brandkrav Kontorlokaler skal udgøre selvstændige brandceller, der skal adskilles fra andre rum med mindst El2 30-dør. To eller flere kontorlokaler kan udgøre samme brandcelle men må tilsammen ikke overstige 150 m2, ifølge BR 95 kap stk.1. En brandcelle er et eller flere rum, som er adskilt med mindst RE1 60-bygningsdel 1 fra tilstødende rum eller bygninger, dog med mindst RE1 30-bygningsdel mod uudnyttelige tagrum. Brandcellen må højst være i 2 etager som tilsammen højst må være 150 m2, ifølge BR 95 kap stk.1. På 4. sal udgør kontor 1-4, 5-8, 9-12 samt mødelokalet selvstændige brandceller. Ingen af disse er større end de tilladte 150 m2~ Skillevæggene er lavet af stålstolper og gipsplader som overholder kravet om at cellerne skal være adskilt med mindst RE1 60-bygningsde11, ifølge BR 95 kap stk.1. En brandcelle på indtil 150 m2, beregnet for højst 50 personer, skal have dør til gang, som i modstående retninger fører til 2 af hinanden uafhængige udgange. Afstanden fra brandcellens dør til nærmeste udgang må ikke overstige 25 m, ifølge BR 95 kap stk.1. Ingen af brandcellerne på 4. sal er mere end 110 m2 og er ikke beregnet for mere end højst 30 personer. Den længste afstand fra en brandcelles dør til nærmeste udgang er 25 m. Trappe, der er flugtvej, skal bortset fra udvendige trapper i 2-etages bygninger, anbringes i trapperum der har direkte udgang til terræn i det fri. Et trapperum skal udgøre en selvstændig brandsektion med døre mindst som E12 30-C, ifølge BR 95 kap stk.1. En brandsektionsadskillelse skal udføres mindst som RE1 60 A2- SI,dO bygningsdel, ifølge BR 95 kap stk.2. Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1.

12 Funktionsbaserede brandkrav side 11 Trappetårnene er bygget op i beton og mursten. Derved overholdes kravet om at brandsektionsadskillelse skal uføres mindst som RE1 60 A2-sl,dO bygningsdel. Flugtveje skal udformes på overskuelig måde som gange og trapper, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Flugtveje må ikke indrettes til andre formål end trafik. Gange kan dog indrettes til formål, som ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer gangenes funktion som flugtveje, ifølge BR 95 kap stk.1. Gange i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 1,3 m, ifølge BR 95 kap stk.1. Ifølge Beredskabsstyrelsen, vil en begrænset brandbelastning / antændelsesrisiko i flugtveje for dagopholdsbygninger, kunne accepteres i form af f.eks.: 0 Tøj på knagerække, men ikke en egentlig garderobe En enkelt varmdriksautomat, men ikke en køkkenniche med kogeplader og kaffe mas ki n e r m.v. 0 En enkelt kopimaskine, men ikke flere maskiner og printere. 0 Et enkelt mindre bogskab, men ikke flere skabe / reoler med bøger eller lignende. 0 Et par stole + et lille bord i hårdt træ eller stål. Men ikke i et sådan omfang at gangen får karakter af et opholdsrum. Flugtvejen på 4. sal i kontorbygningen er i alt 50 m og udstyret med knæk. På midten af gangen er der en niche hvor en kopimaskine, samt et papiroplag på max 2500 ark er placeret. Gangen er således udformet på en overskuelig måde, og brand belastningen overskrider efter min opfattelse ikke acceptkriterierne fra Beredskabsstyrelsen. Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1. * Beredskabsstyrelsen varetager bl.a. opgaver i relation til Indenrigs- og sundhedsministeriet, se bilag 2, brev til Albertslunds kommune.

13 Funktionsbaserede brandkrav side 12 Overflader på vægge og lofter i flugtveje skal udføres mindst som K B-sl,dO beklædning ligesom gulvbelægningerne skal være brandmæssige egnede, Dri-sl gulvbelægninger, ifølge BR 95 kap stk.2 og 3. Vægge og lofterne er udført i gips og overholder kravene til en K B-sl,dO beklædning. Som gulv er der lagt 21 mm sammenpløjede gulvbrædder som overholder kravet til en Dfi-sl gulvbelægning. Døre til flugtveje fra brandceller skal i dette tilfælde have en bredde på mindst 9 M. Døre til flugtvej fra brandceller, hvor flugtvejsforholdene er udført efter bestemmelserne i BR 95 kap stk.1, skal have en bredde på mindst 9M efter bestemmelserne i BR 95 kap. 4.2 om døre i adgangsveje. Der skal mindst være en redningsåbning når det er til et lokale for max 10 personer, ifølge BR 95 kap stk. 1. Alle døre pa 4. sal er 9 M døre og der er et vindue i hvert kontorlokale som fungerer som redningsåbning. I mødelokalet er 3 af vinduerne redningsåbninger. 2.3 Sammenfatning Ved gennemgangen af de eksisterende brandkrav har jeg bevist at bygningen og 4. etage overholder de brandkrav som BR 95 forskriver. Denne bygning herunder også 4. etage, ville kunne blive godkendt at myndighederne. Ifølge BR 95 er denne bygning udført og indrettet så den opnår en tilfredsstillende tryghed mod brand og brands p red n i ng til and re byg ni ng er. I Europæiske brandklasser fra tillæg 4 til bygningsreglementet 1995, Erhvervs- og boligstyrelsen februar 2002, se bilag 1.

14 Funktionsbaserede brandkrav side 13 3 Acceptkriterier I Danmark er der opført byggerier efter principperne for funktionsbaserede brandkrav, hvor acceptkriterierne er fastlagt. Disse er med til at sikre, at de personer der måtte opholde sig i bygningen under en brand, kan rømme bygningen uden at blive udsat for kritiske forhold. For at få rapportens hypotese belyst, er det nødvendigt at definere hvad man normalt forstår ved kritiske forhold og hvilket fysiske forhold som kan accepteres. 3.1 Kriterierne Følgende kriterier er blevet vurderet for at kunne bedømme sikkerheden for mennesker;! : Varme. Mennesker kan kun tåle op til visse temperaturer før det bliver for svært at trække vejret eller huden tager skade. Varmestråling. Mennesker kan kun tåle en vis mængde varmestråling, før det bliver ubehageligt for dem. Sigtbarhed. Undersøgelser fra Japan har vist, at hastigheden hos mennesker på flugt, i tilfælde af brand, er afhængig af røgmængden og hvor langt inde i rummet de befinder sig. Røglagshøjde. En af de mest anvendte beregnings programmer benytter sig af 2-zone modellen som opdeler brandrummet i en røgfri zone ved gulvet og en røgfyldt zone under loftet. I denne kan røglagshøjden beregnes hvorfor det under rømningen af bygningen vil være nærliggende at stille krav til denne højde. 0 Giftige gasser. I tilfælde af brand frigives der forskellige gasser, der kan være farlige for mennesker. Eksisterende beregningsmodeller kan ikke håndtere dette element optimalt endnu og vil derfor ikke blive vurderet i analysen. ' Brandopgave i Master i Brandsikkerhed, udarbejdet af Gustav Lanng Madsen & Lasse Sahl Christensen

15 Funktionsbaserede brandkrav side Kritiske faktorer for mennesker Følgende faktorer er fra kursusmaterialet til kurset introduktion til funktionsbaserede brandkrav - acceptkriterier. Varmen : Der må maksimal være en temperatur i indåndingsluften på 60' C. Varmestråling : Personerne må ikke udsættes for en vedvarende varmestråling, der er større end 1 kw/m2. 10 kw/m2 i maksimalt 4 sekunder. Sigtbarheden : Personerne skal kunne se mindst 10 m (IdB/m) i flugtveje og store primærbrandceller. Røgen : Den røgfrie højde > 1,6 m + 0,l x rumhøjden 3.3 Personsikkerheden Personsikkerheden vil således kunne vurderes udfra : T (kritisk) > T (evakuering) T (kritisk) = Den tid, der går fra brandens start til konsekvenserne af branden giver kritiske forhold for personer i bygningen. T (evakuering) = Den tid, der går fra brandens start til personerne vil være i sikker lokalitet, for eksempel på terræn i det fri.

16 Funktionsbaserede brandkrav side Konklusion på acceptkriterierne Acceptkriterierne for 4. etage i kontorbygningen er således : Højden til loftet i kontorlokalerne og flugtvejen samt mødelokalet er 2,5 m. Den røgfrie højde skal minimum være 1,6 m + 0,l x 2,5 m = 1,85 m Personerne i kontor- og mødelokalerne skal kunne se mindst 10 m frem i flugtvejen, som svare til 1 db/m. Personerne i kontor- og mødelokalerne må ikke udsættes for en indåndings- temperatur i luften der er højere end 60' C. Personerne i kontor- og mødelokalerne må ikke udsættes for en vedvarende varmestråling, der er større end 1 kw/m2 eller maksimalt 1 O kw/m2 i 4 sekunder.

17 4 Evakuering Evakuering af bygninger har i mange år været et væsentlig paramenter ved bestemmelserne af personsikkerheden i en bygning hvor der er opstået en brand. I bygningsreglementet er der derfor krav til, at en bygning skal have flugtveje, der kan benyttes af personerne så de på let og sikker vis selv kan bringe sig i sikkerhed. Grundlæggende for personsikkerheden er, at den totale evakueringstid for lokalerne skal være tilendebragt inden der forekommer kritiske forhold for personer i lokalerne. Dette skrives som : T (kritiske forhold) > T (evakuering) T = tiden Personer vil under evakuering gennemgå forskellige faser og her kan evakueringen sammenlignes med hvilken som helst anden aktivitet. Eksempelvis, hvis en person, ud fra en given hændelse, skal udføre en handling, gennemgår personen en række faser. Kort beskrevet : man skal gøres bevidst om noget er sket, man skal finde ud af hvad der er sket, måske behøver man yderligere information til dette. Derefter skal man tage en beslutning, og endelig skal denne beslutning gennemføres i form af en handling. Selve evakueringen opdeles derfor i tre faser, i nedenfor anførte rækkefølge, se figur 2. Figur 2. Evakueringens forskellige faser3 3 Brand og brandsikkerhed i forsamlingslokaler - et fælles ansvar -

18 Fun ktionsbaserede brandkrav side Evakueringsteorien Ved den totale evakueringstid for personer forstås den tid det tager personerne selv at bringe sig i sikkerhed i eller uden for bygningen. Evakueringstiden bestemmes som summen af varslingstiden, reaktions- og beslutningstiden og rømningstiden. Dette skrives som : T (evakuering) = T (varsling) + T (reaktion og beslutning) + T (rømning) T = tiden Varslingstiden er den tid der går fra en brand starter, indtil en varsling om branden er givet. Reaktions- og beslutningstiden er den tid der går fra personen er blevet varslet og indtil personen begynder at gå mod en sikker lokalitet. Rømningstiden er den tid det tager at gå til sikker lokalitet eller på terræn i det fri. Varslingstiden defineres som den tid der forløber fra brandens start, til en person opdager eller udsættes for det første kendetegn på en brand. Det kan f.eks. være at personen kan se røg eller flammer, eller blive varslet af en anden person. Reaktions- og beslutningstiden defineres som den tid der forløber fra varslingen er givet, indtil personen begynder at gå mod en sikker lokalitet. Denne periode omfatter altså alle de tanker en person skal igennem fra branden er blevet varslet til personen begynder at gå, samt de handlinger der vil blive fortaget inden personen reelt påbegynder at gå mod en udgang. Nogle af disse handlinger kan f.eks. være at tage tøj på, samle personlige ejendele eller ringe til familien. Rømningstiden defineres som den tid som det vil tage for personen at begive sig fra sin aktuelle placering, til en sikker lokalitet. Denne periode omhandler personens mobilitet (ganghastigheder) og bygningens udformning i form af placeringer og bredder af gangarealer, døre og trapper.

19 Funktionsbaserede brandkrav side Varslingstiden Længden af varslingstiden er behæftet med en vis usikkerhed. Den traditionelle metode til at finde en længde af varslingstiden er at benytte en fastsat tid, der dog afhænger af bygningens anvendelse. Nedenfor ses to eksempler på tabeller, der viser varslingstiderne for en række forskellige bygningskategorier, se tabel 1 og 1.I. Kategori -- ' -. T,[rnin] C ( butikker, forsamlingslokaler) I D skoler, kontorer) Tabel 1. Varslingstider for kategorier 4 Varslingsaulaeg,Vej Tabel 1.I. Varslingstider for kategorier5 En vurdering, der alene bygger på tabelopslag, skønnes dog ikke rimelig, da tiden til varsling er afhængig af flere faktorer. Nogle af disse faktorer er brandens placering, overskuelighed af lokalerne, personalets evne til at vejlede i de forskellige faser af evakueringen, hastigheden hvormed røglaget opbygges, hvornår det vurderes at personerne i lokalerne kan opdage branden pga. lyd, lugt eller syn. 4 NKB Nordiska Kommitten for byggbestammelser. Endelig udkast marts Frantzich H. Varseblivningstid vid utrymning. Institutionen for Brandteknik, Lunds Universitet, 1993.

20 .- - Funktionsbaserede brandkrav side 19 For at opnå den mest realistiske varslingstid til den valgte bygningskategori og udformning, har jeg foretaget en undersøgelse i flugtvejen i en kontorbygning, der viser antal samt varighed af perioder hvor der ikke er menneskelig aktivitet i flugtvejen. Valg af kontorbygning blev fortaget ud fra tilnærmelsesvis lighed med den fiktive bygning som bliver brugt i opgaven. Se figur 3. hrlodelohele Konlor A /1 Laqsr Gard / Min placering i bygningen ved undersøgelsen var her. I Kontor 1 Kontor I Konlor U Konlor u Kontor u T( Figur 3. Plantegning af administrationsbygning Foyer Q ndganq Undersøgelsen forløb over en hverdag, Onsdag d , fra kl. 8:OO til k1.16:00. Bygningen er placeret på Lille Tornbjerg vej 30 i Odense, er i et plan og tilhører Merlin a/s. Bygningen anvendes dagligt til bogholderi, administration, ind køb, marketing og salg. Der var 42 ansatte på arbejde denne dag samt besøg af 8 personer i forbindelse med diverse møder. Min placering i bygningen da jeg tog tiderne kan man se på figur 3.

21 .- - Funktionsbaserede brand krav side 20 Årsagen til at tiderne, se tabel 2, for antal perioder, hvor der ikke er personer i gangarealet, er blevet registreret i flugtvejen, skyldes at branden i den fiktive kontorbygning er fastsat til at ville starte i flugtvejen. arsagen til branden besluttes til at være en fejl i el-udstyret i kopimaskinen :OO - 15;OO 15:OO I Tabel 2. Skema over varslingstider for Merlin s administrationsbygning Som resultat af overstående betragtninger sættes varslingstiden for den fiktive bygning til 4 minutter. Beslutningen har jeg taget ud fra tabel 2, hvor der kun er 5 perioder i løbet af hele dagen hvor tids intervallet er over 4 minutter. Samtidig med er der ansat flere personer i den fiktive kontorbygning som derved forventes at ville udgøre en større aktivitet i gangarealet og medfører at varslingstiden nedsættes. 4.3 Reaktions- og beslutningstiden Reaktions- og beslutningstiden er tiden, som mennesker bruger til at bestemme sig for en handling. De signaler som personen har modtaget skal vurderes, tolkes og forstås. Samtidig skal der som nævnt tages stilling til hvilke handlinger der er nødvendige. Handlingerne kan f.eks. være at søge information, begynde at flygte, hjælpe eller varsle andre.

22 - - F unktionsbaserede brandkrav side 21 Der er mange tanker som en person gør sig, når vedkommende skal foretage en beslutning. Personen modtager hele tiden nye indtryk og afvejer disse imod sine egne vurderinger. Beslutningen bliver taget og handlingen udført, evaluere på ny den udførte handling og sådan fortsætter det. Selvfølgelig vurderer personerne situationen på forskellige måder, hvorfor deres reaktion også bliver forskellige. Ifølge Harbst og Madsen kan reaktionerne deles op i fire grupper, se tabel 3 I 0-3 Panik, sammenbrud eller akut sinds- SY ge II Chok, fysisk eller psykisk paralyseret III IV Tabel 3. Menneskers reaktioner i farlige situationer 6. Tabellen viser ganske godt hvordan mennesker reagerer. Dog skal man ikke stole på procenttallene, da dette ligesom varslingstiden er meget svært at vurdere. Det er stærkt afhængigt af faktorer som personens mobilitet, opfattelsesevne, alder, stedet, bygningen og branden. Typiske tider for reaktions- og beslutningsfasen er fra 2-3 minutter op til 5-6 minutter, bl.a. afhængigt af varslingstypen. Nedenfor, og på næste side, ses to eksempler på tabeller, tabel 3.1 og 3.2, der viser reaktions- og beslutningstiden ved forskellige anvendelser af lokaler. r Kategori. -., t,[min] A (f.eks. Bolig) 8 ( Hotel, plejehjem ) C ( butikker, forsamlings- lo ka led I D [ skoler, kontorer) Tabel 3.1. Reaktions- og be~lutningstiden~. 1 2 * 6 J. Harbst & F. Madsen human behaviour og risikokommunikation - kriseadfærd ifølge professor Arne Sunds. NKB Nordiska Kommitten for byggbestammelser. Endelig udkast marts 1997.

23 - Funktionsbaserede brand krav side 22 Tabel 3.2. Reaktions- og beslutningstiden med forskellige typer alarmer 5 Det skal understreges at overstående tider ikke er den endegyldige sandhed og at der alt efter hvilken litteratur der benyttes, findes forskellige tider for reaktion og beslutning. Dog tegnes der forholdsmæssigt det samme billede af tiderne i disse to tabeller. I tabel 3.2. kan man se at tiderne ændre sig afhængig af alarmtypen og derved erfarer at den hurtigste reaktion og beslutning vil forekomme ved meddelelser eller personalets indgriben. I den fiktive kontorbygning sættes reaktions og beslutningsfasen til 2 minutter. Beslutningen har jeg taget ud fra tabellerne 3.1 som er konstrueret udfra erfaringer og undersøgelser, vedrørende personers reaktion og beslutninger ved en brand. 4.4 Rømningstiden Rømningstiden er som navnet antyder, den fase hvor menneskerne bevæger sig til et sikkert sted. En persons ganghastighed afhænger bl.a. af om personen kan bevæge sig frit, om det er lyst eller mørkt, og om der opstår trængsel og kødannelse. Den faktor som man oftest ser som det største problem eller den største trussel er trængsel og kødannelse. Disse kan f.eks. opstå ved indsnævringer, dvs. hvor mange mennesker skal passere på samme tid. 5 Frantzich H. Varseblivningstid vid utrymning. Institutionen for Brandteknik, Lunds Universitet, 1993,

24 Fun ktionsbaserede brand krav side 23 Eksempler på hvornår dette kan opstå er når en menneskemængde skal bevæge sig i gangarealer, ned ad trapper eller gennem døråbninger Flow, ganghastighed og persontæthed Af interesse ved en beregning af evakueringstid, fra en del af bygningen til en anden, er flow og hastighed af mennesker. Disse beregninger kan sidestilles med hydraulikberegninger, idet personflow sammenlignes med flow af en væske i f.eks. et r0r. Sammenhængen mellem flow og hastighed kan beskrives på en enkelt måde gennem 7 : Hvor : F D V B er det flow af personer som passerer et specifikt punkt per tidsenhed. er persontætheden udtrykt i antal person er per kvad rat m ete r. er hastig heden. er den aktuelle bredde af elementet. [pers/se k] [pers/m*] [m/sek] [ml Person tæt hed Ganghastigheden i et flugtvejselement er afhængig af persontætheden. Hvis tætheden øges, mindskes hastigheden og stopper næsten hvis tætheden overstiger ca. fem personer per kvadratmeter8. Persontætheden finder man ved at dividere flugtvejens areal med det antal personer som vil benytte den. I den fiktive kontorbygning er flugtvejsarealet 62.4 m2 minus et areal pa 4 m x 1,3 m = 57,2 m2. 7 Kursusmaterialet til kurset introduktion til funktionsbaserede brandkrav Frantzich, H, Utrymningsvagars Fysiska Kapacitet, Rapport 3069, Lunds Universitet, 1993.

25 Funktionsbaserede brandkrav side 24 Årsagen til at arealet på 5,2 m2 bliver trukket fra det samlet areal er at dette område vil ikke blive benyttet til at flygte igennem, da branden er opstået her. 83 personer i alt vil benytte flugtvejen, men ikke på samme tid. Til at starte med vil alle personer fra kontorlokalerne og 5 personer fra mødelokalet komme ud på gangen, inden de første 2 personer når gennem dørene til trappetårnene. Derefter vil der hele tiden være 2 personer som kommer igennem dørene til trappetårnene, imens der kun kommer en person igennem døren fra mødelokalet og ud i gangarealet. Derfor vil der ikke på noget tidspunkt være mere end 58 personer i flugtvejen samtidigt. Persontætheden er variabel, men vil max opnå en densitet på 58 personer / 57.2 m2 = max 1.Ol personer/m*. Nedenfor, figur 4, ses billeder af forskellige persontætheder fra 0.33 til 2.5 pers. / m2. Figur 4. Billeder af forskellige persontætheder fra forsøg 3. 3 Brand og brandsikkerhed i forsamlingslokaler - et fælles ansvar - Konstmktsr studerende Kasper Nim

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Vejledning i dimensionering af 1 Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af Version 2-3 September 2006 Vejledning i dimensionering af 2 Forord Denne vejledning er blevet til på foranledning af Dansk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Bonair horisontal / vertikal synlig / indbygget Installation. Elitair - design horisontal / vertikal synlig Installation. horisontal / vertikal

Bonair horisontal / vertikal synlig / indbygget Installation. Elitair - design horisontal / vertikal synlig Installation. horisontal / vertikal Komfort lufttæpper Bonair horisontal / vertikal synlig / indbygget Installation Elitair - design horisontal / vertikal synlig Installation Bonair hos Daniels i München Tournair - top / vertikal Konstrueret

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Hvilken kop holder min kaffe varm? - En hverdagstest af termokopper. Gry Ransdal Hansen & Jesper Wøhlk Bøttcher (jesperwb89@gmail.

Hvilken kop holder min kaffe varm? - En hverdagstest af termokopper. Gry Ransdal Hansen & Jesper Wøhlk Bøttcher (jesperwb89@gmail. Hvilken kop holder min kaffe varm? - En hverdagstest af termokopper Gry Ransdal Hansen & Jesper Wøhlk Bøttcher (jesperwb89@gmail.com) 09-03-2015 Indledning I en travl hverdag med mange gøremål er kaffe

Læs mere